0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá kết quả các dự án khuyến nông tại huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên

127 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:47

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM THỊ HẠNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁC DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TẠI HUYỆN MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 Người hướng dẫn khoa học: TS Đinh Văn Đãn NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NƠNG NGHIỆP – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan rằng, cơng trình nghiên cứu riêng Những số liệu, thông tin kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ luận văn Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Phạm Thị Hạnh ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Đinh Văn Đãn tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ mơn Kinh tế nơng nghiệp Chính sách, Khoa Kinh tế &Phát triển nông thôn Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ, nhân viên UBND huyện Mỹ Hào, phịng Nơng nghiệp PTNN, Trạm Khuyến nơng huyện Mỹ Hào nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho trình nghiên cứu đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Phạm Thị Hạnh iii MỤC LỤC Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục sơ đồ viii Danh mục hộp ix Danh mục từ viết tắt x Trích yếu luận văn xi Thesis abstract xiii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Phần Cơ sở lý luận thực tiễn đánh giá kết dự án khuyến nông 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 Đánh giá kết dự án khuyến nông 12 2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết dự án khuyến nông 17 2.2 Cơ sở thực tiễn 19 2.2.1 Hoạt động khuyến nông số nước giới 19 2.2.2 Kinh nghiệm xây dựng, đánh giá dự án khuyến nông số địa phương nước 22 2.2.3 Kinh nghiệm thực dự án khuyến nông nước ta 27 iv Phần Phương pháp nghiên cứu 28 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 28 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 28 3.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 31 3.2 Phương pháp nghiên cứu 35 3.2.1 Chọn điểm nghiên cứu 35 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 36 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 37 3.2.4 Các tiêu nghiên cứu 39 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 40 4.1 Thực trạng triển khai dự án khuyến nông địa bàn huyện mỹ hào .40 4.2 Kết dự án khuyến nông huyện mỹ hào 48 4.2.1 Tổ chức triển khai dự án khuyến nông 48 4.2.2 Kết đào tạo, tập huấn 52 4.2.3 Kết dự án khuyến nông huyện Mỹ Hào 59 4.2.4 Tác động dự án khuyến nông huyện Mỹ Hào 71 4.2.5 Tính bền vững lan toả dự án khuyến nông 76 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết dự án 77 4.3.1 Nguyên nhân yếu tố người 78 4.3.2 Yếu tố vốn 81 4.3.3 Điều kiện tự nhiên 84 4.4 Một số giải pháp nhằm nâng cao kết dự án khuyến nông địa bàn huyện mỹ hào 84 4.4.1 Định hướng chung 84 4.4.2 Các giải pháp cụ thể 86 Phần Kết luận kiến nghị 99 5.1 Kết luận 99 5.2 Kiến nghị 100 5.2.1 Đối với Nhà nước 100 5.2.2 Đối với tỉnh Hưng Yên 100 5.2.3 Đối với UBND huyện Mỹ Hào 101 Tài liệu tham khảo 102 v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình sử dụng đất đai huyện Mỹ Hào giai đoạn 2013 – 2015 Bảng 3.2 Tình hình dân số huyện Mỹ Hào giai đoạn 2013 – 2015 Bảng 3.3 Một số tiêu kinh tế chủ yếu huyện Mỹ Hào Bảng 3.4 Cơ cấu phiếu điều tra Bảng 3.5 Các kỹ thuật cách thức thực PRA đề tài Bảng 4.1 Số lượng dự án khuyến nông triển khai triên địa bàn huyện Mỹ Hào giai đoạn 2013-2015 Bảng 4.2 Tình hình triển khai DAKN ngành trồng trọt huyện Mỹ Hào giai đoạn 2013 - 2015 Bảng 4.3 Tình hình triển khai DAKN ngành chăn ni huyện Mỹ Hào giai đoạn 2013 – 2015 Bảng 4.4 Tình hình triển khai DAKN ngành thủy sản huyện Mỹ Hào giai đoạn 2013-2015 Bảng 4.5 Kết triển khai dự án khuyến nông huyện Mỹ Hào giai đoạn 2013-2015 Bảng 4.6 Kết tập huấn khuyến nông cho nông dân huyện Mỹ Hào qua năm 2013 – 2015 Bảng 4.7 Kết thăm dị ý kiến nơng dân cần thiết đào tạo, tập huấn trình thực DAKN huyện Mỹ Hào Bảng 4.8 Tổng hợp ý kiến đánh giá người dân phù hợp công tác tổ chức lớp tập huấn, hội thảo Bảng 4.9 Kết thăm dò ý kiến sử dụng kiến thức kỹ vào sản xuất hộ nông dân huyện Mỹ Hào Bảng 4.10 Năng suất yếu tố cấu thành suất Bảng 4.11 Kết mô hình CPSH năm 2015 Bảng 4.12 So sánh kết mô hình lúa thâm canh giống lúa Bắc thơm số với giống đại trà Bảng 4.13 So sánh kết mơ hình lúa Hương thơm số với giống đại trà Bảng 4.14 Kết thực mơ hình Bảng 4.15 Kết đạt hộ tham gia mơ hình Bảng 4.16 Hiệu đạt hộ tham gia mơ hình vi Bảng 4.17 Hiệu dự án cá lúa so so với trồng lúa thông thường 71 Bảng 4.18 Tác động dự án khuyến nông đến suất, sản lượng 73 Bảng 4.19 Tác động dự án khuyến nông đến thu nhập hộ 74 Bảng 4.20 Tác động dự án khuyến nông đến nhận thức kiến thức hộ 75 Bảng 4.21 Tính bền vững lan toả dự án khuyến nơng 77 Bảng 4.22 Tình hình chung nhóm hộ điều tra năm 2015 80 Bảng 4.23 Tình hình đất đai bình quân hộ điều tra năm 2015 82 Bảng 4.24 Tình hình thu nhập bình quân hộ điều tra năm 2015 83 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1 Bản đồ hành huyện Mỹ Hào 29 Sơ đồ 4.1 Tổ chức hệ thống khuyến nông địa bàn huyện Mỹ Hào 40 Sơ đồ 4.2 Trình tự thực Dự án khuyến nông từ nguồn NSTW 42 Sơ đồ 4.3 Trình tự thực Dự án khuyến nông từ nguồn NSĐP 44 Biều đồ 4.1 Đánh giá người dân cần thiết lớp tập huấn chuyển giao TBKT triển khai dự án khuyến nông 55 Biểu đồ 4.2 Sự khác biệt hai nhóm hộ tham gia dự án chưa tham gia dự án khuyến nông việc hướng dẫn hộ khác áp dụng tiến kỹ thuật tập huấn vào sản xuất 59 Sơ đồ 4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết dự án khuyến nông .78 viii DANH MỤC HỘP Hộp 4.1 Hiệu dự án KSH 66 Hộp 4.2 Khả áp dụng khoa học kỹ thuật người dân 72 Hộp 4.3 Hiệu áp dụng tiến kỹ thuật sản xuất hộ 72 ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt ATSH An toàn sinh học ATVSTP An toàn vệ sinh thực phẩm BQ Bình quân CLB KN Câu lạc khuyến nơng CNH - HĐH Cơng nghiệp hố - Hiện đại hố CN - TTCN Cơng nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp CPSH Chế phẩm sinh học DAKN Dự án khuyến nông DVTM Dịch vụ thương mại ĐBSH Đồng sông Hồng ĐBSCL Đồng sông Cửu Long ĐVT Đơn vị tính GT Giá trị HTX Hợp tác xã KHKT Khoa học kỹ thuật NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn NSTT Năng suất thực thu SXKD Sản xuất kinh doanh TBKT Tiến kỹ thuật UBND Ủy ban nhân dân x Hệ thống khuyến nông Hưng Yên cần trọng phát triển đào tạo tiểu giáo viên (Tập huấn viên), đặc biệt cho cán khuyến nông cấp tỉnh, để cán tự tiến hành đào tạo cho cán cấp huyện, cán cấp huyện tiến hành đào tạo cho cán khuyến nông xã CTV khuyến nông, giúp tăng cường lực cho cán khuyến nơng tồn hệ thống Tập huấn cho cán khuyến nơng nơng nội dung thích ứng với nhu cầu nông dân như: - + Phương pháp khuyến nơng có tham gia + Quản lý kinh doanh trang trại nhỏ, hộ sản xuất + Tiếp cận thông tin thị trường Trung tâm khuyến nông Hưng Yên đầu mối liên hệ cho đối tác Là quan cấp tỉnh thực công tác khuyến nông, Trung tâm Khuyến nông Hưng Yên am hiểu tiến trình diễn ngành nơng nghiệp tỉnh Hiểu rõ tiềm năng, điểm mạnh điểm yếu công tác phát triển nông nghiệp địa phương khác Do vậy, Trung tâm Khuyến nơng tỉnh đóng vai trị đầu mối cấp tỉnh công tác khuyến nông Các viện nghiên cứu nông nghiệp, trường đại học, doanh nghiệp, tư nhân, tổ chức, đoàn thể nên trực tiếp liên hệ với Trung tâm Khuyến nông tỉnh vấn đề liên quan đến khuyến nông phát triển nông nghiệp Trung tâm Khuyến nông tỉnh nên sử dụng mạng lưới rộng khắp xã để nắm bắt thông tin, hội đầu tư hỗ trợ đối tác Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc đối tác với nơi tiếp nhận dịch vụ - Kết hợp nghiên cứu với phát triển lực cán khuyến nông Theo liên kết, phối hợp với đơn vị nghiên cứu Viện nghiên cứu nông nghiêp, trường đại học hoạt động khảo nghiệm chuyển giao tiến kỹ thuật hội tốt để khuyến nông tiếp nhận tiến kỹ thuật mới, quy trình sản xuất tiên tiến Thơng qua cán khuyến nơng tiếp nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, cập nhật thơng tin tiến nghiên cứu sản xuất đáp ứng tốt nhu cầu nông dân Mặt khác cán khuyến nông hàng năm nên đề xuất đề tài nghiên cứu chuẩn đoán nhu cầu khuyến nông nông dân, nghiên cứu để chuyển 93 giao tiến kỹ thuật cho nông dân Dựa kết nghiên cứu đề tài, thân cán khuyến nông tự nâng cao trình độ, lực tổ chức quản lý hoạt động khuyến nông 4.4.2.4 Nâng cao kết hoạt động tuyên truyền Từ hoạt động tuyên truyền khuyến nơng góp phần tác động trực tiếp gián tiếp đến hiệu sản xuất nông nghiệp giúp người dân nâng cao nhận thức, trình độ ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật người dân vào thực tiễn sản xuất Từng bước chuyển dịch cấu trồng vật ni có hiệu kinh tế cao với nhiều dạng mơ hình khác nhau, hình thành vùng sản xuất công nghiệp tập trung cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến xuất Góp phần tăng nhanh suất, sản lượng giá trị kinh tế nông sản địa bàn Tuy nhiên, công tác thông tin tuyên truyền khuyến nông đặt yêu cầu cao nội dung chất lượng Hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ quan trọng hoạt động khuyến nông, kênh thông tin tuyên truyền hữu hiệu, có sức lan tỏa sâu rộng nhất, giúp cho nơng dân có hội tiếp cận ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất cách kịp thời, góp phần làm tăng giá trị hiệu sản xuất nông nghiệp, chung tay xã hội hồn thành tiêu nơng nghiệp xây dựng nơng thơn Do để nâng cao hiệu hoạt động tuyên truyền khuyến nông cần tập trung vào số giải pháp cụ thể sau: - Khuyến khích lực lượng, thành phần xã hội tham gia vào cơng tác khuyến nơng Khuyến khích sử dụng kinh phí tự có thành phần để thực hoạt động khuyến nơng Ngăn chặn tình trạng kinh phí khuyến nơng chạy vịng làm giảm hiệu hoạt động khuyến nơng gây lãng phí tiền Nhà nước Tạo điều kiện thuận lợi để người sản xuất có quyền lựa chọn đối tác cung cấp dịch vụ khuyến nông - Tăng cường mở lớp tập huấn, đào tạo nghề nông nghiệp cho nông dân, đồng thời xây dựng mơ hình trình diễn áp dụng đồng TBKT vào sản xuất Trong trình đào tạo, tập huấn cần kết hợp tốt lý thuyết thực tế để người nông dân dễ tiếp thu ứng dụng Đồng thời tạo điều kiện cho nông dân địa phương tham quan học tập kinh nghiệm, triển khai mở rộng sản xuất 94 Đẩy mạnh tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng báo, đài phát truyền hình địa phương, nêu gương điển hình sản xuất giỏi, mơ hình đem lại hiệu kinh tế cao để nâng cao nhận thức người nông dân chủ động áp dụng TBKT, máy móc vào sản xuất - Nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán khuyến nông, cán chuyển giao kỹ thuật Phát huy vai trò đội ngũ cán quyền để làm cầu nối chuyển giao KHKT Ở cấp xã cần có tổ chức tập thể nơng dân nhóm nơng dân, hiệp hội (có thể câu lạc bộ, nhóm sở thích, HTX ) để điều phối nguồn khuyến nông khác Sự động tổ chức điểm định hiệu khuyến nơng nhà nước đáp ứng nhu cầu nơng dân Các tổ chức nông dân tạo thành mạng lưới khuyến nơng cấp sở Mạng lưới điều phối khuyến nông viên sở Do cấp quyền địa phương cần quan tâm đến việc thành lập hỗ trợ hoạt động câu lạc khuyến nông nhiều hình thức: tăng cường hỗ trợ đầu tư kinh phí cho CLB KN, tuyên truyền vận động bà tham gia vào CKB.Tổ chức buổi hội thảo cho đông đảo bà nông dân (gồm hộ thành viên CLB) đến tham dự để họ thấy lợi ích thiết thực tham gia vào CLB Tuyên truyền để vận động nhân dân dồn điền đổi thửa, ứng dụng kỹ thuật canh tác sản xuất thay lối sản xuất kinh nghiệm truyền thống Song song với cịn phải tổ chức tham quan hội thảo để người dân trực tiếp mắt thấy tai nghe kết mơ hình Công tác thông tin tuyên truyền hoạt động khuyến nơng có vai trị ý nghĩa quan trọng Để thực tốt cơng tác cần có quan tâm nhiều cấp ngành việc lãnh đạo, đạo thực đầu tư kinh phí hàng năm, đặc biệt người làm công tác tuyên truyền thuộc hệ thống khuyến nông phải xác định rõ vai trò ý nghĩa hiệu ứng lan tỏa thơng tin tun truyền, qua nâng cao hiệu dự án khuyến nông, đồng thời giúp người dân nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập đơn vị diện tích trồng, chuồng ni, tạo đà cho việc thúc đẩy cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thơn, góp phần chung tay xã hội xây dựng thành công nông thôn 95 4.4.2.5 Nâng cao khả tiếp thu tiến kỹ thuật cho hộ nông dân * Xây dựng câu lạc khuyến nông CLB KN tổ chức tự nguyện người nơng dân có chung mục đích, có chung hay nhiều mối quan tâm sản xuất CLB KN nơi để nông dân trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với sản xuất Một số hoạt động CLB KN: Tổ chức tham gia thực điểm trình diễn, tập huấn phổ biến tiến KHKT hội thảo, tham quan trao đổi kinh nghiệm sản xuất đời sống, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất; tham gia hoạt động văn hóa, xã hội địa phương Do vậy, Trung tâm khuyến nông tỉnh, Trạm khuyến nông huyện cần: Tích cực vận động bà tham gia thành lập câu lạc khuyến nông - Chỉ đạo sát đội ngũ cán khuyến nông sở việc vận động phối hợp chặt chẽ với hộ nông dân đặc biệt nông dân sản xuất giỏi Thành lập câu lạc người sở thích để người nơng dân tham gia học hỏi kinh nghiệm sản xuất, thông tin tiến kỹ thuật thông tin giá thị trường Đây diễn đàn để người dân nói lên tâm tư nguyện vọng để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quý báu, cách thức làm ăn… * Tiếp tục nâng cao kiến thức KHKT - thị trường cho hộ nông dân Hỗ trợ nông dân tiếp cận KHKT sản xuất kinh doanh thông tin thị trường nhiều hình thức phong phú để nơng dân dễ tiếp thu, áp dụng vào thực tế cho hộ gia đình cộng đồng để nâng cao suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập hiệu kinh tế Đồng thời Tuy nhiên, việc hỗ trợ nông dân tiếp cận KHKT chưa nhiều, số lượng mơ hình trình diễn thực cịn ít; số nơng dân chưa chủ động đầu tư ứng dụng TBKH vào sản xuất, lực tham gia thị trường hộ nông dân chưa cao Do vậy, thời gian tới hệ thống khuyến nông cần thực tốt nội dung sau: 96 Tích cực tuyên truyền, vận động hộ nơng dân hiểu rõ vị trí, vai trị quan trọng việc ứng dụng TBKT trình sản xuất nhằm nâng cao suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm thị trường hiệu kinh tế Để từ hộ nơng dân tích cực thực việc ứng dụng TBKT vào sản xuất Tăng cường hỗ trợ nông dân tiếp cận KHKT – thị trường nhiều hình thức như: thực mơ hình trình diễn; mở lớp THKT, phổ biến kiến thức, thông tin thị trường; thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã nông dân nhằm thu hút, tập hợp nông dân để hộ sản xuất kinh doanh giỏi phổ biến kinh nghiệm, kỹ sản xuất giúp đỡ hộ nghèo - Tăng cường kinh phí thực mơ hình, THKT cho hộ nông dân * Hỗ trợ nông dân tiếp cận vốn Việc ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp mang lại lợi ích lớn cho hộ nông dân so với hoạt động sản xuất truyền thống Chính thế, cần tạo điều kiện để trình ứng dụng tiến kỹ thuật (máy móc, trang thiết bị) vào sản xuất cách nhanh chóng đạt hiệu Để khuyến khích hộ tham gia đầu tư tỉnh Hưng n cần có chương trình hỗ trợ tiền mua máy móc, trang thiết bị, giải thủ tục để giải ngân cho vay vốn nhanh chóng thuận lợi Bên cạnh ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất cần phải đảm bảo có đủ vốn đầu tư, nhiên, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư cho số hạng mục thiết yếu như: Hỗ trợ chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật, hỗ trợ kinh phí mua máy móc giới, đầu tư xây dựng Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cần áp dụng số giải pháp như: Khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, (nhà nước thực biện pháp đảm bảo lợi nhuận sản xuất lúa đạt từ 30% trở lên theo Nghị Chính phủ), sản xuất nơng nghiệp có hiệu kích thích thành phần kinh tế đầu tư ứng dụng tiến kỹ thuật - Thực phương châm “Nhà nước nhân dân làm” để huy động hợp lý nguồn đóng góp dân, với nhà nước đầu tư xây dựng sở hạ tầng như: Đường điện, giao thông nội đồng, hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất, tạo thuận lợi cho việc ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật giới hóa vào sản xuất 97 Đề nghị tỉnh cho phép địa phương có điều kiện xây dựng dự án đấu giá đất theo Thông tư 26 liên Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn huy động nguồn vốn dân cho phát triển sở hạ tầng phục vụ sản xuất - Thực lồng ghép chương trình dự án đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, chương trình xây dựng nơng thơn đề có kinh phí hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng nơng thôn mua sắm trang thiết bị giới - Tập trung đầu tư cho nơi thực chương trình nơng thơn mới, tạo mơ hình điểm ứng dụng đồng tiến khoa học kỹ thuật để địa phương khác học tập mở rộng ứng dụng 98 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Sau nghiên cứu thực đề tài “Đánh giá kết dự án khuyến nông huyện Mỹ Hào,tỉnh Hưng Yên”, rút số kết luận sau:1 Nghiên cứu sở lý luận cho thấy dự án khuyến nông thực đóng vai trị quan trọng phát triển kinh tế hộ nơng dân, góp phần tăng suất, sản lượng nông sản, nâng cao đáng kể thu nhập cho người dân Đánh giá kết dự án khuyến nông hoạt động đánh giá dự án kết thúc dự án Việc đánh giá nhằm vào việc xác định cách chung hơn, liệu dự án tạo có tạo tác động mong muốn tới cá nhân, hộ gia đình thể chế, liệu tác động có phải việc thực dự án mang lại hay khơng, hay nói cách khác đánh giá xem dự án có đạt mục tiêu đề kinh phí triển khai, số lượng hộ tham gia, hiệu kinh tế dự án, khả áp dụng tiến kỹ thuật sản xuất người dân mức độ tác động dự án tới cộng đồng dân cư,… Từ rút học kinh nghiệm trình thực dự án nhằm tránh khuyết điểm tương tự cho dự án tiếp theo, để báo cáo cho quan tài trợ Nghiên cứu thực trạng triển khai dự án khuyến nông huyện Mỹ Hào cho thấy năm qua, Trạm khuyến nông huyện Mỹ Hào thực tốt công tác triển khai dự án khuyến nông địa bàn, giai đoạn 2013-2015 trạm triển khai 23 dự án khuyến nông trồng trọt, chăn ni, thủy sản với tổng kinh phí hỗ trợ gần tỷ đồng, với số hộ tham gia 732 hộ Số dự án khuyến nông triển khai hàng năm chưa nhiều góp phần chuyển giao tiến KHKT, cơng nghệ sản xuất nông nghiệp đến hộ nông dân, sở thực hoạt động là: xây dựng mơ hình, tập huấn kỹ thuật, thơng tin tuyên truyền, tham quan hội thảo Chứng minh cho người dân thấy tận mắt tính ưu việt, hiệu giống mới, kỹ thuật so với giống cũ kỹ thuật cũ Từ thuyết phục người nơng dân áp dụng vào sản xuất, giống kỹ thuật đưa vào sản xuất đại trà nhân diện rộng Dự án khuyến nông không đem lại hiệu kinh tế cao cho người dân mà cịn góp phần giảm thiểu nhiễm mơi trường, giúp đem sản phẩm sạch, chất lượng đến tay người tiêu dùng, làm tăng tính chủ động người dân 99 trình đầu tư sản xuất kinh doanh Chính tác dụng to lớn người nông dân đánh giá xác nhận yếu tố quan trọng để người nông dân mạnh dạn đầu tư ứng dụng vào sản xuất thời gian Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu dự án khuyến nông huyện Mỹ Hào bao gồm nhóm yếu tố người trình độ lực cán khuyến nơng, trình độ hiểu biết khả nhận thức, tập quán sản xuất người dân địa bàn huyện, nhóm yếu tố nguồn vốn bao gồm nguồn vốn đầu tư cho dự án khuyến nông nguồn vốn hộ dân Giải pháp quan trọng để nâng cao ảnh hưởng tích cực dự án khuyến nơng đến kinh tế hộ tăng cường đầu tư hỗ trợ nhà nước cho khuyến nông, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động bà nhân diện rộng mơ hình trình diễn nhằm đem lại hiệu kinh tế cao cho đại đa số người dân Đồng thời, để nâng cao hiệu dự án khuyến nông cần áp dụng giải pháp sau: hỗ trợ nông dân tiếp cận thị trường hạch toán kinh tế, tăng cường thể chế quản lý điều hành khuyến nông, tăng cường đầu tư cho khuyến nông 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Đối với Nhà nước - Nhà nước cần tiếp tục có chủ trương, sách ưu tiên đầu tư phát triển giao thơng nơng thơn, sách hỗ trợ thơng tin sản xuất, thị trường cho người dân sản xuất nông nghiệp, tạo thuận lợi cho người nông dân tiếp cận, đầu tư trang bị máy móc vào sản xuất Tạo điều kiện cho vùng nông thơn có hộ tiếp cận thị trường chuyển nhanh sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hố - Hồn thiện hướng dẫn tổ chức quản lý tổ chức hệ thống khuyến nông tất cấp, để thống việc xây dựng hệ thống khuyến nông sở - Tăng cường kinh phí cho hoạt động khuyến nơng, ưu tiên dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp giao cho hệ thống khuyến nơng thực Tránh tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ đơn vị ngành nông nghiệp 5.2.2 Đối với tỉnh Hưng Yên UBND tỉnh sớm bổ sung, xây dựng ban hành quy định hệ thống tổ chức, định mức biên chế, chế độ phụ cấp trách nhiệm cho hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến sở 100 Tăng cường lực cho hệ thống khuyến nông Hưng Yên nhân lực sở vật chất phục vụ công tác khuyến nơng - Tăng cường kinh phí hoạt động cho hệ thống khuyến nông từ cấp tỉnh tới sở Tạo điều kiện cho hộ nông dân vay vốn đầu tư máy móc cho sản xuất nơng nghiệp Hỗ trợ kinh phí, tập huấn kỹ thuật cho người nông dân cách sử dụng loại máy nông nghiệp đại, kỹ thuật canh tác phù hợp với hướng sản xuất hàng hoá 5.2.3 Đối với UBND huyện Mỹ Hào Tạo điều kiện vật chất tổ chức để cán khuyến nơng hồn thành tốt nhiệm vụ Có sách ưu tiên phát triển sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp Phối hợp với cán cấp tỉnh để đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho người nông dân kỹ thuật canh tác, sử dụng thiết bị giới, tiến kỹ thuật 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bế Đình Hưng (2001) Hiệu kinh tế mơ hình trình diễn thực công tác khuyến nông khuyến lâm tỉnh Cao Bằng Luận văn Thạc sỹ kinh tế Nông nghiệp, Trường Đại học nơng nghiệpI, Hà Nội Bình Minh (2013) Tứ Kỳ (Hải Dương): Nhân rộng mô hình khuyến nơng, Báo Hải Dương, truy cập ngày 29/4/2016 http://www.vietlinh.vn/tintuc/2013/chan-nuoi-2013-s.asp?ID=7045 Bộ Nông nghiệp PTNT (2008) Báo cáo tổng kết hoạt động khuyến nông - khuyến ngư giai đoạn 1993-2008 định hướng hoạt động giai đoạn 2009-2020 Bộ Nông nghiệp PTNT (2013) Thông tư số 15/2013/TT-BNNPTNT ngày 26/2/2013 Bộ Nông nghiệp PTNT Quy định thực số điều chỉnh Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 8/1/2010 Chính phủ khuyến nơng Chính phủ (2010) Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 8/1/2010 Chính phủ Khuyến nơng Dự án MRDP (1998) Phương pháp đánh giá nơng thơn có người dân tham gia hoạt động khuyến nông - khuyến lâm Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội Hà Nội Dự án VIE/02/016 (2004) Tổ chức hoạt động dịch vụ khuyến nông cấp Trung ương Địa phương Ninh Thuận Đào Thế Anh (2008) Cơ sở khoa học hình thành phát triển hệ thống dịch vụ khuyến nông định hướng thị trường Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Hà Nội Đỗ Hoàng Toàn (1990) Lý thuyết hệ thống ứng dụng quản lý kinh tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 10 Chính phủ (2010), Nghị định số 02-2010/NĐ-CP Chính phủ ngày 8/1/2010 khuyến nơng 11 Đỗ Kim Chung Hồng Hùng (2000) Đánh giá tác động dự án phát triển nông thôn đến cơng xã hội nơng thơn Tạp chí nghiên cứu kinh tế số 27 trang 41-42 12 Đỗ Kim Chung (2003) Giáo trình dự án phát triển nơng thôn, Nhà xuất Nông nghiệp I Hà Nội 102 13 Đỗ Kim Chung (2011) Giáo trình phương pháp khuyến nông, Học viện nông nghiệp Việt Nam Hà Nội 14 Nguyễn Quốc Duy (2012) Chuyên đề Quản trị dự án – Tài liệu dánh cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ vừa, Cục phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội 15 Phạm Văn Khiêm (2015) Hiệu từ mơ hình khuyến nơng, khuyến ngư, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Bến Tre, Truy cập ngày 29/4/2016 http://www.baodongkhoi.com.vn/?act=detail&id=41435 16 Phan Thanh Khôi (2006) Ý nghĩa trị - xã hội hoạt động khuyến nông Việt Nam nay, Nhà xuất Lý luận trị Hà Nội 17 Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Hữu Vui (2006), Giáo trình triết học, NXB Chính trị Quốc gia 18 Nguyễn Thị Oanh (1995) Phát triển cộng đồng, Đại học Mở Bán công TP.HCM 19 Từ Quang Phương (2005) Giáo trình quản lý dự án đầu tư, Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Lao động - Xã hội Hà Nội 20 Hoàng Mạnh Quân (2014) Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nhân rộng mơ hình khuyến nông, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Nam, Truy cập ngày 29/4/2016 tạihttp://www.khuyennongqnam.gov.vn/Default aspx?tabid=109&NewsViews=151 21 Lê Hưng Quốc (2006) Đổi nội dung, hình thức phương thức khuyến nơng sản xuất hàng hố Nhà xuất nơng nghiệp, Hà Nội 22 Nguyễn Trần Quế (1995) Xác định hiệu kinh tế sản xuất xã hội, doanh nghiệp đầu tư Nhà xuất Khoa học xã hội Hà Nội 23 Phạm Quang Sáng (2008) Bài giảng Hiệu tài giáo dục NXB Tài Chính Hà Nội 24 Quốc hội (2005) Luật số 61/2005/QH11 Quốc hội : Luật Đấu thầu 25 SNV, CIDSE, SFDP , (2003) Phương pháp khuyến nơng có tham gia người dân Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội 26 Trạm khuyến nông huyện Mỹ Hào – Hưng Yên (2015) Các báo cáo tổng kết hoạt động khuyến nông giai đoạn 2013 – 2015 Hưng Yên 27 Trung tâm khuyến nông Quốc gia (2007) Tài liệu tập huấn phương pháp khuyến nông Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội 103 28 Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hưng Yên (2015) Các báo cáo tổng kết hoạt động khuyến nông giai đoạn 2013 – 2015 Hưng Yên 29 UBND huyện Mỹ Hào (2009) Quy hoạch phát triển nông nghiệp, thuỷ sản đến 2020 Hưng Yên 30 UBND huyện Mỹ Hào (2015) Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 Hưng Yên 31 Viện Ngôn ngữ học (2010), Từ điển tiếng việt, NXB Từ điển Bách khoa 32 VIM (2007) Tổ chức điều hành dự án, Viện nghiên cứu đào tạo quản lý, NXB Tài Hà Nội 33 Vũ Trọng Sơn (2001) Đại cương khuyến nông Tài liệu tấp huấn khuyến nông Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội 104 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ NÔNG DÂN Mã số phiếu …………… Đề tài: “Đánh giá kết dự án khuyến nông huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên” Chúng cam kết thông tin cá nhân mà Ơng/Bà cung cấp hồn tồn giữ bí mật câu trả lời Ơng/Bà sử dụng cho mục đích nghiên cứu, đề tài Xin trân trọng cảm ơn hợp tác Ông/Bà! A NHỮNG THÔNG TIN CHUNG Họ tên chủ hộ:…………………………… tuổi (năm sinh): ……………… Trình độ học vấn chủ hộ: [ ] Cấp I [ ] Trung cấp Loại hộ: Diện tích đất hộ (m ) Đất lúa:…………… Đất màu:…………… Đất vườn:…………… Đất thổ cư:…………… Đất ao:……………… B TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA HỘ Diện tích đất hộ (m ) Diện tích đất lúa:…………… Diện tích đất vườn:…………… Diện tích đất ao:……………… Thu nhập hộ (1.000đ) Trồng trọt Chăn nuôi Thuỷ sản 105 B ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NƠNG Xin ơng (bà) cho biết thời gian qua gia đình có tham dự lớp tập huấn chuyển giao TBKT Trạm khuyến nơng huyện tổ chức khơng? [ ] Có [ ] Không Nếu trả lời “Không” xin chuyển tới câu số 11 Xin ông (bà) cho biết đánh giá lớp tập huấn chuyển giao TBKT Trạm khuyến nông huyện Mỹ Hào tổ chức Nội dung đánh giá Phù hợp Không phù hợp Đối tượng tham dự Thời gian tập huấn, hội thảo Nội dung tập huấn, hội thảo Phương pháp tập huấn, hội thảo Tài liệu tập huấn, hội thảo Thời điểm tập huấn, hội thảo Địa điểm tập huấn, hội thảo Công tác tổ chức lớp Xin ông (bà) cho biết sau ông bà tham dự lớp tập huấn chuyển giao TBKT, ơng bà có áp dụng kiến thức thu vào sản xuất hộ gia đình khơng? [ ] Có 10 [ ] Khơng Xin ơng (bà) cho biết sau ông bà tham dự lớp tập huấn chuyển giao TBKT, ơng bà có phổ biến hộ nông dân khác để họ áp dụng khơng? [ ] Có 11 [ ] Không Xin ông (bà) cho biết đánh giá cần thiết đào tạo, tập huấn trình thực DAKN huyện Mỹ Hào [ ] Rất cần thiết 12 [ ] Cần [ ] Không cần Xin cho biết giai đoạn vừa qua, gia đình ơng bà có tham gia dự án khuyến nông địa bàn không? 106 [ ] Có 13 [ ] Khơng Nếu trả lời có, xin ơng bà cho biết thêm tác động dự án khuyến nông tới kiến thức nhận thức hộ gia đình mặt sau: Chỉ tiêu Có tác động Khơng tác động Ý thức sx hàng hố Trình độ ứng dụng kỹ thuật sx Khả hạch toán kinh tế Khả tiếp cận thị trường Khả hướng dẫn cho hộ khác 14 Xin ông (bà) cho biết đánh giá chung dự án khuyến nông địa bàn huyện Kết đạt được:………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………… ………………………………………………… ………………………… …………………………………………… ……………………………… Tồn tại, hạn chế cần khắc phục:……………………………… ………… …………………………………… ……………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 15 Xin Ông (bà) đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường hiệu tác động dự án khuyến nông địa bàn thời gian ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà! 107 ... quan, tổng kết thông tin tuyên truyền 2.1.2.3 Đánh giá kết dự án khuyến nông Đánh giá kết dự án khuyến nông hoạt động đánh giá dự án kết thúc dự án Việc đánh giá nhằm vào việc xác định cách chung... nghiên cứu đề tài: ? ?Đánh giá kết dự án khuyến nông huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên? ?? 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá kết dự án khuyến nông huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; từ đề xuất... dự án khuyến nông 2.1.2.1 Khái niệm đánh giá dự án Đánh giá dự án hoạt động công tác quản lý nhằm tìm kết nguyên nhân dẫn đến việc hồn thành hay khơng hồn thành dự án Đánh giá dự án bao gồm đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá kết quả các dự án khuyến nông tại huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá kết quả các dự án khuyến nông tại huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên