0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá một số chỉ tiêu sinh sản và huyết học của lợn nái móng cái nuôi tại huyện hải hậu, tỉnh nam định

93 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CAO THẠCH LÝ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN VÀ HUYẾT HỌC CỦA LỢN NÁI MĨNG CÁI NI TẠI HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH Chuyên ngành: Thú y Mã số: 60 64 01 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Bá Tiếp NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các nội dung nghiên cứu, số liệu tính, kết thể luận văn trung thực chưa công bố cho việc bảo vệ học vị ngồi nước Tơi cam đoan rằng, giúp đỡ để thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016 Tác giả luận văn Cao Thạch Lý i LỜI CẢM ƠN Trước hết xin gửi lời cảm ơn tới Thầy cô giáo công tác Học viện Nơng nghiệp Việt Nam nói chung Thầy Khoa Thú Y nói riêng giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin cảm ơn TS Nguyễn Bá Tiếp - Bộ môn Giải phẫu - Tổ chức Phôi thai, khoa Thú Y người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình thực tập hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, anh em, bạn bè đồng nghiệp động viên, giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành luận văn Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016 Tác giả luận văn Cao Thạch Lý ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Sơ lược giống lợn nội 2.2 Đặc điểm sinh học lợn Móng Cái 2.2.1 Nguồn gốc giống 2.2.2 Đặc điểm ngoại hình 2.2.3 Tuổi thành thục tính 2.2.4 Đặc điểm sinh sản lợn Móng Cái 2.3 Các tiêu suất sinh sản lợn nái 2.4 Chức sinh lý máu 10 2.4.1 Khái niệm máu 10 2.4.2 Chức máu 11 2.4.3 Sự tạo máu 11 2.4.4 Thành phần máu 11 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 17 3.1 Đối tượng, địa diểm thời gian nghiên cứu 17 3.1.1 Đối tượng 17 3.1.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 17 3.2 Nội dung 17 iii 3.2.1 Tình hình chăn ni lợn Móng Cái huyện Hải Hậu 17 3.2.2 Một số tiêu sinh sản lợn Móng Cái huyện Hải Hậu 17 3.2.3 Một số tiêu sinh lý máu theo tuổi lợn Móng Cái 18 3.2.4 Một sốchỉ tiêu sinh hóa máu theo tuổi lợn Móng Cái 18 3.3 Phương pháp nghiên cứu 18 3.3.1 Phương pháp điều tra 18 3.3.2 Phương pháp xác định tiêu sinh sản lợn nái 18 3.3.3 Phương pháp xác định tiêu sinh hóa, sinh lý máu 18 3.4 Phương pháp phân tích số liệu 19 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 20 4.1 Tình hình chăn ni lợn Móng Cái huyện hải hậu 20 4.1.1 Phân bố đàn lợn nái Móng Cái địa phương huyện 20 4.1.2 Thực trạng chăn ni lợn Móng Cái huyện Hải Hậu 26 4.2 Chỉ tiêu sinh sản lợn Móng Cái huyện Hải Hậu 28 4.3 Một số tiêu sinh lý máu lợn nái Móng Cái Hải Hậu 31 4.3.1 Chỉ tiêu hồng cầu 31 4.3.2 Huyết sắc tố 33 4.3.3 Số lượng công thức bạch cầu 35 4.3.4 Tiểu cầu 36 4.4 Một số tiêu sinh hóa máu lợn nái Móng Cái Hải Hậu 37 4.4.1 Protein 37 4.4.2 Hàm lượng chất điện giải huyết 38 Phần Kết luận đề nghị 40 5.1 Kết luận 40 5.1.1 Tình hình chăn ni lợn Móng Cái 40 5.1.2 Chỉ tiêu sinh sản lợn Móng Cái 40 5.1.3 Chỉ tiêu sinh lý máu 40 5.1.4 Chỉ tiêu sinh hóa máu 41 5.2 Đề nghị 41 Tài liệu tham khảo 42 Phụ lục 46 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Ý nghĩa A Albumin Hb Hemoglobin HCT Hematocrit HGB Hàm lượng huyết sắc tố G Globulin MCH Mean corpuscular hemoglobin MCV Mean corpuscular volume MPV Mean platelet volume PCT Platelet crit PDW Platelet disrabution width PLT Platelet RBC Red blood cell count RDW Red distribution width v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Một số tiêu khả sinh sản lợn nái Móng Cái Bảng 4.1 Sự phát triển phân bố lợn nái Móng Cái huyện Hải Hậu 21 Bảng 4.2 Tỷ lệ chăn nuôi lợn nái Móng Cái theo vùng Hải Hậu từ năm 2011- 2015 25 Bảng 4.3 Quy mô chăn nuôi lợn Móng Cái huyện Hải Hậu 27 Bảng 4.4 Một số tiêu sinh sản lợn nái Móng Cái huyện Hải Hậu 28 Bảng 4.5 Chỉ tiêu hồng cầu lợn nái Móng Cái Hải Hậu 32 Bảng 4.6 Một số tiêu huyết sắc tố máu lợn nái Móng Cái 33 Bảng 4.7 Một số tiêu hệ bạch cầu lợn Móng Cái 35 Bảng 4.8 Một số tiêu tiểu cầu máu lợn nái Móng Cái 36 Bảng 4.9 Hàm lượng protein máu lợn nái Móng Cái Hải Hậu 37 Bảng 4.10 Hàm lượng chất điện giải huyết lợn nái Móng Cái 38 vi DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Cấu tạo hemoglobin 12 Hình 4.1 Số lượng lợn nái Móng Cái huyện Hải Hậu từ 2011 đến 2015 23 Hình 4.2 Phân bố vùng chăn nuôi lợn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 24 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Cao Thạch Lý Tên luận văn: Đánh giá số tiêu sinh sản huyết học lợn nái Móng Cái ni huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định Chuyên ngành: Thú y Mã số: 60 64 01 01 Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng đàn nái Móng Cái huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định - Cung cấp liệu khả sinh sản số huyết học đàn nái Móng Cái, làm sở cho chẩn đốn, phịng trị bệnh; phát triển đàn Móng Cái cung cấp cho địa phương chương trình giống quốc gia Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra hồi cứu thu thập số liệu thông tin biến động đàn lợn Móng Cái huyện Hải Hậu - Phương pháp xác định tiêu sinh sản lợn nái - Các phương pháp xác định tiêu sinh hóa, sinh lý máu máy phân tích tự động ABX Pentra DX 120 (với tiêu sinh lý máu) Combas 6000 (phân tích tiêu sinh hóa) Kết nghiên cứu - Số lượng lợn Móng Hải Hậu giảm từ năm 2012 đến 2014 Từ 2015 đến nay, tổng đàn tăng trở lại Phân bố lợn Móng khơng vùng kinh tế xã hội huyện - Các số sinh sản lợn Móng Cái cao so với nghiên cứu khác lợn Móng Cái số giống lợn địa khác Các tiêu số lứa đẻ/năm; số để ra/nái; số sơ sinh sống số cai sữa tương ứng 1,94 lứa/năm; 12,42 con/nái; 10,88 10,72 - Số lượng hồng cầu giảm theo tuổi, nái Móng Cái từ - tháng tuổi có số lượng 3 hồng cầu 7,58±0,31 triệu/mm cao lợn 12 - 15 tháng tuổi (5,89±0,77 triệu/mm ) Ngược lại, tỷ lệ phần trăm thể tích hồng cầu, hàm lượng hemoglobin trung bình nồng hemoglobin lợn 12 - 15 tháng tuổi cao nhóm - tháng tuổi - Số lượng bạch cầu tỷ lệ lâm ba cầu lợn nái - tháng tuổi cao nhóm 12 - 15 tháng tuổi Ngược lại, tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính lợn 12 - 15 viii tháng tuổi cao nhóm - tháng tuổi - Số lượng tiểu cầu lợn - tháng tuổi cao lợn 12 - 15 tháng tuổi Khơng có khác giá trị khác hệ tiểu cầu - Hàm lượng Protein tổng số albumin huyết lợn nhóm - tháng tuổi cao hàm lượng globulin huyết thấp nhóm cịn lại - Hàm lượng Canxi, Natri, Clo huyết lợn - tháng tuổi cao hơn; hàm lượng kali huyết thấp số tương ứng lợn 12 - 15 tháng tuổi Kết luận - Lợn nái Móng ni Hải Hậu có số sinh sản đạt tốt; cao số tương ứng lợn Móng trước số giống lợn địa - Có khác tiêu huyết học hai nhóm lợn nái Móng - tháng tuổi 12 - 15 tháng tuổi Tuy nhiên, tiêu nằm khoảng biến động chung lồi - Kết nghiên cứu cho chương trình phát triển chăn ni lợn Móng Cái sở cho chẩn đốn điều trị bệnh giống lợn ix 170 Trần Văn Tồn 171 Trần Văn Năm Ni phân tán xã Thú y: Bùi Công Viên 172 Vũ Đức Thịnh 55 Stt Họ tên 173 Đào Minh Tân 174 Trần Văn Sang 175 Trần Văn Khoa 176 Nguyễn Thị Hương 177 Bùi Văn Hội 178 Nguyễn Văn Phương 179 Trần Văn Sương Nuôi phân tán xã Thú y: Trịnh Văn Thành 180 Vũ Hồng Kỳ 181 Trịnh Văn Thành 182 Nguyễn Văn Chuẩn 183 Nguyễn Văn Tấc Nuôi phân tán xã Thú y: Phạm Văn Vinh 184 Nguyễn Văn Dẫn 185 Trần Văn Ngũ 186 Phạm Văn Nghi Nuôi phân tán xã Thú y: Mai Văn Kỳ 187 Lâm Văn Chinh 188 Lê Văn Khẩn 189 Đỗ Văn Ri 190 Nguyễn Văn Nhân 191 Trần Văn Ly 192 Phạm Văn Trung 56 Stt Họ tên 193 Phạm Văn Đại 194 Nguyễn Thị Thanh 195 Trần Văn Hợi 196 Phạm Thị Lâm 197 Phan Văn Hưng 198 Hoàng Văn Đường 199 Nguyễn Mạnh Thường 200 Đỗ Văn Đĩnh 201 Nguyễn Đăng Bộ 202 Lê Văn Thuấn 203 Trần Văn Tiếu 204 Nguyễn Văn Lê 205 Bùi Văn Tâm 206 Phạm Văn Khoa Nuôi phân tán xã Thú y: Lại Xuân Miên 207 Nguyễn Thị Sen 208 Nguyễn Văn Kiên 209 Nguyễn Văn Tuấn 210 Nguyễn Thị Tồn 211 Trần Văn Hịa 212 Trần Văn Ninh 213 Đỗ Văn Thủy 214 Lê Văn Tình 57 Stt Họ tên 215 Mai Văn Khanh 216 Nguyễn Văn Thất 217 Nguyễn Văn Sương 218 Trần Văn Vinh Nuôi phân tán xã Thú y: Nguyễn Văn Hóa 219 Lại Hữu Cần 220 Nguyễn Văn Phương 221 Lại Văn Dũng 222 Nguyễn Văn Tuấn Nuôi phân tán xã Thú y: Mai Xuân Sơn 223 Nguyễn Văn Công 224 Lê Văn Khoa 225 Nguyễn Văn Dưỡng 226 Đỗ Thị Thủy 227 Bùi Xuân Các Nuôi phân tán xã Thú y: Mai Văn Toán 228 Nguyễn Văn Đĩnh 229 Nguyễn Văn Được 58 Stt Họ tên 230 Vũ Văn Tất 231 Vũ Văn Triều 232 Hoàng Văn Toàn 233 Nguyễn Văn Chính 234 Nguyễn Văn Giang 235 Mai Văn Thọ 236 Nguyễn Văn Hiển Nuôi phân tán xã Thú y: Vũ Hữu Đính 237 Vũ Trung Tính 238 Đinh văn Hiền 239 Lê Thế Quảng 240 Vũ Văn Quynh Nuôi phân tán xã Thú y: Nguyễn Vũ Tân 241 Nguyễn Thị Hiên 242 Lê Văn Thoan 243 Trịnh Ngọc Nhập Nuôi phân tán xã 59 Phụ lục 06: Danh sách điều tra 30 hộ nuôi lợn nái Móng Cái để đánh giá tiêu sinh sản TT Tên Chủ Hộ Phan Chung Lại Thanh Phạm Trường Nguyễn Tuyền Phạm Huynh Phạm Thêu Phạm Huy Đỗ Trinh Nguyễn Huyên 10 Vũ Văn Sỹ Đinh 11 Đạt Phạm 12 Huế 60 TT Tên Chủ Hộ Bùi 13 Kham Trần 14 15 Đĩnh Trần Anh 16 Trần Tuệ 17 Phạm Đào 18 Nguyễn Hải 19 Đỗ Chính 20 Nguyễn Hữu Đê Nguyễn 21 Toan Nguyễn 22 Chính Phạm 23 Hưng 24 Phạm 61 TT Tên Chủ Hộ My 25 Phạm Thảo 26 Phạm Rĩnh 27 Hoàng Tuynh 28 Vũ Văn Bình 29 Lại Tuấn 30 Vũ Quang Tổng 62 ... chăn nuôi lợn Móng Cái huyện Hải Hậu 27 Bảng 4.4 Một số tiêu sinh sản lợn nái Móng Cái huyện Hải Hậu 28 Bảng 4.5 Chỉ tiêu hồng cầu lợn nái Móng Cái Hải Hậu 32 Bảng 4.6 Một số tiêu huyết. .. 4.4 Một số tiêu sinh sản lợn nái Móng Cái huyện Hải Hậu STT Chỉ tiêu Số lứa đẻ/năm Số sơ sinh ổ Số sơ sinh sống Số cai sữa ổ Số sơ sinh ổ tiêu quan trọng đánh giá khả sinh sản lợn nái, tiêu có liên... chăn ni lợn Móng Cái huyện Hải Hậu 17 3.2.2 Một số tiêu sinh sản lợn Móng Cái huyện Hải Hậu 17 3.2.3 Một số tiêu sinh lý máu theo tuổi lợn Móng Cái 18 3.2.4 Một s? ?chỉ tiêu sinh hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá một số chỉ tiêu sinh sản và huyết học của lợn nái móng cái nuôi tại huyện hải hậu, tỉnh nam định , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá một số chỉ tiêu sinh sản và huyết học của lợn nái móng cái nuôi tại huyện hải hậu, tỉnh nam định