0

Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên

2 7 0
  • Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2021, 18:37

Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý đoàn của tỉnh Thái Nguyên ra nước ngoài và người nước ngoài vào tỉnh Thái Nguyên; quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của ubnd tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Số: 09/2019/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thái Nguyên, ngày 16 tháng 05 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2015/QĐ-UBND NGÀY 19/5/2015 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐOÀN CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN RA NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH THÁI NGUYÊN; QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2012/QĐ-UBND NGÀY 31/10/2012 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ THỐNG NHẤT CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng năm 2015; Căn Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2016 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật; Căn Quyết định số 39/2016/QĐ-TTg ngày 16 tháng năm 2016 Thủ tướng Chính phủ việc bãi bỏ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý thống hoạt động đối ngoại Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Theo đề nghị Giám đốc Sở Ngoại vụ Tờ trình số 08/TTr-SNgV ngày 26 tháng năm 2019 QUYẾT ĐỊNH: Điều Bãi bỏ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 UBND tỉnh Thái nguyên việc ban hành Quy chế quản lý đoàn tỉnh Thái Nguyên nước người nước vào tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 việc ban hành Quy chế quản lý thống hoạt động đối ngoại địa bàn tỉnh Thái Nguyên Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2019 Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã Thủ trưởng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Bộ Tư pháp; - Bộ Ngoại giao; - Thường trực Tỉnh ủy; - Lãnh đạo HĐND tỉnh; TM ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Chủ tịch PCT UBND tỉnh; - Ủy ban MTTQ tỉnh; - Cục Kiểm tra Văn - Bộ Tư pháp; - Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; - UBND huyện, thành phố, thị xã; - Trung tâm Thông tin tỉnh; - Lưu: VT, KGVX, NC Vũ Hồng Bắc ... Đoàn ĐBQH tỉnh; - Chủ tịch PCT UBND tỉnh; - Ủy ban MTTQ tỉnh; - Cục Kiểm tra Văn - Bộ Tư pháp; - Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; - UBND huyện, thành phố, thị xã; - Trung tâm Thông tin tỉnh; - Lưu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên,