0

Gián án GIÁO ÁN TUẦN 22 -CKTKN -BVMT

25 318 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 02:11

TUN 22 Th hai ngy thỏng . nm 2010 Tp c Bài 43: Sầu riêng Bài 43: Sầu riêng I. Mục đích, yêu cầu. I. Mục đích, yêu cầu. -c rnh mch, trụi chy ; bit c mt on trong bi cú nhn ging t ng gi t. -Hiu ND: T cõy su riờng cú nhiu nột c sc v hoa , qu v nột c ỏo v dỏng cõy (tr li c cỏc cõu hi trong SGK) II. Đồ dùng dạy học. II. Đồ dùng dạy học. - Tranh sgk phóng to. - Tranh sgk phóng to. III. Các hoạt động dạy học. III. Các hoạt động dạy học. A, Kiểm tra bài cũ. A, Kiểm tra bài cũ. ? Đọc thuộc lòng bài : Bè xuôi sông La, ? Đọc thuộc lòng bài : Bè xuôi sông La, trả lời câu 3, 4 cuối bài? trả lời câu 3, 4 cuối bài? - 2, 3 Hs đọc, lớp nx, trao đổi. - 2, 3 Hs đọc, lớp nx, trao đổi. - Gv nx chung, ghi điểm. - Gv nx chung, ghi điểm. B, Bài mới. B, Bài mới. 1. Giới thiệu chủ điểm và bài học. 1. Giới thiệu chủ điểm và bài học. a. Giới thiệu chủ điểm: Vẻ đẹp muôn a. Giới thiệu chủ điểm: Vẻ đẹp muôn màu. màu. - Quan sát tranh và nói ý nghĩa của - Quan sát tranh và nói ý nghĩa của chủ điểm thể hiện trong tranh: chủ điểm thể hiện trong tranh: - Cảnh sông núi, n - Cảnh sông núi, n ớc non, chùa chiền, ớc non, chùa chiền, cây đa bến n cây đa bến n ớc con đò rất quen thuộc ớc con đò rất quen thuộc với ng với ng ời dân VN . ời dân VN . b. Giới thiệu bài học b. Giới thiệu bài học ; Sầu riêng loài cây ; Sầu riêng loài cây ăn trái rất quý của miền Nam . ăn trái rất quý của miền Nam . 2.Luyện đọc và tìm hiểu bài. 2.Luyện đọc và tìm hiểu bài. a. Luyện đọc. a. Luyện đọc. - Đọc toàn bài: - Đọc toàn bài: - 1 hs khá đọc bài. Lớp theo dõi. - 1 hs khá đọc bài. Lớp theo dõi. - Chia đoạn: - Chia đoạn: - 3 đoạn: Mỗi lần xuống dòng là 1 - 3 đoạn: Mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn. đoạn. - Đọc nói tiép: 2 lần - Đọc nói tiép: 2 lần - 3 Hs đọc / 1 lần. - 3 Hs đọc / 1 lần. + Lần 1: Đọc kết hợp quan sát tranh, + Lần 1: Đọc kết hợp quan sát tranh, sửa lỗi phát âm. sửa lỗi phát âm. -- 3 hs đọc. -- 3 hs đọc. + Lần 2: Đọc và giải nghĩa từ.(chú + Lần 2: Đọc và giải nghĩa từ.(chú giải). giải). - 3 Hs khá đọc. - 3 Hs khá đọc. - Luyện đọc cặp: - Luyện đọc cặp: - Từng cặp đọc bài. - Từng cặp đọc bài. - Đọc toàn bài: - Đọc toàn bài: - 1 Hs đọc. - 1 Hs đọc. - Gv nx đọc đúng và đọc mẫu toàn bài. - Gv nx đọc đúng và đọc mẫu toàn bài. - Hs lắng nghe. - Hs lắng nghe. b. Tìm hiểu bài. b. Tìm hiểu bài. - Đọc l - Đọc l ớt đoạn 1 và trả lời: ớt đoạn 1 và trả lời: - Cả lớp. - Cả lớp. ? Sầu riêng là đặc sản của vùng nào? ? Sầu riêng là đặc sản của vùng nào? - .miền Nam. - .miền Nam. - Đọc thầm toàn bài; trao đổi câu hỏi 2. - Đọc thầm toàn bài; trao đổi câu hỏi 2. - Cả lớp đọc.Trao đổi theo cặp. - Cả lớp đọc.Trao đổi theo cặp. ? Dựa vào bài văn miêu tả những nét ? Dựa vào bài văn miêu tả những nét đặc sắc của hoa, quả, dáng cây sầu đặc sắc của hoa, quả, dáng cây sầu riêng. riêng. - Phát biểu từng ý và trao đổi cả lớp: - Phát biểu từng ý và trao đổi cả lớp: + Hoa: trổ vào cuối năm; thơm ngát nh + Hoa: trổ vào cuối năm; thơm ngát nh h h ơng cau, h ơng cau, h ơng b ơng b ởi; đậu thành từng ởi; đậu thành từng chùm, màu trắng ngà; cánh hoa nhỏ chùm, màu trắng ngà; cánh hoa nhỏ 1 nh nh vẩy cá, hao hao giống cánh sen vẩy cá, hao hao giống cánh sen con .giữa những cánh hoa. con .giữa những cánh hoa. + Quả: lủng lẳng d + Quả: lủng lẳng d ới cành, trông nh ới cành, trông nh những tổ kiến; mùi thơm đậm bay những tổ kiến; mùi thơm đậm bay xa .của mật ong già hạn; vị ngọt đam xa .của mật ong già hạn; vị ngọt đam mê. mê. + Dáng cây: thân khẳng khiu cao vút, + Dáng cây: thân khẳng khiu cao vút, cành ngang thẳng đuột, lá nhỏ xanh cành ngang thẳng đuột, lá nhỏ xanh vàng, hơi khép lại t vàng, hơi khép lại t ởng là héo. ởng là héo. ? Em có nhận xét gì với cách miêu tả ? Em có nhận xét gì với cách miêu tả hoa, trái và thân cây sầu riêng? hoa, trái và thân cây sầu riêng? - ., vị ngọt đến đam mê trái ng - ., vị ngọt đến đam mê trái ng ợc hoàn ợc hoàn toàn với dáng của cây. toàn với dáng của cây. - "Quyên rũ "có nghĩa là gì? - "Quyên rũ "có nghĩa là gì? - .làm cho ng - .làm cho ng ời ta mê mẩn vì cái gì đó ời ta mê mẩn vì cái gì đó ? Tìm những câu văn thể hiện tình cảm ? Tìm những câu văn thể hiện tình cảm của tác giả đối với cây sầu riêng? của tác giả đối với cây sầu riêng? - Sầu riêng là loại trái quý của miền - Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Nam. - H - H ơng vị quyến rũ đến kì lạ. ơng vị quyến rũ đến kì lạ. - Đứng ngắm cây sầu riêng .kì lạ này. - Đứng ngắm cây sầu riêng .kì lạ này. - Vậy mà khi trái chín .đến đam mê. - Vậy mà khi trái chín .đến đam mê. (K-G)? Tìm ý chính của từng đoạn? (K-G)? Tìm ý chính của từng đoạn? - Trao đổi theo bàn và phát biểu: - Trao đổi theo bàn và phát biểu: - ý 1: H - ý 1: H ơng vị đặc biệt của quả sầu ơng vị đặc biệt của quả sầu riêng. riêng. - ý 2: Những nét đặc sắc của hoa sầu - ý 2: Những nét đặc sắc của hoa sầu riêng. riêng. - ý3: Dáng vẻ kì lạ của cây sầu riêng. - ý3: Dáng vẻ kì lạ của cây sầu riêng. ? Tìm ý chính của bài? ? Tìm ý chính của bài? - ý chính: Bài văn ca ngợi giá trị và vẻ - ý chính: Bài văn ca ngợi giá trị và vẻ đẹp đặc sắc của cây sầu riêng. đẹp đặc sắc của cây sầu riêng. c c . Đọc diễn cảm. . Đọc diễn cảm. - Đọc nối tiếp: - Đọc nối tiếp: - 3 Hs đọc. - 3 Hs đọc. ? Đọc bài với giọng nh ? Đọc bài với giọng nh thế nào? thế nào? - giọng tả nhẹ nhàng chậm rãi. - giọng tả nhẹ nhàng chậm rãi. -(K-G) Đọc thầm toàn bài tìm từ nhấn -(K-G) Đọc thầm toàn bài tìm từ nhấn giọng: giọng: - Nhấn giọng: trái quý, hết sức đặc biệt, - Nhấn giọng: trái quý, hết sức đặc biệt, thơm đậm; rất xa; lâu tan; ngào ngạt; thơm đậm; rất xa; lâu tan; ngào ngạt; thơm mùi thơm;béo cái béo,ngọt, quyến thơm mùi thơm;béo cái béo,ngọt, quyến rũ,kì lạ, thơm ngát; toả khắp v rũ,kì lạ, thơm ngát; toả khắp v ờn; tím ờn; tím ngắt; lủng lẳng, khẳng khiu; cao vút; ngắt; lủng lẳng, khẳng khiu; cao vút; thẳng đuột; dáng cong; dáng nghiêng; thẳng đuột; dáng cong; dáng nghiêng; chiều quằn; chiều l chiều quằn; chiều l ợn; ngạt ngào; đam ợn; ngạt ngào; đam mê, . mê, . - Luyện đọc diễn cảm đoạn1: - Luyện đọc diễn cảm đoạn1: + Gv đọc mẫu: + Gv đọc mẫu: - Hs tìm cách đọc hay cho đoạn và - Hs tìm cách đọc hay cho đoạn và luyện đọc theo cặp. luyện đọc theo cặp. - Thi đọc: - Thi đọc: - Cá nhân, nhóm. - Cá nhân, nhóm. - Gv cùng hs nx, tuyên d - Gv cùng hs nx, tuyên d ơng hs đọc tốt. ơng hs đọc tốt. 3. Củng cố, dặn dò. 3. Củng cố, dặn dò. - Nêu ý chính của bài; Nx tiết học. VN đọc kĩ bài để đọc diễn cảm hơn. - Nêu ý chính của bài; Nx tiết học. VN đọc kĩ bài để đọc diễn cảm hơn. Lch s 2 Tr Tr ờng học thời Hậu Lê. ờng học thời Hậu Lê. I. Mục tiêu: I. Mục tiêu: Học xong bài này, hs biết: Học xong bài này, hs biết: - - Bi Bi t t c s c s phỏt tri phỏt tri n c n c a giỏo d a giỏo d c th c th i H i H u Lờ: u Lờ: - - n th n th i H i H u Lờ giỏo d u Lờ giỏo d c cú quy c c cú quy c , ch , ch t ch t ch : Kinh : Kinh ụ cú Qu ụ cú Qu c T c T Giỏm, Giỏm, cỏc cỏc a a ph ph ng bờn c ng bờn c nh tr nh tr ng cụng cũn cú tr ng cụng cũn cú tr ng t ng t , ba n , ba n m cú m m cú m t kỡ thi h t kỡ thi h ng v ng v thi thi h h i i - - Cú nhi Cú nhi u chớnh sỏch khuy u chớnh sỏch khuy n khớch h n khớch h c t c t p. p. II. Đồ dùng dạy học. II. Đồ dùng dạy học. - Phiếu học tập. - Phiếu học tập. III. Các hoạt động dạy học. III. Các hoạt động dạy học. A, Kiểm tra bài cũ; A, Kiểm tra bài cũ; ? Bộ luật Hồng Đức có nội dung cơ bản ? Bộ luật Hồng Đức có nội dung cơ bản nào? nào? - 2,3 Hs trả lời, lớp nx trao đổi. - 2,3 Hs trả lời, lớp nx trao đổi. - Gv chốt ý đúng, ghi điểm. - Gv chốt ý đúng, ghi điểm. B, Bài mới. B, Bài mới. 1. Giới thiệu bài. 1. Giới thiệu bài. .trực tiếp. .trực tiếp. 2. Hoạt động 1: Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê. 2. Hoạt động 1: Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê. * Mục tiêu: Hs hiểu đ * Mục tiêu: Hs hiểu đ ợc việc học, tr ợc việc học, tr ờng học, việc thi cử d ờng học, việc thi cử d ới thời Hậu Lê. ới thời Hậu Lê. * Cách tiến hành: * Cách tiến hành: - Gv phát phiếu tổ chức cho hs trao đổi - Gv phát phiếu tổ chức cho hs trao đổi N4: N4: - Các nhóm nhận phiếu thảo luận, trả - Các nhóm nhận phiếu thảo luận, trả lời: lời: ? Việc học d ? Việc học d ới thời Hậu Lê đ ới thời Hậu Lê đ ợc tổ chức ợc tổ chức nh nh thế nào? thế nào? - Lập văn miếu xây dựng lại và mở rộng - Lập văn miếu xây dựng lại và mở rộng Thái học viện, thu nhận cả con em th Thái học viện, thu nhận cả con em th - - ờng dân vào tr ờng dân vào tr ờng Quốc Tử Giám; tr ờng Quốc Tử Giám; tr - - ờng có lớp học, chỗ ở, kho trữ sách, ở ờng có lớp học, chỗ ở, kho trữ sách, ở cá đạo đều có tr cá đạo đều có tr ờng do nhà n ờng do nhà n ớc mở; ớc mở; ? Tr ? Tr ờng học thời Hậu Lê dạy những ờng học thời Hậu Lê dạy những điều gì? điều gì? - Nho giáo lịch sử các v - Nho giáo lịch sử các v ơng triều ph ơng triều ph ơng ơng Bắc. Bắc. ? Chế độ thi cử thời Hậu Lê ntn? ? Chế độ thi cử thời Hậu Lê ntn? - 3 năm có một kì thi H - 3 năm có một kì thi H ơng và thi hội, ơng và thi hội, có kì thi kiểm tra trình độ quan lại. có kì thi kiểm tra trình độ quan lại. - Trình bày: - Trình bày: - Gv nx thống nhất. - Gv nx thống nhất. - Lần l - Lần l ợt đại diện các nhóm trình bày, ợt đại diện các nhóm trình bày, trao đổi cả lớp. trao đổi cả lớp. * Kết luận: Giáo dục thời Hậu Lê có tổ chức nề nếp và quy củ * Kết luận: Giáo dục thời Hậu Lê có tổ chức nề nếp và quy củ 3. Hoạt động 2: Những biện pháp khuyến khích học tập nhà Hậu Lê. 3. Hoạt động 2: Những biện pháp khuyến khích học tập nhà Hậu Lê. * Mục tiêu: Hs hiểu đ * Mục tiêu: Hs hiểu đ ợc nhà Hậu Lê rất quan tâm tới vấn đề học tập. ợc nhà Hậu Lê rất quan tâm tới vấn đề học tập. * Cách tiến hành: * Cách tiến hành: - Hs đọc thầm sgk, trả lời. - Hs đọc thầm sgk, trả lời. ? Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến ? Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập? khích việc học tập? - Tổ chức lễ x - Tổ chức lễ x ớng danh (lễ đọc tên ng ớng danh (lễ đọc tên ng ời ời đỗ). đỗ). - Tổ chức lễ vinh quy (lễ đón r - Tổ chức lễ vinh quy (lễ đón r ớc ng ớc ng ời ời đỗ cao về làng). đỗ cao về làng). - Khắc tê tuổi ng - Khắc tê tuổi ng ời đỗ cao (tiến sĩ) vào ời đỗ cao (tiến sĩ) vào bia đá dựng ở Văn Miếu để tôn vinh ng bia đá dựng ở Văn Miếu để tôn vinh ng - - ời có tài. ời có tài. 3 - Nhà Hậu Lê còn kiểm tra định kì - Nhà Hậu Lê còn kiểm tra định kì trình độ của quan lại để các quan phải trình độ của quan lại để các quan phải th th ờng xuyên học tập. ờng xuyên học tập. * Kết luận: Nhà Hậu Lê rất quan tâm tới vấn đề học tập. Sự phát triển gd đã góp phần * Kết luận: Nhà Hậu Lê rất quan tâm tới vấn đề học tập. Sự phát triển gd đã góp phần quan trọng đv việc xây dựng NN và nâng cao trình độ dân trí, văn hoá ng quan trọng đv việc xây dựng NN và nâng cao trình độ dân trí, văn hoá ng ời Việt. ời Việt. 4. Củng cố, dặn dò. 4. Củng cố, dặn dò. - Đọc ghi nhớ bài. - Đọc ghi nhớ bài. - Nx tiết học. VN học thuộc bài, xem tr - Nx tiết học. VN học thuộc bài, xem tr ớc bài học tiết sau. ớc bài học tiết sau. Toỏn Bài 106: Luyện tập chung. Bài 106: Luyện tập chung. I. Mục tiêu: I. Mục tiêu: - Rút gọn đợc phân số. - Quy đồng đợc mẫu số hai phân số. II. Đồ dùng dạy học. II. Đồ dùng dạy học. - Chuẩn bị bài 4 vẽ và tô màu ngôi sao. - Chuẩn bị bài 4 vẽ và tô màu ngôi sao. III. Các hoạt động dạy học. III. Các hoạt động dạy học. A, Kiểm tra bài cũ. A, Kiểm tra bài cũ. - Chữa bài 5/118. - Chữa bài 5/118. - 2 Hs lên bảng làm, lớp đổi chéo vở - 2 Hs lên bảng làm, lớp đổi chéo vở kiểm tra bài bạn. kiểm tra bài bạn. 4 4 44113 114223 6633 1186 ) 27 2 335326 6522 91512 654 ) == == xxx xxxx x xx c xxxxx xxx xx xx b - Gv chấm 3,4 bài. - Gv chấm 3,4 bài. - Gv cùng hs nx, chữa bài. - Gv cùng hs nx, chữa bài. B, Bài mới. B, Bài mới. 1. Giới thiệu bài. 1. Giới thiệu bài. 2. Luyện tập. 2. Luyện tập. Bài 1. Rút gọn phân số Bài 1. Rút gọn phân số : : - Hs tự làm bài vào vở, 2 Hs lên bảng - Hs tự làm bài vào vở, 2 Hs lên bảng chữa bài, lớp đôỉ chéo vở trao đổi bài. chữa bài, lớp đôỉ chéo vở trao đổi bài. - Gv cùng lớp trao đổi, nx chữa bài: - Gv cùng lớp trao đổi, nx chữa bài: Bài 2. Bài 2. - Gv cùng lớp trao đổi cách làm: - Gv cùng lớp trao đổi cách làm: - Hs nêu cách làm khác kết quả đúng - Hs nêu cách làm khác kết quả đúng vẫn đ vẫn đ ợc. ợc. 3 2 17:51 17:34 51 34 ; 5 2 14:70 14:28 70 28 9 4 5:45 5:20 45 20 ; 5 2 6:30 6:12 30 12 ==== ==== (Có thể rút gọn dần ). (Có thể rút gọn dần ). - Hs tự suy nghĩ làm bài. - Hs tự suy nghĩ làm bài. - Hs nêu kết quả, Lên bảng chữa bài. - Hs nêu kết quả, Lên bảng chữa bài. + Rút gọn các phân số: + Rút gọn các phân số: 4 6 5 không rút gọn đ không rút gọn đ ợc; ợc; 18 5 2:36 2:10 36 10 ; 9 2 7:63 7:14 63 14 ; 9 2 3:27 3:6 27 6 ====== Các phân số Các phân số 27 6 và và 63 14 bằng bằng 9 2 - Hs tự làm bài vào vở. - Hs tự làm bài vào vở. - 4 Hs lên bảng chữa bài, lớp đổi chéo - 4 Hs lên bảng chữa bài, lớp đổi chéo vở kt bài bạn. vở kt bài bạn. a. a. 3 4 và và 8 5 quy đồng mẫu số thành: quy đồng mẫu số thành: 24 15 38 35 8 5 ; 24 32 83 84 3 4 ==== x x x x b. (Làm t b. (Làm t ơng tự). ơng tự). c. c. 9 4 và và 12 7 quy đồng mẫu số với quy đồng mẫu số với MSC là 36 thành: MSC là 36 thành: 36 21 312 37 12 7 ; 36 16 49 44 9 4 ==== x x x x d.(Làm t d.(Làm t ơng tự MSC là12). ơng tự MSC là12). Bài 3. (K- G) Bài 3. (K- G) - Gv thu chấm một số bài. - Gv thu chấm một số bài. - Gv cho hs trao đổi cách làm và chọn ý - Gv cho hs trao đổi cách làm và chọn ý kiến câu c,d nên chọn MSC bé nhất nh kiến câu c,d nên chọn MSC bé nhất nh đã làm. Còn hs quy đồng MSC lơn hơn đã làm. Còn hs quy đồng MSC lơn hơn vẫn đúng. vẫn đúng. Bài 4. Bài 4. Gv dán các ngôi sao của bài lên Gv dán các ngôi sao của bài lên bảng. bảng. - Hs suy nghĩ cá nhân và viết câu trả lời - Hs suy nghĩ cá nhân và viết câu trả lời vào bảng con. vào bảng con. - Gv yêu cầu hs giơ bảng và trao đổi ý - Gv yêu cầu hs giơ bảng và trao đổi ý kiến: kiến: - kq đúng: Phần b có - kq đúng: Phần b có 3 2 số ngôi sao đã số ngôi sao đã tô màu. tô màu. 3. Củng cố, dặn dò: 3. Củng cố, dặn dò: - Nx tiết học. VN xem tr - Nx tiết học. VN xem tr ớc bài 107. ớc bài 107. o c Tiết 22: Lịch sự với mọi ng Tiết 22: Lịch sự với mọi ng ời (tiết 2). ời (tiết 2). 5 I. Mục tiêu: I. Mục tiêu: - Bi - Bi t ý ngh t ý ngh a c a c a vi a vi c c c c x x l l ch s ch s v v i m i m i ng i ng i. i. - Nờu - Nờu c vớ d c vớ d v v c c x x l l ch s ch s v v i m i m i ng i ng i. i. - Bi - Bi t c t c x x l l ch s ch s v v i ng i ng i xung quanh. i xung quanh. II. Đồ dùng học tập II. Đồ dùng học tập . . - Bìa màu xanh, đỏ, trắng. - Bìa màu xanh, đỏ, trắng. - Đồ dùng phục vụ trò chơi đóng vai. - Đồ dùng phục vụ trò chơi đóng vai. III. Các hoạt động dạy học. III. Các hoạt động dạy học. A, Kiểm tra bài cũ: A, Kiểm tra bài cũ: ? Đọc thuộc nội dung ghi nhớ bài? ? Đọc thuộc nội dung ghi nhớ bài? - 1,2 Hs trả lời. Lớp nx trao đổi. - 1,2 Hs trả lời. Lớp nx trao đổi. - Gv nx đánh giá chung. - Gv nx đánh giá chung. B, Bài mới. B, Bài mới. 1. Giới thiệu bài. 1. Giới thiệu bài. 2. Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến BT2/33. 2. Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến BT2/33. * Mục tiêu: Hs biết đồng tình với những ý kiến thể hiện lịch sự với mọi ng * Mục tiêu: Hs biết đồng tình với những ý kiến thể hiện lịch sự với mọi ng ời. ời. * Cách tiến hành: * Cách tiến hành: - Tổ chức cho hs bày tỏ ý kiến bằng bìa. - Tổ chức cho hs bày tỏ ý kiến bằng bìa. - Cả lớp đọc các ý kiến trong bài tập 2. - Cả lớp đọc các ý kiến trong bài tập 2. - Hs cho lớp thể hiện từng ý kiến và - Hs cho lớp thể hiện từng ý kiến và trao đổi, giải thích. trao đổi, giải thích. - Hs suy nghĩ thể hiện: Bìa đỏ: tán - Hs suy nghĩ thể hiện: Bìa đỏ: tán thành. Xanh : không tán thành; thành. Xanh : không tán thành; Trắng : phân vân. Trắng : phân vân. * Kết luận: - Các ý kiến c,d là đúng. * Kết luận: - Các ý kiến c,d là đúng. - Các ý kiến a,b,đ là sai. - Các ý kiến a,b,đ là sai. 3. Hoạt động 2: Đóng vai bài tập 4 sgk/ 33. 3. Hoạt động 2: Đóng vai bài tập 4 sgk/ 33. * Mục tiêu: Hs biết đóng vai và biết c * Mục tiêu: Hs biết đóng vai và biết c xử lịch sự với mọi ng xử lịch sự với mọi ng ời xung quanh. ời xung quanh. * Cách tiến hành: * Cách tiến hành: - Tổ chức cho hs thảo luận và đóng vai - Tổ chức cho hs thảo luận và đóng vai theo N4: theo N4: - Nhóm trao đổi và đóng vai, đ - Nhóm trao đổi và đóng vai, đ a luôn a luôn cách giải quyết trong khi đóng vai (tình cách giải quyết trong khi đóng vai (tình huống a) huống a) - Một nhóm lên đóng vai: - Một nhóm lên đóng vai: - Lớp theo dõi và có cách xử lý khác thì - Lớp theo dõi và có cách xử lý khác thì đóng tiếp, hoặc trao đổi cách xử lý tình đóng tiếp, hoặc trao đổi cách xử lý tình huống. huống. - Gv cùng hs nx, đánh giá các cách giải - Gv cùng hs nx, đánh giá các cách giải quyết . quyết . * Kết luận: Gv đọc câu ca dao sgk (bài 5) * Kết luận: Gv đọc câu ca dao sgk (bài 5) - Hs nêu ý nghĩa câu ca dao đó. - Hs nêu ý nghĩa câu ca dao đó. 4. Hoạt động nối tiếp: 4. Hoạt động nối tiếp: Thực hiện c Thực hiện c xử lịch sự với mọi ng xử lịch sự với mọi ng ời xung quanh trong cuộc sống . ời xung quanh trong cuộc sống . 6 Th ba ngy thỏng nm 2010 Chớnh t Bài 22: Sầu riêng. Bài 22: Sầu riêng. I. Mục đích, yêu cầu. I. Mục đích, yêu cầu. -Nghe - vit ỳng bi CT ; trỡnh by ỳng on vn trớch ; khụng mc quỏ nm li trong bi. -Lm ỳng BT3 (kt hp c bi vn sau khi ó hon chnh), hoc BT(2) a/b, hoc BT do Gv son. II. Đồ dùng dạy học. II. Đồ dùng dạy học. - Phiếu viết sẵn đoạn thơ bài tập 2a, BT 3 và bút dạ. - Phiếu viết sẵn đoạn thơ bài tập 2a, BT 3 và bút dạ. III. Các hoạt động dạy học. III. Các hoạt động dạy học. A, Kiểm tra bài cũ. A, Kiểm tra bài cũ. Viết: Ra vào; cặp da; gia đình; con dao; Viết: Ra vào; cặp da; gia đình; con dao; rao vặt; giao bài tập về nhà. rao vặt; giao bài tập về nhà. - 2 Hs lên bảng viết, lớp viết nháp, đổi - 2 Hs lên bảng viết, lớp viết nháp, đổi chéo kiểm tra, nx bài bạn. chéo kiểm tra, nx bài bạn. - Gv nx chung từ viết đúng, ghi điểm. - Gv nx chung từ viết đúng, ghi điểm. B, Bài mới. B, Bài mới. 1. Giới thiệu bài: Nêu MĐ,YC. 1. Giới thiệu bài: Nêu MĐ,YC. 2. Hs nghe - viết chính tả. 2. Hs nghe - viết chính tả. - Đọc đoạn văn bài Sầu riêng: - Đọc đoạn văn bài Sầu riêng: - 2 Hs đọc to, lớp theo dõi. - 2 Hs đọc to, lớp theo dõi. ? Đoạn văn miêu tả gì? ? Đoạn văn miêu tả gì? - Đoạn văn miêu tả hoa sầu riêng. - Đoạn văn miêu tả hoa sầu riêng. ? Những từ ngữ nào cho ta biết hoa sầu ? Những từ ngữ nào cho ta biết hoa sầu riêng rất đặc sắc? riêng rất đặc sắc? - hoa thơm ngát nh - hoa thơm ngát nh h h ơng cau, h ơng cau, h ơng b ơng b - - ởi, . ởi, . - Đọc thầm đoạn văn tìm từ dễ viết sai: - Đọc thầm đoạn văn tìm từ dễ viết sai: - Gv nhắc nhở chung hs tr - Gv nhắc nhở chung hs tr ớc khi viết . ớc khi viết . - Hs tìm và luyện viết từ khó: - Hs tìm và luyện viết từ khó: VD: trổ vào cuối năm, toả khắp khu v VD: trổ vào cuối năm, toả khắp khu v - - ờn, hao hao giống cánh sen con, lác ờn, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhuỵ li ti, . đác vài nhuỵ li ti, . - Gv đọc: - Gv đọc: - Hs gấp sgk viết bài. - Hs gấp sgk viết bài. - Gv đọc: - Gv đọc: - Cả lớp soát lỗi bài của mình. - Cả lớp soát lỗi bài của mình. - Gv thu chấm: 5-6 bài. - Gv thu chấm: 5-6 bài. - Lớp đổi chéo vở soát lỗi và sửa lỗi bài - Lớp đổi chéo vở soát lỗi và sửa lỗi bài bạn. bạn. - Gv cùng hs nx chung bài viết. - Gv cùng hs nx chung bài viết. 3. Bài tập. 3. Bài tập. Bài 2a. Bài 2a. - Gv dán bài lên bảng. - Gv dán bài lên bảng. - Chữa bài: - Chữa bài: - Hs nêu yêu cầu bài tập. - Hs nêu yêu cầu bài tập. - Hs đọc thầm từng dòng, làm bài vào - Hs đọc thầm từng dòng, làm bài vào vở vở - Hs nêu miệng và 2 hs chữa bài. - Hs nêu miệng và 2 hs chữa bài. - Gv cùng hs nx, trao đổi: - Gv cùng hs nx, trao đổi: - Thứ tự điền: - Thứ tự điền: N N ên . ên . n n ào; Bé oà lên ào; Bé oà lên n n ức ức n n ở. ở. Bài 3.( Cách làm t Bài 3.( Cách làm t ơng tự) ơng tự) - Hs làm bài vào vở, lên bảng chữa bài - Hs làm bài vào vở, lên bảng chữa bài (chữa từng câu), lớp nx trao đổi. (chữa từng câu), lớp nx trao đổi. - Gv nx chốt từ điền đúng: - Gv nx chốt từ điền đúng: - Hs đọc toàn bài: - Hs đọc toàn bài: + Thứ tự điền đúng: nắng, trúc xanh, + Thứ tự điền đúng: nắng, trúc xanh, cúc, lóng lánh, nên, vút, náo nức, cúc, lóng lánh, nên, vút, náo nức, 4. Củng cố, dặn dò. 4. Củng cố, dặn dò. - Nx tiêt học. Ghi nhớ những từ để viết cho đúng. HTL khổ thơ 2a. - Nx tiêt học. Ghi nhớ những từ để viết cho đúng. HTL khổ thơ 2a. 7 Luyn t v cõu Bài 43: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? Bài 43: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? I. Mục đích, yêu cầu. I. Mục đích, yêu cầu. -Hiu c cu to v ý ngha ca b phn CN trong cõu k Ai th no ? (ND Ghi nh). -Nhn bit c cõu k Ai th no ? trong on vn (BT1, mc III) ; vit c on vn khong 5 cõu, trong ú cú cõu k Ai th no ? (BT2) II. Đồ dùng dạy học. II. Đồ dùng dạy học. - Phiếu viết rời từng câu BT 1(NX). BT1 (LT). - Phiếu viết rời từng câu BT 1(NX). BT1 (LT). III. Các hoạt động dạy học. III. Các hoạt động dạy học. A, Kiểm tra bài cũ: A, Kiểm tra bài cũ: ? VN trong câu kể biểu thị nội dung gì? ? VN trong câu kể biểu thị nội dung gì? VD minh hoạ? VD minh hoạ? - 1,2 Hs trả lời và lấy VD minh hoạ. - 1,2 Hs trả lời và lấy VD minh hoạ. Lớp nx. Lớp nx. - Đọc đoạn văn tả cây hoa mà em thích - Đọc đoạn văn tả cây hoa mà em thích có câu kể Ai thế nào? có câu kể Ai thế nào? - 2 Hs đọc, lớp nx . - 2 Hs đọc, lớp nx . - Gv nx chung, ghi điểm. - Gv nx chung, ghi điểm. B, Bài mới. B, Bài mới. 1. Giới thiệu bài: Trực tiếp. 1. Giới thiệu bài: Trực tiếp. 2. Phần nhận xét. 2. Phần nhận xét. Bài 1. Bài 1. - Gv dán phiếu. - Gv dán phiếu. Các câu kể Ai thế nào?: Các câu kể Ai thế nào?: - Hs đọc nội dung bài tập, trao đổi với - Hs đọc nội dung bài tập, trao đổi với bạn cùng bên, tìm câu kể Ai thế nào? bạn cùng bên, tìm câu kể Ai thế nào? - Câu 1,2,4,5. - Câu 1,2,4,5. - Hs đọc yêu cầu mbài tự tìm CN trong - Hs đọc yêu cầu mbài tự tìm CN trong những câu văn trên. những câu văn trên. - Lớp nêu miệng, 2 Hs lên bảng gạch, - Lớp nêu miệng, 2 Hs lên bảng gạch, Bài 2. Bài 2. - Trình bày: - Trình bày: - GV cùng hs nx trao đổi, chốt câu - GV cùng hs nx trao đổi, chốt câu đúng: đúng: Câu 1 Câu 1 Hà nội Hà nội Câu 2 Câu 2 Cả một vùng trời Cả một vùng trời Câu 4 Câu 4 Các cụ già Các cụ già Câu 5 Câu 5 Những cô gái thủ đô Những cô gái thủ đô t t ng bừng màu đỏ. ng bừng màu đỏ. bát ngát, cờ đèn và hoa. bát ngát, cờ đèn và hoa. vẻ mặt nghiêm trang. vẻ mặt nghiêm trang. hớn hở, áo màu rực rỡ. hớn hở, áo màu rực rỡ. Bài 3. Bài 3. 3. Phần ghi nhớ. 3. Phần ghi nhớ. 4. Phần luyện tập. 4. Phần luyện tập. Bài 1. Bài 1. Các câu kể Ai thế nào? Các câu kể Ai thế nào? - Hs trả lời dựa vào phần ghi nhớ của - Hs trả lời dựa vào phần ghi nhớ của bài. bài. - 3,4 Hs đọc. - 3,4 Hs đọc. - Hs đọc yêu cầu và nội dung đoạn văn. - Hs đọc yêu cầu và nội dung đoạn văn. - Lớp đọc thầm, trả lời từng ý. - Lớp đọc thầm, trả lời từng ý. - Câu 3,4,5,6,8. - Câu 3,4,5,6,8. - Hs làm ý 2 vào vở, viết các câu trên xđ - Hs làm ý 2 vào vở, viết các câu trên xđ CN. CN. - 2,3 hs lên bảng chữa, lớp nêu miệng. - 2,3 hs lên bảng chữa, lớp nêu miệng. Câu 3: Câu 3: Màu vàng trên l Màu vàng trên l ng chú/ ng chú/ / lấp lánh. / lấp lánh. Câu 4: Câu 4: Bốn cái cánh // Bốn cái cánh // mỏng nh mỏng nh giấy bóng. giấy bóng. Câu 5: Câu 5: Cái đầu tròn và hai con mắt Cái đầu tròn và hai con mắt // long lanh nh // long lanh nh thuỷ tinh. thuỷ tinh. Câu 6: Câu 6: Thân chú// Thân chú// nhỏ và thon vàng nh nhỏ và thon vàng nh màu vàng của nắng mùa thu. màu vàng của nắng mùa thu. Câu 8: Câu 8: Bốn cánh// Bốn cánh// khẽ rung rung nh khẽ rung rung nh còn đang phân vân. còn đang phân vân. Bài 2: Bài 2: - Hs đọc yêu cầu. - Hs đọc yêu cầu. 8 - Gv làm rõ yêu cầu: - Gv làm rõ yêu cầu: - Hs nghe và viết vào vở đoạn văn - Hs nghe và viết vào vở đoạn văn khoảng 5 câu dùng một số câu kể Ai khoảng 5 câu dùng một số câu kể Ai thế nào? nội dung về một loại trái cây. thế nào? nội dung về một loại trái cây. - Trình bày: - Trình bày: - Gv nx chung, khen hs viết tốt. - Gv nx chung, khen hs viết tốt. - Nối tiếp nhau đọc đoạn văn, lớp nx, - Nối tiếp nhau đọc đoạn văn, lớp nx, trao đổi bổ sung đoạn văn của bạn. trao đổi bổ sung đoạn văn của bạn. VD: Trong các loại quả, em thích nhất xoài. Quả xoài chín thật hấp dẫn. Hình dáng bầu VD: Trong các loại quả, em thích nhất xoài. Quả xoài chín thật hấp dẫn. Hình dáng bầu bĩnh thật đẹp. Vỏ ngoài vàng bĩnh thật đẹp. Vỏ ngoài vàng ơm. H ơm. H ơng thơm nức . ơng thơm nức . 5. Củng cố, dặn dò. 5. Củng cố, dặn dò. - Nêu nội dung cần ghi nhớ. NX tiết học.VN hoàn chỉnh đoạn văn viết vào - Nêu nội dung cần ghi nhớ. NX tiết học.VN hoàn chỉnh đoạn văn viết vào Toỏn Bài 107: So sánh hai phân số cùng mẫu số. Bài 107: So sánh hai phân số cùng mẫu số. I. Mục tiêu: I. Mục tiêu: Giúp học sinh: Giúp học sinh: - Biết so sánh hai phân số cùng mẫu số. - Nhận biết một phân số lớn hơn hoặc bé hơn 1. II. Các hoạt động dạy học. II. Các hoạt động dạy học. A, Kiểm tra bài cũ. A, Kiểm tra bài cũ. Rút gọn các phân số: Rút gọn các phân số: 125 50 ; 48 36 - 2 Hs lên bảng làm, lớp làm nháp, đổi - 2 Hs lên bảng làm, lớp làm nháp, đổi chéo nháp chấm điểm. chéo nháp chấm điểm. - Gv nx chung, chữa bài. - Gv nx chung, chữa bài. B, Bài mới. B, Bài mới. 1. Giới thiệu bài. 1. Giới thiệu bài. 2. So sánh hai phân số cùng mẫu số 2. So sánh hai phân số cùng mẫu số . . 3 5 2 5 DC B A AC = AC = 5 2 AB; AD = AB; AD = 5 3 AB. AB. 5 2 < < 5 3 5 3 > > 5 2 - Gv vẽ hình: - Gv vẽ hình: ? Độ dài đoạn thẳng AC; AD bằng bn ? Độ dài đoạn thẳng AC; AD bằng bn độ dài đoạn thẳng AB? độ dài đoạn thẳng AB? ? So sánh độ dài đoạn thẳng AC và AD ? So sánh độ dài đoạn thẳng AC và AD từ đó so sánh ps: từ đó so sánh ps: 5 2 và và 5 3 ? Muốn so sánh hai ps cùng MS ta làm ? Muốn so sánh hai ps cùng MS ta làm nh nh thế nào? thế nào? - .ta chỉ cần so sánh hai tử số: Phân số - .ta chỉ cần so sánh hai tử số: Phân số nào có TS bé hơn thì bé hơn, PS nào có nào có TS bé hơn thì bé hơn, PS nào có TS lơn hơn thì lớn hơn; Nếu tử số bằng TS lơn hơn thì lớn hơn; Nếu tử số bằng nhau thì hai ps bằng nhau. nhau thì hai ps bằng nhau. 3. Bài tập. 3. Bài tập. Bài 1. Bài 1. - Hs đọc yêu cầu, tự làm bài vào vở. - Hs đọc yêu cầu, tự làm bài vào vở. - Trình bày miệng: - Trình bày miệng: - Gv cùng hs nx, chốt bài đúng. - Gv cùng hs nx, chốt bài đúng. - Lần l - Lần l ợt hs nêu miệng và giải thích. ợt hs nêu miệng và giải thích. 7 3 < < 7 5 vì hai phân số này có cùng MS vì hai phân số này có cùng MS và tử số 3 < 5. ( Phần còn lại t và tử số 3 < 5. ( Phần còn lại t ơng tự). ơng tự). Bài 2a. Gv nêu vấn đề: Bài 2a. Gv nêu vấn đề: - Hs suy nghĩ và đ - Hs suy nghĩ và đ a ra nhận xét: a ra nhận xét: + Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số + Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1. bé hơn 1. + Nếu tử số lơn hơn mẫu số thì phân số + Nếu tử số lơn hơn mẫu số thì phân số lơn hơn 1. lơn hơn 1. 9 - Phần b. Hs vận dụng để làm bài. - Phần b. Hs vận dụng để làm bài. - Gv cùng hs trao đổi nx chốt câu đúng. - Gv cùng hs trao đổi nx chốt câu đúng. - Hs nêu miệng và giải thích dựa vào - Hs nêu miệng và giải thích dựa vào phần nhận xét trên. phần nhận xét trên. Bài 3. Bài 3. - Gv nx chung đánh giá bài hs làm - Gv nx chung đánh giá bài hs làm đúng. đúng. 4. Củng cố, dặn dò. 4. Củng cố, dặn dò. - Hs đọc yêu cầu, tự làm bài vào vở, - Hs đọc yêu cầu, tự làm bài vào vở, trao đổi với bạn cùng bàn. trao đổi với bạn cùng bàn. - 2 Hs lên bảng viết, nhiều em nêu - 2 Hs lên bảng viết, nhiều em nêu miệng, lớp trao đổi nx, bổ sung. miệng, lớp trao đổi nx, bổ sung. 5 4 5 3 5 2 5 1 <<< 10 [...]... xinh xắn, lộng tơi tơi, mĩ lệ, diễm lệ, hùng tráng, hoành lẫy, thớt tha, rực rỡ, duyên dáng, thớt 17 tráng, Bài 3 - Hs đọc yêu cầu bài tập - Hs tự đặtt câu vào vở và tiếp nối nhau nêu miệng, lớp nx VD: Chị gái em rất dịu dàng, thuỳ mị - Hs đọc yêu cầu, làm bài vào vở - Một số hs lên dán vào chỗ thích hợp, lớp nx, nêu miệng - Gv nx chung Bài 4.(K-G) - Gv dán bảng đã chuẩn bị: - Gv nx chốt câu đúng: +... Củng cố, dặn dò 22 - Đọc mục bạn cần biết sgk/ 89 - Nx tiết học VN học thuộc bài Chuẩn bị bài sau: N6: Hộp kín; tấm kính, nhựa trong; tấm kính mờ; tấm ván; Toỏn Bài 110: Luyện tập I Mục tiêu: Giúp học sinh: - Củng cố về so sánh hai phân số - Biết cách so sánh hai phân số có cùng tử số II Các hoạt động dạy học A, Kiểm tra bài cũ: cũ: 3 5 6 7 - 2 Hs lên bảng làm bài, lớp làm nháp So sánh hai phân số:... 15 15 : 5 3 b Rút gọn phân số: 25 = 25 : 5 = 5 thực hiện so sánh Chốt bài đúng 3 4 15 4 < vậy < 5 5 25 5 9 9 x8 72 9 9 x7 63 c) 7 = 7 x8 = 56 ; 8 = 8 x7 = 56 72 63 9 9 > vậy 7 > 8 56 56 Bài 2 Tổ chức cho hs trao đổi nêu các cách so sánh 2 phân số khác mẫu - Hs nêu hai cách so sánh: + Quy đồng MS ( hoặc rút gọn) hai phân số rồi so sánh + So sánh hai phân số với 1 - Lớp làm bài vào vở, 3 hs lên bảng chữa... giữ nguyên 3 4 < 5 5 Bài 3.(K-G) - Gv tổ chức cho học sinh thi giải nhanh bài toán 3 4 6 4 5 4 vậy 10 < 5 b ( Làm tơng tự) tơng - Hs đọc yêu cầu, suy nghĩ làm bài và thi nhau giải đa ra nhanh kết quả bài đa toán, giải thích cách làm - Kq: Hoa ăn nhiều bánh hơn 4 Củng cố, dặn dò - Nx tiết học Trình bày bài 3 vào vở a lớ Tiết 22: Hoạt động sản xuất của ngời dân ngời ở đồng bằng Nam Bộ I Mục tiêu: Học xong... điểm B, Bài mới 1 Giới thiệu bài 2 2.So sánh hai p số khác mẫu số: 3 và số: - Gv hớng dẫn hs thao tác với băng hớng giấy: 3 4 - Lấy hai băng giấy bằng nhau chia băng giấy thứ nhất thành 3 phần lấy 2 phần tức lấy 2 3 băng giấy - Băng giấy thứ hai chia thành 4 phần lấy 3 phần tức lấy ? So sánh độ dài của 2/3 băng giấy và 3/4 bằng giấy? - 2 3 nên ? Còn cách so sánh nào khác? 3 4 băng giấy băng giấy ngắn... tập I Mục tiêu: Giúp học sinh: - So sánh đợc hai phân số cùng mẫu số - So sánh đợc một phân số với 1 - Biết viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn II Các hoạt động dạy học A, Kiểm tra bài cũ ? Viết các phân số bé hơn 1, có MS là 6và tử số khác 0? - 2 hs lên bảng viết, Lớp làm nháp - Gv cùng hs nx chốt kết quả đúng B, Bài mới 1 Giới thiệu bài 2 Luyện tập Bài 1.So sánh phân số - Hs đọc yêu cầu, tự làm... nhiều gạo nhất thế giới nớc * Kết luận: gv tóm tắt các ý trên 3 Hoạt động 2: Nơi nuôi và đánh bắt nhiều thuỷ sản nhất cả nớc nớc * Mục tiêu: Hs hiểu đợc đồng bằng NB là nơi đánh bắt và nuôi nhiều thuỷ sản nhất cả đợc nớc * Cách tiến hành: - Hs trao đổi theo cặp và trả lời, trao đổi cả lớp ? Điều kiện nào làm cho ĐBNB đánh - Mạng lới sông ngòi dày đặc, mạng lới lới lới bắt đợc nhiều thuỷ sản? có nhiều cá... búp, hoa, bắp ngô, bớm trắng, bớm vàng (bãi ngô) bớm bớm Cây, cành, hoa, quả gạo, chim chóc (cây gạo) Hoa, trái, dáng, thân, cành, lá, ( sầu riêng) Hơng thơm của trái sầu riêng Vị ngọt của trái sầu riêng Tiếng chim hót ( cây gạo), tiếng tu hú ( Bãi ngô) c Gv dán bảng liệt kê các hình ảnh so sánh, nhân hoá của 3 bài d Nêu miệng: e Điểm giống và khác nhau: - Hs phát biểu theo ý thích của mình và giải thích... mình trong chiếc áo the xanh, đồi thoa son Những tia nắng nghịch ngợm nháy hoài trong ruộng lúa ? Mỗi ngời đến chợ Tết với những dáng - Những thằng cu mặc áo Các cụ ngời vẻ riêng ra sao? già Cô gái Em bé hai ngời gánh lợn, ngời con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo họ ? Bên cạnh dáng vẻ riêng, những ngời - ai ai cũng vui vẻ, tng bừng ra chợ ngời tng đi chợ Tết có điểm gì chung? Tết, vui vẻ kéo hàng trên cỏ... sánh nào khác? 3 4 băng giấy băng giấy ngắn hơn 2 3 < 3 4 hay 3 4 > 2 3 3 4 băng giấy - Quy đồng hai phân số : 2 2 x4 8 3 3 x3 9 = = ; = = 3 3 x 4 12 4 4 x3 12 So sánh hai phân số cùng mẫu số: 18 8 12 - Gv cùng hs trao đổi về hai cách so sánh trên và rút ra kết luận của bài (sgk) 3 Bài tập Bài 1 - Gv cùng hs nx chữa bài 9 9 hoặc 12 12 2 3 3 Vậy 3 < hoặc 4 4 < 8 12 2 > 3 > - Hs đọc yêu cầu bài và tự . trắng ngà; cánh hoa nhỏ chùm, màu trắng ngà; cánh hoa nhỏ 1 nh nh vẩy cá, hao hao giống cánh sen vẩy cá, hao hao giống cánh sen con .giữa những cánh hoa thẳng AB? ? So sánh độ dài đoạn thẳng AC và AD ? So sánh độ dài đoạn thẳng AC và AD từ đó so sánh ps: từ đó so sánh ps: 5 2 và và 5 3 ? Muốn so sánh hai ps
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án GIÁO ÁN TUẦN 22 -CKTKN -BVMT, Gián án GIÁO ÁN TUẦN 22 -CKTKN -BVMT,

Hình ảnh liên quan

VD: Trong các loại quả, em thích nhất xoài. Quả xoài chín thật hấp dẫn. Hình dáng bầu - Gián án GIÁO ÁN TUẦN 22 -CKTKN -BVMT

rong.

các loại quả, em thích nhất xoài. Quả xoài chín thật hấp dẫn. Hình dáng bầu Xem tại trang 9 của tài liệu.
- Phiếu có sẵn bảng. - Gián án GIÁO ÁN TUẦN 22 -CKTKN -BVMT

hi.

ếu có sẵn bảng Xem tại trang 16 của tài liệu.
- Gv dán bảng đã chuẩn bị: - Gián án GIÁO ÁN TUẦN 22 -CKTKN -BVMT

v.

dán bảng đã chuẩn bị: Xem tại trang 18 của tài liệu.
Bài 1. - Hs đọc yêu cầu bài và tự làm vào vở. - Hs đọc yêu cầu bài và tự làm vào vở. -3 hs lên bảng chữa bài, lớp trao đổi, -3 hs lên bảng chữa bài, lớp trao đổi, - Gián án GIÁO ÁN TUẦN 22 -CKTKN -BVMT

i.

1. - Hs đọc yêu cầu bài và tự làm vào vở. - Hs đọc yêu cầu bài và tự làm vào vở. -3 hs lên bảng chữa bài, lớp trao đổi, -3 hs lên bảng chữa bài, lớp trao đổi, Xem tại trang 19 của tài liệu.
- 2 Hs lên bảng làm bài, lớp làm nháp. - Gián án GIÁO ÁN TUẦN 22 -CKTKN -BVMT

2.

Hs lên bảng làm bài, lớp làm nháp Xem tại trang 23 của tài liệu.