0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang

109 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:42

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN PHÚ HƯNG ĐÁNH GIÁ THƯC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Dung NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Phú Hưng i LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Quản lý đất đai, Ban Quản lý Đào tạo – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam tạo điều kiện nhiệt tình giảng dạy, hướng dẫn tơi suốt trình học tập nghiên cứu luận văn Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Văn Dung, người trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn, Phòng Tài ngun Mơi trường - Văn phịng Đăng ký QSDĐ huyện, Chi cục Thuế huyện, Phòng Thống kê huyện, Phòng Tài - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân cán địa xã, thị trấn điều tra tạo điều kiện thuận lợi cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu, tư liệu q trình nghiên cứu luận văn Cuối tơi xin trân trọng cảm ơn bạn học viên lớp, người thân gia đình bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ động viên q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Phú Hưng ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan nghiên cứu 2.1 Cơ sở lý luận tầm quan trọng công tác quản lý đất đai tổ chức .4 2.1.1 Một số khái niệm liên quan 2.1.2 Khái quát quỹ đất tổ chức 2.1.3 Khái niệm phân loại tổ chức sử dụng đất 2.1.4 Ý nghĩa, tầm quan trọng việc sử dụng đất tổ chức kinh tế 2.2 Cơ sở pháp lý quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế 2.2.1 Luật đất đai 2.2.2 Các văn hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2.2.3 Những quy định hành giao đất, cho thuê đất 10 2.3 Tổng quan tình hình quản lý sử dụng đất tổ chức nước nước 19 2.3.1 Tình hình quản lý, sử dụng đất số nước giới .19 2.3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế Nhà nước giao đất, cho thuê đất Việt Nam 24 2.4 Thực trạng vấn đề quản lý, sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn tỉnh Bắc Giang 29 iii 2.4.1 Hiện trạng sử dụng đất địa bàn tỉnh Bắc Giang 29 2.4.2 Tình hình quản lý đất đai địa bàn tỉnh Bắc Giang 31 2.4.3 Tình hình quản lý, sử dụng đất tổ chức kinh tế tỉnh Bắc Giang 36 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 38 3.1 Địa điểm, thời gian nghiên cứu 38 3.2 Đối tượng 38 3.3 Nội dung nghiên cứu 38 3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 38 3.3.2 Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai địa bàn huyện 38 3.3.3 Đánh giá thực trạng quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 38 3.3.4 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý, sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn Huyện Lục Ngạn 38 3.4 Phương pháp nghiên cứu 39 3.4.1 Phương pháp điều tra thu thập tài liệu, số liệu 39 3.4.2 Phương pháp tổng hợp, xử lý, thống kê số liệu 40 3.4.3 Phương pháp so sánh 40 3.4.4 Phương pháp chuyên gia 40 3.4.5 Phương pháp đồ thị, biểu đồ 40 Phần Kết thảo luận 41 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 41 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 41 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 45 4.1.3 Nhận xét chung 51 4.2 Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai địa bàn huyện 53 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 53 4.2.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai 59 4.3 Đánh giá thực trạng quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 65 4.3.1 Các tổ chức kinh tế giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Lục Ngạn 65 4.3.2 Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Lục Ngạn 68 iv 4.3.3 Đánh giá chung tình hình sử dụng đất tổ chức kinh tế .82 4.4 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý, sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Lục Ngạn 84 4.4.1 Giải pháp tra, kiểm tra quản lý sử dụng đất .84 4.4.2 Giải pháp sách pháp luật 84 4.4.3 Giải pháp tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất 86 4.4.4 Giải pháp đào tạo nguồn lực 86 Phần Kết luận kiến nghị 87 5.1 Kết luận 87 5.2 Kiến nghị 88 Tài liệu tham khảo 89 Phụ lục 91 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa CQ Cơ quan GCNQSD Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HTX Hợp tác xã ND-CP Nghị định- Chính phủ NSNN Ngân sách nhà nước QSDĐ Quyền sử dụng đất SDĐ Sử dụng đất TC Tổ chức TCKT Tổ chức kinh tế TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTCN Tiểu thủ cơng nghiệp UBND Uỷ ban nhân dân VPĐK Văn Phịng Đăng Ký XNK Xuất nhập vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Hiện trạng sử dụng đất nước năm 2016 25 Bảng 2.2 Hiện trạng sử dụng đất nước phân theo vùngnăm 2016 .26 Bảng 2.3 Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bắc Giang năm 2016 30 Bảng 4.1 Cơ cấu nhóm đất 44 Bảng 4.2 Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất giai đoạn 2002 - 2016 46 Bảng 4.3 Cơ cấu giá trị sản xuất nhóm ngành 47 Bảng 4.4 Dân số biến động dân số 49 Bảng 4.5 Hiện trạng sử dụng đất huyện Lục Ngạn năm 2016 55 Bảng 4.6 Tổng hợp khoản thu từ đất huyện Lục Ngạn giai đoạn 2012 - 2016 62 Bảng 4.7 Số lượng tổ chức kinh tế địa bàn huyện Lục Ngạn 66 Bảng 4.8 Hiện trạng sử dụng đất tổ chức kinh tế phân theo đơn vị hành xã, thị trấn địa bàn huyện Lục Ngạn 67 Bảng 4.9 Phân loại tổ chức kinh tế địa bàn huyện 68 Bảng 4.10 Tình hình sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Lục Ngạn 69 Bảng 4.11 Tình hình sử dụng đất mục đích tổ chức kinh tế Nhà nước giao đất, cho thuê đất 70 Bảng 4.12 Tình hình sử dụng đất khơng mục đích tổ chức kinh tế Nhà nước giao đất, cho thuê đất 72 Bảng 4.13 Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyệnLục Ngạn 77 Bảng 4.14 Xử lý vi phạm tổ chức kinh tế sử dụng đất khơng mục đích th địa bàn huyện 78 Bảng 4.15 Kết tổng hợp từ phiếu điều tra 82 vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Cơ cấu loại đất năm 2016 nước 25 Hình 2.2 Cơ cấu sử dụng đất phân theo vùng nước năm 2016 26 Hình 4.1 Sơ đồ hành huyện Lục Ngạn 41 Hình 4.2 Biểu đồ cấu ngành kinh tế năm 2016 47 Hình 4.3 Biểu đồ cấu đất đai năm 2016 huyện Lục Ngạn 54 viii - Công ty TNHH thành viên xây dựng thương mại Hải Đăng nhà nước cho thuê 1,03 năm 16/4/2014 xã Trù Hựu hoạt động lĩnh vực xây dựng kỹ thuật công ty sử dụng sai mục đích xây dựng sở để kinh doanh máy nông nghiệp với diện tích 0,21 UBND tỉnh đã ban hành định số 176/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 việc xử lý hình thức phạt tiền yêu cầu tổ chức sử dụng mục đích đất giao - Cơng ty TNHH thương mại Phú Quý nhà nước cho thuê 5,9 năm 2009 xã Nghĩa Hồ để xây dựng nhà hàng, quán ăn công ty sử dụng sai mục đích sử dụng 0,12 vào mục đích kinh doanh xe máy, xe đạp điện UBND tỉnh ban hành định số 396/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 việc xử lý hình thức phạt tiền yêu cầu tổ chức sử dụng mục đích đất giao - Cơng ty TNHH Hồng Đạt nhà nước cho thuê 4,9 năm 2011 xã Nghĩa Hồ để xây dựng sở sản xuất thức ăn chăn nuôi công ty sử dụng sai mục đích xây dựng xưởng sản xuất đá với diện tích 0,25 UBND huyện ban hành báo cáo số 72/BC-UBND ngày 15/9/2011, đề nghị UBND tỉnh xử phạt, yêu cầu tổ chức sử dụng mục đích cho th - Cơng ty TNHH thương mại tổng hợp Trường Giang Thủy nhà nước cho thuê 0,6 năm 2011 xã Hồng Giang để xây dựng sở sản xuất bột giấy, giấy bìa cơng ty sử dụng sai mục đích xây dựng kho tập kết chứa thùng xốp hoa để kinh doanh với diện tích 0,12 UBND tỉnh ban hành định số 366/QĐ-UBND ngày 20/9/2011 việc xử lý hình thức phạt tiền yêu cầu tổ chức sử dụng mục đích đất giao Sau bị xử lý tổ chức thực theo định ban hành, sử dụng mục đích diện tích cho th khơng xảy tái phạm b Các tổ chức cho thuê lại, cho mượn: - Công ty TNHH Hương Sơn Bắc Giang nhà nước cho thuê 2,96 năm 2009 xã Nghĩa Hồ để xây dựng sản sản xuất, kinh doanh gỗ ép công ty cho thuê lại 0,15 UBND huyện ban hành thông báo số 247/TB-UBND ngày 15/9/2011 việc vi phạm cho thuê lại tổ chức, UBND tỉnh có định số 64/QĐ-UBND ngày 20/9/2009 việc xử lý hình thức phạt tiền thu hồi giấy phép kinh doanh 80 - Cơng ty TNHH thành viên du lịch Bình Dương nhà nước cho thuê 0,86 năm 2011 để xây dựng trụ sở công ty hoạt động lĩnh vực du lịch công ty cho hộ gia đình, cá nhân th lại với diện tích 0,11 để kinh doanh hàng may mặc UBND tỉnh có định số 319/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 việc xử lý hình thức phạt tiền thu hồi giấy phép hoạt động - Công ty cổ phần nông lâm thủy sản Bắc Giang nhà nước cho thuê 4,97 năm 2014 để kinh doanh sản phẩm từ nông nghiệp công ty cho công ty TNHH giấy Mạnh Đạt thuê lại 0,24 sử dụng vào mục đích xây dựng kho chứa nguyên liệu UBND huyện ban hành thông báo số 247/TBUBND ngày 19/11/2014 việc vi phạm cho thuê lại tổ chức - Công ty Công ty TNHH Thu công nhà nước cho thuê 1,6 năm 2011 xây dựng nhà xưởng sản xuất thùng xốp hoa công ty cho công ty TNHH xốp Tiến Đạt mượn 0,12 để xây dựng kho tập kết hàng, chiếm tỷ lệ 7,5 % diện tích th UBND tỉnh có định số 237/QĐ-UBND ngày 28/4/2011 việc xử lý hình thức phạt tiền thu hồi giấy phép hoạt động Đến đầu năm 2017 diện tích đất cho mượn công ty TNHH xốp Tiến Đạt chưa thu hồi tháo dỡ nhà xưởng (phụ lục, ảnh 8) c Chưa sử dụng đất giao, cho thuê: Về diện tích đất chưa đưa vào sử dụng tổ chức địa bàn huyện UBND huyện có số báo cáo gửi UBND tỉnh như: báo cáo số 281/BCUBND ngày 28/9/2008, báo cáo số 178/BC-UBND ngày 31/12/2009 đề nghị UBND tỉnh có văn yêu cầu tổ chức đưa diện tích chưa sử dụng vào sử dụng mục đích thuê Cho đến thời điểm điều tra địa bàn huyện tổ chức chưa đưa đất vào sử dụng là: Cơng ty TNHH may XNK Phượng Sơn Công ty TNHH Thịnh Hưng (Phụ lục, ảnh 4, ảnh 6) 4.3.2.5 Kết tổng hợp từ phiếu điều tra điều tra bổ sung từ thực địa Điều tra 50 phiếu điều tra tổ chức nhà nước giao đất thuê đất sở tham khảo ý kiến phịng Tài ngun Mơi trường UBND xã, địa huyện Lục Ngạn điều tra bổ sung ngồi thực địa Tiêu chí để lựa chọn mẫu điều tra đánh giá sở phân theo tổ chức kinh tế sử dụng đất có xã ; theo loại hình tổ chức; theo hình thức UBND tỉnh giao đất, thuê đất điều tra qua năm để đánh giá thực trạng phân tích q trình sử dụng đất tổ chức kinh tế cần nghiên cứu ( Bảng 4.15) 81 Bảng 4.15 Kết tổng hợp từ phiếu điều tra Loại hình tổ chức kinh tế A Sử dụng mục đích giao Có vốn Nhà nước Tổ chức kinh tế vốn tư nhân, cổ phần Tổ chức kinh tế vốn đầu tư liên doanh, nước ngồi B Sử dụng khơng mục đích giao Sử dụng sai mục đích ban đầu giao Cho thuê, cho mượn chuyển nhượng trái phép Có vốn Nhà nước Tổ chức kinh tế vốn tư nhân, cổ phần 3.Tranh chấp, lấn chiếm bị lấn chiếm Chưa sử dụng đất giao Tổng số Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra (2017) 4.3.3 Đánh giá chung tình hình sử dụng đất tổ chức kinh tế 4.3.3.1 Một số tồn quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế Qua số liệu phân tích cho thấy tình hình quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Nhà nước giao, cho th cịn số tồn sau: Có 18 tổ chức sử dụng đất thuê đất không mục đích thuê đất với diện tích 38,85 ha, đó: - Diện tích cho th đất sử dụng sai mục đích ban đầu đầu 05 tổ chức ,với diện tích 0,81 chiếm 5,91% tổng diện tích thuê đất - Diện tích cho thuê, trái phép 03 tổ chức, với diện tích 0,5 ha, chiếm 5,69 % tổng diện tích đất thuê - Diện tích cho mượn 01 tổ chức, với diện tích 0,12 chiếm 7,5 % tổng diện tích đất thuê - Diện tích đất tổ chức bị tranh chấp tổ chức, với diện tích 0,13 chiếm 2,8 % tổng diện tích quản lý Đánh giá chung: Các tổ chức kinh tế sử dụng đất địa bàn huyện Lục Ngạn chấp hành tốt quy định pháp luật đất đai, sử dụng đất mục đích 82 giao, th hồn thành nghĩa vụ tài với nhà nước diện tích giao, th góp phần khơng nhỏ cho phát triển huyện Tuy nhiên số tổ chức kinh tế chưa chấp hành nghiêm túc pháp luật đất đai sử dụng đất sai mục đích thuê, sử dụng đất chưa làm thủ tục giao đất, thuê đất, chưa đưa đất vào sử dụng theo dự án đầu tư phê duyệt; nhiều tổ chức chấp hành chưa nghiêm Luật Đất đai nguyên nhân chưa hiểu hết quyền nghĩa vụ người sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai, có tổ chức cố tình khơng chấp hành quy định pháp luật việc quản lý, sử dụng đất đai UBND huyện có phát kịp thời báo cáo cho UBND tỉnh việc vi phạm tổ chức Sau UBND tỉnh có văn kịp thời để xử lý khơng có tổ chức bị tổ chức cưỡng chế tái phạm 4.3.3.2 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế - Hệ thống văn pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai đổi cịn chồng chéo (vì nguồn gốc lịch sử đất đai), có nhiều điểm chưa thống nhất, làm cho quan quản lý Nhà nước khó áp dụng pháp luật khơng thống nhận thức pháp luật cộng đồng, số quy định phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần thể nhiều văn gây khó khăn trình tổ chức thực hiện, số quy định chưa phù hợp với thực tiễn, số vấn đề phát sinh chưa quy định văn pháp luật đất đai gây khó khăn cho việc quản lý sử dụng đất đai - Việc kiểm tra, xử lý sau giao đất, cho thuê đất chưa tiến hành cách thường xuyên nên cịn diện tích đất khơng triển khai thực hiện, sử dụng đất sai mục đích, nhiều hợp đồng thuê đất hết thời kỳ ổn định giá theo hợp ký chưa điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định - Việc thực chức quản lý Nhà nước quản lý đất đai chưa chặt chẽ Tổ chức hoạt động máy quản lý đất đai sở hạn chế, phận cán chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao - Một số dự án thẩm định chưa cân nhắc, xem xét kỹ điều kiện lực thực chủ đầu tư dẫn đến số trường hợp chủ đầu tư thực khơng có lực tài chun mơn lập dự án nhằm chiếm giữ đất thuê lại - Diện tích đất định giao đất, cho thuê đất không trùng với diện tích giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho tổ chức, khả chuẩn hóa liệu để quản lý phần mềm chuyên ngành cịn gặp nhiều khó khăn 83 Việc sử dụng quỹ đất khơng phù hợp gây lãng phí việc sử dụng tài nguyên đất, thất thu cho ngân sách nhà nước, tạo nhiều tiêu cực quản lý sử dụng đất gây khiếu kiện nhân dân 4.4 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN Để đưa diện tích giao đất, cho thuê đất cho tổ chức kinh tế địa bàn huyện Lục Ngạn có hiệu quả, phát huy tiềm quản lý nguồn tài nguyên đất đai, hạn chế tiêu cực sử dụng đất, đồng thời sử dụng mục đích, cần thực số giải pháp sau: 4.4.1 Giải pháp tra, kiểm tra quản lý sử dụng đất Công tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai xử lý vi phạm pháp luật đất đai cần quan tâm, thực nghiêm túc nhằm hạn chế tiêu cực quản lý, sử dụng đất UBND xã, thị trấn có tổ chức kinh tế thuê đất địa bàn phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật đất đai bảo vệ môi trường tổ chức, việc vận hành thường xun cơng trình xử lý mơi trường thực kết luận, kiến nghị đoàn kiểm tra Nếu địa phương để xảy ý kiến phản ánh nhân dân môi trường ảnh hưởng từ hoạt động khai thác tổ chức trước hết Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm UBND huyện thường xuyên đạo UBND xã, thị trấn kiểm tra, giám sát theo quy định Luật đất đai, Luật Bảo vệ môi trường; cử cán bộ, cơng chức phịng ban có liên quan tham gia kiểm tra Những vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến môi trường từ hoạt động khai thác các tổ chức phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường để kịp thời có biện pháp xử lý, khơng để phát sinh điểm nóng mơi trường 4.4.2 Giải pháp sách pháp luật Qua kết nghiên cứu cho thấy việc quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Lục Ngạn chưa thật chặt chẽ Có tới 18,56 % tổ chức vi phạm quy định giao đất, cho thuê đất gây lãng phí nguồn tài ngun khó khăn cho cơng tác quản lý đất đai Vẫn cịn có số tổ chức sử dụng đất khơng mục đích ngun nhân sách pháp luật thường xuyên thay đổi, chưa có quy định cụ thể quản lý đất tổ chức, địa phương khơng 84 sửa đổi kịp thời dẫn đến công tác quản lý gặp không khó khăn Các tổ chức sử dụng đất cịn thiếu ý thức, chí cịn cố tình không chấp hành quy định pháp luật cho thuê lại chuyển nhượng, số tổ chức sử dụng đất lãng phí, khơng hiệu Vì để nâng cao hiệu quản lý việc sử dụng đất tổ chức cần phải: Đối với tổ chức sử dụng đất sai mục đích Nhà nước giao, cho thuê đất: Lập biên xử phạt vi phạm hành theo Nghị định 102/2014/NĐCP ngày 10/11/2014 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai đề nghị quan có thẩm quyền thu hồi đất vi phạm Pháp luật đất đai áp dụng theo điểm a khoản điều 64 Luật đất đai năm 2013 Đối với tổ chức cho thuê, cho mượn trái phép: Lập biên yêu cầu lập hồ sơ theo quy định Pháp luật, không thực lập biên xử phạt vi phạm hành theo Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai đề nghị quan có thẩm quyền thu hồi đất Đối với tổ chức tranh chấp: Thứ nhất, đảm bảo nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu.Thứ hai, bảo đảm lợi ích người sử dụng đất, lợi ích kinh tế, khuyến khích tự hịa giải Thứ ba, việc giải nhằm mục đích ổn định kinh tế, xã hội, gắn với phát triển sản xuất, mở mang ngành nghề, tạo điều kiện cho lao động có việc làm, phù hợp với đặc điểm quy hoạch địa phương Đối với tổ chức bỏ hoang hóa không đưa đất vào sử dụng: Lập văn đề nghị quan có thẩm quyền thu hồi đất vi phạm Pháp luật đất đai, áp dụng theo điểm i khoản điều 64 Luật đất đai năm 2013 “Đất Nhà nước giao, cho thuê đất để thực dự án đầu tư mà không sử dụng thời hạn 12 tháng liên tục tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi dự án đầu tư kể từ nhận bàn giao đất thực địa phải đưa đất vào sử dụng, trường hợp không đưa đất vào sử dụng chủ đầu tư gia hạn sử dụng 24 tháng phải nộp cho nhà Nước khoản tiền tương ứng với mức tiến sử dụng đất, tiền thuê đất thời gian chậm tiến độ thực dự án thời gian này, hết thời hạn gia hạn mà chủ đầu tư chưa đưa đất vào sử dụng Nhà nước thu hồi đất mà khơng bồi thường đất tài sản gắn liền với đất , trừ trường hợp bất khả kháng” 85 4.4.3 Giải pháp tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất - Cần thẩm định, xem xét kỹ điều kiện lực thực dự án chủ đầu tư tránh trường hợp tránh chủ đầu tư khơng có lực lập dự án thuê lại đất - Cần xử lý trường hợp sử dụng đất trái pháp luật, khơng mục đích giao, lãng phí tài nguyên đất theo hướng sau: - Nâng cao vai trò giám sát quan “đại diện” tổ chức xã hội việc quản lý đất đai Thực việc xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy hiệu sử dụng đất thu hồi, tránh tình trạng thu hồi bỏ không người dân khơng có đất sản xuất - Kiên thu hồi diện tích giao đất, cho th đất khơng đối tượng, chuyển nhượng trái phép, không sử dụng sử dụng khơng mục đích, diện tích dư thừa so với tiêu chuẩn, vi phạm quy hoạch, tiến độ đầu tư chậm, hiệu chưa phát huy; - Diện tích cịn tranh chấp cần tiến hành rà sốt giải dứt điểm; 4.4.4 Giải pháp đào tạo nguồn lực - Đội ngũ cán bộ, công chức ngành quản lý đất đai huyện Lục Ngạn nói riêng UBND tỉnh Bắc G ang chung cần phải thường xuyên đào tạo nâng cao lực chuyên môn Đồng thời nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý đất đai, thường xuyên cập nhật, chỉnh lý biến động thông tin đất đai công tác quản lý, xử lý liệu xác 86 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Huyện Lục Ngạn huyện nằm phía Đơng Bắc tỉnh Bắc Giang với tổng diện tích tự nhiên tồn huyện 103.253,05 ha, đó: đất nơng nghiệp 71.828,39 ha, chiếm 69,57% tổng diện tích đất tự nhiên; đất phi nông nghiệp 25.514,78 ha, chiếm 24,71 % tổng diện tích đất tự nhiên Trong năm qua công tác quản lý đất đai địa bàn huyện vào nề nếp, công tác quản lý nhà nước đất đai thực tốt, kịp thời, hiệu nguồn thu từ đất đóng góp đáng kể vào ngân sách huyện để phát triển sở hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ Từ kết đánh giá thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Lục Ngạn- tỉnh Bắc Giang cho thấy: + Huyện Lục Ngạn có 97 tổ chức kinh tế, giao đất, thuê đất với tổng diện tích 208,32 chiếm 0,2 % tổng diện tích tự nhiên Trong đó: - Có 25 tổ chức kinh tế Nhà nước giao, cho thuê đất thuộc tổ chức có vốn nhà nước - Có 70 tổ chức kinh tế nhà nước giao, cho thuê đất thuộc tổ chức có vốn tư nhân, cổ phần - Có 02 tổ chức kinh tế nhà nước cho thuê đất thuộc tổ chức có vốn tư nước ngồi + Huyện có 79 tổ chức giao, cho thuê đất sử dụng mục đích với tổng diện tích 169,47 chiếm 81,35 % Ngồi cịn có19 tổ chức th đất khơng mục đích nhà nước thuê đất với diện tích 38,85 chiếm 18,65% tổng diện tích đất thuê đất tổ chức kinh tế, đó: - Diện tích cho th đất sử dụng sai mục đích ban đầu đầu 05 tổ chức ,với diện tích 0,81 chiếm 5,91% tổng diện tích thuê đất - Diện tích cho thuê, trái phép 03 tổ chức, với diện tích 0,5 ha, chiếm 5,69 % tổng diện tích đất thuê - Diện tích cho mượn 01 tổ chức, với diện tích 0,12 chiếm 7,5 % tổng diện tích đất thuê - Diện tích đất tổ chức bị tranh chấp tổ chức, với diện tích 0,13 chiếm 2,8 % tổng diện tích quản lý 87 Để công tác quản lý Nhà nước đất đai chặt chẽ có hiệu tổ chức kinh tế giao đất, thuê đất địa bàn huyện Lục Ngạn cần phải thực đồng nhóm giải pháp: Giải pháp tra, kiểm tra quản lý sử dụng đất; Giải pháp sách pháp luật; Giải pháp tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất; Giải pháp đào tạo nguồn lực 5.2 KIẾN NGHỊ - UBND tỉnh Bắc Giang, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang thời tới cần tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng đất tổ chức, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, đồng thời tháo gỡ kịp thời vướng mắc tổ chức việc sử dụng đất - Cần xử lý dứt điểm tồn việc quản lý, sử dụng đất tổ chức kinh tế giao thuê đất địa bàn huyện Lục Ngạn thời gian qua - Cần thu hồi diện tích giao cho tổ chức kinh tế năm qua khơng đưa diện tích vào sử dụng để giao cho huyện chủ đầu tư 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2007) Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 Bộ Tài nguyên Môi trường việc hướng dẫn thực thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2009) Kết kiểm kê quỹ đất năm 2008 tổ chức quản lý, sử dụng Nhà nước giao đất, cho thuê đât theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ Bộ Tài ngun Mơi trường (2013) Thông tư số 28/2013/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2013 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2016) Kết thống kê đất đai năm 2016 theo Chỉ thị số 08/2016/CT-TTg ngày 31tháng năm 2016 Thủ tướng Chính phủ Chính phủ (2007) Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg kiểm kê quỹ đất quản lý sử dụng tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất Nguyễn Đình Bồng (2014) Bài giảng Hệ thống pháp luật quản lý đất đai thị trường bất động sản Nhà xuất Đại Học Nông nghiệp, Hà Nội Ngơ Thị Lý (2016) Tình hình quản lý đất đai địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2015 Tạp chí tài ngun mơi trường Phịng Tài ngun Môi trường huyện Lục Ngạn (2016) Báo cáo công tác tài nguyên Môi trường năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Lục Ngạn, ngày 26 tháng 12 năm 2016 Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Lục Ngạn (2016) Số liệu thống kê đất đai năm 2016 10 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1992) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003) Luật Đất đai năm 2003 Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 12 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013) Luật Đất đai năm 2013 Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2014) Luật Đầu tư năm 2014 Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 14 Sở Tài Nguyên Môi Trường Bắc Giang (2016) Báo cáo tổng kết đánh giá công 89 tác giao đất, cho thuê đất cho tổ chức kinh tế địa bàn tỉnh Bắc Giang Bắc Giang, 25 tháng năm 2016 15 Sở Tài Nguyên Môi Trường Bắc Giang (2016) Báo cáo kết thống kê đất đai địa bàn tỉnh Bắc Giang Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Bắc Giang, 25 tháng năm 2016 16 UBND tỉnh Bắc Giang (2009) Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 20/9/2009, việc xử lý vi phạm hành lĩnh vực đất đai; 17 UBND tỉnh Bắc Giang (2011) Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 20/9/2011, việc xử lý vi phạm hành lĩnh vực đất đai; 18 UBND tỉnh Bắc Giang (2011) Quyết số 237/QĐ-UBND ngày 28/4/2011, việc xử lý vi phạm hành lĩnh vực đất đai; 19 UBND tỉnh Bắc Giang (2011) Quyết số 319/QĐ-UBND ngày 28/7/2011, việc xử lý vi phạm hành lĩnh vực đất đai; 20 UBND tỉnh Bắc Giang (2011) Thông báo số 247/TB-UBND ngày 15/9/2011, việc vi phạm hành lĩnh vực đất đai; 21 UBND tỉnh Bắc Giang (2014) Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 12/9/2014, việc xử lý vi phạm hành lĩnh vực đất đai; 22 UBND tỉnh Bắc Giang (2014) Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 18/6/2010, việc xử lý vi phạm hành lĩnh vực đất đai; 23 UBND huyện Lục Ngạn (2008) Báo cáo số 281/BC-UBND ngày 28/9/2008, việc vi phạm hành lĩnh vực đất đai; 24 UBND huyện Lục Ngạn (2009) Báo cáo số 178/BC-UBND ngày 31/12/2009, việc vi phạm hành lĩnh vực đất đai; 25 UBND huyện Lục Ngạn (2011) Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 15/9/2011, việc vi phạm hành lĩnh vực đất đai; 26 UBND huyện Lục Ngạn (2014) Báo cáo số 29/BC-UBND ngày 18/10/2014, việc vi phạm hành lĩnh vực đất đai; 27 UBND huyện Lục Ngạn (2014) Thông báo số 247/TB-UBND ngày 19/11/2014, việc vi phạm hành lĩnh vực đất đai; 28 UBND huyện Lục Ngạn (2016) Báo cáo phát triển kinh tế xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 29 UBND huyện Lục Ngạn (2016) Niên giám thống kê 90 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN, BẮC GIANG Ảnh Công ty TNHH Thu Công Ảnh Công ty cổ phần Đáp Cầu – Lục Ngạn 91 Ảnh Công ty TNHH may xuất nhập Phượng Sơn (Vina Hanhee) Ảnh Phần đất bỏ hoang Công ty TNHH may xuất nhập Phượng Sơn 92 Ảnh Công ty TNHH thành viên Cương Hồi Ảnh Phần đất bỏ hoang Cơng ty TNHH Thịnh Hưng 93 Ảnh Công ty TNHH Xốp Tiến Đạt Ảnh Phần đất chưa xử lý, tháo dỡ công ty TNHH Tiến Đạt 94 ... dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 1.3 YÊU CẦU CỦA... ? ?Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang? ?? 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI - Đánh giá thực trạng công tác quản lý sử dụng. .. 2.4 THỰC TRẠNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC KİNH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GİANG 2.4.1 Hiện trạng sử dụng đất địa bàn tỉnh Bắc Giang Theo số liệu thống kê đất đai năm 2016 tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang