0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá đặc điểm nông sinh học của một số dòng chè đột biến chọn lọc tại phú hộ phú thọ

113 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:40

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊ THỊ XUYẾN ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NƠNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ DỊNG CHÈ ĐỘT BIẾN CHỌN LỌC TẠI PHÚ HỘ - PHÚ THỌ Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Đình Vinh NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017 Tác giả luận văn Lê Thị Xuyến i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Nguyễn Đình Vinh – Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Cây công nghiệp Cây thuốc, Khoa Nông học - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Bộ môn Chọn tạo nhân giống chè, Trung tâm Nghiên cứu phát triển chè - Viện KHKT Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017 Tác giả luận văn Lê Thị Xuyến ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.4.1 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở khoa học thực tiễn đề tài 2.1.1 Cơ sở sinh học 2.1.2 Cơ sở sinh lý học 2.1.3 Cơ sở thực tiễn đề tài 2.2 Nguồn gốc, phân loại phân bố chè 2.2.1 Nguồn gốc 2.2.2 Phân loại 2.2.3 Sự phân bố chè 2.3 Tình hình sản xuất chè nước giới 2.3.1 Tình hình sản xuất chè giới 2.3.2 Tình hình sản xuất chè nước 2.4 Các nghiên cứu chè nước 10 2.4.1 Nghiên cứu giới 10 2.4.2 Các nghiên cứu nước 12 iii 2.5 Các kết nghiên cứu chọn tạo giống trồng phương pháp đột biến 14 2.5.1 Nghiên cứu nước 14 2.5.2 Nghiên cứu nước 17 2.6 Nghiên cứu giâm cành chè 21 2.6.1 Nghiên cứu nước 21 2.6.2 Nghiên cứu nước 22 Phần 3: Vật liệu phương pháp nghiên cứu 24 3.1 Địa điểm nghiên cứu 24 3.2 Thời gian nghiên cứu 24 3.3 Vật liệu nghiên cứu 24 3.3.1 Thí nghiệm đánh giá đặc điểm nơng sinh học dịng chè 24 3.3.2 Thí nghiệm đánh giá hom giâm 25 3.4 Nội dung nghiên cứu 25 3.5 Phương pháp nghiên cứu 25 3.5.1 Bố trí thí nghiệm 25 3.5.2 Các tiêu phương pháp theo dõi 26 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 31 Phần 4: Kết nghiên cứu thảo luận 32 4.1 Nghiên cứu đặc điểm hình thái dòng chè đột biến chọn lọc32 4.1.1 Nghiên cứu đặc điểm hình thái thân cành dịng chè đột biến chọn lọc 32 4.1.2 Nghiên cứu đặc điểm hình thái, kích thước dịng chè đột biến chọn lọc 33 4.1.3 Nghiên cứu đặc điểm, kích thước búp dòng chè đột biến chọn lọc 36 4.1.4 Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng sinh thực dòng chè đột biến chọn lọc 4.2 39 Nghiên cứu khả sinh trưởng suất dòng chèđột biến chọn lọc 41 4.2.1 Nghiên cứu khả sinh trưởng thân cành dòng chè đột biến chọn lọc 4.2.2 41 Nghiên cứu khả sinh trưởng búp dòng chè đột biến chọn lọc 43 iv 4.2.3 Năng suất yếu tố cấu thành suất dòng chè đột biến chọn lọc 4.3 48 Đánh giá khả chống chịu sâu bệnh hại chất lượng dòng chè đột biến chọn lọc 51 4.3.1 Khả chống chịu số loài sâu bệnh hại 51 4.3.2 Nghiên cứu chất lượng dòng chè đột biến chọn lọc .53 4.4 Nghiên cứu khả giâm cành số dòng chè đột biến chọn lọc 65 Phần Kết luận kiến nghị 69 5.1 Kết luận 69 5.2 Kiến nghị 69 Tài liệu tham khảo 70 Phụ lục 76 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa Tiếng việt Cs Cộng đ/c Đối chứng KHKT Khoa học kỹ thuật NXB Nhà xuất PP Phương pháp PTNT Phát triển nông thôn vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Sản lượng chè giới năm gần Bảng 2.2 Diện tích, suất sản lượng chè nước Bảng 4.1 Đặc điểm thân cành dòng chè nghiên cứu 32 Bảng 4.2 Đặc điểm kích thước dòng chè nghiên cứu 33 Bảng 4.3 Đặc điểm hình thái dịng chè nghiên cứu 34 Bảng 4.4 Đặc điểm kích thước búp dịng chè nghiên cứu 37 Bảng 4.5 Đặc điểm hình thái búp dòng chè nghiên cứu .38 Bảng 4.6 Đặc điểm cấu tạo hoa dòng chè nghiên cứu 40 Bảng 4.7 Tình hình sinh trưởng dòng chè nghiên cứu 42 Bảng 4.8 Đợt sinh trưởng thời gian sinh trưởng dòng chè nghiên cứu 44 Bảng 4.9 Động thái tăng trưởng chiều dài búp cácdòng chè nghiên cứu 45 Bảng 4.10 Thời gian hình thành dịng chè nghiên cứu .48 Bảng 4.11 Năng suất cá thể dòng chè nghiên cứu 48 Bảng 4.12 Năng suất yếu tố cấu thành suất dòng chè nghiên cứu 49 Bảng 4.13 Một số loài sâu bệnh gây hại dịng chè nghiên cứu 52 Bảng 4.14 Tỷ lệ mù xòe dòng chè nghiên cứu 54 Bảng 4.15 Thành phần giới búp chè tôm dòng chè nghiên cứu 55 Bảng 4.16 Kết phân tích sinh hố dịng chè 57 Bảng 4.17 Kết thử nếm cảm quan chất lượng chè xanh dòng chè nghiên cứu 61 Bảng 4.18 Kết thử nếm cảm quan chất lượng chè đen dòng chè nghiên cứu 64 Bảng 4.19 Tỷ lệ sống dòng chè nghiên cứu nhân giống kỹ thuật giâm hom 66 Bảng 4.20 Đánh giá sinh trưởng xuất vườn dòng chè nghiên cứu 67 vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Tốc độ tăng trưởng búp dòng chè vụ xuân 2016 46 Hình 4.2 Năng suất thực thu dòng chè 50 viii PHỤ LỤC A Xác định tiêu cảm quan phương pháp cho điểm (TCVN 3218 - 1993) Bảng 1: Mức độ quan trọng tiêu Chỉ tiêu Ngoại hình Màu nước pha Mùi (hương) Vị Cộng Xếp loại Loại tốt Loại Loại đạt Loại Loại hỏng B Chuẩn bị nước pha chế thử nếm cảm quan (TCVN 5086 – 90) Ngun tắc Chiết chất hịa tan có chè khơ nước sơi ấm sứ, sau rót nước vào chén sứ trắng đánh giá đặc tính cảm quan bã chè nước chè Trình tự tiến hành Cân lượng chè cho 2g chè với độ xác ± 2% 100ml nước chè (tức 5,6±0,1g cho ấm lớn 2,8 ± 0,05g cho ấm nhỏ) cho chè vào ấm Pha chè: Rót nước sơi vào ấm có chè (cách miệng ấm – mm tức khoảng 285 ml ấm lớn khoảng 140 ml ấm nhỏ) sau đậy nắp lại để yên phút Giữ nắp ấm rót nước chè qua khe cưa vào chén với ấm Lật ngửa nắp ấm đổ bã lên nắp, sau đặt lên ấm để kiểm tra bã Trong trường hợp chè bột mịn nên sử dụng lưới lọc 76 PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM Ảnh 1: Tồn cảnh khu thí nghiệm Ảnh 2: Lá búp dòng chè ĐB K1 Ảnh : Lá búp dòng chè ĐB K2 Ảnh 4: Lá búp dòng chè ĐB K5 77 Ảnh 5: Lá búp dòng chè ĐB K6 Ảnh 6: Lá búp dòng chè ĐB K11 Ảnh 7: Lá búp dòng chè ĐB K12 Ảnh 8: Lá búp dòng chè ĐB K23 Ảnh 9: Lá búp dòng chè ĐB K25 Ảnh 10 : Lá búp dòng chè Kim Tuyên 78 PHỤ LỤC 3: BẢNG SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG TẠITRẠM KHÍ TƯỢNGPHÚ HỘ - PHÚ THỌ Từ tháng1/2016 đếntháng12/2016 TT Tháng/năm 10 11 12 (Nguồn: Trạm khí tượng nơng nghiệp Phú Hộ - Thuộc Đài khí tượng thủy văn miền Bắc) 79 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 4.1 Đặc điểm thân cành dòng chè BALANCED ANOVA FOR VARIATE CAOPC FILE B41 :PAGE VARIATE V003 CAOPC LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF 29/ 3/17 8:32 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE GOCPC FILE B41 29/ 3/17 8:32 :PAGE VARIATE V004 GOCPC SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE B41 29/ 3/17 8:32 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT NL NL SE(N= 9) 5%LSD 16DF ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE B41 :PAGE 29/ 3/17 8:32 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CAOPC GOCPC GRAND MEAN (N= 27) NO OBS 27 2.8870 27 52.202 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.75146 0.88354E-01 6.1 0.0000 4.0094 2.8742 5.5 0.0113 80 |NL | | | 0.1590 0.1499 | | | | 4.2 Đặc điểm kích thước dòng chè BALANCED ANOVA FOR V003DAILA VARIATE LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE RONGLA FILE B41 30/ 3/17 22:53 :PAGE VARIATE V004 RONGLA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE DTLA FILE B41 30/ 3/17 22:53 :PAGE VARIATE V005 DTLA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE B41 30/ 3/17 22 MEANS - FOR EFFECT CT CT SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT NL - NL SE(N= 5%LSD 81 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - 4.3 Đặc điểm kính thước búp dòng chè * Búp BALANCED ANOVA FOR VARIATE DB3LA FILE B41 29/ 3/17 10:27 :PAGE VARIATE V003 DB3LA LN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE SOURCE OF VARIATION DF V004DKB3LA LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE V005KLB3LA LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE B41 29/ 3/17 10:27 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT - SE(N= 5%LSD - 82 MEANS FOR EFFECT NL - SE(N= 5%LSD - F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - * Búp BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE V003DB2LA LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE V004DKB2LA LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLB2LA FILE B41 29/ 3/17 14:42 :PAGE VARIATE V005 KLB2LA LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE B41 29/ 3/17 14:42 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS DF DB2LA 4.34667 DKB2LA 0.180000 KLB2LA 0.490000 83 SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT NL - SE(N= 5%LSD - F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - 4.4 Đặc điểm sinh trưởng dòng chè BALANCED ANOVA FOR VARIATE ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE RTAN FILE B41 29/ 3/17 16:28 :PAGE VARIATE V004 RTAN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) - 84 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CANHC1 FILE B41 29/ 3/17 16:28 :PAGE VARIATE V005 CANHC1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE B41 29/ 3/17 16:28 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT NL - NL SE(N= 5%LSD ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - 85 4.5 Năng suất yếu tố cấu thành suất BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOBUP FILE B41 30/ 3/17 8:46 :PAGE VARIATE V003 SOBUP LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLBUP FILE B41 30/ 3/17 8:46 :PAGE VARIATE V004 KLBUP SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE V005NSLT LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE V006NSTT LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE B41 30/ 3/17 8:46 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT SE(N= 5%LSD - 86 16DF MEANS FOR EFFECT NL NL SE(N= 5%LSD - 16DF F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - 4.6 Sinh trưởng xuất vườn BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCAY FILE B41 30/ 3/17 9:55 :PAGE VARIATE V003 CCAY LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKGOC FILE B41 30/ 3/17 9:55 :PAGE VARIATE V004 DKGOC SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE V005SOLA LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE B41 :PAGE 87 30/ 3/17 9:55 MEANS FOR EFFECT CT CT SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT NL - NL SE(N= 5%LSD - F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - 88 ... Nguyễn Đình Vinh thực đề tài: ‘? ?Đánh giá đặc điểm nông sinh học số dòng chè đột biến chọn lọc Phú Hộ - Phú Thọ? ?? 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh giá đặc điểm hình thái, khả sinh trưởng phát triển, khả... trưởng sinh thực dòng chè đột biến chọn lọc 4.2 39 Nghiên cứu khả sinh trưởng suất dòng chè? ?ột biến chọn lọc 41 4.2.1 Nghiên cứu khả sinh trưởng thân cành dòng chè đột biến chọn lọc. .. khả sinh trưởng búp dòng chè đột biến chọn lọc 43 iv 4.2.3 Năng suất yếu tố cấu thành suất dòng chè đột biến chọn lọc 4.3 48 Đánh giá khả chống chịu sâu bệnh hại chất lượng dòng chè đột biến chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá đặc điểm nông sinh học của một số dòng chè đột biến chọn lọc tại phú hộ phú thọ , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá đặc điểm nông sinh học của một số dòng chè đột biến chọn lọc tại phú hộ phú thọ