0

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Chương trình cả năm

20 6 0
  • Giáo án Thể dục Lớp 4 - Chương trình cả năm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2021, 21:48

Baøi 7 ĐI ĐỀU, VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY VAØO NHAU” I.MUÏC TIEÂU : - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay [r] (1)TUAÀN Tieát 1: Baøi GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP TRÒ CHƠI “CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC” I.MUÏC TIEÂU : - Giới thiệu trương trình thể dục lớp Yêu cầu HS biết số nội dung trương trình và có thái độ học tập đúng - Một số quy định nội quy, yêu cầu luyện tập, yêu cầu HS biết điểm để thực các học thể dục - Biên chế tổ chọn cán môn - Trò chơi: “Chuyền bóng tiếp sức ” Yêu cầu HS nắm cách chơi, rèn luyện khéo léo nhanh nhẹn II.ÑÒA ÑIEÅM - PHÖÔNG TIEÄN : - Trên sân trường Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Chuẩn bị còi, bóng nhỏ nhựa, cao su hay da III.NỘI DUNG VAØ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : Noäi dung Ñònh lượng Phần mở đầu phuùt - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung: phút Nêu mục tiêu - yêu cầu học Phương pháp tổ chức - Nhận lớp     GV - Khởi động: Đứng chỗ hát và vỗ phút tay phuùt - Trò chơi: “Tìm người huy” 20 phuùt phuùt 2.Phaàn cô baûn: - HS đứng theo đội hình hàng a) Giới thiệu chương trình thể dục ngang nghe giới thiệu lớp 4: -GV giới thiệu tóm tắt chương  trình môn thể dục lớp :  Thời lượng học tiết / tuần, học  35 tuaàn, caû naêm hoïc 70 tieát  Nội dung : Đội hình đội ngũ, bài GV theå duïc phaùt trieån chung, baøi taäp reøn Lop4.com (2) luyện kỹ vận động bản, trò chơi vận động có môn học tự chọn Sau nội dung học có kiểm tra đánh giá Yêu cầu các em phải tham gia đầy đủ các tiết học và tích cực tự tập nhà b) Phoå bieán noäi quy, yeâu caàu taäp luyeän: - Maëc quaàn aùo theå thao, phaûi ñi giày dép có quai sau Khi muốn vào lớp tập nghỉ tập phaûi xin pheùp giaùo vieân c) Bieân cheá toå taäp luyeän: Caùch chia toå taäp luyeän nhö theo biên chế lớp (như lớp chúng ta có tổ thì chia làm nhóm để tập luyeän) d) Troø chôi : “Chuyeàn boùng tieáp sức” - GV neâu teân troø chôi - GV phoå bieán luaät chôi : Coù hai caùch chuyeàn boùng * Cách 1: Xoay người qua trái qua phaûi, sau roài chuyeån boùng cho * Cách 2: Chuyển bóng qua đầu cho - GV laøm maãu caùch chuyeàn boùng - Tiến hành cho lớp chơi thử hai cách truyền bóng số lần để naém caùch chôi - Sau học sinh lớp biết cách chơi giáo viên tổ chức cho chơi chính thức và chọn đội thắng thua 3.Phaàn keát thuùc: phuùt phuùt 13 phuùt - Hoïc sinh toå chia thaønh nhóm vị trí khác để luyeän taäp   GV   - HS chuyển thành đội hình voøng troøn GV laàn phuùt phuùt phuùt phuùt Lop4.com -Đội hình hồi tĩnh và kết thúc     GV - HS hoâ “khoûe” (3) - Đứng chỗ vừa vỗ tay vừa hát - GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc - GV nhận xét, đánh giá kết hoïc vaø giao baùi taäp veà nhaø - GV hoâ giaûi taùn Tieát Baøi TẬP HỢP HAØNG DỌC, DÓNG HAØNG, ĐIỂM SỐ, ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC” I.MUÏC TIEÂU : - Củng cố và nâng cao kỹ thuật: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ Yêu cầu tập hợp nhanh, trật tự, động tác điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ phải đều, dứt khoát, đúng theo lệnh hô cuûa GV - Trò chơi: “Chạy tiếp sức” Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, hào hứng chôi II.ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : - Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Chuẩn bị còi, - lá cờ đuôi nheo, kẻ, vẽ sân trò chơi III.NỘI DUNG VAØ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : Noäi dung Ñònh Phương pháp tổ chức lượng Phần mở đầu: phuùt - Nhận lớp - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung:  Nêu mục tiêu - yêu cầu học phút  Nhaéc laïi noäi quy taäp luyeän, chaán  chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện  - Khởi động : Đứng chỗ hát và GV phuùt voã tay - Trò chơi: “Tìm người huy” phuùt + GV neâu teân troø chôi + HS nhaéc laïi caùch chôi + Lớp trưởng điều khiển lớp Lop4.com (4) chôi Phaàn cô baûn: a) Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng , điểm số, đứng nghiêm , đứng nghỉ: - GV điều khiển cho lớp tập có nhận xét sửa chữa động tác sai cho HS - GV chia tổ cho HS luyện tập điều khiển tổ trưởng GV quan sát nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS 22 phuùt 10 phuùt laàn laàn laàn - Tập hợp lớp tập lại lần, cho các toå thi ñua trình dieãn GV cuøng HS quan saùt, nhaän xeùt, bieåu döông tinh thaàn, keát quaû taäp luyeän d) Trò chơi : “ Chạy tiếp sức ” - GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội hình chơi - GV giaûi thích caùch chôi vaø luaät chơi: Lớp chia thành tổ đứng theo hàng dọc Em đứng đầu chạy tới đích, sau đó chạy vỗ tay vào em thứ hai chạy xuống hàng cuối Em thứ hai thực giống em thứ tương tự hết Tổ nào chạy hết số người trước thì thaéng cuoäc - GV cuøng moät nhoùm HS laøm maãu - GV cho tổ chơi thử, cho lớp chơi thử - Tổ chức cho HS thi đua chơi - GV quan saùt, bieåu döông toå thaéng 12 phuùt laàn laàn laàn phuùt Lop4.com     GV - Hoïc sinh toå chia thaønh nhóm vị trí khác để luyện taäp   GV   - HS trở lại đội hình hàng dọc     GV        GV     - HS chuyển thành đội hình vòng troøn GV (5) cuoäc phuùt Phaàn keát thuùc: - Đội hình hồi tĩnh và kết thúc - Cho HS caùc toå ñi noái tieáp  thành vòng tròn lớn, vừa vừa  làm động tác thả lỏng Sau đó  kheùp laïi thaønh voøng troøn nhoû roài phuùt  phuùt đứng lại quay mặt vào GV - GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi - HS hoâ “khoeû” hoïc - GV nhận xét, đánh giá kết hoïc vaø giao baùi taäp veà nhaø - GV hoâ giaûi taùn TUAÀN Tieát 3: Baøi QUAY PHAÛI, QUAY TRAÙI, DAØN HAØNG, DOÀN HAØNG TROØ CHÔI “THI XEÁP HAØNG NHANH” I.MUÏC TIEÂU : - Cuûng coá naâng cao kó thuaät: Quay phaûi, quay traùi, daøn haøng, doàn haøng Yêu cầu dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự, động tác quay phải, quay trái đúng kỹ thuật, đều, đẹp, đúng với lệnh - Trò chơi: “Thi xếp hàng nhanh” Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, trật tự nhanh nhẹn, hào hứng chơi II.ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : - Trên sân trường Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Chuaån bò coøi III.NỘI DUNG VAØ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : Noäi dung Ñònh Phương pháp tổ chức lượng Phần mở đầu: phuùt - Tập hợp lớp , phổ biến nội dung : Nêu phút - Nhận lớp  mục tiêu - yêu cầu học  - Khởi động: Đứng chỗ hát và vỗ phút  Lop4.com (6) tay, giậm chân chỗ đếm theo nhịp 1-2 , 1-2 - Trò chơi: “Tìm người huy” GV phút - HS đứng theo đội hình hàng ngang nghe giới thiệu     22 GV - Hoïc sinh toå chia thaønh phuùt Phaàn cô baûn: nhóm vị trí khác để 12 a) Đội hình đội ngũ luyeän taäp - OÂn quay phaûi , quay traùi , daøn haøng , phuùt   laàn doàn haøng GV + GV ñieàu khieån cho HS taäp, coù nhaän   xét sửa chữa sai sót cho HS + Chia tổ tập luyện tổ trưởng điều  khiển, GV quan sát nhận xét sửa chữa lần   sai sót cho HS các tổ  + Tập hợp lớp sau đó cho các tổ thi đua GV trình diễn nội dung đội hình đội ngũ lần GV cùng HS quan sát, nhận xét, đánh  giá GV sửa chữa sai sót biểu döông caùc toå thi ñua taäp toát        + GV điều khiển cho lớp tập lại để cuûng coá 10 phuùt b) Troø chôi : “Thi xeáp haøng nhanh” - GV neâu teân troø chôi -GV giaûi thích caùch chôi vaø phoå bieán luật chơi - Cho tổ HS chơi thử, lần sau đó lớp chơi thử -Tổ chức cho HS chơi chính thức có thi ñua Lop4.com - Đội hình hồi tĩnh và kết thuùc  (7)  GV quan saùt, nhaän xeùt tuyeân döông  đội thắng  Phaàn keát thuùc: phuùt GV - Cho HS làm động tác thả lỏng phuùt - HS hoâ “khoeû” - GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc phuùt - GV nhận xét, đánh giá kết phút hoïc vaø giao baùi taäp veà nhaø - GV hoâ giaûi taùn Tieát 4: Baøi ĐỘNG TÁC QUAY SAU TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH” I.MUÏC TIEÂU : - Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Quay phải, quay trái, Yêu cầu động tác đúng với hiệu - Học kĩ thuật động tác quay sau Yêu cầu nhận biết đúng hướng xoay người, làm quen với động tác quay sau - Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh” Yêu cầu HS chơi đúng luật, nhanh nhẹn, hào hứng, trật tự chơi II.ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : - Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Chuaån bò coøi vaø keû saün saân chôi troø chôi III.NỘI DUNG VAØ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : Noäi dung Ñònh Phương pháp tổ chức lượng Phần mở đầu: phuùt - Tập hợp lớp, ổn định: Điểm phút - Nhận lớp  danh  - GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc  tiêu - yêu cầu học, chấn chỉnh phút  đội ngũ, trang phục tập luyện phuùt GV - Khởi động: Đứng chỗ hát và -Đội hình trò chơi voã tay - Troø chôi: “Dieät caùc vaät coù GV Lop4.com (8) haïi” Phaàn cô baûn : a) Đội hình đội ngũ: - Ôn quay phải, quay trái, * GV điều khiển lớp tập * Chia tổ tập luyện tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa sai soùt cho HS caùc toå - Học kỹ thuật động tác quay sau : * GV laøm maãu :Laàn laøm chaäm * Lần vừa làm vừa giảng giải * Gọi HS tập làm thử, GV nhận xét sửa chữa sai sót cho HS * Cho lớp tập theo lệnh cuûa GV * Chia toå cho HS luyeän taäp, GV nhận xét sửa chữa sai sót cho HS 20 phuùt 12 phuùt laàn - HS đứng theo đội hình hàng doïc      GV - Hoïc sinh toå chia thaønh nhóm vị trí khác để luyện taäp   GV   - HS chuyển thành đội hình vòng troøn 10 phuùt d) Troø chôi :“Nhaûy đúng,nhảynhanh” - GV tập hợp HS theo đội hình chôi 2–3 - Neâu teân troø chôi - GV giaûi thích caùch chôi vaø phoå phuùt bieán luaät chôi - GV cho moät nhoùm HS laøm maãu cách nhảy, cho tổ chơi thử Lop4.com GV - Đội hình hồi tĩnh và kết thúc    (9)  - Tổ chức cho lớp chơi phuùt GV - Tổ chức cho HS thi đua chơi phuùt - GV quan saùt, nhaän xeùt, bieåu phuùt - HS hoâ “khoeû” dương đội thắng phuùt Phaàn keát thuùc: - HS haùt moät baøi vaø voã tay theo nhòp - GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc - GV nhận xét, đánh giá kết học và giao bái tập nhà - GV hoâ giaûi taùn TUAÀN Tieát : Baøi ĐI ĐỀU, ĐỨNG LẠI, QUAY SAU TRÒ CHƠI “KÉO CƯA LỪA XẺ” I.MUÏC TIEÂU : - Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Đi đều, đứng lại, quay sau Yêu cầu nhận biết đúng hướng quay, đúng động tác, đúng lệnh - Trò chơi : “Kéo cưa lừa xe” Yêu cầu HS chơi đúng luật hào hứng chôi II.ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : - Trên sân trường Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Chuaån bò coøi III.NỘI DUNG VAØ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : Noäi dung Ñònh Phương pháp tổ chức lượng Phần mở đầu: phuùt - Nhận lớp - Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh  - GV phoå bieán noäi dung : Neâu muïc phuùt  tiêu - yêu cầu học, chấn chỉnh phút  đội ngũ, trang phục tập luyện  Lop4.com (10) - Khởi động : Đứng chỗ hát và voã tay -Troø chôi : “Troø chôi hieäu leänh” GV phút - Đội hình trò chơi GV 22 phuùt 10 phuùt phaàn cô baûn: a) Đội hình đội ngũ: - Ôn đều, đứng lại, quay sau * GV điều khiển lớp tập laàn * Tập theo tổ tổ trưởng điều khieån , * GV quan sát sửa chữa sai sót cho lần HS caùc toå * Tập hợp lớp đứng theo tổ, cho caùc toå thi ñua trình dieãn * GV quan sát, nhận xét, đánh giá, sửa chữa sai sót, biểu dương các tổ thi ñua taäp toát * GV điều khiển tập lại cho lớp để củng cố b) Trò chơi : “Kéo cưa lừa xe: - GV tập hợp HS theo đội hình chơi 12 phuùt - Neâu teân troø chôi - GV giaûi thích caùch chôi vaø phoå bieán luaät chôi 10 Lop4.com - HS đứng theo đội hình hàng doïc      GV -Hoïc sinh toå chia thaønh nhóm vị trí khác để luyeän taäp   GV       GV    GV        - HS chuyển thành đội hình voøng troøn GV (11) - GV cho lớp ôn lại vần điệu trước - Cho HS laøm maãu, roài cho moät toå chơi thử - Tổ chức cho HS thi đua chơi - Đội hình hồi tĩnh và kết thúc - GV quan saùt, nhaän xeùt, bieåu döông laàn  các cặp HS chơi đúng luật, nhiệt  tình  Phaàn keát thuùc: phuùt  - Cho HS lớp chạy theo thứ phút GV tự 1, 2, 3, nối tiếp thành - HS hoâ “ khoûe” vòng tròn lớn, sau khép dần thành voøng troøn nhoû - HS làm động tác thả lỏng phuùt - GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi phuùt hoïc - GV nhận xét, đánh giá kết hoïc vaø giao baùi taäp veà nhaø - GV hoâ giaûi taùn Tieát : Baøi ĐI ĐỀU ,VÒNG PHẢI ,VÒNG TRÁI , ĐỨNG LẠI TROØ CHÔI “BÒT MAÉT BAÉT DE” I.MUÏC TIEÂU : - Củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác quay đằng sau Yêu cầu đúng động tác, đúng với lệnh - Học động tác mới: Đi vòng phải, vòng trái, đứng lại Yêu cầu HS nhận biết đúng huớng vòng, làm quen với kỹ thuật động tác - Troø chôi: “Bòt maét baét deâ” Yeâu caàu reøn luyeän vaø naâng cao taäp trung chú ývà khả định hướng cho HS, chơi đúng luật hào hứng và nhiệt tình chôi II.ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : - Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Chuẩn bị còi, – khăn để bịt mắt chơi III.NỘI DUNG VAØ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : 11 Lop4.com (12) Noäi dung Ñònh Phương pháp tổ chức lượng Phần mở đầu: phuùt - Lớp trưởng tập hợp lớp báo - Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh caùo - GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc phuùt  tiêu - yêu cầu học, chấn chỉnh phút  đội ngũ, trang phục tập luyện  - Giậm chân chỗ, đếm to theo  phuùt nhòp GV - Troø chôi: “Laøm theo khaåu hieäu” - Đội hình trò chơi GV 22 phuùt 12 phuùt Phaàn cô baûn a) Đội hình đội ngũ * OÂn quay sau - GV điều khiển lớp tập laàn - Tổ tập luyện tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót laàn cho HS caùc toå - GV điều khiển tập lại cho lớp để củng cố * Học vòng phải, vòng trái, 12 Lop4.com laàn - HS đứng theo đội hình hàng doïc      GV - Hoïc sinh toå chia thaønh nhóm vị trí khác để luyeän taäp   GV       GV     (13) đứng lại - GV làm mẫu động tác chậm - GV vừa làm động tác vừa giảng giải kĩ thuật động tác : Như SGV/6 - GV hô lệnh cho tổ HS đại dieän laøm maãu taäp - Chia tổ tập luyện theo đội hình hàng dọc, GV quan sát sửa sai sót cho HS caùc toå - Cho HS lớp tập lại theo đội hình 2ø, 3, haøng doïc b) Troø chôi : “Troø chôi bòt maét baét deâ”: - GV tập hợp HS theo đội hình chơi - Neâu teân troø chôi - GV giaûi thích caùch chôi vaø phoå bieán luaät chôi - GV cho moät nhoùm HS laøm maãu caùch chôi - Tổ chức cho HS lớp cùng chơi - GV quan saùt, nhaän xeùt, bieåu döông HS hoàn thành vai chơi mình Phaàn keát thuùc: - Cho HS chaïy theo thaønh moät voøng tròn lớn, sau khép dần thành vòng tròn nhỏ (mới đầu nhanh sau chậm dần) Vòng cuối cùng HS vừa vừa làm động tác thả lỏng, đứng laïi quay maët vaøo - GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc - GV nhận xét, đánh giá kết hoïc vaø giao baùi taäp veà nhaø - GV hoâ giaûi taùn 13 Lop4.com GV laàn laàn 10 phuùt     - HS chuyển thành đội hình voøng beân phaûi (traùi) GV phuùt phuùt - HS giữ nguyên đội hình voøng troøn - Đội hình hồi tĩnh và kết thúc     GV phuùt - HS hoâ “khoeû” phuùt (14) TUAÀN Tieát 7: Baøi ĐI ĐỀU, VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY VAØO NHAU” I.MUÏC TIEÂU : - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái.Yêu cầu: thực đúng động tác, đều, đúng với khaåu leänh - Ôn đều, vòng trái, vòng phải, đứng lại Yêu cầu thực đúng động tác, đúng hướng, đảm bảo cự li đội hình - Trò chơi: “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” Yêu cầu rèn luyện kỹ chạy phát triển sức mạnh, HS chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình chôi II.ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : - Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Chuaån bò coøi vaø veõ saân chôi troø chôi III.NỘI DUNG VAØ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : Noäi dung Ñònh lượng Phần mở đầu: phuùt - Tập hợp lớp , ổn định : Điểm danh - GV phoå bieán noäi dung : Neâu muïc phuùt tiêu - yêu cầu học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện - Khởi động: Đứng chỗ hát và vỗ phuùt tay phuùt - Troø chôi: Chôi moät vaøi troø chôi ñôn giản để HS tập trung chú ý “Trò chôi keát baïn” Phương pháp tổ chức - Lớp trưởng tập hợp lớp báo caùo     GV - Đội hình trò chơi GV 22 phuùt 14 Lop4.com (15) Phaàn cô baûn: a) Đội hình đội ngũ: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số , đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, cán điều khieån - Ôn vòng phải, đứng lại, GV và cán điều khiển - Ôn vòng trái, đứng lại - Ôn tổng hợp tất nội dung đội hình đội ngũ nêu trên, GV điều khieån b)Trò chơi: “Thay đổi chỗ ,vỗ tay nhau” - GV tập hợp HS theo đội hình chơi - Neâu teân troø chôi - GV giaûi thích caùch chôi vaø phoå bieán luaät chôi - GV cho tổ HS chơi thử - Tổ chức cho lớp chơi - Tổ chức cho HS thi đua chơi - GV quan saùt, nhaän xeùt, bieåu döông đội thắng Phaàn keát thuùc: - Tập hợp HS thành hàng dọc, quay thành hàng ngang làm động taùc thaû loûng - GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc - GV nhận xét, đánh giá kết hoïc vaø giao baùi taäp veà nhaø 12 phuùt - HS đứng theo đội hình hàng doïc      GV     GV       GV   - Đội hình hồi tĩnh và kết thúc phút từ hàng dọc chuyển thành  phuùt haøng ngang   phuùt  GV phuùt             GV - HS hoâ “khoeû” - GV hoâ giaûi taùn Tieát 8: Baøi TẬP HỢP HAØNG NGANG, DÓNG HAØNG, ĐIỂM SỐ, QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI ,VÒNG TRÁI , ĐỨNG LẠI 15 Lop4.com (16) TROØ CHÔI “ BOÛ KHAÊN ” I.MUÏC TIEÂU : - Củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, vòng phải, vòng trái, đứng lại Yêu cầu thực đúng động tác, tương đối đều, đúng lệnh - Troø chôi: “Boû khaên” Yeâu caàu HS taäp trung chuù yù, nhanh nheïn kheùo léo, chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình chơi II.ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : - Trên sân trường Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Chuaån bò coøi, -2 chieác khaên tay III.NỘI DUNG VAØ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : Noäi dung Ñònh Phương pháp tổ chức lượng Phần mở đầu : phút - Lớp trưởng tập hợp lớp báo caùo - Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh  - GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc phuùt  tiêu - yêu cầu học, chấn chỉnh phút  đội ngũ, trang phục tập luyện  - Khởi động: Đứng chỗ hát và vỗ phút GV tay - Đội hình trò chơi - Troø chôi: “Dieät caùc vaät coù haïi”  GV Phaàn cô baûn: a) Đội hình đội ngũ : - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, vòng phải, vòng trái, đứng lại 16 Lop4.com 22 phuùt 12 phuùt - HS đứng theo đội hình hàng ngang     GV - HS đứng theo đội hình hàng doïc   (17)    GV - Chia tổ tập luyện tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS caùc toå - Tập hợp lớp đứng theo tổ, cho caùc toå thi ñua trình dieãn GV quan sát, nhận xét, đánh giá, sửa chữa sai soùt, bieåu döông caùc toå thi ñua taäp toát - GV điều khiển tập lại cho lớp để củng cố b) Troø chôi : “Boû khaên”: - GV tập hợp HS theo đội hình chơi 10 phuùt - Neâu teân troø chôi - GV giaûi thích caùch chôi vaø phoå bieán luaät chôi - Cho moät nhoùm HS laøm maãu caùch chôi - Tổ chức cho lớp chơi thử - Tổ chức cho HS thi đua chơi - GV quan saùt, nhaän xeùt, bieåu döông caùc caëp HS chôi nhieät tình, khoâng phaïm luaät phuùt Phaàn keát thuùc: 17 Lop4.com       GV   - Hoïc sinh toå chia thaønh nhóm vị trí khác để luyeän taäp   GV       GV - HS chuyển thành đội hình voøng troøn GV - Đội hình hồi tĩnh và kết thúc             (18) - Cho HS chạy thường quanh sân tập phút GV đến vòng - HS hoâ “khoûe” - HS làm động tác thả lỏng - GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi phuùt phuùt hoïc - GV nhận xét, đánh giá kết hoïc vaø giao baùi taäp veà nhaø - GV hoâ giaûi taùn TUAÀN Tieát 9: Baøi ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TROØ CHÔI “ BÒT MAÉT BAÉT DE” I.MUÏC TIEÂU : - Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, vòng phải, vòng trái, đứng lại Yêu cầu thực đúng động tác, tương đối đều, đúng hiệu - Troø chôi: “Bòt maét baét deâ” Yeâu caàu reøn luyeän, naâng cao khaû naêng taäp trung chú ý, khả định hướng, chơi đúng luật, hào hứng nhiệt tình chôi II.ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : - Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Chuẩn bị còi, đến khăn để bịt mắt chơi III.NỘI DUNG VAØ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : Noäi dung Ñònh Phương pháp tổ chức lượng Phần mở đầu: phuùt - Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh phút - Lớp trưởng tập hợp lớp báo - GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc phuùt caùo  tiêu - yêu cầu học, chấn chỉnh phút  đội ngũ, trang phục tập luyện  - Khởi động: Trò chơi: “Tìm người  18 Lop4.com (19) chæ huy” Phaàn cô baûn: a) Đội hình đội ngũ: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, vòng phải, vòng trái, đứng lại * GV điều khiển lớp tập, có nhận xét sửa chữa sai sót cho HS 22 phuùt 12 phuùt Tổ tập luyện tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS caùc toå * GV điều khiển tập lại cho lớp để củng cố b) Troø chôi : “Bòt maét baét deâ”: - GV tập hợp HS theo đội hình chơi 10 phuùt - Neâu teân troø chôi - GV giaûi thích caùch chôi vaø phoå bieán luaät chôi - Tổ chức cho lớp cùng chơi - GV quan saùt, nhaän xeùt, bieåu döông 19 Lop4.com GV - HS đứng theo đội hình hàng ngang     GV - HS đứng theo đội hình hàng doïc      GV       GV   - Hoïc sinh toå chia thaønh nhóm vị trí khác để luyeän taäp   GV       GV - HS chuyển thành đội hình voøng troøn GV (20) HS hoàn thành vai chơi mình - HS đứng theo đội hình voøng troøn - Đội hình hồi tĩnh và kết thúc Phaàn keát thuùc: - Cho HS chạy thường thành vòng tròn quanh sân sau đó khép phút  daàn thaønh voøng troøn nhoû, chuyeån  thành chậm, vừa vừa làm động  tác thả lỏng dừng lại mặt quay  vaøo GV - GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi - HS hoâ “khoûe” hoïc - GV nhận xét, đánh giá kết hoïc vaø giao baøi taäp veà nhaø - GV hoâ giaûi taùn Tieát 10 : Baøi 10 QUAY SAU , ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI TROØ CHÔI “ BOÛ KHAÊN ” I.MUÏC TIEÂU : - Củng cố và nâng cao kĩ thuật : Quay sau, vòng phải, vòng trái Yêu cầu HS thực đúng động tác, đều, đúng lệnh - Troø chôi: “Boû khaên” Yeâu caàu bieát caùch chôi, nhanh nheïn, kheùo leùo, chơi đúng luật, hào hứng chơi II.ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : - Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Chuẩn bị còi và khăn để bịt mắt chơi III.NỘI DUNG VAØ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : Noäi dung Ñònh Phương pháp tổ chức lượng Phần mở đầu: phuùt - Tập hợp lớp , ổn định : Điểm danh phút - Lớp trưởng tập hợp lớp báo caùo - GV phoå bieán noäi dung : Neâu muïc  tiêu - yêu cầu học, chấn chỉnh  đội ngũ, trang phục tập luyện  20 Lop4.com (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục Lớp 4 - Chương trình cả năm,