0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với việc sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong xây dựng nông thôn mới tại huyện mỹ đức, hà nội

150 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:42

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM HỒNG MẠNH LINH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG CÁC CƠNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI Ngành: Quản Lý Kinh Tế Mã số: 8340410 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Văn Song NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ, lấy học vị Tôi xin cam đoan mọt giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019 Tác giả luận văn Hoàng Mạnh Linh ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Nguyễn Văn Song tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban quản lý đào tạo, Khoa Kinh tế phát triển nông thôn, Bộ môn Kinh tế Tài nguyên Môi trường – Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán cơng chức Phịng Tài – Kế hoạch huyện, phịng Quản lý thị huyện, Chi cục Thống kê, phòng Kinh tế huyện; UBND xã địa bàn huyện giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn / Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019 Tác giả luận văn Hoàng Mạnh Linh iii MỤC LỤC Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục biểu đồ, hình x Trích yếu luận văn xi Thesis abstract xiii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp đề tài 1.4.1 Về lý luận 1.4.2 Về thực tiễn Phần Cơ sở lý luận thực tiễn 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Các khái niệm 2.1.2 Vai trò cơng trình hạ tầng kỹ thuật xây dựng nơng thơn nói riêng phát triển kinh tế nói chung 2.1.3 Tổng quan hài lòng 11 2.1.4 Vai trò hài lòng sử dụng cơng trình hạ tầng kỹ thuật việc xây dựng nông thôn 14 2.1.5 Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật, chất lượng cơng trình hạ tầng kỹ thuật xây dựng nông thôn 14 2.2 Cơ sở thực tiễn 15 iv 2.2.1 Kinh nghiệm số nước giới việc nâng cao hài lòng người dân sử dụng cơng trình hạ tầng kỹ thuật 2.2.2 15 Kinh nghiệm số địa phương việc nâng cao hài lòng người dân sử dụng cơng trình hạ tầng kỹ thuật xây dựng nông thôn 2.2.3 17 Bài học kinh nghiệm rút cho đề tài nghiên cứu 18 Phần Phương pháp nghiên cứu 21 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 21 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 21 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 23 3.1.3 Những thuận lợi, khó khăn cho phát triển kinh tế 26 3.2 Phương pháp nghiên cứu 29 3.2.1 Chọn điểm nghiên cứu 29 3.2.2 Nguồn số liệu 29 3.2.3 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 30 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 34 4.1 Kết thay đổi cơng trình hạ tầng kỹ thuật xây dựng nông thôn địa bàn huyện Mỹ Đức 4.2 34 Thực trạng việc quản lý, sử dụng cơng trình hạ tầng kỹ thuật xây dựng nông thôn 35 4.2.1 Thực trạng việc quản lý, sử dụng cơng trình hạ tầng kỹ thuật 35 4.2.2 Thực trạng việc đầu tư, cải tạo đường giao thông trục thôn 38 4.2.3 Thực trạng sử dụng cơng trình trường mầm non thôn 41 4.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hài lịng người dân sử dụng cơng trình hạ tầng kỹ thuật xây dựng nông thôn 44 4.3.1 Kiểm định thang đo 44 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 51 4.3.3 Phân tích tương quan Pearson 59 4.3.4 Phân tích hồi quy đa biến 60 4.3.5 Phân tích ANOVA đặc điểm cá nhân ảnh hưởng tới mức độ hài lòng người dân sử dụng trường mầm non đường trục thơn 4.4 64 Đánh giá hài lịng người dân sử dụng cơng trình hạ tầng kỹ thuật xây dựng nông thôn v 73 4.4.1 Đánh giá hài lòng người dân việc sử dụng trường mầm non 73 4.4.2 Đánh giá SHL người dân việc sử dụng đường trục thôn 75 4.4.3 Một số ngun nhân dẫn tới việc khơng hài lịng người dân sử dụng cơng trình hạ tầng kỹ thuật……………………………………………… 78 4.5 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hài lòng người dân sử dụng cơng trình hạ tầng kỹ thuật xây dựng nông thôn 79 4.5.1 Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng người dân sử dụng trường mầm non 79 4.5.2 Giải pháp nâng cao hài lòng người dân sử dụng đường trục thôn 84 4.5.3 Giải pháp nâng cao hài lịng người dân cơng trình hạ tầng kỹ thuật xây dựng nông thôn 87 Phần Kết luận kiến nghị 90 5.1 Kết luận 90 5.2 Kiến nghị 92 Tài liệu tham khảo 93 Phụ lục 97 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt NTM Nông thôn UBND Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng ATGT An tồn giao thơng TNHH Trách nhiệm hữu hạn XHCN Xã hội chủ nghĩa vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Dân số lao động huyện Mỹ Đức 24 Bảng 3.2 Tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện Mỹ Đức 25 Bảng 3.3 Tổng hợp thông tin thứ cấp 29 Bảng 4.1 Tình hình đầu tư cho giao thông địa bàn huyện từ năm 2016 đến năm 2018 41 Bảng 4.2 Tình hình đầu tư cho trường học địa bàn huyện từ năm 2016 đến năm 2018 44 Bảng 4.3 Kiểm định thang đo “Cơ sở vật chất phòng sinh hoạt chung trẻ” 45 Bảng 4.4 Kiểm định thang đo “Cơ sở vật chất phòng ngủ trẻ” 46 Bảng 4.5 Kiểm định thang đo “Khu vui chơi trời trẻ” 46 Bảng 4.6 Cronbach’s Alpha thang đo “Vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy” lần 47 Bảng 4.7 Cronbach’s Alpha thang đo “Đáp ứng mong muốn người dân” 47 Bảng 4.8 Kiểm định thang đo “Sự hài lòng trường mầm non” 48 Bảng 4.9 Kiểm định thang đo “Chất lượng nền, mặt đường” 48 Bảng 4.10 Kiểm định thang đo “Hệ thống biển báo, đèn điện, xanh” 49 Bảng 4.11 Kiểm định thang đo “Q trình sử dụng đường trục thơn” 49 Bảng 4.12 Kiểm định thang đo “Đáp ứng mong muốn người dân” .50 Bảng 4.13 Kiểm định thang đo “Sự hài lịng đường trục thơn” 51 Bảng 4.14 Kết KMO kiểm định Bartlett biến độc lập 51 Bảng 4.15 Kết ma trận xoay 52 Bảng 4.16 Kết KMO kiểm định Bartlett biến độc lập lần 53 Bảng 4.17 Kết ma trận xoay lần 53 Bảng 4.18 Kết KMO kiểm định Bartlett biến phụ thuộc 55 Bảng 4.19 Kết ma trận nhân tố 55 Bảng 4.20 Kết KMO kiểm định Bartlett biến độc lập 56 Bảng 4.21 Kết ma trận xoay 56 Bảng 4.22 Kết KMO kiểm định Bartlett biến độc lập lần 57 Bảng 4.23 Kết ma trận xoay lần 57 Bảng 4.24 Kết KMO kiểm định Bartlett biến phụ thuộc 58 viii Bảng 4.25 Kết ma trận nhân tố 59 Bảng 4.26 Hệ số tương quan biến ảnh hưởng tới mức độ hài lòng người dân sử dụng trường mầm non 59 Bảng 4.27 Hệ số tương quan biến ảnh hưởng tới mức độ hài lòng người dân sử dụng đường trục thôn 60 Bảng 4.28 Bảng Model summary 61 Bảng 4.29 Bảng ANOVA 61 Bảng 4.30 Bảng Coefficients 61 Bảng 4.31 Bảng Model summary 63 Bảng 4.32 Bảng ANOVA 63 Bảng 4.33 Bảng Coefficients 63 Bảng 4.34 Bảng kiểm định phương sai 67 Bảng 4.35 Bảng ANOVA 67 Bảng 4.36 Bảng kiểm định phương sai 69 Bảng 4.37 Bảng ANOVA 69 Bảng 4.38 Bảng kiểm định phương sai 71 Bảng 4.39 Bảng ANOVA 71 Bảng 4.40 Mức độ hài lòng người dân sử dụng trường mầm non 73 Bảng 4.41 Mức độ hài lòng người dân sử dụng đường trục thơn 76 ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH Biểu đồ 4.1 Mức độ hài lịng nhóm đối tượng có thu nhập khác sử dụng trường mầm non 66 Biểu đồ 4.2 Mức hài lòng nhóm có hình thức đóng góp khác sử dụng trường mầm non 68 Biểu đồ 4.3 Mức độ hài lịng nhóm đối tượng có thu nhập khác sử dụng đường trục thôn 70 Biểu đồ 4.4 Mức hài lịng nhóm có hình thức đóng góp khác sử dụng đường trục thơn 72 Hình 2.1 Mơ hình số hài lòng khách hàng Mỹ 12 x HLTMN Between Groups Within Groups Total Biến thu nhập HLTMN Levene Statistic 1.802 HLTMN Between Groups Within Groups Total Biến hình thức đóng góp HLTMN Levene Statistic 753 HLTMN Between Groups Within Groups Total 101 Biến đóng góp xây dựng Equal variances assumed HLTM N Equal variances not assumed Phụ lục 4: Phân tích ANOVA đặc điểm cá nhân ảnh hưởng tới hài lòng người dân sử dụng đường trục thôn Biến giới tính Independent Samples Test Equal HLĐT T varian assum Equal variance assum Biến nghề nghiệp HLĐTT Levene 102 ANOVA HLĐTT Between Groups Within Groups Total Biến độ tuổi HLĐTT Levene Statistic 865 HLĐTT Between Groups Within Groups Total Biến thu nhập HLĐTT Levene Statistic 153 HLĐTT Between Groups Within Groups Total 103 Biến hình thức đóng góp Test of Homogeneity of Variances HLĐTT Levene Statistic 1.764 HLĐTT Between Groups Within Groups Biến đóng góp xây dựng Equal variances assumed HLĐTT Equal variances not assumed 104 Phụ lục 5: Bảng câu hỏi điều tra I Thông tin chung Họ Tên người khảo sát: Nơi tại: 3.Giới tính: □ Nam 4.Độ tuồi: □ 25 5.Nghề nghiệp: □ làm ruộng □ công nhân □ lao động tự 6.Thu nhập hàng tháng bạn: □ tr/đồng Anh/chị có đóng góp vào việc xây dựng cơng trình xây dựng nơng thơn địa phương khơng? □ có □ khơng Hình thức đóng góp vào việc xây dựng cơng trình trường mầm non, đường trục thôn địa phương: □ Hiến đất □ ngày công lao động □ tiền mặt □ vật liệu xây dựng □ khác II Hệ thống câu hỏi Dựa vào thực tế sử dụng cơng trình hạ tầng kỹ thuật xây dựng nơng thôn trường mầm non, đường giao thông trục thơn Xin anh/chị đánh giá mức độ hài lịng việc sử dụng cơng trình theo thang điểm từ đến 5, cụ thể sau: (Xin khoanh tròn vào điểm số cho ý kiến loại cơng trình, thay đổi ý kiến xin gạch điểm số trước khoanh vào số điểm mà anh/chị cho hợp lý, ý kiến anh/chị có ý nghĩa mang tính đánh giá cá nhân.) 105 Khảo sát mức độ hài lòng sử dụng trường mầm non trung tâm xã Mức độ hài lòng Cơ sở vật chất phòng sinh hoạt chung trẻ - CSVCSHC Số lượng phịng học đầy đủ, thống mát, đảm bảo 1,5 -1,8m2/trẻ Bàn ghế đầy đủ, phù hợp với lứa tuổi học sinh Hệ thống đèn, quạt đầy đủ Nền nhà phẳng, lát đá hoa Có đầy đủ đồ dùng học tập, tường trang trí phù hợp Cơ sở vật chất phòng ngủ trẻ - CSVCPN Đảm bảo 1,2 - 1,5m2 cho trẻ; Đảm bảo yên tĩnh, thoáng mát mùa hè, ấm áp mùa đông Giường, phản, chiếu, đệm, chăn, gối, màn, quạt tuỳ theo khí hậu mùa Có đầy đủ hệ thống tủ, kệ, giá đựng đồ dùng phục vụ trẻ em ngủ Khu vui chơi ngồi trời trẻ KVC Có xanh, bóng mát phù hợp Có đồ chơi ngồi trời: xích đu, bập bênh Có lan can bảo vệ khn viên trường với xung quanh Sân trường phẳng, lát gạch, không bị đọng nước sau trời mưa, khơng có rêu gây nguy hiểm cho trẻ 106 Vệ sinh an tồn thực phẩm, phịng cháy chữa cháy - VSAT Phòng vệ sinh đảm bảo 0,4 - 0,6m2 cho trẻ; trẻ mẫu giáo có chỗ riêng cho trẻ em trai, trẻ em gái Có vịi nước rửa tay; ghế ngồi phù hợp với trẻ có khu sơ chế, khu chế biến, khu nấu ăn, khu chia thức ăn, Có đầy đủ đồ dùng phục vụ trẻ em ăn bán trú trường; Có dụng cụ chế biến thực phẩm đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm Có tủ lạnh để lưu mẫu thực phẩm trẻ em ăn bán trú; Có đủ nước hợp vệ sinh để sử dụng Có bố trí thùng rác cách hợp lý Có đầy đủ bình chữa cháy tiêu lệnh chữa cháy bố trí hợp lý Đáp ứng mong muốn người dân - ĐUMM Khuôn viên trường thống mát, trang trí khn viên phù hợp Cổng trường rộng rãi, thuận tiện cho việc phụ huynh đưa đón trẻ Trẻ em khơng bị tai nạn việc bố trí khơng hợp lý trang thiết bị, sở vật chất gây Sự hài lịng trường mầm non HLTMN Tơi cho học trường mầm non trung tâm xã bé độ tuổi học mầm non Tôi nói tốt với bạn bè, người thân quen trường mầm non trung tâm xã Nhìn chung, tơi hài lòng với trường mầm non trung tâm xã 107 Khảo sát mức độ hài lòng sử dụng đường trục thơn xã Mức độ hài lịng Chất lượng nền, mặt đường CL Nền đường đảm bảo tải trọng lưu lượng xe thiết kế Bề rộng đường phù hợp với nhu cầu địa phương Chất lượng mặt đường tốt (bê tông dải nhựa) Khả tiêu nước tốt có mưa lớn Mặt đường không bị ổ voi ổ gà, gây khói bụi Có vỉa hè cho người bộ, tập thể dục Hệ thống biển báo, đèn điện, xanh - HT Đường trồng xanh bên Đường có đèn điện chiếu sáng vào ban đêm Đường có biển báo như: biển báo khúc cua, phía trước có trường học Có đủ số lượng cột đèn, khoảng cách cột phù hợp Quá trình sử dụng đường trục thơn QTSD Khơng có điểm đen tai nạn giao thông Phù hợp với nhiều loại xe giới, kể xe có tải trọng, kích thước lớn Thuận tiện cho việc lại tới địa điểm khác phù hợp với quy hoạch khoanh vùng sản xuất nông nghiệp quy hoạch dân cư hạn chế việc đền bù, GPMB 108 Đáp ứng mong muốn người dân DU Có thể tận dụng vỉa hè để tổ chức sinh hoạt cộng đồng, việc hiếu, việc hỉ nhiều gia đình Hệ thống nước thải, nước mưa dọc tuyến đường có nắp đậy, đảm bảo vệ sinh Thời gian sử dụng tuyến đường lâu dài Thuận tiện cho việc đỗ xe, quay đầu xe Tuyến đường có tầm nhìn thống, khơng bị che khuất Sự hài lịng - HLĐTT Tôi dành lời khen cho đường trục thôn xã có người đánh giá đường Nhìn chung, tơi hài lịng sử dụng đường trục thôn XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! 109 ... tiễn hài lòng người dân việc sử dụng cơng trình hạ tầng kỹ thuật xây dựng nông thôn mới; Đánh giá mức độ hài lòng người dân việc sử dụng trường mầm non đường trục thôn xây dựng nông thôn mới; ... mức độ hài lòng người dân sử dụng trường mầm non đường trục thôn 4.4 64 Đánh giá hài lịng người dân sử dụng cơng trình hạ tầng kỹ thuật xây dựng nơng thơn v 73 4.4.1 Đánh giá hài lòng người dân. .. đến hài lòng người dân sử dụng cơng trình hạ tầng kỹ thuật xây dựng nông thôn địa bàn huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội? - Cần có giải pháp để nâng cao hài lịng người dân sử dụng cơng trình hạ tầng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với việc sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong xây dựng nông thôn mới tại huyện mỹ đức, hà nội , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với việc sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong xây dựng nông thôn mới tại huyện mỹ đức, hà nội