tham khao nha quy thay co

22 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:03

* NÕu c¹nh huyÒn vµ mét gãc nhän cña tam gi¸c vu«ng nµy b»ng c¹nh huyÒn vµ mét gãc nhän cña tam gi¸c vu«ng kia th× hai tam giác vuông đó bằng nhau... Đỗ Đăng Năm..[r] (1)Chµo mõng quý thÇy c« vÒ dù giê tiÕt h×nh häc líp 7A3 Đỗ Đăng Năm (2) KiÓm tra bµi cò - Nờu các trờng hợp hai tam giác đã học? + Trường hợp thứ C-C-C: “Nếu ba cạnh tam giác này ba cạnh tam giác thì hai tam giác đó nhau” M N M' P N' Đỗ Đăng Năm P' (3) CÙNG SUY NGẪM - Nếu ΔABC và ΔA/B/C/ có B = B/, BC = B/C/, C = C/ thì hai tam giác đó có không? A’ A B C B’ Đỗ Đăng Năm ? C’ (4) TiÕt 28: trườngưhợpưbằngưnhauưthứưbaưcủaưtamưgiácưG.C.G Bµi to¸n a) VÏ ABC cã: BC = 4cm; B =600; C= 400 -VÏ ®o¹n th¼ng BC = 4cm -Trªn cïng nöa mÆt ph¼ng bê b) VÏ thªm  A’B’C’ cã: B’C’=4cm, B’ = 600, C’= 400 BC, vÏ tia Bx vµ Cy cho CBx = 600 ; BCy = 400 -Hai tia trªn c¾t t¹i A x y y’ A’ A 60 B x’ 40 4cm 600 C Đỗ Đăng Năm B’ 400 4cm C’ (5) TiÕt 28: trườngưhợpưbằngưnhauưthứưbaưcủaưtamưgiácưG.C.G Bµi to¸n c) §o vµ so s¸nh AB vµ A’B’ d) Dựa vào các trờng hợp tam giác đã học, có kết luận đợc ABC = A’B’C’ không? Vì sao? A A’ §¸p ¸n c©u d B C XÐt ABC vµ A’B’C’ cã: B’ BC = B’C’ (gt) B = B’ (gt) AB = A’B’ (thùc nghiÖm) Đỗ Đăng ’ ’ Năm Suy ABC = A B C’ (c-g-c) C’ (6) TiÕt 28: trườngưhợpưbằngưnhauưthứưbaưcủaưtamưgiácưG.C.G x y B y A 600 400 4cm x A’ 600 C B’ Đỗ Đăng Năm 400 4cm C’ (7) TiÕt 28: trườngưhợpưbằngưnhauưthứưbaưcủaưtamưgiácưG.C.G * NÕu mét c¹nh vµ hai gãc kÒ cña tam gi¸c nµy b»ng mét c¹nh vµ hai gãc kÒ cña tam gi¸c th× hai tam gi¸c đó Đỗ Đăng Năm (8) TiÕt 28: trườngưhợpưbằngưnhauưthứưbaưcủaưtamưgiácưG.C.G A’ A B C B’ C vµ C  cã : ˆ  ˆ    C ' C '  C C ( g c.g )  ˆ ˆ C C    Đỗ Đăng Năm C’ (9) TiÕt 28: trườngưhợpưbằngưnhauưthứưbaưcủaưtamưgiácưG.C.G E A ? D F C B Đỗ Đăng Năm (10) TiÕt 28: trườngưhợpưbằngưnhauưthứưbaưcủaưtamưgiácưG.C.G * NÕu mét c¹nh vµ hai gãc kÒ cña tam gi¸c nµy b»ng mét c¹nh vµ hai gãc kÒ cña tam gi¸c th× hai tam gi¸c đó Đỗ Đăng Năm (11) TiÕt 28: trườngưhợpưbằngưnhauưthứưbaưcủaưtamưgiácưG.C.G Bµi tËp: T×m c¸c tam gi¸c b»ng ë mçi h×nh 94,95,96 H94 H95 B A 1 D E F C O C H96 H D B G F A E Đỗ Đăng Năm (12) TiÕt 28: trườngưhợpưbằngưnhauưthứưbaưcủaưtamưgiácưG.C.G H94 B A 1 D XÐt ABD vµ CDB cã: D1 = B1 (gt) BD chung B2 = D2 (gt) Suy ABD = CDB (g.c.g) Đỗ Đăng Năm C (13) TiÕt 28: trườngưhợpưbằngưnhauưthứưbaưcủaưtamưgiácưG.C.G H95 •Ta cã: F = H (gt) E F  EF // HG (1 cÆp gãc slt b»ng nhau)  E = G (slt) * XÐt OEF vµ OGH cã: O E = G (cmt) EF = HG (gt) H F = H (gt) Suy OEF = OGH (g.c.g) Đỗ Đăng Năm G (14) TiÕt 28: trườngưhợpưbằngưnhauưthứưbaưcủaưtamưgiácưG.C.G C H96 D F B A E XÐt ABC vµ EDF cã: A = E = 900 (gt) AC = EF (gt) C = F (gt) Suy ABC = EDF (g.c.g) Đỗ Đăng Năm (15) TiÕt 28: trườngưhợpưbằngưnhauưthứưbaưcủaưtamưgiácưG.C.G hÖ­qu¶­1: * NÕu mét c¹nh gãc vu«ng vµ mét gãc nhän kÒ c¹nh Êy cña tam gi¸c vu«ng nµy b»ng mét c¹nh gãc vu«ng vµ mét gãc nhän kÒ c¹nh Êy cña tam gi¸c vu«ng th× hai tam giác vuông đó C D B F A Đỗ Đăng Năm E (16) TiÕt 28: trườngưhợpưbằngưnhauưthứưbaưcủaưtamưgiácưG.C.G Bµi to¸n Cho tam gi¸c ABCvµ tam gi¸c DEFcã : A = D = 900; BC =EF; B = E Chøng minh ABC = DEF ABC vµ DEF GT B E A=D=900; B = E BC = EF KL ABC = DEF Đỗ Đăng Năm A C D F (17) TiÕt 28: trườngưhợpưbằngưnhauưthứưbaưcủaưtamưgiácưG.C.G Chøng minh • ABC cã: A = 900 =>C = 900 - B DEF cã: D = 900 => F = 900 – E Mµ B = E (gt) Suy ra: C = F •XÐt ABC vµ DEF cã: B = E (gt) BC = EF (gt) C = F (cmt) ABC = DEF (g.c.g) Đỗ Đăng Năm (18) TiÕt 28: trườngưhợpưbằngưnhauưthứưbaưcủaưtamưgiácưG.C.G hÖ­qu¶­2: * NÕu c¹nh huyÒn vµ mét gãc nhän cña tam gi¸c vu«ng nµy b»ng c¹nh huyÒn vµ mét gãc nhän cña tam gi¸c vu«ng th× hai tam giác vuông đó Đỗ Đăng Năm (19) TiÕt 28: trườngưhợpưbằngưnhauưthứưbaưcủaưtamưgiácưG.C.G c.c.c c.g.c g.c.g Đỗ Đăng Năm (20) TiÕt 28: trườngưhợpưbằngưnhauưthứưbaưcủaưtamưgiácưG.C.G B A E C Đỗ Đăng Năm D F (21) TiÕt 28: trườngưhợpưbằngưnhauưthứưbaưcủaưtamưgiácưG.C.G  Bµi tËp Có thể khẳng định hai tam giác hình sau đợc không? Nếu thì theo trờng hợp nào? H1 c-c-c H2 c-g-c H3 g-c-g Đỗ Đăng Năm H4 H5 (22) TiÕt 28: trườngưhợpưbằngưnhauưthứưbaưcủaưtamưgiácưG.C.G Hướngưdẫnưvềưnhà  Tổng kết các trờng hợp đã häc cña tam gi¸c thêng vµ tam gi¸c vu«ng * Chøng minh l¹i hÖ qu¶ 1, bµi tËp ?2 vµo vë bµi tËp vÒ nhµ  BTVN: 33, 34, 35,37 ( SGK-123 ) * Ôn các định lí và tính chất đã học ch¬ng II Đỗ Đăng Năm (23)
- Xem thêm -

Xem thêm: tham khao nha quy thay co, tham khao nha quy thay co