0

Tài liệu sodiemlop1

34 67 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 13:11

Häc sinh Hä tªn cha ( hay ngêi gi¸m hé) NghÒ nghiÖp Hä tªn mÑ ( hay ngêi gi¸m hé) NghÒ nghiÖp Nh÷ng thay ®æi cÇn thiÕt cña häc sinh Ngày nghỉ học Tháng thứ nhất Tháng thứ hai Tháng thứ ba Tháng thứ t Tháng thứ năm Tháng thứ sáu Tháng thứ bảy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 nghỉ học Tổng số ngày học sinh nghỉ học Học kì 1 Học kì II Cả năm STT Tháng thứ tám Tháng thứ chín Có phép Không phép Có phép Không phép Có phép Không phép 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 H¹nh kiÓm STT KÕt qu¶ c¸c nhËn xÐt XÕp lo¹i h¹nh kiÓm Häc k×1 Häc k× II Häc k× 1 C¶ n¨m 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Mét sè Nhận xét Biểu hiện cụ thể( chứng cứ) Nhiệm vụ 1: Thực hiện đầy đủ và có kế hoạch hoạt động học tập ; cháp hành nội quy của nhà trờng; đi học đều và đúng giờ; giữ gìn sách vở và đò dùng học tập. Nhận xét 1.1 Thực hiện đầy đủ và có kết quả hoạt động học tập; gi gìn sách vở đồ dùng học tập. -Biết thực hiện các hoạt động học tập do giáo viên hớng dẫn. - Kết quả học tập đạt yêu cầu. - Sách vở sạch, không rách, không làm mất đồ dùng học tập. Nhận xét 1.2 Chấp hành nội quy của nhà trờng; đi học đều và đúng giờ. -Bết thực hiện các quy định cụ thể của nhà trờng. - Tuân theo chỉ dẫn hoạt động của thầy giáo, cô giáo. - Nghỉ học có xin phép, đến lớp học đúng giờ. Nhiệm vụ 2: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo, nhân viên và ngời lớn tuổi; đoàn kết thơng yêu, giúp đỡ bạn bè và ngời có hoàn cảnh khó khăn. Nhận xét 2.1 Hiếu thảo với ông, bàcha mẹ; kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo,nhân viên và ngời lơn tuổi. - Biết quan tâm , chăm sóc ông bà, cha mẹ và những ngời thân trong giađình. - Biết chào hỏi thầy giáo, cô giáo, nhân viên và ngời lớn tuổi. - Xng hô đúng với thầy giáo, cô giáo, nhân viên và ngời lớn tuổi. Nhận xét 2.2: Đoàn kết thơng yêu, giúp đỡ bạn bè và ngời có hoàn cảnh khó khăn. -Không đánh bạn. - Biết quan tâm giúp đỡ bạn. -Biết quan tâm giúp đỡ ngời có hoàn cảnh khó khăn. Nhiệm vụ 3: Rèn luyện thân thể,giữ vệ sin cá nhân Nhận xét 3.1:Biết rèn luyện thân thể -Biết ăn, ngủ, học tập theo hớng dẫn của giáo viên và bó mẹ. - Tham gia tập thể dục, hoạt đông thể thao. - Ngồi học đúng t thế. Nhận xét 3.2 Biết giữ vệ sinhcánhân -Đầu tóc gon gàng, chân tay sạch sẽ. - Trang phục phù hợp, gọn gàng, sạch sẽ. - Rửa tay trớc khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Nhiệm vụ 4: Tham gia các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp;giữ gìn, bảo vệ tài sản nơi công cộng; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trờng, thực hiện trật tự an toàn giao thông. Nhận xét 4.1: Tham gia các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp. -Biết tham gia sinh hoạt tổ, lớp. - Biết tham gia hoạt động ngoài giờ lên lớp theo hớng dẫn. - Biết tham gia các hoạt động tập thể của nhà trờng. Nhận xét 4.2 giữ gìn, bảo vệ tài sản nơi công cộng; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trờng, thực hiện trật tự an toàn giao thông. -Giữ gìn bảo vệ tài sản của lớp, trờng( bàn, ghế ). -Biết tham gia xây dựng trờng xanh- sạch -đẹp - Chấp hành các quy tắc trong trờng học. - Thực hiện các quy định về an toàn giao thông. Nhiệm vụ 5: Góp phần bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trờng và địa phơng. Nhận xét 5.1 Góp phần bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trờng . -Biết tên trờng; tên thầy giáo, cô giáo dạy lớp mình và Hiệu trởngnhàtrờng. -Biết về truyền thống của nhà trờng. -Biết tham gia các hoạt động nhằm bảo vệ và phát huy truyền thốngcủa nhà trờng. Nhận xét 5.2 Góp phần bảo vệ và phát huy truyền thống của địa phơng. -Biết địa chỉ nhà mình. - Biết về truyền thống của địa phơng. Quy định xếp loại hạnh kiểm Xếp loại Số nhận xét cần đạt Thực hiện đầy đủ(Đ) 5-10 nhận xét của 5 nhiệm vụ Thực hiện cha đầy đủ(CĐ) 0-4 Môn tiếng việt STT §iÓm kiÓm tra thêng xuyªn Th¸ng thø nhÊt Th¸ng thø hai Th¸ng thø ba Th¸ng thø t Th¸ng thø n¨m Th¸ng thø s¸u Th¸ng thø b¶y Th¸ng thø t¸m Th¸ng thø chÝn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 STT §iÓm kiÓm tra ®Þnh k× XÕp lo¹i häc lùc m«n Gi÷a k×1 Cuèi k×1 Gi÷a k×II Cuèi n¨m §äc ViÕt GKI §äc ViÕt CKI §äc ViÕt GKII §äc ViÕt CN Häc k× 1 C¶ n¨m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 M«n To¸n STT §iÓm kiÓm tra thêng xuyªn Th¸ng thø nhÊt Th¸ng thø hai Th¸ng thø ba Th¸ng thø t Th¸ng thø n¨m Th¸ng thø s¸u Th¸ng thø b¶y Th¸ng thø t¸m Th¸ng thø chÝn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 §iÓm kiÓm tra ®Þnh k× XÕp lo¹i häc lùc m«n Gi÷a k×1 Cuèi k×1 Gi÷a k×II Cuèi n¨m Häc k× 1 C¶ n¨m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 M«n ®¹o ®øc [...]... tranh Nhận xét 8: Biết cách chọn và sắp xếp hình ảnh theo đề tài , biết tô màu phù hợp - Mô tả đợc các hình ảnh chính của bức tranh - Kể tên đợc các màu sắc chính trên bức tranh - Đa ra đợc lí do cho sự lựa chọn của mình thích hay không thích bức tranh - Chọn đợc nội dung đề tài phù hợp với khả năng - Chọn và sắp xếp đợc hình ảnh theo đề tài vẽ màu phù hợp rõ nội dung chủ đề -Nhận dạng đợc các đồ vật... vẽ nét thẳng, nét cong, nét xiên( bằng tay, không dùng thớc kẻ) Vẽ tranh trang trí Nhận xét 3: Biết vẽ họa tiết theo mẫu, biết cách chọn màu, tô màu phù hợp Vẽ tranh Nhận xét 4: Biết chọn nội dung đề tài, vẽ đợc tranh rõ chủ đề -nhận biết đợc nét thẳng, nét cong, nét xiên - Vẽ đợc hình bằng nét thẳng, nét cong, nét xiên - Không dùng thớc kẻ, com pa khi vẽ nét thẳng, nét cong, nét xiên - Vẽ đợc các . chọn nội dung đề tài, vẽ đợc tranh rõ chủ đề. - Chọn đợc nội dung đề tài phù hợp với khả năng. - Chọn và sắp xếp đợc hình ảnh theo đề tài vẽ màu phù hợp. giữ gìn, bảo vệ tài sản nơi công cộng; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trờng, thực hiện trật tự an toàn giao thông. -Giữ gìn bảo vệ tài sản của lớp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu sodiemlop1, Tài liệu sodiemlop1,

Hình ảnh liên quan

Biết mô tả những hình ảnh, màu sắc chính củabức tranh. - Tài liệu sodiemlop1

i.

ết mô tả những hình ảnh, màu sắc chính củabức tranh Xem tại trang 18 của tài liệu.
Biết cách xé các hình cơ bản. - Tài liệu sodiemlop1

i.

ết cách xé các hình cơ bản Xem tại trang 20 của tài liệu.