0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá mức độ hài lòng công việc của người lao động tại công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và phát triển công nghệ môi trường việt nam

127 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:42

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN QUANG THẮNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Quốc Oánh NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Quang Thắng i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu đề tài, cố gắng nỗ lực thân, nhận giúp đỡ tận tình lời bảo chân tình thầy cô giáo Học viện Nông nghiệp Việt Nam, từ đơn vị cá nhân ngồi ngành quản trị kinh doanh Tơi xin ghi nhận bày tỏ lòng biết ơn tới tập thể, cá nhân dành cho giúp đỡ q báu Trước tiên, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc kính trọng giúp đỡ nhiệt tình Thầy giáo – TS Nguyễn Quốc Oánh người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ mặt để hồn thành đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu thầy, khoa Kế tốn & Quản trị kinh doanh Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình Cơng ty Cổ phần Tư vấn, Đầu tư Phát triển Công nghệ Môi trường Việt Nam tạo điều kiện thời gian cung cấp số liệu cho đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn bạn đồng nghiệp giúp đỡ trình học tập thực luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Quang Thắng ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN ix THESIS ABSTRACT xi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP 2.1.1 Khái niệm mức độ hài lịng cơng việc người lao động .3 2.1.2 Các học thuyết liên quan đến hài lịng cơng việc 2.1.3 Tầm quan trọng mức độ hài lòng công việc nhân viên doanh nghiệp 14 2.1.4 Một số nghiên cứu thang đo nhân tố 16 2.1.5 Các mơ hình đo lường hài lịng khách hàng 20 2.2 THỰC TIỄN VỀ MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP 23 2.2.1 Thực tiễn mức độ hài lịng cơng việc người lao động doanh nghiệp giới 23 2.2.2 Thực tiễn mức độ hài lịng cơng việc nhân viên doanh nghiệp Việt Nam 24 iii PHẦN ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 28 3.1.1 Sự hình thành phát triển công ty 28 3.1.2 Các sản phẩm công ty 28 3.1.3 Cơ cấu tổ chức máy 29 3.1.4 Tình hình tài sản, nguồn vốn 30 3.1.5 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 32 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 3.2.1 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 34 3.2.2 Khung phân tích 35 3.2.3 Phương pháp phân tích 36 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 39 4.1 THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THỜI GIAN QUA 39 4.2 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THỜI GIAN QUA 41 4.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo 44 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory factor analysis) 50 4.2.3 Phân tích tương quan hồi quy 52 4.2.4 Kết đo lường mức độ hài lịng cơng việc theo nhân tố cá nhân người lao động Công ty Cổ phần Tư vấn, Đầu tư phát triển công nghệ Môi trường Việt Nam 59 4.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THỜI GIAN QUA 67 4.3.1 Giải pháp nhân tố Thưởng - Phúc lợi 67 4.3.2 Giải pháp nhân tố Cấp 68 4.3.3 Giải pháp nhân tố Lương 69 4.3.4 Giải pháp nhân tố Cơ hội đào tạo – thăng tiến 69 4.3.5 Giải pháp nhân tố Điều kiện làm việc 70 iv 4.3.6 Giải pháp nhân tố Đặc điểm công việc 71 4.3.7 Giải pháp mối quan hệ Đồng nghiệp 71 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 5.1 KẾT LUẬN 72 5.2 KIẾN NGHỊ 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC 76 v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Giá trị đo lường công việc phương tiện 19 Bảng 3.1 Tình hình nguồn vốn kinh doanh Công ty qua năm 2011 – 2013 31 Bảng 3.2 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh qua 3năm (2013 – 2015) 33 Bảng 4.1 Thông tin chung lao động công ty 39 Bảng 4.2 Thống kê giá trị trung bình nhân tố 42 Bảng 4.3 Kết kiểm định tin cậy nhân tố “Điều kiện làm việc” 45 Bảng 4.4 Kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “Đặc điểm công việc” 46 Bảng 4.5 Kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “ Đồng nghiệp” .47 Bảng 4.6 Kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “Cấp trên” 47 Bảng 4.7 Kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “Thưởng – phúc lợi” 48 Bảng 4.8 Kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “Lương” 48 Bảng 4.9 Kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “ Cơ hội đào tạo thăng tiến” 49 Bảng 4.10 Ma trận tương quan 53 Bảng 4.11 Hệ số R từ kết phân tích hồi quy 54 Bảng 4.12 Kiểm định phương sai 55 Bảng 4.13 Hệ số hồi quy 56 Bảng 4.14 Kết kiểm định so sánh mức độ hài lịng theo “ giới tính” 60 Bảng 4.15 Kết phân tích phương sai ANOVA yếu tố so sánh mức độ hài lịng cơng việc theo “Hôn nhân” 61 Bảng 4.16 Kết phân tích phương sai ANOVA yếu tố so sánh mức độ hài lịng cơng việc theo “Phòng ban” 62 Bảng 4.17 Kiểm tra tính đồng khác biệt phòng ban 62 Bảng 4.18 Kết phân tích phương sai thành phần nhóm Phịng ban tới hài lòng 62 Bảng 4.19 Kết phân tích phương sai ANOVA yếu tố so sánh mức độ hài 63 Bảng 4.20 Kiểm tra tính đồng khác biệt học vấn 63 Bảng 4.21 Kết phân tích phương sai nhóm Học vấn tới hài lịng 63 Bảng 4.22 Kết phân tích phương sai ANOVA yếu tố so sánh mức độ hài lòng công việc theo thâm niên làm việc 64 vi Bảng 4.23 Kiểm tra tính đồng khác biệt thâm niên làm việc 64 Bảng 4.24 Kết phân tích phương sai thâm niên làm việc tới hài lòng 64 Bảng 4.25 Kết phân tích phương sai ANOVA yếu tố so sánh mức 65 Bảng 4.26 Kiểm tra tính đơng khác biệt phận công tác .65 Bảng 4.27 Kết phân tích phương sai phận cơng tác tới hài lịng 65 Bảng 4.28 Kết phân tích phương sai ANOVA yếu tố so sánh mức độ hài lịng cơng việc theo thu nhập 66 Bảng 4.30 Kết phân tích phương sai thành phần nhóm thu nhập tới hài lịng 67 vii HL DK DD Mức ý nghĩa DN CT TP LU CH HL DK DD DN Tổng CT TP LU CH Variables Entered/Removed Mơ hình Biến a Biến loại bỏ Phương pháp CH, DN, DD, LU, CT, TP 92 b PHỤ LỤC 4: KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI Giới tính Nam HL Nữ Hơn nhân Độc thân HL Kết Phịng ban (I) phịng ban (J) phịng ban Phịng kinh doanh Phịng hành Phịng kế tốn – tài Phịng kỹ thuật sản xuất Phịng bảo vệ Phịng kế tốn – tài Phịng hành Phịng kinh doanh Phòng kỹ thuật sản xuất Phòng bảo vệ Phịng kế tốn – tài Phịng hành Phịng kinh doanh Phòng kỹ thuật sản xuất 93 Phòng bảo vệ Phịng kế tốn – tài Phịng kỹ thuật - sản Phịng kinh doanh xuất Phịng hành Phịng bảo vệ Phịng kế tốn – tài Phịng kinh doanh Phịng bảo vệ Phịng hành Phịng kỹ thuật - sản xuất 94 (I) Độ tuổi T T Dưới 25 tuổi T T D T Từ 25-30 tuổi T T D T Từ 30 - 35 tuổi T T D T Từ 35-40 tuổi T T D T Trên 40 tuổi T T 95 Trinh độ học vấn (I) Trình độ học vấn (J) Trình độ học vấn Sự khác biệt TB Sự khác biệt độ lệch Mức ý chuẩn nghĩa Độ tin cậy 95 % Thấp Trung cấp Trung học phổ thông Cao đẳng Đại học Trên đại học Trung học phổ thông Trung cấp Cao đẳng Đại học Trên đại học Trung học phổ thông Cao đẳng Trung cấp Đại học Trên đại học Trung học phổ thông Đại học Trung cấp Cao đẳng Trên đại học Trung học phổ thông Trên đại học Trung cấp Cao đẳng Đại học 96 (I) Thâm niên làm việc Dưới năm Từ 1-3 năm Từ 3-5 năm Từ 5-10 năm 97 (I) Bộ phận công tác Trưởng phịng – quản đốc phân xưởng Phó phịng Tổ trưởng Tổ phó Nhân viên, cơng nhân Trưởng phịng – quản đốc phân xưởng Tổ trưởng Phó phịng Tổ phó Nhân viên, cơng nhân Trưởng phịng – quản đốc Tổ phó phân xưởng Phó phịng Tổ trưởng Nhân viên, cơng nhân Trưởng phịng – quản đốc Nhân viên, cơng nhân phân xưởng Phó phịng Tổ trưởng Tổ phó 98 Thu nhập (I) Thu nhập (J) Thu nhập Dưới triệu đồng Từ triệu – triệu đồng Trên triệu - 10 triệu đồng Trên 10 triệu đồng 99 PHỤ LỤC 5: NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CỦA CƠNG TY NHÂN TỐ Điều kiện làm việc Đặc điểm công việc Đồng nghiệp 100 Cấp trên Thông tin cách thức xác định thưởng khoản phúc lợi công khai, rõ ràng Thưởng – phúc lợi Cơng ty có chế độ thưởng hấp dẫn Anh (chị) thưởng công xứng đáng với kết đạt Anh (chị) hưởng khoản phúc lợi đầy đủ Anh (chị) hài lòng chế độ phụ cấp, ăn trưa,… cơng ty Cơng ty thường xun có chương trình khích lệ tinh thần làm việc cơng, nhân viên ( tặng quà vào ngày nghỉ lễ, thăm quan,…) 101 Anh nhiệm Các theo n với cô Lương Anh n Côn xác đị Anh (chị) th Anh (chị) hài lịng cách thức xác định hội đào CH2 tạo, thăng tiến công ty Cơ hội đào tạo Công ty tạo nhiều hội cho anh/chị thăng tiến – thăng tiến CH3 công việc Nhân viên công ty đối xử công CH4 việc xem xét đào tạo, thăng chức phát triển nghề nghiệp Anh (chị) lạc quan việc thăng tiến CH5 102 ... trọng mức độ hài lòng công việc người lao động doanh nghiệp từ lý đề tài ? ?Đánh giá mức độ hài lịng cơng việc người lao động Công ty Cổ phần Tư vấn, Đầu tư Phát triển Công nghệ Môi trường Việt Nam? ??... THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 3.1.1 Sự hình thành phát triển cơng ty Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Môi trường Việt Nam thành... 30/07/2016 Công ty đăng ký thay đổi lần với tên gọi Công ty Cổ phần Tư vấn, Đầu tư Phát triển Công nghệ Môi trường Việt Nam - Tên công ty tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tư vấn, Đầu tư Phát triển Công nghệ
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá mức độ hài lòng công việc của người lao động tại công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và phát triển công nghệ môi trường việt nam , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá mức độ hài lòng công việc của người lao động tại công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và phát triển công nghệ môi trường việt nam