lopghep23tuan1112

19 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:44

ch¬i Nhãm trëng ®iÒu hµnh GV: Gäi c¸c nhãm nªu c©u tr¶ lêi GV: C¸c nhãm nªu c¸ch ch¬i NhËn xÐt NhËn xÐt vµ xöa ch÷a Cho HS luyện đọc bài theo nhóm * H§1: Lµm viÖc vµo phiÕu bµi tËp - Mục[r] (1)TuÇn 11: Ngµy so¹n: 16/10/2012 Thø Ngµy gi¶ng: 22/10/2012 TiÕt 1: Nhóm trình độ M«n: Tªn bµi: A Môc tiªu: Tập đọc Bµ ch¸u Nhóm trình độ To¸n: Gi¶i bµi to¸n bẰng hai phÐp tÝnh - Bíc ®Çu biÕt gi¶i vµ tr×nh bµy -Nghỉ đúng sau dấu câu ;bước bµi gi¶i bµi to¸n b»ng hai phÐp đầu biết đọc bài văn với giọng kể tÝnh nhẹ nhàng -Hiểu ND :Ca ngợi tình cảm bà cháu quý vàng bạc ,châu báu *GD tình cảm đẹp đẽ ông bà - vë bµi tËp B §å dïng: C C¸c H§ Tranh minh ho¹ TG H§ 3’ KTB HS đọc nối tiếp bài thơng ông 8’ GV: GTb, ghi b¶ng HD luyện đọc Đọc mẫu toàn bài lần HD đọc HS däc nèi tiÕp tõng c©u tríc líp Giúp đỡ và uốn nắn Cho HS đọc tiếp nối theo đoạn nhãm 6’ HS: đọc nói tiếp đoạn nhãm 5’ 7’ GV: Các nhóm báo cáo bạn đọc cho HS đọc nối tiếp đoạn trớc lớp NhËn xÐt KÕt hîp gi¶ng tõ HS: đọc nối tiếp đoạn bài nhãm 6’ GV: HD thi đọc các nhóm Các nhóm thi đọc HS: đọc bài theo nhóm Nhãm trëng ®iÒu khiÓn GV: Giíi thiÖu bµi Nêu mục đích yêu cầu tiết học a, Bµi to¸n: Giíi thiÖu vµ tãm t¾t bµi to¸n HD c¸ch gi¶i bµi to¸n Gäi HS nªu c¸ch gi¶i HS: Gi¶i bµi to¸n vµo vë, b¶ng líp Bµi gi¶i Số xe đạp bán ngày chủ nhËt : x = 12 ( xe) Số xe đạp bán hai ngày : + 12 = 18 ( xe) Đáp số: 18 Xe đạp GV: Nªu c¸ch lµm Bµi Gọi HS đọc đề toán GV tãm t¾t vµ HD c¸ch gi¶i Cho HS gi¶i bµi tËp HS: Gi¶ bµi to¸n 1 HS lµm b¶ng líp, cßn l¹i lµm nh¸p GV: Gäi HS nªu c¸ch lµm Bµi Đọc đề toán phân tích gợi ý Tãm t¾t vµ HD c¸ch gi¶i qua bíc cho HS thùc hµnh gi¶i HS : Thùc hµnh gi¶i bµi GV: Ch÷a bµi tËp Cho HS gi¶i bµi Giúp đỡ sửa sai (2) 2’ DÆn dß: VÒ häc bµi Lµm l¹i c¸c bµi tËp ChuÈn bÞ bµi sau TiÕt Nhóm trình độ M«n: Tªn bµi: A Môc tiªu: B §å dïng: C C¸c H§ TG H§ 3’ KTB 6’ 4’ 4’ 6’ 4’ 6’ 2’ DÆn dß Tập đọc: Bµ ch¸u -Nghỉ đúng sau dấu câu ;bước đầu biết đọc bài văn với giọng kể nhẹ nhàng -Hiểu ND :Ca ngợi tình cảm bà cháu quý vàng bạc ,châu báu *GD tình cảm đẹp đẽ ông bà Tranh minh ho¹ Tổ chức HD đọc và trả lời câu hỏi sgk Nhóm trình độ Tù nhiªn vµ x· héi Thùc hµnh ph©n tích vẽ sơ đồ mối quan hÖ hä hµng -Biết mối quan hệ ,biết xưng hô đúng người họ hàng H¸t Gv:Cho ch¬i trß ch¬i (§i chî mua g× ? cho ?) HD c¸ch ch¬i,cho ch¬i thö HS: Đọc đoạn 3, trao đổi và trả HS:C¸c nhãm tiÕn hµnh ch¬i trß lêi c©u hái ch¬i Nhãm trëng ®iÒu hµnh GV: Gäi c¸c nhãm nªu c©u tr¶ lêi GV: C¸c nhãm nªu c¸ch ch¬i NhËn xÐt NhËn xÐt vµ xöa ch÷a Cho HS luyện đọc bài theo nhóm * H§1: Lµm viÖc vµo phiÕu bµi tËp - Mục tiêu:Nhận biết đợc mói quan hÖ hä hµng tranh vÏ - C¸ch tiÕn hµnh: ph¸t phiÕu nªu yªu cÇu vµ cho HS lµm theo nhãm HS: Các nhóm luyện đọc lại bài HS: C¸c nhãm lµm viÖc quan s¸t h×nh 24 SGK ghi néi dung vµo phiÕu Nhãm trëng ®iÒu khiÓn GV: Tổ chức HD đọc phân vai theo GV: Các nhóm báo cáo nhãm Theo dâi Cho HS đọc phân vai theo nhóm NhËn xÐt vµ kÕt luËn HS: đọc phân vai nhóm HS: C¸c nhãm tr×nh bµy NhËn xÐt kÕt luËn GV: Gäi 2, 3HS ph©n vai tríc líp Bình chọn bạn đúng, hay HÖ thãng néi dung bµi häc VÒ häc bµi chuÈn bÞ bµi sau (3) TiÕt Nhóm trình độ M«n Tªn bµi: A Môc tiªu: To¸n: LuyÖn tËp -Thuộc bảng 11 trừ số -Thực phép trừ dạng 5115 -Biết tìm số hạng tổng -Biết giải bài toán có phép trừ dạng 31-5 B¶ng phô, phiÕu bµi tËp B §å dïng: C C¸c H§ TG H§ 2’ KTB HS: Lµm bµi tËp 4’ GV: Ch÷a bµi tËp Cho HS lµm bµi tËp HD tãm t¾t gi¶i bµi to¸n 5’ HS: Thùc hµnh gi¶i bµi to¸n 8’ 6’ GV: Gäi HS nªu c¸ch lµm bµi tËp Bµi 2: Nªu yªu cÇu HD c¸ch lµm Lµm bµi b¶ng líp, b¶ng NhËn xÐt kÕt luËn HD c¸ch lµm bµi HS lµm bµi tËp 8’ 3’ GV: Ch÷a bµi tËp Bµi Nªu yªu cÇu vµ c¸ch lµm Cho HS lµm vë §æi vë xo¸t bµi DÆn HÖ thèng l¹i néi dung bµi häc NhËn xÐt tiÕt häc dß ChuÈn bÞ bµi sau Nhóm trình độ Tập đọc – Kể chuuyện Đất quý đất yêu -Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn truyện với lời nhân vật -Hiểu ý nghĩa :-Đất đai Tổ quốc là thứ hai thiêng liêng ,cao quí *MT :-Cần có tình cảm yêu quí ,trân trọng tấc đất quê hương *KNS : -Xác định giá trị -Giao tiếp -Lắng nghe tích cực Tranh minh ho¹ SGK em đọc bài : Th gửi bà GV: Giới thiệu nêu mục đích yêu cÇu tiÕt häc Đọc mẫu toàn bàiHD cách đọc , đọc nối tiếp câu trớc lớp Gi¶i nghÜa tõ sgk HS: §äc nèi tiÕp tõng ®o¹n nhãm GV: Gäi c¸c nhãm b¸o c¸o HD tìm hiểu bài đọc thầm đoạn trảo đổi trả lời câu hỏi Cho HS đọc thầm đoạn trả lời c©u hái HS: Cácnhóm đọc đoạn 2, trả lêi c©u hái HD đọc toàn bài -HS đọc toàn bài TiÕt Nhóm trình độ M«n Tªn bµi: A Môc tiªu: Đạo đức Thùc hµnh RÌn kÜ n¨ng thùc hµnh c¸c hµnh vi đạo đức Nhóm trình độ Tập đọc – Kể chuuyện Đất quý đất yêu -Biết xắp xếp các tranh SGK (4) B §å dïng: C C¸c H§ PhiÕu ghi c¸c t×nh huèng: theo đúng trình tự và kể lại đoạn câu chuyện dựa vào tranh minh họa *MT :-Cần có tình cảm yêu quí ,trân trọng tấc đất quê hương *KNS : -Xác định giá trị -Giao tiếp -Lắng nghe tích cực Tranh minh ho¹ SGK TG 6’ H§ 5’ 5’ HS nhớ lại các hành vi đạo đức - Ghi vµo nh¸p GV: NhËn xÐt ph¸t phiÕu Giao viÖc H§ nhãm 5’ HS lµm viÖc víi phiÕu, sö lÝ t×nh huèng 8’ GV yªu cÇu c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ 7’ HS: nhắc lại hành vi đạo đức liên hÖ b¶n th©n 3’ Dặn Nhận xét đánh giá tiết học dß DÆn vÒ chuÈn bÞ bµi sau GV: Gtb Cho HS nêu lại các bài đã học GV: Cho HS luyện đọc lại bài Luyện đọc lại các bài GV đọc diễn cảm toàn bài HD thi đọc đoạn HS: Các nhóm cử ngời thi đọc ®o¹n GV: C¸c nhãm b¸o c¸o Gọi HS đọc toàn bài, nhận xét HD HS c¸ch kÓ chuyÖn HS: §äc yªu cÇu bµi Quan s¸t tranh minh ho¹ s¾p xÕp l¹i theo thø tù néi dung c©u chuyÖn C¸c nhãm lµm bµi GV: Gäi HS c¸c nhãm nªu thø tù c¸c tranh Theo dâi nhËn xÐt Bµi tËp HD lµm bµi HS: Tõng cÆp dùa vµo tranh minh hoạ để xếp theo thứ tự TËp kÓ l¹i néi dung c©u chuyÖn GV: Gäi HS kÓ theo ttranh Gäi HS kÓ toµn bé c©u chuyÖn Thø ngµy : 23/10/2012 TiÕt 1: Nhóm trình độ M«n: Tªn bµi: A Môc tiªu: ChÝnh t¶ :(tËp chÐp) Bµ ch¸u - Chép chính xác bài CT,trình bày đúng đoạn trích bài Bà cháu -Làm bài tập /3 ,4 a/b Nhóm trình độ To¸n: LuyÖn tËp -Biết giải bài toán hai phép tính (5) B §å - B¶ng chÐp néi dung bµi ®o¹n dïng: C C H§ chÐp vµo vë bµi tËp TG H§: 5’ KTB GV: Giíi thiÖu bµi ghi b¶ng * HD chÐp Mở bài chép cho 2, em đọc lại bµi HD nhËn xÐt vÒ néi dung vµ c¸ch tr×nh bµy bµi chÝnh t¶ - Cho HS viÕt c¸c tiÕng khã 8’ HS viÕt bµi vµo vë 4’ 5’ 6’ 6’ 4’ 2’ DÆn dß - B¶ng phô HS: em lªn b¶ng tãm t¾t vµ gi¶i bµi to¸n HS: em lªn b¶ng tãm t¾t vµ gi¶i bµi to¸n GV: Quan s¸t HS viÕt uèn n¾n vµ GV: Giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng söa sai Bài 1: đọc đề toán: Ph©n tÝch gîi më Thùc hµnh gi¶i Lóc ®Çu sè « t« cßn l¹i lµ: 45 – 18 = 27( « t«) Lóc sau sè « t« cßn l¹i lµ: 27 – 17 = 10( « t«) §¸p sè: 10 « t« Bµi HD c¸ch lµm HS hoµn thiÖn bµi viÕt HS: Lµm bµi tËp vµo b¶ng líp vë nh¸p GV: Thu 1/ sè bµi chÊm nhËn xÐt GV: Ch÷a bµi tËp söa lçi Bµi 3: HD c¸ch lµm HD lµm bµi tËp Lµm bµi tËp NhËn xÐt ch÷a bµi Giúp đỡ v à sửa sai Bµi §äc bµi HD c¸ch lµm HS: Lµm bµi tËp lªn b¶ng líp HS: Lµm bµi tËp vµo vë nh¸p 1HS lªn lµm b¶ng,HS kh¸c lµm Nhãm trëng qu¶n líp nh¸p 21 x = 72 42 :6 = 56 : = NhËn xÐt söa sai Gv: Ch÷a bµi HD lµm bµi Giúp đỡ HS làm sai HÖ thèng l¹i néi dung bµi, nhËn xÐt tiÕt häc ChuÈn bÞ bµi sau TiÕt Nhóm trình độ M«n: Tªn bµi: A Môc tiªu: To¸n: 12 trõ ®i mét sè 12 – -Biết cách thực phép trừ dạng 12-8 ,lập bảng 12 trừ số Nhóm trình độ Thñ c«ng C¾t d¸n ch÷ I, T -BiÕt kÎ c¾t d¸n ch÷ I, T - KÎ c¾t dán ch÷ I, T Các nét chữ tương đối thẳng và Chữ dán tương đối phẳng (6) B §å dïng: C C¸c H§ TG H§ 3’ KTB -Biết giả bài toán có phép trừ dạng 12- Bé thùc hµnh, vë bµi tËp HS: ThÝch c¾t d¸n ch÷ - MÉu ch÷ I, T quy tr×nh c¾t GV: Giới thiÖu Nêu mục đích yêu cầu tiết học Ghi ®Çu bµi * HD thùc hiÖn phÐp tÝnh trõ d¹ng 12 – vµ lËp b¶ng trõ GV: Theo dâi HD thùc hiÖn trªn que tÝnh t×m kÕt qu¶ 12 – vµ nªu c¸ch tÝnh HD đặt tính và nêu cách tính 12 - HS: Tự lập bảng trừ và đọc thuộc b¶ng trõ 12 trõ ®i mét sè HS: Quan s¸t quy tr×nh vµ tËp kÎ ch÷ I, T 6’ 7’ 4’ 8’ 6’ 3’ DÆn HÖ thèng néi dung bµi häc dß: VÒ häc bµi Xem tríc bµi sau GV: Kiểm tra kết đặt tính NhËn xÐt Bµi Nªu yªu cÇu Lµm bµi tËp Giúp đỡ sửa sai HD lµm bµi 2, HS: Lµm bµi tËp 2, vµo b¶ng líp vë nh¸p GV: Ch÷a bµi tËp , MnhËn xÐt kÕt luËn Bài 4: Đọc đề phân tích gợi mở HD c¸ch lµm HS: Thùc hµnh gi¶i bµi tËp vµo vë GV: Gäi HS nªu quy tr×nh kÎ chữ, giúp đỡ chỉnh sửa sai HD c¾t d¸n theo nhãm HS: C¸c nhãm thùc hµnh c¾t ch÷ I, T GV: Quan s¸t gîi ý HD häc sinh c¾t cha I vµ ch÷ T, HD c¸ch d¸n ch÷ GV: Giúp đỡ HS thực việc c¾t d¸n ch÷ Sửa và chỉnh cho hợp lí cân đối, cho HS trng bµy s¶n phÈm HS: Trng bµy s¶n phÈm Bính chọn sản phẩm đẹp TiÕt Nhóm trình độ M«n: Tªn bµi A Môc tiªu Thñ c«ng -ÔN TẬP CHỦ ĐỀ GẤP HÌNH -Củng cố kiến thức ,kĩ gấp hình đã học Nhóm trình độ ChÝnh t¶( Nghe viÕt) TiÕng hß trªn s«ng - Nghe viết đúng bài CT ;trỡnh bày đúng hình thức bài văn xuôi -Làm đúng bài tập điền tiếng có (7) B §å dïng C C¸c H§ TG H§ Gấp ít hình để làm đồ chơi - §Ò kiÓm tra c¸c mÉu bµi 1,2,3, GV: Giíi thiÖu bµi , ghi b¶ng Chép đề bài lên bảng: Em hãy gấp các hình mà em đã học HS: Thùc hµnh gÊp h×nh 5’ 8’ 5’ 7’ GV: Quan s¸t gîi ý c¸ch lµm Giúp đỡ HS còn lúng túng HS: Thùc hµnh gÊp 4’ GV: Giúp đỡ HS thực hành gấp 8’ HS thùc hµnh gÊp 5’ 2’ vần ong /oong -Làm đúng bài tập a/b HS: Thi giải đố nhà chính tả tuÇn 10 GV: GTB, GHi b¶ng HD nghe viÕt Đọc mẫu bài viết, em đọc bài viÕt HD HS nhËn xÐt vÒ ND vµ c¸ch tr×nh bµy bµi viÕt HS: ViÕt c¸c tiÕng khã vµo b¶ng líp, vë nh¸p Gv: Gäi HS nªu c¸ch viÕt tiÕng khó đọc chính tả Nghe viÕt bµi vµo vë §äc l¹i bµi §æi vë so¸t lçi Lµm bµi tËp 2, vµo vë b¶ng líp, nh¸p GV: Ch÷a bµi tËp 2, NhËn xÐt ch÷a GV: Thu s¶n phÈm cña häc sinh, Nhận xét đánh giá DÆn HÖ thèng l¹i néi dung bµi dß NhËn xÐt tiÕt häc, vÒ häc bµi TiÕt Nhóm trình độ M«n: Tªn bµi: ThÓ dôc Trß ch¬i :Bá kh¨n - Điểm số – 2, – theo đội hình vòng tròn, điểm đúng số rõ A Môc rµng tiªu: - Häc trß ch¬i( Bá kh¨n) BiÕt c¸ch chơi mức độ ban đầu, cha chủ động B §Þa - Trªn s©n trêng ®iÓm C ND vµ - kh¨n, cßi, kÎ s©n ch¬i PP §L PP 3’ TC NhËn líp Më - §iÓm danh Nhóm trình độ ThÓ dôc: §éng t¸c bông cña bµi thÓ dôc ptchung - Ôn động tác bài thể dục Yêu cầu thực đúng động tác VÖ sinh n¬i tËp luyÖn §éi h×nh nhËn líp * * * * * * * * * (8) ®Çu 2-8 C¬ L b¶n 6’ 3L - KiÓm tra CSVC - Phæ biÕn ND Khởi động GiËm ch©n tµi chç - Ôn động tác thể dục - Trß ch¬i : bá kh¨n, ch¹y tiÕp søc HD ch¬i KÕt 1-2 thóc Håi tÜnh - §i thêng theo nhip vµ hµt - Tập động tác thả lỏng 1-2 Giao bµi tËp vÒ nhµ Ôn các động thể dục đã học ¤n l¹i trß ch¬i 1-2 Xuèng líp NhËn xÐt tiÕt häc GV §éi h×nh «n * * * * * * * * GV §éi h×nh håi tÜnh * * * * * * GV * * * Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2012 TiÕt Nhóm trình độ M«n Tªn bµi A Môc tiªu: B §å dïng C C¸c H§ TG H§ 3’ 3’ Tập đọc: C©y xoµi cña «ng em Nhóm trình độ To¸n B¶ng nh©n -Biết nghỉ sau dấu câu ;bước đầu biết đọc bài văn với giọng nhẹ -Bước đầu thuộc bảng nhân và vận dụng phép nhân nhàng ,chậm rãi -Hiểu ND : Tả cây xoài ông trồng giải toán và tình cảm thương nhớ ông hai mẹ bạn nhỏ *MT :-Bạn nhỏ yêu quí vật môi trường - Bé d¹y to¸n - Tranh minh ho¹ GTb đọc mẫu HS: Luyện đọc câu nối tiếp GV: Gọi 2, em đọc thuộc bảng nh©n Bµi 1: §äc yªu cÇu TiÕp nèi nªu kÕt qu¶ Bµi HD lµm HS l;µm bµi GV: gäi Hs nªu kÕt qu¶ bµi (9) 7’ 5’ 6’ 7’ 6’ 2’ HD đọc đoạn HS: Luyện đọc đoạn nối tiếp kết hợp với giải nghĩa từ, luyện đọc nhãm GV: Tổ chức cho Hs luyện đọc §T.HD t×m hiÓu bµi HS: t×m hiÓu bµi GV: Yªu cÇu HS nªu néi dung bµi : T¶ c©y xoµi c¸t «ng em, trång … - Cho HS nh¾c l¹i Luyện đọc lại DÆn NhËn xÐt tiÕt häc dß DÆn chuÈn bÞ bµi sau đọc yêu cầu bài HD làm mẫu HS: lµm bµi vµo b¶ng líp, nh¸p -GV quan sát hướng dẫn GV: Ch÷a bµi nhËn xÐt bæ sung TiÕt 2: Nhóm trình độ M«n: Tªn bµi: A Môc tiªu: To¸n 32 - -Biết cách thực phép trừ có nhớ phạm vi 100,dạng 32 -8 -Biết giải bài toán có phép trừ dạng 32-8 -Biết tìm số hạng tổng B §å dïng: C C¸c H§ - Bé d¹y thùc hµnh to¸n TG H§ 3’ KTB em nèi tiÕp nªu b¶ng trõ 12 trõ ®i mét sè 6’ GV: GTB, ghi b¶ng Tæ chøc tù t×m kÕt qu¶ cña phÐp trõ 32 – HD thao t¸c quy tr×nh t×m kÕt qu¶ 32 – Giúp đỡ bổ sung 7’ 4’ HS đặt tính và tính trên bảng +32 24 GV: NhËn xÐt c¸ch lµm cña HS Bµi 2: §äc yªu cÇu, HD lµm bµi 5’ HS: Lµm bµi vµo vë nh¸p, nhËn xÐt b¹n lµm Nhóm trình độ Tập đọc: VÏ quª h¬ng -Bước đầu biết đọc đúng nhịp thơ và bộc lộ niềm vui qua giọng đọc -Hiểu ND :-Ca ngợi vẻ đẹp quê hương tha thiết người bạn nhỏ - Tranh vÏ HS: đọc bài đất quý đất yêu, trả lời c©u hái theo cÆp GV: Giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - HD luyện đọc Đọc mẫu toàn bài , HD cách đọc Gọi HS tiếp nối đọc trớc lớp Giúp đỡ và sửa sai giọng đọc Gi¶ng tõ chó gi¶i Cho HS đọc nối tiếp đoạn nhãm HS: §äc nèi tiÕp tõng ®o¹n nhóm, thi đọc các nhóm, nhãm trëng ®iÒu khiÓn GV: HD đọc và trả lời câu hỏi, nhËn xÐt bæ sung Cho HS đọc và trả lời câu hỏi đọan nhãm - HS: đọc thầm và trả lời câu hỏi nhãm (10) 6’ 5’ 4’ 2’ DÆn dß GV: gäi HS nªu kÕt qu¶, nhËn xÐt c¸ch lµm Bµi tËp TiÕp nãi lµm bµi HS lµn bµi tÊp vµo vë b¶ng - GV: Gäi HS b¸o c¸o c©u tr¶ lêi, nhËn xÐt söa sai - HD luyện đọc lại 2, em luyện đọc lại bài, em thi đọc trớc lớp em đọc bài GV: Ch÷a bµi tËp HD lµm bµi Giúp đỡ sửa sai HÖ thãng bµi d¹y NhËn xÐt tiÕt häc ChuÈn bÞ bµi sau TiÕt 3: Nhóm trình độ M«n: Tªn bµi: A Môc tiªu: B.§å dïng C C¸c H§ KÓ chuyÖn: Bµ ch¸u -Dựa theo tranh ,kể lai đoạn câu chuyện bà và cháu -Tranh minh ho¹ SGK Nhóm trình độ Đạo đức Thực hành kĩ kì I -Ôn tập và thực hành kĩ từ bài đến bài 5( GKI) nhằm giúp học sinh biết: +Ghi nhớ và làm theo điều Bác Hồ dạy TNNĐ +Biết giữ lời hứa với bạn bè và người +Tự làm lấy công việc mình học tập và lao động +Yêu quí, quan tâm, chăm sóc người thân +Cảm thông chia sẻ vui buồn cùng bạn - TG 3’ H§ KTB HS: em tiÕp nèi kÓ l¹i chuyÖn ( S¸ng kiÕn cña bÐ Hµ ) 6’ Phiếu học tập HS: em kể việc mà em đã lµm chia sÎ buån vui cïng b¹n GTB, ghi b¶ng GV: GTb ghi ®Çu bµi b¾t nhÞp cho * HD kÓ chuyÖn c¶ líp h¸t “ Em yªu trêng em” - Gọi em đọc yêu cầu bài * H§1: Ph©n tÝch t×nh huèng HD kÒ ®o¹n tranh - Mục tiêu: HS biết đợc biểu Cho HS quan s¸t tranh tr¶ lêi c©u hiÖn cña sù tÝch cùc tham gia viÖc hæi líp viÖc trêng Trong tranh cã nh÷ng nhËn vËt nµo - C¸ch tiÕn hµng: Treo tranh giíi Ba bµ ch¸u sèng víi ntn? thiÖuND vµ nªu t×nh huèng C« tiªn nãi g×? HD các nhóm đóng vai NhËn xÐt bæ sung (11) 1- em kÓ ®o¹n HS: KÓ chuyÖn nhãm, Quan s¸t tranh kÓ nèi tiÕp nhãm GV: Gäi Hs kÓ ®o¹n theo tranh tríc líp, NhËn xÐt xöa sai HD kÓ toµn bé c©u chuyÖn 6’ - HS các nhóm lên đóng vai và nêu c¸ch xö lÝ t×nh huèng 5’ 7’ HS: TËp kÓ toµn bé c©u chuyÖn theo nhãm 6’ GV: gäi 2, em kÓ toµn bä c©u chuyÖn tríc líp Theo dâi nhËn xÐt 5’ 2’ DD HS kÓ l¹i toµn bé néi dung c©u chuyÖn b×nh chÞn c¸ nh©n kÓ tèt nhÊt nhãm HÖ thèng néi dung bµi, nhËn xÐt tiÕt häc ChuÈn bÞ bµi sau - Gv: Gäi c¸c nhãm b¸o c¸o , theo dâi nhËn xÐt * H§2: §¸nh gi¸ hµnh vi - Môc tiªu: HS biÕt ph©n biÖt hµnh vi đúng hành vi sai nhữnh tình có liên quan đến việc líp viÖc trêng - C¸ch tiÕn hµnh: Ph¸t phiÕu cho c¸c nhãm vµ nªu yªu cÇu - HS: Các nhóm đánh giá hành vi, nhãm trëng ®iÒu khiÓn ®iÒn néi dung vµo phiÕu - GV: Gäi c¸c nhãm b¸o c¸o, nhãm kh¸c nhËn xÐt * H§3: Bµy tá ý kiÕn: - Môc tiªu : Cñng cè néi dung bµi häc C¸ch tiÕn hµnh: GV nªu lÇn lît c¸c ý kiÕn Cho HS th¶o luËn theo nhãm t¸n thµnh vµ kh«ng t¸n thµnh nªu ý kiÕn NhËn xÐt kÕt luËn - HS: C¸c nhãm bµy tá ý kiÕn t¸n thµnh hay kh«ng t¸n thµng TiÕt 4: M«n: Tªn bµi A Môc tiªu: B §å dïng C C¸c H§ TG H§ 6’ Nhóm trình độ Nhóm trình độ MÜ thuËt Tù nhiªn vµ x· héi VẼ TRANG TRÍ : VÏ tiÕp hoạ tiết vào đờng diÒm VÀ VẼ MÀU -Nhận biết cách trang trí đường diềm đơn giản -Vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào đường diềm - Vài đồ vật trang trí đờng diềm GTB, HD HS c¸ch quan s¸t nhËn xÐt Cho HS quan sát số đờng diềm trang trí đồ vật nh: áo, váy Cho HS thấy đợc vẻ đẹp đờng diÒm Cho HS lấy ví dụ đờng diềm Thùc hµnh ph©n tÝch vẽ sơ đồ mốiquan hệ hä hµng -Biết mối quan hệ ,biết xưng hô đúng người họ hàng - Vẽ đợc sơ đồ họ nội họ ngo H¸t Gv:Cho ch¬i trß ch¬i (§i chî mua g× ? cho ?) HD c¸ch ch¬i,cho ch¬i thö (12) HD cách vẽ hoạ tiết và đờng diềm HS: nh¾c l¹i c¸ch vÏ GV: HS thùc hµnh vÏ 9’ HS: thùc hµnh vÏ Gv HD thùc hµnh vÏ HS vÏ vµ trang trÝ 2’ HS:C¸c nhãm tiÕn hµnh ch¬i trß ch¬i Nhãm trëng ®iÒu hµnh GV: C¸c nhãm nªu c¸ch ch¬i NhËn xÐt vµ xöa ch÷a * H§1: Lµm viÖc vµo phiÕu bµi tËp - Mục tiêu:Nhận biết đợc mói quan hÖ hä hµng tranh vÏ - C¸ch tiÕn hµnh: ph¸t phiÕu nªu yªu cÇu vµ cho HS lµm theo nhãm HS: C¸c nhãm lµm viÖc quan s¸t h×nh 24 SGK ghi néi dung vµo phiÕu Nhãm trëng ®iÒu khiÓn GV: C¸c nhãm b¸o c¸o Theo dâi NhËn xÐt vµ kÕt luËn HS: C¸c nhãm tr×nh bµy NhËn xÐt kÕt luËn GV: HD nhận xét đánh giá HS quan sát nhận đánh giá bài vẽ cña b¹n DÆn NhËn xÐt tiÕt häc DÆn vÒ chuÈn bÞ bµi sau dß Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2012 TiÕt Nhóm trình độ M«n: Tªn bµi A Môc tiªu: B §å dïng C C¸c H§ To¸n : 52 – 28 -Biết thực phép trừ có nhơ phạm vi 100,dạng 52-28 -Biết giải bài toán có phép trừ dạng 52 -28 Nhóm trình độ LuyÖn tõ vµ c©u Më réng vèn tõ vÒ quª h¬ng, ¤n tËp c©u Ai lµm g×? -Hiểu và xếp đúng vào hai nhóm số từ ngữ quê hương (BT3) -Biết dùng từ cùng nghĩa thích hợp thay từ quê hương đoạn văn -Đặt 2-3 câu theo mẫu Ai làm gì (13) - bã chôc que tÝnh TG 4’ 6’ H§ 8’ 4’ 5’ 4’ 4’ 2’ DÆn dß tõ giÊy khæ to kÎ s½n bµi tËp HS lµm l¹i bµi tËp giê tríc GV: GTb, HD lµm bµi tËp Gv: Gtb HS : lµm bµi HD thùc hiÖn phÐp tÝnh trõ em lµm phiÕu khæ to, lµm vë 52 – 28 - HS lÊy bã que tÝnh chôc qt GV ch÷a bµi và que tính sau đó nêu kết Chỉ vật: cây đa , dòng sông qu¶ 52 que tÝnh ChØ tÝnh chÊt: G¾n bã, nhí th¬ng - Tæ chøc cho HS thao t¸c trªn HD lµm bµi que tính để tìm kết GV: HD đặt tính, tính HS lµm bµi 2Lêi gi¶i : Thay thÕ không trừ đợc 8, lấy cho tõ chØ quª h¬ng lµ: quª qu¸n, -52 28 12 – = viÕt nhí quê cha đất tổ 24 thªm b»ng 3, N¬i ch«n rau c¾t rèn – = viÕt HS nªu l¹i c¸ch thùc hiÖn phÐp GV: Ch÷a bµi tÝnh Chèt l¹i Thùc hiÖn bµi HD klµm bµi Gv: Ch÷a bµi 1, HS lµm bµi HD lµm bµi 2 em lµm b¶ng líp HS lµm bµi GV ch÷a bµi HD lµm bµi +72 -82 27 38 45 44 HD lµm bµi HS lµm bµi HS thùc hiÖn §Sè: 54 c©y Gv ch÷a bµi NhËn xÐt tiÕt häc, nh¾c HS chuÈn bÞ bµi sau TiÕt Nhóm trình độ M«n : Tªn bµi : A Môc tiªu : LuyÖn tõ vµ c©u Từ ngữ đồ dùng vµ c«ng viÖc nhµ -Nêu số từ ngữ đồ vật và tác dụng đồ vật vẽ ẩn tranh BT1 ,tìm từ ngữ công việc đơn giản nhà có bài thơ Thỏ thẻ B §å dïng C C¸c H§ H§ HS:1HS lµm bµi tËp LTVC tuÇn KTB 10 5’ GV:GTB,Ghi b¶ng HD lµm bµi tËp BµI 1:Cho quan s¸t Nªu yªu cÇu Nhóm trình độ To¸n: LuyÖn tËp -Thuộc bảng nhân và vận dụng tính giá trị biểu thức ,trong giải toán -nhận biết tính chất giao hoán phép nhân với ví dụ cụ thể GSk GV: GTB HD lµm bµi HS: lµm bµi 8x1=8 x = 16… (14) 5’ 5’ 6’ 6’ 3’ DÆn dß HD c¸ch lµm Cho lµm bµi HS:Quan s¸t tranh vµ ghi tªn c¸c đồ nội dung theo nhóm Nhãm trëng ®iÒu khiÓn GV:Gäi HS tiÕp nãi tr×nh bµy bµi lµm Theo dâi vµ nhËn xÐt Bµi tËp : §äc yªu cÇu, HD lµm bµi vµ c¸ch tr×nh bµy Cho HS lµm bµi HS: Lµm bµi vµo b¶ng líp vë nh¸p GV ch÷a bµi tËp 2, NhËn xÐt ch÷a bµi HÖ thèng néi dung bµi NhËn xÐt tiÕt häc VÒ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau GV Ch÷a bµi HD lµm bµi HS lµm bµi x + = 32 x + =-40 Gv: Ch÷a bµi HD lµm bµi HS lµm bµi ; §¸p sè :18 m TiÕt Nhóm trình độ M«n: Tªn bµi: A Môc tiªu: Tù nhiªn x· héi: Gia đình - Sau bài học HS có thể biết biết đợc công việc thờng ngày ngời gia đình - Có ý thức giúp đỡ bố mẹ làm nh÷ng viÖc nhµ tuú theo søc cña m×nh - Yªu quý vµ kÝnh träng nh÷ng ngêi thân gia đình mình B §å - C¸c h×nh vÏ trang 24, 25 dïng: C C¸c H§ TG H§ 3’ KTB GV: Giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng 5’ 9’ H§1: Lµm viÖc víi SGK theo nhãm nhá MT: NhËn biÕt nh÷ng ngêi tronhg gia đình bạn Mai và việc làm tõng ngêi C¸ch tiÕn hµnh: Chia nhãm vµ giao nhiÖm vô HS: lµm viÖc theo nhãm nhá Quan s¸t h×nh 1, 2, 3, 4, vµ tËp đặt câu hổi theo cặp, nhóm trởng điều khiển Nhóm trình độ ChÝnh t¶: Nhí viÕt VÏ quª h¬ng - Nhớ viết chính xác, đúng ®o¹n bµi vÏ quª h¬ng - Luyện đọc viết đúng âm vần dễ lÉn B¨ng giÊy viÕt néi dung bµi tËp HS: viÕt b¶ng thuª mín, nêm nîp, - §äc l¹i bµi : VÏ quª h¬ng GV: GTB, đọc mẫu baìo viết HS luyÖn viÕt tõ khã (15) 6’ 7’ 8’ GV: Gäi HS c¸c nhãm b¸o co¸ nhËn xÐt vµ kÕt luËn H§2: Nãi vÒ c«ng vÖc thêng ngµy ngời gia đình: Môc tiªu: Chia sÎ víi c¸c b¹n líp kÓ ngêi th©n vµ viÖc lµm cña ngời gia đình mình HS: Nhớ lại trao đổi nhóm nhá GV:Gäi HS c¸c nhãm b¸o c¸o tríc líp Nhãm kh¸c bæ xung Tãm t¾t vµ ghi b¶ng HS D dß Nh©n xÐt tiÕt häc lµm VÒ nhµ häc vµ lµm bµi bµi Gv: Cho HS đọc lại bài TĐ 2, em đọc thuộc - §äc cho HS viÕt chÝnh t¶ So¸t l¹i bµi Thu mét sè bµi chÊmHD lµm bµi tËp HS lµm bµi a, Nhà văn, đơn sơ, suối chảy, Sáng lng đồi Vên, vÊn v¬ng Gv: Ch÷a bµi HD lµm bµi TiÕt 4: Nhóm trình độ M«n: Tªn bµi A.Môc tiªu: B §å dïng C C¸c H§ TG 5’ 5’ ChÝnh t¶: Nghe viÕt: C©y xoµi cña «ng em - Nghe viÕt chính xác bài CT ,trình bày đúng đoạn văn xuôi -Làm các bài tập ,3 a/b - Cñng cè quy t¾c chÝnh t¶ ph©n biÖt g, gh, s, x, ¬n,¬ng Nhóm trình độ MÜ thuËt VÏ cµnh l¸ Biết đợc cấu tạo cành lá: hình dáng màu sắc,và vẻ đẹp nó - Vẽ đợc cành lá đơn giản Mét sè cµnh l¸ kh¸c B¶ng phô viÕt s½n bµi tËp H§ HS viÕt b¶ng nh÷ng tiÕng cã m©m g, gh, s, x GV: Gtb, đọc mẫu đoạn viết HD viÕt tõ khã vµo bangnr 3’ HS nhận xét đánh giá 4’ GV: §äc chÝnh t¶ cho HS viÕt 4’ HS lµm bµi Thø tù cÇn ®iÒn: ghÒnh, gµ, g¹o, ghi HS: tự kiểm tra cành lá đem đến líp Gv giíi thiÖu mét sè cµnh l¸ kh¸c HD quan s¸t nhËn xÐt, cµnh l¸ phong phó vÒ mµu s¾c, h×nh d¸ng vÒ mµu s¾c đặc điểm cấu tạo HS: lấy cành lá đem đến lớp quan s¸t nhËn xÐt GV HD c¸ch vÏ l¸ Cho HS thùc hµnh c¸ch vÏ HS : Thùc hµnh (16) 5’ 6’ 6’ 3’ Gv ch÷a bµi 2, HD lµm bµi GV: Nhận xét đánh giá bài vẽ HS HS làm bài 3: sạch, xanh, thơng, ơn, đờng GV ngận xét đánh giá Dặn Nhận xét đánh giá tiết học, dặn HS học bài và chuẩn bị bài sau dß TiÕt 3: M«n Tªn bµi: A Môc tiªu: B §Þa ®iÓm C Néi D Nhóm trình độ Nhóm trình độ ThÓ dôc: ThÓ dôc: Trß ch¬i bá kh¨n ÔN BÀI TD PTC -Ôn bài thể dục thực hện động tác tơng đói chính xác - Ôn trò chơi bỏ khăn đỏ biết cách chơi và chơi tơng đối chủ động - S©n trêng H§ PhÇn më ®Çu NhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc - Xoay c¸ khíp 18’ PhÇn c¬ b¶n HS «n bµi thÓ dôc đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * Gv: Uèn n¾n, söa sai HD ch¬i trß ch¬i bá kh¨n HS ch¬i trß ch¬i bá kh¨n 8’ PhÇn kÕt thôc: GV cho HS thùc hiÖn Cói ngêi th¶ láng Nh¶y th¶ láng HÖ thèng k¹i bµi TG 7’ §éng t¸c bông cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung -Ôn động tác vơn thở, tay, chân, lờn yêu cầu thực tơng đối chÝnh x¸c - Học động tác bụng thực tơng đối chủ động HS giËm ch©n t¹i chç vç tay theo nhÞp vµ h¸t Gv: Cho HS ôn động tác đã học * * * * * * * * * * * HS ôn động tác GV: Dạy động tác bụng Líp trëng ®iÒu khiÓn Vâ tay theo nhÞp vµ h¸t Nh¾c l¹i néi dung bµiµNhanj xÐt giê häc Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2012 TiÕt 1: Nhóm trình độ M«n: Tªn bµi: TËp lµm v¨n Chia buån an ñi Nhóm trình độ To¸n: Nh©n sè cã ba ch÷ sè víi sè cã ch÷ sè (17) A Môc tiªu: B §å dïng C c¸c H§ - Biết nói lời an ủi ,chia buồn đơn giản với ông bà tình cụ thể -Viết bưu thiếp ngắn thăm hỏi ông bà em biết tin quê nhà bị bão -Biết đặt tính và tính nhân số có ba chữ số với số có chữ số -Vận dụng giải toán có phép nhân - Tranh minh ho¹ bµi T§ TG 6’ 7’ 8’ 6’ 8’ H§ GV: GTb, HD lµm bµi tËp HS: lµm bµi HS: lµm bµi tËp giê tríc GV: Gtb Gt phÐp nh©n: 123 x HD c¸ch thùc hiÖn x123 246 Cho HS nh¾c l¹i c¸ch thùc hiÖn KL: 123 x = 246 Giíi thiÖu phÐp nhËn 326 x TiÕn hµnh TT HD lµm bµi GV: Ch÷a bµi tËp HS lµm bµi HD lµm bµi x341 x213 Bøc tranh vÏ g×? Nếu em là em đó em nói với An 682 639 ®iÒu g× víi bµ HS: lµm bµi tËp theo nhãm ng- GV ch÷a bµi êi HD lµm bµi GV ch÷a bµi HD lµm bµi HS làm bài đặt tính TT bài HS lµm bµi GV ch÷a bµi HD lµm bµi Ch÷a bµi §¸p sè: 348 ngêi Thu số bài hay đọc cho lớp nghe Dặn Nhận xét đắnh giá tiết học dß DÆn HS vÒ chuÈn bÞ bµi sau TiÕt Nhóm trình độ M«n Tªn bµi A Môc tiªu: To¸n LuyÖn tËp -Thuộc bảng 12 trừ số -Thực phếp trừ dạng 52 -28 -Biết tìm số hạng tổng Nhóm trình độ TËp viÕt: ¤n ch÷ hoa G ( tiÕp) - Viết đúng chữ hoa G (1 dòng), R, Đ (1 dòng); viết đúng tên rieâng GhỀNH RÁNG (1 doøng) vaø câu ứng dụng: Ai Loa Thành (18) B §å dïng C C¸c H§: TG H§ 6’ 5’ 7’ 4’ 3’ 2’ 5’ 3’ 2’ -Biết giải bài toán có phép trừ dạng 52-28 Thục Vương (1 lần) chữ cỡ nhoû - MÉu c¸c ch÷ viÕt hoa, G, R, § HS lµm bµi tËp giê tríc GV: GTb HD lµm bµi HS t×m ch÷ viÕt hoa R, G,§,L,T LuyÖn viÕt G ViÕt mÉu nªu c¸ch viÕt HS lµm bµi 12 – = 12 – = 12 – = GV ch÷a HD lµm bµi HS lµm bµi -62 -72 27 15 35 57 GV ch÷a bµi HD lµm bµi HS: LuyÖn viÕt b¶ng ch÷ Gh HD c¸ch viÕt tõ øng dông Cho HS luyÖn viÕt vë tËp viÕt Gv theo dâi söa sai cho HS NhË xÐt ch÷ viÕt viÕt tõ øng dông HS: ViÕt bµi HS lµm bµi X + 18 = 52 X = 52 – 18 Thu bµi X = 34 Gv: ChÊm ch÷a bµi GV ch÷a bµi tËp HD lµm bµi §¸p sè : 24con DÆn NhËn xÐt tiÕt häc DÆn vÒ chuÈn bÞ bµi sau dß TiÕt Nhóm trình độ M«n : Tªn bµi : A Môc tiªu : TËp viÕt Tôi có đọc đâu Nói -Viết đúng chữ hoa I (1 dòng cì quª h¬ng - RÌn kÜ n¨ng nãi: nhá , ch÷ vµ c©u øng dông vieát Ích (1 doøng cì võa ,1 dßng cì nhá ) ,Ích nước lợi nhà ( lÇn) B §å dïng C C¸c H§ H§ HS: KiÓm tra vë tËp viÕt phÇn KTB viÕt ë nhµ cña b¹n TËp lµm v¨n( nghe kÓ) Ch÷ hoa I MÉu ch÷ I, Vë tËp viÕt 5’ Nhóm trình độ GV: GTb, giíi thiÖu ch÷ mÉu - Nghe nhí nh÷ng t×nh tiÕt chÝnh để kể lại đúng ND chuyện vui: Tôi có đọc đâu, Lời kể rõ ràng, m¹ch l¹c, tù nhiªn BiÕt nãi vÒ quª h¬ng m×nh ®ang sèng theo gîi ý SGK Bíc ®Çu biÕt dïng1 sè tõ ng÷ gîi t¶ hoÆc h×nh ¶nh so s¸nh ViÕt s½n gîi ý GV: GTb, HD HS lµm bµi Cho HS đọc thầm gợi ý, quan sát tranh GV kÓ lÇn (19) HD quan s¸t ch÷ I Ph©n tÝch viÕt mÉu: 5’ 5’ 6’ 6’ 3’ DÆn dß HD viÕt b¶ng HS: ViÕt b¶ng ch÷ I GV: NhËn xÐt söa sai, HD viÕt côm tõ øng dông HS: ViÕt bµi vë tËp viÕt Söa sai thu bµi chÊm HÖ thèng néi dung bµi NhËn xÐt tiÕt häc VÒ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau - Ngêi viÕt th thÊy ngêi bªn c¹nh lµm g×? - Nngêi viÕt th viÕt thªm ®iÒu g×? KÓ lÇn 2: GV: Yªu cÇu HS nh×n tranh kÓ l¹i chuyÖn HS chia nhãm th¶o luËn c©u hái GV: NhËn xÐt tuyªn d¬ng HS b×nh chän b¹n kÓ hay TiÕt4 Nhóm trình độ M«n: Tªn bµi: A.Môc tiªu: B §å dïng C C¸c H§ TG H§ 5’ 10’ 10’ 7’ ¢m nh¹c Häc bµi h¸t bµi: Céc c¸ch tïng cheng Nhóm trình độ ¢m nh¹c: ¤n tËp bµi líp chóng ta ®oµn kÕt - BiÕt mét sè nh¹c cô gâ d©n téc -Biết hát theo giai điệu và đúng -Biết hát theo giai điệu và lời ca lời ca TËp h¸t chuÈn x¸c bµi h¸t, chÐp lêi -Biết hát kết hợp vận động phụ ca vµo b¶ng phô họa Nh¹c cô HS h¸t l¹i bµi chóc mõng sinh nhËt Gv cho HS «n tËp l¹i bµi haqts, líp chóng ta ®oµn kÕt D¹y h¸t HS «n tËp bµi h¸t, c¶ líp, nhãm, c¸ GTb h¸t, nh©n Hát mẫu, HD đọc lời ca HS đọc lời ca và hát toàn bài GV giúp đỡ uốn nắn GV: HD HS trß ch¬i víi bµi h¸t, H¸t «n l¹i bµi h¸t thùc hiÖn ch¬i Cho HS t¹p biÓu diÔn GV: NhËn xÐt tiÕt häc HS: tËp biÓu diÔn (20)
- Xem thêm -

Xem thêm: lopghep23tuan1112, lopghep23tuan1112