0

(Luận văn thạc sĩ) chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trên đất lúa kém hiệu quả tại huyện vụ bản, tỉnh nam định

139 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:40

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN THỊ QUỲNH ANH CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT LÚA KÉM HIỆU QUẢ TẠI HUYỆN VỤ BẢN, TỈNH NAM ĐỊNH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số : 60.34.04.10 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Văn Song NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Trần Thị Quỳnh Anh i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Nguyễn Văn Song tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Kinh tế Tài nguyên Môi trường, Khoa Kinh tế phát triển Nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán công chức huyện Vụ Bản giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Trần Thị Quỳnh Anh ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Trích yếu luận văn ix Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Đóng góp luận văn lí luận thực tiễn Phần Cơ sở lý luận thực tiễn chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu 2.1 Cơ sở lý luận chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu 2.1.1 Lý luận chuyển đổi trồng, vật nuôi 2.1.2 Lý luận đất lúa hiệu quảsử dụng đất lúa 2.1.3 Nội dung nghiên cứu chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu 13 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu 17 2.2 Cơ sở thực tiễn 20 2.2.1 Tình hình chuyển đổi trồng, vật nuôi số nước giới 20 2.2.2 Tình hình chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu số tỉnh 20 2.2.3 Tình hình chuyển đổi trồng, vật ni đất lúa hiệu số địa phương tỉnh Nam Định 26 iii 2.3 Bài học kinh nghiệm rút từ tổng quan sở lý luận thực tiễn 29 Phần Phương pháp nghiên cứu 31 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 31 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 34 3.1.3 Những thuận lợi, khó khăn địa bàn nghiên cứu 42 3.2 Phương pháp nghiên cứu 43 3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 43 3.2.2 Nguồn số liệu 43 3.2.3 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 47 3.2.4 Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo 48 3.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 48 3.3.1 Chỉ tiêu phản ánh thực trạng chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu thấp 48 3.3.2 Chỉ tiêu phản ánh kết hiệu sản xuất 48 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 50 4.1 Thực trạng chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu huyện vụ 50 4.1.1 Thực trạng cấu trồng, vật nuôi huyện Vụ Bản giai đoạn 2012 – 2014 50 4.1.2 Cơ sở chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu huyện Vụ Bản 56 4.1.3 Thực trạng chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu huyện Vụ Bản 57 4.1.4 Thực trạng chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu nhóm hộ điều tra 61 4.1.5 Hiệu kinh tế số mơ hình chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu 63 4.1.6 Hiệu xã hội 77 4.1.7 Hiệu môi trường chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu 79 iv 4.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu huyện Vụ Bản 81 4.2.1 Nguồn lực hộ 81 4.2.2 Điều kiện tự nhiên 87 4.2.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 88 4.2.4 Thị trường 90 4.3 Giải pháp đẩy mạnh nâng cao hiệu chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu huyện Vụ Bản 93 4.3.1 Quan điểm Nhà nước chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa 93 4.3.2 Giải pháp 93 Phần Kết luận kiến nghị 101 5.1 Kết luận 101 5.2 Kiến nghị 102 Tài liệu tham khảo 104 Phụ lục 109 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BVTV Bảo vệ thực vật CC Cơ cấu CĐ Chuyển đổi DT Diện tích ĐX Đơng xn GTSX Giá trị sản xuất HQ Hiệu HT Hè thu NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn NTTS Nuôi trồng thủy sản Tr.đồng Triệu đồng UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Các loại đất huyện Vụ Bản 33 Bảng 3.2 Tình hình phân bổ sử dụng đất đai huyện Vụ Bản giai đoạn 2012 – 2014 35 Bảng 3.3 Tình hình dân số lao động huyện Vụ Bản giai đoạn 2012 – 2014 37 Bảng 3.4 Kết phát triển kinh tế xã hội huyện Vụ Bản giai đoạn 2012 - 2014 39 Bảng 4.1 Diện tích cấu số trồng huyện vụ giai đoạn 2012 – 2014 51 Bảng 4.2 Số lượng gia súc, gia cầm sản phẩm chăn nuôi huyện Vụ Bản giai đoạn 2012 - 2014 53 Bảng 4.3 Kết khai thác nuôi trồng thủy sản huyện Vụ Bảngiai đoạn 2012 – 2014 55 Bảng 4.4 Diện tích chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu huyện Vụ Bản 58 Bảng 4.5 Các mơ hình chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúakém hiệu năm 2015 59 Bảng 4.6 Tình hình chuyển đổi trồng, vật ni đất lúakém hiệu nhóm hộ điều tra 61 Bảng 4.7 Thuận lợi khó khăn q trình chuyển đổi nhóm hộ điều tra 62 Bảng 4.8 Lịch mùa vụ hộ chuyển đổi theo mơ hình vụ màu 64 Bảng 4.9 Tình hình chuyển đổi trồng, vật ni đất lúa hiệu nhóm hộ chuyển đổi theo mơ hình vụ màu 65 Bảng 4.10 Hiệu kinh tế sào chuyển đổi mơ hình vụ màu theo cơng thức luân canh 67 Bảng 4.11 Hiệu kinh tế sào chuyển đổi mơ hình vụ màu 68 Bảng 4.12 Hiệu kinh tế sào chuyển đổi mơ hình cảnh 70 Bảng 4.13 Hiệu kinh tế sào chuyển đổi mơ hình lúa – cá 72 Bảng 4.14 Hiệu kinh tế sào chuyển đổi củamơ hình gia trại kết hợp 73 Bảng 4.15 Tổng hợp hiệu kinh tế mơ hình chuyển đổi 75 Bảng 4.16 Tổng hợp mức đầu tư tăng thêm hiệu tăng thêm mơ hình chuyển đổi 76 Bảng 4.17 Tổng hợp cơng lao động gia đình mơ hình chuyển đổi 78 vii Bảng 4.18 Tổng hợp công lao động th ngồi mơ hình chuyển đổi 78 Bảng 4.19 Ý kiến hộ hiệu môi trường sau chuyển đổi 80 Bảng 4.20 So sánh mức độ sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vậttrên sào mơ hình lúa – cá 81 Bảng 4.21 Ảnh hưởng quy mô đất đai đến chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu 82 Bảng 4.22 Ảnh hưởng vốn đầu tư đến chuyển đổi trồng hộtrên đất cao 83 Bảng 4.23 Ảnh hưởng vốn đến hiệu chuyển đổi trồng hộ đất trũng 84 Bảng 4.24 Ảnh hưởng số lao động nông nghiệp đến chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu hộ 86 Bảng 4.25 Ảnh hưởng trình độ chủ hộ đến chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu hộ 87 Bảng 4.26 Nguồn cung cấp thông tin bán sản phẩm định chuyển đổi trồng, vật nuôi 91 Bảng 4.27 Phương thức tiêu thụ nông sản hộ 92 viii PHỤ LỤC 109 PHỤ LỤC 1: Chi phí sản xuất sào chuyển đổi mơ hình vụ màu Chi phí I Chi phí trung gian Giống Phân bón Thuốc BVTV Dịch vụ hợp tác xã Thuê máy Chi phí khác II Khấu hao III Cơng lao động gia đình Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2016 PHỤ LỤC 2: Chi phí sản xuất sào chuyển đổi mơ hình cảnh Chi phí I Chi phí trung gian Giống Phân bón Thuốc BVTV Điện nước Dịch vụ hợp tác xã Thuê máy Chi phí khác II Khấu hao III Cơng lao động gia đình Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra (2016) 110 PHỤ LỤC 3: Chi phí sản xuất sào chuyển đổi mơ hình lúa - cá Chi phí I Chi phí cải tạo ruộng II Chi phí trung gian Giống Phân bón (thức ăn) Thuốc (BVTV, thú y) Dịch vụ hợp tác xã Khác III Công lao động Gia đình Thuê 111 PHỤ LỤC 4: PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ Địa điểm khảo sát:…………………… Ngày khảo sát: …./…./2016 Huyện:………………………………… Người khảo sát:………………………… Xã:…………………………………… Người trả lời:………………………… Thôn:………………………………… Nam/nữ:………………………………… I Thông tin hộ Thông tin chung Họ tên chủ hộ: Địa Nhân Số nhân khẩu: … STT Họ tên 112 Đất đai STT Lo I Tổng diện tích đất NN Diện tích đất trồng lúa 1.1 Đất trồng lúa vụ 1.2 Đất trồng lúa vụ Đất chuyên màu Đất vườn lâu năm Đất nuôi trồng thủy sản II DT đất lâm nghiệp Trong : + Cột Sở hữu ghi :1 Đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đất thuê Đất chưa cấp giấy quyền sử dụng đất + Cột Độ cao: Cao, vàn cao, vàn, vàn thấp, trũng Vốn phương tiện phục vụ sản xuất 4.1 Vốn Nguồn vốn Số lượng Thời (1000 điểm đồng) vay Thời hạn Lãi suất Mục đích vay I Vốn tự có II Vốn vay Ngân hàng NN&PTNT CSXH Hội nông dân Hội phụ nữ Qũy tín dụng ND Tư nhân Bạn bè, họ hàng Khác 113 vay Chi phí giao dịch 4.2 Phương tiện, dụng cụ đầu tư cho hoạt sản xuất: Tên phương tiện/dụng cụ ĐVT AI Tình hình chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu Diện tích đất lúa hiệu hộ: …… sào Trong đó: STT Diện tích Loại đất Nguyên nhân đất trồng lúa hiệu gì? Đất trũng Chân đất cao khó tưới tiêu Nhiễm mặn Khác Diện tích đất lúa hiệu chuyển đổi sang trồng, vật nuôi khác Tổng diện tích: …… sào STT Diện tích Đặc điểm đất Năm chuyển đổi Mơ hình chuyển đổi 3 Hộ tự chuyển đổi hay có định hướng quyền địa phương? Tự chuyển đổi Có định hướng quyền địa phương Trong trình chuyển đổi, hộ hỗ trợ từ quyền địa phương? 114 5.Quyết định chuyển đổi hộ dựa vào đâu? Dự báo Nhà nước thị trường tới Do vụ trước hộ trồng có thu nhập cao Do nhu cầu gia đình Do nguyên nhân khác 6.Thuận lợi khó khăn q trình chuyển đổi hộ Thuận lợi Chính sách Giá đầu vào Tiêu thụ sản phẩm Dịch bệnh Vốn Lao động Kinh nghiệm sản xuất BI Hiệu chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu hộ Năng suất diện tích trồng, vật ni 1.1 Năng suất diện tích số loại trồng trước sau chuyển đổi * Lúa Đất bình thường Đất hiệu Năng suất Diện tích * Cây trồng khác Cây trồng Năng suất Ngô Lạc Rau Cây khác 115 Diện tích gieo trồng 1.2 Năng suất số lượng vật nuôi Loại vật nuôi Lợn 1.1 1.2 Gà 2.1 2.2 2.3 Vật nuôi khác 1.3 Năng suất diện tích ni trồng thủy sản Hình thức nuôi Cá nước 1.1 Trắm đen 1.2 Trắm cỏ 1.3 Trôi 1.4 Mè 1.5 Khác Tôm Lồi khác Giống thủy sản Hình thức ni: nuôi đơn, nuôi ghép hay nuôi kết hợp Chi phí sản xuất lúa số loại trồng sau chuyển đổi 2.1 Chi phí giống ĐVTLúa 1.Giống mua Loại giống Số lượng Giá mua 2.Giống nhà 116 2.2 Sử dụng lao động Chỉ tiêu Lúa Làm đất Trồng Bón phân Làm cỏ tay Cơng phun thuốc trừ sâu Công thu hoạch Công khác Tổng 2.4 Các chi phí khác Chi phí Lúa 1.Bảo đồng ruộng 2.Diệt chuột 3.Thủy lợi phí 4.Thuê làm đất 5.Chi phí khác 117 Chỉ tiêu Đơn giá (1000đ) 1.Phân chuồng -Gia đình -Đi mua 2.Phân bón khác -Đạm -Lân -Kali -NPK -Phân sinh học Thuốc bảo vệ Hộ có tham gia lớp tập huấn sử dụng phân bó Các lớp tập huấn có thiết thực khơng? C Hộ sử dụng liều lượng phân bón thuốc bảo vệ Kinh nghiệm Hướng dẫn Bao bì thuốc bảo vệ thực vật xử lý nào? ………………………………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… 118 Chi phí chăn ni sau chuyển đổi 3.1 Chi phí xây dựng chuồng trại thiết bị Chi phí Lợn Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí xây bể biogas Chi phí khác 3.2 Chi phí sản xuất Chi phí Lợn Chi phí giống Chi phí thức ăn Thức ăn chăn ni Thức ăn khác Chi phí thuốc thú y Chi phí điện nước Chi phí thuê lao động Chi phí khác Chi phí ni trồng thủy sản sau chuyển đổi Chi phí Cá…… Cá…… Chi phí giống Chi phí thức ăn Chi phí phịng trị bệnh Chi phí khác Cơng lao động gia đình Lao động th ngồi 119 Cá…… Cá…… Tình hình tiêu thụ nơng sản hộ 5.1 Phương thức tiêu thụ nông sản hộ nào? Tự mang nông sản chợ bán Tự mang đến điểm mua tư thương Tư thương đến tận nhà mua Tiêu thụ theo hợp đồng ký Bán chốt giá Bán cho đại lý Bán nông sản non với giá thấp Phương thức khác (ghi rõ) 5.2 Giá trị Nông sản Sản xuất (tạ) Bán (tạ) Hình thức Hình thức là: tươi (thơ), sơ chế, tinh chế Mục đích để lại: Ăn Chăn nuôi Làm giống Khác 5.3 Trong tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn gì? Giá Bị ép giá Chất lượng Chính sách Khơng biết giá Khơng biết bán đâu 120 Giá bán (1000đ/kg) 5.4 Các khách hàng hộ Nông sản Người tiêu dùng Người thu gom Đại lý Nhà bán Cơ sở chế lẻ biến 5.5 Trước bán ơng (bà) có biết thơng tin thị trường khơng? Có Khơng 5.6 Bạn hàng đến mua nơng sản gia đình theo cách nào? Tự nhiên Nơng sản có tiếng chất lượng Do quen biết từ trước Qua giới thiệu người khác Qua liên hệ quyền địa phương Tự mang hàng hóa chào bán Khác 5.7 Ơng (bà) nhận thơng tin giá nông sản qua kênh nào? Qua tivi Báo chí Người quen Tư thương Chính quyền địa phương 5.8 Ơng (bà) định giá bán dựa vào thơng tin từ đâu? Bà hàng xóm Các phương tiện thông tin đại chúng Những người đến mua sản phẩm Khác 121 Khác 5.9 Hộ có bị thiệt hại giá nơng sản biến động khơng? Có Khơng Nếu có, mức độ thiệt hại (tính tiền tỷ lệ phần trăm tổng sản lượng.) ……………………………………………………………………… 5.10 Hộ có bị thiệt hại bị phá vỡ hợp đồng chốt giá trước khơng? Có Khơng Nếu có, mức độ thiệt hại (tính tiền tỷ lệ phần trăm tổng sản lượng.)………………………………………………………………………… 5.11 Chất lượng nông sản hộ đáp ứng yêu cầu người mua chưa? ……… Vì sao? ……………………………………………………………………………………… Nếu nơng sản thu hoạch phơi sấy đạt chất lượng sản phẩm có bán với giá cao khơng? Cao khoảng bao nhiêu? ………………………………… 5.12 Nguyện vọng hộ sách tiêu thụ sản phẩm? 5.13 Hiện nay, gia đình có kế hoạch mở rộng quy mơ sản xuất không? Tại sao? 5.14 Hộ có kế hoạch nâng cao chất lượng sản phẩm không? Cụ thể Đánh giá hiệu mơi trường 6.1 Hộ có sử dụng nhiều phân bón thuốc BVTV sau chuyển đổi khơng? Có Khơng Nếu có khoảng lần? … lần 6.2 Ý kiến hộ hiệu môi trường sau chuyển đổi nào? Chỉ tiêu 1.Độ phì đất 2.Chất lượng nguồn nước Đa dạng trồng, vật nuôi 122 ... Cơ sở chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu Cơ sở pháp lý chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu hệ thống văn bản, quy định Chính phủ, tỉnh, huyện chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu nói... vật nuôi đất lúa hiệu quả; (2) Đánh giá thực trạng chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; (3) Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu. .. tiễn chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu quả; - Đánh giá thực trạng chuyển đổi trồng, vật nuôi đất lúa hiệu huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi trồng, vật
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trên đất lúa kém hiệu quả tại huyện vụ bản, tỉnh nam định , (Luận văn thạc sĩ) chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trên đất lúa kém hiệu quả tại huyện vụ bản, tỉnh nam định