(Luận văn thạc sĩ) quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện mường khương, tỉnh lào cai

90 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 08:52

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ MINH HẢO NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ SÉT HỮU CƠ TỪ BENTONIT (TRUNG QUỐC) VỚI CETYLTRIMETYLAMONI BROMUA VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP PHỤ PHENOL ĐỎ LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC THÁI NGUYÊN - 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ MINH HẢO NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ SÉT HỮU CƠ TỪ BENTONIT (TRUNG QUỐC) VỚI CETYLTRIMETYLAMONI BROMUA VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP PHỤ PHENOL ĐỎ Ngành: HĨA VƠ CƠ Mã số: 8.44.01.13 LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Thị Hà Thanh THÁI NGUYÊN - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Đề tài: "Nghiên cứu điều chế sét hữu từ bentonit Trung Quốc với cetyltrimetylamoni bromua khảo sát khả hấp phụ phenol đỏ" cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nghiên cứu luận văn hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Thái Ngun, tháng 06 năm 2020 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Minh Hảo i LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn TS Phạm Thị Hà Thanh - người tận tình bảo, giúp đỡ hướng dẫn em suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Hóa học giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi trình học tập, nghiên cứu để em hoàn thành luận văn Em xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo cán phịng thí nghiệm Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên; Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam anh chị học viên giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành luận văn Vì thời gian có hạn, khả nghiên cứu cịn hạn chế nên kết nghiên cứu cịn nhiều thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy, giáo bạn để luận văn hoàn thiện Em xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 06 năm 2020 Tác giả Nguyễn Thị Minh Hảo ii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC HÌNH VẼ vi MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu bentonit 1.1.1 Thành phần cấu trúc bentonit 1.1.2 Tính chất bentonit 1.1.3 Ứng dụng bentonit 1.1.4 Nguồn bentonit giới Việt Nam 10 1.2 Sét hữu 11 1.2.1 Giới thiệu sét hữu 11 1.2.2 Cấu trúc sét hữu 13 1.2.3 Tính chất ứng dụng sét hữu 15 1.2.4 Tổng hợp sét hữu 17 1.2.5 Một số yếu tố ảnh hưởng trình điều chế sét hữu phương pháp khuếch tán dung dịch nước 20 1.3 Giới thiệu phenol đỏ 22 1.4 Giới thiệu phương pháp hấp phụ 27 1.4.1 Hấp phụ vật lý hấp phụ hóa học 27 1.4.2 Cân hấp phụ, dung lượng hấp phụ hiệu suất hấp phụ 28 1.4.3 Mơ hình hấp phụ đẳng nhiệt - Phương trình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir 29 Chương THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 2.1 Hóa chất, dụng cụ phương pháp nghiên cứu 31 2.1.1 Hóa chất 31 iii 2.1.2 Dụng cụ 32 2.1.3 Các phương pháp nghiên cứu 32 2.2 Khảo sát trình tổng hợp sét hữu 34 2.2.1 Quy trình điều chế sét hữu 34 2.2.2 Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ phản ứng 35 2.2.3 Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ khối lượng CTAB/bent-TQ 38 2.2.4 Khảo sát ảnh hưởng pH huyền phù 40 2.2.5 Khảo sát ảnh hưởng thời gian phản ứng 42 2.2.6 Đánh giá cấu trúc đặc điểm sét hữu điều chế điều kiện tối ưu 44 2.3 Khảo sát khả hấp phụ phenol đỏ bent-TQ sét hữu điều chế 49 2.3.1 Xây dựng đường chuẩn phenol đỏ 49 2.3.2 Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ phenol đỏ bentTQ sét hữu điều chế 50 KẾT LUẬN 63 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 iv DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu, viết tắt Tên gọi MMT Montmorillonit bent-TQ Bentonit Trung Quốc bent-Na Bentonit - natri bent-Ca Bentonit - canxi CTAB Cetyltrimetylamoni bromua Bent-BT-PTPB Bentonit Bình Thuận với tác nhân hữu propyltriphenylphotphoni bromua TĐTM Tetrađecyltrimetylamoni bromua d001 Khoảng cách hai mặt mạng CEC Dung lượng trao đổi cation COD Nhu cầu oxi hóa học XRD Phương pháp nhiễu xạ tia X SEM Phương pháp hiển vi điện tử quét TGA Phương pháp phân tích nhiệt UV-Vis Phương pháp phổ hấp thụ phân tử iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 1.1 Phân loại số khoáng sét thường gặp dựa vào thành phần nguyên tố chủ yếu Al, Fe, Mg (không kể Si) Bảng 1.2 Thành phần bentonit Trung Quốc (sử dụng đề tài) 11 Bảng 1.3 Tóm tắt số cơng trình Kwolek cộng (2003), Tang cộng (2003), Yilmaz (2004) Lee (2004) 15 Bảng 2.1 Ảnh hưởng nhiệt độ phản ứng đến giá trị d001 hàm lượng (%) cation hữu xâm nhập mẫu sét hữu 36 Bảng 2.2 Ảnh hưởng tỉ lệ khối lượng CTAB/bent-TQ đến giá trị d001 hàm lượng (%) cation hữu xâm nhập mẫu sét hữu 38 Bảng 2.3 Ảnh hưởng pH huyền phù đến giá trị d001 hàm lượng (%) cation hữu xâm nhập mẫu sét hữu 41 Bảng 2.4 Ảnh hưởng thời gian phản ứng đến giá trị d001 hàm lượng (%) cation hữu xâm nhập mẫu sét hữu 43 Bảng 2.5 Giá trị d001 góc 2θ bent-TQ ; bentonit Bangladesh sét hữu biến tính CTAB [20] 45 Bảng 2.6 Kết phân tích nhiệt bent-TQ sét hữu điều chế 47 Bảng 2.7 Số liệu xây dựng đường chuẩn phenol đỏ 49 Bảng 2.8 Sự phụ thuộc dung lượng hiệu suất hấp phụ phenol đỏ vào pH bent-TQ sét hữu 51 Bảng 2.9 Sự phụ thuộc dung lượng hiệu suất hấp phụ phenol đỏ bent-TQ sét hữu vào thời gian 53 Bảng 2.10 Ảnh hưởng khối lượng bent-TQ, sét hữu đến dung lượng hiệu suất hấp phụ phenol đỏ 55 Bảng 2.11 Ảnh hưởng nồng độ phenol đỏ ban đầu đến dung lượng hiệu suất hấp phụ bent-TQ sét hữu 57 Bảng 2.12 Giá trị dung lượng hấp phụ cực đại số Langmuir b bentTQ sét hữu điều chế 60 Bảng 2.13 Sự hấp phụ phenol đỏ quặng apatit Lào Cai, bent-BT-PTPB bent-TQ-CTAB điều kiện tối ưu 61 v DANH MỤC HÌNH VẼ Trang Hình 1.1 Cấu trúc tinh thể 2:1 MMT Hình 1.2 Quá trình trao đổi cation dung dịch MMT Hình 1.3 Lớp bentonit sau bị hiđrat hóa Hình 1.4 Cơng thức cấu tạo muối ankyl amoni 12 Hình 1.5 Q trình hữu hóa khống sét 12 Hình 1.6 Sự định hướng ion ankyl amoni lớp silicat: 13 Hình 1.7 Cấu trúc sét nanocompozit 17 Hình 1.8 Xử lí nước ô nhiễm Cu2+, Ni2+, Cd2+ màng nanocompozit có thành phần sét hữu 17 Hình 1.9 Cấu tạo phân tử, cấu trúc không gian phenol đỏ 22 Hình 1.10 Cơ chế chuyển màu phenol đỏ 23 Hình 1.11 Đường hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir 31 Hình 1.12 Sự phụ thuộc Cf/q vào Cf 31 Hình 2.1 Quy trình điều chế sét hữu 35 Hình 2.2 Giản đồ XRD bent-TQ 36 Hình 2.3 Giản đồ XRD bent-TQ mẫu sét hữu khảo sát nhiệt độ 20oC, 30oC, 40oC, 50oC, 60oC, 70oC 36 Hình 2.4 Đồ thị biểu diễn phụ thuộc giá trị d001 vào nhiệt độ phản ứng mẫu sét hữu điều chế 37 Hình 2.5 Giản đồ XRD bent-TQ mẫu sét hữu khảo sát tỉ lệ khối lượng CTAB/bent-TQ 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 38 Hình 2.6 Đồ thị biểu diễn phụ thuộc giá trị d001 vào tỉ lệ khối lượng CTAB/bent-TQ mẫu sét hữu điều chế 39 Hình 2.7 Giản đồ XRD bent-TQ mẫu sét hữu điều chế khảo sát giá trị pH 6, 7, 8, 9, 10, 11 41 Hình 2.8 Đồ thị biểu diễn phụ thuộc giá trị d001 vào pH huyền phù 41 Hình 2.9 Giản đồ XRD bent-TQ mẫu sét hữu khảo sát thời gian 2, 3, 4, 5, 6, 42 vi Hình 2.10 Đồ thị biểu diễn phụ thuộc giá trị d001 vào thời gian phản ứng 43 Hình 2.11 Giản đồ XRD sét hữu điều chế điều kiện tối ưu 44 Hình 2.12 Giản đồ phân tích nhiệt bent-TQ 46 Hình 2.13 Giản đồ phân tích nhiệt sét hữu 46 Hình 2.14 Ảnh SEM bent-TQ (a); sét hữu điều chế (b) 48 Hình 2.15 Đường chuẩn phenol đỏ 50 Hình 2.16 Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng pH dung dịch đến dung lượng hấp phụ phenol đỏ bent-TQ sét hữu điều chế 52 Hình 2.17 Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng thời gian đến dung lượng hấp phụ phenol đỏ bent-TQ sét hữu điều chế 54 Hình 2.18 Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng khối lượng bent-TQ, sét hữu điều chế đến dung lượng hấp phụ phenol đỏ 55 Hình 2.19 Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng nồng độ phenol đỏ ban đầu đến khả hấp phụ phenol đỏ bent-TQ sét hữu điều chế 58 Hình 2.20 Đường đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir bent-TQ phenol đỏ 58 Hình 2.21 Sự phụ thuộc Cf/q vào Cf hấp phụ phenol đỏ bent-TQ 59 Hình 2.22 Đường đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir sét hữu điều chế phenol đỏ 59 Hình 2.23 Sự phụ thuộc Cf/q vào Cf hấp phụ phenol đỏ sét hữu điều chế 60 vii [10] Phạm Thị Hà Thanh (2012), Nghiên cứu điều chế nano compozit polime/bentonit – DMDOA, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội [11] Đoàn Văn Thành (2012), Nghiên cứu đặc trưng khả ứng dụng dược hóa số loại bentonit Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội [12] Hồ Văn Thành, Ngô Thị Minh Huệ (2015), “Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu Ti-MCM-48 khảo sát khả xúc tác cho phản ứng oxi hóa phenol đỏ”, Tạp chí Hóa học, 53(4), tr.419 - 424 [13] Bùi Văn Thắng (2011), “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu bentonit biến tính, ứng dụng hấp phụ photpho nước”, Báo cáo Tổng kết đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ, Trường Đại học Đồng Tháp [14] Bùi Văn Thắng, Trần Việt Dũng, Trần Thị Xuân Mai (2019), “Nghiên cứu điều chế vật liệu bentonite lai vô cơ/hữu ứng dụng xử lý phenol đỏ, Mn(II) nước”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Việt Nam, 61(6), tr.11 - 16 [15] Lý Thị Thêm (2015), Nghiên cứu điều chế sét hữu từ bentonit Trung Quốc với tetrađecyltrimetylamoni bromua môi trường ancol – nước bước đầu thăm dò ứng dụng, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên [16] Trần Thị Văn Thi, Trần Hải Bằng, Lê Quốc Tồn (2009), “Nghiên cứu xử lí dung dịch phenol phenol đỏ nước phản ứng oxi hóa Fe-SBA-15”, Tạp chí khoa học, Đại học Huế, số 50, tr.125 - 133 [17] Nghiêm Xuân Thung, Lê Thanh Sơn, Phạm Thị Hà Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Tú (2010), “Khảo sát trình điều chế sét hữu từ bentonit (Bình Thuận) đimetylđioctađecylamoni clorua”, Tạp chí Hóa học, 48(4A), tr.303 - 306 [18] Ngô Thị Mai Việt, Nguyễn Thị Hoa (2017), “Nghiên cứu khả hấp phụ xanh metylen phenol đỏ quặng apatit Lào Cai”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý Sinh học, tập 22, số 2, tr.124 - 131 Tiếng Anh [19] Abdullah N A , Othaman R , Othaman I , Jon N , Baharum A (2012), “Studies on the adsorption of phenol red dye using silica-filled ENR/PVC beads”, Journal of Emerging Trends in Engineering and Applied Sciences, Vol (5), pp 845 - 850 66 [20] Caglar B., Afsi B., Tabak A., Eren E (2009), “Characterization of the cationexchanged bentonites by XRD, ATR, DTA/TG analyses and BET measurement”, Chemical Engineering Journal, 149, pp 242-248 [21] Chureerat Prahsarn, Nanjaporn Roungpaisan, Nattaphop Suwannamek, Wattana Klinsukhon, Hiromichi Hayashi, Kazunori Kawasaki and Takeo Ebina (2014), “Influence of molecular structure of quanternary phosphonium salts on Thai bentonite intercalation”, Clays and Clay Minerals, V.62, pp.13 - 19 [22] Hasmukh A Patel, Rajesh S Somani, Hari C Bajaj (2007), “Preparation and characterization of phosphonium montmorillonite with enhanced thermal stability”, Applied Clay Science, V.35, Issues 3-4, pp.194 - 200 [23] Hu Z., He G., Liu Y., Dong C., Wu X., Zhao W (2013), “Effects of surfactant concentration on alkyl chain arrangements in dry and swollen organic montmorillonite”, Applied Clay Science, Vol 75 - 76, pp 134 - 140 [24] Kwolek T., Hodorowicz M., Standnick K., and Czapkiewicz (2003), “Adsorption isotherms of homologous alkyldimethylbenzylammonium bromides on sodium montmorillonite”, J Colloid Interface Sci., 264, pp 14 - 19 [25] Lee J.Y., Lee H.K (2004), “Characterization of organobentonite used for polymer nanocomposites” Mater Chem Phys., 85, pp 410 – 415 [26] Ludmila Groisman, Chaim Rav-Acha, Zev Gerstl, and Uri Mingelgrin (2004), “Sorption and Detoxification of Toxic Compounds by a Bifunctional Organoclay”, Journal of Environmental Quality, 33,1930 - 1936 [27] Tang, Y., Hu, Y., Song, L., Gui, Z., Chen, Z., Fan, W (2003), “Preparation and thermal stability of polypropylene/montmorillonite nanocomposites”, Polym Degrad Stab., 82, pp 127 – 131 [28] Yilmaz N., Yapar S (2004), “Adsorption properties of tetradecyl and hexadecyl trimethylammonium bentonites”, Appl Clay Sci., 27, pp 223 – 228 [29] Yu W H , Ren Q Q , Tong D S , Zhou C H , Wang H (2014), “Clean production of CTAB-montmorillonite: formation mechanism and swelling behavior in xylene”, Applied Clay Science, Vol 97-98, pp 222 - 234 67 [30] Yui T , Yoshida H , Tachibana H., Tryk D.A , Inoue H (2002), “Intercalation of polyfluorinated surfactants into clay minerals and the characterization of the hybrid compounds”, Langmuir, Vol 18, pp 891 - 896 [31] Zheng X., Jiang D.D., Wang D., Wilkie C.A (2006),.“Flammability of styrenic polymer clay nanocomposites based on a methyl methacrylate oligomericallymodified clay”, Pol Degrad Stab., 91, pp 289 – 297 [32] Zohra B , Aicha K , Fatima S , Nourredine B , Zoubir D (2008), “Adsorption of Direct Red on bentonite modified by cetyltrimethylammonium bromide”, Chemical Engineering Journal, Vol 136, pp 295 - 305 68 PHỤ LỤC Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế nhiệt độ 20oC, 30oC, 40oC, 50oC, 60oC, 70oC Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Hao 20C 600 500 d=18.852 Lin (Cps) 400 300 200 100 1.5 10 2-Theta - Scale Type: 2Th/Th locked - Start: 1.500 ° - End: 10.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: 0.7 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: s - 2-Theta: 1.500 ° - Theta: 0.750 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 mm - Y: 0.0 mm - Z: 0.0 m Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế 20oC Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Hao 30C 600 500 d=19.047 Lin (Cps) 400 300 200 100 1.5 2-Theta - Scale File: HaoTN 30C.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 1.500 ° - End: 10.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: 0.7 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: s - 2-Theta: 1.500 ° - Theta: 0.750 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 mm Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế 30oC PL1 10 Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Hao 40C 600 500 d=19.571 Lin (Cps) 400 300 200 100 1.5 2-Theta - Scale File: HaoTN 40C.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 1.500 ° - End: 10.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: 0.7 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: s - 2-Theta: 1.500 ° - Theta: 0.750 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 mm Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế 40oC Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế 50oC PL2 10 Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế 60oC Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Hao 70C 600 500 300 d=18.880 Lin (Cps) 400 200 100 1.5 2-Theta - Scale File: HaoTN 70C.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 1.500 ° - End: 10.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: 0.7 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: s - 2-Theta: 1.500 ° - Theta: 0.750 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 mm Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế 70oC PL3 10 PHỤ LỤC Giản đồ XRD mẫu sản phẩm sét hữu điều chế tỉ lệ khối lượng CTAB/bent-TQ 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0;7 Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Hao 0.2 600 500 300 d=14.893 Lin (Cps) 400 200 100 1.5 10 2-Theta - Scale File: HaoTN 02.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 1.500 ° - End: 10.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: 0.7 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 12 s - 2-Theta: 1.500 ° - Theta: 0.750 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 mm - Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế tỉ lệ khối lượng CTAB/bent-TQ 0,2 Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Hao 0.3 600 500 300 d=18.316 Lin (Cps) 400 200 100 1.5 10 2-Theta - Scale File: HaoTN 03.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 1.500 ° - End: 10.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: 0.7 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: s - 2-Theta: 1.500 ° - Theta: 0.750 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 mm - Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế tỉ lệ khối lượng CTAB/bent-TQ 0,3 PL4 Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Hao 0.4 600 500 Lin (Cps) 400 300 d=18.966 200 100 1.5 10 2-Theta - Scale File: HaoTN 04.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 1.500 ° - End: 10.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: 0.7 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: s - 2-Theta: 1.500 ° - Theta: 0.750 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 mm - Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế tỉ lệ khối lượng CTAB/bent-TQ 0,4 Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Hao 0.5 600 500 Lin (Cps) 400 300 d=20.095 200 100 1.5 10 2-Theta - Scale Type: 2Th/Th locked - Start: 1.500 ° - End: 10.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: 0.7 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 1.500 ° - Theta: 0.750 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 mm - Y: 0.0 mm - Z: 0.0 m Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế tỉ lệ khối lượng CTAB/bent-TQ 0,5 PL5 Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Hao 0.6 600 500 Lin (Cps) 400 300 d=19.221 200 100 1.5 10 2-Theta - Scale Type: 2Th/Th locked - Start: 1.500 ° - End: 10.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: 0.7 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: s - 2-Theta: 1.500 ° - Theta: 0.750 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 mm - Y: 0.0 mm - Z: 0.0 m Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế tỉ lệ khối lượng CTAB/bent-TQ 0,6 Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Hao 0.7 600 500 Lin (Cps) 400 300 d=19.193 200 100 1.5 10 2-Theta - Scale Type: 2Th/Th locked - Start: 1.500 ° - End: 10.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: 0.7 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: s - 2-Theta: 1.500 ° - Theta: 0.750 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 mm - Y: 0.0 mm - Z: 0.0 m Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế tỉ lệ khối lượng CTAB/bent-TQ 0,7 PL6 PHỤ LỤC Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế từ bent-TQ CTAB giá trị pH 6, 7, 8, 9, 10, 11 Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Hao pH6 600 500 300 d=18.395 Lin (Cps) 400 200 100 1.5 10 2-Theta - Scale File: HaoTN pH6.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 1.500 ° - End: 10.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: 0.7 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: s - 2-Theta: 1.500 ° - Theta: 0.750 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 mm Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế giá trị pH Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Hao pH7 600 500 300 d=19.193 Lin (Cps) 400 200 100 1.5 2-Theta - Scale File: HaoTN pH7.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 1.500 ° - End: 10.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: 0.7 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: s - 2-Theta: 1.500 ° - Theta: 0.750 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 mm Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế giá trị pH PL7 10 Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Hao pH8 600 500 300 d=19.221 Lin (Cps) 400 200 100 1.5 10 2-Theta - Scale File: HaoTN pH8.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 1.500 ° - End: 10.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: 0.7 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: s - 2-Theta: 1.500 ° - Theta: 0.750 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 mm Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế giá trị pH Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Hao pH9 600 500 300 d=19.164 Lin (Cps) 400 200 100 1.5 2-Theta - Scale Type: 2Th/Th locked - Start: 1.500 ° - End: 10.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: 0.7 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: s - 2-Theta: 1.500 ° - Theta: 0.750 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 mm - Y: 0.0 mm - Z: 0.0 m Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế giá trị pH PL8 10 Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Hao pH10 600 500 300 d=19.050 Lin (Cps) 400 200 100 1.5 10 2-Theta - Scale Type: 2Th/Th locked - Start: 1.500 ° - End: 10.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: 0.7 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: s - 2-Theta: 1.500 ° - Theta: 0.750 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 mm - Y: 0.0 mm - Z: 0.0 m Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế giá trị pH 10 Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Hao pH11 600 500 300 d=19.022 Lin (Cps) 400 200 100 1.5 2-Theta - Scale Type: 2Th/Th locked - Start: 1.500 ° - End: 10.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: 0.7 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: s - 2-Theta: 1.500 ° - Theta: 0.750 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 mm - Y: 0.0 mm - Z: 0.0 m Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế giá trị pH 11 PL9 10 PHỤ LỤC Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế từ bent-TQ CTAB thời gian giờ, giờ, giờ, giờ, giờ, Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Hao 2h 600 500 300 d=18.419 Lin (Cps) 400 200 100 1.5 10 2-Theta - Scale Type: 2Th/Th locked - Start: 1.500 ° - End: 10.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: 0.7 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: s - 2-Theta: 1.500 ° - Theta: 0.750 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 mm - Y: 0.0 mm - Z: 0.0 m Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế thời gian Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Hao 3h 600 500 300 d=19.076 Lin (Cps) 400 200 100 1.5 2-Theta - Scale Type: 2Th/Th locked - Start: 1.500 ° - End: 10.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: 0.7 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: s - 2-Theta: 1.500 ° - Theta: 0.750 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 mm - Y: 0.0 mm - Z: 0.0 m Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế thời gian PL10 10 Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Hao 4h 600 500 300 d=19.219 Lin (Cps) 400 200 100 1.5 10 2-Theta - Scale Type: 2Th/Th locked - Start: 1.500 ° - End: 10.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: 0.7 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: s - 2-Theta: 1.500 ° - Theta: 0.750 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 mm - Y: 0.0 mm - Z: 0.0 m Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế thời gian Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Hao 5h 600 500 300 d=18.992 Lin (Cps) 400 200 100 1.5 2-Theta - Scale File: HaoTN 5h.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 1.500 ° - End: 10.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: 0.7 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: s - 2-Theta: 1.500 ° - Theta: 0.750 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 mm - Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế thời gian PL11 10 Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Hao 6h 600 500 300 d=18.992 Lin (Cps) 400 200 100 1.5 10 2-Theta - Scale Type: 2Th/Th locked - Start: 1.500 ° - End: 10.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: 0.7 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: s - 2-Theta: 1.500 ° - Theta: 0.750 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 mm - Y: 0.0 mm - Z: 0.0 m Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế thời gian Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Hao 7h 600 500 300 d=18.527 Lin (Cps) 400 200 100 1.5 2-Theta - Scale File: HaoTN 7h.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 1.500 ° - End: 10.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: 0.7 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: s - 2-Theta: 1.500 ° - Theta: 0.750 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 mm - Giản đồ XRD mẫu sét hữu điều chế thời gian PL12 10 ... trường nước loại nước thải từ công nghiệp sơn, thuốc bảo vệ thực vật, chế biến than đá, nhựa polime, dệt nhuộm, dầu mỏ hóa dầu 23 Một số đề tài nghiên cứu xử lý phenol đỏ công bố Trên giới để xử lý. .. dịch nước, có nhiều cơng trình nghiên cứu khả loại bỏ triệt để hợp chất bentonit để đạt hiệu tốt xử lý nước thải đảm bảo cho kinh tế quốc dân [1], [2], [4], [6], [14], [15] Những công bố gần xử lý. .. cho thấy trình hấp phụ mang chất vật lý Tác giả Bùi Văn Thắng cộng [14] “Nghiên cứu điều chế vật liệu bentonit lai vô cơ/hữu ứng dụng xử lý phenol đỏ, Mn(II) nước? ?? Nhóm tác giả biến tính bentonit
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện mường khương, tỉnh lào cai , (Luận văn thạc sĩ) quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện mường khương, tỉnh lào cai