Giao an tin 7

48 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:14

b ChÌn thªm c¸c hµng trèng vµ thùc hiÖn c¸c thao tác điều chỉnh độ rộng của cột, độ cao của hàng để có trang tính tơng tự nh hình 48a c Trong c¸c « cña cét G Diem trung binh cã c«ng thøc[r] (1)Ngµy so¹n: 18 / / 2012 Ngµy gi¶ng: 20 / / 2012 TiÕt Bµi 1: Ch¬ng tr×nh b¶ng tÝnh lµ g× ? (T1) I - Môc tiªu KiÕn thøc - Hiểu đợc khái niệm bảng tính điện tử và vai trò bảng tính điện tử sèng vµ häc tËp - Biết cấu trúc bảng tính điện tử: dòng, cột, địa ô… Kỹ Năng- Quan sát, phân biệt loại liệu đợc trình bày dới dạng b¶ng tÝnh II ChuÈn bÞ Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, bµi gi¶ng trªn MT§T Häc sinh: KiÕn thøc cò, s¸ch, vë III - Phơng pháp- Thuyết trình, giảng giải, vấn đáp IV - TiÕn tr×nh bµi gi¶ng H§ cña GV - hs Ghi b¶ng B¶ng tÝnh vµ nhu cÇu xö lÝ th«ng GV: Trong thùc tÕ em thÊy nh÷ng d÷ liÖu tin d¹ng b¶ng nào đợc trình bày dới dạng bảng? ? Theo em số trờng hợp thông - Thông tin thể dới dạng bảng để tin lại đợc thể dới dạng bảng? tiÖn cho viÖc theo dâi, s¾p xÕp, tÝnh GV: §a vÝ dô: H×nh SGK – Em thÊy to¸n, so s¸nh… g×? - Ch¬ng tr×nh b¶ng tÝhn lµ phÇn mÒm ®GV: Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh – îc thiÕt kÕ gióp ghi l¹i vµ tr×nh bµy th«ng tin díi d¹ng b¶ng, thùc hiÖn c¸c Em thÊy c¸ch tr×nh bµy nh thÕ nµo? tính toán nh xây dựng các biểu đồ GV: §a kÕt luËn còng lµ kh¸i niÖm vÒ biÓu diÔn mét c¸ch trùc quan c¸c sè Ch¬ng tr×nh b¶ng tÝnh liÖu cã b¶ng Ch¬ng tr×nh b¶ng tÝnh a) Mµn h×nh lµm viÖc - C¸c b¶ng chän - C¸c c«ng cô GV: Trong chơng trình lớp chúng ta đã - C¸c nót lÖnh häc Word, c¸c em nhí l¹i xem mµn h×nh - Cöa sæ lµm viÖc chÝnh cña Word gån nh÷ng thµnh phÇn g×? GV: Giíi thiÖu mµn h×nh lµm viÖc cña b) D÷ liÖu Excel và các thành phần có trên đó - D÷ liÖu sè vµ d÷ liÖu v¨n b¶n (2) GV: Giíi thiÖu vÒ d÷ liÖu c) Kh¶ n¨ng tÝnh to¸n vµ sö dông hµm cã s½n GV: Giới thiệu khả tính toán và sử - Tính toán tự động - Tự động cập nhật kết dông hµm hµm cã s½n - C¸c hµm cã s½n d) S¾p xÕp vµ läc d÷ liÖu - S¾p xÕp theo c¸c tiªu chuÈn kh¸c GV: Giíi thiÖu vÒ kh¶ n¨ng s¾p xÕp vµ läc - Lọc riêng đợc các nhóm liệu theo ý d÷ liÖu cña ch¬ng tr×nh muèn GV: Ngoài chơng trình bảng tính còn có e) Tạo biểu đồ - Ch¬ng tr×nh b¶ng tÝnh cã c¸c c«ng cô khả tạo các biểu đồ tạo biểu đồ phong phú D - Cñng cè - Nhắc lại số đặc trng chơng trình bảng tính E - Híng dÉn vÒ nhµ - Học lý thuyết, đọc trớc phần 3, Ngµy so¹n: 15 / / 2012 Ngµy gi¶ng: 20 / / 2012 TiÕt Ch¬ng tr×nh b¶ng tÝnh lµ g×? (T2) I - Môc tiªu KiÕn thøc - Nhận biết đợc các thành phần màn hình trang tính - Hiểu rõ các khái niệm hàng, cột, địa ô tính - BiÕt c¸ch nhËp, söa, xo¸ d÷ liÖu - BiÕt c¸ch di chuyÓn trªn trang tÝnh Kü N¨ng- Thµnh th¹o c¸c thao t¸c II ChuÈn bÞ Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, m¸y tÝnh Häc sinh: KiÕn thøc, s¸ch, vë III - Phơng pháp- Thuyết trình, giảng giải, vấn đáp IV - TiÕn tr×nh bµi gi¶ng H§ cña GV Ghi b¶ng (3) Mµn h×nh lµm viÖc cña ch¬ng tr×nh GV: Sö dông tranh vÏ giíi thiÖu mµn b¶ng tÝnh h×nh lµm viÖc cña ch¬ng tr×nh b¶ng - Thanh c«ng thøc: NhËp, hiÓn thÞ d÷ liÖu tÝnh hoÆc c«ng thøc « tÝnh - Chỉ các thành phần chình trên - Bảng chọn Data: Các lệnh để xử lí liệu mµn h×nh lµm viÖc: c«ng thøc, - Trang tÝnh: C¸c cét vµ hµng lµm nhiÖm vô c¸c b¶ng chän, trang tÝnh, « tÝnh… chÝnh cña b¶ng tÝnh + ¤ tÝnh: Vïng giao gi÷a cét vµ hµng GV: Giíi thiÖu vµ híng dÉn häc sinh c¸c c¸ch nhËp vµ söa s÷ liÖu trªn trang NhËp d÷ liÖu vµo trang tÝnh tÝnh a) NhËp vµ söa d÷ liÖu - NhËp: Nh¸y chuét chän « vµ nhËp d÷ liÖu vµo tõ bµn phÝm - Sửa: Nháy đúp chuột vào ô cần sửa và thực GV: Giíi thiÖu c¸ch di chuyÓn trªn hiÖn thao t¸c söa nh víi Word trang tÝnh b) Di chuyÓn trªn trang tÝnh - Híng dÉn häc sinh thùc hµnh c¸c - Sö dông c¸c phÝm mòi tªn trªn bµn phÝm thao t¸c trªn m¸y tÝnh - Sö dông chuét vµ c¸c cuèn D - Cñng cè - Nh¾c l¹i c¸c thµnh phÇn trªn mµn h×nh lµm viÖc cña Excel E - Híng dÉn vÒ nhµ - Häc lý thuyÕt, chuÈn bÞ tríc cho bµi thùc hµnh - (4) Ngµy so¹n: 25 / / 2012 TiÕt 3,4: Ngµy gi¶ng: 27 / / 2012 Bµi thùc hµnh Lµm quen víi ch¬ng tr×nh b¶ng tÝnh excel I - Môc tiªu Kiến thức - Biết khởi động và khỏi Excel.- Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tÝnh Excel Kü N¨ng- Thµnh th¹o c¸c thao t¸c II ChuÈn bÞ Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, phßng m¸y tÝnh Häc sinh: KiÕn thøc, s¸ch gi¸o khoa III - Phơng pháp- Hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân IV - TiÕn tr×nh bµi gi¶ng H§ cña GV Ghi b¶ng TiÕt GV: Yêu cầu học sinh khởi động máy, Khởi động, lu kết và thoát khỏi më ch¬ng tr×nh Excel Excel - Hớng dẫn học sinh các cách khởi a) Khởi động động Excel - C1: Start -> Program -> Microsoft Excel - C2: Nháy đúp vào biểu tợng Excel trªn mµn h×nh nÒn GV: §Ó lu kÕt qu¶ trªn Word ta lµm b) Lu kÕt qu¶ ntn? -> C¸ch lu kÕt qu¶ trªn Excel t¬ng - C1: File -> Save tù - C2: Nh¸y chuét vµo biÓu tîng Save trªn c«ng cô c) Tho¸t khái Excel - C1: Nh¸y chuét vµo nót « vu«ng (g¹ch chÐo ë gi÷a) - C2: File -> Exit TiÕt Bµi tËp GV: Ra bài tập yêu cầu học sinh làm a) Bài tập 1: Khởi động Excel trªn m¸y - LiÖt kª c¸c ®iÓm gièng vµ kh¸c gi÷a mµn h×nh Word vµ Excel (5) - Më c¸c b¶ng chän vµ quan s¸t c¸c lÖnh các bảng chọn đó * Chó ý: Trong qu¸ tr×nh häc sinh lµm bµi, gi¸o viªn ®i vßng quanh, quan s¸t vµ híng dÉn nÕu häc sinh gÆp víng m¾c - KÝch ho¹t mét « tÝnh vµ thùc hiÖn di chuyÓn trªn trang tÝnh b»ng chuét vµ bµn phím Quan sát thay đổi các nút tên hµng vµ tªn cét b) Bµi tËp SGK trang 11 c) Bµi tËp SGK trang 11 D - Cñng cè - NhËn xÐt giê thùc hµnh theo tõng nhãm, cho ®iÓm mét sè nhãm E - Híng dÉn vÒ nhµ - §äc tríc chuÈn bÞ cho bµi (6) Ngµy so¹n: 01 / / 2012 TiÕt 5, 6: Ngµy gi¶ng: 03 / / 2012 c¸c thµnh phÇn chÝnh vµ d÷ liÖu trªn trang tÝnh I - Môc tiªu KiÕn thøc - BiÕt c¸c thµnh phÇn chÝnh cña trang tÝnh - Hiểu đợc vai trò công thức - Biết đợc các đối tợng trên trang tính - Hiểu đợc liệu số và liệu kí tự Kü N¨ng- Thµnh th¹o c¸ch chän mét trang tÝnh, mét «, mét khèi II ChuÈn bÞ Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, bµi gi¶ng trªn MT§T Häc sinh: KiÕn thøc, s¸ch gi¸o khoa III - Phơng pháp- Thuyết trình, minh hoạ, hoạt động nhóm HS IV - TiÕn tr×nh bµi gi¶ng H§ cña GV -hs Ghi b¶ng TiÕt GV: Giíi thiÖu vÒ b¶ng tÝnh, c¸c trang B¶ng tÝnh tÝnh b¶ng tÝnh vµ nµo th× mét - Mét b¶ng tÝnh gåm nhiÒu trang tÝnh - Trang tính đợc kích hoạt có nhãn màu trang tính là đợc kích hoạt tr¾ng, tªn viÕt b»ng ch÷ ®Ëm - §Ó kÝch ho¹t mét trang tÝnh ta nh¸y chuét vµo tªn trang t¬ng øng C¸c thµnh phÇn chÝnh trªn trang tÝnh - Mét trang tÝnh gåm cã c¸c hµng, c¸c GV: Giíi thiÖu c¸c thµnh phÇn chÝnh cét, c¸c « tÝnh ngoµi cßn cã Hép tªn, trªn mét trang tÝnh: ¤, khèi, cét, hµng, Khèi «, Thanh c«ng thøc… c«ng thøc… + Hép tªn: ¤ ë gãc trªn, bªn tr¸i trang tính, hiển thị địa ô đợc chọn - Gi¶i thÝch chøc n¨ng cña tõng thµnh + Khèi: C¸c « liÒn kÒ t¹o thµnh phÇn h×nh ch÷ nhËt + Thanh c«ng thøc: Cho biÕt néi dung « đợc chọn (7) TiÕt Chọn các đối tợng trên trang tính - Chọn ô: Đa chuột tới ô đó và nháy chuét - Chän mét hµng: Nh¸y chuét t¹i nót tªn hµng GV: Giíi thiÖu vµ híng dÉn häc sinh các thao tác để chọn các đối tợng trên - Chọn cột: Nháy chuột nút tên cét mét trang tÝnh - Chän mét khèi: KÐo th¶ chuét tõ mét « góc đến ô góc đối diện D÷ liÖu trªn trang tÝnh a) D÷ liÖu sè - C¸c sè : 0, 1, 2, , 9, +1, -6 - Ngầm định : Dữ liệu số đợc thẳng lÒ ph¶i « tÝnh GV: Tr×nh bµy vÒ c¸c d÷ liÖu mµ ch¬ng b) D÷ liÖu kÝ tù trình bảng tính có thể xử lí đợc, minh - C¸c ch÷ c¸i häa trªn m¸y tÝnh - C¸c ch÷ sè - C¸c kÝ hiÖu - Ngầm định: Dữ liệu số đợc thẳng lÒ ph¶i « tÝnh D - Cñng cè - Nhắc lại các thao tác đã học - Hai lo¹i d÷ liÖu c¬ b¶n trang tÝnh E - Híng dÉn vÒ nhµ - Tr¶ lêi c©u hái SGK - ChuÈn bÞ cho bµi thùc hµnh sè (8) Ngµy so¹n: 10 / / 2012 TiÕt 7, 8: Ngµy gi¶ng: 15 / / 2012 Bµi thùc hµnh sè lµm quen víi c¸c kiÓu d÷ liÖu trªnt rang tÝnh I - Môc tiªu KiÕn thøc - Phân biệt đợc bảng tính, trang tính và các thành phần trên trang tính - Chọn các đối tợng trênt rang tính - Më vµ lu b¶ng tÝnh trªn m¸y tÝnh Kü N¨ng - Thành thạo thao tác chọn trang tính, mở và lu trang tính, chọn các đối tợng trên trang tÝnh II ChuÈn bÞ Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, phßng m¸y tÝnh Häc sinh: KiÕn thøc, s¸ch gi¸o khoa III - Ph¬ng ph¸p- GV híng dÉn HS thùc hµnh trùc tiÕp trªn m¸y tÝnh IV - TiÕn tr×nh bµi gi¶ng H§ cña GV-hs Ghi b¶ng TiÕt GV: Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i c¸c thao Më vµ lu b¶ng tÝnh víi mét tªn kh¸c tác để mở bảng tính a) Më mét b¶ng tÝnh GV: Em cã thÓ më mét b¶ng tÝnh míi - Më b¶ng tÝnh míi: bảng tính đã lu trên máy Nh¸y nót lÖnh New trªn c«ng cô - Híng dÉn häc sinh thao t¸c trªn m¸y ch¬ng tr×nh b¶ng tÝnh tÝnh - Mở bảng tính đã lu: Mở th mục chứa tệp và nháy đúp chuột trªn biÓu tîng cña tÖp GV: Giíi thiÖu c¸ch lu l¹i trang tÝnh víi b) Lu b¶ng tÝnh víi mét tªn kh¸c mét tªn kh¸c mµ vÉn cßn trang tÝhn ban Ta có thể lu bảng tính đã đợc lu trớc ®Çu đó với tên khác mà không b¶ng tÝnh ban ®Çu: - File - > Save as TiÕt 2 Bµi tËp GV: Cñng cè l¹i mét sè thao t¸c vµ giao (9) bµi tËp cho häc sinh a) Bµi tËp - Khởi động Excel, nhận biết các BT1 T×m hiÓu c¸c thµnh phÇn chÝnh cña thµnhphÇn chÝnh - KÝch ho¹t c¸c « kh¸c nhau, quan s¸t sù trang tÝnh thay đổi nội dung ô - NhËp d÷ liÖu vµo «, quan s¸t sù thay đổi nội dung trên công thức - Gâ = + vµ « vµ nhÊn Enter Chän GV: Hớng dẫn học sinh cách thực hành lại ô đó và so sánh nọi dung liệu víi c¸c bµi tËp cßn l¹i SGK ô đó và trên công thức b) Bµi tËp Chọn các đối tợng trên trang tính SGK trang 20 c) Bµi tËp Më b¶ng tÝnh SGK trang 21 d) Bµi tËp NhËp d÷ liÖu vµo trang tÝnh SGK trang 21 D - Cñng cè - Nhắc lại các thao tác đã học E - Híng dÉn vÒ nhµ - Thùc hµnh l¹i c¸c thao t¸c nÕu cã ®iÒu kiÖn Ngµy so¹n: 20 / / 2012 Ngµy gi¶ng: 22 / / 2012 TiÕt 9: Bài Thùc hiÖn tÝnh to¸n trªn trang tÝnh (T1) I - Môc tiªu KiÕn thøc - Cung cấp cho HS cách đặt các phép tính đơn giản trên bảng tính - HS hiểu khái niệm ô, Khối ô, địa ô Kü N¨ng (10) - HS biÕt sö dông c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia, n©ng lªn luü thõa, phÇn tr¨m tính toán trên bảng EXEL đơn giản - HS biÕt c¸ch nhËp c«ng thøc « tÝnh II ChuÈn bÞ Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, bµi gi¶ng trªn MT§T Häc sinh: ChuÈn bÞ bµi ë nhµ III - Ph¬ng ph¸p - VÊn §¸p, GV lµm mÉu IV - TiÕn tr×nh bµi gi¶ng KiÓm tra bµi cò ? HS1: Mở bảng tính - > Lu lại với tên Baitap1 Mydocumen Sau đó lu lại víi tªn kh¸c lµ Baitap2 æ E:> (GV Quan s¸t HS thùc hiÖn – nhËn xÐt vµ cho ®iÓm) Bµi míi H§ cña GV-hs Ghi b¶ng GV: Chơng trình bảng tính có khả u Sử dụng công thức để tính toán - Trong b¶ng tÝnh cã thÓ sö dông việt đó là tính toán - Trong bảng tính ta có thể dùng các công các phép tính +, - , *, /, ^, % để tÝnh to¸n thức để thực các phép tính GV: LÊy VD: + - Trong b¶ng tÝnh còng cÇn ph¶i thùc hiÖn thø tù phÐp tÝnh: GV: Giíi thiÖu c¸c phÐp to¸n Mçi phÐp to¸n GV lÊy VD vµ lu ý cho HS c¸c ký hiÖu phÐp + Víi biÓu thøc cã dÊu ngoÆc: NgoÆc ( )  { } ngoÆc nhän to¸n + VÞ trÝ cña c¸c phÐp to¸n trªn bµn phÝm + C¸c phÐp to¸n luü thõa -> phÐp ? Trong to¸n häc, ta cã thø tù thùc hiÖn c¸c nh©n, phÐp chia  phÐp céng, phÐp phÐp tÝnh nh thÕ nµo? trõ GV: LÊy VD: {(12 + 5)-8}*2 GV: Yªu cÇu HS quan s¸t H22 SGK GV vÏ h×nh minh ho¹ lªn b¶ng - Yªu cÇu HS thùc hµnh: + Më m¸y + Ch¹y ch¬ng tr×nh EXCEL NhËp c«ng thøc + Më File míi - §Ó nhËp c«ng thøc vµo « cÇn lµm nh sau: + Gâ C«ng thøc sau: (11) (40 – 12)/7+ ( 58+24)*6 + Chän « cÇn nhËp c«ng thøc GV: KiÓm tra c¸c bíc thùc hiÖn trªn m¸y cña + Gâ dÊu = HS + NhËp c«ng thøc GV: §a chó ý cho HS: + NhÊn Enter chÊp nhËn D - Cñng cè ? Để nhập công thức vào ô ta phải chú ý đến điều gì đầu tiên? (§¸nh dÊu = tríc c«ng thøc) ? H·y nhËp mét c«ng thøc gåm c¸c biÓu thøc cã chøa phÐp to¸n céng, trõ, nh©n chia vào ô sau đó nhấn Enter để hoàn tất Sau đó quan sát trên công thức và so với d÷ liÖu « vïa nhËp E - Híng dÉn vÒ nhµ - Đọc thông tin hớng dẫn SGK Chú ý các bớc GV đã hớng dẫn Ngµy so¹n: 20 / / 2012 Ngµy gi¶ng: 22 / / 2012 TiÕt 10: Thùc hiÖn tÝnh to¸n trªn trang tÝnh (t2) I - Môc tiªu Kiến thức- HS hiểu đợc nào là địa công thức, địa ô Kü N¨ng - HS biết sử dụng địa công thức để thực các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa, phần trăm tính toán trên bảng EXEL đơn giản - HS biÕt c¸ch nhËp thµnh th¹o c«ng thøc « tÝnh II - ChuÈn bÞ Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, bµi gi¶ng trªn MT§T Häc sinh: ChuÈn bÞ bµi ë nhµ III - Ph¬ng ph¸p- VÊn §¸p, th¶o luËn nhãm, thùc hµnh mÉu IV - TiÕn tr×nh bµi gi¶ng A - kiÓm tra bµi cò GV yªu cÇu 2, HS më m¸y vµ thùc hµnh c¸ch nhËp mét c«ng thøc vµo « b¶ng tÝnh (GV Quan s¸t HS thùc hiÖn – nhËn xÐt vµ cho ®iÓm) B - Bµi míi ( 35’ ) H§ cña GV-hs Ghi b¶ng Sử dụng địa công thức GV: Trªn c«ng thøc hiÓn thÞ A1, em VÝ dô: hiểu công thức đó có nghĩa gì? (12) GV: Yªu cÇu thùc hµnh: A2 = 20 NhËp c¸c d÷ liÖu: A2=20; B3=18; TÝnh trung B3 = 18 b×nh céng t¹i « C3 = (20+18)/2 Trung b×nh céng t¹i C3: ? Nếu thay đổi liệu ô A2, thì kết ô Công thức: = ( A2+ C3)/2 C3 nh thÕ nµo?  Nh vậy, liệu ô A2 thay đổi thì ta ph¶i nhËp l¹i c«ng thøc tÝnh ë « C3 - Cã c¸ch thay cho c«ng thøc = ( 20+18)/2 em chØ cÇn nhËp c«ng thøc = ( A2+B3)/2 vµo ô C3, nội dung ô C3 đợc cập nhật * Chú ý nội dung các ô A2 và B3 thay đổi - NÕu gi¸ trÞ ë c¸c « A2 hoÆc B3 - Yªu cÇu HS thùc hµnh theo néi dung trªn thay đổi thì kết ô C3 thay (Cho HS thực hành nhiều lần theo cách thay đổi liệu đổi theo ë c¸c «) D - Cñng cè - Lµm bµi tËp SGK theo nhãm - Sử dụng địa ô công thức E - Híng dÉn vÒ nhµ - Xem vµ viÕt c¸c c«ng thøc thùc hiÖn ë bµi thùc hµnh sè - LuyÖn tËp ë nhµ nÕu cã ®iÒu kiÖn - (13) TuÇn TiÕt 11, 12 Bµi thùc hµnh Ngµy so¹n: 27 / / 2012 Ngµy gi¶ng: 29 / / 2012 B¶ng ®iÓm cña em I - Môc tiªu KiÕn thøc- Häc sinh sö dông c«ng thøc trªn trang tÝnh KÜ n¨ng - Học sinh biết nhập và sử dụng thành thạo các công thức tính toán đơn giản trên trang tÝnh II - ChuÈn bÞ Gi¸o viªn: Phßng m¸y, gi¸o tr×nh Häc sinh: Häc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ III - Ph¬ng ph¸p - Vấn đáp – Thực hành theo nhóm IV - TiÕn tr×nh bµi d¹y H§ cña GV-hs Ghi B¶ng GV: Chú ý cho HS: Nếu độ réng cña cét qu¸ nhá, kh«ng hiÓn thÞ hÕt d·y sè qu¸ dµi, em sÏ thÊy ký hiÖu ## ô Khi đó cần tăng độ rộng cña « - Yªu cÇu HS më b¶ng tÝnh Excel vµ sö dông c«ng thøc để tính các giá trị sau trên trang tÝnh: GV: Quan s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn cña HS vµ uèn n¾n Bµi a 20+ 5; 20 – 15; 20 x 15; 20/15 b 20 = 15 x 4; ( 20 + 15 ) x 4; 20 + (15 x ) c `144/6 – x 5; 144/6 – ( 3x ); d 152/4; ( 2+72)/7 Bµi T¹o trang tÝnh vµ nhËp c«ng thøc E =A1+5 F =A1*5 =A1*C4 =B2*C4 G =A1+B2 H =A1*B2 I =(A1+B2) *C4 =B2-A1 =(A1+B2)-C4 =(A1+B2)/C4 =B2^A1C4 =(C4-A1)/B2 =(A1+B2)/2 =(B2+C4)/2 =(A1+B2* C4)/3 - Më trang tÝnh vµ nhËp d÷ liÖu Bµi theo b¶ng sau: Thùc hµnh lËp vµ sö dông c«ng thøc a b c 12 d e a TiÒn göi b 5000000 0.3% c d e Th¸ng TiÒn sæ (14) ? §äc yªu cÇu cña bµi ? Nªu c¸ch tÝnh l·i suÊt hµng 10 th¸ng, hµng n¨m 11 10 12 ? LËp trang tÝnh 11 13 GV: Híng dÉn HS lËp c«ng 14 12 thøc tÝnh GV: Y/c HS: Më b¶ng tÝnh Bµi tËp míi vµ lËp b¶ng ®iÓm cña em Thùc hµnh lËp b¶ng tÝnh vµ sö dông c«ng thøc nh b¶ng díi ®©y Lµm mÉu trªn MT§T a b c d e f g B¶ng ®iÓm cña em ST M«n KT KT tiÕt KT tiÕt KT DT T häc 15’ lÇn lÇn HK K To¸n 10 V.Lý 8 9 L.Sö 8 Lập công thức để tính điểm Sinh 10 10 tæng kÕt cña em theo tõng C.N 8 m«n häc vµo c¸c « t¬ng øng Tin 9 cét G (Chó ý ®iÓm tæng V¨n 8 kÕt lµ trung b×nh céng cña c¸c 9 điểm kiểm tra sau đã nhân 10 GDCD hÖ sè) HS nªu c«ng thøc tÝnh ®iÓm tæng kÕt GV thùc hiÖn mÉu D - Cñng cè - C¸ch nhËp c«ng thøc? - C¸ch tÝnh ®iÓm TB m«n häc E - Híng dÉn vÒ nhµ - Xem l¹i c¸ch nhËp c¸c b¶ng tÝnh - Thùc hµnh ( nÕu cã ®iÒu kiÖn ) - Xem tríc bµi míi TuÇn Ngµy so¹n: 04 / 10 / 2012 TiÕt 13 Ngµy gi¶ng: 06 / 10 / 2012 luyÖn gâ bµn phÝm b»ng Typing test (t1) I - Môc tiªu KiÕn thøc - Häc sinh hiÓu c«ng dông vµ ý nghÜa cña phÇn mÒm - Tự khởi động, mở đợc các bài và chơi trò chơi.- Thao tác thoát khỏi phần mềm Kü N¨ng- Thµnh th¹o thao t¸c gâ phÝm nhanh, thuéc bµn phÝm II ChuÈn bÞ Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, phßng m¸y, phÇn mÒm Häc sinh: KiÕn thøc, s¸ch gi¸o khoa III - Ph¬ng ph¸p- Thùc hµnh trùc tiÕp trªn m¸y tÝnh IV - TiÕn tr×nh bµi gi¶ng (15) H§ cña GV-hs Ghi b¶ng Giíi thiÖu phÇn mÒm GV: Em hãy nhắc lại lợi ích việc gõ - Là phần mềm dùng để luyện gõ 10 bµn phÝm b»ng 10 ngãn? ngón thôgn qua số trò chơi đơn giản ? Nªu nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n nhng rÊt hÊp dÉn viÖc häc gâ 10 ngãn víi phÇn mÒm? Khởi động GV: Giải đáp và cho học sinh thấy C1: Nháy đúp chuột vào biểu tợng nµo lµ ch¬i mµ häc Typing Test trªn mµn h×nh nÒn GV: T¬ng tù nh c¸c phÇn mÒm kh¸c, em C2: Start -> Prorgam -> Fre Typing Test hãy nêu cách khởi động phần mềm - Gõ tên vào ô Enter your neme -> Next Typing Test - Warm up games để vào cửa sổ các trò - Giíi thiÖu c¸ch ch¬i GV: Híng dÉn c¸c thao t¸c vµo ch¬i - §Ó b¾t ®Çu ch¬i mét trß ch¬i ta chän - Giới thiệu trò chơi: Đám mây, Bong chò trơi đó và nháy chuột vào nút > bãng, Gâ tõ nhanh vµ B¶ng ch÷ c¸i Trß ch¬i Bubbles ? §Ó b¾t ®Çu ch¬i mét trß ch¬i em lµm nh - Gâ chÝnh x¸c c¸c ch÷ c¸i cã thÕ nµo? bong bãng bät khÝ næi tõ díi lªn Giíi thiÖu c¸ch vµo trß ch¬i Bubbles - Bọt khí chuyển động dần lên trên, gõ GV: Giải thích các từ Tiếng Anh trò đúng thì đợc điểm ch¬i - Score: §iÓm sè cña em, Missed: sè chữ đã bỏ qua (không gõ kịp) Trß ch¬i ABC GV: Giíi thiÖu c¸ch vµo trß ch¬i ABC - Híng dÉn c¸c thao t¸c ch¬i - C¸ch vµo trß chíi t¬ng tù t¬ng tù trß Bubbles - Gâ c¸c kÝ tù xuÊt hiÖn vßng cung, b¾t ®Çu tõ kÝ tù cã mµu s¸ng D - Cñng cè - Nh¾c l¹i c¸c thao t¸c, c¸ch vµo vµ c¸ch ch¬i hai trß ch¬i TuÇn TiÕt 14 Ngµy so¹n: 04 / 10 / 2012 Ngµy gi¶ng: 06 / 10 / 2012 luyÖn gâ bµn phÝm b»ng Typing test (t2) I - Môc tiªu (16) KiÕn thøc - Biết cáh khởi động Fre Typing Test - Biết đợc ý nghĩa, công dụng các trò chơi Clouds và Wordtris Kü N¨ng- Thµnh th¹o thao t¸c gâ phÝm nhanh, thuéc bµn phÝm II ChuÈn bÞ Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, phßng m¸y, phÇn mÒm Häc sinh: KiÕn thøc III - Ph¬ng ph¸p- Thùc hµnh trùc tiÕp trªn m¸y tÝnh IV - TiÕn tr×nh bµi gi¶ng H§ cña GV-hs Ghi b¶ng Trò chơi Clouds (đám mây) - Trên màn hình xuất các đám mây, chúng chuyển động từ phải sang trái Có đám mây đóng khung, đó là - Hớng dẫn hoạt động trò chơi và các vị trí làm việc thời thao t¸c ch¬i - Khi có chữ xuất vị trí đám mây đóng khung, ta gõ chữ, gõ chữ ? Theo em muốn quay lại đám mây đã qua đúng thì đám mây biến và ta đợc ®iÓm ta sö dông phÝm nµo? GV : Giíi thiÖu trß ch¬i Clouds - Khi gõ sai chữ đám mây, muốn quai lại đám mây ta dùng phím GV: Giíi thiÖu c¸c ch÷ TA cã trß Backspace ch¬i - Score: §iÓm cña trß ch¬i, Missed: Sè tõ bÞ bá qua GV: Giíi thiÖu c¸ch vµo trß ch¬i Trß ch¬i Wordtris (gâ tõ nhanh) - ChØ dÉn c¸ch ch¬i - Gõ đúng từ xuất trên gỗ, gâ xong Ên phÝm Space - Nếu gõ đúng gỗ biết mất, gâ sai hoÆc chËm gç r¬i xuèng D - Cñng cè - Nh¾c l¹i c¸c thao t¸c, c¸ch vµo vµ c¸ch ch¬i hai trß ch¬i E - Híng dÉn vÒ nhµ : Thùc hµnh nÕu cã ®iÒu kiÖn TuÇn TiÕt 15 Ngµy so¹n: 11 / 10 / 2012 Ngµy gi¶ng: 13 / 10 / 2012 (17) luyÖn gâ bµn phÝm b»ng Typing test (t3) I - Môc tiªu KiÕn thøc - Biết cách khởi động và khỏi phần mềm Fre Typing Test - Biết đợc ý nghĩa, công dụng các trò chơi Fre Typing Test Kü N¨ng - BiÕt sö dông ch¬ng tr×nh phÇn mÒm - Biết cách lựa chọn chơng trình phù hợp từ dễ đến khó II ChuÈn bÞ Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, phßng m¸y, phÇn mÒm Häc sinh: KiÕn thøc III - Ph¬ng ph¸p- Thùc hµnh trùc tiÕp trªn m¸y tÝnh IV - TiÕn tr×nh bµi gi¶ng H§ cña GV-hs Ghi b¶ng GV: Yêu cầu học sinh bật máy tính sau đó Trò chơi Bubbles khởi động phần mềm Free Typing Test - Nhập tên mình vào ô I am a new b»ng ch¸ch user (tªn kh«ng cã dÊu) - Khi xuÊt hiÖn mµn h×nh ®¨ng nhËp híng - Nh¸y Next, chän Warm up Games dÉn häc sinh nhËp tªn cña m×nh vµo vµ c¸c chän trß ch¬i Bubbles thao t¸c tiÕp theo - GV: Gäi häc sinh nh¾c l¹i c¸ch ch¬i trß * Chó ý: ch¬i Cè g¾ng gâ hÕt nh÷ng bong bãng cã màu sắc chuyển động nhanh Nếu bỏ GV: Lu ý cho häc sinh qua bong bãng th× trß ch¬i kÕt thóc vµ xem kÕt qu¶ Trß ch¬i b¶ng ch÷ c¸i ABC GV: yªu cÇu häc sinh vµo trß ch¬i vµ nh¾c - Gâ c¸c kÝ tù xuÊt hiÖn vßng l¹i c¸ch ch¬i cung, b¾t ®Çu tõ kÝ tù cã mµu s¸ng GV: Hígn dÉn mét sè thao t¸c cÇn thiÕt cho c¸c em ch¬i GV: Híng dÉn häc sinh c¸ch chän kiÓu hiÖn d·y ký * Chó ý: Ph©n biÖt ch÷ hoa vµ ch÷ thtù môc With Keys êng GV: Cho hs thùc hµnh (18) - Ch¬i sau phót trß ch¬i kÕt thóc vµ xem diÓm t¹i môc Score D - Cñng cè - Nh¾c l¹i c¸ch ch¬i trß ch¬i TuÇn TiÕt 16 Ngµy so¹n: 11 / 10 / 2012 Ngµy gi¶ng: 13 / 10 / 2012 luyÖn gâ bµn phÝm b»ng Typing test (t4) I - Môc tiªu KiÕn thøc - Củng cố cách khởi động và khỏi phần mềm Fre Typing Test - Biết đợc ý nghĩa, công dụng các trò chơi Fre Typing Test Kỹ Năng- Thành thạo cách khởi động và thoát khởi phần mềm II ChuÈn bÞ Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, phßng m¸y, phÇn mÒm Häc sinh: KiÕn thøc III - Ph¬ng ph¸p - Thùc hµnh trùc tiÕp trªn m¸y tÝnh IV - TiÕn tr×nh bµi gi¶ng H§ cña GV -hs Ghi b¶ng Trß ch¬i Clouds GV: Yªu cÇu häc sinh vµo trß ch¬i Clouds vµ nh¾c l¹i c¸ch ch¬i - Khi gâ xong mét tõ dïng Enter hoÆc Space để chuyển sang đãm mây khác GV: Híng dÉn l¹i c¸ch ch¬i - Các đãm mây hình mặt trời có điểm sè cao h¬n - Nếu bỏ qua đám mây thì trò chơi kết thóc - Xem ®iÓm ë môc Score Trß ch¬i Wordtris GV: Yªu cÇu häc sinh vµo trß ch¬i - Gâ nhanh, chÝnh x¸c c¸c tõ cã Wordtris vµ nh¾c l¹i c¸ch ch¬i gç GV: Híng dÉn l¹i c¸ch ch¬i - Gâ xong mét tõ cÇn nhÊn phÝm Space để chuyển sang từ (19) GV: §Ó thêi gian cho häc sinh thùc hµnh - Xem ®iÓm t¹i môc Score D - Cñng cè - NhËn xÐt giê thùc hµnh cña häc sinh vµ ý thøc lµm bµi cña tõng m¸y E - Híng dÉn vÒ nhµ - Xem lại các thao tác đã thực - Xem tríc bµi cho tiÕt sau TuÇn TiÕt 17 Ngµy so¹n: 18 / 10 / 2012 Ngµy gi¶ng: 20 / 10 / 2012 sử dụng các hàm để tính toán (t1) I - Môc tiªu KiÕn thøc - HS hiểu đợc hàm là công thức đợc định nghĩa từ trớc, đồng thời hiểu đợc tác dụng cña hµm qu¸ tr×nh tÝnh to¸n Kü n¨ng - HS biết sử dụng số hàm đơn giản (AVERAGE, SUM, MIN, MAX) để tính toán trªn trang tÝnh II - ChuÈn bÞ Gi¸o viªn: Phßng m¸y, gi¸o tr×nh, bµi gi¶ng ®iÖn tö Häc sinh: Häc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ III - Ph¬ng ph¸p Trình bày trực quan - Vấn đáp - Thực hành IV - TiÕn tr×nh bµi d¹y H§ cña GV GV: Giíi thiÖu vÒ chøc n¨ng cña Hµm cho HS hiÓu GV: Sö dông tranh vÏ s½n lµm mÉu cho HS quan s¸t GV: LÊy VD thùc tÕ GV: LÊy VD nhËp sè trùc tiÕp tõ bµn phÝm GV: Lấy VD nhập theo địa ô - Yªu cÇu HS lµm thö trªn m¸y cña Ghi B¶ng Hµm ch¬ng tr×nh b¶ng tÝnh - Hàm là công thức đợc định nghĩa từ trớc - Hàm đợc sử dụng để thực tính toán theo c«ng thøc VÝ dô1: TÝnh trung b×nh céng cña: ,4, C1: TÝnh theo c«ng thøc th«ng thêng: =(3+4+5)/3 C2: Dùng hàm để tính: =AVERAGE(3,4,5) VD2: TÝnh trung b×nh céng cña sè c¸c « A1, A5, A6: =AVERAGE(A1,A5,A6) C¸ch sö dông hµm - Chän « cÇn nhËp (20) m×nh - Gâ dÊu = - Gõ hàm theo đúng cú pháp GV: Chó ý cho HS c¸ch nhËp hµm nh - Gâ Enter nhËp c«ng thøc trªn b¶ng tÝnh (DÊu – lµ ký tù b¾t buéc) GV: Thao t¸c trªn m¸y chiÕu cho HS quan s¸t D - Cñng cè ? Nêu cách sử dụng hàm đúng ? Trong c¸ch sö dông hµm cã g× gièng víi nhËp c«ng thøc trªn trang tÝnh? E - Híng dÉn vÒ nhµ - Thùc hµnh (nÕu cã ®iÒu kiÖn) - Xem tríc bµi míi (21) TuÇn TiÕt 18 Ngµy so¹n: 18 / 10 / 2012 Ngµy gi¶ng: 20 / 10 / 2012 sử dụng các hàm để tính toán (t2) I - Môc tiªu KiÕn thøc - HS hiểu đợc hàm là công thức đợc định nghĩa từ trớc, đồng thời hiểu đợc tác dụng cña hµm qu¸ tr×nh tÝnh to¸n Kü n¨ng - HS biết sử dụng số hàm đơn giản (AVERAGE, SUM, MIN, MAX) để tính toán trªn trang tÝnh II - ChuÈn bÞ Gi¸o viªn: Phßng m¸y, gi¸o tr×nh, bµi gi¶ng ®iÖn tö Häc sinh: Häc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ III - Ph¬ng ph¸p: Trình bày trực quan - Vấn đáp - Thực hành mẫu IV - TiÕn tr×nh bµi d¹y H§ cña GV- Hs Ghi B¶ng Mét sè hµm ch¬ng tr×nh b¶ng GV: Giíi thiÖu mét sè hµm cã tÝnh a Hµm tÝnh tæng b¶ng tÝnh - Tªn hµm: SUM GV: Võa nãi võa thao t¸c trªn mµn - C¸ch nhËp: =SUM(a,b,c,… ) chiÕu cho HS quan s¸t Trong đó a,b,c, là các biến có thể là các số, có thể là địa ô tính ( số lợng các biÕn kh«ng h¹n chÕ ) GV: Lu ý cho HS: Cã thÓ tÝnh tæng cña VD1: =SUM(5,7,8) cho kÕt qu¶ lµ: 20 các số tính theo địa ô có VD2: Giả sử ô A2 chứa số 5, ô B8 chứa số 27, đó: thể kết hợp số và địa ô =SUM(A2,B8) đợc KQ: 32 =SUM(A2,B8,5) đợc KQ: 37 - §Æc biÖt: Cã thÓ sö dông c¸c khèi « VD3: Cã thÓ sö dông c¸c khèi « c«ng thøc tÝnh c«ng thøc (C¸c khèi « viÕt ng¨n c¸ch bëi =SUM(B1,B3,C6:C12)= B1+B3+C6+C7+ ….+C12 dÊu “:”) ? Tù lÊy VD tÝnh tæng theo c¸ch cña b Hµm tÝnh trung b×nh céng - Tªn hµm: AVERAGE VD trªn GV: Quan sát HS thực hành và giải đáp - Cách nhập: (22) th¾c m¾c nÕu cã GV: Giíi thiÖu tªn hµm vµ c¸ch thøc nhËp hµm - Giíi thiÖu vÒ c¸c biÕn a,b,c c¸c trêng hîp - Yêu cầu HS tự lấy VD để thực hành - LÊy VD minh ho¹ vµ thùc hµnh trªn mµn chiÕu cho HS quan s¸t - Yêu cầu HS tự lấy VD để thực hành GV Giíi thiÖu tªn hµm vµ c¸ch thøc nhËp hµm - Giíi thiÖu vÒ c¸c biÕn a,b,c c¸c trêng hîp - LÊy VD minh ho¹ vµ thùc hµnh trªn mµn chiÕu cho HS quan s¸t - Yêu cầu HS tự lấy VD để thực hành =AVERAGE(a,b,c,….) Trong đó a,b,c, là các biến có thể là các số, có thể là địa ô tính ( số lợng các biÕn kh«ng h¹n chÕ ) VD1: =AVERGE(15,23,45) cho kÕt qu¶ lµ: ( 15 + 23+ 45)/3 VD2: Có thể tính trung bình cộng theo địa chØ « =AVERAGE(B1,B4,C3) VD3: Cã thÓ kÕt hîp =AVERAGE(B2,5,C3) VD4: Cã thÓ tÝnh theo khèi «: =AVERAGE(A1:A5,B6)= (A1+A2+A3+A4+A5+B6)/6 c Hàm xác định giá trị lớn - Mục đích: Tìm giá trị lớn d·y sè - Tªn hµm: MAX - C¸ch nhËp: =MAX(a,b,c,…) d Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: - Mục đích: Tìm giá trị nhỏ d·y sè - Tªn hµm: MIN - C¸ch nhËp: =MIN(a,b,c,…) D - Cñng cè - Yªu cÇu HS tr¶ lêi c¸c c©u hái tõ 1-3 ( SGK/Tr31) E - Híng dÉn vÒ nhµ - Thùc hµnh l¹i trªn m¸y tÝnh nÕu cã ®iÒu kiÖn TuÇn 10 TiÕt 19, 20 Bµi thùc hµnh Ngµy so¹n: 25 / 10 / 2012 Ngµy gi¶ng: 27 / 10 / 2012 B¶ng ®iÓm líp em I - Môc tiªu Kiến thức- Dùng các hàm SUM, AVERAGE,MAX,MIN để tính toán Kỹ Năng- Sử dụng thành thạo hàm đã nêu trên II - ChuÈn bÞ (23) Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, phßng m¸y Häc sinh: Häc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ III - Ph¬ng ph¸p Thùc hµnh theo nhãm trªn m¸y – GV kiÓm tra, uèn n¾n vµ cho ®iÓm trùc tiÕp IV - TiÕn tr×nh bµi d¹y H§ cña GV _Hs Ghi b¶ng Bµi GV: §a néi dung yªu cÇu trªn b¶ng mµn phô LËp trang tÝnh vµ sö dông c«ng a) NhËp ®iÓm thi c¸c m«n cña líp t¬ng tù nh thøc h×nh trªn b¶ng phô b) Sử dụng công thức thích hợp để tính điểm trung b×nh cña c¸c b¹n líp em cét ®iÓm trung b×nh c) TÝnh ®iÓm trung b×nh cña c¶ líp vµ ghi vµo « díi cïng cña cét ®iÓm trung b×nh d) Lu b¶ng tÝnh víi tªn b¶ng ®iÓm cña líp em GV: Yªu cÇu häc sinh më b¶ng tÝnh Sæ theo dõi thể lực đã đợc lu bài tập bài thùc hµnh vµ tÝnh chiÒu cao trung b×nh, c©n nÆng trung b×nh cña c¸c b¹n líp em a) Hãy sử dụng hàm thích hợp để tính lạo các kết đã tính bài tập và so sánh với c¸ch tÝnh b»ng c«ng thøc b) Sử dụng hàm AVERAGE để tính điểm trung b×nh tong m«n häc cña c¶ líp dßng ®iÓm trung b×nh c Sử dụng hàm MAX, MIN để xác định điểm trung b×nh cao nhÊt vµ ®iÓm trung b×nh thÊp nhÊt GV: Sử dụng hàm thích hợp để tính tổng giá trị sản xuất vùng đó theo năm vào cét bªn ph¶I vµ tÝnh gi¸ trÞ s¶n xuÊt trung b×nh theo s¸u n¨m theo tõng ngµnh s¶n xuÊt - Lu b¶ng tÝnh v¬Ý tªn Gia tri san xuat Bµi Sæ theo dâi thÓ lùc (SGK) Bµi Sö dông hµm AVERAGE, MAX, MIN = AVERAGE(a,b,c,….) = MAX( a,b,c,….) = MIN( a,b,c,….) Bµi LËp trang tÝnh vµ sö dông hµm SUM (24) D - Cñng cè ? Để tính giá trị trung bình ta có cách nào để tính? Viết công thức cụ thể? ? Nªu c«ng thøc t×m gi¸ trÞ lín nhÊt, nhá nhÊt cña mét d·y sè? ? Nªu c«ng thøc tÝnh tæng? E - Híng dÉn vÒ nhµ - Về ôn lại hàm đã học, và thực hành trên máy có điều kiện - Xem tríc bµi míi (Bµi thùc hµnh) TuÇn 11 Ngµy so¹n: 01 / 11 / 2012 TiÕt 21, 22 Ngµy gi¶ng: 03 / 11 / 2012 21 Bµi tËp I - Môc tiªu Kiến thức- Dùng các hàm SUM, AVERAGE,MAX,MIN để tính toán Kỹ Năng- Sử dụng thành thạo hàm đã nêu trên II - ChuÈn bÞ Gi¸o viªn: Bµi tËp thùc hµnh, Phßng m¸y Häc sinh: Häc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ III - Ph¬ng ph¸p Thùc hµnh theo nhãm trªn m¸y – GV kiÓm tra, uèn n¾n IV - TiÕn tr×nh bµi d¹y H§ cña GV -HS Ghi b¶ng GV: §a néi dung yªu cÇu trªn b¶ng mµn Bµi chiÕu LËp trang tÝnh vµ sö dông c«ng a) NhËp ®iÓm thi c¸c m«n cña líp t¬ng tù nh thøc h×nh trªn mµn chiÕu ( LËp danh s¸ch 15 HS ) ? Sử dụng công thức tính trực tiếp để tính cột ®iÓm trung b×nh ? Sử dụng hàm AVERAGE để tính cột điểm trung b×nh ? So s¸nh kÕt qu¶ cña hai c¸ch tÝnh Lu b¶ng tÝnh víi tªn b¶ng ®iÓm cña líp em (25) GV: Yªu cÇu häc sinh sö dông b¶ng tÝnh bµi tËp a) (Thay cét §iÓm trung b×nh = cét tæng ®iÓm) + TÝnh tæng ®iÓm m«n to¸n + Lý + Ng÷ v¨n cña tõng häc sinh b) Thªm cét ®iÓm lín nhÊt vµ cét ®iÓm nhá nhÊt: Sử dụng hàm MAX, MIN để tìm điểm lớn Bài nhÊt vµ ®iÓm nhá nhÊt GV: LÇn lît kiÓm tra c¸c nhãm thùc hµnh trªn m¸y vµ söa ch÷a chç sai nÕu cã Bµi T×m ®iÓm trung b×nh cña c¶ líp cña c¶ m«n ( To¸n, Lý, V¨n) D - Cñng cè ? Để tính giá trị trung bình ta có cách nào để tính? Viết công thức cụ thể? ? Nªu c«ng thøc t×m gi¸ trÞ lín nhÊt, nhá nhÊt cña mét d·y sè? ? Nªu c«ng thøc tÝnh tæng? (26) TuÇn 12 TiÕt 23 Ngµy so¹n: 08 / 11 / 2012 Ngµy gi¶ng: 10 / 11 / 2012 kiÓm tra tiÕt I - Môc tiªu KiÕn thøc - §¸nh gi¸ sù n¾m b¾t kiÕn thøc lý thuyÕt vµ c¸ch dïng c¸c hµm SUM, AVERAGE, MAX, MIN tÝnh to¸n víi b¶ng tÝnh Kü N¨ng - Chủ động gặp các tình với chơng trình bảng tính II - ChuÈn bÞ Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, bµi kiÓm tra Häc sinh: Häc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ III - Ph¬ng ph¸p: KiÓm tra viÕt trªn giÊy IV - TiÕn tr×nh bµi d¹y §Ò bµi Học sinh khoanh tròn vào câu trả lời đúng Chọn câu đúng A Thanh công thức sử dụng để nhâp liệu B Thanh công thức sử dụng để thị liệu C Thanh công thức sử dụng để nhập công thức ô tính D Cả ba đúng Chọn câu sai: Chương trình bảng tính là phần mềm thiết kế để giúp: A Soạn thảo văn B Ghi lại và trình bày thông tin dạng bảng C Thực tính toán, xây dựng các biểu đồ D Cả B và C đúng Chọn câu đúng: Chương trình bảng tính có khả năng: A Lưu giữ dạng liệu B Lưu giữ và xử lí dạng liệu C Xử lí nhiều dạng liệu khác D Lưu giữ và xử lí nhiều dạng liệu khác Chọn câu đúng: Khi liệu ban đầu thay đổi thì kết tính toán sẽ: A Không thay đổi A Cần phải tính toán lại C Cập nhật tự động D Cả câu trên sai Chọn câu đúng: Khối liệu có liệu nằm các ô E10 và B5 thì địa khối đó là: A E10 : B5 B B5 : E 10 C B10 : E5 D B5 : E5 Các thành phần chính củu trang tính gồm: …………………………………………….…………………… ……………………………………………………………… Để chọn đối tượng trên trang tính em thực nào? Hãy nối cột A và B đây để phương án đúng: A B Chọn ô a) Nháy chuột nút tên hàng Chọn hàng b) Nháy chuột nút tên cột Chọn cột c) Đưa trỏ chuột tới ô đó và nháy Thanh công thức cho ta biết nội dung củo ô chọn A Đúng B Sai (27) Ở chế độ ngầm định, liệi số thẳng nào ô tính: A Phải B Trái 10 Nếu chọn đồng thời nhiều khối ô khác nhau, ta chọn khối đầu tiên và nhấn chọn phím nào để chọn các khối ô A Alt B Ctrl C Shift D Phím nào 11 Hãy công thức tính A = ( 7+5)/3 B = ‘( 7+3)/13 C 7^5 + 3^ = D Tất đúng 12 Giả sử cần tính tổng giá trị ô C2 và D2 A = C2 * D2 B = C2 / D2 C C2 + D2 D.= C2 + D2 13 Cho giá trị ô A1 = 5, B1= Hãy chọn kết công thức A1*2 + B1*3 A 13 B 18 C 34 D 24 14 Các kí hiệu dùng để kí hiệu các phép toán A + - : B + - * / C ^ / : x D + - ^ \ 15 Hãy chọn câu đúng A Mỗi ô có thể có nhiều địa khác B Dấu = là dấu cuối cùng cần gõ nhập công thức vào ô C Thanh công thức và ô tính bao giở giống D Tất sai 16 Để tính giá trị trung bình ô A1 , B1, C1, các cách tính nào sau đâu là đúng A = Sum ( A1+B1+C1) B = (A1+ B1+ C1)/3 C = Average ( A1,B1,C1) D Cả A, B, C đúng 17 Điền vào chỗ trống: A = Min ( 49, 8, 15, 2007, 30) có kết là…………… B = Max( 49, 8, 15, 2007, 30) có kết là…………… 18 Nếu ô có vá kí hiệu # # # # điều đó có nghĩa là gì? A Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi B Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết các chữ số C Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết các chữ số D Hoặc A C 19 CÁch nhập hàm sau đây đúng hay sai? Hãy đánh dấu x vào ô vuông Đúng Sai A Sum(30,2007,A5)   B = SUM(30,2007,A5)   C = Sum(30,2007,A5)   D = SUM ( 30, 2007,A5)   20 Giả sử các ô A1, B1 chứa các số 30, - 2007 Hãy cho biết kết công thức tính sau: Công thức Kết = SUM(A1,B1,-30) ……… = SUM(A1,A1,B1) ……… = AVERAGE(A1,B1,-30) ……… =AVERAGE(A1,B1,2007) ……… §¸p ¸n – BiÓu ®iÓm C©u Néi dung C BiÓu ®iÓm 0.5 (28) A 0.5 D 0.5 C 0.5 A .05 Dßng vµ cét 0.5 – c; – a; – b 0.5 § 0.5 B tr¸i 0.5 10 C 0.5 11 A 0.5 12 D 0.5 13 C 0.5 14 B 0.5 15 D 0.5 16 B 0.5 17 0.5 18 C 0.5 19 A.s; B ®; C ®; D.s 0.5 20 0.5 D - Cñng cè E - Híng dÉn vÒ nhµ - Ôn lại hàm đã học, và thực hành trên máy có điều kiện TuÇn 12 TiÕt 24 Ngµy so¹n: 08 / 11 / 2012 Ngµy gi¶ng: 10 / 11 / 2012 Học địa lý giới với Earth explorer I - Môc tiªu Kiến thức- Học sinh hiểu đợc ý nghĩa và số chức chính phần mềm Kỹ Năng- Thao tác đớc các thao tác: xem, di chuyển đồ, phóng to, thu nhỏ II - ChuÈn bÞ (29) Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, phßng m¸y, phÇn mÒm Häc sinh: T×m hiÓu tríc vÒ phÇn mÒm III - Ph¬ng ph¸p Thực hành theo nhóm – GV giải đáp, hớng dẫn IV - TiÕn tr×nh bµi d¹y H§ cña GV- hs GV : Giíi thiÖu phÇn mÒm Earth Explorer lµ mét phần mềm chuyên dùng để tra cứu đồ giới - Phần mềm cung cấp cho chúng ta đồ trái đất cïng toµn bé 250 quèc gia vµ vïng l·nh thæ trªn toµn thÕ giíi PhÇn mÒm nµy cã rÊt nhiÒu th«ng tin h÷u Ých để xem, duyệt và tìm kiếm thông tin đồ theo nhiều chủ đề khác GV: Để khởi động chơng trình ta làm nh nào? Ghi B¶ng Giíi thiÖu vÒ phÇn mÒm Khởi động phần mềm - Thanh b¶ng chän - Thanh c«ng cô - Hình ảnh trái đất với đồ địa hình chi tiết nằm mµn h×nh - Thanh tr¹ng th¸i - B¶ng th«ng tin c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ? C¸c em thÊy g× trªn mµn h×nh? GV: Giới thiệu các thành phần có cửa sổ Quan sát đồ cách mµn h×nh Earth Explorer cho trái đất tự quay - Xoay tõ tr¸i sang ph¶i - Xoay tõ ph¶i sang tr¸i - Xoay tõ trªn xuèng díi GV: Giíi thiÖu vµ híng dÉn häc sinh víi c¸c nót lÖnh - Xoay tõ díi lªn trªn để điều khiển trái đất phần mềm quay theo các - Dừng xoay hớng qui định Phãng to, thu nhá vµ dÞch chuyển đồ GV: Giíi thiÖu vµ híng dÉn häc sinh víi c¸c nót lÖnh để phóng to, thu nhỏ và di chuyển đồ phần mÒm D - Cñng cè - Các thao tác chính để quan sát đồ E - Híng dÉn vÒ nhµ - Thao t¸c l¹i trªn m¸y tÝnh nÕu cã ®iÒu kiÖn (H×nh c¸c nót lÖnh xem trùc tiÕp trªn m¸y tÝnh) (30) - ChuÈn bÞ cho giê thùc hµnh tiÕp theo TuÇn 13 TiÕt 25 Ngµy so¹n: 15 / 11 / 2012 Ngµy gi¶ng: 17 / 11 / 2012 Học địa lý giới với earth explorer (t2) I - Môc tiªu Kiến thức- Học sinh hiểu đợc ý nghĩa và số chức chính phần mềm Kỹ Năng- Thao tác đớc các thao tác: xem, di chuyển đồ, phóng to, thu nhỏ, thay đổi thông tin trên đồ II - ChuÈn bÞ Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, phßng m¸y, phÇn mÒm Häc sinh: T×m hiÓu tríc vÒ phÇn mÒm III - Ph¬ng ph¸p Thực hành theo nhóm – GV giải đáp, hớng dẫn IV - TiÕn tr×nh bµi d¹y H§ cña GV-hs Ghi B¶ng Quan s¸t GV: Yêu cầu học sinh khởi động phần mềm - Giới thiệu cho học sinh các nút lệnh trên (Trực tiếp trên đồ) b¶ng chän - Yêu cầu học sinh sử dụng các nút lệnh cho trái đất tù xoay tõ tr¸i sang ph¶i, tõ ph¶i sang tr¸i, tõ trªn Di chuyÓn xuèng díi, tõ díi lªn trªn - Yêu cầu học sinh chọn nớc Việt Nam và sử dụng (Trực tiếp trên đồ) nút phóng to, thu nhỏ để quan sát - Làm ẩn, các quần đảo, núi, đờng sông, đờng biªn giíi cña ViÖt Nam vµ cho nhËn xÐt GV: Yêu cầu học sinh dùng lệnh để di chuyển đồ (thao t¸c kÐo th¶ chuét) - Yªu cÇu häc sinh lùa chän c¸c quèc gia ë khu vùc §«ng Nam ¸ - Tìm thủ đô và thành phố các nớc và đọc tên - Phóng to đồ quốc gia để quan sát cụ thể h¬n GV: Hớng dẫn học sinh thao tác để dịch chuyển nhanh tíi mét quèc gia D - Cñng cè (31) - Giáo viên nhận xét thực hành, đánh giá ý thứ làm bài máy E - Híng dÉn vÒ nhµ - Thao t¸c l¹i trªn m¸y tÝnh nÕu cã ®iÒu kiÖn - ChuÈn bÞ cho giê thùc hµnh tiÕp theo (32) TuÇn 13 TiÕt 26 Ngµy so¹n: 15 / 11 / 2012 Ngµy gi¶ng: 17 / 11 / 2012 Học địa lý giới với earth explorer (t3) I - Môc tiªu Kiến thức- Học sinh hiểu đợc ý nghĩa và số chức chính phần mềm Kü N¨ng - Thao tác đớc các thao tác: xem, di chuyển đồ, phóng to, thu nhỏ, thay đổi thông tin trên đồ, đo khoảng cách địa điểm và tìm kiếm thông tin trên đồ II - ChuÈn bÞ Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, phßng m¸y, phÇn mÒm Häc sinh: T×m hiÓu tríc vÒ phÇn mÒm III - Ph¬ng ph¸p Thực hành theo nhóm – GV giải đáp, hớng dẫn IV - TiÕn tr×nh bµi d¹y H§ cña GV Ghi B¶ng Xem thông tin trên đồ GV: Giới thiệu trên đồ địa hình chúng ta có thể xem c¸c th«ng tin nh tªn c¸c quèc gia, c¸c thµnh phè, các hòc đảo trên biển GV: Giới thiệu cho học sinh cách đặt các chế độ thể trên đồ cá đờng biên giới, các sông, c¸cbê biÓn GV: Giới thiệu học sinh thao tác để tính khoảng cách hai vị trí trên đồ TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a ? Khi ta chọn địa điểm cần đo thì trên đồ vị trí trên đồ xuÊt hiÖn g×? - Cho häc sinh lµm vÝ dô trªn m¸y víi viÖc ®o kho¶ng - XuÊt hiÖn b¶ng th«nga b¸o cách từ Quảng Ninh đến Hà Nội kết khoảng cách tơng đối hai vị trí trênb ản đồ GV: §a mét sè yªu cÇu cho häc sinh thùc hµnh víi c¸c thao t¸c - §Ó c¸c em so s¸nh víi - Nhận xét và đa kết đúng * Chú ý: Khoảng cách đo đợc là khoảng cách tính theo đờng chim bay vµ chØ lµ kho¶ng c¸ch tơng đối D - Cñng cè - Giáo viên nhận xét thực hành, đánh giá ý thứ làm bài máy (33) E - Híng dÉn vÒ nhµ - Thao t¸c l¹i trªn m¸y tÝnh nÕu cã ®iÒu kiÖn - ChuÈn bÞ cho giê thùc hµnh tiÕp theo TuÇn 14 TiÕt 27 Ngµy so¹n: 22 / 11 / 2012 Ngµy gi¶ng: 24 / 11 / 2012 Học địa lý giới với earth explorer (t4) I - Môc tiªu Kiến thức- Nắm đợc các thông ti chi tiết trên đồ Kỹ Năng- Thàn thạo các thao tác: Cách đo khoảng cách hai điểm trên đồ và tìm kiếm thông tin trên đồ II - ChuÈn bÞ Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, phßng m¸y, phÇn mÒm Häc sinh: T×m hiÓu tríc vÒ phÇn mÒm III - Ph¬ng ph¸p Thực hành theo nhóm – GV giải đáp, hớng dẫn IV - TiÕn tr×nh bµi d¹y H§ cña GV - hs Ghi B¶ng GV: Yêu cầu học sinh bật máy tính và khởi động phÇn mÒm Earth Explorer ? §Ó hiÖn tªn c¸c níc Ch©u ¸ ta lµm nh thÕ nµo? - Yêu cầu học sinh thể đồ các nớc Châu á - Yªu cÇu häc sinh xem th«ng tin chi tiÕt cña níc ViÖt Nam ? Để chọn đợc vị trí nớc Việt Nam ta làm nh nµo? - Yêu cầu học sinh cho tên, thủ đô, các sông, đờng bờ biển, các đảo Việt Nam GV: Híng dÉn häc sinh xem c¸c th«ng tin vÒ diÖn tÝch, d©n sè cña mét níc - Yªu cÇu häc sinh xem th«ng tin vÒ diÖn tÝch vµ d©n số Việt Nam mốc nào đó và cho kết tìm đợc - Yªu cÇu häc sinh cho hiÖn tªn c¸c thµnh phè cña Việt Nam trên đồ nh hình trang 108 SGK ? §Ó tÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a Hµ Néi vµ B¾c Kinh ta Thực hành xem đồ §o kho¶ng c¸ch - Di chuyển chuột đến vùng cần ®o - Nh¸y chuét nót Measure - Di chuyển đến vị trí thứ - Kéo thả chuột đến vị trí thứ (34) lµm nh thÕ nµo? Đa thêm số cặp địa danh để học sinh thực hành việc đo khoảng cách địa điểm D - Cñng cè - Nh¾c l¹i tÊt c¶ c¸c thao t¸c víi Earth Explorer - NhËn xÐt hk¶ n¨ng tiÕp thu vµ thùc hµnh hiÖu qu¶ cña häc sinh E - Híng dÉn vÒ nhµ - Thao t¸c l¹i trªn m¸y tÝnh nÕu cã ®iÒu kiÖn - Chuẩn bị đọc trớc cho bài - (35) TuÇn 14 Ngµy so¹n: 22 / 11 / 2012 TiÕt 28 Ngµy gi¶ng: 24 / 11 / 2012 Bµi thao t¸c víi b¶ng tÝnh (t1) I - Môc tiªu KiÕn thøc - Hớng dẫn cho HS cách điều chỉnh độ rộng cột và chiều cao hàng, đồng thời giíi thiÖu nµo th× thªm cét, thªm hµng hoÆc xo¸ cét, xo¸ hµng Kü N¨ng - HS biết cách điều chỉnh độ rộng cột và chiều cao hàng và biết thêm cột, thªm hµng hoÆc xo¸ cét, xo¸ hµng II - ChuÈn bÞ Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, phßng m¸y, bµi gi¶ng ®iÖn tö Häc sinh: Häc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ III - Ph¬ng ph¸p Trình bày trực quan, vấn đáp, thực hành mẫu IV - TiÕn tr×nh bµi d¹y H§ cña GV - hs Ghi B¶ng Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao GV: §a t×nh huèng: nhËp vµo cña hµng trang tÝnh xuÊt hiÖn c¸c trêng hîp nh h×nh minh ho¹ + Cét Hä Tªn vµ cét ®iÓm trung b×nh qu¸ hÑp + Dßng qu¸ hÑp - GV thao t¸c c¸c t×nh huèng võa ®a vµ c¸ch gi¶i quyÕt - Yªu cÇu HS tù t¹o t×nh huèng vµ thao t¸c nhiÒu lÇn - §a trá vµo v¹ch ng¨n c¸ch cét hoÆc hai dßng - Kéo thả sang phải, trái/lên, xuống để mở rộng thu hẹp độ rộng chiều cao theo ý muèn * Chú ý: Nháy đúp chuột trên vạch phân cách - GV đa tình cần phải chèn cột hàng điều chỉnh độ rộng cột, độ thªm cét hoÆc hµng trªn mµn chiÕu cao hµng võa khÝt víi d÷ liÖu cã cét vµ (Chèn thêm cột Giới tính bên cạnh hàng đó cét Hä tªn) - Chèn thêm hành để tạo ChÌn thªm hoÆc xo¸ cét vµ hµng kho¶ng c¸ch nh h×nh minh ho¹ - GV giíi thiÖu c¸ch lµm b»ng menu a) ChÌn thªm cét hoÆc hµng (36) lÖnh hoÆc dïng chuét, hoÆc dïng bµn phÝm - Chó ý: Khi xo¸ cét hoÆc xo¸ hµng, các cột bên phải đợc đẩy sang trái, các hàng phía dới đợc đẩy lên trên + §Ó chÌn thªm cét: - Chän mét cét - InsertColumns + §Ó chÌn thªm hµng: - Chän mét hµng - Insert Rows b) Xo¸ cét hoÆc hµng - Chän cét hoÆc hµng cÇn xo¸ - Chuét ph¶i  Delete D - Cñng cè - Yªu cÇu häc sinh tù t¹o mét danh s¸ch häc sinh gåm 15 em, víi c¸c cét Stt, Hä tªn, ngµy sinh, ®iÓm to¸n, ®iÓm v¨n + Thªm mét cét ®iÓm lý bªn c¹nh ®iÓm to¸n + Thêm hàng để tạo khoảng cách từ HS thứ với phần phía trên + Xo¸ hµng cña HS ë vÞ trÝ 13 E - Híng dÉn vÒ nhµ - Thùc hµnh trªn m¸y nÕu cã ®iÒu kiÖn - Lµm bµi tËp 1, SGK/Tr.44 TuÇn 15 TiÕt 29 Bµi Ngµy so¹n: 22 / 11 / 2012 Ngµy gi¶ng: 24 / 11 / 2012 thao t¸c víi b¶ng tÝnh (t1) Bµi thùc hµnh chØnh söa trang tÝnh cña em I - Môc tiªu KiÕn thøc (37) - Học sinh đợc thao tác để điểu chỉnh độ rộng cột và chiều cao hàng; c¸c thao t¸c vÒ hµng vµ cét trªn mét trang tÝnh; Thùc hiÖn c¸c thao t¸c chÐp vµ di chuyÓn d÷ liÖu Kü N¨ng - HS biết làm và làm tốt các thao tác các kiến thức trên II - ChuÈn bÞ Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, phßng m¸y, b¶ng phô Häc sinh: Häc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ III - Ph¬ng ph¸p Thực hành theo nhóm – GV giải đáp, hớng dẫn IV - TiÕn tr×nh bµi d¹y H§ cña GV - hs GV: Yêu cầu học sinh khởi động chơng trình b¶ng tÝnh Excel vµ më b¶ng tÝnh Bang diem lop em đã đợc lu bài thực hành a) ChÌn thªm cét trèng vµo tríc cét D (VËt Lý) để nhập điểm môn Tin học nh minh hoạ trên MT b) ChÌn thªm c¸c hµng trèng vµ thùc hiÖn c¸c thao tác điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng để có trang tính tơng tự nh hình 48a c) Trong c¸c « cña cét G (Diem trung binh) cã c«ng thøc tÝnh ®iÓm trung b×nh cña häc sinh Hãy kiểm tra công thức các ô đó để biết sau chÌn thªm mét cét, c«ng thøc cã cßn đúng không? điều chỉnh lại công thức cho đúng d) Di chuyÓn d÷ liÖu c¸c « cét thÝch hîp để có trang tính nh hình 48b Lu bảng tính em - TiÕp tôc sö dông b¶ng tÝnh Bang diem lop em a) Di chuÓn d÷ liÖu cét D (Tin hoc) t¹m thêi sang cét kh¸c vµ xo¸ cét D - Sử dụng hàm thích hợp để tính điểm trung bình ba m«n häc (to¸n, VËt lý, Ng÷ V¨n) cña b¹n ®Çu tiên ô F5 và sao chép công thức để tÝnh ®iÓm trung b×nh cña c¸c b¹n cßn l¹i b) ChÌn thªm cét míi vµo cét E (Ng÷ v¨n) vµ Ghi B¶ng Bµi Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hµng, chÌn thªm hµng vµ cét, chÐp vµ di chuyÓn d÷ liÖu a) b) Bµi T×m hiÓu c¸c trêng hîp tù ®iÒu (38) chÐp d÷ liÖu tõ cét lu t¹m thêi (®iÓm Tin hoc) vào cột đợc chèn thêm KiÓm tra c«ng thøc cét §iÓm trung b×nh có còn đúng không? Từ đó rút kết luận thêm vÒ u ®iÓm cña viÖc sö dông hµm thay v× sö dông c«ng thøc c) ChÌn thªm cét míi vµo cét §iÓm trung b×nh và nhập liệu để có trang tính nh hình 49 Kiểm tra tính đúng đắn công thức cột ®iÓm trung b×nh vµ söa c«ng thøc cho phï hîp H·y rót kÕt luËn nµo chÌn thªm cét míi, công thức đúng a) T¹o trang tÝnh míi víi néi dung nh h×nh 50 b) Sö dông hµmh hoÆc c«ng thøc thÝch hîp ô D1 để tính tổng các số các ô A1, B1 và C1 c) Sao chÐp c«ng thøc « D1 vµo c¸c «: D2; E1; E2 vµ E3 - Quan sát các kết nhận đợc và giải thích? - Di chuyÓn c«ng thøc « D1 vµo « G1 vµ chØnh cña c«ng thøc chÌn, thªm cét míi §ãng b¶ng tÝnh nhng kh«ng lu Bµi Thùc hµnh chÐp vµ di chuyÓn c«ng thøc vµ d÷ liÖu T¹o trang tÝnh Bµi c«ng thøc « D2 vµo « G2  Quan s¸t kÕt Thùc hµnh chÌn vµ ®iÒu chØnh độ rộng cột, chiều cao nhận đợc và rút nhận xét em hµng d) Ta nãi r»ng chÐp néi dung cña mét « (Hay mét khèi «) vµo mét khèi cã nghÜa r»ng sau chọn các ô và nháy nút copy, ta chọn khối đích tríc nh¸y nót Paste - Sao chÐp néi dung « A1 vµo khèi H1:J4 - Sao chÐp khèi A1:A2 vµo c¸c khèi sau: A5:A7; B5:B8; C5:C9 ? Quan sát các kết nhận đợc và rút nhận xÐt cña em D - Cñng cè HS1 Nêu cách điều chỉnh độ rộng cột và chiều cao hàng? Thao tác cụ thể trªn m¸y tÝnh HS2 Nªu c¸ch thªm, bít cét hoÆc hµng? Thao t¸c cô thÓ trªn m¸y tÝnh E - Híng dÉn vÒ nhµ - Thùc hµnh trªn m¸y nÕu cã ®iÒu kiÖn (39) (40) Ngµy so¹n: / / 2009 Ngµy gi¶ng: / / 2009 TiÕt 31: bµi tËp I - Môc tiªu KiÕn thøc - Kiểm tra việc nắm bắnt kiến thức học sinh và việc sử dụng các hàm để tính to¸n Kü N¨ng - Thực đợc các phép toán cách sử dụng hàm, công thức Thái độ - Học sinh thấy đợc lợi ích việc sử dụng hàm và công thức tính toán II - ChuÈn bÞ Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, phßng m¸y, b¶ng phô Häc sinh: Häc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ III - Ph¬ng ph¸p Thực hành theo nhóm – GV giải đáp, hớng dẫn IV - TiÕn tr×nh bµi d¹y H§ cña GV - hs Ghi B¶ng Bµi Sö dông c«ng thøc tÝnh c¸c gi¸ trÞ sau GV: Ra yêu cầu đề bài a) 152 :4 b) (2 + 7)2: GV : Gäi häc sinh lªn b¶ng, chuyÓn c¸c c) (32 - 7)2 - (6 + 5)3 c«gn thøc sang d¹ng b¶ng tÝnh d) (188 - 122) :7 - Yªu cÇu häc sinh më m¸y vµ lµm bµi Bµi GV: §a kÕt qu¶: Cho b¶ng d÷ liÖu: a) 56.12 B¶ng ®iÓm líp 7A b) 11.57 Stt Hätªn To¸n Tin NV T§ §TB An 8 ? ? c) -706 B× n h 10 9 ? ? d) 4425.143 Kh¸nh 8 ? ? GV: Ra yªu cÇu bµi trªn b¶ng phô V©n ? ? Hoa 9 ? ? a) Sử dụng các hàm để tính TĐ, ĐTB - Híng dÉn häc sinh c¸c c¸ch lµm cña cña c¸c häc sinh trªn tõng phÇn yªu cÇu b) Sử dụng hàm Max, Min để tính TĐ, * Gîi ý: §TB lín nhÊt, nhá nhÊt HS sö dông c¸c hµm sau: c) Điều chỉnh độ rộng hàng và cột SUM (41) AVERAGE MAX MIN D - Cñng cè ( 3’ ) - Nh¾c l¹i c¸c bíc sö dông c«ng thøc - NhËn xÐt giê thùc hµnh cña häc sinh E - Híng dÉn vÒ nhµ ( 1’ ) - Thùc hµnh trªn m¸y nÕu cã ®iÒu kiÖn - ChuÈn bÞ cho bµi kiÓm tra thùc hµnh Ngµy so¹n: / / 2009 TiÕt 32: cho phï hîp d) Thª cét Lý vµ cho ®iÓm vµo NhËn xÐt g× vÒ kÕt qu¶ tæng ®iÓm? / 2009 Ngµy gi¶ng: kiÓm tra thùc hµnh (1 tiÕt) I - Môc tiªu Kiến thức- Kiểm tra chất lơng các thao tác từ bài đến bài Kü N¨ng- C¸c thao t¸c c¬ b¶n ban ®Çu lµm viÖc víi trang tÝnh Thái độ- Thái độ học tập nghiêm túc, thực hành hiệu II - ChuÈn bÞ Giáo viên: Giáo trình, đề bài, phòng máy Häc sinh: Häc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ III - Ph¬ng ph¸p KiÓm tra thù hµnh trªn m¸y IV - TiÕn tr×nh bµi d¹y §Ò bµi Bµi Khởi động chơng trình bảng tính Excel Nhập trang tính với nội dung nh sau: A B C D E F Stt Hä vµ tªn To¸n Lý V¨n §TB §inh Hoµng An 8 2 Lª Hoµi An 10 10 3 Ph¹m Nh Anh 8 4 Ph¹m Thanh B×nh 8 5 NguyÔn Linh Chi 6 Vò Xu©n C¬ng 10 9 7 TrÇn Quèc §¹t 8 8 NguyÔn Anh Duy 9 9 NguyÔn Trung Dòng 8 10 TrÇn Hoµng Hµ 8 (H1) a) NhËp ®iÓm thi c¸c m«n nh minh ho¹ h×nh b) TÝnh ®iÓm trung b×nh b»ng c«ng thøc thÝch hîp vµo cét §TB / (42) c) Lu b¶ng tÝnh víi tªn Bang diem cua em Bµi (Sö dông h×nh cña Bµi 1) a) Sử dụng các hàm thích hợp để tính lại các kết đã tính Bài và so sánh víi c¸ch tÝnh b»ng c«ng thøc b) Sö dông hµm Average tÝnh ®iÓm trung b×nh tõng m«n häc cña c¶ líp dßng §TB c) Sử dụng hàm Max, Min xác định điểm trung bình cao và điểm trung bình thấp nhÊt Bµi a) Chèn thêm cột trống vào trớc cột D (Lý) để nhập môn Tin nh hình dới b) Chèn các hàng trống và thực các thao tác điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng để có trang tính nh hình H2 A B C D E F G Stt Hä vµ tªn To¸n Tin Lý V¨n §TB 10 11 12 13 §inh Hoµng An 8 7.7 Lª Hoµi An Ph¹m Nh Anh Ph¹m Thanh B×nh NguyÔn Linh Chi Vò Xu©n C¬ng TrÇn Quèc §¹t 8 10 10 9 10 10 10 9 9.7 7.3 8.5 7.5 9.5 8.5 10 NguyÔn Anh Duy NguyÔn Trung Dòng TrÇn Hoµng Hµ 8 9 7 7.5 7.7 7.5 (H2) c) Di chuyển liệu các cột thích hợp để có trang tính nh hình H3 A B C D E F G Stt Hä vµ tªn To¸n Tin Lý V¨n §TB §inh Hoµng An 8 7.7 Lª Hoµi An Ph¹m Nh Anh Ph¹m Thanh B×nh NguyÔn Linh Chi Vò Xu©n C¬ng TrÇn Quèc §¹t 10 9 10 10 9 10 9 8 10 9.7 7.3 8.5 7.5 9.5 8.5 (43) 10 11 12 NguyÔn Anh Duy NguyÔn Trung Dòng 7 13 10 TrÇn Hoµng Hµ D - Cñng cè E - Híng dÉn vÒ nhµ - Ôn lại các kiến thức đã học, và thực hành trên máy có điều kiện Ngµy so¹n: / / 2009 / 2009 TiÕt 33,34: 7.5 7.7 7.5 Ngµy gi¶ng: ¤n tËp I - Môc tiªu KiÕn thøc - KiÓm tra viÖc n¾m b¾nt kiÕn thøc cña häc sinh tõ ®Çu n¨m häc - §iÒu chØnh viÖc häc cña häc sinh còng nh viÖc d¹y cña gi¸o viªn Kü N¨ng - H×nh thµnh cho häc sinh kü n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch, t tæng hîp Thái độ - Nghiªm tóc, tËp trung, chó ý II - ChuÈn bÞ Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, phßng m¸y, b¶ng phô Häc sinh: Häc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ III - Ph¬ng ph¸p Quan s¸t, ph©n tÝch tæng hîp IV - TiÕn tr×nh bµi d¹y H§ cña GV - hs Ghi B¶ng Lý thuyÕt Giáo viên đa các chủ đề kiến thức lý - Các thao tác khởi động Excel thuyết đã học chơng trình học - Các thành phần trên cửa sổ kú I Excel - C¸c bíc nhËp c«ng thøc - Yªu cÇu häc sinh theo c¸ nh©n lÇn lît gi¶i - Có ph¸p cña c¸c hµm đáp các chủ đề lý thuyết đó SUM GV: Ra bµi tËp (treo b¶ng phô) vµ híng dÉn AVERAGE häc sinh lµm bµi MAX - §Ó häc sinh lµm bµi GV: Đa đáp án -1, 2, -6, 1, 1, MIN Bµi tËp / (44) a) Bµi Gi¶ sö « A1, B1 lÇn lît lµ c¸c sè -4, Em h·y cho biÕt kÕt qu¶ cña c¸c phÐp tÝnh: GV: §a bµi tËp (phat phiÕu häc tËp cho =SUM(A1,B1) häc sinh) =SUM(A1,B1,B1) =SUM(A1,B1,-5) - Híng dÉn häc sinh lµm =SUM(A1,B1,2) b) Bµi tËp - Sö dông c¸c hµm: SUM tÝnh Tæng, MAX, MIN tÝnh cét Tæng, AVERAGE tÝnh cét N«ng nghiÖp, C«ng nghiÖp, DÞch vô N¨m NNghiÖp CNghiÖp DVô Tæng ? 2001 164031 542155 104945 126381 ? 2002 170366 70499 ? 2003 174927 136165 139721 ? 2004 188045 159752 157753 ? ? ? ? GTTB ? GTLN ? GTNN - Lu b¶ng víi tªn Gia tri san xuat D - Cñng cè ( 3’ ) - Nhắc lại các bớc sử dụng hàm để tính toán - NhËn xÐt gio¸no tËp cña häc sinh E - Híng dÉn vÒ nhµ ( 1’ ) - Thùc hµnh trªn m¸y nÕu cã ®iÒu kiÖn - ChuÈn bÞ tèt cho bµi kiÓm tra häc kú I Ngµy so¹n: / / 2009 / 2009 TiÕt 35,36: Ngµy gi¶ng: kiÓm tra häc k× i I - Môc tiªu KiÕn thøc- C¸c thµnh phÇn trang tÝnh - Các khái niệm đơn giản ban đầu trang tính Kü N¨ng- C¸c thao t¸c c¬ b¶n ban ®Çu lµm viÖc víi trang tÝnh Thái độ- Hình thành thái độ trung thực, nghiêm túc làm bài / (45) II - ChuÈn bÞ Giáo viên: Giáo trình, đề bài Häc sinh: Häc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ III - Ph¬ng ph¸p Thi viÕt trªn giÊy IV - TiÕn tr×nh bµi d¹y §Ò bµi Phần I: (7Đ: 0,5/1) - Học sinh khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng Câu 1: Muốn sửa liệu ô tính mà không cần nhập lại ta thực thao tác nào? A Nháy chuột trên ô tính và sửa liệu B Nháy chuột trên công cụ C Nháy đúp chuột trên ô tính và sửa liệu C Cả câu trên đúng Câu 2: Tính toán với địa ô: Khi liệu ban đầu thay đổi thì kết tính toán sẽ: A Không thay đổi A Cần phải tính toán lại C Cập nhật tự động D Cả câu trên sai Câu 3: Để chỉnh độ rộng cột vừa khít với liệu cột thực thao tác nào? A Nháy chuột trên vạch phân cách cột B Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột C Nháy chuột trên vạch phân cách dòng D Cả câu trên sai Câu 4: Trong ô A1 có nội dung “Bảng điểm lớp 7A” Để chỉnh nội dung này vào bảng điểm (Giữa các cột từ A đến G) Sau chọn các ô từ A1 đến G1, em nháy chuột vào nút lệnh nào các nút lệnh sau? A B C D Câu 5: Khối liệu có liệu nằm các ô E10 và B5 thì địa khối đó là: A E10:B5 B B5:E10 C B10:E5 D B5:E5 Câu 6: Thanh công thức cho ta biết nội dung ô chọn A Đúng B Sai Câu 7: Nếu chọn đồng thời nhiều khối ô khác nhau, ta chọn khối đầu tiên và nhấn phím nào để chọn các khối ô tiếp theo? A Alt B Ctrl C Shift D Phím nào Câu 8: Hãy công thức tính đúng: A =(7+9)/2 B =(15+5)\3 C = ‘( - 3)/3 D Tất đúng Câu 9: Giả sử cần tính tổng giá trị ô B2 và D2 công thức nào đúng? A =B2*D2 B =B2+D2 C B2+D2 D =B2/D2 Câu 10: Cho giá trị ô A1 = 8, B1 = Hãy chọn kết công thức =A1*2 + B1*3 A 13 B 28 C 34 D 24 Câu 11: Các kí hiệu đúng dùng để kí hiệu các phép toán Excel? A ^ / : x B + - : ^ C + - * / ^ D + - ^ \ * Câu 12: Câu phát biểu nào đúng? A Mỗi ô có thể có nhiều địa khác B Dấu = là dấu cuối cùng cần gõ nhập công thức C Thanh công thức và ô tính giống D Tất sai Câu 13: Để tính giá trị trung bình ô A1 , B1, C1, cách tính nào sau đâu là đúng? A Average(A1,B1,C1) B =(A1+ B1+ C1)/3 C =Sum(A1+B1+C1) D Cả A, B, C đúng (46) Câu 14: Ô A1 có số 1.753 Sau chọn ô A1, nháy chuột lần vào nút Kết hiển thị ô A1 là: A 1.753 B 1.75 C 1.76 D Một kết khác Phần II (1Đ: 0,25/1): Các cách nhập hàm sau đây đúng hay sai? Hãy đánh dấu √ vào ô vuông: Đúng Sai C =Sum(30,2007,A5)   A Sum(30,2007,A5)=   B =SUM(30,2007,A5)   D =SUM (30, 2007,A5)   Phần III: (2Đ: 0,5/1): Giả sử các ô A1, B1 chứa các số 20 và -1050 Cho biết kết các công thức tính sau: Công thức =SUM(A1, B1, -50) =MAX(A1, B1, -50) =MIN(A1, B1, -50) =AVERAGE(A1, B1, -50) Kết ……… ……… ……… ……… §¸p ¸n + BiÓu ®iÓm C©u §¸p ¸n C©u 1: C C©u 2: C C©u 3: B C©u 4: D C©u 5: B C©u 6: A PhÇ C©u 7: B nI C©u 8: A C©u 9: B C©u 10: B C©u 11: C C©u 12: D C©u 13: B C©u 14: B PhÇn II C § A S B § D S PhÇn III -980, 20, -1050, -360 ( §Ò thùc hµnh ) Thêi gian lµm bµi 45 phót ** Bµi LËp trang tÝnh vµ sö dông c«ng thøc BiÓu ®iÓm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5/1 (47) Khëi động chơng tr×nh b¶ng tÝnh Excel vµ lËp b¶ng tÝnh nh sau: a Sử dụng công thức thích hợp để tính điểm trung bình các bạn cột điểm trung b×nh b TÝnh ®iÓm trung b×nh cña c¶ líp vµ ghi « díi cïng cña cét §iÓm trung b×nh c Lu b¶ng tÝnh víi tªn Bai thi hoc ky Bµi Më l¹i bµi tËp vµ thùc hiÖn c¸c thao t¸c sau: a Chèn thêm cột trống trớc cột F ( Điểm trung bình) để nhập điểm môn Tin học nh h×nh minh ho¹ b Xo¸ kÕt qu¶ cét ®iÓm trung b×nh TÝnh l¹i ®iÓm trung b×nh cña b¹n thø nhÊt Sao chép công thức vừa tính đợc để tính điểm trung bình các bạn còn lại c Lu l¹i bµi tËp víi tªn cò cña bµi tËp ( Trong qu¸ tr×nh häc sinh thùc hµnh, gi¸o viªn cã thÓ yªu cÇu HS thùc hiÖn thªm c¸c thao tác: Tăng độ rộng cột, chiều cao hàng, chép công thức, chép liÖu, thªm bít dßng cét ) §¸p ¸n – BiÓu ®iÓm C©u C©u a b c C©u a b c * KÕt qu¶ Néi dung Lập đợc trang tính Tính đợc điểm TB Tính đợc ĐTB lớp Lau bµi theo yªu cÇu §iÓm 2.0 1.0 1.0 1.0 Chèn thêm đợc cột Xoá đợc cột, tính lại Lu bµi theo yªu cÇu 1.0 3.0 1.0 (48) Líp 7A 7B 7C 7D Giái Kh¸ TB YÕu (49)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an tin 7, Giao an tin 7