0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất huyện ý yên tỉnh nam định đến năm 2020

124 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HÀ LAN ANH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN Ý YÊN TỈNH NAM ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành : Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thị Vịng NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngàytháng Tác giả luận văn Hà Lan Anh i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, thân tơi ln nhận quan tâm, hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo khoa Quản lý đất đai - trường Học viện nông nghiệp Việt Nam, phòng, ban nhà trường địa phương tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo trường Học viên nơng nghiệp Việt Nam nói chung, thầy, giáo khoa Quản lý đất đai nói riêng tận tình dạy dỗ, bảo ân cần tơi suốt thời gian học tập trường; đặc biệt PGS TS Nguyễn Thị Vịng người trực tiếp hướng dẫn, bảo em suốt q trình em thực đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Nam Định, UBND huyện Ý n, Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Ý Yên; p òng, ban UBND thị trấn, xă thuộc huyện Ý Yên giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Cuối từ đáy lịng mình, tơi xin kính chúc thầy, giáo mạnh khỏe, hạnh phúc thành đạt sống Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Hà Lan Anh ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng .vi Danh mục hình vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài .3 Phần Tổng quan tài liệu .4 2.1.1 Cơ sở lý luận lập quy hoạch sử dụng đất 2.1.2 Cơ sở lý luận thực quy hoạch sử dụng đất 14 2.2.1 Tình hình thực quy hoạch sử dụng đất số nước giới .18 2.2.2 Tình hình thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Việt Nam 20 2.2.3 Tình hình thực quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nam Định 23 Phần Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 26 3.1.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội liên quan đến sử dụng đất huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 26 3.1.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai huyện Ý Yên 26 3.1.3 Đánh giá kết thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ý Yên 27 3.1.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 .27 3.2.1 Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu 27 iii 3.2.2 Phương pháp thống kê phân tích số liệu .28 3.2.3 Phương pháp so sánh, đánh giá 28 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 29 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 29 4.1.2 Các nguồn tài nguyên 31 4.1.3 Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội 33 4.1.4 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 35 4.1.5 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 35 4.1.6 Đánh giá chung 38 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai huyện Ý Yên 39 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Ý Yên 42 4.2.3 Biến động sử dụng đất giai đoạn (2011-2017) 45 4.3.1 Khái quát phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu ( 2011-2015) kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017 huyện ý yên 4.3.2 51 Đánh giá kết thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ý Yên 56 4.3.3 Đánh giá chung 72 4.4.1 Giải pháp huy động vốn đầu tư 76 4.4.2 Giải pháp sách 77 4.4.3 Giải pháp quy hoạch 78 4.4.4 Giải pháp tổ chức thực 80 Phần Kết luận v iến nghị 82 5.1 Kết luận 82 5.2 Kiến nghị 83 Tài liệu tham khảo 84 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BTNMT Bộ Tài Nguyên Môi trường CLB Câu lạc CP Chính phủ CV Cơng văn ĐC Địa GD&ĐT Giáo dục đào tạo GPMB Giải phóng mặt HĐND Hội đồng nhân dân KH Kế hoạch KHSDD Kế hoạch sử dụng đất NĐ Nghị định QĐ Quy định QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất QL Quốc lộ RĐ Ruộng đất TCĐC Tổng cục địa TDTT Thể dục thể thao THPT Trung học phổ thông THCS Trung học sở TL Tỉnh lộ TT Thông tư TTCN Tiểu thủ công nghiệp TW Trung ương UBND Uỷ ban nhân dân v DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Một số tiêu kinh Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng Bảng 4.3 Hiện trạng sử dụng Bảng 4.4 Diện tích, cấu nh Bảng 4.5 Biến động sử dụng Bảng 4.6 Biến động sử dụng Bảng 4.7 Biến động sử dụng Bảng 4.8 Tình hình biến độn Bảng 4.9 Diện tích theo phươ 2020 Bảng 4.10 Kế hoạch sử dụng đất loại đất năm 2016, 2017 Bảng 4.11 Kết thực kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) Bảng 4.12 Kết thực tiêu sử dụng đất năm 2016 Bảng 4.13 Kết thực tiêu sử dụng đất năm 2017 Bảng 4.14 Tổng hợp số lượng công trình theo nhóm đất thực giai đoạn (2011-2017) chậm, chưa thực huyện Ý Yên Bảng 4.15 Kết thực việc chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2011-2017 huyện Ý Yên vi DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ vị trí huyện Ý Yên tỉnh Nam Định 29 Hình 4.2 Biểu đồ kết thực KHSDĐ nông nghiệp đến năm 2015 58 Hình 4.3 Biểu đồ kết thực KHSDĐ phi nông nghiệp đến năm 2015 60 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Hà Lan Anh Tên Luận văn: “Đánh giá tình hình thực phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến năm 2020” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đ o tạo: Học Viện Nơng Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu: Đánh giá tình hình thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015, kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017 huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực phương án quy hoạch sử dụng đất địa bàn huyện Ý Yên Nội dung nghiên cứu: - Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Ý Yên - Tình hình quản lý, sử dụng đất huyện Ý Yên Đánh giá kết thực phương án quy hoạch đến năm 2020 huyện Ý Yên Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thực phương án quy hoạch đến năm 2020 Phƣơng pháp nghiên cứu: Để thực nội dung đề tài, sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu - Phương pháp thống kê phân tích xử lý tổng hợp số liệu - Phương pháp so sánh, đánh giá Kết v ết luận: (1) Huyện Ý Yên thị trường lớn để giao lưu, tiêu thụ hàng hóa, trao đổi kỹ thuật công nghệ, thông tin kinh nghiệm quản lý kinh doanh Huyện có diện tích 24.610,74 ha, dân số 232.339 người Huyện có hệ thống giao thơng đồng bộ, đặc biệt huyện có tuyến giao thơng trọng điểm tuyến đường QL 10, tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình,… qua tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội (2) Trong năm qua tình hình quản lý sử dụng đất huyện vào nề nếp Tổng diện tích tự nhiên huyện Ý n năm 2017 24.610,74 ha, đó: đất nơng nghiệp 17.407,21 chiếm 70,73% tổng diện tích tự nhiên nhóm đất viii có diện tích chiếm tỷ lệ lớn nhất; đất phi nông nghiệp 7.062,88 chiếm 28,70% tổng diện tích tự nhiên; đất chưa sử dụng 140,65 chiếm 0,57% tổng diện tích tự nhiên Phần đất chưa sử dụng bãi bồi, chìa sơng nên việc khai thác sử dụng tương đối khó khăn (3) Kết thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế Huyện, Tỉnh phù hợp với chủ trương hạn chế sử dụng vào đất lúa để ổn định lương thực Tuy nhiên qua đánh giá kết thực phương án QHSDĐ đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2017 Huyện Ý Yên nhận thấy mức độ, chất lượng lập thực quy hoạch cịn chưa đạt u cầu Kết đất nơng nghiệp thực theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2017 17.430,98 ha, đạt 103,66% tiêu duyệt Đất phi nông nghiệp theo kế hoạch duyệt 7.206,36 ha, diện tích đất phi nơng nghiệp thực đến năm 2017 7.039,00 ha, đạt 97,68% so với kế hoạch duyệt Đất chưa sử dụng thực kỳ kế hoạch giai đoạn 2011- 2017 140,76 ha, tăng 32,78 so với kế hoạch duyệt, chủ yếu đất chưa sử dụng Trong trình tổ chức thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2017 huyện bộc lộ số tồn thời gian lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kéo dài Trong tổng số 344 dự án cơng trình có 141 dự án thực với diện tích 396,70 ha, đạt 40,99% so với tổng số dự án, 155 dự án triển khai chậm, chưa thực hiện, chiếm 45,06% so với tổng số dự án Điều chứng tỏ hiệu việc triển khai thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2017 thấp Việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tra kiểm tra chưa trọng mức nên số nơi chất lượng hiệu quy hoạch hạn chế (4) Để nâng cao hiệu thực quy hoạch sử dụng đất kỳ tới đạt kết tốt huyện cần thực đồng nhiều giải pháp giải pháp huy động vốn đầu tư, giải pháp sách, giải pháp quy hoạch, giải pháp tổ chức thực ix STT Chỉ tiêu 3.10 Đất nông thôn 3.11 Đất phát triển hạ tầng Đất chƣa sử dụng chuyển sang đất 4.1 phi nông nghiệp Đất nông thôn 4.2 Đất bãi thải, xử lý chất thải 4.3 Đất giao thơng - Diện tích đất nơng nghiệp theo kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (20112017) chuyển sang đất phi nông nghiệp 1.114,60 ha, kết thực chuyển mục đích từ đất nơng nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp giai đoạn (20112017) 357,08 ha, chiếm 32,04% so với kế hoạch Điều chứng tỏ công tác đạo thực kiểm tra, giám sát việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Ý Yên chưa trọng, quan tâm Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011-2017) chuyển đổi cấu sử dụng đất nội đất nông nghiệp 2.952,98 ha, kết thực chuyển đổi cấu sử dụng đất nội đất nông nghiệp giai đoạn (2011-2017) 37,66 ha, chiếm 1,28% so với kế hoạch Điều chứng tỏ cơng tác quản lý sử dụng đất huyện Ý n cịn lỏng lẻo, bng lỏng quản lý Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011-2017) chuyển cấu sử dụng đất nội đất phi nông nghiệp 159,52 ha, kết thực đất phi nông nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp giai đoạn (2011-2017) 30,02 ha, chiếm 18,82% so với kế hoạch Điều chứng tỏ cơng tác đạo thực việc chuyển đổi cấu sử dụng đất nội đất phi nông nghiệp huyện Ý Yên chưa trọng, quan tâm, chưa đầu tư kinh phí hỗ trợ để người sử dụng đất khai thác quỹ đất vào sử dụng 4.3.3 Đánh giá chung 4.3.3.1 Những mặt UBND huyện đạo thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo 72 quy định Luật đất đai; làm tốt công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính cơng khai minh bạch UBND huyện đạo sát việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất kế hoạch kỳ đầu; đáp ứng nhu cầu đất cho phát triển KT-XH nhu cầu đất nhân dân; đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu gắn với bảo vệ môi trường sinh thái Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực trở thành công cụ pháp lý quan trọng cho quản lý Nhà nước đất đai; công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, lập hồ sơ địa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Các cấp quyền ngành quản lý đất đai trọng, tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch; kiên xử lý ngăn chặn tình trạng giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Việc tăng cường quản lý thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất góp phần quan trọng đưa cơng tác quản lý đất đai địa phương vào nề nếp 4.3.3.2 Những tồn tại, hạn chế Qua điều tra, đánh giá kết thực QHSDĐ đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017 huyện cho thấy, bên cạnh thành tựu đạt được, việc thực QHSDĐ, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017 huyện bộc lộ tồn tại, chủ yếu sau đây: * Việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhiều bất cập Nhiều tiêu sử dụng đất thực chưa sát với tiêu quy hoạch phê duyệt Xuất phát từ thực tiễn nhu cầu sử dụng đất địa phương để đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, trình thực kế hoạch sử dụng đất có nhiều phát sinh dẫn đến nhiều tiêu vượt so với quy hoạch đất phát triển hạ tầng; đất nông thôn; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, số tiêu lại chưa đạt mục tiêu đề đất quốc phòng; đất sở sản xuất phi nông nghiệp; đất bãi thải, xử lý chất thải, Nhiều cơng trình, dự án thực khơng có phương án quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Thực tiễn địa phương cho thấy, nhiều cơng trình, dự án phê duyệt phương án quy hoạch lại chưa không thực khu công nghiệp Trung Thành, khu công nghiệp Hồng 73 Tiến,… thay vào lại có cơng trình, dự án khơng có kế hoạch sử dụng đất lại đưa vào xây dựng Các công trình văn hóa, thể dục - thể thao, … lại chưa thực đầu tư Các trường học, công trình nghiệp mở rộng số lượng hạn chế Đất bãi rác, xử lý chất thải chưa thực tốt, việc thực quy hoạch bãi rác chưa đạt yêu cầu, việc đổ rác bừa bãi phổ biến gây mỹ quan ô nhiễm môi trường Thống quy hoạch chuyên ngành ngành KH-XH với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa cao; khả đáp ứng nhu cầu đất đai cho quy hoạch ngành thấp quỹ đất khơng đáp ứng được; ngun nhân quy hoạch chun ngành chưa tính tốn đến khả đáp ứng đất đai; điển hình quy hoạch xây dựng nông thôn Bộ ban hành đòi hỏi quỹ đất lớn; tiêu phân khai loại đất Chính phủ khơng đáp ứng đủ * Về tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Ở huyện Ý n cịn có tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khơng xin phép cịn diễn phổ biến, chưa ngăn chặn, xử lý kịp thời Tình trạng tự chuyển mục đích sử dụng đất khơng quy hoạch xảy số xã, thị trấn; chuyển đất trồng lúa hiệu sang lập vườn, trồng cây, đào ao nuôi trồng thủy sản xã Yên Quang, Yên Hồng, Yên Chính, Nhiều đơn vị giao đất, cho thuê đất không sử dụng sử dụng không hiệu gây việc sử dụng đất lãng phí, nhiều cơng trình chưa triển khai thực Các điểm quy hoạch chi tiết khu dân cư xây dựng triển khai thực chậm, hiệu thấp Việc thu hồi đất chưa gắn kết với vấn đề an sinh xã hội Chính sách bồi thường chưa thỏa đáng, làm cho hộ dân có đất bị thu hồi khơng hợp tác, dẫn tới cơng tác giải phóng mặt khó khăn, tiến độ thực dự án bị chậm gây lãng phí, thất lớn, không tận dụng nguồn vốn khả thực thi nhà đầu tư Các hộ dân có đất bị thu hồi chưa có phương án chuyển đổi nghề nghiệp đào tạo nghề nên chưa nhân dân hưởng ứng chấp hành Việc thực số dự án đầu tư xây dựng huyện chậm lực đơn vị tư lực số cán ban 74 quản lý, cán chun mơn cịn hạn chế biến động mạnh nguồn vốn Bên cạnh đó, sách xây dựng cịn nhiều biến động, phức tạp gây khó khăn cho việc triển khai thực Quản lý quy hoạch sau phê duyệt cịn chưa thực tốt, tình trạng dân lấn chiếm, tự chuyển mục đích sử dụng đất trái phép khơng bị xử lý, chi phí bồi thường vượt dự kiến ban đầu Việc lấy ý kiến nhân dân trình lập quy hoạch thực hiệu quả, nhiều nơi chưa coi trọng; việc xây dựng phương án quy hoạch để lựa chọn chưa khách quan Việc công bố công khai quy hoạch xét duyệt nhiều địa phương chưa hiệu 4.3.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế Quy hoạch, kế huyện Ý Yên phê duyệt dựa đăng ký nhu cầu ngành Tuy nhiên chưa dự báo, để lập nhu cầu ngành cách khoa học, đầy đủ nên kết thực tồn tại, yếu kém, bất cập nêu Nguyên nhân là: Chưa có đồng quy hoạch: Quy hoạch sử dụng đất chưa đồng với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển ngành khơng gian, thời gian,… Bên cạnh đó, phối hợp cấp huyện cấp xã, ngành công tác lập thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa chặt chẽ chưa đạt hiệu tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch cịn có nhượng chấp thuận đầu tư: Trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cố gắng phân bổ sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực Nhưng thực tế triển khai, số nhà đầu tư lại không muốn đầu tư vào vị trí quy hoạch, kế hoạch mà muốn chuyển vào địa điểm khác Để tranh thủ nguồn vốn khuyến khích đầu tư nên nhiều trường hợp chấp thuận sau lại khơng thực Điều gây khơng xáo trộn quy hoạch, kế hoạch đồng thời làm phát sinh cơng trình nằm quy hoạch duyệt Thiếu vốn để thực quy hoạch, kế hoạch: Tuy quy hoạch, kế hoạch dành quỹ đất đáp ứng nhu cầu cho ngành, lĩnh vực, thiếu vốn nên nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, đặc biệt xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội văn hóa, thể thao, xử lý chất thải, không thực thực với tiến độ chậm 75 Hạn chế tuyên truyền, phổ biến, công khai QHS Đ, kế hoạch: Công tác tuyên truyền, phổ biến, công khai QHSDĐ, kế hoạch cịn mang nặng tính hình thức, chưa thực chất; tiếp cận, tham gia người dân từ khâu lập quy hoạch đến thực quy hoạch giám sát quy hoạch cịn mờ nhạt ng l ng khâu kiểm tra, giám sát: Việc kiểm tra, giám sát cịn bng lỏng, chưa quan tâm; tư tưởng xem nhẹ khơng cán lãnh đạo, đại biểu HĐND công tác QHSDĐ, kế hoạch buông lỏng đạo, giám sát việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Chính quyền sở quan quản lý chưa thường xuyên rà soát, kiểm tra, xử lý bất cập trình thực chưa kịp thời kiến nghị chế, sách, chế tài thực 4.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH Trên sở phân tích nguyên nhân tồn tại, việc lập thực quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017 huyện Để thực tốt phương án QHSD đất đến năm 2020 thời gian tới cần thực số giải pháp bản: 4.4.1 Giải pháp huy động vốn đầu tƣ Đầu tư có trọng điểm kịp thời lĩnh vực, đặc biệt đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, công nghiệp xây dựng sở hạ tầng giao thơng thuỷ lợi, Khuyến khích doanh nghiệp vào đầu tư điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa bàn huyện Tiếp tục tăng cường đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hố nhằm nâng cao trình độ dân trí, tỷ lệ lao động qua đào tạo sức khoẻ người lao động Huy động nguồn lực cho phát triển sở hạ tầng, chọn lọc để đại hóa dịch vụ cơng nghệ cao hạ tầng sở phục vụ dân sinh có nhằm phát huy mạnh tri thức khoa học Trong huy động nguồn vốn đầu tư, đặc biệt có chế khuyến khích đầu tư, tham gia đầu tư, xã hội hóa cho dịch vụ cơng, đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng sở 76 Thực tốt công tác thu, chi tài đất đai: Trên sở KHSDĐ huyện duyệt, UBND huyện đạo cấp ngành có liên quan thực nghiêm túc việc thu, chi tài đất đai, đặc biệt việc cho thuê mặt sản xuất công nghiệp, bán đầu giá quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất kinh doanh,… coi nguồn thu quan trọng để tạo vốn thực KHSDĐ huyện Các nguồn thu bao gồm từ việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, chuyển đổi, chuyển nhượng, khoản chi đền bù thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định văn pháp luật hành Về vốn đầu tư, nguồn vốn từ ngân sách, cần tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất để xây dựng công trình, dự án phục vụ cho mục đích cơng cộng, dân sinh an ninh quốc phòng như: Giáo dục, y tế, giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng,… sở phát huy truyền thống, tích cực quần chúng nhân dân Đồng thời có biện pháp ưu đãi thiết thực nhân dân hiến đất; có kế hoạch bố trí vốn từ ngân sách Nhà nước để chỉnh lý biến động đất đai, đăng ký cấp giấy chứng nhận,… huy động thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển thông qua sách khuyến khích đầu tư 4.4.2 Giải pháp sách Có sách xã hội hóa việc thực cơng trình dự án phục vụ cho mục đích cơng cộng văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao,… ứng trước tiền thuê sở hạ tầng cơng trình xã hội hóa để có nguồn vốn đầu tư xây dựng Thực sách đổi đất tạo vốn để xây dựng sở hạ tầng, thơng qua biện pháp: Chuyển đổi vị trí có lợi tiềm kinh doanh dịch vụ thương mại, phát triển đô thị; Khai thác hiệu mặt vị trí thuận lợi, dịch vụ thương mại, công nghiệp, khu dân cư đô thị,… khu vực ven trục giao thông, xã, thị trấn chợ đầu mối,… Xây dựng chế tạo quỹ đất theo quy hoạch; tăng cường thực việc đấu giá đất Nhà nước giao đất, cho thuê đất; Địa phương cần xây dựng sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư phù hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực thu hồi đất Tăng cường công tác đào tạo nghề, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp nhằm ổn định đời sống tạo việc làm cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất Đề xuất sách hỗ trợ phát triển sản xuất: 77 + Hỗ trợ công tác khuyến nông, khuyến lâm: hỗ trợ giống con, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng số mơ hình thí điểm sau nhân rộng đồng thời lên phương án cụ thể cho việc bao tiêu sản phẩm; đào tạo đội ngũ cán khuyến nông viên sở; + Hỗ trợ vốn vay sản xuất: Trên nguyên tắc thuận tiện, lãi suất thấp, sử dụng vốn vay mục đích, hiệu quả, bảo tồn vốn Chủ yếu tập trung vào phát triển kinh tế hộ gia đình; + Hỗ trợ phát triển ngành nghề: Đầu tư máy móc, thiết bị để khơi phục, phát triển làng nghề truyền thống, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, + Chính sách phát triển dịch vụ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm: nâng cấp mở rộng chợ làm nơi giao lưu bn bán; + Chính sách thông tin thị trường: Cần phải xúc tiến mạnh mẽ nhằm giúp đỡ định hướng cho nông dân sản xuất cây, gì? bán cho ai? để đem lại hiệu cao bền vững 4.4.3 Giải pháp quy hoạch Rà soát, xác định rõ tiêu diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ, xác định ranh giới, cắm mốc giao cho Uỷ ban nhân dân xã chịu trách nhiệm quản lý Cần đặc biệt trọng nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, giám sát chặt chẽ việc thực quy hoạch theo kế hoạch hàng năm Xử phạt nghiêm việc vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt Khi lập quy hoạch cần giải hài hịa thích hợp tất lợi ích chủ thể: Nhà nước, người dân, nhà đầu tư; cần tranh thủ tham vấn ý kiến rộng rãi cộng đồng, đặc biệt người dân sở nhà khoa học trước xét duyệt phương án quy hoạch Tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống chặt chẽ từ huyện đến xã, thị trấn, đảm bảo, tiến độ mục đích sử dụng đất duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa bàn huyện Để nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất, cần xác định rõ đặc thù quy hoạch sử dụng đất đô thị, xây dựng phương pháp nội dung riêng cho quy hoạch sử dụng đất đô thị Trong dự báo cần đưa nhiều kịch phát triển cho tương lai với 78 yếu tố tham chiếu như: dân số, tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế, tốc độ cơng nghiệp hóa, thị hóa, hướng phát triển ngành, lĩnh vực xu thời đại,… Với yếu tố biến đổi kèm theo phương án xây dựng (phương án thấp, phương án trung bình, phương án cao) Như có nhiều phương án để lựa chọn Cần nghiên cứu, lựa chọn tiêu, loại đất phù hợp, khơng q vào chi tiết cơng trình, dự án cụ thể Mục tiêu quy hoạch sử dụng đất phải xác lập trật tự sử dụng đất thời gian dài Vì vậy, để đảm bảo tính ổn định tương đối phương án quy hoạch tính điều tiết vĩ mơ phương án quy hoạch cần: + Xác định mục tiêu, định hướng phát triển, tính chất thị, quy mơ diện tích hướng mở rộng huyện theo dự báo cho thời kỳ dài từ 20 - 50 năm + Khoanh định xác định chức khu vực có sử dụng đất với quy mô lớn, dễ gây xáo trộn; xác định khu vực dự kiến phát triển, khu vực cần bảo vệ,… Trên sở thiết lập ranh giới đỏ cho số sử dụng đất như: Khu vực phát triển cơng nghiệp, khu thị, khu hành chính, khu tái định cư, khu dân cư cải tạo; khu dân cư cơng nghiệp; khu vực phát triển văn hóa thể thao, vui chơi giải trí dịch vụ (có quy mô lớn); khu vực cần bảo vệ, tôn tạo; khu vực trồng lúa; khu vực chuyển đổi nông nghiệp; khu vực dự phòng;… + Xây dựng quy hoạch hệ thống giao thông then chốt trục vành đai, trục xương cá,…; xác định giới đỏ cho tuyến giao thơng đó; + Xây dựng quy chế sử dụng đất cho khu, bao gồm quy định chung, quy định riêng, khuyến cáo Trong khu vực, thực bước xây dựng quy hoạch chi tiết cho khu vực Tạo hội cho người dân tiếp cận tham gia từ khâu lập quy hoạch Có thể người dân tham gia cách gửi thư góp ý qua hịm thư điện tử quyền huyện tổ chức lấy ý kiến trực tiếp Trên sở đó, quan chức tiếp thu ý kiến trình xây dựng dự án Nghiên cứu xây dựng sở liệu địa lý sử dụng đất, tiềm đất đai công cụ phân tích hiệu kinh tế, xã hội, mơi trường xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất Gắn quy hoạch sử dụng đất với phát triển ngành nghề, đặc biệt quan 79 tâm khôi phục ngành nghề truyền thống, quy hoạch đất dịch vụ liền kề khu công nghiệp; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ hay dậy nghề tạo việc làm, cho vay vốn giải việc làm từ dự án dạy nghề cho lao động nông thôn cho người lao động bị thu hồi đất trình xây dựng quy hoạch; mở rộng ngành nghề đào tạo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội huyện Cần làm sáng tỏ khái niệm quy hoạch với kế hoạch sử dụng đất mối quan hệ quy hoạch với kế hoạch sử dụng đất để tránh nhầm lẫn dẫn đến hiểu lầm quy hoạch “treo’’ Quy hoạch xác lập mặt khơng gian, cịn kế hoạch phải gắn liền với thời gian, lộ trình, tài thực Sau quy hoạch công bố, hàng năm vào khả tài chính, nhu cầu phát triển, ngành, lĩnh vực lập kế hoạch xây dựng cơng trình, dự án cụ thể phù hợp với quy hoạch 4.4.4 Giải pháp tổ chức thực Uỷ ban nhân dân huyện đạo tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát việc thực quy hoạch, kế hoạch để ngăn chặn xử lý kịp thời vi phạm đất đai việc điều chỉnh bất cập cho phù hợp; Kiểm sốt chặt chẽ tình trạng tự phát chuyển đổi đất trồng lúa sang nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang sử dụng vào mục đích khác khơng theo kế hoạch; Xử lý nghiêm minh pháp luật vi phạm quản lý sử dụng đất; hành vi làm tổn hại đến mơi trường; Tun truyền giáo dục tồn thể nhân dân tổ chức sử dụng đất thấy tầm quan trọng công tác quản lý Nhà nước đất đai, thực tốt quyền nghĩa vụ người sử dụng đất; -Thực đồng thường xuyên 15 nội dung quản lý Nhà nước đất đai toàn huyện Triển khai thực giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cấu trồng theo thẩm quyền vào phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xét duyệt; Tăng cường phối hợp kế hoạch phát triển kinh tế, đầu tư hạ tầng 80 kỹ thuật với quy hoạch, kế hoạch sử dụng hàng năm để nâng cao tính thực tiễn, hiệu sử dụng đất Đưa tiêu kế hoạch sử dụng đất vào hệ thống tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện; Tiếp tục cập nhật thông tin đất đai để điều chỉnh bổ sung, nhằm đảm bảo tính thống hiệu thực tiễn cao quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội huyện; Thực tốt cơng tác thu, chi tài đất đai: Các nguồn thu bao gồm từ việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, chuyển đổi, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, khoản chi đền bù thu hồi đất, phải thực theo quy định văn pháp luật hành 81 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN (1) Ý Yên số huyện nằm vùng kinh tế trọng điểm tỉnh, có nhiều ưu để liên kết, trao đổi thu hút đầu tư vào phát triển kinh tế - xã hội Trong tương lai, huyện Ý Yên tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thơn, phát triển công nghiệp, thương mạidịch vụ xây dựng sở hạ tầng Xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, việc lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015), kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017 huyện quan tâm tiến hành thường xuyên năm gần Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015), kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017 huyện UBND tỉnh phê duyệt, phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương (2) Trong năm qua tình hình quản lý sử dụng đất huyện vào nề nếp Tổng diện tích tự nhiên huyện Ý Yên năm 2017 24.610,74 ha, đó: đất nơng nghiệp 17.407,21 chiếm 70,73% tổng diện tích tự nhiên nhóm đất có diện tích chiếm tỷ lệ lớn nhất; đất phi nông nghiệp 7.062,88 chiếm 28,70% tổng diện tích tự nhiên; đất chưa sử dụng 140,65 chiếm 0,57% tổng diện tích tự nhiên Phần đất chưa sử dụng bãi bồi, ven sông nên việc khai thác sử dụng tương đối khó khăn (3) Kết thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế Huyện, Tỉnh phù hợp với chủ trương hạn chế sử dụng vào đất lúa để ổn định lương thực Tuy nhiên qua đánh giá kết thực phương án QHSDĐ đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2017 Huyện Ý Yên nhận thấy mức độ, chất lượng lập thực quy hoạch chưa đạt yêu cầu Kết đất nông nghiệp thực theo phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011-2017) 1.7430,98 ha, đạt 103,66% tiêu duyệt Đất phi nông nghiệp theo quy hoạch duyệt 7.206,36 ha, diện tích đất phi nông nghiệp thực đến năm 2017 7.039,00 ha, đạt 97,68% so với kế hoạch duyệt Đất chưa sử dụng thực giai đoạn 2011 - 2017 140,76 ha, tăng 32,78 so với kế hoạch duyệt, chủ yếu đất chưa sử dụng 82 Trong trình tổ chức thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2017 huyện bộc lộ số tồn thời gian lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kéo dài Trong tổng số 344 dự án cơng trình có 141 dự án thực với diện tích 396,70 ha, đạt 40,99% so với tổng số dự án, 155 dự án triển khai chậm, chưa thực hiện, chiếm 45,06% so với tổng số dự án Điều chứng tỏ việc triển khai thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2017 thấp Việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tra kiểm tra chưa trọng mức nên số nơi chất lượng hiệu quy hoạch hạn chế (4) Để nâng cao hiệu thực quy hoạch sử dụng đất kỳ tới huyện cần thực đồng nhiều giải pháp giải pháp huy động vốn đầu tư, giải pháp sách, giải pháp quy hoach, giải pháp tổ chức thực 5.2 KIẾN NGHỊ Tăng cường tuyên truyền quy hoạch sử dụng đất cấp có thẩm quyền phê duyệt đến tổ chức, cá nhân địa bàn huyện Bố trí cân đối nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, áp dụng việc giao đất theo tiến độ thực dự án để tránh lãng phí đất đai dự án có diện tích đất lớn Giám sát chặt chẽ q trình triển khai thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quy định chế tài cụ thể công tác giám sát, kiểm tra việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Xử phạt việc vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO I T i liệu tiếng Việt: Đồn Cơng Quỳ, Vũ Thị Bình, Nguyễn Thị Vòng, Nguyễn Quang Học Đỗ Thị Tám (2006) Giáo trình quy hoạch sử dụng đất NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Lương Văn Hinh, Nguyễn Ngọc Nông Nguyễn Đình Thi (2003) Giáo trình quy hoạch sử dụng đất NXB nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Kim Sơn (2000) Tổng hợp sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới Báo cáo khoa học chuyên đề Tổng cục Địa Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1992) Hiến pháp năm 1992 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1993) Luật Đất đai năm 1993 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2003) Luật Đất đai năm 2003 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013) Luật Đất đai năm 2013 NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Từ điển Wilktionary https://vi.wiktionary.org/wiki/tiêu_chí#Tiếng_Việt [Truy cập ngày 18/11/2017] Uỷ ban nhân dân huyện Ý Yên (2011) Báo cáo biểu kiểm kê đất đai huyện Ý Yên năm 2011 10.Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên (2013a) Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 11 Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên (2013b) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 13.Uỷ ban nhân dân huyện Ý Yên (2015a) Báo cáo biểu kiểm kê đất đai huyện Ý Yên năm 2015 12.Uỷ ban nhân dân huyện Ý Yên (2015b) Bản đồ trạng sử dụng đất huyện Ý Yên năm 2015 84 14.Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên (2016) Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Ý Yên 15.Uỷ ban nhân dân huyện Ý Yên (2017a) Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội địa bàn huyện năm 2017 16.Uỷ ban nhân dân huyện Ý Yên (2017b) Báo cáo biểu thống kê đất đai năm 2017của huyện Ý Yên 17.Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên (2017c) Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ý Yên 18.Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên (2018) Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Ý Yên 19.Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (2017) Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến nam 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định 20.Võ Tử Can (2001) Phương pháp luận quy hoạch sử dụng đất đai, Chương trình Hợp tác Việt Nam - Thụy Điển đổi hệ thống địa chính, Viện Điều tra Quy hoạch đất đai, Hà Nội 21.Võ Tử Can (2006) Nghiên cứu phương pháp luận tiêu đánh giá tính khả thi hiệu phương án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện II T i liệu tiếng Anh: 22.FAO (1993) Guideline for Land use planning, Rome, pp 85 ... hội huyện Ý Yên - Tình hình quản lý, sử dụng đất huyện Ý Yên Đánh giá kết thực phương án quy hoạch đến năm 2020 huyện Ý Yên Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thực phương án quy hoạch đến năm 2020. .. hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu ( 2011-2015) kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017 huyện ý yên 4.3.2 51 Đánh giá kết thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. .. kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017 huyện Ý Yên; Đánh giá thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015), kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017 huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất huyện ý yên tỉnh nam định đến năm 2020 , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất huyện ý yên tỉnh nam định đến năm 2020