0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất và đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang

119 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:40

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM HỒNG ĐỨC VƯỢNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NƠNG NGHIỆP HUYỆN HIỆP HỊA, TỈNH BẮC GIANG Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phan Quốc Hưng NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Hồng Đức Vượng i LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS: Phan Quốc Hưng - người hướng dẫn, giúp đỡ tận tình thời gian tơi nghiên cứu hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Quản lý Đất đai - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam giảng dạy, đóng góp ý kiến, tạo điều kiện cho tơi học tập hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Phịng Tài ngun & Mơi trường huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn UBND, cán địa hộ gia đình thuộc xã huyện Hiệp Hòa giúp đỡ việc cung cấp tài liệu địa phương, cá nhân hộ gia đình để tơi nghiên cứu hoàn thành luận văn này./ Một lần xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Hoàng Đức Vượng ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục sơ đồ viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Khái niệm, thuật ngữ đất, đất đai sử dụng đất nông nghiệp 2.1.1 Khái niệm đất đai 2.1.2 Khái niệm phân loại đất nông nghiệp 2.1.3 Hệ thống sử dụng đất loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp 2.1.4 Vai trò ý nghĩa đất đai sản xuất nông nghiệp 2.1.5 Sản xuất nông nghiệp an ninh lương thực 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nơng nghiệp 2.2.1 Nhóm yếu tố điều kiện tự nhiên 2.2.2 Nhóm yếu tố kỹ thuật canh tác 2.2.3 Nhóm yếu tố kinh tế - tổ chức 10 2.2.4 Nhóm yếu tố xã hội 10 2.3 Quan điểm hiệu sử dụng đất đánh giá hiệu sử dụng đất 11 2.3.1 Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp bền vững, hiệu 11 2.3.2 Đánh giá hiệu sử dụng đât 15 2.4 Tình hình nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp giới Việt Nam 23 iii 2.4.1 Hiệu sử dụng đất nông nghiệp giới 23 2.4.2 Hiệu sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam 25 2.4.3 Những nghiên cứu hiệu sử dụng đất giới 28 2.4.4 Nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng đất nước, địa bàn huyện Hiệp Hòa 30 2.5 Những nhận xét chung 32 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 33 3.1 Đối tượng nghiên cứu 33 3.2 Phạm vi nghiên cứu 33 3.3 Nội dung nghiên cứu 33 3.3.1 Điều kiện tự nhiên thực trạng phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 33 3.3.2 Hiện trạng sử dụng đất, tình hình biến động đất nơng nghiệp trạng loại sử dụng đất nông nghiệp 33 3.3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 33 3.3.4 Đề xuất hướng sử dụng đất hợp lý đất nông nghiệp huyện Hiệp Hòa 34 3.4 Phương pháp nghiên cứu 34 3.4.1 Phương pháp phân vùng nghiên cứu 34 3.4.2 Phương pháp điều tra 35 3.4.3 Phương pháp tính hiệu sử dụng đất 35 3.4.4 Phương pháp điều tra khảo sát thực địa 39 3.4.5 Phương pháp so sánh 39 3.4.6 Phương pháp tính tốn tổng hợp sử lý số liệu 39 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 40 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 40 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 40 4.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 45 4.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện hiệp hòa 55 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất nơng nghiệp huyện Hiệp Hịa 55 4.2.2 Tình hình biến động đất nơng nghiệp giai đoạn 2015 – 2017 57 4.2.3 Hiện trạng loại sử dụng đất (LUT) 57 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 60 iv 4.3.1 Đánh giá hiệu kinh tế 60 4.3.2 Đánh giá hiệu xã hội 66 4.3.3 Đánh giá hiệu môi trường 70 4.3.4 Đánh giá tổng hợp hiệu sử dụng đất nơng nghiệp huyện Hiệp Hịa 77 4.4 Định hướng sử dụng đất theo hướng hiệu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất 79 4.4.1 Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp huyện Hiệp Hòa 79 4.4.2 Đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp hiệu 80 4.4.3 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Hiệp Hòa 82 Phần Kết luận kiến nghị 86 5.1 Kết luận 86 5.2 Kiến nghị 87 Tài liệu tham khảo 88 Phụ lục 91 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt AFPPF Diễn đàn nghị sỹ châu Á dân số phát triển ANLT An ninh lương thực BC Kiểm sốt sinh học CHXHCN Cộng Hịa Xã Hội Chủ Nghĩa CP Chỉnh phủ CPTG Chi phí trung gian DVP Dịch vụ phí FAO Tổ chức Nơng – Lương Liên hợp quốc GTGT Giá trị gia tăng GTNC Giá trị ngày công GTSX Giá trị sản xuất HQĐV Hiệu đồng vốn HQKT Hiệu kinh tế HQMT Hiệu môi trường HQXH Hiệu xã hội MĐCN Mức độ chấp nhận IPM Kiểm soát dịch hại tổng hợp KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình LHQ Liên hợp quốc LUT Loại sử dụng đất QĐ Quyết định TNHH Thu nhập hỗn hợp UBND Ủy ban nhân dân VC Chi phí vật chất WB Ngân hàng giới vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu kinh tế 36 Bảng 3.2 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu xã hội 37 Bảng 3.3 Phân cấp hiệu môi trường LUT trồng 38 Bảng 3.4 Phân cấp hiệu môi trường với LUT nuôi trồng thủy sản 38 Bảng 3.5 Bảng tổng hợp phân cấp tiêu đánh giá hiệu kinh tế, xã hội, môi trường 39 Bảng 4.1 Phân loại đất theo nguồn gốc phát sinh huyện Hiệp Hòa 42 Bảng 4.2 Kết thâm canh số trồng huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2012-2017 48 Bảng 4.3 Phát triển chăn ni huyện Hiệp Hịa giai đoạn 2012 - 2017 52 Bảng 4.4 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Hiệp Hòa năm 2017 56 Bảng 4.5 Biến động sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2015- 2017 .57 Bảng 4.6 Loại sử dụng đất huyện Hiệp Hòa 58 Bảng 4.7 Hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất địa bàn huyện Hiệp Hòa 61 Bảng 4.8 Phân cấp đánh giá hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất 62 Bảng 4.9 Hiệu xã hội kiểu sử dụng đất huyện Hiệp Hòa 66 Bảng 4.10 Phân cấp đánh giá hiệu xã hội kiểu sử dụng đất 68 Bảng 4.11 So sánh mức phân bón thực tế số trồng với tiêu chuẩn bón phân cân đối hợp lý 71 Bảng 4.12 Mức độ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trồng 74 Bảng 4.13 Phân cấp đánh giá hiệu môi trường kiểu sử dụng đất 75 Bảng 4.14 Tổng hợp đánh giá hiệu sử dụng đất kiểu sử dụng đất 77 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Cấu trúc hệ thống sử dụng đất Sơ đồ 2.2 Mối quan hệ HQKT, HQXH HQMT 17 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Hoàng Đức Vượng Tên Luận văn: “Đánh giá hiệu sử dụng đất đề xuất hướng sử dụng đất nơng nghiệp huyện Hiệp Hịa, tỉnh Bắc Giang” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất mặt kinh tế, xã hội môi trường - Đề xuất định hướng sử dụng đất có hiệu địa bàn huyện Hiệp Hoà Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân vùng chọn điểm nghiên cứu: Căn đặc điểm địa lý, thổ nhưỡng huyện Hiệp Hòa chia thành tiểu vùng Mỗi tiểu vùng có đặc điểm sử dụng đất khác Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp: Nguồn số liệu sơ cấp thu thập cách vấn nơng hộ: ba xã có đặc thù nông nghiệp đặc trưng huyện xã Thanh Vân, xã Lương Phong, xã Xuân Cẩm tổng số phiếu điều tra 90 phiếu Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp: Thu thập tư liệu, số liệu có sẵn từ quan nhà nước, sở, phòng ban huyện, thư viện, trung tâm nghiên cứu Phương pháp thống kê sử lý số liệu: Sử dụng phần mềm máy tính (Excel) Kết trình bày bảng biểu số liệu Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang: * Hệ thống tiêu đánh giá hiệu kinh tế * Hệ thống tiêu đánh giá hiệu xã hội * Hệ thống tiêu đánh giá hiệu môi trường Kết kết luận Kết đánh giá hiệu LUT huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho thấy: Về hiệu kinh tế: Nhìn chung, vùng LUT lúa – màu, chuyên màu mang lại hiệu kinh tế cao Vùng phát triển LUT lúa - màu, vùng phát ix thái khu vực khác đảm bảo phát triển bền vững Về bản, ổn định diện tích đất trồng lúa, tăng diện tích đất gieo trồng, đưa màu xuống chân ruộng vào vụ thứ ba, hạn chế lấy đất canh tác (đặc biệt đất trồng lúa - vụ có suất cao) chuyển sang mục đích khác - Mở rộng diện tích trồng ăn trái, thực phẩm… ứng dụng tiến công nghệ sinh học, bước thực nông nghiệp 4.4.2 Đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp hiệu Qua thời gian tìm hiểu nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Hiệp Hòa; sở phân tích thuận lợi khó khăn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội thị xã, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quan có thẩm quyền phê duyệt công bố; quan điểm sử dụng đất nông nghiệp huyện; kết tổng hợp hiệu kinh tế - xã hội - môi trường kiểu sử dụng đất Tiến hành lựa chọn loại hình sử dụng đất thích hợp cho địa bàn nghiên cứu, từ có giải pháp cho việc sử dụng đất hợp lý có hiệu cao Các LUT lựa chọn phải đảm bảo hiệu kinh tế, phù hợp với điều kiện sở hạ tầng, hệ thống giao thông, thủy lợi vùng, phát huy kinh nghiệm sản xuất nông dân, đảm bảo hiệu môi trường, bảo vệ cải tạo đất đai, giữ tính đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước Đây yêu cầu quan trọng chiến lược sử dụng đất hiệu bền vững * Các tiêu chí để lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp có hiệu là: - Hiệu mặt kinh tế: Loại hình sử dụng đất cho hiệu kinh tế cao, sản phẩm thị trường chấp nhận - Hiệu mặt xã hội: Tạo công ăn việc làm cho người dân, nâng cao trình độ canh tác áp dụng tiến khoa học kỹ thuật sản xuất - Hiệu mặt môi trường: Bảo vệ đất tốt, nâng cao độ che phủ đất, bảo vệ nguồn nước Xuất phát từ kết đánh giá hiệu LUT địa bàn huyện Hiệp Hòa nhận thấy: Đối với LUT1 chuyên lúa hiệu kinh tế đem lại thấp vấn đề đảm bảo an ninh lương thực chỗ cho nhân dân xã hội chấp nhận 80 nên lựa chọn Tuy nhiên, định hướng năm tới cần đưa giống lúa đặc sản vào sản xuất tăng giá trị sản phẩm Bên cạnh nên chuyển dần diện tích lúa vùng úng trũng, có suất thấp, khơng ổn định sang mơ hình kinh tế trang trại kết hợp trồng lúa với nuôi trồng thủy sản Cũng vấn đề an ninh lương thực nên LUT2 lúa - màu lựa chọn Bên cạnh luân canh trồng LUT giúp cho việc giảm bớt lượng sâu bệnh đất, giúp đất tơi xốp hơn, góp phần giúp tăng suất trồng Qua giảm bớt lượng thuốc trừ sâu người dân sử dụng cho trồng, góp phần bảo vệ mơi trường Định hướng năm tới diện tích LUT tiếp tục trì khơng mở rộng thêm LUT3 chuyên rau - màu cho hiệu cao, sản phẩm thiết yếu cho người Song nguy gây ô nhiễm môi trường lớn lượng thuốc BVTV lượng phân bón hóa học người dân sử dụng vượt mức khuyến cao Lượng thuốc BVTV dư thừa bám lại lá, thân trí quả, người động vật ăn phải có nguy bị ngộ độc ảnh hưởng lớn đến sức khỏe nguy hại đến tính mạng Do đó, LUT tương lai cần quan tâm đến sản xuất hữu để có sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường, tạo niềm tin cho người tiêu dùng ổn định đầu cho sản phẩm LUT4 ăn có mức thu hút lao động tương đối lớn, thu nhập cao, có thị trường tiêu thụ lớn, sử dụng phân bón thuốc BVTV vượt mức khuyến cáo làm ảnh hưởng xấu đến môi trường Các LUT lựa chọn định hướng tăng thêm diện tích vài năm tới Tuy nhiên, để phát triển loại hình phải áp dụng tiến khoa học kỹ thuật cao, đặc biệt áp dụng sản xuất theo mơ hình VietGAP an tồn, thân thiện với mơi trường, sản phẩm tạo cấp chứng nhận VietGAP người dân tin tưởng sử dụng thị trường tiêu thụ ổn định Để áp dụng mơ hình sản xuất nơng sản sạch, thân thiện với mơi trường cần phải có vốn đầu tư lớn địi hỏi phải có sách hỗ trợ cho người dân LUT5 Nuôi trồng thủy sản vùng đất trũng, ngập nước thường xuyên cải tạo để thả cá, loại sử dụng đất vừa mang lại hiệu kinh tế cao vừa điều hịa mơi trường sinh thái * Bên cạnh việc trì phát triển LUT có vùng vào kết đánh giá kinh tế, xã hội, môi trường kiểu sử dụng đất ta 81 ưu tiên phát triển kiểu sử dụng đất vùng sau: Tiểu vùng 1: Thế mạnh LUT lúa – màu, thứ tự ưu tiên LUT sau: lúa – màu (1); chuyên màu (2); lâu năm (3); chuyên lúa (4) Tiểu vùng 2: Ưu tiên phát triển LUT lâu năm, thứ tự ưu tiên LUT sau: lâu năm (1); chuyên màu (2); lúa màu (3); chuyên lúa (4) Tiểu vùng 3:Thế mạnh LUT chuyên màu, thứ tự ưu tiên LUT sau: chuyên màu (1); nuôi trồng thủy sản (2); chuyên lúa (3) 4.4.3 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp địa bàn huyện Hiệp Hịa * Nhóm giải pháp thị trường Trong sản xuất thị trường yếu tố định Đối với sản xuất nông nghiệp thị trường tiêu thụ hàng hóa nơng sản đóng vai trị quan trọng động lực góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển Vì vậy, việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ nơng sản phẩm khâu quan trọng định nhiều đến hiệu sản xuất ngành nông nghiệp Để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cần phải nhanh chóng hình thành tổ chức hợp tác tiêu thụ, chế biến nông sản nông thôn theo nguyên tắc tự nguyện, hình thành trung tâm thương mại lớn để từ tạo mơi trường cho giao lưu hàng hóa, giúp nơng dân có nhiều kênh tiêu thụ sản phẩm nông sản sản phẩm nơng sản có tính chất mùa vụ loại rau, củ, vụ đông Mặt khác cung cấp thông tin thị trường nông sản tại, phải có dự báo trước cho tương lai để người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất nông nghiệp có hiệu kinh tế cao * Giải pháp quy hoạch Để khai thác có hiệu nguồn tài nguyên đất đai, hình thành vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp, công tác quy hoạch phải đảm bảo tính chiến lược, phát triển ổn định bền vững Tập trung ưu tiên quy hoạch phát triển trang trại vùng đất trũng hiệu trồng lúa không cao để nuôi trồng thủy sản Tiếp tục quy hoạch chuyển phần diện tích trồng lúa loại trồng có suất thấp, thị trường tiêu thụ khó khăn sang trồng loại khác nhằm đạt hiệu kinh tế cao Căn vào điều kiện đất đai thổ nhưỡng điều kiện sinh thái vùng từ để quy hoạch bố trí loại trồng vật ni cho phù hợp Ưu tiên lựa chọn 82 loại trồng vật nuôi lợi thế, đặc sản vùng, cho suất giá trị kinh tế cao Quy hoạch, xây dựng mơ hình sản xuất nơng sản thân thiện với mơi trường Hồn chỉnh quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung gắn với chế biến thị trường tiêu thụ, tạo điều kiện thuận lợi để nông sản lưu thông đưa thị trường sớm * Nhóm giải pháp khoa học kỹ thuật Để đạt hiệu kinh tế cao chuyển dịch cấu trồng theo hướng sản xuất hàng hố cần tăng cường áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật tiến vào sản xuất Khuyến khích người dân sử dụng giống trồng vật ni có suất cao sử dụng rộng rãi Hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cách, khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ, chuyển giao khoa học cơng nghệ cho người dân Hướng dẫn người dân bảo quản nông sản sau thu hoạch Nhiều loại nông sản người dân chưa biết cách khơng có khái niệm bảo quản, đơi với đa dạng hóa trồng vật ni việc hướng dẫn kỹ thuật bảo quản cần quan tâm * Nhóm giải pháp vốn đầu tư Trong ngành sản xuất vốn ln yếu tố ảnh hưởng khơng nhỏ đến quy mô, hiệu sản xuất, ngành sản xuất nông nghiệp Do đặc điểm sản xuất nơng nghiệp mang tính thời vụ, trồng đầu tư mức, thời điểm đem lại hiệu cao ngược lại Qua điều tra vấn nơng hộ cho thấy có khoảng gần 50% số hộ nông dân thiếu vốn sản xuất có khoảng 75% số hộ có nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất nông nghiệp Hiện nguồn vốn mà hộ vay để đầu tư sản xuất nông nghiệp chủ yếu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Ngân hàng sách huyện Hiệp Hịa Một vấn đề đặt cần tạo điều kiện hộ vay vốn sản xuất nông nghiệp đặc biệt hộ nghèo Vì cần có số giải pháp sau: Cải cách phương thức cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Ngân hàng sách để hộ nơng dân vay vốn với mức lãi suất ưu đãi 83 Cần có biện pháp hỗ trợ hộ nông dân vay vốn với lãi xuất thấp tăng thời hạn trả lãi suất, điều giúp cho người dân yên tâm sản xuất Cần có quan tâm phối hợp cấp quyền, tổ chức, đoàn thể Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nơng dân….để nơng dân nghèo có điều kiện vay vốn phát triển sản xuất * Giải pháp phát triển sở hạ tầng Đầu tư xây dựng nâng cấp sở hạ tầng phục vụ sản xuất, trước hết cần tập trung xây dựng nâng cấp hệ thống thủy lợi (cải tạo hệ thống trạm bơm, kiên cố hóa hệ thống kênh mương tưới tiêu,…) cải tạo, mở rộng tuyến đường giao thông nâng cấp tuyến đường có để đáp ứng nhu cầu vận chuyển nơng sản Việc nâng cấp hồn chỉnh sở hạ tầng giúp cho nông dân phát triển sản xuất nơng nghiệp mà cịn làm thay đổi mặt nơng thơn, góp phần trực tiếp nâng cao đời sống nơng dân Bên cạnh quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường nông thôn trình thực xây dựng sở hạ tầng nhằm giải tốt vấn đề ô nhiễm rác thải, nước sinh hoạt chăn nuôi khu vực nông thôn * Giải pháp môi trường Cần có chế quản lý sử dụng thuốc BVTV phân bón hố học, nhằm giảm dư lượng thuốc BVTV để đảm bảo mơi trường đất, nước, khơng khí Mặt khác cán khuyến nông cần thường xuyên thăm đồng kiểm tra dịch bệnh phát kịp thời tình hình sâu bệnh hại để thông báo hệ thống phương tiện thông tin đại chúng cho người dân biết phun thuốc kịp thời tránh tình trạng lạm dụng thuốc BVTV * Nhóm giải pháp cụ thể - Đối với LUT1 Chuyên lúa: cần tích cực hướng dẫn người nơng dân đưa giống lúa đặc sản, giống lúa lai cho suất phẩm chất tốt vào sản xuất diện rộng Ngoài cần áp dụng tiến khoa học vào sản xuất, công cụ lao động cải tiến, máy móc để giảm lao động thủ cơng, nâng cao hiệu giá trị ngày công Chú ý đầu tư thêm phân hữu cơ, biện pháp sau thu hoạch sử dụng phân bón hóa học, thuốc BVTV hợp lý theo hướng dẫn cán khuyến nông LUT2 Lúa - màu: Cần tăng vụ đưa thêm giống trồng đem lại hiệu kinh tế cao, trồng vụ đông, đồng thời hướng dẫn bà 84 gieo trồng chăm sóc giống trồng Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp rơm rạ, cỏ khô để làm phân hữu tái phục vụ sản xuất, tránh lãng phí - LUT3 Chuyên rau màu: Cần đưa vào giống trồng, giống rau có suất cao, khả chống chịu với sâu bệnh cao Đồng thời tổ chức lớp tập huấn để phổ biến, hướng dẫn nơng dân nên bón phân theo khuyến cáo của quan chuyên ngành địa phương; hạn chế sử dụng phân bón hóa học, thuốc BVTV mà nên sử dụng chế phẩm sinh học góp phần tích cực vào bảo vệ mơi trường Xây dựng sở hạ tầng thương mại, dịch vụ nông thôn gồm hệ thống quầy hàng, cửa hàng bán lẻ khu dân cư tập trung, xây dựng chợ trung tâm xã, thị trấn để phục vụ tốt cho việc trao đổi nông sản Tiếp tục củng cố nâng cao vai trò hệ thống thương mại, dịch hướng dẫn tạo điều kiện để hợp tác xã nơng lâm nghiệp đảm nhận đầu cho sản phẩm hàng hóa - LUT4 ăn quả: LUT đem lại hiệu cao, mũi nhọn phát triển kinh tế huyện Cần đầu tư mở rộng mơ hình tiềm đất cịn lớn Bên cạnh cần chuyển giao cơng nghệ kỹ thuật có hiệu cho người dân Nghiên cứu loại giống có giá trị kinh tế cao để áp dụng thêm vào kiểu sử dụng đất, tăng thu nhập cho người dân LUT5 nuôi trồng thủy sản: cần tập huấn người dân phương pháp ni, cải tạo mơ hình chăn ni VAC, khuyến khích vay vốn ưu đãi để phát triển 85 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Hiệp Hịa huyện trung du nằm phía Tây Nam tỉnh Bắc Giang trục Quốc lộ 37 (từ quốc lộ 1A Thái Nguyên), cách thành phố Bắc Giang 30 km, cách Hà Nội 60 km Với tổng diện tích đất tự nhiên 20.599,62 diện tích đất nơng nghiệp 15.092,25 chiếm 73,26% Trong cấu kinh tế ngành nơng nghiệp chiếm 34,8 %, Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2013 đạt 498 tỷ đồng Hiện trạng ngành nơng nghiệp huyện đa dạng: tồn huyện có 10218,02 đất trồng lúa nước, chiếm 68,05 % diện tích đất nơng nghiệp, đất trồng hàng năm khác có diện tích 1448,06 chiếm 9,64 % diện tích đất nơng nghiệp, đất trồng lâu năm có diện tích 2248,36 ha, chiếm 14,97 % diện tích đất nơng nghiệp, đất rừng sản xuất có diện tích 17,19 ha, chiếm 0,11 % diện tích đất nơng nghiệp, đất ni trồng thuỷ sản có diện tích 1053,09 ha, chiếm 7,01 % diện tích đất nơng nghiệp Huyện có LUT chính, với 17 kiểu sử dụng đất Do đặc điểm địa hình, đất đai phong tục tập quán canh tác tiểu vùng khác nên tiểu vùng lại có kiểu sử dụng đất khác phù hợp với vùng LUT có diện tích lớn LUT chuyên lúa với diện tích 9678,31 LUT có diện tích nhỏ LUT lúa màu với diện tích 593,71 Kết nghiên cứu hiệu sử dụng đất cho thấy: có 5/15 kiểu sử dụng đất mang lại hiệu kinh tế cao tương lai nên xem xét, mở rộng diện tích đầu tư sản xuất kiểu sử dụng đất này, là: lúa xuân – lúa mùa – cải bắp đơng có điểm hiệu chung cao 24, giá trị sản xuất 275,00 triệu đồng/ha; dưa gang xuân – đậu tương hè – bí xanh đơng có điểm hiệu chung cao 21, giá trị sản xuất 188,89 triệu đồng/ha, lạc xuân – đậu tương hè – cải bắp đơng có điểm hiệu chung cao 23; dưa gang xuân - cải củ hè - cải bắp đông có điểm hiệu chung cao 21, giá trị sản xuất 129,17 triệu đồng/ha; ngô xuân – khoai lang hè – cà chua đơng có điểm hiệu chung cao 23, giá trị sản xuất 298,33 triệu đồng/ha Kiểu sử dụng đất cho hiệu sử dụng thấp lúa xuân – lúa mùa điểm đánh giá hiệu chung 13 Bên cạnh việc trì phát triển LUT có tiểu vùng cần ưu tiên phát triển số LUT mạnh vùng: Tiểu vùng 1: Thế mạnh LUT lúa – màu, thứ tự ưu tiên LUT sau: lúa – màu (1); 86 chuyên màu (2); lâu năm (3); chuyên lúa (4) Tiểu vùng 2: Ưu tiên phát triển LUT lâu năm, thứ tự ưu tiên LUT sau: lâu năm (1); chuyên màu (2); lúa màu (3); chuyên lúa (4) Tiểu vùng 3:Thế mạnh LUT chuyên màu, thứ tự ưu tiên LUT sau: chuyên màu (1); nuôi trồng thủy sản (2); chuyên lúa (3) Để nâng cao hiệu sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn, giải pháp cần thực bao gồm: giải pháp sách, giải pháp phát triển sản xuất, giải pháp thị trường 5.2 KIẾN NGHỊ Do thời gian có hạn nên chưa nghiên cứu sâu ảnh hưởng môi trường kiểu sử dụng đất đề nghị nghiên cứu đề tài khác Đề nghị áp dụng nghiên cứu vào Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất định hướng sản xuất nông nghiệp địa phương 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Bùi Văn Ten (2000) Chỉ tiêu đánh giá hiệu kinh tế sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp nơng nghiệp nhà nước, Tạp chí NN & PTNT (4) Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2009) Cẩm nang sử dụng đất Nhà xuất Chính trị Quốc Gia, Hà Nội Bùi Nữ Hoàng Anh (2013) Giải pháp nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp Yên Bái giai đoạn 2012-2020, Luận án tiến sĩ nông nghiệp; Trường Đại học Thái Nguyên Bùi Đình Thành (2010) Nghiên cứu đề tài đánh giá hiệu số Loại sử dụng đất nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện n Mơ, tỉnh Ninh Bình Đại học Nơng nghiệp I Hà Nội Cao Liêm, Đào Châu Thu, Trần Thị Tú Ngà (1990) Phân vùng sinh thái nông nghiệp vùng đồng sông Hồng Đề tài 52D.0202 Hà Nội Đặng Kim Sơn (2008) Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam: Hôm mai sau Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đào Thế Tuấn Pascal Bergeret (1998) Hệ thống nông nghiệp lưu vực sông Hồng, Hợp tác Pháp - Việt chương trình lưu vực sơng Hồng NXB Nơng Nghiệp Hà Nội Đỗ Nguyên Hải (1999) Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý đất đai bền vững cho sản xuất nông nghiệp NXB nông nghiệp Hà Nội Đỗ Nguyên Hải (2001) Đánh giá đất hướng sử dụng đất đai bền vững sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Sơn - Bắc Ninh Luận án tiến sỹ nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 10 Hội khoa học đất (2000) Đất Việt Nam NXB Nông nghiệp, Hà Nội 11 Lê Thái Bạt (2008) Thối hóa đất sử dụng đất bền vững, Kỷ yếu hội thảo sử dụng đất hiệu quả, bền vững, hiệu quả, Báo cáo Hà Nội ngày 21 tháng 10 năm 2008 12 Lê Thanh Bồn (2006) Giáo trình thổ nhưỡng học NXB nơng nghiệp, Hà Nội 13 Lê Phong Du (2007) Vấn đề đất đai nơng thơn Việt Nam Tạp chí nghiên cứu kinh tế tháng 12, Hà Nội 88 14 Lê Quốc Doanh Hà Đình Tuấn (2008) Canh tác đất dốc miền núi miền Bắc Việt Nam Hội khoa học đất Việt Nam 15 Nguyễn Đình Bồng (1995) Nghiên cứu đánh giá tiềm sản xuất nông lâm nghiệp đất trống đồi núi trọc tỉnh Tuyên Quang theo phương pháp phân loại đất thích hợp FAO Luận án phó Tiến sỹ Khoa học nông nghiệp Đại học nông nghiệp I, Hà Nội 16 Nguyễn Văn Bộ Bùi Huy Hiền (2001) Quy trình cơng nghệ bảo vệ đất dốc nông lâm nghiệp, tuyển tập hội nghị đào tạo nghiên cứu chuyển giao công nghệ cho phát triển bền vững đất dốc Việt Nam NXB Nông nghiệp, Hà Nội 17 Nguyễn Khang, Tôn Thất Chiểu, Lê Thái Bạt (2000) Đánh giá phân hạng sử dụng đất Hội Khoa học đất Việt Nam 18 Nguyễn Đình Hợi (1993) Kinh tế tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp NXB Thống kê Hà Nội 19 Nguyễn Duy Tính (1995) Nghiên cứu hệ thống trồng vùng ĐBSH Bắc Trung Bộ NXB Nông nghiệp Hà Nội 20 Nguyễn Ích Tân (2000) Nghiên cứu tiềm đất đai, nguồn nước xây dựng mơ hình sản xuất nơng nghiệp nhằm khai thác có hiệu kinh tế cao số vùng úng trũng đồng sông Hồng, chủ biên Đại Học nông Nghiệp I, Hà Nội 21 Nguyễn Văn Toàn (2010) Sử dụng tài nguyên đất Hà Nội theo hướng bền vững Tuyển tập Hội thảo Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội “Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội Văn Hiến Anh hùng Hịa bình” 22 Khổng Ngọc Thuận (2009) Thực trạng định hướng sử dụng đất Nông nghiệp huyện Mê Linh Thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Nông nghiệp, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 23 Phạm Chí Thành, Trần Văn Diễn cs (1993) Hệ thống nơng nghiệp, Giáo trình cao học, NXB Nơng nghiệp Hà Nội tr 47 - 52 24 Phạm Dương Ưng Nguyễn Khang (1995) Kết bước đầu đánh giá Tài nguyên đất Việt Nam Hội thảo quốc gia đánh giá quy hoạch sử dụng đất 25 Phạm Ngọc Dũng (2007) Nghiên cứu hiệu kinh tế sản xuất cà phê nhân hộ nông dân huỵên Đăk Song - tỉnh Đăk Nông, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 26 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013) Luật Đất đai NXB Tài nguyên - Môi trường đồ Việt Nam 89 27 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2014) Luật Bảo vệ môi trường NXB Lao Động Xã Hội, Hà Nội 28 Quyền Đình Hà (1993) Đánh giá kinh tế đất lúa vùng Đồng sông Hồng Đại học nông nghiệp Hà Nội 29 Tôn Thất Chiểu (2008) Tài nguyên đất yêu cầu sử dụng đất bền vững, hiệu Hội thảo Khoa học quản lý sử dụng đất bền vững, hiệu Hà Nội tháng năm 2008 tr 8-14 30 Trần Thị Mận (2011) Đánh giá thực trạng định hướng sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 31 Trung tâm từ điển ngôn ngữ (1992) Từ điển Tiếng Việt Nhà xuất Khoa học xã hội Hà Nội Hà Nội 32 Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa (2017) Báo cáo kinh tế xã hội năm 2017 33 Ủy nhân dân huyện Hiệp Hòa (2017) Số liệu thống kê đất đai 2017 huyện Hiệp Hòa 34 Vũ Anh Hùng (2008) Nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Đại học nơng nghiệp Hà Nội 35 Vũ Thị Bình (1993) Hiệu sử dụng đất canh tác đất phù sa sông Hồng, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hải Hưng Tạp chí Nơng nghiệp Công nghiệp thực phẩm, tháng tr.391-392 36 Vũ Thị Bình (2010) Bài giảng sử dụng đất nơng nghiệp Đại học nông nghiệp Hà Nội II Tài liệu tiếng Anh: 37 Tadon.H.L.S (1993) "Soil fertility and fertilizer Use an Overview of Research for Increasing and Sutaining Crop Produtivity, CASAFA-ISSS-TWA, workshop on the Intergration of Natural and Man Made Chemicals in Sustainable Agriculture in Asia, New Delhy, India" 38 FAO (1976) A framework for land evaluation, FAO-Rome 39 FAO(1990) Land Evaluation and farming System analysis for land use planning Working document 40 FAO (1993) Land evaluation and farming system anylysis for land use planning, Working document 90 PHỤ LỤC Phụ lục Giá bán số sản phẩm nông sản địa bàn huyện Hiệp Hòa STT Cây trồn 91 Ngô Lúa Xuân Lúa Mùa Khoai lang Cà chua Lạc Dưa bở Dưa gang Dưa chuột 10 Bí xanh 11 Cải củ 12 Đậu tương 13 Cải bắp 14 Bưởi 15 Nhãn 16 Na 17 Trôi 18 Trắm 19 Chép Phụ lục Giá vật tư nông nghiệp địa bàn huyện Hiệp Hòa Giống Giống lúa Giống lúa lai Ngô giống Đậu tương giống Lạc giống Giống cà chua Hạt giống rau cải Giống rau cải bắp Giống đậu cô ve 10 Giống cá chép 11 Giống cá mè 12 Giống cá trắm 13 Đạm 14 Lân 15 Kali 16 NPK 92 Phụ lục Năng suất trồng vật ni địa bàn huyện Hiệp Hịa Loại sử dụng đất Chuyên lúa Lúa - màu chuyên màu Cây lâu năm Chuyên lúa Lúa - màu Chuyên màu Cây lâu năm Chuyên lúa Chuyên màu Nuôi trồng thủy sản Dưa gang xuân - Đậu tương hè - Bí xanh đông 250,00 Lạc xuân - Đậu tương hè - Cải bắp đông 223,33 Nhãn 80,56 Na 63,89 Bưởi 95,83 Tiểu vùng Lúa xuân - Lúa mùa 130,83 Lúa xuân - Lúa mùa - Ngô đông 165,28 Lúa xuân - Lúa mùa - Đậu tương đông 134,72 Dưa bở xn - Cải củ hè - Bí xanh đơng 255,56 Dưa gang xuân - Cải củ hè - Cải bắp đông 411,11 Nhãn 79,86 Na 58,33 Bưởi 95,56 Tiểu vùng Lúa xuân - Lúa mùa 132,24 Ngô xuân - Ngô hè thu 83,34 Lạc xuân - Đậu tương hè - Cải bắp đông 220,83 Ngô Xuân - Khoai lang hè - Cà chua đông 261,11 Cá nước 67,94 93 ... đến sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 33 3.3.2 Hiện trạng sử dụng đất, tình hình biến động đất nông nghiệp trạng loại sử dụng đất nông nghiệp 33 3.3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông. .. 4.3.4 Đánh giá tổng hợp hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Hiệp Hòa 77 4.4 Định hướng sử dụng đất theo hướng hiệu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất 79 4.4.1 Quan điểm sử dụng đất nơng nghiệp. .. quan trọng Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn nhu cầu sử dụng đất, tiến hành nghiên cứu đề tài: ? ?Đánh giá hiệu sử dụng đất đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang? ?? 1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất và đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất và đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang