0

Giáo án tự chọn Ngữ văn Lớp 6 - Tiết 1 đến 39 - Năm học 2010-2011 - Cầm Minh Thúy

20 10 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2021, 13:34

Chủ đề 1: TiÕt 1: Bµi tËp T×m mét chuçi c¸c sù viÖc trong các văn bản truyền thuyết đã học I.Môc tiªu 1.KiÕn thøc:Gióp häc sinh biÕt lµm mét sè bµi tËp t×m c¸c chuçi sù viÖc trong c¸c v¨[r] (1)Tù chän Ng÷ V¨n Ngµy so¹n : 12-8-2010 Ngµy d¹y : 6B :17/8/2010 6A:20/8/2010 Chủ đề 1: TiÕt 1: Bµi tËp T×m mét chuçi c¸c sù viÖc các văn truyền thuyết đã học I.Môc tiªu 1.KiÕn thøc:Gióp häc sinh biÕt lµm mét sè bµi tËp t×m c¸c chuçi sù viÖc c¸c v¨n tự (truyền thuyết) đã học KÜ n¨ng: RÌn c¸c kü n¨ng tãm t¾t c¸c sù viÖc 3.Thái độ: Giáo dục ý thức học tập môn; ý thức tự hào và đoàn kết dân tộc II.ChuÈn bÞ : GV: B¶ng phô c¸c SV HS : SKG (Các văn truyền truyết đã học) III.TiÕn tr×nh bµi d¹y : KiÓm tra bµi cò: KT d¹y bµi míi Bµi míi * GTB ( 1’): Tiết trước các em đã học văn : “ Con rồng cháu tiên” và “Bánh tr­ng b©nh giÇy” TiÕt häc nµy sÏ gióp c¸c em lµm mét sè bµi tËp t×m c¸c chuçi sù viÖc các văn tự (truyền thuyết) đã học H§ thÇy - trß Néi dung Yªu cÇu bµi tËp 1: Bµi tËp 1: (20’) GV ? Tr×nh bµy c¸c sù viÖc SV1: L¹c Long Qu©n nßi rång kÕt duyªn víi ¢u v¨n b¶n “Con Rång C¬ thuéc hä thuÇn n«ng sèng ë cung ®iÖn Long Ch¸u Tiªn”? Trang GV ? Em hiÓu thÕ nµo lµ chuçi SV2: ¢u c¬ sinh bäc tr¨m trøng në mét c¸c sù viÖc? trăm người trai không cần bú mớm, khoẻ H - NhiÒu sù viÖc nèi tiÕp m¹nh nh­ thÇn theo trình tự định SV3: L¹c Long Qu©n cïng ¢u C¬ chia tay nhau, GV ? Hãy nêu chuỗi các việc năm mươi người theo cha xuống biển, năm truyÖn “ Con Rång mươi người theo mẹ lên núi chia cai Ch¸u Tiªn” ? quản các phương SV4: Người trưởng theo Âu Cơ tôn làm vua, mười đời nối ngôi vua lấy hiệu Hùng Vương SV5: Do tích này sau người Việt Nam tự Cầm Minh Thuý – THCS Mường Thải- Phù Yên, Sơn La Lop6.net (2) Tù chän Ng÷ V¨n GV H Nªu ý nghÜa cña truyÖn ? - Gi¶i thÝch suy t«n nguån gốc cao đẹp thiêng liêng d©n téc H - Khẳng định ý chí đoàn kết người Việt Nam Yªu cÇu bµi tËp 2: GV ?T×m c¸c sù viÖc v¨n b¶n “B¸nh ch­ng b¸nh giÇy”? hµo lµ ch¸u vua Hïng mang dßng m¸u Tiªn Rång Bµi tËp : (18’) SV1: Hùng Vương già muốn chọn người kế ngôi với điều kiện người kế ngôi phải nối chí Vua không thiết phải là trưởng SV2: C¸c Lang ®ua lµm lÔ thËt hËu, riªng Lang Liªu rÊt buån v× chµng chØ cã khoai vµ lóa SV3: Lang Liªu ®­îc thÇn b¸o méng lµm hai thø b¸nh d©ng vua Vua rÊt võa ý chän hai thø bánh đem tế Trời Đất và Tiên Vương SV4: Vua đặt tên bánh hình tròn là bánh giầy, b¸nh h×nh vu«ng lµ b¸nh ch­ng vµ truyÒn ng«i cho Lang Liªu SV5: Từ đó nước ta có phong tục làm bánh ch­ng, b¸nh giÇy ngµy tÕt GV ? Em hiÓu thÕ nµo vÒ sù viÖc v¨n tù sù ? H - Lµ chi tiÕt chÝnh kh«ng thÓ thiÕu truyÖn GV ? C¸c sù viÖc cã quan hÖ víi kh«ng? Quan hÖ víi nhằm mục đích gì? - C¸c sù viÖc cã quan hÖ g¾n H bã víi cïng t¹o mét chuỗi các việc để thể ý nghĩa nào đó 3.LuyÖn tËp- Cñng cè: ( 4’) ? H·y nªu kü n¨ng tãm t¾t c¸c sù viÖc v¨n b¶n tù sù ? - Lù a chän c¸c chi tiÕt chÝnh kh«ng thÓ thiÕu v¨n b¶n tù sù - Trình bày các chi tiết việc đó theo trình tự nội dung văn Hướng dẫn học nhà: ( 2’) - Hoµn thiÖn ba× tËp Cầm Minh Thuý – THCS Mường Thải- Phù Yên, Sơn La Lop6.net (3) Tù chän Ng÷ V¨n - Tãm t¾t hai v¨n b¶n (kho¶ng 10 – 12 dßng) * Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n : 15-8-2010 Ngµy d¹y : 6B :19/8/2010 6A:21/8/2010 Chủ đề TiÕt 2: Tãm t¾t c¸c sù viÖc mét chuçi c¸c sù viÖc I.Môc tiªu: 1.Kiến thức: Ôn lại kiến thức văn học các văn truyền thuyết đã học KÜ n¨ng: RÌn c¸c kü n¨ng tãm t¾t c¸c sù viÖc 3.Thái độ: Giáo dục ý thức học tập môn; ý thức tự hào và đoàn kết dân tộc II.ChuÈn bÞ : GV: B¶ng phô c¸c SV HS : SKG (Các văn truyền truyết đã học) III.TiÕn tr×nh bµi d¹y : KiÓm tra bµi cò: ( 4’) C©u hái : ? Em hiÓu thÕ nµo lµ chuçi c¸c sù viÖc? ? H·y nªu kü n¨ng tãm t¾t c¸c sù viÖc v¨n b¶n tù sù ? §¸p ¸n: - Chuỗi các việc là nhiều việc nối trình tự định.(4đ) - Kü n¨ng tãm t¾t c¸c sù viÖc v¨n b¶n tù sù : +Lù a chän c¸c chi tiÕt chÝnh kh«ng thÓ thiÕu v¨n b¶n tù sù ( 3®) +Trình bày các chi tiết việc đó theo trình tự nội dung văn bản.(3đ) Bµi míi * GTB ( 1’): Tiết trước chúng ta đã tập tìm các việc văn tự Tiết học này tiÕp tôc cñng cè cho c¸c em kü n¨ng tãm t¾t vµ kÓ mét vµi sù viÖc mét chuçi c¸c sù viÖc Cầm Minh Thuý – THCS Mường Thải- Phù Yên, Sơn La Lop6.net (4) Tù chän Ng÷ V¨n H§ thÇy - trß GV ? Em thÝch nhÊt sù viÖc nµo chuçi c¸c sù viÖc ë v¨n b¶n: “Con Rång Ch¸u Tiªn” ? H·y kÓ l¹i ? H - Hoạt động nhóm  §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy GV ? LiÖt kª c¸c sù viÖc truyÖn : “Th¸nh Giãng” ? H Sự đời kỳ lạ Thánh Giãng Th¸nh Giãng biÕt nãi vµ nhËn đánh giặc Th¸nh Giãng lín nhanh nh­ thæi Thánh Gióng vươn vai thành tráng sĩ, đánh giặc Thánh Gióng đánh tan giặc Th¸nh Giãng bay vÒ trêi Vua lập đề thờ phong danh hiÖu DÊu tÝch cßn l¹i cña Th¸nh Giãng GV ? Trong c¸c sù viÖc trªn em thÝch sù viÖc nµo nhÊt ? H·y kÓ l¹i b¨ng ng«n ng÷ cña em ? H - H lùa chän  tr×nh bµy  NX GV ? Muèn kÓ mét hoÆc hai sù viÖc mét chuçi c¸c sù viÖc chóng ta Néi dung I, Tãm t¾t mét hoÆc hai sù viÖc mét chuçi c¸c sù viÖc (18’) Bµi tËp 1: Sự việc 1:Ơ miền đất Lạc Việt có vị thần nßi rång, trai thÇn Long N÷ tªn lµ L¹c Long Quân Thần mình rồng sống nước lên sống trên cạn có sức khoẻ vô địch, có nhiều phép lạ giúp dân diệt trõ yªu qu¸i vµ d¹y d©n c¸ch trång trät, ch¨n nu«i vµ c¸ch ¨n ë.ThÇn kÕt duyªn víi ¢u C¬ sống vùng núi cao phương bắc thuộc họ thần Nông, xinh đẹp tuyệt trần Họ chung sèng trªn c¹n t¹i cung ®iÖn Long Trang Bµi tËp2: Sự việc 5: Thánh Gióng đánh tan giặc Gióng vươn vai thành tráng sĩ mình cao trượng, oai phong lÉm liÖt Tr¸ng sÜ vç vµo m«ng ngùa mÆc ¸o gi¸p cÇm roi, nh¶y lªn m×nh ngựa Ngựa phun lửa phi thẳng đến nơi có giặc đón đầu chúng đánh hết lớp này đến lớp kh¸c, giÆc chÕt nh­ r¹ Bçng roi s¾t g·y tr¸ng sÜ bÌn nhæ nh÷ng côm tre c¹nh ®­êng quËt vào giặc Giặc chạy toán loạn, đám tàn quân dẫm đạp lên chạy chốn II, TËp kÓ mét hoÆc hai sù viÖc mét chuçi c¸c sù viÖc ( 20’) 1, Yªu cÇu: - Lựa chọn việc mình định kể - Khi kÓ ph¶I gi÷ nguyªn nh©n vËt vµ c¸c t×nh tiÕt quan träng - Khi kÓ mét sù viÖc ph¶i kÓ nh÷ng chi tiÕt nhỏ tạo nên việc đó Bµi tËp: Cầm Minh Thuý – THCS Mường Thải- Phù Yên, Sơn La Lop6.net (5) Tù chän Ng÷ V¨n cÇn l­u ý ®iÒu g×? GV H Tæ chøc cho H ch¬i trß ch¬i, bèc th¨m Ai chän ®­îc sù viÖc nµo th× ph¶i kÓ vÒ sù viÖc Êy - H tr×nh bµy  G nhËn xÐt rót kinh nghiÖm H Nhãm - - Mỗi nhóm cử đại diện lên kể  NhËn xÐt rót kinh nghiÖm H Nhãm - - Cử đại diện trình bày  NhËn xÐt rót kinh nghiÖm A, Bài tập 1: Kể việc : “Sự đời kỳ lạ Th¸nh Giãng’’ + Hai vî chång «ng l·o muèn cã + Bà vợ đồng giẫm phải vết chân lạ + Bµ mÑ cã thai 12 th¸ng míi sinh + Đứa trẻ lên không nói, không cười không biết đi, đặt đâu nằm B, Bài tập : Kể việc Lê Lợi trả Gươm cho Long Qu©n - Mét n¨m sau ®uæi giÆc Minh, Lª Lîi vua cưới thuyền Rồng dạo quanh hồ Tả Väng - Long Quân sai Rùa Vàng lên đòi Gươm - ThÊy rïa lín, vua lÖnh cho thuyÒn ®i chËm l¹i - Rùa Vàng lên mặt nước xin Vua hoàn lại Gươm cho Long Quân - Vua hướng Gươm phía Rùa Vàng, Rùa Vàng đớp Gươm lặn xuống hồ Từ đó Hồ Tả Vọng mang tên Hồ Gươm hay Hå Hoµn KiÕm 3.LuyÖn tËp- Cñng cè: ( 4’) ? Muèn kÓ mét hoÆc hai sù viÖc mét chuçi c¸c sù viÖc chóng ta cÇn l­u ý ®iÒu g×? - Lựa chọn việc mình định kể - Khi kÓ ph¶i gi÷ nguyªn nh©n vËt vµ c¸c t×nh tiÕt quan träng - Khi kể việc phải kể chi tiết nhỏ tạo nên việc đó Hướng dẫn học nhà: ( 2’) - Hoµn thiÖn bµi tËp vµ * Rót kinh nghiÖm Cầm Minh Thuý – THCS Mường Thải- Phù Yên, Sơn La Lop6.net (6) Tù chän Ng÷ V¨n Ngµy so¹n : 22-8-2010 Ngµy d¹y : 6B :27/8/2010 6A:27/8/2010 TiÕt 3: Bµi tËp tãm t¾t c¸c sù viÖc I.Môc tiªu 1.KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ c¸c sù viÖc c¸c v¨n b¶n tù sù (truyÒn thuyÕt) đã học KÜ n¨ng: RÌn luyÖn kÜ n¨ng kÓ chuyÖn mét hoÆc hai sù viÖc mét chuçi c¸c sù viÖc b»ng ng«n ng÷ cña b¶n th©n 3.Thái độ: Giáo dục ý thức học tập môn II.ChuÈn bÞ : GV: B¶ng phô c¸c SV HS : SKG (Các văn truyền truyết đã học) III.TiÕn tr×nh bµi d¹y : KiÓm tra bµi cò: KT d¹y bµi míi Bµi míi * GTB ( 1’): Tiết trước các em đã củng cố kỹ tóm tắt và kể số việc truyÖn truyÒn thuyÕt TiÕt häc nµy sÏ gióp c¸c em cñng cè kü n¨ng tãm t¾t c¸c s việc các văn tự (cổ tích) đã học H§ thÇy- trß Néi dung kiÕn thøc GV ? Nªu c¸c sù viÖc v¨n b¶n “ I Tãm t¾t c¸c sù viÖc v¨n b¶n cæ Th¹ch Sanh” tÝch ( 20’) V¨n b¶n Th¹ch Sanh - Sự đời Thạch Sanh - Nh÷ng chiÕn c«ng cña Th¹ch Sanh + Th¹ch Sanh giÕt ch¨n tinh + Thạch Sanh giết đại bàng cứu công chóa + Th¹ch Sanh cøu vua Thuû TÒ, ch÷a bÖnh cho C«ng Chóa + Thạch Sanh dùng tiếng đàn và niêu cơm thần đẩy lùi quân 18 nước Chư Hầu Gv ? ý nghĩa chi tiết tiếng đàn? + Nhà Vua nhường ngôi báu cho Thạch H Cầm Minh Thuý – THCS Mường Thải- Phù Yên, Sơn La Lop6.net (7) Tù chän Ng÷ V¨n Gv H - Tiếng đàn giúp cho Thạch Sanh Sanh ®­îc gi¶i oan, nhê tiếng đàn Thạch Sanh có héi v¹ch mÆt Lý Th«ng, héi ngé víi C«ng Chóa TiÕng đàn tượng trưng cho công lý ? ý nghÜa chi tiÕt niªu c¬m? - Niªu c¬m nhá mµ mÊy v¹n người không thể ăn hết Niêu cơm đãi quân sĩ thể khoan dung, yªu chuéng hoµ b×nh, lòng nhân đạo nhân dân GV ta H ? H·y nªu ý nghÜa cña truyÖn ? - Truyện đề cao chí thông minh người - TruyÖn t¹o nh÷ng t×nh huèng bÊt ngê, ®em l¹i tiÕng cười thú vị Gv ? Nªu c¸c sù viÖc truyÖn “C©y bót thÇn”? V¨n b¶n : “ Em bÐ th«ng minh” - Trên đường đI tìm người tài giúp nước viên quan gặp hai cha người nông d©n - Viên quan câu đố em bé giải câu đố viên quan - Viªn quan vÒ kÓ cho Vua nghe, vua thö tài em bé hai lần thử thách em bé giải câu đố nhà Vua - Sứ thần nước ngoài muốn thử nhân tài đất nước để thực ý đồ ngoại xâm câu đố, em bé giảI câu đố thần c©u h¸t d©n gian - Sứ thần và người phục tài em bé Em ®­îc vua phong lµm tr¹ng TruyÖn “C©y bót thÇn” - Mã Lương là em bé thông minh mồ c«i cha mÑ tõ nhá Nhµ nghÌo nh­ng em rÊt ham häc vÏ vµ ­íc cã mét chiÕc bót - Mã Lương thần cho cây bút mét giÊc m¬ - Mã Lương vẽ cho người nghèo nào cày, cuốc, đèn, thùng múc nước - Mã Lương dùng cây bút trừng trị tên địa Cầm Minh Thuý – THCS Mường Thải- Phù Yên, Sơn La Lop6.net (8) Tù chän Ng÷ V¨n chủ tham lam và tên vua độc ác - Về sau không biết Mã Lương đâu Gv ? Tr×nh bµy c¸c sù viÖc truyện : “Ông lão đánh cá và c¸ Vµng” ? GV H ? Nªu ý nghÜa cña truyÖn ? - Truyện ca ngợi lòng biết ơn người nhân hậu và nêu bài học đích đáng cho kẻ tham lam béi b¹c GV GV Hướng dẫn cho học sinh kể ? Khi kể chuyện phải đảm bảo H nh÷ng yªu cÇu g×? - Gi÷ nguyªn nh©n vËt c¸c sù viÖc - C¸c sù viÖc ®­îc s¾p xÕp theo mét tr×nh tù hîp lý (Cã thÓ kÓ theo tr×nh tù xu«i, cã thể kể theo trình tự ngược) GV => §©y chÝnh lµ h×nh thøc kÓ tãm H t¾t - Hoạt động nhóm H - Thi gi÷a c¸c nhãm §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy Truyện : “ Ông lão đánh cá và cá Vµng”? - Hai vợ chồng ông lão đánh cá sống tóp lÒu tranh n¸t trªn biÓn - ¤ng l·o b¾t ®­îc c¸ vµng, c¸ vµng xin tha mạng, ông lão thả cá, cá vàng hứa đền ơn - ¤ng l·o vÒ kÓ cho vî nghe, mô vî qu¸t chồng và đòi cá vàng trả ơn - N¨m lÇn «ng l·o biÓn vµ kÕt qu¶ mçi lÇn - Cuèi cïng mô vî l¹i quay l¹i cuéc sèng nghÌo khæ bªn c¸I m¸ng lîn søt mÎ II TËp kÓ chuyÖn: (20’) 1, Bµi H·y kÓ l¹i mét c©u chuyÖn cæ tÝch mµ em đã học ( Chän bÊt kú ) 2, Bµi : KÓ chuyÖn : “ C©y bót thÇn” kho¶ng 10 – 15 c©u 3, Bài :Kể chuyện “Ông lão đánh cá và c¸ Vµng” b»ng lêi kÓ cña «ng l·o Cầm Minh Thuý – THCS Mường Thải- Phù Yên, Sơn La Lop6.net (9) Tù chän Ng÷ V¨n H- HS kh¸ kÓ GV  NhËn xÐt  Rót kinh nghiÖm LuyÖn tËp-Cñng cè: - KÜ n¨ng tãm t¾t c¸c v¨n b¶n tù sù - C¸c h×nh thøc kÓ chuyÖn: Nguyªn b¶n, tãm t¾t, s¸ng t¹o Hướng dẫn học nhà: ( 2’ - Hoµn thiÖn ba× tËp - ChuÈn bÞ tiÕt sau: C¸c bµi tËp kÓ chuyÖn * Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n : 08-9-2010 Ngµy d¹y : 6B :10/9/2010 6A:10/9/2010 TiÕt 4: TËp kÓ chuyÖn I.Môc tiªu 1.KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ c¸c sù viÖc c¸c v¨n b¶n tù sù (truyÒn thuyÕt) đã học KÜ n¨ng: RÌn luyÖn kÜ n¨ng kÓ chuyÖn 3.Thái độ: Giáo dục ý thức học tập môn II.ChuÈn bÞ : GV: B¶ng phô c¸c SV HS : SKG (Các văn truyền truyết đã học) III.TiÕn tr×nh bµi d¹y : KiÓm tra bµi cò: KT d¹y bµi míi Bµi míi * GTB ( 1’): Tiết trước các em đã củng cố kỹ kể số việc truyÖn cæ tÝch TiÕt häc nµy sÏ tiÕp tôc gióp c¸c em cñng cè kü n¨ng kÓ chuyÖn c¸c v¨n tự (cổ tích) đã học H§ thÇy- trß Néi dung kiÕn thøc Cầm Minh Thuý – THCS Mường Thải- Phù Yên, Sơn La Lop6.net (10) Tù chän Ng÷ V¨n GV Hướng dẫn cho học sinh kể ( 5’) ? Khi kể chuyện phải đảm bảo nh÷ng yªu cÇu g×? H - Gi÷ nguyªn nh©n vËt c¸c sù viÖc - C¸c sù viÖc ®­îc s¾p xÕp theo mét tr×nh tù hîp lý (Cã thÓ kÓ theo tr×nh tù xu«i, cã thÓ kÓ theo trình tự ngược) Gv => §©y chÝnh lµ h×nh thøc kÓ tãm t¾t H - Hoạt động nhóm - Thi gi÷a c¸c nhãm H §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy HS kh¸ kÓ H  NhËn xÐt  Rót kinh nghiÖm Gv 1, Bµi 1: (10’) H·y kÓ l¹i mét c©u chuyÖn cæ tÝch mµ em đã học ( Chän bÊt kú ) 2, Bµi : ( 5’) KÓ chuyÖn : “ C©y bót thÇn” kho¶ng 10 – 15 c©u 3, Bµi : ( 20’) Yªu cÇu kÓ: Gi÷ nguyªn ®­îc c¸c Kể chuyện “Ông lão đánh cá và cá nh©n vËt vµ sù viÖc C¸c sù viÖc ®­îc Vµng” b»ng lêi kÓ cña «ng l·o s¾p xÕp theo tr×nh tù hîp lý LuyÖn tËp-Cñng cè: (2’) ? Khi kể chuyện phải đảm bảo yêu cầu gì? - Gi÷ nguyªn nh©n vËt c¸c sù viÖc - C¸c sù viÖc ®­îc s¾p xÕp theo mét tr×nh tù hîp lý (Cã thÓ kÓ theo tr×nh tù xu«i, cã thÓ kể theo trình tự ngược) Hướng dẫn học nhà: ( 2’ - Hoµn thiÖn bµi tËp - ChuÈn bÞ tiÕt sau: C¸c bµi tËp kÓ chuyÖn * Rót kinh nghiÖm Cầm Minh Thuý – THCS Mường Thải- Phù Yên, Sơn La Lop6.net 10 (11) Tù chän Ng÷ V¨n Ngµy so¹n : 10-9-2010 Ngµy d¹y : 6B :17/9/2010 6A:17/9/2010 TiÕt C¸c bµi tËp kÓ chuyÖn I.Môc tiªu 1.KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ c¸ch kÓ chuyÖn dùa theo c¸c v¨n b¶n truyÒn thuyÕt đã học và khái niệm truyện truyền thuyết KÜ n¨ng: RÌn luyÖn kÜ n¨ng kÓ chuyÖn b»ng lêi v¨n cña m×nh 3.Thái độ: Giáo dục lòng ham mê môn qua các truyện dân gian II.ChuÈn bÞ : GV: B¶ng phô HS : SKG (Các văn VH dân gian đã học) III.TiÕn tr×nh bµi d¹y : KiÓm tra bµi cò: KT d¹y bµi míi Bµi míi * GTB ( 1’): Tiết trước các em đã củng cố kỹ kể số việc truyện cổ tÝch TiÕt häc nµy sÏ tiÕp tôc gióp c¸c em cñng cè kiÕn thøc vÒ c¸ch kÓ chuyÖn dùa theo c¸c văn truyền thuyết đã học và khái niệm truyện truyền thuyết H§ thÇy- trß ND ghi b¶ng ? Kể tên truyện truyền thuyết đã học? I Hệ thống lại truyền thuyết đã - Con rång ch¸u tiªn häc: ( 5’) - Th¸nh Giãng - S¬n Tinh- Thuû Tinh - Sự tích Hồ Gươm ? Nªu c¸c sù viÖc truyÖn Th¸nh Giãng? II TËp kÓ tãm t¾t: ( 15’) - Sự đời và tuổi thơ kì lạ Gióng - TruyÖn Th¸nh Giãng - Giãng lín nhanh nh­ thæi - Gióng đánh giặc - Giãng bay vÒ trêi - DÊu tÝch cßn l¹i Cầm Minh Thuý – THCS Mường Thải- Phù Yên, Sơn La Lop6.net 11 (12) Tù chän Ng÷ V¨n ? Dùa vµo c¸c sù viÖc trªn em h·y kÓ tãm t¾t III TËp kÓ chuyÖn theo ng«i míi kÓ: truyÖn Th¸nh Giãng ? ( 20’) HS kÓ  NhËn xÐt  Rót kinh nghiÖm C©y bót thÇn ? KÓ chuyÖn “C©y bót ThÇn” b»ng lêi cña M· Sự tích Hồ Gươm Lương? (Nhóm 1) Con rång ch¸u tiªn GV: Hướng dẫn HS kể chuyện theo nhóm Em bÐ th«ng minh ? Bằng lời kể Gươm Thần em hãy kể lại chuyện “Sự tích Hồ Gươm” (Nhóm 2) ? H·y kÓ l¹i chuyÖn “Con Rång ch¸u Tiªn” b»ng lêi kÓ cña L¹c Long Qu©n? (Nhãm 3) ? Nhập vai người cha em bé, em hãy kể l¹i chuyÖn: “Em bÐ th«ng minh” ? (Nhãm 4) LuyÖn tËp-Cñng cè: ( 2’) - KÜ n¨ng tãm t¾t c¸c v¨n b¶n tù sù - C¸c h×nh thøc kÓ chuyÖn: Nguyªn b¶n, tãm t¾t, s¸ng t¹o Hướng dẫn học bài nhà:(2’) - Hoµn thiÖn ba× tËp - ¤n lý thuyÕt v¨n tù sù * Rót kinh nghiÖm : Ngµy so¹n : Ngµy d¹y : 6B : 6A: TiÕt : Kiểm tra chủ đề A/ Mục tiêu cần đạt : Giúp HS : - Hệ thống hoá kiến thức toàn chuyên đề để làm bài viết - Rèn kĩ làm việc đọc lập, có hệ thống B- ChuÈn bÞ : Đọc tài liệu, nghiên cứu nội dung , đề C – TiÕn tr×nh giê d¹y : Hoạt động : GV ổn định tổ chức lớp - Ghi đề lên bảng Hoạt động : Cho HS làm bài : Cầm Minh Thuý – THCS Mường Thải- Phù Yên, Sơn La Lop6.net 12 /2010 / 2010 (13) Tù chän Ng÷ V¨n §Ò Bµi : Câu : Trong văn tự , nhân vật có liên quan nào việc ? A- Liªn quan nhiÒu B- Liªn quan Ýt C- Liªn quan nhiÒu hoÆc Ýt D- Kh«ng cã liªn quan g× C©u : Nh©n vËt phô t¸c phÈm tù sù : A- Có vai trò quan trọng việc thể tư tưởng tác phẩm B- Kh«ng cã vai trß g× t¸c phÈm C- Tuy cã vai trß thø yÕu nh­ng vÉn rÊt cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn cña c©u chuyÖn D- Có quan hệ đến tất các nhân vật khác truyện Câu : Một ngày hoạt động em §¸p ¸n : C©u : A ( 0,5 ®iÓm ) C©u : C ( 0,5 ®iÓm ) C©u : ®iÓm - Hình thức trình bày, lỗi chính tả, diễn đạt : điểm - Bè côc phÇn hîp lý : ®iÓm - Nội dung : Đầy đủ , hấp dẫn, không sa vào liệt kê việc : điểm D- DÆn dß : - Chuẩn bị cho chuyên đề Ngµy so¹n :10-9-2010 Ngµy d¹y : 6B :24/9/2010 6A:24/9/2010 Chủ đề 2: TiÕt 7: Bµi tËp rÌn viÕt v¨n tù sù I.Môc tiªu 1.KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ v¨n tù sù KÜ n¨ng: RÌn luyÖn kÜ n¨ng viÕt v¨n tù sù 3.Thái độ: Giáo dục lòng ham mê môn II.ChuÈn bÞ : - GV: C¸c d¹ng bµi tËp c¶m thô th¬ v¨n HS : ¤n v¨n tù sù III.TiÕn tr×nh bµi d¹y : KiÓm tra bµi cò: KT d¹y bµi míi Bµi míi Cầm Minh Thuý – THCS Mường Thải- Phù Yên, Sơn La Lop6.net 13 (14) Tù chän Ng÷ V¨n * GTB ( 1’): V¨n tù sù nãi chung vµ kü n¨ng viÕt v¨n tù sù nãi riªng lµ mét phÇn quan trong kiến thức và kỹ môn tập làm văn Chủ đề tự chọn này giúp các em củng cố kiến thức và kỹ đó Hoạt động thầy và trò Ghi b¶ng ? Nh¾c l¹i kh¸i niÖm v¨n tù sù ? * Nh¾c l¹i kh¸i niÖm vÒ v¨n tù sù: ( 5’) (2 HS tr¶ lêi)  NhËn xÐt  Rót kinh nghiÖm GV sö dông b¶ng phô Bµi tËp 1: ( 8’) §äc ®o¹n v¨n “ ánh nắng ban mai trải xuống cánh đồng vàng óng, xua tan dần lạnh mùa đông Lóa nÆng trÜu b«ng, ng¶ ®Çu vµo nha, thoang thoảng hương cốm Từng gió nhÑ lµm c¶ biÓn vµng rung rinh nh­ gîn sang §µn chim g¸y ë ®©u bay vÒ gï vang cánh đồng hoà nhịp với tiếng hát trên c¸c thöa ruéng” ? Cã ý kiÕn cho r»ng ®©y lµ ®o¹n v¨n thuéc phương thức tự ? ý kiến em nào ? ? Hãy đánh dấu vào ô cho là đúng ? A Tù sù B BiÓu c¶m C Miªu t¶ X D NghÞ luËn ? TruyÒn thuyÕt : “B¸nh ch­ng b¸nh giµy” Bµi tËp 2: ( 8’) - V¨n b¶n “B¸nh ch­ng b¸nh giµy” thuéc kiÓu v¨n b¶n nµo ?V× em biÕt nh­ thuéc v¨n b¶n tù sù v× truyÖn thÓ hiÖn vËy? phương thức trình bày chuỗi các việc từ việc này đến việc ? H·y nªu ý nghÜa cña truyÖn ? khác,cuối cùng dẫn đến kết thúc - Gi¶i thÝch v× cã phong tôc lµm thÓ hiÖn mét ý nghÜa b¸nh ch­ng b¸nh giµy ngµy tÕt ? - §Ò cao s¶n phÈm cña nghÒ n«ng GV sö dông b¶ng phô (C¸c d¹ng bµi tËp) Bµi tËp 3: ( 16’) A, Nh©n vËt: DiÒu giÊy giã Cầm Minh Thuý – THCS Mường Thải- Phù Yên, Sơn La Lop6.net 14 (15) Tù chän Ng÷ V¨n ? ChØ c¸c nh©n vËt ®o¹n v¨n trªn ? Người kể đã khéo léo sử dụng nghệ thuật kể dùng từ nào để xây dựng nhân vật? ? KÓ c¸c sù viÖc ®o¹n v¨n ? Chuçi sù viÖc Êy cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ? (HS chän c¸c sù viÖc x¾p xÕp theo tr×nh tù) B, NghÖ thuËt: Nh©n ho¸ C, ý nghÜa - Kh«ng nªn kiªu c¨ng tù phô.NÕu kh«ng có hỗ trợ cộng đồng và bè bạn thất bại đau đớn D, §o¹n v¨n cã néi dung tù sù LuyÖn tËp-Cñng cè: ( 5’) - Kh¸i niÖm tù sù - B¶n chÊt cña tù sù (Nh©n vËt, lêi kÓ, cèt chuyÖn) Hướng dẫn học bài nhà: ( 2’) - Ôn chủ đề và dàn bài văn tự * Rót kinh nghiÖm TiÕt Chủ đề và Dàn bài Trong v¨n tù sù I Môc tiªu Gióp häc sinh : Củng cố kiến thức chủ đề dàn bài tự RÌn kü n¨ng ph¸t hiÖn dùa vµo viÕt ®o¹n v¨n Gi¸o dôc ý thøc tù gi¸c häc II ChuÈn bÞ - GV : Nªu mét sè ®o¹n v¨n mÉu - HS : ¤n l¹i lý thuyÕt III Phương pháp - Thùc hµnh - LuyÖn tËp IV TiÕn tr×nh giê d¹y 1, ổn định : S2 : (Vắng: ) Cầm Minh Thuý – THCS Mường Thải- Phù Yên, Sơn La Lop6.net 15 (16) Tù chän Ng÷ V¨n 2, KiÓm tra 3, Bµi míi ? Chủ đề là gì? - Chủ đề là vấn đề chủ yếu mà người viết muốn đặt văn ? Dµn bµi cña v¨n tù sù gåm mÊy phÇn? - PhÇn më bµi: Giíi thiÖu chung vÒ nh©n vËt vµ sù viÖc - PhÇn th©n bµi: KÓ diÔn biÕn cña sù viÖc - PhÇn kÕt bµi: KÕt côc cña sù viÖc GV: Cho đề  Thùc hiÖn nhãm: - Nhãm 1: §Ò - Nhãm 2: §Ò  Các nhóm thảo luận cử đại diện trình bµy ? §äc truyÖn “Hoµng §Õ hä Mai” vµ tr¶ lêi c©u hái ? ?Chủ đề truyện ca ngợi ? ? Sự việc nào tập trung cho chủ đề ? (HS gạch chân các việc) I Lý thuyÕt Chủ đề Dµn bµi : Gåm ba phÇn II LuyÖn tËp 1, Bµi tËp - §Ò 1: KÓ mét chuyÖn håi Êu th¬ - Đề 1: Kể đáng nhớ 2, Bµi tËp A, Chủ đề: Ca ngợi người anh hùng nông dân Mai Hắc Đế  Từ đó ca ngợi truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm dân téc B, Bè côc: Gåm phÇn ? Hãy xác định bố cục cảu văn ? - Më truyÖn ( tõ ®Çu  mÑ giµ ) Giới thiệu hoàn cảnh đất nước và nhân vËt Mai Thóc Loan - Thân truyện (tiếp  bỏ nước) Nhân dân bị bóc lột khổ cực đã đứng dậy dướ lãnh đạo Mai Hắc Đế chống lại kẻ thù và đã thăng lợi bước đầu - HÕt truyÖn: Cßn l¹i  Mai Thúc Loan lên ngôi hoàng đế và Cầm Minh Thuý – THCS Mường Thải- Phù Yên, Sơn La Lop6.net 16 (17) Tù chän Ng÷ V¨n tiếp tục chiến đấu chống giặc ngoại xâm b¶o vÖ tæ quèc ? Trong c¸c sù viÖc trªn, em thÝch SV nµo nhÊt v× sao? Cñng cè: - Kh¸i niÖm tù sù - B¶n chÊt cña tù sù (Nh©n vËt, lêi kÓ, cèt chuyÖn) Hướng dẫn nhà - Ôn chủ đề và dàn bài văn tự V Rót kinh nghiÖm: TiÕt Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự I Môc tiªu Gióp häc sinh : Có kĩ tìm hiểu đề và biết tiến hành theo thứ tự:  Tìm hiểu đề  Tìm ý  Lập dàn ý  Viết thành văn Rèn luyện các thao tác để làm bài tự hoàn chỉnh II ChuÈn bÞ - GV : chẩn bị đề III Phương pháp - Thùc hµnh - LuyÖn tËp IV TiÕn tr×nh giê d¹y 1, ổn định : S2 : (V¾ng: ) 2, KiÓm tra ? Chủ đề và dàn bài văn tự ? 3, Bµi míi Hoạt động thầy và trò Ghi b¶ng Cầm Minh Thuý – THCS Mường Thải- Phù Yên, Sơn La Lop6.net 17 (18) Tù chän Ng÷ V¨n ? Yªu cÇu t×m hiÓu v¨n tù sù ? - Khi t×m hiÓu v¨n tù sù th× ph¶i t×m hiểu kĩ lời văn đề để nắm vững yêu cầu đề bài ? Hãy nêu các bước tìm hiểu đề ? - ThÓ lo¹i - Néi dung - Ng«i kÓ I Lý thuyÕt 1, Tìm hiểu đề - Bước 1: Đọc kĩ đề, gạch từ quan träng - Bước : Xác định + ThÓ lo¹i + Néi dung 2, C¸ch lµm v¨n tù sù A, Tìm hiểu đề ? Nhắc lại các bước làm bài văn tự ?  Tìm hiểu đề  Tìm ý  Lập dàn ý  ViÕt thµnh v¨n GV ghi bảng  HS đọc kĩ đề B, T×m ý ? Xác định thể loại, nội dung đề ? - Thể loại: Tự (kể chuyện đời thường) - Nội dung: Kể người bạn tốt ? Khi t×m ý chóng ta ph¶i chó ý ®iÒu g×? C, lËp dµn ý D, TËp viÕt ®o¹n v¨n tù sù - ý ®­a ph¶i cã søc thuyÕt phôc ? Nếu làm đề trên em chọn ý thÕ nµo? (HS th¶o luËn  GV ghi b¶ng phô) ? Nªu bè côc cña bµi v¨n ? - Më bµi: giíi thiÖu hoµn c¶nh diÔn c©u chuyÖn vµ xuÊt hiÖn nh©n vËt - Th©n bµi: KÓ diÔn biÕn chuyÖn gåm các SV đã chọn - Kết bài: Kết SV đó là tình b¹n bÒn v÷ng m·i m·i GV ph©n nhãm - Nhãm 1: ViÕt më bµi - Nhãm 2: ViÕt kÕt bµi - Nhãm 3,4: ViÕt th©n bµi Cầm Minh Thuý – THCS Mường Thải- Phù Yên, Sơn La Lop6.net 18 (19) Tù chän Ng÷ V¨n  §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy  GV nhËn xÐt rót kinh nghiÖm Cñng cè: - Củng cố các bước làm bài văn tự Hướng dẫn nhà - Hoµn thµnh c¸c bµi tËp viÕt ®o¹nv¨n V Rót kinh nghiÖm TiÕt 10 Ng«i kÓ vµ lêi kÓ, thø tù kÓ v¨n tù sù I Môc tiªu Gióp häc sinh : Cñng cè kÜ n¨ng vÒ ng«i kÓ – lêi kÓ – t¸c dông cña viÖc lùa chän ng«i kÓ, thø tù kÓ Nh÷ng h¹n chÕ cña ng«i thø nhÊt vµ ng«i thø 3 RÌn kÜ n¨ng kÓ chuyÖn II ChuÈn bÞ III Phương pháp - Thùc hµnh - LuyÖn tËp IV TiÕn tr×nh giê d¹y 1, ổn định : S2 : (Vắng: ) 2, KiÓm tra ? Chủ đề và dàn bài văn tự ? 3, Bµi míi Hoạt động thầy và trò Ghi b¶ng Cầm Minh Thuý – THCS Mường Thải- Phù Yên, Sơn La Lop6.net 19 (20) Tù chän Ng÷ V¨n ? Ng«i kÓ lµ g×? - Ngôi kể kà vị trí giao tiếp mà người kể sử dụng để kể chuyện ? H·y nªu vai trß cña ng«i kÓ ? - Ngôi thứ 3: Người kể tự giấu mình đi, người kể cã thÓ kÓ linh ho¹t tù nh÷ng g× diÔn víi nh©n vËt ( gäi c¸c nh©n vËt b»ng tªn gäi cña chóng) - Ngôi thứ nhất: Người kể có thể trực tiếp kể nh÷ng g× m×nh nghe, m×nh they, m×nh tr¶i qua cã thể trực tiếp nói cảm tưởng, ý nghĩa mình (người kể xưng tôi) ? Để kể chuyện linh hoạt, thú vị người kể cần lưu ý ®iÒu g×? - Cã thÓ lùa chän ng«i kÓ thÝch hîp GV : Người kể xưng tôi không thiết là chính t¸c gi¶ ? Cã mÊy thø tù v¨n tù sù ? (2 c¸ch) ? Hãy đóng vai gươm thần kể lại chuyện “Sự tích Hồ Gươm” ? -2 HS kh¸ tr×nh bµy * Chú ý : Người kể chọn ngôi kể thứ xưng ta ?ViÕt ®o¹n nhËt ký ngµy (kho¶ng – c©u) ? Gạch dươi ngôi kể ? ? Thử đổi ngôi thứ sang ngôi thứ ?Nhận xét ? ( Khi viết nhật ký không ding ngôi thứ ba để kể) ? ? H·y kÓ l¹i lÇn thö th¸ch thø cña “Em bÐ th«ng minh” ?Sù viÖc truyÖn sÏ diÔn biÕn nh­ thÕ nào ?Có thể đảo các việc lộn xộn không? - Sứ giả láng going dò xem nước ta có nhân tµi hay kh«ng - Câu đố đưa : Xâu qua ốc - Sù lo l¾ng cña vua quan vµ triÒu thÇn - Mọi người làm thử, trạng và các nhà thông thái bó tay - Triều đình mời em bé giải đố I Lý thuyÕt Ng«i kÓ Vai trß cña ng«i kÓ Thø tù kÓ II Bµi tËp luyÖn Bµi tËp Bµi tËp Bµi tËp Cầm Minh Thuý – THCS Mường Thải- Phù Yên, Sơn La Lop6.net 20 (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn Ngữ văn Lớp 6 - Tiết 1 đến 39 - Năm học 2010-2011 - Cầm Minh Thúy,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN