Luận văn kinh tế giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực khối cửa hàng tại công ty TNHH cuộc sống của tôi​

106 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 15:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ ANH DUY GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC KHỐI CỬA HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG CỦA TÔI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ ANH DUY GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC KHỐI CỬA HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG CỦA TÔI Chuyên Ngành: Quản Trị Kinh Doanh (Hướng ứng dụng) Mã ngành: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THANH HỘI Tp Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “Giải pháp hồn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực khối cửa hàng công ty TNHH Cuộc Sống Của Tôi” công trình nghiên cứu thân tơi Các số liệu, tài liệu sử dụng cho luận văn thu thập từ nguồn thực tế hoàn toàn trung thực Tất nội dung luận văn hình thành phát triển từ quan điểm tơi, hướng dẫn khoa học TS NGUYỄN THANH HỘI TÁC GIẢ LUẬN VĂN LÊ ANH DUY MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 1.2 Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực 1.3 Ý nghĩa quản trị nguồn nhân lực 1.4 Các chức quản trị nguồn nhân lực 1.4.1 Chức thu hút nguồn nhân lực 1.4.1.1 Hoạch định nguồn nhân lực 1.4.1.2 Phân tích cơng việc 1.4.1.3 Tuyển dụng 11 1.4.2 Chức đào tạo phát triển 13 1.4.3 Chức trì nguồn nhân lực 14 1.4.3.1 Đánh giá kết thực công việc 14 1.4.3.2 Trả công lao động 16 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp 17 1.5.1 Các yếu tố bên 17 1.5.2 Các yếu tố bên 18 TÓM TẮT CHƯƠNG 19 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC KHỐI CỬA HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG CỦA TÔI 20 2.1 Giới thiệu công ty TNHH Cuộc Sống Của Tôi 20 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 20 2.1.2 Sơ đồ tổ chức 21 2.1.3 Giới thiệu chung hoạt động kinh doanh công ty TNHH Cuộc Sống Của Tôi 22 2.1.4 Giới thiệu nguồn nhân lực khối cửa hàng công ty TNHH Cuộc Sống Của Tôi 22 2.2 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực khối cửa hàng công ty TNHH Cuộc Sống Của Tôi 25 2.2.1 Thực trạng hoạch định nguồn nhân lực 26 2.2.2 Thực trạng phân tích cơng việc 29 2.2.3 Thực trạng tuyển dụng 33 2.2.4 Thực trạng đào tạo phát triển 38 2.2.5 Thực trạng đánh giá kết thực công việc 44 2.2.6 Thực trạng trả công lao động 47 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực khối cửa hàng công ty TNHH Cuộc Sống Của Tôi 51 2.3.1 Các yếu tố bên 51 2.3.2 Các yếu tố bên 53 TÓM TẮT CHƯƠNG 55 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA KHỐI CỬA HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG CỦA TÔI 56 3.1 Định hướng phát triển 56 3.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực khối cửa hàng công ty TNHH Cuộc Sống Của Tôi 57 3.2.1 Giải pháp hoạch định nguồn nhân lực 57 3.2.2 Giải pháp phân tích cơng việc 59 3.2.3 Giải pháp tuyển dụng 61 3.2.4 Giải pháp đào tạo phát triển 63 3.2.5 Giải pháp đánh giá kết công việc 66 3.2.6 Giải pháp trả công lao động 69 3.2.7 Giải pháp hỗ trợ quản lý thông tin nguồn nhân lực 71 TÓM TẮT CHƯƠNG 73 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Cuộc Sống Của Tôi qua năm 22 Bảng 2.2 Cơ cấu lao động khối cửa hàng 23 Bảng 2.3 Công tác hoạch định nguồn nhân lực số chuỗi cà phê 26 Bảng 2.4 Kết khảo sát tiêu chí hoạch định nguồn nhân lực 27 Bảng 2.5 Kết khảo sát tiêu chí phân tích cơng việc khối cửa hàng 30 Bảng 2.6 Bảng mơ tả cơng việc vị trí làm việc khối cửa hàng 31 Bảng 2.7 Tình hình thực xây dựng bảng mô tả công việc khối cửa hàng 32 Bảng 2.8 Kết khảo sát tiêu chí tuyển dụng nhân viên khối cửa hàng 34 Bảng 2.9 Quy trình tuyển dụng hình thức quảng cáo tuyển dụng số chuỗi cửa hàng cà phê 36 Bảng 2.10 Kết khảo sát tiêu chí đào tạo phát triển khối cửa hàng 39 Bảng 2.11 Các khóa đào tạo số hệ thống ngành khu vực thành phố Hồ Chí Minh 41 Bảng 2.12 Các khóa đào tạo nhân viên khối cửa hàng 41 Bảng 2.13 Chính sách phát triển nghề nghiệp nhân viên khối cửa hàng 43 Bảng 2.14 Kết khảo sát tiêu chí đánh giá kết thực công việc khối cửa hàng 45 Bảng 2.15 Kết khảo sát tiêu chí trả công lao động khối cửa hàng 47 Bảng 2.16 Mức lương số hệ thống ngành địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 48 Bảng 2.17 Chính sách phúc lợi số hệ thống ngành địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 49 Bảng 2.18 Chính sách lương tháng 13 khối cửa hàng 49 Bảng 2.19 Chính sách khen thưởng số doanh nghiệp nhà hàng, cà phê địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 50 Bảng 2.20 Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 53 Bảng 3.1 Số lượng cửa hàng dự kiến công ty TNHH Cuộc Sống Của Tôi giai đoạn 2018 - 2022 56 Bảng 3.2 Kế hoạch nhân dự kiến khối cửa hàng công ty TNHH Cuộc Sống Của Tôi đến năm 2022 58 Bảng 3.3 Quy trình tuyển dụng tác giả đề xuất 61 Bảng 3.4 Hình thức đăng tuyển thơng tin tuyển dụng 62 Bảng 3.5 Các khóa đào tạo đề xuất 64 Bảng 3.6 Chính sách thăng tiến đề xuất 66 Bảng 3.7 Bảng tiêu chuẩn đánh giá kết công việc đề xuất 67 Bảng 3.8 Mức lương đề xuất nhân viên thức 70 Bảng 3.9 Chính sách thưởng xếp loại cuối năm nhân viên thức 71 Bảng 3.10 Thơng tin phần mềm quản lý nhân Sinnova 72 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Chức quản trị nguồn nhân lực Hình 1.2 Ứng dụng thơng tin từ phân tích cơng việc 11 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức cơng ty TNHH Cuộc Sống Của Tôi 21 Hình 2.2 Tăng trưởng kinh tế Việt Nam qua năm 51 Hình 2.3 Tỷ lệ thất nghiệp Việt Nam qua năm 52 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ý nghĩa Từ viết tắt B Bước BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHYT Bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm xã hội CĐ Cao đẳng ĐH Đại học PCCC Phòng cháy chữa cháy THPT Trung học phổ thông TNHH Trách nhiệm hữu hạn 19 20 Thang đo trả công lao động 21 22 23 Đánh giá công việc không giúp anh/chị cải thiện hiệu làm việc Anh/chị nhận mức lương phù hợp với trình độ, kỹ cơng việc Chính sách phúc lợi cơng ty đa dạng Cơng ty có sách khen thưởng tạo động lực cho nhân viên Anh/chị hài lịng với sách lương, thưởng cơng ty PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CHUYÊN GIA STT Họ tên Nghề nghiệp Công ty Số điện thoại Yên Mai Linh Giám đốc Cuộc Sống Của Tôi 0919993999 Yên Hồng Ngọc Phó Giám đốc Cuộc Sống Của Tôi 0906677377 Nguyễn Văn Tám Quản lý Cuộc Sống Của Tôi 0974446596 Ngô Lộc Thành Quản lý Cuộc Sống Của Tôi 0917565778 Nguyễn Tuấn Anh Quản lý Cuộc Sống Của Tôi 0918538980 Lê Trung Nghĩa Quản lý Cuộc Sống Của Tôi 0974386510 Vương Thành Đạt Quản lý Cuộc Sống Của Tôi 0932192185 Hứa Thị Nga Quản lý Cuộc Sống Của Tôi 0938383045 Lê Anh Tú Quản lý Cuộc Sống Của Tôi 0936666940 10 Đặng Khang Nam Giám sát Cuộc Sống Của Tôi 0975789987 PHỤ LỤC 3: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Xin chào anh/chị, Tôi tên Lê Anh Duy, học viên cao học Viện Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh Hiện nay, tơi nghiên cứu đề tài “Giải pháp hồn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực khối cửa hàng công ty TNHH Cuộc Sống Của Tôi” Để đạt kết nghiên cứu tốt, mong nhận hỗ trợ Anh/Chị việc thực bảng khảo sát Trong bảng khảo sát bình luận sai, tất thơng tin phục vụ cho mục đích nghiên cứu Tôi xin cam đoan thông tin trung thực Anh/Chị cung cấp giữ bí mật, mong nhận hợp tác Anh/Chị Xin chân thành cám ơn • PHẦN SÀNG LỌC Anh/Chị làm việc công ty TNHH Cuộc Sống Của Tôi 06 tháng Đã làm 06 tháng Chưa đủ 06 tháng ○ Tiếp tục Dừng • PHẦN NỘI DUNG Xin Anh/Chị cho biết ý kiến (vui lòng đánh dấu “X” vào mức độ lựa chọn) phát biểu sau theo quy ước:  Hồn tồn khơng đồng ý  Đồng ý  Không đồng ý  Hoàn toàn đồng ý  Trung lập STT Mức độ đồng ý Câu hỏi khảo sát Khảo sát hoạch định nguồn nhân lực công ty Cửa hàng đảm bảo đủ nhân để hoạt động Các biện pháp giải tình trạng thừa, thiếu nguồn nhân lực hợp lý           Khảo sát phân tích cơng việc công ty Chức năng, nhiệm vụ phận, vị trí xác định rõ ràng Thông tin tiêu chuẩn công việc đầy đủ Mô tả công việc kiểm tra cập nhật thường xuyên                Khảo sát tuyển dụng công ty Anh/chị tuyển dụng vào vị trí phù hợp với lực nguyện vọng      Quy trình tuyển dụng công ty hợp lý      Các hình thức quảng cáo tuyển dụng đa dạng      Nguồn tuyển dụng phong phú      Khảo sát đào tạo phát triển công ty 10 Nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo đa dạng      11 Công ty thường xuyên tổ chức khóa đào tạo      12 Chương trình đào tạo giúp cải thiện hiệu làm việc      13 Được đánh giá kết sau đào tạo 14 Anh/chị định hướng phát triển nghề nghiệp công ty           15 Anh/chị có nhiều hội phát triển nghề nghiệp thăng tiến      Khảo sát đánh giá kết thực công việc công ty 16 17 18 19 Anh/chị không đánh giá kết thực công việc thường xuyên           Tiêu chuẩn đánh giá công việc rõ ràng, hợp lý Anh/chị nhận nhận xét đầy đủ kết đánh giá công việc Đánh giá công việc không giúp anh/chị cải thiện hiệu làm việc           Khảo sát trả công lao động công ty 20 21 22 23 Anh/chị nhận mức lương phù hợp với trình độ, kỹ cơng việc           Chính sách phúc lợi công ty đa dạng Công ty có sách khen thưởng tạo động lực cho nhân viên Anh/chị hài lịng với sách lương, thưởng công ty           • THƠNG TIN CÁ NHÂN Anh/Chị vui lịng cho biết thêm số thông tin cá nhân Giới tính:  Nam  Nữ Tuổi: 18 – 22  23 – 25 Thu nhập:  Dưới triệu đồng  Từ đến triệu đồng  Từ đến triệu đồng  Từ triệu đồng trở lên  Nhân viên  Quản lý  Giám sát  Khác Chức vụ:  25 - 30  ≥ 30 Các ý kiến đóng góp quý anh/chị để điều chỉnh bảng câu hỏi khảo sát rõ ràng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT Thơng tin nghiên cứu • Phương pháp khảo sát: khảo sát trực tiếp • Thời gian khảo sát: 01/3 – 31/3/2018 • Số mẫu khảo sát: 177 • Đối tượng khảo sát: Nhân viên làm việc khối cửa hàng cơng ty TNHH Cuộc Sống Của Tơi • Địa điểm khảo sát: thành phố Hồ Chí Minh • Phương pháp chọn mẫu: thuận tiện Đặc điểm mẫu khảo sát Số lượng Tỷ lệ Nam 78 44.1% Nữ 99 55.9% 18 - 22 49 27.7% 23 - 25 41 23.2% 25 - 30 82 46.3% ≥ 30 2.8% Nhân viên 160 90.4% Giám sát 12 2.8% Quản lý 6.8% Khác ≤4 21 11.9% Thu nhập 4-6 60 33.9% (triệu đồng) 6-8 78 42.9% ≥8 20 11.3% Thơng tin Giới tính Độ tuổi Nghề nghiệp Kết phân tích định lượng Thống kê mơ tả excel Tần suất Tỷ lệ (%) 5 Câu 33 80 54 4.0 18.6 45.2 30.5 1.7 Câu 10 27 55 74 11 5.6 15.3 31.1 41.8 6.2 Câu 22 67 60 23 12.4 37.9 33.9 13.0 2.8 Câu 11 47 82 35 6.2 26.6 46.3 19.8 1.1 Câu 70 71 26 3.4 39.5 40.1 14.7 2.3 Câu 38 65 56 10 4.5 21.5 36.7 31.6 5.6 Câu 34 42 83 5.1 19.2 23.7 46.9 5.1 Câu 10 27 87 46 5.6 15.3 49.2 26.0 4.0 Câu 27 55 72 19 2.3 15.3 31.1 40.7 10.7 Câu 10 17 90 48 17 9.6 50.8 27.1 9.6 2.8 Câu 11 12 63 89 12 6.8 35.6 50.3 6.8 0.6 Câu 12 27 73 63 10 15.3 41.2 35.6 5.6 2.3 Câu 13 17 90 48 17 9.6 50.8 27.1 9.6 2.8 Câu 14 42 75 40 17 23.7 42.4 22.6 9.6 1.7 Câu 15 19 61 83 13 10.7 34.5 46.9 7.3 0.6 Câu 16 33 61 70 4.0 18.6 34.5 39.5 3.4 Câu 17 23 91 43 19 13.0 51.4 24.3 10.7 0.6 Câu 18 11 78 63 22 6.2 44.1 35.6 12.4 1.7 Câu 19 39 69 49 12 4.5 22.0 39.0 27.7 6.8 Câu 20 29 68 59 17 2.3 16.4 38.4 33.3 9.6 Câu 21 19 63 76 19 10.7 35.6 42.9 10.7 0.0 Câu 22 39 101 24 11 22.0 57.1 13.6 6.2 1.1 Câu 23 12 49 86 27 6.8 27.7 48.6 15.3 1.7 Điểm trung bình Độ lệch chuẩn Thang đo hoạch định nguồn nhân lực Câu 3.073 0.846 Câu 3.277 0.987 Thang đo phân tích cơng việc Câu 2.559 0.964 Câu 2.831 0.856 Câu 2.729 0.836 Thang đo tuyển dụng Câu 3.124 0.963 Câu 3.277 0.998 Câu 3.073 0.892 Câu 3.424 0.951 Thang đo đào tạo phát triển Câu 10 2.588 0.742 Câu 11 2.452 0.898 Câu 12 2.384 0.891 Câu 13 2.593 0.8 Câu 14 2.232 0.976 Câu 15 2.525 0.805 Thang đo đánh giá kết thực công việc Câu 16 3.198 0.917 Câu 17 2.345 0.859 Câu 18 2.593 0.849 Câu 19 3.102 0.972 Thang đo trả công lao động Câu 20 3.316 0.936 Câu 21 2.537 0.826 Câu 22 2.073 0.840 Câu 23 2.774 0.849 PHỤ LỤC 5: BẢNG THƠNG TIN PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC Vị trí: ……………………………… Bộ phận: …………………………………… Quản lý trực tiếp: …………………………………………………………………… Thời gian làm việc: ……………… Ca: …………………………………………… Mục tiêu chung cơng việc gì? …………………………………………………………………………………… Số lượng nhân viên làm vị trí? …………………………………………………………………………………… Mơ tả sơ vị trí (nhiệm vụ, thực công việc nào)? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Trong nhiệm vụ thực hiện, nhiệm vụ khơng cần thiết? Lý sao? (Nếu có) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Trong nhiệm vụ thực hiện, nhiệm vụ không thuộc chức năng? Lý sao? (Nếu có) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Trình độ học vấn người thực công việc?  PTTH, Trung cấp  Cao Đẳng  Đại học  Khác Kinh nghiệm  Khơng có  Dưới năm  1-3 năm  Trên năm Điều kiện môi trường làm việc?  Sạch  Thống mát  Dơ bẩn  Ồn  Nóng nực  Khác Các thiết bị, máy móc sử dụng cơng việc vị trí này? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 10 Có tiêu chuẩn làm việc cho vị trí chưa (tiêu chuẩn khối lượng cơng việc, thời gian thực cho phép…)? Nếu có mơ tả? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 11 Khi hồn thành tốt nhiệm vụ bạn mong muốn thăng tiến lên vị trí gì? …………………………………………………………………………………… PHỤ LỤC 6: BẢNG MƠ TẢ CƠNG VIỆC Bảng mô tả công việc nhân viên bếp nhà hàng YEN Sushi Sake Pub Vị trí Nhân viên bếp Thực công việc đầu ca - Phối hợp với bếp trưởng kiểm tra hàng hóa, thực phẩm nhập vào bao gồm số lượng chất lượng - Kiểm tra nguyên liệu, thực phẩm tồn từ ca làm việc trước để có hướng xử lý phù hợp; lên kế hoạch đặt hàng hàng hóa - Chuẩn bị nguyên liệu, vật dụng, thiết bị chế biến ăn - Cập nhật, thơng báo ăn tạm ngừng phục vụ ăn đặc biệt ngày cho nhân viên bếp phận có liên quan biết Trực tiếp chế biến ăn Nhiệm vụ - Tiếp nhận order khách hàng, thực phân công công việc cho nhân viên bếp - Trực tiếp chế biến ăn theo quy trình, tiêu chuẩn nhà hàng; đảm bảo tuân thủ quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, nội quy an tồn lao động bếp - Thực cơng đoạn trang trí ăn sau chế biến theo chuẩn nhà hàng • Quản lý khu vực bếp phân công - Khi bếp trưởng vắng mặt, nhân viên bếp thay mặt xử lý tất công việc bếp bao gồm phân chia công việc quản lý nhân viên; báo cáo lại cho bếp trưởng vào cuối ca - Định kỳ phối hợp với phận liên quan bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị nhà bếp theo quy định nhà hàng - Trực tiếp đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ bếp, hướng dẫn công việc cho nhân viên - Kiểm tra, giám sát trình làm việc phụ bếp phận liên quan - Trực tiếp giải thắc mắc khách hàng, sai sót nhân viên Thực cơng việc đóng ca - Thực vệ sinh khu vực chế biến, vệ sinh dụng cụ dùng để chế biến ăn theo quy định - Sắp xếp dụng cụ chế biến, máy móc, thiết bị, loại gia vị, nguyên liệu nấu ăn ngăn nắp, nơi quy định - Chịu trách nhiệm bảo quản nguyên vật liệu tồn vào cuối ca - Cùng nhân viên khác thực tổng kết vệ sinh, kiểm tra bếp trước kết thúc ca làm việc - Tổng hợp đặt hàng ngày vào báo cáo chuyển cho thu ngân - Bàn giao công việc cho ca làm việc sau, đóng ca - Các cơng việc khác - Hàng ngày đột xuất báo cáo công việc bếp cho bếp trưởng yêu cầu - Thực công việc khác theo phân công cấp Các mối quan hệ - Các nhà cung cấp nguyên vật liệu chế biến, đơn vị sửa chữa bảo trì thiết bị bếp - Thu ngân, phục vụ nhà hàng, kế toán, nhân - Hồn thành ăn thời gian quy định Tiêu chuẩn đánh giá - Chế biến ăn số lượng nguyên vật liệu định mức, không gây lãng phí nguyên vật liệu - Đi làm ca, vắng mặt có xin phép lý hợp lý Điều kiện làm việc Yêu cầu làm việc - Làm việc theo ca - Tốt nghiệp THPT, có chứng đầu bếp - Kinh nghiệm làm bếp năm - Sử dụng thành thạo thiết bị, máy móc nhà bếp ... hoạt động quản trị nguồn nhân lực khối cửa hàng công ty TNHH Cuộc Sống Của Tôi chương đề giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hoạt động chương 20 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC KHỐI CỬA... quản trị nguồn nhân lực khối cửa hàng công ty TNHH Cuộc Sống Của Tôi Cụ thể là: • Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực khối cửa hàng công ty TNHH Cuộc Sống Của Tôi nhằm... quản trị nguồn nhân lực khối cửa hàng công ty TNHH Cuộc Sống Của Tôi CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực 1.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kinh tế giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực khối cửa hàng tại công ty TNHH cuộc sống của tôi​ , Luận văn kinh tế giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực khối cửa hàng tại công ty TNHH cuộc sống của tôi​

Mục lục

Xem thêm