0

Toan Luyen tap

9 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 07:33

Kính chuùc quyù thaày coâ nhiều sức khỏe và hạnh phúc !.[r] (1)(2) Thứ năm, ngày 05 tháng năm 2013 Toán A Kieåm tra baøi cuõ: Ñaët tính roài tính 32 + + 32 40 56 + 56 + 60 79 + 11 79 + 11 90 48 + 22 48 + 22 70 (3) Thứ năm, ngày 05 tháng năm 2013 Toán LUYEÄN TAÄP B Bài mới: Giới thiệu bài Baøi taäp Baøi Tính nhaåm: + + = 15 + + = 16 + + = 14 + + = 18 + + = 11 + + = 16 (4) Thứ năm, ngày 05 tháng năm 2013 Toán LUYEÄN TAÄP B Bài mới: Giới thiệu bài Baøi taäp Baøi Tính : 36 + 40 + 33 40 25 + 45 70 52 + 18 70 19 + 61 80 (5) Thứ năm, ngày 05 tháng năm 2013 Toán LUYEÄN TAÄP B Bài mới: Giới thiệu bài Baøi taäp Baøi Ñaët tính roài tính : 24 + 48 + 12 + 24 30 48 + 12 60 + 27 + 27 30 (6) Thứ năm, ngày 05 tháng năm 2013 Toán LUYEÄN TAÄP Baøi Toùm taét Lớp học có : 14 học sinh nữ vaø : 16 hoïc sinh nam Lớp học đó có tất cả: học sinh Giaûi Ñaët tính Lớp học đó có tất số học sinh là: 14 + 16 14 + 16 = 30 (hoïc sinh) 30 Đáp số : 30 học sinh (7) Thứ năm, ngày 05 tháng năm 2013 Toán LUYEÄN TAÄP Baøi Soá ? 7cm A 3cm O B 10 Đoạn thẳng AB dài cm dm (8) Thứ năm, ngày 05 tháng năm 2013 Toán LUYEÄN TAÄP C Cñng cè, dÆn dß: - Veà nhaø caùc em xem laïi baøi -Về xem trước bài: cộng với số : + (9) Kính chuùc quyù thaày coâ nhiều sức khỏe và hạnh phúc ! (10)
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan Luyen tap, Toan Luyen tap