rot

3 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:07

Câu 3: Để định dạng đoạn văn bản căn thẳng hai lề ta sử dụng nút lệnh A.. Câu 4: Để thay đổi Phông chữ ta sử dụng nút lệnh A..[r] (1)TRƯỜNG THCS THỦY LƯƠNG KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: 2011-2012 Môn :Tin học Lớp Họ và tên:…………………………… Lớp:………… Điểm Lời phê giáo viên I - PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : ( 4đ ) Thời gian làm bài 15 phút Chọn câu trả lời đúng và ghi vào phần trả lời: (3 điểm) Câu Đáp án 10 Câu 1: Định dạng văn là: A Thay đổi phông chữ B Thay đổi cỡ chữ C Thay đổi kiểu chữ D Cả câu trên Câu 2: Tác dụng các nút lệnh là: A Chữ nghiêng, chữ đậm, chữ gạch chân B Chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân C Chữ gạch chân, chữ nghiêng, chữ gạch chân D Chữ nghiêng,chữ đậm, chữ gạch chân Câu 3: Để định dạng đoạn văn thẳng hai lề ta sử dụng nút lệnh A B C D Câu 4: Để thay đổi Phông chữ ta sử dụng nút lệnh A B C D Câu Khi gõ nội dung văn bản, muốn xuống dòng, em phải: A Nhấn phím End B Nhấn phím Enter C Gõ dấu chấm câu D Nhấn phím Home Câu Để chép khối văn dùng hai nút lệnh nào? A C và B và D và và Câu 7: Nút lệnh nào sau đây dùng để lưu văn bản? A Nút New B Nút Open C Nút Save D Nút Print Câu 8: Để mở văn đã lưu may tính em sử dụng nút lệnh (2) A Nút New B Nút Open C Nút Save Câu 9: Để Thay đổi cỡ chữ em sử dụng nút lệnh A B D Nút Print C D Câu 10: Để tìm kiếm phần văn em sư dụng lệnh A Find B Replace C Insert D Picture II - PHẦN THỰC HÀNH : ( 6đ) - Thời gian làm bài 30 phút Câu Soạn thảo và định dạng đoạn văn sau theo mẫu.(4đ) Câu Chèn và bố trí hình ảnh vào văn theo mẫu (Hình ảnh chèn vào tự chọn) (2đ) Cô ơi! Rời mái trường thân yêu Bao năm cô nhỉ? Trong em luôn đọng lại Lời dạy bảo cô Lúc xưa cô vỗ Nay chúng em khôn lớn Ngày rời trường gần đến Bao gặp lại cô?! - Hết - (3) (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: rot, rot