0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện tân yên tỉnh bắc giang

113 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:42

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN THỊ HẢI YẾN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN TÂN YÊN - TỈNH BẮC GIANG Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Như Hà NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan kết nghiên cứu Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình Tơi xin cam đoan rằng, giúp đỡ trình thực luận văn đƣợc cảm ơn, thơng tin trích dẫn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 04 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Trần Thị Hải Yến i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thiện luận văn tơi nhận đƣợc giúp đỡ tận tình, đóng góp quý báu nhiều cá nhân tập thể Trƣớc hết, xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Nguyễn Nhƣ Hà - Giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình hƣớng dẫn, bảo tơi suốt thời gian thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn góp ý chân thành Thầy, Cô giáo Khoa Quản lý đất đai, Ban quản lý đào tạo - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho thực hồn thành đề tài Tơi xin trân trọng cảm ơn Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên, tập thể Phịng Tài ngun Mơi trƣờng, Phịng Kinh tế, Phịng Thống kê, cấp ủy, quyền bà nhân dân xã, thị trấn huyện Tân Yên giúp đỡ tơi q trình thực đề tài địa bàn Tôi xin cảm ơn đến gia đình, ngƣời thân, cán đồng nghiệp bạn bè động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi qua trình thực đề tài Một lần xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 04 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Trần Thị Hải Yến ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC ẢNH TRÍCH YẾU LUẬN VĂN THESIS ABSTRACT PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI, Ý NGHĨA PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đất nơng nghiệp, tình hình sử dụng đất 2.1.1 Khái niệm đất nơng nghiệp 2.1.2 Vai trị ý nghĩa đất đai sản 2.1.3 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 2.2 Hiệu sử dụng đất 2.2.1 Khái niệm hiệu hiệu sử d 2.2.2 Hiệu kinh tế 2.2.3 Hiệu xã hội 2.2.4 Hiệu môi trƣờng 2.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN S 2.3.1 Nhóm yếu tố điều kiện tự nhiên 2.3.2 Nhóm yếu tố kinh tế, tổ chức 2.3.3 Nhóm yếu tố kinh tế - xã hội 2.3.4 Nhóm yếu tố kỹ thuật canh tác 2.3.5 Nhóm yếu tố vốn iii 2.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG Đ 2.4.1 Đặc điểm đánh giá hiệu sử dụng đấ 2.4.2 Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất 2.4.3 Đánh giá hiệu xã hội sử dụng đất 2.4.4 Đánh giá hiệu môi trƣờng sử dụng 2.4.5 Đánh giá hiệu sử dụng đất bền vữ 2.5 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐÁNH G NÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI VÀ 2.5.1 Trên giới 2.5.2 Ở Việt Nam PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 3.2 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 3.3 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3.4.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội 3.4.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp hu 3.4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuấ 3.4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu qu huyện Tân Yên 3.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.5.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu thứ cấp 3.5.2 Phƣơng pháp thu thập số liệu sơ cấp 3.5.3 Phƣơng pháp đánh giá hiệu sử dụn 3.5.4 Phƣơng pháp thống kê xử lý số liệu PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 ĐẶc điỂm tỰ nhiên, kinh tẾ xã hỘi cỦ 4.1.1 Đặc điểm tự nhiên huyện Tân Yên 4.1.2 Đặc điểm kinh tế, xã hội huyện Tâ 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện kinh tế - xã h 4.2 Đánh giá hiỆu quẢ sỬ dỤng đẤt nông 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông n iv 4.2.2 4.3 Hiện trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp tiểu vùng huyện Tân Yên 43 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở CÁC TIỂU VÙNG CỦA HUYỆN TÂN YÊN 45 4.3.1 Đánh giá hiệu kinh tế LUT, KSD đất địa bàn huyện Tân Yên 45 4.3.2 Đánh giá hiệu xã hội LUT, KSD đất huyện Tân Yên 53 4.3.3 Đánh giá hiệu môi trƣờng LUT, KSD đất huyện Tân Yên 59 4.3.4 Đánh giá hiệu tổng hợp LUT KSD đất huyện Tân Yên 70 4.4 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TÂN YÊN 71 Lựa chọn LUT KSD đất sản xuất nơng nghiệp có triển vọng phát triển huyện Tân Yên 71 4.4.2 Định hƣớng phát triển LUT, KSD đất triển vọng huyện Tân Yên 72 4.4.3 Giải pháp thị trƣờng tiêu thụ nông sản 73 4.4.4 Giải pháp nâng cao khả áp dụng dụng LUT,KSD đất có hiệu cao sản xuất nông hộ 74 Giải pháp phát triển sở hạ tầng 75 4.4.1 4.4.5 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 5.1 KẾT LUẬN 76 5.2 KIẾN NGHỊ 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng việt BVTV Bảo vệ thực vật C Cao CP Chi phí CPTG Chi phí trung gian DT Diện tích ĐVT Đơn vị tính GDP Tổng giá trị sản phẩm GTNC Giá trị ngày công GTSX Giá trị sản xuất HQĐV Hiệu đồng vốn LMU Đơn vị đồ đất đai LUT Loại sử dụng đất PRA Phƣơng pháp đánh giá nơng thơn có tham gia ngƣời dân SALT Kỹ thuật canh tác nông nghiệp đất dốc T Thấp TB Trung bình TNHH Thu nhập hỗn hợp vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu kinh tế LUT, KSD đất huyện Tân Yên 31 Bảng 3.2 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu xã hội loại hình sử dụng đất huyện Tân Yên 32 Bảng 3.3 Phân cấp tiêu hiệu môi trƣờng LUT, KSD đất 34 Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 42 Bảng 4.2 trạng loại hình sử dụng đất (các tiểu vùng) huyện Tân Yên 44 Bảng 4.3 Tình hình sản xuất trồng huyện Tân Yên 45 Bảng 4.4 Đánh giá hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất tiểu vùng huyện Tân Yên 48 Bảng 4.5 Đánh giá hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất tiểu vùng huyện Tân Yên 50 Bảng 4.6 Đánh giá hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất tiểu vùng huyện Tân Yên 52 Bảng 4.7 Đánh giá hiệu xã hội loại hình sử dụng đất tiểu vùng huyện Tân Yên 54 Bảng 4.8 Đánh giá hiệu xã hội loại hình sử dụng đất tiểu vùng huyện Tân Yên 56 Bảng 4.9 Đánh giá hiệu xã hội loại hình sử dụng đất tiểu vùng huyện Tân Yên 58 Bảng 4.10 Tình trạng sử dụng phân bón cho trồng huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang 60 Bảng 4.11 Tình hình sử dụng thuốc BVTV cho trồng huyện Tân Yên 62 Bảng 4.12 Khả bảo vệ cải tạo đất LUT, KSD đất tiểu vùng huyện Tân Yên 63 Bảng 4.13 Đánh giá hiệu môi trƣờng loại hình sử dụng đất tiểu vùng huyện Tân Yên 67 Bảng 4.14 Đánh giá hiệu tổng hợp LUT, KSD đất sản xuất nông nghiệp huyện Tân Yên vii 70 DANH MỤC ẢNH Hình 4.1 Sơ đồ hành huyện Tân Yên .35 Hình 4.2 Cơ cấu GTSX theo ngành kinh tế (theo giá hành) năm 2017 .39 Hình 4.3 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất tiểu vùng 49 Hình 4.4 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất tiểu vùng 51 Hình 4.5 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất tiểu vùng 53 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Trần Thị Hải Yến Tên luận văn: Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tân Yên – tỉnh Bắc Giang Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học Viện Nơng Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Xác định đƣợc hiệu yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu loại sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Tân Yên - Định hƣớng sử dụng đất nông nghiệp huyện Tân Yên Phƣơng pháp nghiên cứu Vật liệu nghiên cứu Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội liên quan đến sử dụng đất nông nghiệp huyện Tân Yên - Các loại sử dụng đất nông nghiệp huyện Tân Yên Nội dung nghiên cứu Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có liên quan đến sử dụng đất nông nghiệp huyện Tân Yên - Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Tân Yên - Đánh giá hiệu loại sử dụng đất - Định hƣớng sử dụng đất nông nghiệp huyện Tân Yên Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp thu thập số liệu thứ cấp: thu thập phòng, ban chuyên môn huyện Tân Yên, sở Tài Nguyên MT tỉnh Bắc Giang, tra; Phƣơng pháp thu thập số liệu sơ cấp: điều tra nhanh nông thôn theo phiếu điều Phƣơng pháp đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp: theo phƣơng pháp cho điểm dựa vào kết tính tốn tiêu: GTSX, TNHH, HQĐV, GTNC, ….; - Phƣơng pháp thống kê, xử lý số liệu: phần mềm Excel Kết kết luận Loại hình sử dụng đất dƣợc liệu, hoa cảnh, ni trồng thuỷ sản có hiệu ix + - Tiểu vùng LUT chuyên lúa có KSD đất lúa xuân – lúa mùa cho hiệu môi trƣờng mức trung bình - LUT lúa màu cho hiệu mơi trƣờng cao, tình trạng sử dụng thuốc BVTV khả cải thiện đất cao - LUT chuyên màu cho hiệu môi trƣờng từ trung bình đến cao, LUT Lạc xn - Ngơ Mùa - Ngô đông cho hiệu môi trƣờng cao, lại KSD đất khác đạt mức trung bình - LUT ăn cho hiệu mơi trƣờng mức trung bình, khả sử dụng phân bón thuốc BVTV mức độ trung bình + Tiểu vùng - LUT chuyên lúa có KSD đất lúa xuân – lúa mùa cho hiệu mơi trƣờng mức trung bình khả cải tạo đất thấp (37,5 điểm) - LUT lúa màu cho hiệu mơi trƣờng cao, tình trạng sử dụng thuốc BVTV (83,3 – 91,7 điểm) khả cải thiện đất cao (75 điểm) - LUT chuyên màu cho hiệu mơi trƣờng từ trung bình LUT chun hoa cho hiệu mơi trƣờng mức trung bình, tình trạng sử dụng thuốc BVTV mức thấp (đạt 25 điểm) - LUT ăn cho hiệu môi trƣờng mức trung bình, khả sử dụng phân bón thuốc BVTV mức độ trung bình + - Tiểu vùng LUT chuyên lúa có KSD đất lúa xuân – lúa mùa cho hiệu mơi trƣờng mức trung bình khả cải tạo đất thấp (37,5 điểm) - LUT lúa màu cho hiệu mơi trƣờng cao, tình trạng sử dụng thuốc BVTV (75 – 91,7 điểm) khả cải thiện đất cao (75 điểm) - LUT chuyên màu cho hiệu mơi trƣờng từ trung bình đến cao LUT chuyên hoa cho hiệu môi trƣờng mức trung bình, tình trạng sử dụng thuốc BVTV mức thấp (đạt 25 điểm) - LUT ăn cho hiệu mơi trƣờng mức trung bình 69 4.3.4 Đánh giá hiệu tổng hợp LUT KSD đất huyện Tân Yên Để đánh giá hiệu tổng hợp LUT, KSD đất cho việc phát triển nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp huyện Tân Yên, cần đánh giá tổng hợp HQKT, HQXH, HQMT Bảng 4.14 Đánh giá hiệu tổng hợp LUT, KSD đất sản xuất nông nghiệp huyện Tân Yên LUT Tiểu vùng Chuyên lúa Lúa - màu Chuyên màu Cây ăn Tiểu vùng Chuyên lúa Lúa – màu Chuyên màu Hoa Cây Cảnh Cây ăn Tiểu vùng Chuyên lúa 70 Lúa - màu Chuyên màu Hoa Cây Cảnh Cây ăn Kết bảng 4.14 cho thấy: Tại tiểu vùng có LUT với 11 kiểu sử dụng đất có hiệu tổng hợp từ trung bình đến cao, có KSD đất có hiệu tổng hợp cao là:KSD đất LX - LM - khoai lang, LX - LM -Rau cải bắp (LUT lúa - màu), Khoai lang - Rau cải bắp, Rau cải bắp - ngô mùa - ngô đông, Lạc xuân - Ngô Mùa - Rau cải bắp, Lạc xuân - Ngô Mùa - Ngô đông (LUT chuyên màu), Vải (LUT ăn quả) Tại tiểu vùng có LUT với 13 kiểu sử dụng đất có hiệu tổng hợp từ trung bình đến cao, có KSD đất có hiệu tổng hợp cao LX - LM khoai lang, LX - LM - Khoai tây, (LUT lúa – màu), Khoai lang - Ngô Mùa - Rau cải bắp, Lạc xuân - Ngô Mùa - Ngô đông, Khoai lang - Rau cải bắp (LUT chuyên màu), Vải (LUT ăn quả) Tại tiểu vùng có LUT với 15 kiểu sử dụng đất có hiệu tổng hợp từ trung bình đến cao, có KSD đất có hiệu tổng hợp cao LX - LM - khoai lang, LX - LM - cà chua, LX - LM - khoai tây (LUT lúa – màu); Lạc xuân - Ngô Mùa - Ngô đông , Khoai tây - Ngô Mùa - cà chua (LUT chuyên màu), Vải (LUT ăn quả) 4.4 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TÂN YÊN 4.4.1 Lựa chọn LUT KSD đất sản xuất nơng nghiệp có triển vọng phát triển huyện Tân Yên Từ kết phần cho thấy địa bàn toàn huyện Tân Yên có 12 71 KSD đất có hiệu tổng hợp cao, có triển vọng phát triển địa phƣơng, gồm: KSD đất LUT lúa - màu (LX - LM - khoai lang, LX - LM - cải bắp, LX LM - Khoai tây, LX - LM - cà chua); KSD đất LUT chuyên màu (Khoai lang - Rau cải bắp, Rau cải bắp - ngô mùa - ngô đông, Lạc xuân - Ngô Mùa - Rau cải bắp, Khoai lang - Ngô Mùa - Rau cải bắp, Lạc xuân - Ngô Mùa - Ngô đông , Khoai tây - Ngô Mùa - cà chua) KSD đất LUT ăn (cây vải) Trong KSD đất có triển vọng phát triển nêu có KSD đất có tiểu vùng hyện là: LX - LM - khoai lang Lạc xuân - Ngô Mùa Ngô đông thuận lợi cho việc phát triển mạnh đia bàn toàn huyện KSD đất khác LUT Lúa-màu (LX - LM -Rau cải bắp, LX - LM - Khoai tây LX - LM - cà chua) có tiêu HQKT,HQXH, HQMT cao nên nên phát triển mạnh tiểu vùng KSD đất LUT chuyên màu LUT ăn có hiệu tổng hợp cao nhƣng thƣờng có HQMT mức trung bình liên quan đến tình trạng sử dụng phân bón thuốc BVTV cịn chƣa theo hƣớng dẫn Để phát triển bền vững KSD đất cần quan tâm khắc phục hạn chế nêu Riêng KSD đất Lạc xuân - Ngô Mùa - Ngơ đơng có hạn chế HQKT (trung bình) liên quan đến GTSX chƣa cao 4.4.2 Định hướng phát triển LUT, KSD đất triển vọng huyện Tân Yên Trên sở kết đánh giá hiệu LUT KSD đất huyện Tân Yên, để nâng cao hiệu sử dụng đất nơng nghiệp định hƣớng sử dụng đất SXNN theo hƣớng phát triển LUT, KSD đất có hiệu tổng hợp cao triển vọng phát triển nhƣ sau: 4.4.2.1 Tại tiểu vùng LUT Chun lúa có diện tích lớn hiệu sử dụng đất chƣa cao, để nâng cao hiệu nên phát triển thành LUT Lúa – màu theo KSD đất có triển vọng TV 1: Lúa xuân – Lúa mùa – Khoai lang, Lúa xuân – Lúa mùa – rau cải bắp LUT chuyên màu nên định hƣớng phát triển theo KSD đất triển vọng: Lạc xuân - Ngô Mùa - Ngô đơng ý khắc phục hạn chế HQKT (trung bình) liên quan đến nâng cao GTSX Các KSD đất: Rau cải bắp - ngô mùa - ngô đông, Lạc xuân - Ngơ Mùa - Rau cải bắp, có quan tâm khắc phục hạn chế HQMT (trung bình) liên quan đến tình trạng sử dụng phân bón thuốc BVTV 72 LUT Cây ăn quả: nên định hƣớng phát triển KSD đất trồng vải Có quan tâm khắc phục hạn chế HQMT 4.4.2.2 Tại tiểu vùng LUT Chun lúa có diện tích lớn hiệu chƣa cao, nên định hƣớng phát triển thành LUT Lúa – màu theo KSD đất có triển vọng TV 2: Lúa xuân – Lúa mùa – Khoai lang Lúa xuân – Lúa mùa – khoai tây LUT chuyên màu: định hƣớng phát triển theo kiểu sử dụng đất triển vọng TV2: Khoai lang - Rau cải bắp, Khoai lang - Ngô Mùa - Rau cải bắp, có quan tâm khắc phục hạn chế HQMT (trung bình) liên quan đến tình trạng sử dụng phân bón thuốc BVTV; Lạc xn - Ngơ Mùa - Ngô đông quan tâm khắc phục hạn chế HQKT (trung bình) nâng cao GTSX LUT Cây ăn quả: nên định hƣớng phát triển KSD đất trồng vải, có quan tâm khắc phục hạn chế HQMT 4.4.2.3 Tại tiểu vùng LUT Chuyên lúa có diện tích lớn hiệu chƣa cao nên phát triển thành LUT Lúa – màu theo KSD đất có triển vọng TV 3: Lúa xuân – Lúa mùa – Khoai lang, Lúa xuân – Lúa mùa – khoai tây Lúa xuân – Lúa mùa –cà chua LUT chuyên màu: định hƣớng phát triển theo kiểu sử dụng đất triển vọng TV3: Khoai tây - Ngô Mùa – cà chua, Lạc xuân - ngô mùa- ngơ đơng, có quan tâm khắc phục hạn chế HQMT liên quan đến tình trạng sử dụng phân bón thuốc BVTV; Lạc xuân - Ngô Mùa - Ngô đơng quan tâm khắc phục hạn chế HQKT (trung bình) nâng cao GTSX LUT Cây ăn quả: nên định hƣớng phát triển KSD đất trồng vải, có quan tâm khắc phục hạn chế HQMT 4.4.3 Giải pháp thị trƣờng tiêu thụ nơng sản Qua tìm hiểu thực tế huyện Tân Yên chƣa có chợ đầu mối thu mua nông sản, phần lớn sản phẩm nông nghiệp ngƣời dân bán cho tiểu thƣơng chợ nhỏ lẻ nên ngƣời nông dân bị ép giá Vì vậy, thời gian tới cần nhanh chóng hình thành chợ đầu mối, tổ chức hợp tác tiêu thụ, chế biến nông sản nông thôn theo nguyên tắc tự nguyện 73 Mặt khác cung cấp thông tin thị trƣờng nông sản tại, nhƣ phải có dự báo trƣớc cho tƣơng lai để ngƣời dân mạnh dạn đầu tƣ sản xuất nông nghiệp có hiệu kinh tế cao Để nâng cao trình độ hiểu biết thị trƣờng cần tổ chức buổi hội thảo, lớp tập huấn nhƣ buổi tổng kết hay thăm quan vùng sản xuất điển hình 4.4.4.Giải pháp nâng cao khả áp dụng dụng LUT,KSD đất có hiệu cao sản xuất nông hộ Qua điều tra vấn nông hộ cho thấy có khoảng 45 – 50% số hộ nơng dân thiếu vốn sản xuất có khó khăn khoa học kỹ thuật nên áp dụng LUT, KSD đất hiệu Do cần quan tâm khắc phục khó khăn nơng dân để nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp Hiện nguồn vốn mà hộ đƣợc vay để đầu tƣ sản xuất nông nghiệp chủ yếu ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Tân Yên Vì để tạo nguồn vốn thuận lợi cho ngƣời dân phát triển sản xuất cần: -Cải tiến phƣơng thức cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để hộ dân đƣợc vay vốn với lãi suất ƣu đãi Hỗ trợ hộ nông dân vay vốn với lãi suất thấp tăng thời hạn trả lãi suất, điều giúp ngƣời dân yên tâm sản xuất Đa dạng hoá hình thức cho vay, huy động vốn nhàn rỗi dân, khuyến khích hình thức quỹ tín dụng nơng thơn Có quan tâm phối hợp cấp quyền, tổ chức đồn thể nhƣ: Hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội nông dân để nơng dân nghèo có điều kiện vay vốn phát triển sản xuất Để tạo giúp nông dân khác phục khó khăn khoa học ký thuật sản xuất cần mở lớp tập huấn ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất Trong đặc biệt ý tập huấn hƣớng dẫn tạo điều kiện để ngƣời nơng dân bón phân cân đối sử dụng thuốc BVTV cho trồng Mặt khác cán khuyến nông thƣờng xuyên thăm đồng kiểm tra dịch bệnh phát kịp thời tình hình sâu bệnh hại để thơng báo hệ thống phƣơng tiện thông tin đại chúng cho ngƣời dân biết phun thuốc kip thời, tránh tình trạng nhƣ lạm dụng thuốc BVTV 74 4.4.5.Giải pháp phát triển sở hạ tầng Qua tìm hiểu thực tế địa phƣơng phần lớn đƣờng giao thông nội đồng đƣờng đất, kênh mƣơng chƣa đƣợc bê tơng hóa chủ yếu mƣơng đất Vì thời gian tới cần đầu tƣ xây dựng, nâng cấp sở hạ tầng phục vụ sản xuất, trƣớc hết cần tập trung xây dựng nâng cấp hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng (cải tạo hệ thống trạm bơm, kiên cố hóa hệ thống kênh mƣơng tƣới tiêu ) cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đƣờng giao thơng có để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nơng sản ngƣời dân huyện 75 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Tân Yên huyện nằm phía Tây tỉnh Bắc Giang, có diện tích đất nơng nghiệp 12.825,62 ha, chiếm 62,74% diện tích đất tự nhiên Sản xuất nơng nghiệp chiếm tỷ trọng lớn (69,70%) kinh tế huyện Tân Yên, đƣợc chia tho tiểu vùng Trên địa bàn huyện Tân Yên có loại hình sử dụng đất (LUT) với 23 kiểu sử dụng (KSD) đất Trong đó: LUT chuyên lúa có kiểu sử dụng đất, LUT lúa - màu có kiểu sử dụng đất, LUT chuyên màu có 12 kiểu sử dụng đất, LUT ăn có kiểu sử dụng đất, LUT hoa có kiểu sử dụng đất Kết đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp theo tiêu chí hiệu kinh tế, hiệu xã hội hiệu mơi trƣờng cho thấy: Tại huyện Tân n có 12 KSD đất có hiệu tổng hợp cao triển vọng phát triển địa phƣơng, gồm: KSD đất LUT lúa - màu (LX - LM - khoai lang, LX LM - cải bắp, LX - LM - Khoai tây, LX - LM - cà chua); KSD đất LUT chuyên màu (Khoai lang - Rau cải bắp, Rau cải bắp - ngô mùa - ngô đông, Lạc xuân - Ngô Mùa - Rau cải bắp, Khoai lang - Ngô Mùa - Rau cải bắp, Lạc xuân Ngô Mùa - Ngô đông , Khoai tây - Ngô Mùa - cà chua) KSD đất LUT ăn (cây vải) Các KSD đất có HQKT, HQXH, HQMT cao (LX LM - khoai lang, LX - LM -Rau cải bắp, LX - LM - Khoai tây, LX - LM - cà chua) hay có HQKT, HQXH cao, HQMT trung bình (Khoai lang - Rau cải bắp, Rau cải bắp - ngô mùa - ngô đông, Lạc xuân - Ngô Mùa - Rau cải bắp, Vải, Khoai lang - Ngô Mùa - Rau cải bắp, Khoai tây - Ngô Mùa - cà chua) có HQXH, HQMT cao, HQKT trung bình (Lạc xn - Ngô Mùa - Ngô đông) Để nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tân Yên cần quan tâm tới giải pháp sau: Định hƣớng phát triển LUT, KSD đất có hiệu tổng hợp cao triển vọng phát triển, phù hợp với tiểu vùng Huyện Cụ thể tiểu vùng nên phát triển LUT, KSD LX - LM - khoai lang, LX - LM -Rau cải bắp (LUT lúa - màu), Khoai lang - Rau cải bắp, Rau cải bắp - ngô mùa - ngô đông, Lạc xuân - Ngô Mùa - Rau cải bắp, Lạc xuân - Ngô Mùa - Ngô đông (LUT chuyên màu), Vải (LUT ăn quả); tiểu vùng nên phát triển LUT, KSD: 76 LX - LM - khoai lang, LX - LM - Khoai tây, (LUT lúa – màu), Khoai lang - Ngô Mùa - Rau cải bắp, Lạc xuân - Ngô Mùa - Ngô đông, Khoai lang - Rau cải bắp (LUT chuyên màu), Vải (LUT ăn quả); tiểu vùng nên phát triển LUT, KSD: LX - LM - khoai lang, LX - LM - cà chua, LX - LM - khoai tây (LUT lúa – màu); Lạc xuân - Ngô Mùa - Ngô đông , Khoai tây - Ngô Mùa - cà chua (LUT chuyên màu), Vải (LUT ăn quả) Quan tâm áp dụng giải pháp: Nâng cao khả áp dụng dụng LUT,KSD đất có hiệu cao sản xuất nông hộ; thị trƣờng tiêu thụ nông sản phát triển sở hạ tầng phục vụ sản xuất 5.2 KIẾN NGHỊ Đề tài cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu để có kết luận xác đầy đủ hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang Việc đánh giá tiêu bền vững mặt xã hội mơi trƣờng đề tài cịn mang tính định tính (chƣa có số liệu phân tích định lƣợng), cần tiếp tục nghiên cứu sâu để có đánh giá tiêu hiệu xã hội môi trƣờng LUT đảm bảo tin cậy, thuyết phục 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Các Mác (2004) Tƣ luận, tập III NXB Sự Thật Hà Nội Cao Liêm, Đào Châu Thu Trần Thị Tú Ngà (1990) Phân vùng sinh thái nông nghiệp Đồng sông Hồng, Đề tài 52D,0202, Hà Nội Đặng Kim Sơn (2008) Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam Hơm mai sau NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Đào Châu Thu (2002) Bài giảng hệ thống nông nghiệp dùng cho học viên cao học Trƣờng ĐHNN Hà Nội Đỗ Nguyên Hải (1999) Xác định tiêu đánh giá chất lƣợng môi trƣờng quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nông nghiệp NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Nguyên Hải (2001) Đánh giá đất hƣớng sử dụng đất đai bền vững sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Sơn - Bắc Ninh Luận án tiến sĩ nông nghiệp Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Đỗ Thị Tám (2001) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng hóa huyện Văn Giang - tỉnh Hƣng Yên Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Đƣờng Hồng Dật (1994) Lịch sử nông nghiệp Việt Nam NXB Nông nghiệp, Hà Nội Hội khoa học đất (2000) Đất Việt Nam NXB Nông nghiệp, Hà Nội 10.Nguyễn Đình Bồng (2002) Quỹ đất quốc gia Hiện trạng dự báo sử dụng đất Tạp chí khoa học đất, (16) 11 Nguyễn Văn Bộ (2012) Nghiên cứu lúa gạo bối cảnh biến đổi khí hậu, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế định hƣớng nghiên cứu lúa thích ứng với biến đổi khí hậu NXB Nơng nghiệp, Hà Nội, tr.11 - 24 12.Nguyễn Khang Nguyễn Công Pho (1999) Nghiên cứu quy trình đánh giá đất cho vùng lãnh thổ Viện quy hoạch thiết kế nơng nghiệp 13.Nguyễn Duy Tính (1995) Nghiên cứu hệ thống trồng vùng đồng sông hồng Bắc Trung Bộ NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 14.Nguyễn Thị Vịng (2001) Nghiên cứu xây dựng quy trình cơng nghệ đánh giá 78 hiệu sử dụng đất thông qua chuyển vải cấu trồng Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng cục, Hà Nội 15.Phạm Vân Đình Đỗ Kim Chung (1998) Kinh tế nông nghiệp NXB Nông nghiệp, Hà Nội 16.Phạm Chí Thành (1998) Phƣơng pháp luận xây dựng hệ thống canh tác Miền bắc Việt Nam, Tạp chí hoạt động khoa học, (3) tr 18 - 21 17.Phịng Tài ngun Mơi trƣờng huyện Tân Yên (2015) Báo cáo kết thống kê, kiểm kê diện tích đất đai năm 2015 địa bàn huyện Tân n 18.Phịng Tài ngun Mơi trƣờng huyện Tân Yên (2016) Báo cáo kết thống kê, kiểm kê diện tích đất đai năm 2016 địa bàn huyện Tân n 19.Phịng Tài ngun Mơi trƣờng huyện Tân Yên (2017) Báo cáo kết thống kê, kiểm kê diện tích đất đai năm 2017 địa bàn huyện Tân Yên 20.Phòng thống kê huyện Tân Yên (2017) Niên giám thống kê 2017 21 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) Luật đất đai năm 2013 22.Quyền Đình Hà (1993) Đánh giá kinh tế đất lúa vùng Đồng sông Hồng, Luận án tiến sỹ nông nghiệp Trƣờng Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 23.Thái Phiên (2000) Sử dụng quản lý đất bền vững NXB Nông nghiệp, Hà Nội 24.Trần An Phong (1995) Đánh giá trạng sử dụng đất theo quan điểm sinh thái phát triển lâu bền NXB Nông nghiệp, Hà Nội 25.UBND huyên Tân Yên (2013) Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Tân Yên 26.Viện Điều tra quy hoạch (1998) Truy cập ngày 12/03/2015 từ http//dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn 27.Vũ Thị Bình (1995) Hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp đất phù sa sơng Hồng huyện Mỹ Văn - Hải Hƣng Tạp chí nông nghiệp công nghiệp thực phẩm, (10) tr.391 - 392 28 Vũ Thị Bình (2010) Đánh giá đất đai phục vụ định hƣớng quy hoạch nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Gia Lâm vùng đồng sông Hồng Luận án PTS khoa học nông nghiệp Trƣờng Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội, Tr 1–24 29.Vũ Thị Thanh Tâm (2007) Đánh giá hiệu sử dụng đất theo hƣớng sản xuất nơng nghiệp hàng hố huyện Kiến Thuỵ - huyện Hải Phòng Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 79 30.Vũ Thị Phƣơng Thụy (2000) Thực trạng giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác ngoại thành Hà Nội Luận án tiến sĩ kinh tế Trƣờng Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội II Tài liệu tiếng Anh: 31.FAO (1995) World Food Dry Rome 32.Masanobu Fukuoka (1985) Natural Way of Farming, Japan Pubns 80 PHỤ LỤC Phụ lục Mức độ chấp nhận ngƣời dân với loại hình sử dụng đất STT 81 ... iii 2.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG Đ 2.4.1 Đặc điểm đánh giá hiệu sử dụng đấ 2.4.2 Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất 2.4.3 Đánh giá hiệu xã hội sử dụng đất 2.4.4 Đánh giá hiệu môi trƣờng sử dụng. .. dụng đất nơng nghiệp huyện Tân Yên - Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Tân Yên - Đánh giá hiệu loại sử dụng đất - Định hƣớng sử dụng đất nông nghiệp huyện Tân Yên Phƣơng pháp nghiên... kiểu sử dụng đất (diện tích, cấu) 3.4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tân Yên Đánh giá hiệu kinh tế LUT, KSD đất tiểu vùng huyện Tân Yên; Đánh giá hiệu xã hội LUT, KSD đất
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện tân yên tỉnh bắc giang , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện tân yên tỉnh bắc giang