Luận văn kinh tế một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị tri thức tại công ty cổ phần VNG đến năm 2020​

87 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 15:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN HỮU LỘC MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ TRI THỨC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VNG ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN HỮU LỘC MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ TRI THỨC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VNG ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng ứng dụng) Mã số: 834101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VÕ TẤN PHONG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: TRẦN HỮU LỘC Là học viên Cao học K24 Ngành Quản trị kinh doanh Mã số học viên: 7701240366A Cam đoan đề tài: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ TRI THỨC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VNG ĐẾN NĂM 2020” Người hướng dẫn khoa học: TS Võ Tấn Phong Luận văn thực trường Đại học Kinh Tế TP.HCM Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tơi, không chép tài liệu chưa công bố nội dung đâu, số liệu thích có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan tơi TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2018 Tác giả Trần Hữu Lộc MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp nghiên cứu 5.2 Phương pháp thu thập liệu 5.3 Phương pháp xử lý liệu Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 6.1 Ý nghĩa khoa học 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TRI THỨC 1.1 Tri thức 1.1.1 Khái niệm tri thức 1.1.2 Phân loại tri thức 1.1.2.1 Tri thức tổ chức 1.1.2.2 Tri thức cá nhân 1.1.3 Vai trò tri thức 1.2 Quản trị tri thức 1.2.1 Khái niệm quản trị tri thức 1.2.2 Đặc điểm quản trị tri thức 10 1.2.3 Mục tiêu vai trò quản trị tri thức doanh nghiệp 11 1.2.3.1 Mục tiêu quản trị tri thức 11 1.2.3.2 Vai trò quản trị tri thức 11 1.2.4 Những thách thức quản trị tri thức doanh nghiệp 12 1.2.5 Các yếu tố quản trị tri thức 13 1.2.5.1 Con người 13 1.2.5.2 Quy trình 14 1.2.5.3 Hệ thống công nghệ thông tin 14 1.2.6 Các hoạt động quản trị tri thức doanh nghiệp 15 1.2.6.1 Xác định tri thức 15 1.2.6.2 Thu nhận tri thức 16 1.2.6.3 Ứng dụng tri thức 17 1.2.6.4 Chia sẻ tri thức 17 1.2.6.5 Phát triển tri thức 18 1.2.6.6 Sáng tạo tri thức 18 1.2.6.7 Duy trì tri thức 20 1.2.6.8 Đo lường tri thức 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TRI THỨC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VNG 22 2.1 Giới thiệu Công ty cổ phần VNG 22 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 22 2.1.2 Tầm nhìn sứ mệnh VNG 22 2.1.2.1 Sứ mệnh 22 2.1.2.2 Tầm nhìn 23 2.1.3 Các dịch vụ Công ty cung cấp 24 2.1.4 Các thành tựu VNG 24 2.1.5 Hệ thống quản trị Công ty CP VNG 25 2.1.6 Quản trị lao động tri thức VNG 26 2.1.7 Nguồn nhân lực Công ty CP VNG 27 2.2 Thực trạng quản trị tri thức Công ty cổ phần VNG 28 2.2.1 Thực trạng hoạt động xác định tri thức 28 2.2.2 Thực trạng hoạt động thu nhận tri thức 30 2.2.3 Thực trạng hoạt động ứng dụng tri thức 37 2.2.4 Thực trạng hoạt động chia sẻ tri thức 40 2.2.5 Thực trạng hoạt động phát triển tri thức 41 2.2.6 Thực trạng hoạt động sáng tạo tri thức 43 2.2.7 Thực trạng hoạt động trì tri thức 46 2.2.8 Thực trạng hoạt động đo lường tri thức 49 2.3 Đánh giá chung hoạt động quản trị tri thức Công ty CP VNG 51 2.3.1 Những mặt đạt 51 2.3.2 Những mặt tồn tại, hạn chế 52 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 52 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ TRI THỨC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VNG 54 3.1 Định hướng phát triển Công ty CP VNG 54 3.1.1 Tiềm phát triển 54 3.1.1.1 Tiềm phát triển lĩnh vực công nghiệp nội dung số Việt Nam 54 3.1.1.2 Tiềm phát triển Công ty cổ phần VNG 54 3.2 Các giải pháp nhằm hồn thiện việc quản trị tri thức Cơng ty cổ phần VNG đến năm 2020 55 3.2.1 Hồn thiện cơng tác xác định tri thức 55 3.2.1.1 Mục tiêu 55 3.2.1.2 Nội dung 55 3.2.1.3 Điều kiện thực 56 3.2.1.4 Kết dự kiến 56 3.2.2 Hồn thiện cơng tác thu nhận tri thức 56 3.2.2.1 Mục tiêu 56 3.2.2.2 Nội dung 56 3.2.2.3 Điều kiện thực 57 3.2.2.4 Kết dự kiến 58 3.2.3 Hồn thiện cơng tác ứng dụng tri thức 58 3.2.3.1 Mục tiêu 58 3.2.3.2 Nội dung 58 3.2.3.3 Điều kiện thực 59 3.2.3.4 Kết dự kiến 59 3.2.4 Hồn thiện cơng tác chia sẻ tri thức 59 3.2.4.1 Mục tiêu 59 3.2.4.2 Nội dung 59 3.2.4.3 Điều kiện thực 60 3.2.4.4 Kết dự kiến 60 3.2.5 Hồn thiện cơng tác phát triển tri thức 60 3.2.5.1 Mục tiêu 60 3.2.5.2 Nội dung 60 3.2.5.3 Điều kiện thực 61 3.2.5.4 Kết dự kiến 62 3.2.6 Hồn thiện cơng tác sáng tạo tri thức 62 3.2.6.1 Mục tiêu 62 3.2.6.2 Nội dung 62 3.2.6.3 Điều kiện thực 63 3.2.6.4 Kết dự kiến 63 3.2.7 Hồn thiện cơng tác đo lường tri thức 63 3.2.7.1 Mục tiêu 63 3.2.7.2 Nội dung 63 3.2.7.3 Điều kiện thực 64 3.2.7.4 Kết dự kiến 64 3.3 Kiến nghị 64 3.4 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 65 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải VNG Công ty cổ phần VNG QTTT Quản trị tri thức SI Chỉ số thông minh tổ chức CNTT Công nghệ thông tin DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn nhân lực Công ty cổ phần VNG 28 Bảng 2.2: Đánh giá công tác xác định tri thức nhân viên VNG 29 Bảng 2.3 Kết khảo sát công tác tuyển dụng Công ty cổ phần VNG 32 Bảng 2.4: Hoạt động đào tạo nhân VNG 33 Bảng 2.5: Đánh giá công tác đào tạo tri thức 35 Bảng 2.6: Kết khảo sát công tác bố trí nhân Cơng ty cổ phần VNG 38 Bảng 2.7: Kết khảo sát công tác chia sẻ tri thức Công ty cổ phần VNG 40 Bảng 2.8: Kết khảo sát công tác đãi ngộ Công ty cổ phần VNG 41 Bảng 2.9: Kết khảo sát môi trường làm việc Công ty cổ phần VNG 42 Bảng 2.10: Đánh giá công tác sáng tạo tri thức 44 Bảng 2.11: Hệ thống công nghệ ứng dụng hoạt động quản lý, vận hành 46 Bảng 2.12: Kết khảo sát công nghệ thông tin Công ty cổ phần VNG 48 Bảng 2.13: Kết khảo sát công tác đo lường tri thức Công ty cổ phần VNG 49 62 3.2.5.4 Kết dự kiến Gia tăng thân thiện môi trường làm việc Công ty CP VNG, rút ngắn khoảng cách lãnh đạo nhân viên Nhân viên nhiệt huyết công việc, tâm huyết với công ty, tạo động lực phát triển cho nhân viên, từ người lao động chủ động đóng góp ý kiến, sáng kiến để nâng cao hiệu công việc giúp công việc thực với kết cao 3.2.6 Hoàn thiện công tác sáng tạo tri thức 3.2.6.1 Mục tiêu Đến năm 2020, hồn thiện cơng tác sáng tạo tri thức để thúc đẩy sáng tạo nhân viên, giúp Công ty tận dụng lợi tăng cường vị môi trường cạnh tranh khốc liệt 3.2.6.2 Nội dung Số lượng chất lượng buổi hội thảo, hội nghị thảo luận chuyên đề kinh nghiệm nhân viên cần nâng cao, thu hút đơng đảo nhân viên, khuyến khích tạo động lực để tồn người lao động Cơng ty chủ động việc chia sẻ ý tưởng sáng tạo công việc, biến tri thức ẩn cá nhân thành tri thức mà tổ chức sử dụng Có sách lương thưởng đãi ngộ phù hợp để khuyến khích nhân viên mạnh dạn việc chia sẻ tri thức cho người Bên cạnh giá trị vật chất, cần trọng đến giá trị tinh thần Chú trọng đến khen thưởng thông qua tuyên dương, biểu dương thành tích, xây dựng gương Nhân viên tuyên dương, biểu dương, khen ngợi cảm thấy phấn khích, tự hào ghi nhận đóng góp, họ có thêm động lực lao động để đạt nhiều thành tích nhằm tiếp tục khen ngợi Việc khen thưởng phải đảm bảo nguyên tắc thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; kịp thời, người, việc để nhân viên khác lấy làm động lực để phấn đấu, tạo nên thi đua đơn vị tồn Cơng ty Nâng cao quyền lợi nhân viên kiến tạo, sáng tạo tri thức có giá trị khuyến khích sáng tạo tri thức cho Cơng ty Bên cạnh đó, Cơng ty cần 63 tăng cường cơng tác tìm kiếm, tích lũy lưu trữ nguồn tri thức hữu ích cho doanh nghiệp 3.2.6.3 Điều kiện thực Nguồn lực tài Cơng ty cổ phần VNG phải đủ mạnh để xây dựng chế độ đãi ngộ phù hợp VNG cần thành lập quỹ chuyên dùng để thực công tác quản trị tri thức tổ chức, phục vụ khen thưởng cho cá nhân sáng tạo tri thức đầu tư lâu dài cho hoạt động Bên cạnh đó, Cơng ty phải có phận đánh giá hiệu cơng việc, giám sát thực công việc người lao động để đưa kết đánh giá xác tạo sở cho việc khen thưởng 3.2.6.4 Kết dự kiến Việc sáng tạo tri thức thực chủ động, kinh nghiệm, kiến thức làm việc cá nhân chia sẻ cho cá nhân khác Đồng thời, buổi chia sẻ tri thức thu hút nhiều đối tượng tham gia Dự kiến năm 2018, Công ty tổ chức 42 buổi chia sẻ tri thức thu hút 87% người lao động lao động, đến năm 2020 số lượng lao động chia sẻ tri thức gia tăng số buổi chia sẻ tri thức tổ chức 78 buổi thu hút 95% lao động Công ty tham gia Tạo động lực làm việc, thúc đẩy tính sáng tạo gắn bó lâu dài nhân viên với cơng ty 3.2.7 Hồn thiện cơng tác đo lường tri thức 3.2.7.1 Mục tiêu Đến năm 2020, hồn thiện cơng tác đo lường tri thức Công ty nhằm đảm bảo đánh giá xác đầy đủ mặt đạt mặt hạn chế, từ đưa giải pháp phù hợp để cải thiện tồn phát triển mặt đạt 3.2.7.2 Nội dung Hợp tác với cơng ty có chun mơn công tác khảo sát nghiên cứu hài lòng nhân viên để tiến hành nghiên cứu đưa câu hỏi khảo sát hợp lý thực tế, đồng thời thu thập phân tích thực trạng Công ty, hỗ trợ đưa giải pháp, cải thiện vấn đề tồn 64 Công tác truyền thông cần thực xuyên suốt từ trước, sau thực khảo sát Duy trì cơng tác truyền thơng giúp cho nhân viên có lịng tin để tiếp tục tham gia vào khảo sát thực tương lai Đồng thời để có thơng tin trung thực, phận thực khảo sát cần đảm bảo yếu tố bảo mật thông tin ẩn danh người tham gia đóng góp ý kiến Kết khảo sát tổng hợp phân tích cụ thể, nhằm tìm mặt hạn chế cơng ty từ có biện pháp cải thiện, giúp công ty phát triển nâng cao vị VNG Tạo niềm tin cho nhân viên khảo sát 3.2.7.3 Điều kiện thực Cơng ty phải đầu tư chi phí để hợp tác với công ty chuyên môn nghiên cứu khảo sát phân tích Ban lãnh đạo Cơng ty cần quan tâm, lắng nghe ý kiến đóng góp nhân viên thơng qua khảo sát, từ có biện pháp hành động cụ thể cải thiện vấn đề tồn 3.2.7.4 Kết dự kiến Nhân viên tích cực chủ động đóng góp ý kiến cá nhân hạn chế công ty, giúp xây dựng môi trường làm việc ngày hiệu quả, phát huy tiềm tăng tính cạnh tranh điều kiện kinh tế thị trường 3.3 Kiến nghị Sự phát triển quản trị tri thức Việt Nam giai đoạn sơ khai nhận thức đa số doanh nghiệp Việt Nam QTTT hạn chế Để nâng cao nhận thức QTTT cộng đồng doanh nghiệp, vai trò quan quản lý nhà nước Bộ Cơng thương, Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam hiệp hội doanh nghiệp quan trọng Một số kiến nghị: Thứ nhất, hỗ trợ thành lập Hiệp hội Trung tâm Quản trị tri thức nhằm: - Phổ biến kinh nghiệm triển khai QTTT thành viên hiệp hội 65 - Hợp tác với trường đại học, viện nghiên cứu để thực nghiên cứu quản trị tri thức thực khảo sát định kỳ tình hình triển khai QTTT cộng đồng doanh nghiệp - Tổ chức bình chọn trao giải thưởng “Doanh nghiệp quản trị tri thức xuất sắc” hàng năm nhằm nâng cao nhận thức khuyến khích doanh nghiệp triển khai quản trị tri thức tổ chức - Hợp tác kết nối với mạng lưới hiệp hội quản trị tri thức khu vực để tăng cường học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm QTTT Thứ hai, ban hành hệ thống văn quản lý nhà nước khuyến khích áp dụng quản trị tri thức doanh nghiệp Các quan quản lý nhà nước cần cân nhắc lồng ghép số nội dung quản trị tri thức ban hành văn sách liên quan đến doanh nghiệp Ví dụ Chính phủ dành ưu đãi thuế, phí thuê đất, phí trước bạ cho doanh nghiệp mà sản phẩm, dịch vụ mà họ làm có hàm lượng tri thức cao, tương tự sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp khoa học công nghệ theo Nghị Định số 80/2007/NĐ-CP Thứ ba, giảng dạy QTTT trường đào tạo kinh tế quản lý Quản trị tri thức đưa vào nội dung giảng dạy chương trình đào tạo Tiến sĩ trường Đại học kinh tế Quốc dân Đại học quốc gia Hà Nội Đây sáng kiến hay số trường đại học, nhiên mức độ phổ biến tri thức QTTT dừng lại nhóm giảng viên, nhà nghiên cứu Để kiến thức QTTT đến gần với doanh nghiệp nội dung QTTT cần đưa vào chương trình giảng dạy quản trị kinh doanh cấp cử nhân thạc sĩ đưa vào chương trình đào tạo ngắn hạn dành cho lãnh đạo doanh nghiệp 3.4 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu Mặc dù có nhiều cố gắng để hoàn thành luận văn nghiên cứu thời gian nghiên cứu, kinh nghiệm thực tế lực thân có hạn nên luận văn cịn số khiếm khuyết định cụ thể như: mẫu nghiên cứu thực khảo sát đa số cán nhân viên làm việc trụ sở VNG nên tính đại 66 diện khơng cao Bên cạnh đó, luận văn chưa đánh giá mức độ tác động yếu tố ảnh hưởng đến quản trị tri thức Công ty CP VNG Từ hạn chế trên, hướng nghiên cứu luận văn mở rộng quy mô mẫu nghiên cứu để gia tăng độ xác kết nghiên cứu Đồng thời thực khảo sát kiểm định mức độ tác động yếu tố ảnh hưởng đến quản trị tri thức doanh nghiệp TÓM TẮT CHƯƠNG Trong chương 3, tác giả đưa định hướng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị tri thức Công ty CP VNG đến năm 2020 Theo đó, để nâng cao hiệu quản trị tri thức, ban lãnh đạo VNG cần tiến hành đồng giải pháp: Hồn thiện cơng tác xác định tri thức; Hồn thiện cơng tác thu nhận tri thức; Hồn thiện cơng tác ứng dụng tri thức; Hồn thiện cơng tác chia sẻ tri thức; Hồn thiện cơng tác phát triển tri thức; Hồn thiện cơng tác sáng tạo tri thức Hồn thiện cơng tác đo lường tri thức KẾT LUẬN Trong kỷ nguyên tri thức kinh tế tồn cầu hóa, doanh nghiệp tồn cầu phải tự thích nghi với điều kiện để tồn phát triển Nhiều doanh nghiệp đầu tư lớn cho việc đổi công nghệ, sản phẩm dịch vụ nhằm cạnh tranh hiệu kinh tế tri thức Tại Việt Nam, đổi công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm coi đường chủ yếu để nâng cao khả cạnh tranh nước quốc tế Nhưng thời gian gần đây, ngày nhiều doanh nghiệp nhận rằng việc quản lý khai thác có hiệu tri thức đóng vai trị quan trọng phát triển bền vững doanh nghiệp Đối với Công ty cổ phần VNG vậy, công ty hoạt động lĩnh vực công nghiệp nội dung số, trọng ứng dụng công nghệ đại vào vận hành, quản trị cơng ty hoạt động quản trị tri thức cần trọng, thúc đẩy Với thực trạng này, tác giả lực chọn nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tri thức Công ty cổ phần VNG đến năm 2020” Nội dung đề tài, tác giả đạt mục tiêu sau: - Hệ thống sở lý luận tri thức, quản trị tri thức doanh nghiệp, tập trung nghiên cứu hoạt động quản trị tri thức doanh nghiệp; - Phân tích, đánh giá hoạt động quản trị tri thức Công ty cổ phần VNG thông qua hoạt động: xác định tri thức, thu nhận tri thức, ứng dụng tri thức, chia sẻ tri thức, phát triển tri thức; sáng tạo tri thức, trì tri thức đo lường tri thức Công ty Từ kết phân tích, tác giả tổng hợp kết đạt hạn chế tồn hoạt động quản trị tri thức Công ty cổ phần VNG thời gian qua - Đưa định hướng phát triển chung, định hướng phát triển quản trị tri thức Công ty cổ phần VNG Dựa kết phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị tri thức Công ty cổ phần VNG thời gian tới TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Việt Đặng Hữu, 2015 Vai trò doanh nghiệp phát triển kinh tế tri thức Việt Nam Hội thảo khoa học: Đề tài cấp Nhà nước, Phát triển kinh tế tri thức Việt Nam đến 2020 Nguyễn Văn Thắng, 2014 Lý thuyết sáng tạo tri thức của Nonaka ứng dụng tổ chức công Việt Nam Viện Quản lý châu Á Đại học Kinh tế quốc dân Nonaka cộng sự, 2008 Quản trị dựa vào tri thức Người dịch: Võ Kiều Linh Hà Nội: Nhà xuất thời đại Danh mục tài liệu tiếng Anh Alex Hou Hong Ng et al, 2012 Knowledge Management Activities in Small and Medium Enterprises/Industries: A Conceptual Framework Cabrera, 2002 The Strategic Advantage of Knowledge and Learning International Journal of Intellectual Capital and Learning, (1): 1-20 Drucker, 1994 Managing the Future New York: Penguin Hansen at el, 1999 A Socio – technical View of Knowledge – Sharing at Buckman Laboratories Journal of Knowledge management, (1): 55 Hsu, 2006 Knowledge sharing: A review and directions for future research Human Resource Management Review, 20 (2): 115-131 Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuchi, 1995 The knowledge - Creating Company: How Japanese Companies create the Dynamics of Innovation Oxford University Press: New York Ipe, 2003 Knowledge Sharing in Organizations: A Conceptual Framework Journal of Applied Management Studies, (4): 337-359 Jain, at el, 2007 Managerial knowledge sharing: The role of individual, interpersonal, and organizational factors Management and Organization Review, 2(1): 15-41 Martensson, 2000 A critical review of knowledge management as a management tool Journal of Knowledge Management, (3): 204-216 10 Scarborough & Carter, 2000 Investigating Knowledge Management CIPD: London 11 Zack, 1999 Developing a Knowledge Strategy California Management Review, 41 (3): 125-145 Website Công ty cổ phần VNG, 2018 [Truy cập ngày 06.05.2018] Phạm Thế Mạnh, 2014 Quản trị tri thức – Xu hướng Việt Nam PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TRI THỨC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VNG Chào Anh/ Chị, tơi Trần Hữu Lộc, nghiên cứu đề tài hoạt động quản trị tri thức Công ty Cổ phần VNG, tơi muốn thực khảo sát nhỏ nhằm thu thập ý kiến đánh giá Anh / Chị công tác quản trị tri thức Công ty nay, gồm nội dung đánh giá thực trạng quản trị tri thức mức độ hài lòng Anh/Chị biện pháp quản trị tri thức mà Công ty áp dụng Hi vọng Anh/Chị cung cấp ý kiến đánh giá xác đầy đủ để tơi hồn thiện nghiên cứu Anh/Chị vui lòng khoanh tròn vào chữ số tương ứng ghi thông tin vào phần chỗ trống tương ứng PHẦN A: THÔNG TIN QUẢN LÝ Số thứ tự mẫu: Tên vấn viên: Tên đáp viên: Ngày vấn: Số điện thoại: Địa điểm vấn: Giới tính: : ☐Nam ☐Nữ Trình độ học vấn: …………………… Nơi ở:………………………………… PHẦN B: NỘI DUNG KHẢO SÁT Hoàn tồn khơng hài Khơng hài Tương đối hài Hài Hồn tồn hài lịng lịng lịng lịng lịng Hoạt động Câu hỏi khảo sát 5 Bản mô tả nội dung công việc phù hợp với thực tế vị trí cơng việc Xác định tri thức Anh/Chị Bản mô tả nội dung công việc thể đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm vị trí cơng việc Hoạt động Câu hỏi khảo sát Cơng tác tuyển dụng nhân lực Công tác VNG thực tuyển cách nghiêm túc dụng Chất lượng nhân viên tuyển dụng đáp ứng yêu cầu công việc Ban lãnh đạo VNG trọng đào tạo, cung cấp tri thức cho nhân viên Công Công ty tác đào tạo Công tác đào tạo thực thơng qua nhiều hình thức mang lại hiệu cao Công tác đào tạo tri thức chuyên môn đáp ứng u cầu cơng việc Các khóa đào tạo kỹ mềm bổ ích hữu ích cho công việc Anh/Chị Hoạt động Câu hỏi khảo sát 5 Sự phân bổ cơng việc vị trí công ty phù hợp với lực mong muốn cán Các phận công ty có cấu nhân viên Ứng dụng tri thức hợp lý Quyết định bố trí thay đổi vị trí nhân VNG công bằng, thỏa đáng Mỗi cá nhân bố trí cơng việc thể tốt lực vị trí Hoạt động Chia sẻ tri thức Câu hỏi khảo sát Công tác hướng dẫn chia sẻ tri thức nhân viên cũ cho nhân viên Tài liệu thư viện phân quyền đáp ứng kiến thức cơng việc phịng ban chun mơn Hoạt động Câu hỏi khảo sát Mức lương công ty đáp ứng nhu cầu sống cá nhân Anh/Chị Cơng ty có hỗ trợ định cho nhân viên thông qua khoản phụ cấp, phúc lợi Mức lương Phát triển Anh/ Chị phù hợp với tri thức đóng góp lực thân Anh/ Chị công ty trang bị đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng đảm bảo cơng việc an tồn Ln có phối hợp giúp đỡ lãnh đạo đồng nghiệp công việc Các đồng nghiệp ln hịa đồng thân thiện với Hoạt Câu hỏi khảo sát động Anh/chị hứng thú tham gia đầy đủ buổi sinh hoạt, thảo luận, hội thảo Anh/chị ln mong muốn đóng góp ý kiến, trao đổi thông tin, kiến thức buổi sinh hoạt sinh hoạt, thảo luận, hội thảo chia sẻ tri thức Anh/chị thấy mình Sáng tạo ghi nhận đánh giá cao tri thức đóng góp ý kiến chia sẻ thông tin, tri thức với đồng nghiệp Những tri thức, thông tin chia sẻ thường có giá trị ứng dụng cao người ủng hộ, hầu hết nhân viên lựa chọn chủ đề cẩn thận trước chia sẻ Chế độ lương thưởng, đãi ngộ việc khuyến khích sáng tạo làm việc Hoạt động Câu hỏi khảo sát 5 Hệ thống công nghệ thông tin VNG đầu tư đồng Hệ thống công nghệ Duy trì tri thức thơng tin mang lại nhiều hiệu cho hoạt động kinh doanh Việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin VNG hỗ trợ đắc lực cho quản trị tri thức Hoạt động Câu hỏi khảo sát Nội dung thi nghiệp vụ hay, phù hợp với kiến thức chuyên môn phận Đo lường tri thức Hình thức thi lôi cuốn, hấp dẫn Chất lượng câu hỏi bảng khảo sát cuối năm Phòng Nhân sáng tạo phù hợp với thực tế Kết khảo sát bất cập cuối năm xem xét, cải thiện năm sau Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị! ... trạng công tác quản trị tri thức Công ty cổ phần VNG, làm sở đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị tri thức Công ty cổ phần VNG Nghiên cứu làm rõ thực trạng công tác quản trị tri thức Công. .. chế công tác quản trị tri thức Công ty cổ phần VNG 5 Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị tri thức Công ty cổ phần VNG đến năm 2020 Dựa hạn chế tồn tác giả đề xuất giải pháp. .. quản trị tri thức Công ty cổ phần VNG Xuất phát từ thực tế đó, tác giả định sâu nghiên cứu đề tài ? ?Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị tri thức Công ty cổ phần VNG đến năm 2020”
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kinh tế một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị tri thức tại công ty cổ phần VNG đến năm 2020​ , Luận văn kinh tế một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị tri thức tại công ty cổ phần VNG đến năm 2020​