0

Giáo án tự chọn ngữ văn lớp 7

30 201 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2019, 19:57

Ngµy 4 th¸ng 9 n¨m 2012Chñ ®Ò 1TiÕt 1,2.Tõ ghÐp Tõ l¸yA. Môc tiªu cÇn ®¹t. 1. Häc sinh n¾m ®­îc kh¸i niÖm vÒ tõ ghÐp, ®Æc ®iÓm cña tõ ghÐp c¶ h×nh thøc vµ ý nghÜa. N¾m ®­îc ®Æc ®iÓm cña tõ l¸y. 2. RÌn kü n¨ng nhËn biÕt vµ sö dông tõ ghÐp, tõ l¸y.B. C¸c ho¹t ®éng D¹y Häc.Ho¹t ®éng 1. §Æc ®iÓm cña tõ ghÐp. Tõ ghÐp lµ g×? Cho VD? Ph©n biÖt tõ ®¬n vµ tõ phøc? NhËn xÐt vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c tiÕng trong tõ ghÐp?Ho¹t ®éng 2. C¸c lo¹i tõ ghÐp. H•y hoµn thµnh b¶ng sau:Lo¹i tõ ghÐp§Æc ®iÓm cÊu t¹o§Æc ®iÓm vÒ nghÜaTõ ghÐp chÝnh phôTõ ghÐp ®¼ng lËpHo¹t ®éng 3. §Æc ®iÓm cña tõ l¸y. ThÕ nµo lµ tõ l¸y? Cho VD? Hoµn thµnh b¶ng sau?Lo¹i tõ l¸y§Æc ®iÓm cÊu t¹o§Æc ®iÓm vÒ nghÜaTõ l¸y toµn béTõ l¸y bé phËn Ph©n biÖt tõ l¸y vµ tõ ghÐp?(HÕt tiÕt 1 chuyÓn tiÕt 2)Ho¹t ®éng 4. LuyÖn tËp.Bµi tËp 1. H•y chän nh÷ng tõ thÝch hîp: líp häc, chiÕn th¾ng, hoµn cÇu, s¸ch vë ®iÒn vµo chç trèng trong c©u sau:H•y can ®¶m lªn con, ng­êi lÝnh nhá cña ®¹o qu©n mªnh m«ng Êy .......... lµ vò khÝ cña con,.............. lµ ®¬n vÞ cña con, trËn ®Þa lµ c¶ ............ vµ ............. lµ nÒn v¨n minh nh©n lo¹i.(TrÝch nh÷ng tÊm lßng cao c¶)Bµi tËp 2. NhËn xÐt hai nhãm tõ ghÐp sau, gi÷a chóng cã g× gièng nhau, cã g× kh¸c nhau?Nhãm 1: Trêi ®Êt, vî chång, ®­a ®ãn, xa gÇn, t×m kiÕm.Nhãm 2: MÑ con, ®i l¹i, c¸ n­íc, non s«ng, bu«n b¸n.Bµi tËp 3. §iÒn thªm c¸c tiÕng ( §øng tr­íc hoÆc sau) ®Ó t¹o tõ ghÐp chÝnh phô vµ tõ ghÐp ®¼ng lËp.a ¸o:....................................................b. Vë:....................................................c. N­íc:................................................d. C­êi..................................................e. §­a:..................................................g. §en:...................................................Bµi tập 4: Cã b¹n cho r»ng nhá nhÑ lµ tõ l¸y, cã b¹n l¹i cho ®ã lµ tõ ghÐp. Em h•y cho biÕt ý kiÕn cña m×nh vµ gi¶i thÝch.Bµi tËp 5: Em h•y t×m c¸c tõ l¸y cã vÇn ©p vµ vÇn um ë tiÕng ®Çu.Bµi tËp 6. T×m tõ l¸y t­îng thanh, t­îng h×nh vµ biÓu thÞ tr¹ng th¸i trong c¸c tõ l¸y sau ®©y: lo l¾ng, lñng cñng, lÊp löng, bån chån, khÊp khÓnh, ha h¶, r× rµo, l« nh«, vui vÎ, lãc cãc, ®ïng ®oµng.Bµi tËp 7. §äc ®o¹n v¨n sau, vµ gh¹ch ch©nh d­íi nh÷ng tõ l¸y cã trong ®o¹n. Em rÊt yªu dßng s«ng quª em. S«ng nh­ mét dßng tr­êng ca rÇm ré ®æ vÒ ®ång b»ng…Nh÷ng líp sãng l« x« nèi liÒn nhau ®Õn mót tÇm m¾t, l­ng sãng trßn nh½n…Däc theo bê sång, c¸c loµi c©y r× r× mäc san s¸t, rËm rÞt, cµnh vµ l¸ nhá nh¾n nh­ c©y tróc ®µo… Dßng s«ng mê mê, thÊp tho¸ng nh­ mét g¶i lôa uèn l­în, len lái gi÷a nh÷ng mµu xanh ®Ëm trïng trïng líp líp cña c©y rõng. ..Ho¹t ®éng 5. Cñng cè HD häc ë nhµ. Cñng cè kiÕn thøc toµn bµi. Lµm bµi tËp : ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n kho¶ng 57 c©u trong ®ã cã sö dông tõ l¸y.I. Tõ ghÐp. 1. Kh¸i niÖm. Tõ ghÐp lµ tõ do hai hay nhiÒu tiÕng t¹o thµnh, gi÷a c¸c tiÕng cã quan hÖ víi nhau vÒ nghÜa.VD: häc sinh, gi¸o viªn, nhµ tr­êng… Tõ ®¬n: 1 tiÕng Tõ phøc: 2 tiÕng trë lªn. 2. §Æc ®iÓm. C¸c tiÕng trong tõ ghÐp th­êng cã nghÜa vµ cã quan hÖ víi nhau vÒ nghÜa. NghÜa cã thÓ hiÓu trùc tiÕp: c« gi¸o, häc sinh, tr­êng líp … NghÜa cã thÓ hiÓu gi¸n tiÕp v× cã thÓ trong tõ ghÐp cã tiÕng cæ hay cã tiÕng cã nguån gèc ngo¹i lai.VD: ®Êt ®ai, chî bóa (tiÕng cæ). båi håi, thiÕt tha (ngo¹i lai).3. C¸c l¹i tõ ghÐp. HS hoµn thµnh b¶ng. Tõ ghÐp chÝnh phô:+ CÊu t¹o: Cã tiÕng chÝnh vµ tiÕng phô, tiÕng phô bæ sung nghÜa cho tiÕng chÝnh.+ NghÜa: Cã tÝnh chÊt ph©n nghÜa, nghÜa cña tõ ghÐp chÝnh phô hÑp h¬n nghÜa cña tiÕng chÝnh. Tõ ghÐp ®¼ng lËp:+ CÊu t¹o: Kh«ng ph©n biÖt tiÕng chÝnh, phô, c¸c tiÕng cã quan hÖ b×nh ®¼ng vÒ nghÜa.+ NghÜa: Cã tÝnh chÊt hîp nghÜa, nghÜa cña tõ ghÐp ®¼ng lËp kh¸i quat h¬n nghÜa cña c¸c tiÕng trong tõ.II. Tõ l¸y. 1. §Æc ®iÓm. Tõ l¸y lµ tõ do hai hoÆc h¬n hai tiÕng t¹o thµnh. C¸c tiÕng cã quan hÖ víi nhau vÒ ©m thanh.VD: Th­ít tha, rãc r¸ch, S¹ch sµnh sanh … 2. C¸c lo¹i tõ l¸y. Tõ l¸y toµn bé: + CÊu t¹o. C¸c tiÕng lÆp l¹i nhau hoµn toµn C¸c tiÕng cã sù biÕn ®æi thanh ®iÖu, phô ©m cuèi.+ NghÜa. Cã s¾c th¸i biÓu c¶m, t¨ng hay gi¶m s¬ víi nghÜa gèc. Tõ l¸y bé phËn:+ CÊu t¹o. C¸c tiÕng gièng nhau vÒ phô ©m ®Çu hoÆc vÇn.+ NghÜa: Cã nghÜa miªu t¶, cã s¾c th¸i biÓu c¶m III. Ph©n biÖt tõ l¸y, tõ ghÐp. Gièng nhau: §Òu do 2 hoÆc h¬n hai tiÕng t¹o thµnh. Kh¸c nhau: + Tõ ghÐp: Cã quan hÖ vÒ nghÜa.+ Tõ l¸y: Cã quan hÖ vÒ ©m thanh.IV. LuyÖn tËp.Bµi tËp 1. HS tù lµm.Bµi tËp 2. Gièng nhau: §Òu lµ tõ ghÐp ®¼ng lËp. Kh¸c nhau: Nhãm 1 cã thÓ ®¶o vÞ trÝ gi÷a c¸c tiÕng. Nhãm 2 kh«ng thÓ ®¶o ®­îc vÞ trÝ gi­ac c¸c tiÕng, nÕu ®¶o ý nghÜa sÏ thay ®æi.Bµi tËp 3. VÝ dô: nhµ : cöa nhµ ( Tõ ghÐp ®¼ng lËp) ; nhµ ¨n ( tõ ghÐp chÝnh phô)Bµi tËp 4. Nhá nhÑ lµ tõ ghÐp v× c¸c tiÕng quan hÖ víi nhau vÒ nghÜa c¶ hai tiÕng ®Ò cã nghÜa. GV h­íng dÉ häc sinh ph©n biÖt tõ ghÐp ®¼ng lËp vµ tõ l¸y.Bµi tËp 5. Hs t×m.Bµi tËp 6. T­îng thanh: ha h¶, r× rµo, ®ïng ®oµng. T­îng h×nh: khÊp khÓnh,l« nhè, lãc cãc. Tr¹ng th¸i: lo l¾ng, lñng cñng, lÊp löng, bån chån, vui vÎ.Bµi tËp 7. HS th¶o luËn §äc, lµm theo yªu cÇu.Ngµy 4 th¸ng 9 n¨m 2012Chñ ®Ò 2TiÕt 3Tõ H¸n ViÖt A. Môc tiªu cÇn ®¹t. 1. Häc sinh n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm c¸c yÕu tè H¸n ViÖt, tõ ghÐp H¸n ViÖt vµ n¾m ®­îc nghÜa cña tõ H¸n ViÖt. 2. RÌn luyÖn kü n¨ng gi¶i nghÜa vµ sö dông tõ H¸n ViÖt.B. C¸c ho¹t ®éng D¹y – Häc.Ho¹t ®éng 1. Tõ H¸n ViÖt NÕu ®Æc ®iÓm cña c¸c yÕu tè HV ®• häc? Tõ ghÐp HV cã mÊy lo¹i? §Æc ®iÓm cña mçi lo¹i?Ho¹t ®éng 2. NghÜa cña tõ H¸n ViÖt. Tõ H¸n ViÖt t¹o nh÷ng s¾c th¸i g×? Ph¶i l­u ý g× khi sö dông tõ H¸n ViÖt?Ho¹t ®éng 2. LuyÖn tËp.Bµi tËp 1. Ph©n nghÜa c¸c yÕu tè H¸n ViÖt ®ång ©m sau:M•1: Th¹ch m•.M•2: M• ho¸.CÇm1: CÇm tï, giam cÇm.C©m2: Gia c©m, cÇm thó.CÇm3: D­¬ng cÇm, phong cÇm.S¸o1: §o¹t s¸o.S¸o2: S¸o mßn.Bµi tËp 2. T×m c¸c yÕu tè HV thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh nh÷ng tõ ghÐp H¸n ViÖt chÝnh phô hay ®¼ng lËp? Thuû … ; … thuû Phong … ; … phong §¹i ….. ; … ®¹i ChiÕn … ; … chiÕnBµi tËp 3. ViÕt mét ®o¹n v¨n biÓ c¶m trong ®ã cã sö dông tõ H¸n ViÖt.Ho¹t ®éng 3. Cñng cè HD häc ë nhµ. Cñng cè kiÕn thøc toµn bµi. Lµm bµi tËp: Hoµn thµnh ®o¹n v¨n.I. Tõ H¸n ViÖt. 1. §Æc ®iÓm cña tõ H¸n ViÖt. Lµ tõ do c¸c yÕu tè H¸n ViÖt t¹o thµnh. Cã 3 lo¹i yÕu tè H¸n ViÖt:+, YÕu tè H¸n ViÖt dïng ®Ó t¹o tõ ghÐp: Quèc (n­íc), S¬n (nói)…+, YÕu tè HV dïng nh­ tõ còng cã thÓ dïng ®Ó t¹o tõ ghÐp: Cæ (x­a), häc (tËp)…+, YÕu tè HV ®ång ©m kh¸c nghÜa: tö (con), tö (chÕt)… 2. C¸c lo¹i tõ H¸n ViÖt: 2 lo¹i. Tõ ghÐp ®¼ng lËp: Giang s¬n, s¬n hµ, Tõ ghÐp chÝnh phô: +, Phô tr­íc, chÝnh sau: quèc kú, gia chñ …+, ChÝnh tr­íc, phô sau: tham chiÕn, bæ huyÕt …II. NghÜa cña tõ H¸n ViÖt. T¹o s¾c th¸i trang träng t«n kÝnhVD. Phu nh©n vî T¹o s¾c th¸i tao nh•, lÞch sùVD. Tõ trÇn chÕt T¹o s¾c th¸i cæ x­aVD. TrÉm, tÞch d­¬ng … T¹o s¾c th¸i kh¸i quat.VD. Phi c«ng ng­êi l¸i m¸y bay Khi sö dông tõ H¸n ViÖt tr¸nh l¹m dông sÏ lµm cho lêi nãi thiÕu trong s¸ng, tù nhiªn.III. LuyÖn tËp.Bµi tËp 1.M•1 – ngùaM•2 – HÖ thèng ký hiÖu quy ­íc dïng ®Ó truyÒn tin.CÇm1 – Giam gi÷.CÇm2 – Hä chim.CÇm3 §µnS¸o1 – Gi¸o (vò khÝ)S¸o2 – Theo khu«n mÉu cã s½n kh«ng ch©n thËt.Bµi tËp 2.Thû lîi ; s¬n thuûPhong c¶nh ; xung phong§¹i cuéc; thêi ®¹iChiÕn b¹i; chinh chiÕn.Bµi tËp 3. HS viÕt. Ngµy 6 th¸ng 9 n¨m 2012Chñ ®Ò 3(3 tiÕt)TiÕt 4, 5, 6T×m hiÓu ca dao, d©n caA. Môc tiªu cÇn ®¹t. 1. HS n¾m ®­îc kh¸i niÖm ca dao, d©n ca, néi dung, ý nghÜa cña c¸c bµi ca dao ®• häc, h×nh thøc nghÖ thuËt tiªu biÓu. 2. RÌn kü n¨ng ph©n tÝch, c¶m thô ca dao.B. C¸c ho¹t ®éng D¹y – Häc.Ho¹t ®éng 1. Kh¸i niÖm. Nªu kh¸i niÖm vÒ ca dao, d©n ca?Ho¹t ®éng 2. T×m hiÓu néi dung, nghÖ thuËt. Nªu néi dung cña ca dao, d©n ca, ®èi t­îng thÓ hiÖn nh÷ng néi dung ®ã? NghÖ thuËt næi bËt cña ca dao, d©n ca?Ho¹t ®éng 3. LuyÖn tËp. Nªu néi dung, ý nghÜa c¸c bµi ca dao ®• häc? Bèn bµi ca dao ®• häc ®• nªu lªn ý nghÜa chung nh­ thÕ nµo vÒ t×nh c¶m gia ®×nh? Nªu dÉn chøng? Nh÷ng bµi ca dao ®ã ®• nh¾c nhë chóng ta ®iÒu g×? Ngoµi t×nh c¶m gia ®×nh, ca dao cßn thÓ hiÖn nh÷ng t×nh c¶m gi? T×nh yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo qua c¸c bµi ca dao ®• häc? T×nh c¶m næi bËt cña nh©n vËt tr÷ t×nh trong nh÷ng bµi ca dao nµy? T¸c gi¶ d©n gian ®• sö dông nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo ®Ó thÓ hiÖn nh÷ng t×nh c¶m ®ã? Qua nh÷ng bµi ca dao than th©n ®• häc, h•y thèng kª nh÷ng con vËt ®­îc nãi tíi? Hä than vÒ nh÷ng g×? Cã ý nghÜa ra sao? VËy ng­êi lao ®éng hä cã nh÷ng nçi khæ nµo? LÊy mét sè bµi ca dao ®Ó chøng minh? Nªu néi dung cña nh÷ng bµi ca dao ch©m biÕm? Môc ®Ých ý nghÜa cña nh÷nh bµi ca dao nµy? NghÖ thuËt ®­îc sö dông chñ yÕu?Ho¹t ®éng 4.Bµi tËp vÒ nhµ T×m mét sè bµi ca dao vÒ t×nh c¶m gia ®×nh vµ ph©n tÝch.I. Kh¸i niÖm. Lµ nh÷ng c©u h¸t d©n gian diÔn t¶ ®êi sèng néi t©m, t×nh c¶m, c¶m xóc cña con ng­êi.+ Ca dao lµ nh÷ng lêi th¬ d©n gian …+ D©n ca lµ nh÷ng c©u h¸t d©n gian …II. Néi dung, nghÖ thuËt. 1. Néi dung. Ph¶n ¸nh thÕ giíi néi t©m: T©m sù t×nh c¶m, nguyÖn väng cña con ng­êi. §èi t­îng: Ng­êi n«ng d©n, ng­êi thî, ng­êi vî, ng­êi chång, ng­êi mÑ, ng­êi con g¸i, con d©u, chµng trai, c« g¸i trao duyªn, ng­êi d©n vµ c¸c mèi quan hÖ gia ®×nh x• héi liªn quan. 2. NghÖ thuËt. Th­êng lµ thÓ th¬ lôc b¸t, nhÞp 22 (Mét sè c©u lôc b¸t biÕn thÓ). Sö dông c¸ch nãi vÝ von, giµu h×nh ¶nh.III. LuyÖn tËp. 1. T×nh c¶m gia ®×nh. Lßng biÕt ¬n, thµnh kÝnh, t«n kÝnh ng­êi trªn, thÕ hÖ ®i tr­íc…+,C«ng cha nh­ nói ngÊt trêiNghÜa mÑ nh­ n­íc ngêi ngêi biÓn ®«ng.+,Ngã lªn nuéc l¹t m¸i nhµBao nhiªu nuéc l¹t th­¬ng «ng bµ bÊy nhiªu.+,ChiÒu chiÒu ra ®øng ngâ sauTr«ng vÒ quª mÑ ruét ®au chÝn chiÒu.+,Anh em nh­ thÓ tay ch©nAnh em hoµ thuËn hai th©n vui vÇy. §ã lµ nh÷ng gi¸ trÞ quý b¸u cÇn ph¶i gi÷ g×n vµ x©y ®¾p lµm cho t×nh c¶m gia ®×nh ngµy cµng tèt ®Ñp h¬n. T×nh c¶m cña con c¸i ®èi víi cha mÑ, t×nh c¶m vî chång, khi th¾m thiÕt s«i næi, khi trÇm l¾ng s©u s¾c.+,Qua ®×nh ng¶ nãn tr«ng ®inh§×nh bao nhiªu ngãi th­¬ng m×nh bÊy nhiªu.+,Chång ta ¸o r¸ch ta th­¬ngChång ng­êi ¸o gÊm x«ng h­¬ng mÆc ng­êi.+,Rñ nhau lªn nói ®èt thanChång mang ®ßn gh¸nh, vî mang quang giµnhCñi than nhem nhuèc víi t×nhGhi lêi vµng ®¸ xin m×nh chí quªn.2. T×nh yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc. H×nh ¶nh quª h­¬ng ®Êt n­íc:+, Thiªn nhiªn giµu ®Ñp: Nói cao, biÓn réng, s«ng dµi, ®Ñp, th¬ méng.+, C¶nh vËt trï phó h÷u t×nh qua bµn tay t¹o dùng cña con ng­êi: Vùa lóa, v­ên chim, c¸nh ®ång th¼ng c¸nh cß bay, ®Þa danh lÞch sö: ¶i Chi L¨ng, s«ng B¹ch §»ng. HiÖn ra cô thÓ, ®Ñp, giµu cá, trï phó. T×nh c¶m næi bËt:+, T×nh yªu quª h­¬ng th¾m thiÕt qua lêi ®èi ®¸p, lêi mêi mäc ®Çy tù hµo.+, Tr©n träng tù hµo vÒ lÞch sö anh hïng bÊt khuÊt «ng cha ®• cèng hiÕn lµm nªn ®Êt n­íc mu«n ®êi.+, Lµng quª cña m×nh víi nh÷ng g¾n bã s©u s¾c. NghÖ thuËt:+, H×nh thøc ®èi ®¸p nam n÷: Èn dô vµ gi¶i ®è. ThÓ hiÖn tinh tÕ, khÐo lÐo, cã duyªn.+, Lêi mêi mäc ®éc ®¸o, kÝn ®¸o.+, C©u hái tu tõ NiÒm tù hµo.VD:Em ®è anh s«ng nµo s©u nhÊtNói nµo lµ nói cao nhÊt n­íc taAnh mµ gi¶ng ®­îc cho raTh× anh kÕt nghÜa giao hoµ cïng anh.S©u nhÊt lµ s«ng B¹ch §»ngBa lÇn giÆc tíi ba lÇn giÆc tanCao nhÊt lµ nói Lam S¬nCã «ng Lª Lîi trong ngµn b­íc ra.Ng­êi ta bu«n v¹n b¸n ngµnEm ®©y lµm giÊy b¸n c¬ hµn vÉn t­¬iD¸m xin ai chí cã c­êiV× em lµ giÊy cho ng­êi chÐp th¬. 3. Nh÷ng c©u h¸t than th©n. Than lµ nh÷ng nçi niÒm d»ng dÆc sÇu th¶m cña nh÷ng con vËt bÐ nhá bÞ ®Ì nÐn bëi gh¸nh nÆng cuéc ®êi.+ ý thøc cña hä vÒ th©n ph©n bÐ nhá vµ nh÷ng bÊt c«ng trong x• héi.+ ThÓ hiÖn th¸i ®é ®ång c¶m víi nh÷ng ng­êi cïng c¶nh ngé+ Lªn ¸n XHPK Cïng nh÷ng kÎ thèng trÞ, bãc lét. Nçi khæ nhiÒu mÆt+ Than vÒ cuéc sèng vÊt v¶ khã nhäc“Cã lµm th× míi cã ¨n…”“Gh¸nh cùc mµ ®á lªn nonCßng l­ng mµ ch¹y cùc cßn ch¹y theo”“Cha mÑ giµo th× con thanh th¶nCha mÑ nghÌo con vÊt v¶ gian nan S¸ng ®i kiÕm cñi trªn ngµnChiÒu vÒ xuèng bÓ mß hang ca cßng”+ Than v× c¶nh sèng bÊt c«ng“Tr¸ch trêi ë kh«ng c©n…”Hay: “Con vua th× l¹i lµm vua…”+ Than v× bÞ thèng trÞ cña nh÷ng kÎ giµo cã ¸p bøc, bãc lét.“Con ¬i nhí lÊy c©u nµy…”+TiÕng kªu da diÕt cña ng­êi phô n÷ ngoµi nçi khæ chung hä bÞ Ðp duyªn, tr¸i duyªn.HS lÊy DC4. Ch©m biÕm, ®¶ kÝch+ Ch©m biÕm thãi h­ tËt xÊu+ Ch©m biÕm mª tÝn dÞ ®oan+ Ch©m biªm hñ tôc trong x• héi HS lÊy dÉn chøng Môc ®Ých ý nghÜa+ Ph¬i bµy c¸i xÊu xa gi¶ dèi, kÖch cìm tån t¹i trong x• héi môc ®Ých lµm cho x• héi trong s¹ch h¬n+ Gióp ng­êi lao ®éng gi¶i trÝ sau nh÷ng giê lao ®éng c¨ng th¼ng mÖt mái NT: Phãng ®¹i, nãi l¸i, nãi ng­îc, Èn dô.Nghe Ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2012 Chñ ®Ò 4 TiÕt: 7, 8¤n tËp vÒ ®¹i tõA. Môc tiªu cÇn ®¹t. 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: Kh¾c s©u kiÕn thøc ®• häc vÒ ®¹i tõ. ¤n tËp, vËn dông c¸c kiÕn thøc ®• häc ®Ó thùc hµnh lµm bµi tËp d­íi nhiÒu d¹ng kh¸c nhau, më réng kiÕn thøc vÒ ®¹i tõ. 2. KÜ n¨ng: TiÕp tôc rÌn luyÖn thùc hµnh qua mét sè bµi tËp n©ng cao. 3. Th¸i ®é: Båi d­ìng ý thøc cÇu tiÕn,y thøc tù gi¸c ,tÝnh cÈn thËn trong häc tËp.B. ChuÈn bÞ. 1. Tµi liÖu, ph­¬ng tiÖn: SGK, SGV, b¶ng phô, tranh ¶nh, phiÕu häc tËp. 2. Bµi cò: C. C¸c ho¹t ®éng D¹y Häc.Ho¹t ®éng cña thÇyHo¹t ®éng cña trßHo¹t ®éng 1. T×m hiÓu kh¸i niÖm ®¹i tõ, vµ ®Æc ®iÓm cña ®¹i tõ. ThÕ nµo lµ ®¹i tõ? §¹i tõ cã nh÷ng lo¹i nµo? Ho¹t ®éng 2. LuyÖn tËpBµi tËp 1. ? T×m vµ ph©n tÝch ®¹i tõ trong nh÷ng c©u sau Ai ¬i cã nhí ai kh«ngTrêi m­a mét m¶nh ¸o b«ng che ®Çu Nµo ai cã tiÕc ai ®©u ¸o b«ng ai ­ít kh¨n ®Çu ai kh« ( TrÇn TÕ X­¬ng) Bµi tËp 2. ? Trong nh÷ng c©u sau ®¹i tõ dïng ®Ó trá hay ®Ó hái?a) Th¸c bao nhiªu th¸c còng qua Thªnh thang lµ chiÕc thuyÒn ta xu«i dßng. (Tè H÷u)b) Bao nhiªu ng­êi thuª viÕt TÊm t¾c ngîi khen tµi Hoa tay th¶o nh÷ng nÐt Nh­ ph­îng móa rång bay (Vò §×nh Liªn)c) Qua cÇu ngöa nãn tr«ng cÇu CÇu bao nhiªu nhÞp d¹ sÇu bÊy nhiªu (Ca dao)d) Ai ®i ®©u ®Êy hìi aiHay lµ tróc ®• nhí mai ®i t×m (Ca dao)Bµi tËp 3:BÐ Lan hái mÑ: MÑ ¬i, tai sao bè mÑ b¶o con gäi bè mÑ chÞ Xoan lµ b¸c cßn bè mÑ em Giang lµ chó, d×, trong khi ®ã hä chØ lµ hµng xãm mµ kh«ng cã hä hµng víi nhµ m×nh?. Em h•y thay mÆt mÑ bÐ Lan gi¶i thÝch cho bÐ râ.Bµi tËp 4.? ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n kÓ l¹i mét c©u chuyÖn thó vÞ em trùc tiÕp tham gia hoÆc chøng kiÕn.Trong ®o¹n v¨n cã sö dông Ýt nhÊt 3 ®¹i tõ, g¹ch ch©n nh÷ng ®¹i tõ ®ã.Bµi tËp 5. T×m vµ nªu gi¸ trÞ biÓu c¶m cña ®¹i tõ trong c¸c VD sau. Ai ¬i chí bá ruéng hoangBao nhiªu tÊc ®Êt, tÊc vµng bÊy nhiªu. Ai ¬i b­ng b¸t c¬m ®Çy. DÎo th¬m mét h¹t, ®¾ng cay mu«n phÇn. Dõng ch©n ®øng l¹i trêi non n­íc. Mét m¶nh t×nh riªng ta víi ta. §Çu trß tiÕp kh¸ch trÇu kh«ng cã B¸c ®Õn ch¬i ®©y ta víi ta.Ho¹t ®éng 5. Cñng cè HD häc ë nhµ. Lµm BT 4.1. §Æc ®iÓm cña ®¹i tõ. §¹i tõ kh«ng lµm tªn gäi cho sù vËt, häat ®éng, tÝnh chÊt sè l­îng … ®¹i tõ trá sù vËt g×, häat ®éng tÝnh chÊt g×, sè l­îng bao nhiªu lµ thuîc ng÷ c¶nh. §¹i tõ lµ nh÷ng tõ dïng ®Ó trá vµ dïng ®Ó hái vÒ ng­êi vËt, ho¹t ®«ng…2. C¸c läai ®¹i tõ: §¹i tõ ®Ó trá:+Trá ng­êi,sù vËt+Trá sè l­îng+Trá häat ®éng ,tÝnh chÊt §¹i tõ ®Ó hái:+Hái ng­êi,sù vËt+Hái sè l­îng+Hái vÒ ho¹t ®éng,tÝnh chÊtII. LuyÖn tËp.Bµi tËp 1. Ai : ng­êi con trai Ai : ng­êi con g¸iBài tập 2.a)Tráb)Trác)Trád)Hái, tráBài tập 3.X­ng h« theo tuæi t¸cBài tập 4: HS viÕt.Bµi tËp 5. C¸c tõ g¹ch ch©n. GV h­íng dÉn häc sinh ph©n tÝch.+ Lêi khuyªn ph¶i biÕt ch¨m lo s¶n xuÊt. §Êt quý nh­ vµng bëi tõ ®Êt mµ bµn tay con ng­êi t¹o ra cña c¶i vËt chÊt.+ ¨n b¸t c¬n th¬m dÎo nhí ®Õn ng­êi vÊt v¶ lµm ra nã.+ Nçi c« ®¬n, lÎ loi cña bµ HuyÖn Thanh Quan.+ T×nh b¹n th¾m thiÕt, thuû chung. Nghe.Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2012Chñ ®Ò 5 TiÕt: 9¤n tËp vÒ quan hÖ tõA. Môc tiªu cÇn ®¹t. 1. Kiến thức: Vận dụng các kiến thức đã học để thực hành luyện tập dưới nhiều dạng khác nhau để khắc sâu, mở rộng kiến thức vÒ quan hÖ tõ2 Kĩ năng: Tiếp tục rèn luyện thực hành qua một số bài tập tiêu biểu.B. ChuÈn bÞ.GV: Chọn một sô bài tập tiêu biểu cho học sinh thực hành.HS: ChuÈn bÞ theo yªu cÇu cña GVC. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.1 Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh.Ho¹t ®éng cña thÇyHo¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng 1. ¤n tËp lý thuyÕt GV h­íng dÉn HS «n tËp lÝ thuyÕt Hãy cho biết thế nào là quan hệ từ, cách sử dụng. Cho vÝ dô?Ho¹t ®éng 2. LuyÖn tËpBµi tËp 1. Söa l¹i quan hÖ tõ c¸c c©u sau cho ®óng?a. D­íi ngßi bót cña m×nh, NguyÔn Tr•i dùng lªn c¶nh C«n S¬n thËt nªn th¬.b. Anh trai t«i xóc ®Êt víi c¸i xÎng nho nhá.c. Buæi s¸ng mÑ t«i dËy thæi c¬m mµ cha t«i vµ t«i ®i ®¸nh r¨ng röa mÆt.d. Con chã cña t«i tuy xÊu m•, l«ng xï, ng­êi to bÌ mÆc dï nã trung thµnh víi chñBµi tËp 2. H•y chØ ra quan hÖ tõ vµ ý nghÜa cña quan hÖ tõ trong c¸c c©u sau ®©y?a. B¹n t«i kh«ng lªn thµnh phè mµ trë vÒ n«ng th«n.b. Ng­êi mµ anh tiÕp xóc h«m qua rÊt giái to¸n.Bµi tËp 3. H•y nhËn xÐt ý nghÜa cña tõ víi trong c¸c c©u sau.a. Tr­íc mÆt c« gi¸o, con ®• thiÕu lÔ ®é víi mÑ.b. Bè víi mÑ rÊt th­¬ng con.c. Anh høa víi em kh«ng bao giê ®Ó chóng nã c¸ch xa nhau.d. ViÖc häc qu¶ lµ khã ®èi víi con.Bµi tËp 4. NhËn xÐt tõ mµ trong c¸c c©u sau?a. Con ph¶i xin lçi mÑ, kh«ng ph¶i v× sî bè, mµ do sù thµnh khÈn trong lßng.b. Con bóp bª mµ Thuû ®­a cho t«i rÊt ®Ñp.Ho¹t ®éng 5. Cñng cè HD häc ë nhµ. Cñng cè kiÕn thøc toµn bµi. Lµm bµi tËp: ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n nªu c¶m nghÜ cña em vÒ bµi “Bµi ca C«n S¬n”. Trong ®ã cã sö dông quan hÖ tõ.I. LuyÖn tập lý thuyÕt. 1. Quan hệ từ. Kh¸i niÖm: HS tr×nh bµy kh¸i niÖmQuan hÖ tõ lµ nh÷ng tõ ®­îc dõng ®Ó biÓu thÞ quan hÖ së h÷u, quan hÖ b×nh ®¶ng, quan hÖ nguyªn nh©n.. cña c¸c vÒ trong trong c©u hoÆc gi÷a c©u víi c©u. 2. Chữa lỗi về quan hÖ tõ. C¸c lçi th­êng gÆp vÒ quan hÖ tõ+ Thõa quan hÖ tõ+ ThiÕu qht+ Dïng qht kh«ng phï hîp+Dïng qht kh«ng cã t¸c dông liªn kÕtII. Luyện tập.Bµi tËp 1. a, Thay: D­íi b»ngb, Thay: víi b»ngc, thay: mµ cßnd. Thay: mÆc dï nh­ng.Bµi tËp 2. a. Quan hÖ ý nghÜa gi÷a hai vÕ c©u lµ quan hÖ tr¸i ng­îc.b. Quan hÖ bæ sung.Bµi tËp 3. a. Víi nèi yÕu tè chÝnh víi yÕu tè phô BiÓu thÞ quan hÖ chÝnh phô.b. Víi – BiÓu thÞ quan hÖ d¼ng lËp.c. Víi – BiÓu thÞ quan hÖ chÝnh phô, nèi phô ng÷ víi ®éng tï høa. d. Víi – biÓu thÞ quan hÖ chÝnh phô nèi phô ng÷ víi tÝnh tõ khã nhäc.Bµi tËp 4. a. Mµ Quan hÖ b×nh ®¼ngb. Mµ Quan hÖ chÝnh phô. Thùc hiÖn. Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2012TiÕt 10,11,12.V¨n häc trung ®¹iA. Môc tiªu cÇn ®¹t. 1. Häc sinh n¾m ®­îc néi dung cña v¨n häc trung ®¹i, c¸ch c¶m thô v¨n häc trung ®¹i vµ h×nh thøc thÓ hiÖn. 2. RÌn kü n¨ng c¶m thô v¨n häc trung ®¹i.B. C¸c ho¹t ®éng D¹y – Häc.Ho¹t ®éng 1. ThÓ lo¹i NhËn xÐt vÒ c¸c thÓ th¬ trong v¨n häc trung ®¹i?Ho¹t ®éng 2. Néi dung c¸c bµi th¬.V¨n b¶n: Nam quèc s¬n hµ NhËn xÐt hoµn c¶nh ra ®êi cña bµi th¬? Yªu cÇu HS ®äc phÇn phiªn ©m, dÞch nghÜa vµ dÞch th¬. Bµi th¬ ®­îc coi lµ b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp ®Çu tiªn cña n­íc ta b»ng th¬. VËy thÕ nµo lµ b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp? Néi dung cña b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp trong bµi th¬ nµy lµ g×? NhËn xÐt vÒ giäng ®iÖu th¬?V¨n b¶n: Phß gi¸ vÒ kinh NhËn xÐt vÒ hoµn c¶nh ra ®êi cña bµi th¬? Hµo khÝ chiÕn th¾ng vµ kh¸t väng cña d©n téc ®­îc biÓu hiÖn nh­ thÕ nµo?I. ThÓ lo¹i. 1. ThÓ thÊt ng«n tø tuyÖt. 4 c©u, 7 ch÷, gieo vÇn c©u 1,2,4. 2. ThÓ ngò ng«n tø tuyÖt. 4 c©u, 5 ch÷, gieo vÇn 2,4. 3. ThÓ thÊt ng«n b¸t có. 8 c©u, mçi c©u 7 ch÷, gieo vÇn 1, 2, 4, 6, 8. §èi 34 vµ 56. 4. ThÓ lôc b¸t. Mét c©u 6 ch÷, mét c©u 8 ch÷. Ch÷ thø 6 c©u 61 vÇn víi ch÷ 6 c©u 81. Ch÷ 8 c©u 81 vÇn víi ch÷ 6 c©u 62 cø thÕ vÇn ®Õn hÕt bµi. 5. ThÓ song thÊt lôc b¸t. Hai c©u b¶y vµ mét c¹p lôc b¸t. Mçi khæ 4 c©u. Ch÷ cuèi c©u 71 vÇn víi ch÷ thø 5 c©u 72 vµ ®Òu vÇn tr¾c. Ch÷ cuèi c©u 72 vÇn víi ch÷ cuèi c©u 6 vµ ®Òu vÇn b»ng. Ch÷ cuèi c©u 6 vÇn víi ch÷ 6 c©u 8 ®Òu vÇn b»ng. Ch÷ cuèi c©u 8 vÇn víi ch÷ cuèi c©u 7 tiÕp theo vµ ®Òu vÇn b»ng.II. Néi dung. 1. V¨n b¶n “Nam quèc s¬n hµ”. HS ®äc. DÞch nghÜa. Bµi th¬ ®­îc coi lµ b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp ®Çu tiªn cña n­íc ta. Néi dung cã 2 ý:+ Hai c©u ®Çu: N­íc Nam lµ cña ng­êi Nam. §iÒu ®ã ®• ®­îc s¸ch trêi ®Þnh râ. Sù kh¼ng ®Þnh chñ quyÒn d©n téc.+ Hai c©u sau: KÎ thï kh«ng ®­îc x©m ph¹m, nÕu x©m ph¹m sÏ chuèc lÊy thÊt b¹i. ý chÝ quyÕt t©m b¶o vÖ chñ quyÒn d©n téc. Tuyªn ng«n ®éc lËp: Lµ lêi tuyªn bè vÒ chñ quyÒn cña ®Êt n­íc vµ kh¼ng ®Þnh kh«ng mét thÕ lùc nµo x©m ph¹m ®­îc. Giäng ®iÖu: Giâng d¹c, ®anh thÐp. Th¸i ®é: Kiªn quyÕt, 2. V¨n b¶n: Phß gi¸ vÒ kinh TrÇn Quang Kh¶i §­îc lµm khi t¸c gi¶ ®i ®ãn hai vua TrÇn vÒ Th¨ng Long sau khi chiÕn th¾ng Ch­¬ng D­¬ng vµ Hµm Tö, gi¶i phãng kinh ®« n¨m 1285. Hµo khÝ chiÕn th¾ng vµ kh¸t väng d©n téc:+, Hai c©u ®Çu: ChiÕn th¾ng oanh liÖt cña d©n téc ta tr­íc giÆc Nguyªn – M«ng x©m l­îc.+, Hai c©u sau: lêi ®éng viªn x©y dùng, ph¸t triÓn ®Êt n­íc trong hoµ b×nh vµ niÒn tin s¾t ®¸ vµo sù bÒn v÷ng mu«n ®êi cña ®Êt n­íc.TiÕt 13,14,15.V¨n häc trung ®¹iA. Môc tiªu cÇn ®¹t. 1. Häc sinh n¾m ®­îc néi dung cña v¨n häc trung ®¹i, c¸ch c¶m thô v¨n häc trung ®¹i vµ h×nh thøc thÓ hiÖn. 2. RÌn kü n¨ng c¶m thô v¨n häc trung ®¹i.B. C¸c ho¹t ®éng D¹y – Häc.Ho¹t ®éng 2. Néi dung c¸c bµi th¬V¨n b¶n: Bµi ca C«n S¬n Nªu hoµn c¶nh ra ®êi cña bµi th¬? Trong bµi th¬ cã mÊy tõ “ta”? H×nh ¶nh t©m hån t¸c gi¶ hiÖn ra nh­ thÕ nµo trong bµi th¬? Cïng víi h×nh ¶nh “ta”, c¶nh t­ëng C«n S¬n ®­îc gîi t¶ nh­ thÕ nµo? NhËn xÐt vÒ mèi quan hÖ gi÷a thiªn nhiªn víi con ng­êi trong bµi th¬?V¨n b¶n: B¸nh tr«i n­íc. B¸nh tr«i n­íc ®­îc miªu t¶ nh­ thÕ nµo? B¸nh tr«i n­íc ph¶n ¸nh vÎ ®Ñp, phÈm chÊt vµ th©n phËn cña ng­êi phô n÷ trong x• héi cò nh­ thÕ nµo? NhËn xÐt th¸i ®é, t×nh c¶m cña t¸c gi¶?V¨n b¶n: Qua ®Ìo Ngang. Ph©n tÝch néi dung miªu t¶ c¶nh qua ®Ìo Ngang khi chiÒu tµ? Qua c¶nh vËt cã thÓ thÊy t©m tr¹ng cña bµ huyÖn Thanh Quan nh­ thÕ nµo?V¨n b¶n: B¹n ®Õn ch¬i nhµ. Nªu néi dung cña bµi th¬? T×nh b¹n cña t¸c gi¶ ®­îc béc lé qua bµi th¬ nh­ thÕ nµo?Ho¹t ®éng 3. Bµi tËp vÒ nhµ. VÒ nhµ lµm ®Ò v¨n sau: Ng­êi phô n÷ trong x• héi phong kiÕn cã sè phËn bÊp bªnh, ch×m næi. Dùa vµo bµi th¬ “B¸nh tr«i n­íc” vµ c¸c bµi ca dao ®• häc em h•y lµm s¸ng tá.II. Néi dung c¸c bµi th¬. 3. V¨n b¶n: Bµi ca C«n S¬n. NguyÔn Tr•i – Ta lµ NguyÔn Tr•i, lµ thi sü. H×nh ¶nh t©m hån vµ nh©n vËt hiÖn ra trong bµi th¬: Ta nghe tiÕng suèi t­ëng tiÕng ®µn. Ta ngåi trªn ®¸ t­ëng ngåi chiÕu ªm. Ta n»m bãng m¸t Ta ng©m th¬ nhµn NguyÔn Tr•i sèng thanh th¶n vµ an nhµn, th¶ hån m×nh vµo c¶nh trÝ C«n S¬n. C¶nh t­ëng C«n S¬n ®­îc gîi t¶ b»ng h×nh h¶nh, ©m thanh, s¾c th¸i.+, Suèi: ch¶y r× rÇm, nh­ tiÕng ®µn.+, §¸: nh­ chiÕu ªm.+, Th«ng: Mäc nh­ nªm.+, Tróc: bãng r©m m¸t r­îi. Thiªn nhiªn vµ con ng­êi hoµ vµo nhau lµm mét, suèi ch¶y r× rÇm nh­ thñ thØ, trß chuyÖn víi con ng­êi. §¸ rªu ph¬i mang l¹i c¶m gi¸c ªm ¸i, c¶nh vËt ®ång c¶m víi con ng­êi. 4. B¸nh tr«i n­íc Hå Xu©n H­¬ng – B¸nh tr«i n­íc:Mµu tr¾ng ®ÑpLµm b»ng bét nÕpNÆn thµnh viªn h×nh trßn, nhiÒu n­íc th× n¸t, Ýt n­íc th× r¾n. B¸nh tr«i n­íc ph¶n ¸nh vÎ ®Ñp, phÈm chÊt, th©n phËn cña ng­êi phô n÷ trong x• héi cò: VÎ ®Ñp: trong tr¾ng, xinh x¾n. PhÈm chÊt: Dï gÆp c¶nh ngé o¸i o¨m, ngang tr¸i vÉn gi÷ ®­îc tÊm lßng son s¾t, thuû chung, t×nh nghÜa. Th©n phËn: Ch×m næi bÊp bªnh gi÷a cuéc ®êi, sè phËn tuú thuéc hoµn toµn vµo tay kÎ kh¸c, ®ã lµ nh÷ng ng­êi ®µn «ng trong chÕ ®é nam quyÒn Phong kiÕn. Th¸i ®é tr©n träng n©ng niu c¸c ®Ñp, phÈm chÊt trong tr¾ng, thuû chung s¾t son. Th­¬ng c¶m cho sè phËn bÊp bªnh, ch×m næi cña ng­êi phô n÷ trong x• héi cò.5. Qua ®Ìo Ngang. Bµ huyÖn Thanh Quan – Hai c©u ®Ò.Thêi gian: chiÒu tµC¶nh: hoang v¾ng Gîi t©m tr¹ng, nçi niÒm. Hai c©u thùcNT: ®¶o, ®èi, l­îng tõ: vµi, mÊy XuÊt hiÖn sù sèng Ýt ái th­a thít. C¶nh cµng hÐo hon, buån b• h¬n, cµng gîi cho lßng buån man m¸c. Hai c©u luËnNT: ®èi, ch¬i ch÷¢m thanh kh¾c kho¶i, man m¸c Nhí n­íc th­¬ng nhµ. Hai c©u kÕtNT: ®èi, tõ ng÷ ®éc ®¸o T« ®Ëm sù lÎ loi ®¬n chiÕc tr­íc kh«ng gian bao la, b¸t ng¸t.6. B¹n ®Õn ch¬i nhµ NguyÔn KhuyÕn – KÓ vÒ t×nh huèng khi b¹n ®Õn ch¬i nhµ thiÕu thèn nhiÒu thø. Nh­ng qua ®ã kh¼ng ®Þnh t×nh b¹n lµ cao quý, thiªng liªng v­ît trªn mäi thø cña c¶i vËt chÊt, lÔ nghi, h×nh thøc.TiÕt 16,17,18V¨n biÓu c¶mA. Môc tiªu cÇn ®¹t 1. Gióp HS n¾m ®­îc: Kh¸i niÖm vÒ v¨n biÓu c¶m, ®Æc ®iÓm cña v¨n biÓu c¶m, ®Ò v¨n biÓu c¶m vµ c¸ch lµm bµi v¨n biÓu c¶m. 2. RÌn kü n¨ng lµm bµi v¨n biÓu c¶m.B. C¸c ho¹t ®éng D¹y – Häc.Ho¹t ®éng 1. T×m hiÓu vÒ v¨n biÓu c¶m. ThÕ nµo lµ v¨n biÓu c¶m? V¨n biÓu c¶m gåm nh÷ng thÓ lo¹i nµo? T×nh c¶m trong v¨n biÓu c¶m lµ nh÷ng t×nh c¶m nh­ thÕ nµo? C¸c c¸ch biÓu hiÖn t×nh c¶m trong v¨n biÓu c¶m? Nªu ph¹m vi cña bµi v¨n biÓu c¶m? C¸ch biÓu c¶m ®èi víi néi dung, ®èi t­îng? §Ò v¨n biÓu c¶m yªu cÇu nh÷ng g×? Néi dung nµo? Lµm bµi v¨n biÓu c¶m gåm mÊy b­íc?Ho¹t ®éng 2. LuyÖn tËp. LËp dµn ý cho bµi v¨n? Nªu néi dung phÇn më bµi? NÕu c¸c ý trong phÇn th©n bµi? PhÇn kÕt bµi nªu nh÷ng néi dung g×? C¸c yªu cÇu khi lµm bµi v¨n biÓu c¶m vÒ t¸c phÈm v¨n häc?I. T×m hiÓu vÒ v¨n biÓu c¶m. 1. V¨n biÓu c¶m lµ g×? V¨n biÓu c¶m lµ lo¹i v¨n thÓ hiÖn t×nh c¶m, c¶m xóc, nãi lªn nh÷ng rung ®éng, nh÷ng ý nghÜ tr­íc c¶nh vËt, con ng­êi vµ viÖc mµ t¸c gi¶ h­íng tíi. Gåm c¸c thÓ lo¹i tr÷ t×nh nh­: Ca dao, d©n ca tr÷ t×nh, th¬ tr÷ t×nh, tuú bót … T×nh c¶m th­êng lµ nh÷ng t×nh c¶m ®Ñp, thÊm nhuÇn t­ t­ëng nh©n v¨n (T×nh yªu gia ®×nh, yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc, yªu th­¬ng con ng­êi, yªu thiªn nhiªn, c¨m ghÐt c¸i xÊu xa, ®éc ¸c …) T×nh c¶m biÓu hiÖn:+, Trùc tiÕp: S«i næi nång nµn nh­ tiÕng kªu, lêi than …+, Gi¸n tiÕp: Qua tù sù, miªu t¶. 2. §Æc ®iÓm cña v¨n biÓu c¶m. TËp trung biÓu ®¹t mét ®èi t­îng, mét t×nh c¶m, mét néi dung. Chän mét h×nh ¶nh cã ý nghÜa Èn dô ®Ó göi g¾m t×nh c¶m kÝn ®¸o, hoÆc nång hËu, m•nh liÖt thiÕt tha. 3. §Ò v¨n biÓu c¶m, c¸ch lµm bµi v¨n biÓu c¶m a. §Ò v¨n biÓu c¶m. Nªu t×nh c¶m. §èi t­îng biÓu c¶m. b. C¸ch lµm bµi v¨n biÓu c¶m. C¸c b­íc: 4 b­íc. §èi víi phÇn t×m ý: H×nh dung ®èi t­îng biÓu c¶m trong thêi gian, kh«ng gian. Ph¶i biÓu c¶m qua miªu t¶ vµ tù sù. Khi viÕt: Lêi v¨n h×nh t­îng, gîi c¶m.II. LuyÖn tËp. 1. BiÓu c¶m sù vËt, con ng­êi. §Ò ra: §ªm tr¨ng ë miÒn quª.A. Më bµi. Hoµn c¶nh biÓu c¶m: §ªm tr¨ng mïa hÌ.B. Th©n bµi. Tr¨ng s¸ng, mÆt tr¨ng, bÇu trêi. H×nh ¶nh ¸nh tr¨ng qua c¸c cµnh c©y, kÏ l¸. TiÕng chim, c¸c ©m thanh kh¸c. VÎ ®Ñp mê ¶o. Sinh ho¹t gia ®×nh H×nh ¶nh tr¨ng khi vÒ khuya.C. KÕt bµi. §©y lµ kû niÖm khã quªn Cµng yªu quª h­¬ng h¬n 2. BiÓu c¶m vÒ t¸c phÈm v¨n häc.A. Më bµi. Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ t¸c phÈm v¨n häc. Ên t­îng s©u s¾c nhÊt vÒ t¸c phÈm ®ã.B. Th©n bµi. Nªu c¶m nghÜ cña riªng m×nh vÒ c¸c khÝa c¹nh cña t¸c phÈm. Xo¸y s©u c¸c träng ®iÓm b»ng c¸c ®oµn v¨n.C. KÕt bµi. Nªu c¶m nghÜ chung, ®¸nh gi¸ vµ liªn hÖ.TiÕt 19,20.Tõ ®ång nghÜa, tõ tr¸i nghÜa, tõ ®ång ©mA. Môc tiªu cÇn ®¹t. 1. Häc sinh n¾m ®­îc kiÕn thøc lý thuyÕt vÒ tõ ®ång nghÜa, tõ tr¸i nghÜa, tõ ®ång ©m vµ ph©n biÖt ®­îc víi tõ nhiÒu nghÜa. 2. BiÕt c¸ch nhËn diÖn tõ ®ång nghÜa, tõ tr¸i nghÜa vµ tõ ®ång ©m. 3. RÌn luyÖn kü n¨ng sö dông tõ tr¸i nghÜa, tõ ®ång nghÜa vµ tõ ®ång ©m.B. C¸c ho¹t ®éng D¹y – Häc.Ho¹t ®éng 1. Tõ ®ång nghÜa. ThÕ nµo lµ tõ ®ång nghÜa? Cho VD vÒ tõ ®ång nghÜa? Cã mÊy lo¹i tõ ®ång nghÜa? Cho VD? Khi sö dông tõ ®ång nghÜa ta cÇn chó ý nh÷ng g×? Nªu kh¸i niÖm tõ tr¸i nghÜa? Nªu kh¸i niÖm tõ ®ång ©m? Ph©n biÖt tõ ®ång ©m vµ tõ nhiÒu nghÜa?I. Tõ ®ång nghÜa. 1. Kh¸i niÖm. Tõ ®ång nghÜa lµ tõ kh¸c nhau vÒ ©m thanh nh­ng gièng nhau hoÆc gÇn gièng nhau vÒ nghÜa. VD: qu¶ = tr¸i ChÕt = tõ trÇn. 2. C¸c lo¹i tõ ®ång nghÜa. Tõ ®ång nghÜa hoµn toµn: Kh«ng ph©n biÖt s¾c th¸i: cha = bè. Tõ ®ång nghÜa kh«ng hoµn toµn: Ph©n biÖt vÒ s¾c th¸i: hy sinh chÕt 3. C¸ch sö dông. Mét tõ nhiÒu nghÜa th× cã nhiÒu cÆp tõ ®ång nghÜa t­¬ng øng. V× s¾c th¸i c¸c tõ ®ång nghÜa kh¸c nhau nªn khi sö dông ph¶i lùa chän c©n nh¾c.II. Tõ tr¸i nghÜa. 1. Kh¸i niÖm. Tõ tr¸i nghÜa lµ nh÷ng tõ cã nghÜa tr¸i ng­îc nhau. Mét t­g nhiÒu nghÜa cã thÓ cã nhiÒu cÆp tõ tr¸i nghÜa t­¬ng øng.VD. Cao (®é) cao > < thÊp Cao (gi¸) cao > < h¹. Giµ (cau) giµ > < non. Giµ (ng­êi) giµ > < trÎ.III. Tõ ®ång ©m. 1. Kh¸i niÖm. Tõ ®ång ©m lµ tõ cã ©m gièng nhau nh­ng nghÜa hoµn toµn kh¸c xa nhau (kh«ng cã quan hÖ g×).VD. chÝn (c¬m nÊu chÝn). chÝn (sè chÝn). Ph©n biÖt tõ ®ång ©m vµ tõ nhiÒu nghÜa:+, 1 tõ nhiÒu nghÜa cã c¸c nghÜa cã nh÷ng mèi quan hÖ nhÊt ®Þnh (cã nghÜa gèc vµ nghÜa chuyÓn).HÖ thèng thµnh s¬ ®åTõTiÕt 21,22.Tõ ®ång nghÜa, tõ tr¸i nghÜa, tõ ®ång ©mA. Môc tiªu cÇn ®¹t. 1. Häc sinh n¾m ®­îc kiÕn thøc lý thuyÕt vÒ tõ ®ång nghÜa, tõ tr¸i nghÜa, tõ ®ång ©m vµ ph©n biÖt ®­îc víi tõ nhiÒu nghÜa. 2. BiÕt c¸ch nhËn diÖn tõ ®ång nghÜa, tõ tr¸i nghÜa vµ tõ ®ång ©m. 3. RÌn luyÖn kü n¨ng sö dông tõ tr¸i nghÜa, tõ ®ång nghÜa vµ tõ ®ång ©m.B. C¸c ho¹t ®éng D¹y – Häc.Ho¹t ®éng 2. LuyÖn tËpBµi tËp 1. T×m nh÷ng tõ ®ång nghÜa víi tõ “xÊu”, “lín” cã s¾c th¸i kh¸c nhau.Bµi tËp 2. HS ®iÒn vµo chç trèng tõ ®Þa ph­¬ng vµ toµn d©n ®ång nghÜa t­¬ng øng: Gµu ®µi. S©n – c­¬i. Ché – thÊy. Trông – nhóng ThÝch – sÌm. §äi – b¸t. Qu¶ trµu. Trèc ®Çu.Bµi tËp 3. T×m tõ tr¸i nghÜa víi tõ “giµ” vµ tõ “s¾c”?Bµi tËp 4. §iÒn tõ tr¸i nghÜa vµo chç trèng? Tr­íc – sau Côp ngñ – xoÌ thøc SÇu riªng – vui chung.Bµi tËp 5. T×m tõ ®ång ©m víi nh÷ng tõ g¹ch ch©n?Bµi tËp 6.Bµi th¬ “TÞnh d¹ tø”Sµng tiÒn minh nguyÖt quangNghi thÞ ®Þa th­îng s­¬ngCö ®Çu väng minh nguyÖt§ª ®Çu t­ cè h­¬ng.a. T×m c¸c cÆp tõ tr¸i nghÜa trong bµi th¬?b. T×m c¸c tõ ®ång nghÜa trong bµi th¬?c. Trong bµi th¬ cã tõ “sµng” nghÜa lµ gi­êng. H•y t×m c¸c tõ ®ång ©m víi tõ “sµng” ®ã?Bµi tËp 7. ChØ ra tõ tr¸i nghÜa trong c¸c VD sau vµ cho biÕt t¸c dông cña c¸c cÆp tõ tr¸i nghÜa ®ã?VD1.Bµn tay trãt ®• nhóng chµmD¹i råi cßn biÕt kh«n lµm sao ®©y.VD2.NhÑ nh­ bÊc nÆng nh­ ch×Gì ra cho ®­îc cßn g× lµ duyªn.II. LuyÖn tËp.Bµi tËp 1. XÊu: XÊu xa, xÊu xÝ, xÊu hæ Lín: VÜ ®¹i, lín lao, b¸t ng¸t, mªnh m«n.Bµi tËp 2. HS ®iÒn tõ ®ång nghÜa vµo ®Ó hoµn thµnh bµi th¬: TiÕng NghÖ.C¸i gµu th× bµo lµ …Ra s©n th× bµo ra ngoµi c¸i …Ché lÇ … ®ã m×nh ¬i.Trông lµ … ®ã ®õng c­êi nghe em.ThÝch chi th× b¶o lµ …HÔ ai b¶o ®äi th× ®em … vµo.C¸ … l¹i b¶o c¸ trµuVo … lµ gäi géi … ®ã em.Bµi tËp 3.Giµ1. (c©y giµ) > < non.Giµ2. (tuæi giµ) > < trÎ.S¾c1. (dao s¾c) > < cïnS¾c2. (m¾t s¾c) > < xÊu.S¾c3. (v®v xuÊt s¾c) > < tåi.Bµi tËp 4.Nhµ ai võa chÝn qu¶ ®Çu§• nghe xãm tr­íc v­ên … th¬m lõngL¸ chiÒu côp ngñ ung dung§Ó c©y … t­ng bõng sím mai.Ngät th¬m sau líp vá gaiQu¶ ngon lín m•i cho ai ®Ñp lßngMêi c«, mêi b¸c ¨n cïng.SÇu riªng mµ ho¸ … tr¨m nhµ.Bµi tËp 5. Trêi m­a ®Êt thÞt tr¬n nh­ mì Dß ®Õn hµng nem ch¶ muèn ¨n.ThÞt1. §Êt thÞt (tÝnh chÊt).Thit2. ThÞt lîn (sù vËt).Mì1. §­êng tr¬n nh­ mì (tÝnh chÊt).Mì2. Mì thÞt (SV).Dß1. Dß ®Õn (ho¹t ®éng).Dß2. Mãn ¨n (SV).Ch¶1. Ch¶ nem (SV).Ch¶2. Kh«ng muèn (phô ®Þnh).Bµi tËp 6. Tõ tr¸i nghÜa: Cö > < §ª Tõ ®ång nghÜa: Quang > < Minh. Tõ ®ång ©m: Sµng1. Gi­êng Sµng2. DÇn sµng.Bµi tËp 7. C¸c tõ tr¸i nghÜa: D¹i – kh«n NhÑ – nÆng T¸c dông: T¹o ra c¸c h×nh t­îng t­¬ng ph¶n, t¹o ra sù hµi hoµ c©n ®èi, g©y Ên t­îng m¹nh, t¨ng hiÓu qu¶ biÓu ®¹t.TiÕt 23,24,25. Tôc ng÷A. Môc tiªu cÇn ®¹t. 1. Häc sinh n¾m ®­îc ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tôc ng÷, cñng cè thªm kiÕn thøc vÒ tôc ng÷ thiªn nhiªn, lao ®éng s¶n xuÊt, con ng­êi vµ x• héi. 2. RÌn luyÖn kü n¨ng hiÓu, c¶m nhËn nh÷ng gÝ trÞ cña tôc ng÷B. C¸c ho¹t ®éng D¹y – Häc.Ho¹t ®éng 1. Kh¸i niÖm vÒ tôc ng÷. Tôc ng÷ lµ g×? Ph©n biÖt tôc ng÷ vµ thµnh ng÷? Tr­êng hîp nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ tôc ng÷?A. C¬n ®»ng ®«ng võa tr«ng võa ch¹y.B. M­a d©y b•o giËt.C. Rau nµo s©u Êy.D. Mau sao th× n¾ng, v¾ng sao th× m­a.Ho¹t ®éng 2. Nh÷ng kinh nghiÖm vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt. 1. Nh÷ng c©u tôc ng÷ nµo sau ®©y kh«ng nãi vÒ thiªn nhiªn lao ®éng s¶n xuÊt?A. ChÞ ng• em n©ng.B. Tr¨ng quÇng trêi h¹n, tr¨ng t¸n trêi m­a.C. N¨ng th¸ng t¸m r¸m tr¸i b­ëi.D. Chíp ®«ng ngay ng¸y gµ g¸y th× m­a. Cho biÕt h×nh thøc vµ néi dung cña nh÷ng c©u tôc ng÷ trªn? 2. C©u tôc ng÷ nµo sau ®©y kh«ng nãi vÒ kinh nghiÖm trong lao ®éng s¶n xuÊt.A. Chí thÊy sãng c¶ mµ ng• tay chÌo.B. Chuång gµ h­íng ®«ng c¸i l«ng ch¼ng cßn.C. ¨n kü no l©u cµy s©u lóa tèt.D. Lµm ruéng ba n¨m kh«ng b»ng ch¨n t»m mét løa. Ph©n tÝch néi dung cña c¸c c©u TN nãi vÒ thiªn nhiªn, lao ®éng s¶n xuÊt?I. Kh¸i niÖm vÒ tôc ng÷. Tôc ng÷ lµ nh÷ng c©u nãi d©n gian ng¾n gon, æn ®Þnh, cã nhÞp ®iÖu, h×nh ¶nh, thÓ hiÖn kinh nghiÖm mäi mÆt ®­îc vËn dông trong ®êi sèng vµ giao tiÕp. Ph©n biÖt tôc ng÷ vµ thµnh ng÷:+, Gièng nhau: §Òu lµ nh÷ng c©u nãi d©n gian ng¾n gon, cã nhÞp ®iÖu, cã h×nh ¶nh.+, Kh¸c nhau: B. Kh«ng ph¶i lµ tôc ng÷.II. Nh÷ng kinh nghiÖm vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt. 1.A. Kh«ng nãi vÒ thiªn nhiªn, lao ®éng s¶n xuÊt. H×nh thøc: Ng¾n gän, cã nhÞp ®iÖu, h×nh ¶nh. Gieo vÇn l­ng. Néi dung:B. Vµo mïa hÌ, nh×n lªn bÇu trêi vµo ban ®ªm thÊy xung quanh mÆt tr¨ng cã vßng trßn s¸ng th× thêi gian s¾p tíi trêi sÏ n¾ng h¹n. NÕu tr¨ng s¸ng mê, kh«ng xuÊt hiÖn vßng trßn s¸ng ®ã cã thÓ trêi s¾p m­a.C. N¾ng th¸ng t¸m lµ n¾ng to, n¾ng gay g¾t cã thÓ lµm cho ch¸y vá b­ëi.D. Vµo mïa hÌ, lóc trêi gÇn s¸ng, cã chíp ®«ng nhay nh¸y th× cã thÓ cã m­a. 2.A. Kh«ng nãi vÒ kinh nghiÖm lao ®éng s¶n xuÊt. Néi dung.B. Kinh nghiÖm ®Æt chuång gµ. Chuång gµ h­íng ®«ng sÏ ®ãn lÊy m­a giã, ®Æc biÖt lµ mïa ®«ng víi giã mïa ®«ng b¾c. Gµ sÏ sinh nhiÒu bÖnh tËt vµ chÕt.C. Cµy s©u, bõa kü cho lóa tèt sÏ ®¹t n¨ng suÊt cao.D. Kinh nghiÖm lµ giµu. Ch¨n t»m sÏ cho thu nhËp cao h¬n nhiÒu h¬n s¬ víi lµm ruéng. Ngµy 4 th¸ng 9 n¨m 2012Chñ ®Ò 1TiÕt 1,2.Tõ ghÐp Tõ l¸yA. Môc tiªu cÇn ®¹t. 1. Häc sinh n¾m ®­îc kh¸i niÖm vÒ tõ ghÐp, ®Æc ®iÓm cña tõ ghÐp c¶ h×nh thøc vµ ý nghÜa. N¾m ®­îc ®Æc ®iÓm cña tõ l¸y. 2. RÌn kü n¨ng nhËn biÕt vµ sö dông tõ ghÐp, tõ l¸y.B. C¸c ho¹t ®éng D¹y Häc.Ho¹t ®éng 1. §Æc ®iÓm cña tõ ghÐp. Tõ ghÐp lµ g×? Cho VD? Ph©n biÖt tõ ®¬n vµ tõ phøc? NhËn xÐt vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c tiÕng trong tõ ghÐp?Ho¹t ®éng 2. C¸c lo¹i tõ ghÐp. H•y hoµn thµnh b¶ng sau:Lo¹i tõ ghÐp§Æc ®iÓm cÊu t¹o§Æc ®iÓm vÒ nghÜaTõ ghÐp chÝnh phôTõ ghÐp ®¼ng lËpHo¹t ®éng 3. §Æc ®iÓm cña tõ l¸y. ThÕ nµo lµ tõ l¸y? Cho VD? Hoµn thµnh b¶ng sau?Lo¹i tõ l¸y§Æc ®iÓm cÊu t¹o§Æc ®iÓm vÒ nghÜaTõ l¸y toµn béTõ l¸y bé phËn Ph©n biÖt tõ l¸y vµ tõ ghÐp?(HÕt tiÕt 1 chuyÓn tiÕt 2)Ho¹t ®éng 4. LuyÖn tËp.Bµi tËp 1. H•y chän nh÷ng tõ thÝch hîp: líp häc, chiÕn th¾ng, hoµn cÇu, s¸ch vë ®iÒn vµo chç trèng trong c©u sau:H•y can ®¶m lªn con, ng­êi lÝnh nhá cña ®¹o qu©n mªnh m«ng Êy .......... lµ vò khÝ cña con,.............. lµ ®¬n vÞ cña con, trËn ®Þa lµ c¶ ............ vµ ............. lµ nÒn v¨n minh nh©n lo¹i.(TrÝch nh÷ng tÊm lßng cao c¶)Bµi tËp 2. NhËn xÐt hai nhãm tõ ghÐp sau, gi÷a chóng cã g× gièng nhau, cã g× kh¸c nhau?Nhãm 1: Trêi ®Êt, vî chång, ®­a ®ãn, xa gÇn, t×m kiÕm.Nhãm 2: MÑ con, ®i l¹i, c¸ n­íc, non s«ng, bu«n b¸n.Bµi tËp 3. §iÒn thªm c¸c tiÕng ( §øng tr­íc hoÆc sau) ®Ó t¹o tõ ghÐp chÝnh phô vµ tõ ghÐp ®¼ng lËp.a ¸o:....................................................b. Vë:....................................................c. N­íc:................................................d. C­êi..................................................e. §­a:..................................................g. §en:...................................................Bµi tập 4: Cã b¹n cho r»ng nhá nhÑ lµ tõ l¸y, cã b¹n l¹i cho ®ã lµ tõ ghÐp. Em h•y cho biÕt ý kiÕn cña m×nh vµ gi¶i thÝch.Bµi tËp 5: Em h•y t×m c¸c tõ l¸y cã vÇn ©p vµ vÇn um ë tiÕng ®Çu.Bµi tËp 6. T×m tõ l¸y t­îng thanh, t­îng h×nh vµ biÓu thÞ tr¹ng th¸i trong c¸c tõ l¸y sau ®©y: lo l¾ng, lñng cñng, lÊp löng, bån chån, khÊp khÓnh, ha h¶, r× rµo, l« nh«, vui vÎ, lãc cãc, ®ïng ®oµng.Bµi tËp 7. §äc ®o¹n v¨n sau, vµ gh¹ch ch©nh d­íi nh÷ng tõ l¸y cã trong ®o¹n. Em rÊt yªu dßng s«ng quª em. S«ng nh­ mét dßng tr­êng ca rÇm ré ®æ vÒ ®ång b»ng…Nh÷ng líp sãng l« x« nèi liÒn nhau ®Õn mót tÇm m¾t, l­ng sãng trßn nh½n…Däc theo bê sång, c¸c loµi c©y r× r× mäc san s¸t, rËm rÞt, cµnh vµ l¸ nhá nh¾n nh­ c©y tróc ®µo… Dßng s«ng mê mê, thÊp tho¸ng nh­ mét g¶i lôa uèn l­în, len lái gi÷a nh÷ng mµu xanh ®Ëm trïng trïng líp líp cña c©y rõng. ..Ho¹t ®éng 5. Cñng cè HD häc ë nhµ. Cñng cè kiÕn thøc toµn bµi. Lµm bµi tËp : ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n kho¶ng 57 c©u trong ®ã cã sö dông tõ l¸y.I. Tõ ghÐp. 1. Kh¸i niÖm. Tõ ghÐp lµ tõ do hai hay nhiÒu tiÕng t¹o thµnh, gi÷a c¸c tiÕng cã quan hÖ víi nhau vÒ nghÜa.VD: häc sinh, gi¸o viªn, nhµ tr­êng… Tõ ®¬n: 1 tiÕng Tõ phøc: 2 tiÕng trë lªn. 2. §Æc ®iÓm. C¸c tiÕng trong tõ ghÐp th­êng cã nghÜa vµ cã quan hÖ víi nhau vÒ nghÜa. NghÜa cã thÓ hiÓu trùc tiÕp: c« gi¸o, häc sinh, tr­êng líp … NghÜa cã thÓ hiÓu gi¸n tiÕp v× cã thÓ trong tõ ghÐp cã tiÕng cæ hay cã tiÕng cã nguån gèc ngo¹i lai.VD: ®Êt ®ai, chî bóa (tiÕng cæ). båi håi, thiÕt tha (ngo¹i lai).3. C¸c l¹i tõ ghÐp. HS hoµn thµnh b¶ng. Tõ ghÐp chÝnh phô:+ CÊu t¹o: Cã tiÕng chÝnh vµ tiÕng phô, tiÕng phô bæ sung nghÜa cho tiÕng chÝnh.+ NghÜa: Cã tÝnh chÊt ph©n nghÜa, nghÜa cña tõ ghÐp chÝnh phô hÑp h¬n nghÜa cña tiÕng chÝnh. Tõ ghÐp ®¼ng lËp:+ CÊu t¹o: Kh«ng ph©n biÖt tiÕng chÝnh, phô, c¸c tiÕng cã quan hÖ b×nh ®¼ng vÒ nghÜa.+ NghÜa: Cã tÝnh chÊt hîp nghÜa, nghÜa cña tõ ghÐp ®¼ng lËp kh¸i quat h¬n nghÜa cña c¸c tiÕng trong tõ.II. Tõ l¸y. 1. §Æc ®iÓm. Tõ l¸y lµ tõ do hai hoÆc h¬n hai tiÕng t¹o thµnh. C¸c tiÕng cã quan hÖ víi nhau vÒ ©m thanh.VD: Th­ít tha, rãc r¸ch, S¹ch sµnh sanh … 2. C¸c lo¹i tõ l¸y. Tõ l¸y toµn bé: + CÊu t¹o. C¸c tiÕng lÆp l¹i nhau hoµn toµn C¸c tiÕng cã sù biÕn ®æi thanh ®iÖu, phô ©m cuèi.+ NghÜa. Cã s¾c th¸i biÓu c¶m, t¨ng hay gi¶m s¬ víi nghÜa gèc. Tõ l¸y bé phËn:+ CÊu t¹o. C¸c tiÕng gièng nhau vÒ phô ©m ®Çu hoÆc vÇn.+ NghÜa: Cã nghÜa miªu t¶, cã s¾c th¸i biÓu c¶m III. Ph©n biÖt tõ l¸y, tõ ghÐp. Gièng nhau: §Òu do 2 hoÆc h¬n hai tiÕng t¹o thµnh. Kh¸c nhau: + Tõ ghÐp: Cã quan hÖ vÒ nghÜa.+ Tõ l¸y: Cã quan hÖ vÒ ©m thanh.IV. LuyÖn tËp.Bµi tËp 1. HS tù lµm.Bµi tËp 2. Gièng nhau: §Òu lµ tõ ghÐp ®¼ng lËp. Kh¸c nhau: Nhãm 1 cã thÓ ®¶o vÞ trÝ gi÷a c¸c tiÕng. Nhãm 2 kh«ng thÓ ®¶o ®­îc vÞ trÝ gi­ac c¸c tiÕng, nÕu ®¶o ý nghÜa sÏ thay ®æi.Bµi tËp 3. VÝ dô: nhµ : cöa nhµ ( Tõ ghÐp ®¼ng lËp) ; nhµ ¨n ( tõ ghÐp chÝnh phô)Bµi tËp 4. Nhá nhÑ lµ tõ ghÐp v× c¸c tiÕng quan hÖ víi nhau vÒ nghÜa c¶ hai tiÕng ®Ò cã nghÜa. GV h­íng dÉ häc sinh ph©n biÖt tõ ghÐp ®¼ng lËp vµ tõ l¸y.Bµi tËp 5. Hs t×m.Bµi tËp 6. T­îng thanh: ha h¶, r× rµo, ®ïng ®oµng. T­îng h×nh: khÊp khÓnh,l« nhè, lãc cãc. Tr¹ng th¸i: lo l¾ng, lñng cñng, lÊp löng, bån chån, vui vÎ.Bµi tËp 7. HS th¶o luËn §äc, lµm theo yªu cÇu.Ngµy 4 th¸ng 9 n¨m 2012Chñ ®Ò 2TiÕt 3Tõ H¸n ViÖt A. Môc tiªu cÇn ®¹t. 1. Häc sinh n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm c¸c yÕu tè H¸n ViÖt, tõ ghÐp H¸n ViÖt vµ n¾m ®­îc nghÜa cña tõ H¸n ViÖt. 2. RÌn luyÖn kü n¨ng gi¶i nghÜa vµ sö dông tõ H¸n ViÖt.B. C¸c ho¹t ®éng D¹y – Häc.Ho¹t ®éng 1. Tõ H¸n ViÖt NÕu ®Æc ®iÓm cña c¸c yÕu tè HV ®• häc? Tõ ghÐp HV cã mÊy lo¹i? §Æc ®iÓm cña mçi lo¹i?Ho¹t ®éng 2. NghÜa cña tõ H¸n ViÖt. Tõ H¸n ViÖt t¹o nh÷ng s¾c th¸i g×? Ph¶i l­u ý g× khi sö dông tõ H¸n ViÖt?Ho¹t ®éng 2. LuyÖn tËp.Bµi tËp 1. Ph©n nghÜa c¸c yÕu tè H¸n ViÖt ®ång ©m sau:M•1: Th¹ch m•.M•2: M• ho¸.CÇm1: CÇm tï, giam cÇm.C©m2: Gia c©m, cÇm thó.CÇm3: D­¬ng cÇm, phong cÇm.S¸o1: §o¹t s¸o.S¸o2: S¸o mßn.Bµi tËp 2. T×m c¸c yÕu tè HV thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh nh÷ng tõ ghÐp H¸n ViÖt chÝnh phô hay ®¼ng lËp? Thuû … ; … thuû Phong … ; … phong §¹i ….. ; … ®¹i ChiÕn … ; … chiÕnBµi tËp 3. ViÕt mét ®o¹n v¨n biÓ c¶m trong ®ã cã sö dông tõ H¸n ViÖt.Ho¹t ®éng 3. Cñng cè HD häc ë nhµ. Cñng cè kiÕn thøc toµn bµi. Lµm bµi tËp: Hoµn thµnh ®o¹n v¨n.I. Tõ H¸n ViÖt. 1. §Æc ®iÓm cña tõ H¸n ViÖt. Lµ tõ do c¸c yÕu tè H¸n ViÖt t¹o thµnh. Cã 3 lo¹i yÕu tè H¸n ViÖt:+, YÕu tè H¸n ViÖt dïng ®Ó t¹o tõ ghÐp: Quèc (n­íc), S¬n (nói)…+, YÕu tè HV dïng nh­ tõ còng cã thÓ dïng ®Ó t¹o tõ ghÐp: Cæ (x­a), häc (tËp)…+, YÕu tè HV ®ång ©m kh¸c nghÜa: tö (con), tö (chÕt)… 2. C¸c lo¹i tõ H¸n ViÖt: 2 lo¹i. Tõ ghÐp ®¼ng lËp: Giang s¬n, s¬n hµ, Tõ ghÐp chÝnh phô: +, Phô tr­íc, chÝnh sau: quèc kú, gia chñ …+, ChÝnh tr­íc, phô sau: tham chiÕn, bæ huyÕt …II. NghÜa cña tõ H¸n ViÖt. T¹o s¾c th¸i trang träng t«n kÝnhVD. Phu nh©n vî T¹o s¾c th¸i tao nh•, lÞch sùVD. Tõ trÇn chÕt T¹o s¾c th¸i cæ x­aVD. TrÉm, tÞch d­¬ng … T¹o s¾c th¸i kh¸i quat.VD. Phi c«ng ng­êi l¸i m¸y bay Khi sö dông tõ H¸n ViÖt tr¸nh l¹m dông sÏ lµm cho lêi nãi thiÕu trong s¸ng, tù nhiªn.III. LuyÖn tËp.Bµi tËp 1.M•1 – ngùaM•2 – HÖ thèng ký hiÖu quy ­íc dïng ®Ó truyÒn tin.CÇm1 – Giam gi÷.CÇm2 – Hä chim.CÇm3 §µnS¸o1 – Gi¸o (vò khÝ)S¸o2 – Theo khu«n mÉu cã s½n kh«ng ch©n thËt.Bµi tËp 2.Thû lîi ; s¬n thuûPhong c¶nh ; xung phong§¹i cuéc; thêi ®¹iChiÕn b¹i; chinh chiÕn.Bµi tËp 3. HS viÕt. Ngµy 6 th¸ng 9 n¨m 2012Chñ ®Ò 3(3 tiÕt)TiÕt 4, 5, 6T×m hiÓu ca dao, d©n caA. Môc tiªu cÇn ®¹t. 1. HS n¾m ®­îc kh¸i niÖm ca dao, d©n ca, néi dung, ý nghÜa cña c¸c bµi ca dao ®• häc, h×nh thøc nghÖ thuËt tiªu biÓu. 2. RÌn kü n¨ng ph©n tÝch, c¶m thô ca dao.B. C¸c ho¹t ®éng D¹y – Häc.Ho¹t ®éng 1. Kh¸i niÖm. Nªu kh¸i niÖm vÒ ca dao, d©n ca?Ho¹t ®éng 2. T×m hiÓu néi dung, nghÖ thuËt. Nªu néi dung cña ca dao, d©n ca, ®èi t­îng thÓ hiÖn nh÷ng néi dung ®ã? NghÖ thuËt næi bËt cña ca dao, d©n ca?Ho¹t ®éng 3. LuyÖn tËp. Nªu néi dung, ý nghÜa c¸c bµi ca dao ®• häc? Bèn bµi ca dao ®• häc ®• nªu lªn ý nghÜa chung nh­ thÕ nµo vÒ t×nh c¶m gia ®×nh? Nªu dÉn chøng? Nh÷ng bµi ca dao ®ã ®• nh¾c nhë chóng ta ®iÒu g×? Ngoµi t×nh c¶m gia ®×nh, ca dao cßn thÓ hiÖn nh÷ng t×nh c¶m gi? T×nh yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo qua c¸c bµi ca dao ®• häc? T×nh c¶m næi bËt cña nh©n vËt tr÷ t×nh trong nh÷ng bµi ca dao nµy? T¸c gi¶ d©n gian ®• sö dông nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo ®Ó thÓ hiÖn nh÷ng t×nh c¶m ®ã? Qua nh÷ng bµi ca dao than th©n ®• häc, h•y thèng kª nh÷ng con vËt ®­îc nãi tíi? Hä than vÒ nh÷ng g×? Cã ý nghÜa ra sao? VËy ng­êi lao ®éng hä cã nh÷ng nçi khæ nµo? LÊy mét sè bµi ca dao ®Ó chøng minh? Nªu néi dung cña nh÷ng bµi ca dao ch©m biÕm? Môc ®Ých ý nghÜa cña nh÷nh bµi ca dao nµy? NghÖ thuËt ®­îc sö dông chñ yÕu?Ho¹t ®éng 4.Bµi tËp vÒ nhµ T×m mét sè bµi ca dao vÒ t×nh c¶m gia ®×nh vµ ph©n tÝch.I. Kh¸i niÖm. Lµ nh÷ng c©u h¸t d©n gian diÔn t¶ ®êi sèng néi t©m, t×nh c¶m, c¶m xóc cña con ng­êi.+ Ca dao lµ nh÷ng lêi th¬ d©n gian …+ D©n ca lµ nh÷ng c©u h¸t d©n gian …II. Néi dung, nghÖ thuËt. 1. Néi dung. Ph¶n ¸nh thÕ giíi néi t©m: T©m sù t×nh c¶m, nguyÖn väng cña con ng­êi. §èi t­îng: Ng­êi n«ng d©n, ng­êi thî, ng­êi vî, ng­êi chång, ng­êi mÑ, ng­êi con g¸i, con d©u, chµng trai, c« g¸i trao duyªn, ng­êi d©n vµ c¸c mèi quan hÖ gia ®×nh x• héi liªn quan. 2. NghÖ thuËt. Th­êng lµ thÓ th¬ lôc b¸t, nhÞp 22 (Mét sè c©u lôc b¸t biÕn thÓ). Sö dông c¸ch nãi vÝ von, giµu h×nh ¶nh.III. LuyÖn tËp. 1. T×nh c¶m gia ®×nh. Lßng biÕt ¬n, thµnh kÝnh, t«n kÝnh ng­êi trªn, thÕ hÖ ®i tr­íc…+,C«ng cha nh­ nói ngÊt trêiNghÜa mÑ nh­ n­íc ngêi ngêi biÓn ®«ng.+,Ngã lªn nuéc l¹t m¸i nhµBao nhiªu nuéc l¹t th­¬ng «ng bµ bÊy nhiªu.+,ChiÒu chiÒu ra ®øng ngâ sauTr«ng vÒ quª mÑ ruét ®au chÝn chiÒu.+,Anh em nh­ thÓ tay ch©nAnh em hoµ thuËn hai th©n vui vÇy. §ã lµ nh÷ng gi¸ trÞ quý b¸u cÇn ph¶i gi÷ g×n vµ x©y ®¾p lµm cho t×nh c¶m gia ®×nh ngµy cµng tèt ®Ñp h¬n. T×nh c¶m cña con c¸i ®èi víi cha mÑ, t×nh c¶m vî chång, khi th¾m thiÕt s«i næi, khi trÇm l¾ng s©u s¾c.+,Qua ®×nh ng¶ nãn tr«ng ®inh§×nh bao nhiªu ngãi th­¬ng m×nh bÊy nhiªu.+,Chång ta ¸o r¸ch ta th­¬ngChång ng­êi ¸o gÊm x«ng h­¬ng mÆc ng­êi.+,Rñ nhau lªn nói ®èt thanChång mang ®ßn gh¸nh, vî mang quang giµnhCñi than nhem nhuèc víi t×nhGhi lêi vµng ®¸ xin m×nh chí quªn.2. T×nh yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc. H×nh ¶nh quª h­¬ng ®Êt n­íc:+, Thiªn nhiªn giµu ®Ñp: Nói cao, biÓn réng, s«ng dµi, ®Ñp, th¬ méng.+, C¶nh vËt trï phó h÷u t×nh qua bµn tay t¹o dùng cña con ng­êi: Vùa lóa, v­ên chim, c¸nh ®ång th¼ng c¸nh cß bay, ®Þa danh lÞch sö: ¶i Chi L¨ng, s«ng B¹ch §»ng. HiÖn ra cô thÓ, ®Ñp, giµu cá, trï phó. T×nh c¶m næi bËt:+, T×nh yªu quª h­¬ng th¾m thiÕt qua lêi ®èi ®¸p, lêi mêi mäc ®Çy tù hµo.+, Tr©n träng tù hµo vÒ lÞch sö anh hïng bÊt khuÊt «ng cha ®• cèng hiÕn lµm nªn ®Êt n­íc mu«n ®êi.+, Lµng quª cña m×nh víi nh÷ng g¾n bã s©u s¾c. NghÖ thuËt:+, H×nh thøc ®èi ®¸p nam n÷: Èn dô vµ gi¶i ®è. ThÓ hiÖn tinh tÕ, khÐo lÐo, cã duyªn.+, Lêi mêi mäc ®éc ®¸o, kÝn ®¸o.+, C©u hái tu tõ NiÒm tù hµo.VD:Em ®è anh s«ng nµo s©u nhÊtNói nµo lµ nói cao nhÊt n­íc taAnh mµ gi¶ng ®­îc cho raTh× anh kÕt nghÜa giao hoµ cïng anh.S©u nhÊt lµ s«ng B¹ch §»ngBa lÇn giÆc tíi ba lÇn giÆc tanCao nhÊt lµ nói Lam S¬nCã «ng Lª Lîi trong ngµn b­íc ra.Ng­êi ta bu«n v¹n b¸n ngµnEm ®©y lµm giÊy b¸n c¬ hµn vÉn t­¬iD¸m xin ai chí cã c­êiV× em lµ giÊy cho ng­êi chÐp th¬. 3. Nh÷ng c©u h¸t than th©n. Than lµ nh÷ng nçi niÒm d»ng dÆc sÇu th¶m cña nh÷ng con vËt bÐ nhá bÞ ®Ì nÐn bëi gh¸nh nÆng cuéc ®êi.+ ý thøc cña hä vÒ th©n ph©n bÐ nhá vµ nh÷ng bÊt c«ng trong x• héi.+ ThÓ hiÖn th¸i ®é ®ång c¶m víi nh÷ng ng­êi cïng c¶nh ngé+ Lªn ¸n XHPK Cïng nh÷ng kÎ thèng trÞ, bãc lét. Nçi khæ nhiÒu mÆt+ Than vÒ cuéc sèng vÊt v¶ khã nhäc“Cã lµm th× míi cã ¨n…”“Gh¸nh cùc mµ ®á lªn nonCßng l­ng mµ ch¹y cùc cßn ch¹y theo”“Cha mÑ giµo th× con thanh th¶nCha mÑ nghÌo con vÊt v¶ gian nan S¸ng ®i kiÕm cñi trªn ngµnChiÒu vÒ xuèng bÓ mß hang ca cßng”+ Than v× c¶nh sèng bÊt c«ng“Tr¸ch trêi ë kh«ng c©n…”Hay: “Con vua th× l¹i lµm vua…”+ Than v× bÞ thèng trÞ cña nh÷ng kÎ giµo cã ¸p bøc, bãc lét.“Con ¬i nhí lÊy c©u nµy…”+TiÕng kªu da diÕt cña ng­êi phô n÷ ngoµi nçi khæ chung hä bÞ Ðp duyªn, tr¸i duyªn.HS lÊy DC4. Ch©m biÕm, ®¶ kÝch+ Ch©m biÕm thãi h­ tËt xÊu+ Ch©m biÕm mª tÝn dÞ ®oan+ Ch©m biªm hñ tôc trong x• héi HS lÊy dÉn chøng Môc ®Ých ý nghÜa+ Ph¬i bµy c¸i xÊu xa gi¶ dèi, kÖch cìm tån t¹i trong x• héi môc ®Ých lµm cho x• héi trong s¹ch h¬n+ Gióp ng­êi lao ®éng gi¶i trÝ sau nh÷ng giê lao ®éng c¨ng th¼ng mÖt mái NT: Phãng ®¹i, nãi l¸i, nãi ng­îc, Èn dô.Nghe Ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2012 Chñ ®Ò 4 TiÕt: 7, 8¤n tËp vÒ ®¹i tõA. Môc tiªu cÇn ®¹t. 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: Kh¾c s©u kiÕn thøc ®• häc vÒ ®¹i tõ. ¤n tËp, vËn dông c¸c kiÕn thøc ®• häc ®Ó thùc hµnh lµm bµi tËp d­íi nhiÒu d¹ng kh¸c nhau, më réng kiÕn thøc vÒ ®¹i tõ. 2. KÜ n¨ng: TiÕp tôc rÌn luyÖn thùc hµnh qua mét sè bµi tËp n©ng cao. 3. Th¸i ®é: Båi d­ìng ý thøc cÇu tiÕn,y thøc tù gi¸c ,tÝnh cÈn thËn trong häc tËp.B. ChuÈn bÞ. 1. Tµi liÖu, ph­¬ng tiÖn: SGK, SGV, b¶ng phô, tranh ¶nh, phiÕu häc tËp. 2. Bµi cò: C. C¸c ho¹t ®éng D¹y Häc.Ho¹t ®éng cña thÇyHo¹t ®éng cña trßHo¹t ®éng 1. T×m hiÓu kh¸i niÖm ®¹i tõ, vµ ®Æc ®iÓm cña ®¹i tõ. ThÕ nµo lµ ®¹i tõ? §¹i tõ cã nh÷ng lo¹i nµo? Ho¹t ®éng 2. LuyÖn tËpBµi tËp 1. ? T×m vµ ph©n tÝch ®¹i tõ trong nh÷ng c©u sau Ai ¬i cã nhí ai kh«ngTrêi m­a mét m¶nh ¸o b«ng che ®Çu Nµo ai cã tiÕc ai ®©u ¸o b«ng ai ­ít kh¨n ®Çu ai kh« ( TrÇn TÕ X­¬ng) Bµi tËp 2. ? Trong nh÷ng c©u sau ®¹i tõ dïng ®Ó trá hay ®Ó hái?a) Th¸c bao nhiªu th¸c còng qua Thªnh thang lµ chiÕc thuyÒn ta xu«i dßng. (Tè H÷u)b) Bao nhiªu ng­êi thuª viÕt TÊm t¾c ngîi khen tµi Hoa tay th¶o nh÷ng nÐt Nh­ ph­îng móa rång bay (Vò §×nh Liªn)c) Qua cÇu ngöa nãn tr«ng cÇu CÇu bao nhiªu nhÞp d¹ sÇu bÊy nhiªu (Ca dao)d) Ai ®i ®©u ®Êy hìi aiHay lµ tróc ®• nhí mai ®i t×m (Ca dao)Bµi tËp 3:BÐ Lan hái mÑ: MÑ ¬i, tai sao bè mÑ b¶o con gäi bè mÑ chÞ Xoan lµ b¸c cßn bè mÑ em Giang lµ chó, d×, trong khi ®ã hä chØ lµ hµng xãm mµ kh«ng cã hä hµng víi nhµ m×nh?. Em h•y thay mÆt mÑ bÐ Lan gi¶i thÝch cho bÐ râ.Bµi tËp 4.? ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n kÓ l¹i mét c©u chuyÖn thó vÞ em trùc tiÕp tham gia hoÆc chøng kiÕn.Trong ®o¹n v¨n cã sö dông Ýt nhÊt 3 ®¹i tõ, g¹ch ch©n nh÷ng ®¹i tõ ®ã.Bµi tËp 5. T×m vµ nªu gi¸ trÞ biÓu c¶m cña ®¹i tõ trong c¸c VD sau. Ai ¬i chí bá ruéng hoangBao nhiªu tÊc ®Êt, tÊc vµng bÊy nhiªu. Ai ¬i b­ng b¸t c¬m ®Çy. DÎo th¬m mét h¹t, ®¾ng cay mu«n phÇn. Dõng ch©n ®øng l¹i trêi non n­íc. Mét m¶nh t×nh riªng ta víi ta. §Çu trß tiÕp kh¸ch trÇu kh«ng cã B¸c ®Õn ch¬i ®©y ta víi ta.Ho¹t ®éng 5. Cñng cè HD häc ë nhµ. Lµm BT 4.1. §Æc ®iÓm cña ®¹i tõ. §¹i tõ kh«ng lµm tªn gäi cho sù vËt, häat ®éng, tÝnh chÊt sè l­îng … ®¹i tõ trá sù vËt g×, häat ®éng tÝnh chÊt g×, sè l­îng bao nhiªu lµ thuîc ng÷ c¶nh. §¹i tõ lµ nh÷ng tõ dïng ®Ó trá vµ dïng ®Ó hái vÒ ng­êi vËt, ho¹t ®«ng…2. C¸c läai ®¹i tõ: §¹i tõ ®Ó trá:+Trá ng­êi,sù vËt+Trá sè l­îng+Trá häat ®éng ,tÝnh chÊt §¹i tõ ®Ó hái:+Hái ng­êi,sù vËt+Hái sè l­îng+Hái vÒ ho¹t ®éng,tÝnh chÊtII. LuyÖn tËp.Bµi tËp 1. Ai : ng­êi con trai Ai : ng­êi con g¸iBài tập 2.a)Tráb)Trác)Trád)Hái, tráBài tập 3.X­ng h« theo tuæi t¸cBài tập 4: HS viÕt.Bµi tËp 5. C¸c tõ g¹ch ch©n. GV h­íng dÉn häc sinh ph©n tÝch.+ Lêi khuyªn ph¶i biÕt ch¨m lo s¶n xuÊt. §Êt quý nh­ vµng bëi tõ ®Êt mµ bµn tay con ng­êi t¹o ra cña c¶i vËt chÊt.+ ¨n b¸t c¬n th¬m dÎo nhí ®Õn ng­êi vÊt v¶ lµm ra nã.+ Nçi c« ®¬n, lÎ loi cña bµ HuyÖn Thanh Quan.+ T×nh b¹n th¾m thiÕt, thuû chung. Nghe.Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2012Chñ ®Ò 5 TiÕt: 9¤n tËp vÒ quan hÖ tõA. Môc tiªu cÇn ®¹t. 1. Kiến thức: Vận dụng các kiến thức đã học để thực hành luyện tập dưới nhiều dạng khác nhau để khắc sâu, mở rộng kiến thức vÒ quan hÖ tõ2 Kĩ năng: Tiếp tục rèn luyện thực hành qua một số bài tập tiêu biểu.B. ChuÈn bÞ.GV: Chọn một sô bài tập tiêu biểu cho học sinh thực hành.HS: ChuÈn bÞ theo yªu cÇu cña GVC. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.1 Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh.Ho¹t ®éng cña thÇyHo¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng 1. ¤n tËp lý thuyÕt GV h­íng dÉn HS «n tËp lÝ thuyÕt Hãy cho biết thế nào là quan hệ từ, cách sử dụng. Cho vÝ dô?Ho¹t ®éng 2. LuyÖn tËpBµi tËp 1. Söa l¹i quan hÖ tõ c¸c c©u sau cho ®óng?a. D­íi ngßi bót cña m×nh, NguyÔn Tr•i dùng lªn c¶nh C«n S¬n thËt nªn th¬.b. Anh trai t«i xóc ®Êt víi c¸i xÎng nho nhá.c. Buæi s¸ng mÑ t«i dËy thæi c¬m mµ cha t«i vµ t«i ®i ®¸nh r¨ng röa mÆt.d. Con chã cña t«i tuy xÊu m•, l«ng xï, ng­êi to bÌ mÆc dï nã trung thµnh víi chñBµi tËp 2. H•y chØ ra quan hÖ tõ vµ ý nghÜa cña quan hÖ tõ trong c¸c c©u sau ®©y?a. B¹n t«i kh«ng lªn thµnh phè mµ trë vÒ n«ng th«n.b. Ng­êi mµ anh tiÕp xóc h«m qua rÊt giái to¸n.Bµi tËp 3. H•y nhËn xÐt ý nghÜa cña tõ víi trong c¸c c©u sau.a. Tr­íc mÆt c« gi¸o, con ®• thiÕu lÔ ®é víi mÑ.b. Bè víi mÑ rÊt th­¬ng con.c. Anh høa víi em kh«ng bao giê ®Ó chóng nã c¸ch xa nhau.d. ViÖc häc qu¶ lµ khã ®èi víi con.Bµi tËp 4. NhËn xÐt tõ mµ trong c¸c c©u sau?a. Con ph¶i xin lçi mÑ, kh«ng ph¶i v× sî bè, mµ do sù thµnh khÈn trong lßng.b. Con bóp bª mµ Thuû ®­a cho t«i rÊt ®Ñp.Ho¹t ®éng 5. Cñng cè HD häc ë nhµ. Cñng cè kiÕn thøc toµn bµi. Lµm bµi tËp: ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n nªu c¶m nghÜ cña em vÒ bµi “Bµi ca C«n S¬n”. Trong ®ã cã sö dông quan hÖ tõ.I. LuyÖn tập lý thuyÕt. 1. Quan hệ từ. Kh¸i niÖm: HS tr×nh bµy kh¸i niÖmQuan hÖ tõ lµ nh÷ng tõ ®­îc dõng ®Ó biÓu thÞ quan hÖ së h÷u, quan hÖ b×nh ®¶ng, quan hÖ nguyªn nh©n.. cña c¸c vÒ trong trong c©u hoÆc gi÷a c©u víi c©u. 2. Chữa lỗi về quan hÖ tõ. C¸c lçi th­êng gÆp vÒ quan hÖ tõ+ Thõa quan hÖ tõ+ ThiÕu qht+ Dïng qht kh«ng phï hîp+Dïng qht kh«ng cã t¸c dông liªn kÕtII. Luyện tập.Bµi tËp 1. a, Thay: D­íi b»ngb, Thay: víi b»ngc, thay: mµ cßnd. Thay: mÆc dï nh­ng.Bµi tËp 2. a. Quan hÖ ý nghÜa gi÷a hai vÕ c©u lµ quan hÖ tr¸i ng­îc.b. Quan hÖ bæ sung.Bµi tËp 3. a. Víi nèi yÕu tè chÝnh víi yÕu tè phô BiÓu thÞ quan hÖ chÝnh phô.b. Víi – BiÓu thÞ quan hÖ d¼ng lËp.c. Víi – BiÓu thÞ quan hÖ chÝnh phô, nèi phô ng÷ víi ®éng tï høa. d. Víi – biÓu thÞ quan hÖ chÝnh phô nèi phô ng÷ víi tÝnh tõ khã nhäc.Bµi tËp 4. a. Mµ Quan hÖ b×nh ®¼ngb. Mµ Quan hÖ chÝnh phô. Thùc hiÖn. Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2012TiÕt 10,11,12.V¨n häc trung ®¹iA. Môc tiªu cÇn ®¹t. 1. Häc sinh n¾m ®­îc néi dung cña v¨n häc trung ®¹i, c¸ch c¶m thô v¨n häc trung ®¹i vµ h×nh thøc thÓ hiÖn. 2. RÌn kü n¨ng c¶m thô v¨n häc trung ®¹i.B. C¸c ho¹t ®éng D¹y – Häc.Ho¹t ®éng 1. ThÓ lo¹i NhËn xÐt vÒ c¸c thÓ th¬ Ngày tháng năm 2012 Chủ đề Tiết 1,2 Từ ghép - Từ láy A Mục tiêu cần đạt Học sinh nắm đợc khái niệm từ ghép, đặc điểm từ ghép hình thức ý nghĩa Nắm đợc đặc điểm từ láy Rèn kỹ nhận biết sử dụng từ ghép, từ láy B Các hoạt động Dạy - Học Hoạt động Đặc điểm I Từ ghép từ ghép Khái niệm - Từ ghép từ hai hay nhiều - Từ ghép gì? Cho VD? tiếng tạo thành, tiếng có quan hệ với nghĩa VD: học sinh, giáo viên, nhà trờng - Từ đơn: tiếng - Phân biệt từ đơn từ phức? Từ phức: tiếng trở lên Đặc ®iĨm - C¸c tiÕng tõ ghÐp thêng cã - NhËn xÐt vỊ mèi quan hƯ nghÜa vµ cã quan hệ với tiếng từ ghép? nghĩa Nghĩa hiểu trực tiếp: cô giáo, học sinh, trêng líp … NghÜa cã thĨ hiĨu gi¸n tiÕp v× cã thĨ tõ ghÐp cã tiÕng cỉ hay có tiếng có nguồn gốc ngoại lai VD: đất đai, chợ búa (tiếng cổ) Hoạt động Các loại từ bồi hồi, thiết tha (ngoại lai) ghép Các lại từ ghép - Hãy hoàn thành bảng sau: - HS hoàn thành bảng - Từ ghép phụ: + Cấu tạo: Có tiếng tiếng Loại từ Đặc Đặc phơ, tiÕng phơ bỉ sung nghÜa cho ghÐp ®iĨm ®iĨm tiÕng chÝnh cÊu t¹o vỊ + NghÜa: Cã tÝnh chÊt ph©n nghÜa nghÜa, nghÜa cđa tõ ghÐp chÝnh Tõ ghÐp phơ hĐp h¬n nghÜa cđa tiÕng chÝnh chÝnh phơ - Từ ghép đẳng lập: Từ ghép + Cấu tạo: Không phân biệt tiếng chính, phụ, tiếng có quan hệ bình đẳng nghĩa + Nghĩa: Có tính chất hợp nghĩa, nghĩa từ ghép đẳng lập khái quat nghĩa tiếng từ II Từ láy Đặc điểm Hoạt động Đặc điểm - Từ láy từ hai hai tiếng tạo thành từ láy Các tiếng có quan hệ với âm - Thế từ láy? Cho VD? VD: Thớt tha, róc rách, Sạch sành sanh Các loại từ láy - Từ láy toàn bộ: + Cấu tạo Các tiếng lặp lại hoàn toàn Các tiếng có biến đổi - Hoàn thành bảng sau? điệu, phụ âm cuối + Nghĩa Loại từ Đặc Đặc Có sắc thái biểu cảm, tăng hay láy điểm điểm giảm sơ với nghĩa gốc cấu tạo - Từ láy phận: nghĩa + Cấu tạo Từ láy Các tiếng giống phụ âm toàn đầu vần Từ láy + Nghĩa: phận Có nghĩa miêu tả, có sắc thái biểu cảm III Phân biệt từ láy, từ ghép - Giống nhau: Đều hai tiếng tạo thành - Khác nhau: + Tõ ghÐp: Cã quan hƯ vỊ nghÜa + Từ láy: Có quan hệ âm - Phân biệt từ láy từ ghép? đẳng lập (Hết tiết chuyển tiết 2) IV Luyện tập Hoạt động Lun tËp Bµi tËp Bµi tËp - H·y chọn từ thích hợp: lớp học, chiến thắng, hoàn cầu, sách điền vào chỗ trống câu sau: Hãy can đảm lên con, ngời lính nhỏ đạo quân mênh mông vũ khí con, đơn vị con, trận địa văn minh nhân loại (Trích lòng cao cả) Bài tập - NhËn xÐt hai nhãm tõ ghÐp sau, gi÷a chóng có giống nhau, có khác nhau? Nhóm 1: Trời đất, vợ chồng, đa đón, xa gần, tìm kiếm Nhóm 2: Mẹ con, lại, cá nớc, non sông, buôn bán Bài tập - Điền thêm tiếng ( Đứng trớc sau) để tạo từ ghép phụ từ ghép đẳng lập a áo: b Vë: c Níc: d Cêi e §a: g §en: - HS tù lµm Bài tập - Giống nhau: Đều từ ghép đẳng lập - Khác nhau: Nhóm đảo vị trí tiếng Nhóm đảo đợc vị trí giac tiếng, đảo ý nghĩa thay đổi Bài tập - Ví dụ: nhà : cửa nhà ( Từ ghép đẳng lập) ; nhà ¨n ( tõ ghÐp chÝnh phơ) Bµi tËp - Nhỏ nhẹ từ ghép tiếng quan hệ với nghĩa hai tiếng đề có nghĩa - GV híng dÉ häc sinh ph©n biƯt tõ ghÐp đẳng lập từ láy Bài tập - Hs tìm Bài tập - Tợng thanh: hả, rì rào, đùng đoàng - Tợng hình: khấp khểnh,lô nhố, - Trạng thái: lo lắng, lủng củng, lấp Bài 4: Có bạn cho nhỏ nhẹ từ lửng, bồn chồn, vui vẻ láy, có bạn lại cho từ Bài tập ghép Em cho biết ý kiến giải thích Bài tập 5: Em tìm từ - HS thảo luận - Đọc, làm theo yêu láy có vần âp vần um cầu tiếng đầu Bài tập Tìm từ láy tợng thanh, tợng hình biểu thị trạng thái từ láy sau đây: lo lắng, lđng cđng, lÊp lưng, bån chån, khÊp khĨnh, h¶, rì rào, lô nhô, vui vẻ, lóc cóc, đùng đoàng Bài tập - Đọc đoạn văn sau, ghạch chânh dới từ láy có đoạn Em yêu dòng sông quê em Sông nh dòng trờng ca rầm rộ đổ đồng Những lớp sóng lô xô nối liền đến mút tầm mắt, lng sóng tròn nhẵnDọc theo bờ sồng, loài rì rì mọc san sát, rậm rịt, cành nhỏ nhắn nh trúc đào Dòng sông mờ mờ, thấp thoáng nh gải lụa uốn lợn, len lỏi màu xanh đậm trùng trùng lớp lớp rừng Hoạt động Củng cố HD học nhµ - Cđng cè kiÕn thøc toµn bµi - Lµm tập : Viết đoạn văn ngắn khoảng 5-7 câu có sử dụng từ láy Ngày tháng năm 2012 Chủ đề Tiết Từ Hán Việt A Mục tiêu cần đạt Học sinh nắm đợc đặc điểm yếu tố Hán Việt, từ ghép Hán Việt nắm đợc nghĩa từ Hán Việt Rèn luyện kỹ giải nghĩa sử dụng từ Hán Việt B Các hoạt động Dạy Học Hoạt động Từ Hán Việt - Nếu đặc điểm yếu tố HV học? - Từ ghép HV có loại? Đặc điểm loại? Hoạt động Nghĩa từ Hán Việt - Từ Hán Việt tạo sắc thái gì? - Phải lu ý sử dụng từ Hán Việt? I Từ Hán Việt Đặc điểm từ Hán Việt - Là từ yếu tố Hán Việt tạo thành - Có loại yếu tố Hán Việt: +, Yếu tố Hán Việt dùng để tạo từ ghép: Qc (níc), S¬n (nói)… +, Ỹu tè HV dïng nh từ dùng để tạo từ ghép: Cổ (xa), học (tập) +, Yếu tố HV đồng âm khác nghĩa: tử (con), tử (chết) Các loại từ Hán Việt: loại - Từ ghép đẳng lập: Giang sơn, sơn hà, - Từ ghép phụ: +, Phụ trớc, chÝnh sau: qc kú, gia chđ … +, ChÝnh tríc, phơ sau: tham chiÕn, bỉ hut … II NghÜa cđa từ Hán Việt - Tạo sắc thái trang trọng tôn kính VD Phu nhân / vợ - Tạo sắc thái tao nhã, lịch VD Từ trần / chết - Tạo sắc thái cổ xa VD Trẫm, tịch dơng - Tạo sắc thái khái quat VD Phi công/ ngời l¸i m¸y bay * Khi sư dơng tõ H¸n ViƯt tránh lạm dụng làm cho lời nói thiếu Hoạt động Luyện tập sáng, tự nhiên Bài tập III Luyện tập - Phân nghĩa yếu tố Hán Việt Bài tập đồng âm sau: - Mã1 – ngùa M·1: Th¹ch m· - M·2 – HƯ thèng ký hiệu quy Mã2: Mã hoá ớc dùng để truyền tin CÇm1: CÇm tï, giam cÇm - CÇm1 – Giam giữ Câm2: Gia câm, cầm thú - Cầm2 Họ chim Cầm3: Dơng cầm, phong cầm - Cầm3 - Đàn Sáo1: Đoạt sáo - Sáo1 Giáo (vũ khí) Sáo2: Sáo mòn - Sáo2 Theo khuôn mẫu có Bài tập sẵn không chân thật - Tìm yếu tố HV thích hợp Bài tập điền vào chỗ trống để tạo thành từ ghép Hán Việt phụ hay đẳng lập? Thuỷ ; thuỷ Phong ; phong - Thỷ lợi ; sơn thuỷ Đại ; đại - Phong cảnh ; xung phong Chiến ; chiến - Đại cuộc; thời đại Bài tập Viết đoạn văn biể - Chiến bại; chinh chiến cảm có sử dụng từ Hán Bài tập Việt - HS viết Hoạt ®éng Cđng cè HD häc ë nhµ - Cđng cè kiÕn thøc toµn bµi - Lµm bµi tËp: Hoµn thành đoạn văn Ngày tháng năm 2012 Chủ đề 3(3 tiết) Tiết 4, 5, Tìm hiểu ca dao, dân ca A Mục tiêu cần đạt HS nắm đợc khái niệm ca dao, dân ca, nội dung, ý nghĩa ca dao học, hình thức nghệ thuật tiêu biểu Rèn kỹ phân tích, cảm thụ ca dao B Các hoạt động Dạy Học Hoạt động Khái niệm I Khái niệm - Nêu khái niệm ca dao, - Là câu hát dân gian diễn dân ca? tả đời sống nội tâm, tình cảm, cảm xúc ngời + Ca dao lời thơ dân gian + Dân ca câu hát dân Hoạt động T×m hiĨu néi gian … dung, nghƯ tht II Néi dung, nghƯ tht Néi dung - Nªu néi dung ca dao, - Phản ánh giới nội tâm: Tâm dân ca, đối tợng thể tình cảm, nguyện vọng ngnhững nội dung đó? ời - Đối tợng: Ngời nông dân, ngời thợ, ngời vợ, ngời chồng, ngời mẹ, ngời gái, dâu, chàng trai, cô gái trao duyên, ngời dân mối quan hệ gia đình xã hội liên quan - Nghệ tht nỉi bËt cđa ca NghƯ tht dao, d©n ca? - Thờng thể thơ lục bát, nhịp 2/2 Hoạt động Luyện tập - Nêu nội dung, ý nghĩa ca dao học? - Bốn ca dao học nêu lên ý nghĩa chung nh tình cảm gia đình? Nêu dẫn chứng? - Những ca dao nhắc nhở điều gì? - Ngoài tình cảm gia đình, ca dao thể tình cảm gi? (Một số câu lục bát biến thể) Sử dụng cách nói ví von, giàu hình ảnh III Luyện tập Tình cảm gia đình - Lòng biết ơn, thành kính, tôn kính ngời trên, hệ trớc +, Công cha nh nói ngÊt trêi NghÜa mĐ nh níc ngêi ngời biển đông +, Ngó lên nuộc lạt mái nhà Bao nhiêu nuộc lạt thơng ông bà nhiêu +, Chiều chiều đứng ngõ sau Trông quê mẹ rt ®au chÝn chiỊu +, Anh em nh thĨ tay chân Anh em hoà thuận hai thân vui vầy Đó giá trị quý báu cần phải giữ gìn xây đắp làm cho tình cảm gia đình ngày tốt đẹp - Tình cảm cha mẹ, tình cảm vợ chồng, thắm thiết sôi nổi, trầm lắng sâu sắc +, Qua đình ngả nón trông đinh Đình ngói thơng nhiêu +, Chồng ta áo rách ta thơng Chồng ngời áo gấm xông hơng mặc ngời +, Rủ lên núi đốt than Chồng mang đòn ghánh, vợ mang quang giành Củi than nhem nhuốc với tình - Tình yêu quê hơng đất nớc Ghi lời vàng đá xin quên đợc thể nh qua Tình yêu quê hơng đất nớc ca dao học? - Hình ảnh quê hơng đất nớc: +, Thiên nhiên giàu đẹp: Núi cao, biển rộng, sông dài, đẹp, thơ mộng +, Cảnh vật trù phú hữu tình qua bàn tay tạo dựng ngời: Vựa lúa, vờn chim, cánh đồng thẳng cánh cò bay, địa danh lịch sử: ải - Tình cảm bật nhân Chi Lăng, sông Bạch Đằng vật trữ tình Hiện cụ thể, đẹp, giàu cỏ, ca dao này? trù phú - Tình cảm bật: +, Tình yêu quê hơng thắm thiết qua lời đối đáp, lời mời mọc đầy tự hào +, Trân trọng tự hào lịch sử anh hùng bất khuất ông cha cống - Tác giả dân gian sử dụng hiến làm nên đất nớc muôn đời biện pháp nghệ thuật +, Làng quê với để thể tình gắn bó sâu sắc cảm đó? - Nghệ thuật: +, Hình thức đối đáp nam nữ: ẩn dụ giải đố Thể tinh tÕ, khÐo lÐo, cã duyªn +, Lêi mêi mäc độc đáo, kín đáo +, Câu hỏi tu từ Niềm tự hào VD: Em đố anh sông sâu Nói nµo lµ nói cao nhÊt níc ta Anh mµ giảng đợc cho Thì anh kết nghĩa giao hoà anh Sâu sông Bạch Đằng Ba lần giặc tới ba lần giặc tan Cao núi Lam Sơn Có ông Lê Lợi ngàn bớc Ngời ta buôn vạn bán ngàn Em làm giấy bán hàn t9 - Qua ca dao than thân học, thống kê Dám xin có cời vật đợc nói tới? Vì em giấy cho ngời chép thơ - Họ than gì? Có ý Những câu hát than thân nghĩa sao? - Than nỗi niềm dằng dặc sầu thảm vật bé nhỏ bị đè nén ghánh nặng đời + ý thøc cđa hä vỊ th©n ph©n bÐ - Vậy ngời lao động họ có nhỏ bất công xã hội nỗi khổ nào? Lấy + Thể thái độ đồng cảm với số ca dao để chứng minh? ngời cảnh ngộ + Lên án XHPK Cùng kẻ thống trị, bóc lột - Nỗi khổ nhiều mặt + Than sống vất vả khó nhọc Có làm có ăn Ghánh cực mà đỏ lên non Còng lng mà chạy cực chạy theo Cha mẹ giào th¶n Cha mĐ nghÌo vÊt v¶ gian nan Sáng kiếm củi ngàn Chiều xuống bể mò hang ca còng + Than cảnh sống bất công Trách trời không cân Hay: Con vua lại làm vua + Than bị thống trị kẻ giào có áp bức, bóc lột Con nhớ lấy câu +Tiếng kêu da diết ngời phụ nữ nỗi khổ chung họ bị ép - Nêu nội dung duyên, trái duyên ca dao châm biếm? -HS lấy DC Châm biếm, đả kÝch + Ch©m biÕm thãi h tËt xÊu + Ch©m biếm mê tín dị đoan - Mục đích ý nghĩa + Châm biêm hủ tục xã hội nhữnh bµi ca dao nµy? - HS lÊy dÉn chøng - Mục đích ý nghĩa 10 Ngày 10 tháng 10 năm 2012 Tiết 10,11,12 Văn học trung đại A Mục tiêu cần đạt Học sinh nắm đợc nội dung văn học trung đại, cách cảm thụ văn học trung đại hình thức thể Rèn kỹ cảm thụ văn học trung đại B Các hoạt động Dạy Học Hoạt động Thể loại I Thể loại Thể thất ngôn tứ tuyệt - Nhận xét thể thơ - câu, chữ, gieo vần câu văn học trung đại? 1,2,4 Thể ngũ ngôn tứ tuyệt - câu, chữ, gieo vần 2,4 Thể thất ngôn bát cú - câu, câu chữ, gieo vần 1, 2, 4, 6, Đối 3-4 56 Thể lục bát - Một câu chữ, câu chữ Chữ thứ câu 61 vần với chữ câu 81 Chữ câu 81 16 vần với chữ câu 62 vần đến hết Thể song thất lục bát - Hai câu bảy cạp lục bát Mỗi khổ câu Chữ cuối câu 71 vần với chữ thứ câu 72 vần trắc Chữ cuối câu 72 vần với chữ cuối câu vần Chữ cuối câu vần với chữ câu vần Chữ cuối câu vần với chữ cuối câu vần II Nội dung Văn Nam quốc sơn hà - HS đọc - Dịch nghĩa Hoạt động Nội dung thơ Văn bản: Nam quốc sơn hà - Nhận xét hoàn cảnh đời thơ? - Yêu cầu HS đọc phần phiên âm, dịch nghĩa dịch thơ - Bài thơ đợc coi tuyên ngôn độc lập nớc ta thơ Vậy tuyên ngôn độc lập? Nội dung tuyên ngôn độc lập thơ gì? - Bài thơ đợc coi tuyên ngôn độc lập đầu tiªn cđa níc ta Néi dung cã ý: + Hai câu đầu: Nớc Nam ngời Nam Điều đợc sách trời định rõ Sự khẳng định chủ quyền dân tộc + Hai câu sau: Kẻ thù không đợc xâm phạm, xâm phạm chuốc lấy thất bại ý chí tâm bảo vệ chủ quyền dân tộc - Tuyên ngôn độc lập: Là lời - Nhận xét giọng điệu tuyên bố chủ quyền thơ? đất nớc khẳng định Văn bản: Phò giá kinh không lực xâm phạm đợc - Nhận xét hoàn cảnh - Giọng điệu: Giõng dạc, đanh đời thơ? thép - Thái độ: Kiên quyết, Văn bản: Phò giá kinh - Trần Quang - Hào khí chiến thắng khát 17 vọng dân tộc đợc biểu Khải - Đợc làm tác giả đón nh nào? hai vua Trần Thăng Long sau chiến thắng Chơng Dơng Hàm Tử, giải phóng kinh đô năm 1285 - Hào khí chiến thắng khát vọng dân tộc: +, Hai câu đầu: Chiến thắng oanh liệt dân tộc ta trớc giặc Nguyên Mông xâm lợc +, Hai câu sau: lời động viên xây dựng, phát triển đất nớc hoà bình niền tin sắt đá vào bền vững muôn đời đất nớc Tiết 13,14,15 Văn học trung đại A Mục tiêu cần đạt Học sinh nắm đợc nội dung văn học trung đại, cách cảm thụ văn học trung đại hình thức thể Rèn kỹ cảm thụ văn học trung đại B Các hoạt động Dạy Học Hoạt động Nội dung II Nội dung thơ 18 thơ Văn bản: Bài ca Côn Sơn - Nêu hoàn cảnh đời thơ? - Trong thơ có từ ta? Hình ảnh tâm hồn tác giả nh thơ? - Cùng với hình ảnh ta, cảnh tởng Côn Sơn đợc gợi tả nh thÕ nµo? - NhËn xÐt vỊ mèi quan hƯ thiên nhiên với ngời thơ? Văn bản: Bánh trôi nớc - Bánh trôi nớc đợc miêu tả nh nào? Văn bản: Bài ca Côn Sơn Nguyễn Trãi - Ta Nguyễn Trãi, thi sỹ - Hình ảnh tâm hồn nhân vật thơ: - Ta nghe tiếng suối tởng tiếng đàn - Ta ngồi đá tởng ngồi chiếu êm - Ta nằm bóng mát - Ta ngâm thơ nhàn Nguyễn Trãi sống thản an nhàn, thả hồn vào cảnh trí Côn Sơn - Cảnh tởng Côn Sơn đợc gợi tả hình hảnh, âm thanh, sắc thái +, Suối: chảy rì rầm, nh tiếng đàn +, Đá: nh chiếu êm đẹp, +, Thông: Mọc nh nêm.nên thơ +, Trúc: bóng râm mát rợi Thiên nhiên ngời hoà vào làm một, suối chảy rì rầm nh thủ thỉ, trò chuyện với ngời Đá rêu phơi mang lại cảm giác êm ái, cảnh vật đồng cảm với ngời Bánh trôi nớc - Hồ Xuân Hơng * Bánh trôi nớc: Màu trắng đẹp Làm bột nếp - Bánh trôi nớc phản ánh vẻ Nặn thành viên hình tròn, đẹp, phẩm chất thân nhiều nớc nát, nớc phận ngời phụ nữ xã rắn - Bánh trôi nớc phản ánh vẻ hội cũ nh nào? đẹp, phẩm chất, thân phận ngời phụ nữ xã hội cũ: - Vẻ đẹp: trắng, xinh 19 - Nhận xét thái độ, tình cảm tác giả? Văn bản: Qua đèo Ngang - Phân tích nội dung miêu tả cảnh qua đèo Ngang chiều tà? Qua cảnh vật thấy tâm trạng bà huyện Thanh Quan nh nào? xắn - Phẩm chất: Dù gặp cảnh ngộ oăm, ngang trái giữ đợc lòng son sắt, thuỷ chung, tình nghĩa - Thân phận: Chìm bấp bênh đời, số phận tuỳ thuộc hoàn toàn vào tay kẻ khác, ngời đàn ông chế độ nam quyền Phong kiến Thái độ trân trọng nâng niu đẹp, phẩm chất trắng, thuỷ chung sắt son Thơng cảm cho số phận bấp bênh, chìm ngời phụ nữ xã hội cũ Qua đèo Ngang - Bà huyện Thanh Quan Văn bản: Bạn đến chơi nhà - Nêu nội dung thơ? Tình bạn tác giả đợc bộc lộ qua thơ nh nào? Hoạt động Bài tập nhà - Về nhà làm đề văn sau: Ngời phụ nữ x· héi phong kiÕn cã sè phËn bÊp bªnh, chìm Dựa vào thơ Bánh trôi nớc ca * Hai câu đề Thời gian: chiều tà Cảnh: hoang vắng Gợi tâm trạng, nỗi niềm * Hai câu thực NT: đảo, đối, lợng từ: vài, Xuất sống ỏi tha thớt Cảnh héo hon, buồn bã hơn, gợi cho lòng buồn man mác * Hai câu luận NT: đối, chơi chữ Âm khắc khoải, man mác Nhớ nớc thơng nhà * Hai câu kết NT: đối, từ ngữ độc đáo Tô đậm lẻ loi đơn trớc không gian bao la, bát ngát Bạn đến chơi nhà 20 - Nguyễn Khuyến dao học em làm sáng - Kể tình bạn tỏ đến chơi nhà thiếu thốn nhiều thứ Nhng qua khẳng định tình bạn cao quý, thiêng liêng vợt thứ cải vật chất, lễ nghi, hình thức Tiết 16,17,18 Văn biểu cảm A Mục tiêu cần đạt Giúp HS nắm đợc: Khái niệm văn biểu cảm, đặc điểm văn biểu cảm, đề văn biểu cảm cách làm văn biểu cảm Rèn kỹ làm văn biểu cảm B Các hoạt động Dạy Học Hoạt động Tìm hiểu I Tìm hiểu văn biểu văn biểu cảm cảm - Thế văn biểu cảm? Văn biểu cảm gì? - Văn biểu cảm loại văn thể tình cảm, cảm xúc, nói lên rung động, - Văn biểu cảm gồm ý nghĩ trớc cảnh vật, ngời thể loại nào? việc mà tác giả hớng tới - Gồm thể loại trữ tình nh: - Tình cảm văn biểu Ca dao, dân ca trữ tình, thơ cảm tình cảm nh trữ tình, tuỳ bút nào? - Tình cảm thờng tình cảm đẹp, thấm nhuần t tởng nhân văn (Tình yêu gia đình, yêu quê hơng đất nớc, - Các cách biểu tình cảm yêu thơng ngời, yêu thiên văn biểu cảm? nhiên, căm ghét xấu xa, độc ác ) - Tình cảm biểu hiện: +, Trực tiếp: Sôi nồng nàn - Nêu phạm vi văn biểu nh tiếng kêu, lời than cảm? Cách biểu cảm +, Gián tiếp: Qua tự sự, miêu nội dung, đối tợng? tả Đặc điểm văn biểu cảm - Tập trung biểu đạt đối 21 - Đề văn biểu cảm yêu cầu gì? Nội dung nào? - Làm văn biểu cảm gồm bớc? Hoạt ®éng Lun tËp - LËp dµn ý cho bµi văn? - Nêu nội dung phần mở bài? - Nếu ý phần thân bài? - Phần kết nêu nội dung gì? - Các yêu cầu làm văn biểu cảm tác phẩm văn học? tợng, tình cảm, nội dung - Chọn hình ảnh có ý nghĩa ẩn dụ để gửi gắm tình cảm kín đáo, nồng hậu, mãnh liệt thiết tha Đề văn biểu cảm, cách làm văn biểu cảm a Đề văn biểu cảm - Nêu tình cảm - Đối tợng biểu cảm b Cách làm văn biểu cảm - Các bớc: bớc - Đối với phần tìm ý: Hình dung đối tợng biểu cảm thời gian, không gian Phải biểu cảm qua miêu tả tự Khi viết: Lời văn hình tợng, gợi cảm II Luyện tập Biểu cảm vật, ngời Đề ra: Đêm trăng miền quê A Mở - Hoàn cảnh biểu cảm: Đêm trăng mùa hè B Thân - Trăng sáng, mặt trăng, bầu trời - Hình ảnh ánh trăng qua cành cây, kẽ - Tiếng chim, âm khác - Vẻ đẹp mờ ảo - Sinh hoạt gia đình - Hình ảnh trăng khuya C Kết - Đây kỷ niệm khó quên - Càng yêu quê hơng Biểu cảm tác phẩm 22 văn häc A Më bµi - Giíi thiƯu vµi nÐt vỊ tác phẩm văn học - ấn tợng sâu sắc tác phẩm B Thân - Nêu cảm nghĩ riêng khía cạnh tác phẩm - Xoáy sâu trọng điểm đoàn văn C Kết - Nêu cảm nghĩ chung, đánh giá liên hệ Tiết 19,20 Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm A Mục tiêu cần đạt Học sinh nắm đợc kiến thức lý thuyết từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm phân biệt đợc với từ nhiều nghĩa Biết cách nhận diện từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa từ đồng âm Rèn luyện kỹ sử dụng từ trái nghĩa, từ đồng nghĩa từ đồng âm B Các hoạt động Dạy Học Hoạt động nghĩa Từ đồng I Từ đồng nghĩa Khái niệm - Từ đồng nghĩa từ khác 23 - Thế từ đồng nghĩa? - Cho VD từ đồng nghĩa? âm nhng giống gần giống nghĩa - VD: = trái Chết = từ trần Các loại từ đồng nghĩa - Có loại từ đồng nghĩa? - Từ đồng nghĩa hoàn toàn: Cho VD? Không phân biệt sắc thái: cha = bố - Từ đồng nghĩa không hoàn toàn: Phân biệt sắc thái: hy sinh/ chết - Khi sử dụng từ đồng nghĩa Cách sử dụng ta cần ý gì? - Một từ nhiều nghĩa có nhiều cặp từ đồng nghĩa tơng ứng - Vì sắc thái từ đồng nghĩa khác nên sử dụng phải lựa chọn cân nhắc - Nêu khái niƯm tõ tr¸i nghÜa? II Tõ tr¸i nghÜa Kh¸i niệm - Từ trái nghĩa từ có nghĩa trái ngợc Một tg nhiều nghĩa có nhiều cặp từ trái nghĩa tơng ứng VD Cao (độ) cao > < thấp Cao (giá) cao > < hạ Già (cau) già > < non - Nêu khái niệm từ đồng âm? Già (ngời) già > < trẻ III Từ đồng âm Khái niệm - Từ đồng âm từ có âm giống nhng nghĩa hoàn - Phân biệt từ đồng âm từ toàn khác xa (không có nhiều nghĩa? quan hệ gì) VD chín (cơm nấu chín) chín (số chín) - Phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa: +, từ nhiều nghĩa có nghĩa có mối quan hệ 24 định (có nghĩa gốc nghĩa chuyển) Hệ thống thành sơ đồ Từ Giống âm Một từ có nhiều nghĩa, liên hệ Nhiều từ nghĩa không liên hệ với Từ nhiều nghĩa Từ đồng âm Khác âm Nhiều từ có nghĩa giống Từ đồng nghĩa Nhiều từ có nghĩa khác Từ trái nghĩa Tiết 21,22 Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm A Mục tiêu cần đạt Học sinh nắm đợc kiến thức lý thuyết từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm phân biệt đợc với từ nhiều nghĩa Biết cách nhận diện từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa từ đồng âm 25 Rèn luyện kỹ sử dụng từ trái nghĩa, từ đồng nghĩa từ đồng âm B Các hoạt động Dạy Học Hoạt động Luyện tập Bài tập - Tìm từ đồng nghĩa với từ xấu, lớn có sắc thái khác Bài tập - HS điền vào chỗ trống từ địa phơng toàn dân đồng nghĩa tơng ứng: Gàu - đài Sân cơi Chộ thấy Trụng nhúng Thích sèm Đọi bát Quả - tràu Trốc - đầu Bài tập - Tìm từ trái nghĩa với từ già từ sắc? Bài tập - Điền từ trái nghĩa vào chỗ trống? Trớc sau Cụp ngủ xoè thức Sầu riêng vui chung Bài tập - Tìm từ đồng âm với từ gạch chân? II Luyện tập Bài tập - XÊu: XÊu xa, xÊu xÝ, xÊu hỉ - Lín: VÜ đại, lớn lao, bát ngát, mênh môn Bài tập - HS điền từ đồng nghĩa vào để hoàn thành thơ: Tiếng Nghệ Cái gàu bào Ra sân bào Chộ lầ Trụng đừng cời nghe em Thích chi bảo Hễ bảo đọi đem vào Cá lại bảo cá tràu Vo gọi gội em Bài tập - Già1 (cây già) > < non - Già2 (tuổi già) > < trẻ - Sắc1 (dao s¾c) > < cïn - S¾c2 (m¾t s¾c) > < xấu - Sắc3 (vđv xuất sắc) > < tồi Bài tập Nhà vừa chín đầu Đã nghe xóm trớc vờn thơm lừng Lá chiều cụp ngủ ung dung Để tng bừng sớm mai Ngọt thơm sau lớp vỏ gai Quả ngon lớn cho đẹp lòng Mời cô, mời bác ăn Sầu riêng mà hoá trăm nhà 26 Bài tập Trời ma đất thịt trơn nh mỡ Dò đến hàng nem chả muốn ăn Thịt1 Đất thịt (tính chất) Thit2 Thịt lợn (sự vật) Mỡ1 Đờng trơn nh mỡ (tính Bài tập chất) Bài thơ Tịnh tứ Mỡ2 Mỡ thịt (SV) Sàng tiền minh nguyệt Dò1 Dò đến (hoạt động) quang Dò2 Món ăn (SV) Nghi thị địa thợng sơng Chả1 Chả nem (SV) Cử đầu vọng minh Chả2 Không muốn (phụ nguyệt định) Đê đầu t cố hơng Bài tập a Tìm cặp từ trái nghĩa thơ? b Tìm từ đồng nghĩa thơ? c Trong thơ có từ sàng nghĩa giờng Hãy tìm từ - Từ trái nghĩa: đồng âm với từ sàng đó? Cử > < Đê Bài tập - Từ đồng nghĩa: - Chỉ tõ tr¸i nghÜa Quang > < Minh c¸c VD sau cho biết tác - Từ đồng âm: dụng cặp từ trái Sàng1 Giờng nghĩa đó? Sàng2 Dần sàng VD1 Bài tập Bàn tay trót nhúng chàm Dại biết khôn - Các từ trái nghĩa: Dại khôn VD2 Nhẹ nặng Nhẹ nh bấc nặng nh chì - Tác dụng: Tạo hình tGỡ cho đợc duyên ợng tơng phản, tạo hài hoà cân đối, gây ấn tợng mạnh, tăng hiểu biểu đạt 27 Tiết 23,24,25 Tục ngữ A Mục tiêu cần đạt Học sinh nắm đợc phơng pháp phân tích tục ngữ, củng cố thêm kiến thức tục ngữ thiên nhiên, lao động sản xuất, ngời xã hội Rèn luyện kỹ hiểu, cảm nhận gí trị tục ngữ B Các hoạt động Dạy Học Hoạt động Khái niệm I Khái niệm tục ngữ tục ngữ - Tục ngữ câu nói dân gian ngắn gon, ổn - Tục ngữ gì? định, có nhịp điệu, hình ảnh, thể kinh nghiệm mặt đợc vận dụng đời sống giao tiếp - Phân biệt tục ngữ thành - Phân biệt tục ngữ thành ngữ? ngữ: +, Giống nhau: Đều câu nói dân gian ngắn gon, có nhịp điệu, có hình ảnh +, Khác nhau: Thành ngữ Tục ngữ Là cụm Là câu từ cố định nói ngắn gon Nội dung Néi dung thĨ biĨu thÞ mét hiƯn kinh ý nghĩa nghiệm mặt đợc vận dụng đời sống giao - Trờng hợp sau tục ngữ? A Cơn đằng đông vừa trông B Không phải tục ngữ 28 vừa chạy B Ma dây bão giật C Rau sâu D Mau nắng, vắng ma Hoạt động Những kinh nghiệm thiên nhiên lao động sản xuất Những câu tục ngữ sau không nói thiên nhiên lao động sản xuất? A Chị ngã em nâng B Trăng quầng trời hạn, trăng tán trời ma C Năng tháng tám rám trái D Chớp đông ngáy gà gáy ma - Cho biết hình thức nội dung câu tục ngữ trên? II Những kinh nghiệm thiên nhiên lao động sản xuất A Không nói thiên nhiên, lao động sản xuất - Hình thức: Ngắn gọn, có nhịp điệu, hình ảnh Gieo vần lng - Nội dung: B Vào mùa hè, nhìn lên bầu trời vào ban đêm thấy xung quanh mặt trăng có vòng tròn sáng thời gian tới trời nắng hạn Nếu trăng sáng mờ, không xuất vòng tròn sáng trời ma C Nắng tháng tám nắng to, nắng gay gắt làm cho cháy vỏ D Vào mùa hè, lúc trời gần sáng, có chớp đông nhay nháy có ma Câu tục ngữ sau không nói kinh nghiệm lao động sản xuất A Kh«ng nãi vỊ kinh nghiƯm A Chí thÊy sãng mà ngã tay lao động sản xuất chèo - Nội dung B Chuồng gà hớng đông B Kinh nghiệm đặt chuồng lông chẳng gà Chuồng gà hớng đông C ăn kỹ no lâu cày sâu lúa đón lấy ma gió, đặc biệt tốt mùa đông với gió mùa đông 29 D Làm ruộng ba năm không chăn tằm lứa - Phân tích nội dung câu TN nói thiên nhiên, lao động sản xuất? bắc Gà sinh nhiều bệnh tật chết C Cày sâu, bừa kỹ cho lúa tốt đạt suất cao D Kinh nghiệm giàu Chăn tằm cho thu nhập cao nhiều sơ với làm ruộng 30 ... nghi, hình thức Tiết 16, 17, 18 Văn biểu cảm A Mục tiêu cần đạt Giúp HS nắm đợc: Khái niệm văn biểu cảm, đặc điểm văn biểu cảm, đề văn biểu cảm cách làm văn biểu cảm Rèn kỹ làm văn biểu cảm B Các hoạt... Hoạt động Tìm hiểu I Tìm hiểu văn biểu văn biểu cảm cảm - Thế văn biểu cảm? Văn biểu cảm gì? - Văn biểu cảm loại văn thể tình cảm, cảm xúc, nói lên rung động, - Văn biểu cảm gồm ý nghĩ trớc cảnh... Ngày tháng năm 2012 Chủ đề Tiết Từ Hán Việt A Mục tiêu cần đạt Học sinh nắm đợc đặc điểm yếu tố Hán Việt, từ ghép Hán Việt nắm đợc nghĩa từ Hán Việt Rèn luyện kỹ giải nghĩa sử dụng từ Hán Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn ngữ văn lớp 7,