Giao an Ngu Van 9 tuan 26

13 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:09

MUÏC TIEÂU: - Kiến thức: Thấy được sự biến đổi từ cuối hạ sang đầu thu qua cảm nhận tinh tế cuûa nhaø thô - Kyõ naêng: RLKN đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình Thể hiện những suy nghĩ, cảm[r] (1)Bài 24 - Tieát:121 Tuần: 26 Ngaøy daïy: 1/3/2012 SANG THU I MUÏC TIEÂU: - Kiến thức: Thấy biến đổi từ cuối hạ sang đầu thu qua cảm nhận tinh tế cuûa nhaø thô - Kyõ naêng: RLKN đọc hiểu văn thơ trữ tình Thể suy nghĩ, cảm nhận hình ảnh thơ, ko63 thơ, tác phẩm… - Thái độ: Giaùo duïc tình yeâu thieân nhieân II TROÏNG TAÂM: Sự biến đổi từ cuối hạ sang đầu thu qua cảm nhận tinh tế nhà thơ III CHUAÅN BÒ: GV: Tham khaûo taøi lieäu, SGK HS: Sọan trước bài, trả lời các câu hỏi vờ bài tập IV TIEÁN TRÌNH : OÅn ñònh tổ chức và kiểm diện: 9A1: 9A2: 9A3: Kieåm tra miệng: Đọc thuộc lòng bài thơ “Viếng lăng Bác” và phân tích tình cảm nhà thơ và người Bác (10đ) - H/s đọc bài thơ - Thể tôn kính nhân dân Bác - Thể tâm trang xúc động, thành kính nhà thơ viếng Bác Bài mới: GV giới thiệu bài:  o o o o o  o o o Hoạt động thầy và trò Hoạt động 1: Cho học sinh đọc chú thích Giới thiệu nhà thơ Hữu Thỉnh GV hướng dẫn cách đọc và đọc maãu Gọi học sinh đọc bài Giaûi thích chuù thích 1-3 Hoạt động 2: Khổ thơ đầu bài thơ cho ta biết ñieàu gì? (sự biến đổi đất trời) Sự biến đổi đất trời tác giả cảm nhận từ đâu? Vì em biết đó là tiết trời Noäi dung I Đọc hiểu văn bản: II Phaân tích: Sự biến đổi đất trời lúc sang thu: Ngoïn gioù se mang theo höông oåi (2) o o  o o o o o o o o o o o o o o sang thu? (Coù ngoïn gioù nheï vaø khoâ mang theo hôi laïnh) Trước biến đổi đó tác giả có tâm  T/g ngỡ ngàng bâng khuâng trước thay đổi traïng nhö theá naøo? (ngỡ ngàng, bâng khuâng) Dựa vào đâu em biết điều đó? Sự cảm nhận tinh tế nhà thơ: Hoạt động 3: T/g đã cảm nhận chuyển biến cuûa khoâng gian nhö theá naøo? Qua hình ảnh nào? (Baèng nhieàu yeáu toá giaùc quan) Qua höông vò: Höông oåi lan vaøo T/g caûm nhaän qua höông vò nhö theá khoâng gian naøo? (höông lan vaøo khoâng gian, phaû vaøo gioù) Qua vận động: T/g còn cảm nhận qua vận động + Gioù nheï yếu tố nào? + Söông giaêng nheï nhaøng chaäm chaïp (Gioù vaø söông) Söông chuøng chình nghóa laø nhö theá naøo? Đó là vận động sao? (nheï nhaøng) + Soâng thong thaû chaäm chaïp Dòng sông lúc sang thu cảm nhaän sao? Vì vaäy? Tieáp theo doøng soâng laø hình aûnh gì? + Caùnh chim voäi vaõ (Chim vaøo muøa laøm toå) Hình ảnh đàm mây đây có gì đặc biệt, tạo cảm giác gì? T/g sử dụng + Đám mây; Tạo cảm giác giao mùa ngheä thuaät gì? (nhaân hoùa) Hình ảnh nắng cuối mùa diễn taû sao? + Naéng nhaït daàn Tại T/g dùng từ “vẫn còn”? + Mưa bớt ào ạt bất ngờ Những mưa cuối mùa naøo? + Sấm bớt dần Bớt mưa đồng nghĩa với việc bờt điều gì? Sự cảm nhận tinh tế T/g thể qua từ ngữ nào? (boãng, phaû vaøo, chuøng chình…) Theo em nét riêng giao mùa thể đặc sắc qua câu thơ  T/g gửi gắm suy ngẫm naøo? (3) o o o  o o Em hieåu gì veà hai caâu thô cuoái? T/g sử dụng nghệ thuật gì? (Aån duï) G/v khái quát và gọi H/s đọc ghi nhớ Hoạt động 4: Vieát baøi vaên ngaén dieãn taû caûm nhaän cuûa taùc giaû G/v hướng dẫn cho H/s làm nhà  Ghi nhớ: SGK III Luyeän taäp: Câu hỏi, bài tập củng cố: Hãy cho biết điều mà T/g muốn gửi gắm qua bài thơ? - Khi người trải thì vững vàng trước biến động bất thường trước ngọai cảnh, đời Hướng dẫn học sinh tự học: - Hoïc thuoäc loøng baøi thô - Naém noäi dung, vieát baøi Luyeän taäp - Phân tích, cảm thụ hình ảnh thơ hay, đặc sắc bài - Sưu tầm số bài thơ viết mùa thu - Chuẩn bị bài “nói với con”: Đọc trước bài thơ, trình bày suy nghĩ nội dung V RUÙT KINH NGHIEÄM: Nội dung: Phương pháp: ĐD -TB dạy học: (4) Bài 24 - Tieát:122 Tuần: 26 Ngaøy daïy: 2/3/2012 NÓI VỚI CON I MUÏC TIEÂU: - Kiến thức: Cảm nhận tình cảm thắm thiết cha mẹ cái, tình yêu quê hương sâu nặng, cùng niềm tự hào với sức sống mạnh mẽ quê hương Hiểu cách diễn tả độc đáo, giàu hình ảnh, gợi cảm thơ ca mieàn nuùi - Kyõ naêng: RLKN RLKN đọc hiểu văn thơ trữ tình Phân tích cách diễn tả độc đáo, giàu hình ảnh, gợi cảm thơ ca mieàn nuùi - Thái độ: Giáo dục lòng kính yêu cha mẹ, yêu quê hương II TROÏNG TAÂM: III CHUAÅN BÒ: Niềm tự hào với sức sống mạnh mẽ quê hương GV: tham khảo tiểu sử tác giả HS: Sọan trước bài, trả lời các câu hỏi vờ bài tập IV TIEÁN TRÌNH : OÅn ñònh tổ chức và kiểm diện: 9A1: 9A2: Kieåm tra miệng: KT vieäc chuaån bò baøi cuûa hoïc sinh Bài mới: 9A3: GV giới thiệu bài:  o o o o o  o Hoạt động thầy và trò Noäi dung Hoạt động 1: I Đọc hiểu văn bản: Cho H/s đọc chú thích Hãy khái qút nét chíh t/g Y Phöông G/v hướng dẫn cách đọc Gọi H/s đọc bài Giaûi thích caùc chuù thích 1-3 II Phaân tích: Hoạt động 2: Bài thơ mượn lời nói với con… và coù boá cuïc nhö theá naøo? (hai phaàn: - Con lớn lên tình yêu thương nâng đỡ cha mẹ (5)  o o o o o  o o o o o o o sống lao động nên thơ quê höông - Lòng tự hào quê hương và niềm mong ước con) Hoạt động 3: Tình yêu thương cha mẹ thể nào con? (Sự nâng đỡ và mong chờ cha meï) T/g đã tạo không khí gia đình nhö theá naøo? (đầm ấm và quấn quýt) Không lớn lên tình yêu thöông cuûa cha meï maø coøn trưởng thành đâu? (Trong sống lao động) Cuộc sống lao động người đồng mình gợi lên nào? (Cuoäc soáng gaén boù quaán quyùt) Ngòai sống lao động còn trưởng thành đâu? (Trong thieân nhieân cuûa queâ höông) Hoạt động 4: T/g đã nhắc nhở đứa caùch naøo? (Ca ngợi ngưới đồng mình) Ơû đọan thứ T/g đã ca ngợi phẩm chất nào người đồng mình? Vậy người cha mong muốn gì mình? (Chung thủy vượt qua thử thách vững bước đời) Ơû đọan hai T/g đã ca ngợi người đồng mình nào? Từ đó người cha mong muốn gì con? Theo em tình cảm cha baøi thô laø tình caûm nhö theá naøo? (Tình yeâu thöông tha thieát vaø nieàm tin vaøo con) Điều quan trọng mà người Tình yêu thương cha mẹ va đùm boïc cuûa queâ höông - Bước tới cha, bước tới mẹ, nói, cười… => Sự nâng đón và mong chờ cha mẹ - Con trưởng thành sống lao động, thieân nhieân thô moäng vaø nghóa tình cuûa queâ höông Mong ước người cha: - Người đồng mình sống vất vả mạnh mẽ, bền bỉ gắn bó với quê hương  Con phải nghĩa tình chung thủy với quê hương, biết chấp nhận vượt qua thử thách - Người đồng mình giàu ý chí, niềm tin  Con cần tự hào với truyền thống quê hương và tự tin vữõng bước (6) cha muoán truyeàn cho laø gì? (lòng tự hào sức sống mạnh mẽ bền bỉ, truyền thống cao đẹp quê hương và niềm tin bước vào đời) Ngheä thuaät:  Hoạt động 5: o Hãy đặc sắc nghệ - Giọng điệu tha thiết, trìu mến - Xây dựng các hình ảnh khái quát thuaät cuûa baøi thô - Bố cục chặt chẽ tự nhiên o G/v khái quát và gọi h/s đọc ghi * Ghi nhớ: III luyeän taäp: nhớ  Hoạt động 6: o Đặt mình vào nhân vật người vaø vieát baøi caûm nhaän o Gv hướng dẫn HS viết nhà Câu hỏi, bài tập củng cố: Hãy nhắc lại mong ước người cha Luôn mong tự hào sức sống và truyền thống cao đẹp quê hương và niềm tin bước vào đời Hướng dẫn học sinh tự học: - Hoïc thuoäc loøng, đọc diễn cảm baøi thô - Phân tích, cảm thụ hình ảnh thơ hay, đặc sắc bài - Laøm baøi taäp luyeän taäp - Chuaån bò baøi Maây vaø Soùng: Đọc và phân tích các hình ảnh thơ V RUÙT KINH NGHIEÄM: Nội dung: Phương pháp: ĐD -TB dạy học: (7) Bài 24 - Tieát:123 Tuần: 26 Ngaøy daïy: 2/3/2012 NGHĨA TƯỜNG MINH VAØ HAØM Ý I MUÏC TIEÂU: - Kiến thức: Hiểu khái niệm nghĩa tường minh và hàm ý Tác dụng việc tạo hàm ý giao tiếp - Kỹ năng: RLKN nhận biết nghĩa tường minh và hàm ý câu Giải đoán hàm ý Sử dụng hàm ý phù hợp tình giao tiếp - Thái độ: Có ý thức sử dụng hàm ý đúng mục đích II TROÏNG TAÂM: III CHUAÅN BÒ: Tác dụng việc tạo hàm ý giao tiếp GV: Caùc ví duï minh hoïa HS: Sọan trước bài, trả lời các câu hỏi vờ bài tập IV TIEÁN TRÌNH : OÅn ñònh tổ chức và kiểm diện: 9A1: 9A2: Kieåm tra miệng: KT vieäc chuaån bò baøi cuûa H/s Bài mới: 9A3: GV giới thiệu bài:  o o o o o o o Hoạt động thầy và trò Noäi dung Hoạt động 1: I Phân biệt nghĩa tường minh và hàm ý: Cho H/s đọc đọan trích Qua câu nói thứ anh nieân em hieåu anh muoán noùi ñieàu gì? (Anh raát tieác nhöng khoâng tieän noùi ra) Câu nói thứ hai có ẩn ý gì? (không chứa ẩn ý) Vaäy theá naøo laø haøm yù? Thế nào là nghĩa tường minh? Cho ví duï minh hoïa Khi nào người ta cần sử dụng haøm yù? (8) o o o  o o o o o o o Haõy keå moät tình huoáng giao tieáp đó em có sử dụng hàm ý G/v khái quát và cho H/s đọc ghi nhớ Theo em cuoäc soáng chuùng ta nên sử dụng hàm ý nào? Khi naøo khoâng neân duøng? Hoạt động 1: Cho H/s đọc lại đọan trích Caâu naøo cho thaáy hoïa syõ chöa muoán chia tay? Tìm từ ngữ miêu tả thái độ cô gaùi Thái độ đó giúp em đóan điều gì? Cho H/s đọc đọan văn Hãy tìm câu chứa hàm ý Chỉ hàm ý đọan  Ghi nhớ: II Luyeän taäp: Tìm câu chứa hàm ý: a) Câu “nhà họa sỹ tặc lưỡi đứng dậy” b) Từ: mặt đỏ ửng (ngượng) nhaän laïi chieác khaên (khoâng traùnh ñöôc) quay vội (qúa ngượng) Chæ haøm yù: Oâng họa sỹ chưa kịp uống nước chè Câu chứa hàm ý: Caâu “côm chín roài” (oâng voâ aên côm ñi) Không phải là câu chứa hàm ý: a) Laø caâu noùi laûng b) Là câu nói dở dang Câu hỏi, bài tập củng cố: Thế nào là nghĩa tường minh, hàm ý? - Nghĩa tường minh là phần thông báo diễn đạt trực tiếp từ ngữ - Hàm ý là nghĩa suy từ từ ngữ Hướng dẫn học sinh tự học: - Hoïc thuoäc baøi - Viềt đọan văn có dùng câu mang hàm ý - Chuẩn bị bài “Nghĩa tường minh và hàm ý tt” V RUÙT KINH NGHIEÄM: Nội dung: Phương pháp: ĐD -TB dạy học: (9) Bài 24 - Tieát:124 Tuần: 26 Ngaøy daïy: 5/3/2012 NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐỌAN THƠ, BAØI THƠ I MUÏC TIEÂU: - Kiến thức: Hiểu rõ nào là nghị luận đọan thơ, bài thơ Nắm vững yêu cầu kiểu bài nghị luận bài thơ, đọan thơ - Kỹ năng: RLKN nhận diện bài nghị luận đọan thơ, bài thơ Tạo lập văn nghị luận đọan thơ, bài thơ - Thái độ: giáo ducthái độ yêu thích văn học II TROÏNG TAÂM: III CHUAÅN BÒ: Thế nào là nghị luận đọan thơ, bài thơ GV: moät soá doïan thô maãu HS: Sọan trước bài, trả lời các câu hỏi vờ bài tập IV TIEÁN TRÌNH : OÅn ñònh tổ chức và kiểm diện: 9A1: 9A2: Kieåm tra miệng: KT vieäc chuaån bò baøi cuûa H/s Bài mới: 9A3: GV giới thiệu bài:  o o o Hoạt động thầy và trò Hoạt động 1: Cho H/s đọc văn Vấn đề nghị luận văn là gì? (H/a muøa xuaân vaø tình caûm thieát tha cuûa Thanh Haûi) Văn nêu lên luận điểm gì veà hình aûnh muøa xuaân baøi? (+ H/a muøa xuaân mang nhieàu taàng yù nghóa + H/a mùa xuân rao rực thiên nhiên đất nước cảm xúc nhà thơ + H/a muøa xuaân theå hieän khaùt voïng hoøa nhaäp) Noäi dung I Tìm hiểu bài nghị luận đọan thô, baøi thô: H/a muøa xuaân vaø tình caûm thieát tha cuûa Thanh Haûi + H/a muøa xuaân mang nhieàu taàng yù nghóa + H/a mùa xuân rao rực thiên nhiên đất nước cảm xúc nhà thô + H/a muøa xuaân theå hieän khaùt voïng (10) Haõy xaùc ñònh boá cuïc cuûa baøi vieát hoøa nhaäp Goàm maáy phaàn? Xác định giới hạn phần văn baûn o Em có nhận xét gì bố cục đó? (Chặt chẽ, liên kết tự nhiên) o Hãy chứng minh đó là bố cục chặt chẽ, tự nhiên o T/g đã sử dụng luận nào để laøm roõ luaän ñieåm? o Cách diễn đạt bài văn có làm rõ luận điểm không? (T/g trình bày cảm nghĩ thái độ tin yêu, làm toát lên rung động) o Em có thể khái quát trình tự lập luận sơ đồ  Ghi nhớ: o G/v khái quát gọi H/s đọc ghi nhớ II Luyeän taäp:  Hoạt động 2: Có thể đưa thêm luận điểm sau: o Cho HS đọc văn - Keát caáu baøi thô o Xaùc ñònh caùc luaän ñieåm chính - Gioïng ñieäu baøi thô vaên baûn - Mong ước cống hiến T/g o Theo em cần phải bổ sung thêm luaän ñieåm naøo? o Hãy xây dựng thêm luận điểm cho bài vaên treân o Cho HS thaûo luaän 5’ tìm theâm luaän ñieåm cho vaên baûn - Keát caáu baøi thô - Gioïng ñieäu baøi thô - Mong ước cống hiến T/g… o Gọi đại diện HS trình bày o Caùc em khaùc nhaän xeùt, boå sung Câu hỏi, bài tập củng cố: Thế nào là nghị luận đọan thơ, bài thơ? - Là trình bày nhận xét đánh giá mình nõi dung và nghệ thụât đọan thơ, bài thơ Hướng dẫn học sinh tự học: - Triển khai các luận điểm phần luyện tập - Dựa vào dàn ý viết bài văn nghị luận đọan thơ, bài thơ - Chuaån bò baøi “Caùch laøm baøi nghò luaän” V RUÙT KINH NGHIEÄM: o o o (11) Nội dung: Phương pháp: Bài 24 - Tieát:125 Tuần: 26 Ngaøy daïy: 5/3/2012 CÁCH LAØM BAØI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐỌAN THƠ, BAØI THƠ I MUÏC TIEÂU: - Kiến thức: Biết cách làm bài văn nghị luận đọan thơ, bài thơ cho đúng với các yêu cầu đã học tiết trước Nắm các bước làm bài - Kỹ năng: RLKN tiến hành các bước làm bài nghị luận văn học và cách tổ chức triển khai luận điểm - Thái độ: Có ý thức xây dựng dàn bài chi tiết trước viết II TROÏNG TAÂM: III CHUAÅN BÒ: Cách làm bài văn nghị luận đọan thơ, bài thơ GV: Các đề bài mẫu HS: Sọan trước bài, trả lời các câu hỏi vờ BT IV TIEÁN TRÌNH : OÅn ñònh tổ chức và kiểm diện: 9A1: 9A2: Kieåm tra miệng: KT vieäc chuaån bò baøi cuûa H/s Bài mới: 9A3: GV giới thiệu bài:  o o o Hoạt động thầy và trò Noäi dung Hoạt động 1: I Đề bài nghị luận đọan thơ, bài Cho H/s đọc kỹ các đề bài thơ: SGK Các đề bài trên cấu tạo theá naøo? (Mệnh lệnh + vấn đề nghị luận) Các từ phân tích, cảm nhận, suy nghó bieåu thò yeâu caàu gì? (Nêu nhận định đánh giá) (12) Các đề bài trên có điểm nào khác nhau? (Mức độ yêu cầu rộng hẹp khác nhau)  Hoạt động 2: II Cách làm bài nghị luận đọan thô, baøi thô: o Cho H/s đọc đề bài Các bước làm bài: o Đề bài yêu cầu làm gì? a) Tìm hiểu đề: o Muốn làm em phải làm gì? (đọc kỹ bài, hiểu nội dung) o Em seõ tìm yù nhö theá naøo? o Sau tìm yù em seõ laäp daøn baøi sao, gồm bước? b) Laäp daøn baøi: (Gồm ba bước) o Yêu cầøu bước c) Vieát baøi: naøo? o Để viết bài cần chú ý gì? (Chú ý liên kết, cách dẫn dắt, d) Đọc sửa bài chuyển đọan) o Vì phải đọc sửa bài? o Sửa gì? (Lỗi liên kết, dùng từ, chính tả) Cách tổ chức triển khai luận điểm: o Cho H/s đọc văn  Hoạt động 2: o Haõy xaùc ñònh boá cuïc cuûa vaên baûn o Ơû phần thân bài người viết đã trình bày nhận xét gì? (Trình baøy caûm nhaän veà caûm xuùc cuûa T/g vaø hình aûnh, nhòp dieäu cuûa baøi thô) o Phần thân bài triển khai luận cứ? (- H/a khôi - H/a trở - H/a người dân chài) o T/g đã dùng dẫn chứng nào? (Suy nghĩ người viết luôn gắn với các hình ảnh) o Phần thân bài có liên lết nào với mở bài và kết bài? o Nguyeân nhaân naøo laøm neân tính thuyeát phuïc cuûa vaên baûn? (Vừa phân tích vừa đưa hình ảnh * Ghi nhớ: SGK o (13) dẫn chứng sinh động) o H/v khái quát và gọi H/s đọc ghi nhớ Câu hỏi, bài tập củng cố: Bài nghị luận đọan thơ, bài thơ gồm phần? Nội dung phần là gì? - Goàm ba phaàn: + MB: GT đọan thơ, nêu nhận xét + TB: nêu suy nghĩ, đánh giá nội dung, nghệ thuật + KB: Khaùi quaùt giaù trò yù nghóa Hướng dẫn học sinh tự học: - Học thuộc ghi nhớ - Hoàn thành bài văn nghị luận theo dàn bài trên - Chuaån bò cho baøi vieát soá V RUÙT KINH NGHIEÄM: Nội dung: Phương pháp: ĐD -TB dạy học: (14)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an Ngu Van 9 tuan 26, Giao an Ngu Van 9 tuan 26