0

Kiểm tra đại số - Đề kiểm tra 1 tiết chương IV

1 8 0
  • Kiểm tra đại số - Đề kiểm tra 1 tiết chương IV

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2021, 12:21

Môn thi: TOÁN − Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề.. ĐỀ THI CHÍNH THỨC.[r] (1)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi: TOÁN − Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu (3,0 điểm) 3x + x + 1) Khảo sát biến thiên và vẽ đồ thị (C) hàm số đã cho 2) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm có hoành độ x = −1 Cho hàm số y = Câu (2,0 điểm) 1) Tìm giá trị lớn và giá trị nhỏ hàm số f ( x) = x − x + trên đoạn [−1; 3] 2) Tính tích phân I = ∫ (5 x − 2)3 dx Câu (2,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm M(1; 2; 3), N(−3; 4; 1) và mặt phẳng (P) có phương trình x + 2y − z + = 1) Viết phương trình mặt phẳng trung trực đoạn thẳng MN 2) Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng MN và mặt phẳng (P) Câu (2,0 điểm) x x 1) Giải phương trình − − = 2) Giải phương trình 2z2 + 6z + = trên tập số phức Câu (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O; SA = SB = SC = SD Biết n = 45o Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a AB = 3a, BC = 4a và SAO - Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Giám thị không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: ……………………………… Số báo danh: …………………………… Chữ kí giám thị 1: ………………………… Chữ kí giám thị 2: …………………… Lop12.net (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra đại số - Đề kiểm tra 1 tiết chương IV,