0

GIÁO ÁN TỰ CHỌN NGỮ VĂN LỚP 11 TRỌN BỘ HỌC KỲ 2 NĂM 2017

41 2,913 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2017, 11:52

GIÁO ÁN TỰ CHỌN NGỮ VĂN 11 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 2017 THAM KHẢO NGON.GIÁO ÁN TỰ CHỌN NGỮ VĂN 11 TRỌN BỘ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 2017 tham khảo tốtGIÁO ÁN TỰ CHỌN NGỮ VĂN 11 TRỌN BỘ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 2017 tham khảo tốtGIÁO ÁN TỰ CHỌN NGỮ VĂN 11 TRỌN BỘ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 2017 tham khảo tốtGIÁO ÁN TỰ CHỌN NGỮ VĂN 11 TRỌN BỘ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 2017 tham khảo tốt ... nhiệm thân (bài học thân) thân Củng cố: (4’) Nội dung học 5.Dặn dò: (1’) Về học Chuẩn bị tiết TC2: Cái Tản Đà Phan minh nghia- thpt lap vo 2 Tuần 21 CÁI TÔI CỦA TẢN ĐÀ Tiết: TC2 I Mục tiêu cần... ông tự cho văn chỗ ông tự cho văn hay đến ngông hay đến mức mức trời phải tán thưởng trời phải tán thư + Cảnh đọc thơ cho trời chư tiên nghe diễn sinh động, lí thú Thi sĩ cao hứng có phần tự đắc... vĩnh viễn đến Thật đáng bùôn - Liên hệ hát HMT Củng cố: (2 ) Nội dung học 5.Dặn dò: (1’) Về học Chuẩn bị tiết TC7:1 ,2: Tràng giang Phan minh nghia- thpt lap vo 13 Tuần 26 KHỔ 1 ,2: TRÀNG GIANG Tiết:
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TỰ CHỌN NGỮ VĂN LỚP 11 TRỌN BỘ HỌC KỲ 2 NĂM 2017, GIÁO ÁN TỰ CHỌN NGỮ VĂN LỚP 11 TRỌN BỘ HỌC KỲ 2 NĂM 2017,