0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và rủi ro tới môi trường tại điểm tồn lưu thuộc công ty cổ phần nicotex thanh thái, huyện cẩm thủy, tỉnh thanh hóa

99 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:46

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐẶNG AN THẠCH ĐÁNH GIÁ DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ RỦI RO TỚI MÔI TRƯỜNG TẠI ĐIỂM TỒN LƯU THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX THANH THÁI, HUYỆN CẨM THỦY, TỈNH THANH HĨA Chun ngành: Khoa học mơi trường Mã số: 60.44.03.01 Người hướng dẫn khoa học: TS Trịnh Quang Huy NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Đặng An Thạch i năm 2016 LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc đến TS Trịnh Quang Huy tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Công nghệ môi trường, Khoa Môi trường - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo Viện Môi trường Nông nghiệp cho phép tham gia thực dự án: “Đánh giá trạng ô nhiễm môi trường Công ty CP Nicotex Thanh Thái” sử dụng phần kết để thực luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán làm việc Trung tâm Phân tích Chuyển giao công nghệ môi trường, Viện Môi trường nông nghiệp giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Đặng An Thạch ii năm 2016 MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract ix Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Giả thuyết khoa học 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Thời gian không gian nghiên cứu 1.5 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.5.1 Ý nghĩa khoa học 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Tình trạng tồn lưu thuốc BVTV Việt Nam 2.1.1 Tồn lưu thuốc BVTV kho thuốc cũ 2.1.2 Tồn lưu thuốc BVTV hoạt động kinh doanh, sản xuất thuốc BVTV sử dụng nông nghiệp 2.2 Thuốc BVTV ảnh hưởng chúng đến người sinh vật 2.2.1 Thuốc trừ sâu 2.2.2 Thuốc trừ bệnh 17 2.2.3 Thuốc trừ cỏ 18 2.2.4 Ảnh hưởng thuốc BVTV đến sức khỏe người 19 2.3 Tổng quan đánh giá rủi ro môi trường 22 2.3.1 Một số khái niệm 22 2.3.2 Khái quát tình hình thực đánh giá rủi ro mơi trường 22 2.3.3 Quy trình đánh giá rủi ro môi trường 24 Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu 27 3.1 Địa điểm nghiên cứu 27 3.2 Thời gian nghiên cứu 27 3.3 Đối tượng nghiên cứu 27 iii 3.4 3.4.1 3.4.2 Nội dung nghiên cứu 27 Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu 27 Hiện trạng tồn lưu thuốc BVTV đất, nước ngầm Công ty CP Nicotex Thanh Thái khu vực lân cận 27 3.4.3 Đánh giá rủi ro dư lượng thuốc BVTV tới môi trường khu vực nghiên cứu 27 3.5 Phương pháp nghiên cứu 27 3.5.1 Phương pháp khảo sát thực địa 27 3.5.2 Phương pháp thống kê liệu 28 3.5.3 Phương pháp điều tra, vấn 28 3.5.4 Phương pháp lấy mẫu bảo quản mẫu 28 3.5.5 Chỉ tiêu phương pháp phân tích 29 3.5.6 Phương pháp so sánh 30 3.5.7 Phương pháp tính tốn hệ số rủi ro 30 3.5.8 Xử lý số liệu 31 Phần Kết thảo luận 32 4.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu 32 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội xung quanh Công ty CP Nicotex Thanh Thái 36 4.1.3 Lịch sử hoạt động điểm tồn lưu thuốc BVTV Công ty CP Nicotex Thanh Thái 37 4.2 Hiện trạng tồn lưu thuốc BVTV đất, nước ngầm Công ty CP Nicotex Thanh Thái 43 4.2.1 Hiện trạng tồn lưu thuốc BVTV đất 43 4.2.2 Hiện trạng tồn lưu thuốc BVTV nước ngầm 51 4.3 Đánh giá rủi ro dư lượng thuốc BVTV tới môi trường Công ty CP Nicotex Thanh Thái 53 4.3.1 Hệ số rủi ro điểm tồn lưu nhóm thuốc BVTV 54 4.3.2 Hệ số rủi ro tổng hợp điểm tồn lưu thuốc BVTV 57 4.3.3 Cảnh báo nguy ảnh hưởng đến người, sinh vật giải pháp phòng tránh 58 Phần Kết luận kiến nghị 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Kiến nghị 61 Tài liệu tham khảo 62 Phụ lục 65 iv Chữ viết tắt BVTV CDI CP EPA IRIS IUPAC LADD MEC NN&PTNT PNEC RfD RQ SF TN&MT XLMT UBND v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Lượng thuốc BVTV nhập qua năm Bảng 2.2 Thời gian bán phân hủy đất (DT50) tính tan nước số hoạt chất thuộc nhóm Clo hữu Bảng 2.3 Độc tính số hoạt chất Clo hữu đến sinh vật Bảng 2.4 Thời gian bán phân hủy đất (DT50) tính tan nước số hoạt chất thuộc nhóm Lân hữu 11 Bảng 2.5 Độc tính số hoạt chất thuộc nhóm Lân hữu đến sinh vật 12 Bảng 2.6 Thời gian bán phân hủy đất (DT50) tính tan nước số hoạt chất thuộc nhóm Carbamate 13 Bảng 2.7 Độc tính số hoạt chất thuộc nhóm Carbamate đến sinh vật 13 Bảng 2.8 Thời gian bán phân hủy đất (DT50) tính tan nước số hoạt chất thuộc nhóm Pyrethroid 14 Bảng 2.9 Độc tính số hoạt chất thuộc nhóm Pyrethroid đến sinh vật .15 Bảng 2.10 Thời gian bán phân hủy đất (DT50) tính tan nước số hoạt chất thuộc nhóm Avermectin 16 Bảng 2.11 Độc tính số hoạt chất thuộc nhóm Avermectin đến sinh vật 17 Bảng 2.12 Thời gian bán phân hủy đất (DT50) tính tan nước số hoạt chất thuộc thuốc trừ cỏ 19 Bảng 2.13 Độc tính số hoạt chất thuộc nhóm thuốc trừ cỏ đến sinh vật 19 Bảng 2.14 Biểu lâm sàng triệu chứng nhiễm độc thuốc BVTV 21 Bảng 3.1 Phân cấp mức độ rủi ro tồn lưu thuốc BVTV tới mơi trường 31 Bảng 4.1 Đặc tính lý, hóa hoạt chất BVTV phát 46 Bảng 4.2 Độc tính hoạt chất BVTV phát đến sức khỏe người 48 Bảng 4.4 Kết phân tích mẫu nước ngầm 52 Bảng 4.5 Những nhóm thuốc BVTV có mức độ rủi ro cao điểm tồn lưu 57 vi DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Sơ đồ lấy mẫu đất, nước ngầm Công ty CP Nicotex Thanh Thái khu vực lân cận 29 Hình 4.1 Mặt cắt Tây - Đông 35 Hình 4.2 Sơ đồ dây chuyền công nghệ gia công sang chai, đóng gói 38 Hình 4.3 Tỷ lệ % nhóm thuốc BVTV sử dụng năm 2013 40 Hình 4.4 Tỷ lệ % nhóm thuốc có sản phẩm thương mại tính đến năm 2013 40 Hình 4.5 Số lượng hoạt chất BVTV phát điểm tồn lưu thuốc BVTV 44 Hình 4.6 Tần suất xuất nhóm thuốc BVTV mẫu đất phát dư lượng thuốc BVTV (Đơn vị: %) 45 Hình 4.7 Tần suất vượt ngưỡng hoạt chất BVTV điểm tồn lưu 49 Hình 4.8 Khoanh vùng khu vực tồn dư thuốc BVTV Công ty CP Nicotex Thanh Thái 53 Hình 4.9 Hệ số RQ nhóm thuốc BVTV vị trí hố chơn sau xưởng sản xuất 54 Hình 4.10 Hệ số RQ nhóm thuốc BVTV vị trí xưởng sản xuất 55 Hình 4.11 Hệ số RQ nhóm thuốc BVTV vị trí bể gia nhiệt 55 Hình 4.12 Hệ số RQ nhóm thuốc BVTV vị trí nhà kho chứa ngun liệu dung mơi 56 Hình 4.13 Hệ số RQ nhóm thuốc BVTV vị trí hố chơn phía Nam nhà XLMT 56 Hình 4.14 Hệ số rủi ro RQ tổng hợp điểm tồn lưu thuốc BVTV 57 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tóm tắt: Năm 2013, Cơng ty CP Nicotex Thanh Thái đóng địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị phát chôn lấp trái phép chất thải nhiễm thuốc BVTV Hiện nay, Công ty tạm dừng hoạt động để tiến hành xử lý ô nhiễm môi trường Tuy nhiên, hố chôn lấp sau xử lý chưa hồn thổ cịn số điểm nghi ngờ tồn lưu thuốc BVTV Công ty CP Nicotex Thanh Thái, rủi ro tồn lưu thuốc BVTV đến môi trường nguy ảnh hưởng đến người, sinh vật xảy Kết đánh giá dư lượng thuốc BVTV cho thấy, phát 10 hoạt chất BVTV hố chôn lấp khu vực sản xuất Công ty CP Nicotex Thanh Thái, hầu hết vượt ngưỡng giới hạn cho phép môi trường đất Bên cạnh đó, kết đánh giá rủi ro tồn lưu thuốc BVTV cho thấy, mức độ rủi ro tới mơi trường vị trí bể gia nhiệt mức cao Tuy nhiên, vị trí khu xưởng sản xuất nhà kho chứa nguyên liệu dung mơi khu vực có nguy cao ảnh hưởng đến người sinh vật Từ khóa: Cơng ty CP Nicotex Thanh Thái, chơn lấp trái phép, đánh giá dư lượng thuốc BVTV, đánh giá rủi ro môi trường viii 105°31'24.17"E 20° 5'21.56"N Tọa độ 105°31'21.09"E 20°5'25.34"N 20° 5'25.74"N 105°31'26.86"E 105°31'19.67"E 20° 5'29.95"N 20° 5'38.21"N 105°31'29.87"E 105°31'47.24"E 20° 5'29.21"N 20° 5'36.22"N 105°31'45.20"E 105°31'49.34"E 20° 5'34.16"N 20° 5'33.64"N 105°31'50.70"E 105°31'48.81"E 20° 5'36.40"N 20° 5'29.61"N 105°31'50.94"E 105°31'30.72"E 20° 5'38.97"N 20° 5'29.69"N 105°31'49.16"E 105°31'30.36"E 20° 5'19.00"N 68 20° 5'29.71"N 105°31'31.15"E 20° 5'29.99"N 105°31'30.32"E 20° 5'30.00"N 105°31'30.57"E 20° 5'30.37"N 105°31'32.11"E 20° 5'30.38"N 105°31'32.01"E 20° 5'30.98"N 105°31'31.86"E 20° 5'30.78"N 105°31'31.87"E 20° 5'30.35"N 105°31'33.28"E 20° 5'30.40"N 105°31'33.35"E 20° 5'30.34"N 105°31'33.41"E 20° 5'30.26"N 105°31'38.78"E 20° 5'30.19"N 105°31'40.51"E 20° 5'30.44"N 105°31'43.99"E 20° 5'33.04"N 105°31'45.72"E 20° 5'32.66"N 105°31'46.08"E 69 30 31 32 33 34 70 Kết phân tích mẫu đất, nước ngầm 71 72 73 74 75 76 77 Kết đánh giá rủi ro Bảng 4.1 Kết tính RQ điểm lấy mẫu STT Cyperme thrin Chlorpy rifos 2,93 2,34 2,12 0,11 6,65 10,65 7,47 9,92 18,31 3,96 7,19 12,97 0,73 138,30 38,17 - 78 Bảng 4.2 Kết tính RQ trung bình RQ tổng hợp điểm tồn lưu thuốc BVTV Cyperm ethrin Chlorp yrifos xưởng sản xuất 2,46 - xuất 0,11 6,85 8,65 8,70 88,23 9,82 - STT Vị trí Hố chơn sau Khu xưởng sản nhiệt kho Bể gia Nhà Hố chơn phía Nam nhà XLMT 79 Phiếu vấn 80 81 Một số hình ảnh Hình Giếng nước khu sản xuất Hình Đất nhiễm đóng túi lớn Hình Giếng nước khu hành Hình Lấy mẫu nước giếng Hình Lấy mẫu đất khu xưởng SX Hình Lấy mẫu đất nhà kho 82 ... đó, tơi tiến hành thực đề tài: ? ?Đánh giá dư lượng thuốc bảo vệ thực vật rủi ro tới môi trường điểm tồn lưu thuộc Công ty Cổ phần Nicotex Thanh Thái, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa? ?? 1.2 GIẢ THUYẾT... hồn thổ cịn số điểm nghi ngờ tồn lưu thuốc BVTV Công ty CP Nicotex Thanh Thái, rủi ro tồn lưu thuốc BVTV đến môi trường nguy ảnh hưởng đến người, sinh vật xảy Kết đánh giá dư lượng thuốc BVTV cho... tồn lưu thuốc BVTV đất 43 4.2.2 Hiện trạng tồn lưu thuốc BVTV nước ngầm 51 4.3 Đánh giá rủi ro dư lượng thuốc BVTV tới môi trường Công ty CP Nicotex Thanh Thái 53 4.3.1 Hệ số rủi
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và rủi ro tới môi trường tại điểm tồn lưu thuộc công ty cổ phần nicotex thanh thái, huyện cẩm thủy, tỉnh thanh hóa , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và rủi ro tới môi trường tại điểm tồn lưu thuộc công ty cổ phần nicotex thanh thái, huyện cẩm thủy, tỉnh thanh hóa