0

Giáo án tự chọn Ngữ văn Lớp 6 - Năm học 2011-2012

20 10 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2021, 13:34

GV: Các em đã được biết: Tự sự là tức là kể chuyện là phương thức trình bàymột chuỗi các sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc kia, cuối cùng dẫn đến một kết thúc, thể hiện một ý nghÜa.. [r] (1)Ngµy so¹n :14/8/11 Ngµy d¹y : 16/8/11.D¹y líp :6A Ngµy d¹y : 17/8/11.D¹y líp :6C Ngµy d¹y : 19/8/11.D¹y líp :6B TiÕt , T×m hiÓu vÒ kh¸i niÖm truyÖn truyÒn thuyÕt Mục tiêu cần đạt : a VÒ kiÕn thøc : - Kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ kh¸i niªm TTT qua viÖc t×m hiÓu v¨n b¶n : Con rång ch¸u tiªn b VÒ kÜ n¨ng : - Biết nhận diện các yếu tố đặc trưng truyện truyền thuyết thông qua V¨n b¶n c Về thái độ : - Bước đầu làm quen và yêu mến văn hoá dân tộc ChuÈn bÞ a ThÇy : So¹n gi¸o ¸n + Nghiªn cøu tµi liÖu b Trß : Nghiªn cøu V¨n b¶n TiÕn tr×nh lªn líp a KiÓm tra bµi cò : ( Kh«ng kiÓm tra ) * Vào bài : (1')Qua Văn " Con rồng , cháu tiên " Các em đã tìm hiÓu mét sè yÕu tè c¬ b¶n cña truyÖn truyÒn thuyÕt §Ó gióp c¸c em n¾m v÷ng h¬n kiÕn thøu vÒ thÓ lo¹i truyÖn nµy tiÕt häc h«m chóng ta sÏ … b Bµi míi : Hoạt động thầy , trò Môc tiªu cÇn ®at ? I §Þnh nghÜa vÒ truyÖn truyÒn Em hiÓu thÕ nµo lµ truyÒn thuyÕt? Gv - TruyÒn thuyÕt lµ truyÖn d©n gian kÓ vÒ c¸c thuyÕt : ( 11') NV và kiện có liên quan đến LS thời quá khø V× vËy truyÒn thuyÕt cã c¬ së LS , cèt lâi sù thËt LS - YÕu tè kú diÖu hoang ®­êng t¹o nªn søc hÊp dÉn vµ mµu s¾c thÇn kú cña truyÒn thuyÕt - TruyÖn rång ch¸u tiªn lµ mét truyền thuyết thời đại Hùng Vương – thời đại mở đầu LS VN - TruyÒn thuyÕt lµ lo¹i truyÖn d©n gian truyÒn miÖng kÓ vÒ c¸c nh©n vật và kiện có liên quan đến LS thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng, kỳ ảo Truyền thuyết thể thái độ và cách đánh giá ND đối víi c¸c sù kiÖn vµ NV LS - VB cã thÓ chia lµm mÊy ®o¹n? Vai trß vµ II T×m hiÓu c¸c yÕu tè cña truyÖn Lop6.net (2) ? Hs TT qua V¨n b¶n " Con rång ch¸u ND cña mçi ®o¹n ntn? + §o¹n 1: phÇn më ®Çu c©u truyÖn: Giíi tiªn "(24') thiÖu NV L¹c Long Qu©n vµ ¢u C¬ + §o¹n 2: phÇn diÔn biÕn c©u truyÖn: ViÖc sinh vµ chia cña L¹c Long Qu©n vµ ¢u C¬ + §o¹n 3: PhÇn kÕt thóc c©u truyÖn; sù trưởng thành các Lạc Long Qu©n vµ ¢u C¬ Tìm các chi tiết tưởng tượng , kì ảo v¨n b¶n ? ? ? ? - Cã mét vÞ thÇn thuéc nßi Rång, trai thÇn Long n÷, tªn… L¹c Long Quân… Mình rồng… nước… vùng núi phương bắc, có nµng ¢u C¬ thuéc dßng hä thÇn Em hiÓu thÕ nµo lµ chi tiÕt kú ¶o? H·y nãi n«ng râ vai trß cña c¸c chi tiÕt nµy truyÖn? - - ¢u C¬ cã mang - Trong truyện cổ DG, các chi tiết tưởng -…Sinh c¸i bäc tr¨m trøng …në tượng, kỳ ảo gắn bó mật thiết với 100 người hồng hào,đẹp đẽ lạ nhau.Tưởng tượng, kỳ ảo có nhiều nghĩa thường nh­ng ë ®©y ®­îc hiÓu lµ chi tiÕt kh«ng cã thật, t/g DG sáng tạo nhằm mục đích định Về vấn đề này chúng ta hiểu kü h¬n ë bµi TLV kể chuyện tưởng tượng mà các em häc thêi gian tíi -Trong truyÒn thuyÕt CR, CT c¸c chi tiÕt tưởng tượng, kỳ ảo có ý nghĩa: Tô đậm tính chất kỳ lạ, lớn lao, đẹp đẽ người VN, kiÖn thÇn kú hãa, linh thiªng hãa nguån gèc nòi giống DT, để chúng ta thêm tự hào, tin yªu, t«n kÝnh tæ tiªn, DT m×nh vµ cßn lµm t¨ng søc hÊp dÉn cña TP C©u truyÖn nhÊn m¹nh sù thËt nµo lÞch sö ? - Nhà nước đầu tiên là Văn Lang, vua Hùng Vương lập kinh đô Phong Châu … Em h·y nªu ý nghÜa cña truyÒn thuyÕt CR,CT ? Lop6.net (3) -TruyÖn gi¶i thÝch, suy t«n nguån gèc cao quí, thiêng liêng cộng đồng người Việt từ bao đời, người Việt tin vào tính chất xác thùc cña nh÷ng ®iÒu “truyÒn thuyÕt “ vÒ sù tÝch tæ tiªn vµ tù hµo vÒ nguån gèc dång giống tiên rồng đẹp, cao quí, linh thiªng cña m×nh - Đề cao nguồn gốc chung và biểu ý - Dân tộc ta có từ lâu đời,trải qua các nguyện đoàn kết, thống nhât nhân dân triều đại HV ta miền đất nước Người VN dù miền xuôi hay miền ngược đề chung cội nguồn, vì phải luôn thương yêu, đoàn kết với - Phong Châu là đất tổ ? VB nµy ®­îc chia lµm mÊy ®o¹n, vai trß vµ ND chÝnh cña mçi ®o¹n? - D©n téc ta cã truyÒn thèng ®oµn kÕt, thèng nhÊt c Cñng cè - LuyÖn tËp : ( 3') - Em hiÓu thÕ nµo lµ truyÒn thuyÕt? - Truyền thuyết là truyện dân gian kể các NV và kiện có liên quan đến LS thêi qu¸ khø V× vËy truyÒn thuyÕt cã c¬ së LS , cèt lâi sù thËt LS - YÕu tè kú diÖu hoang ®­êng t¹o nªn søc hÊp dÉn vµ mµu s¾c thÇn kú cña truyÒn thuyÕt - Truyện rồng cháu tiên là truyền thuyết thời đại Hùng Vương – thời đại mở đầu LS VN d Hướng dẫn học sinh học bài nhà ( 3' ) - Häc thuéc ®n vÒ TruyÖn truyÒn thuyÕt - TiÕp tôc t×m c¸c yÕu tè cña thÓ lo¹i truyÖn c¸c v¨n b¶n Lop6.net (4) Ngµy so¹n :17/8/11 Ngµy d¹y : 19/8/11.D¹y líp :6A,C Ngµy d¹y : 20/8/11.D¹y líp :6B TiÕt ¤n tËp vÒ : Tõ vµ cÊu t¹o tõ tiÕng viÖt Mục tiêu cần đạt a VÒ kiÕn thøc : - Giúp hs nắm vững nào là từ và đặc điểm cấu tạo từ Tiếng ViÖt, cô thÓ lµ +Kh¸i niÖm vÒ tõ +§¬n vÞ cÊu t¹o tõ (tiÕng ) +Các kiểu cấu tạo từ ( từ đơn/ từ phức ; từ ghép / từ láy ) - Huy động k’t’ hs các loại VB mà hs đã biết - Hình thành sơ các k/n:VB , MĐ giao tiếp, phương thức biểu đạt b VÒ kÜ n¨ng -Rèn kỹ sử dụng từ chính sác và nhận biết đúng các kiểu VB đã häc, ý thøc t×m hiÓu c¸cVB c Về thái độ : - Yªu thÝch häc m«n ng÷ v¨n PhÇn chuÈn bÞ a ThÇy : nghiªn cøu bµi + soan gi¸o ¸n b Trß : Häc bµi cò TiÕn tr×nh lªn líp a KiÓm tra bµi cò (3’) :KT sù CB bµi míi cña hs NX, đánh giá * Vµo bµi ; §Ó gióp c¸c em n¾m v÷ng h¬n kiÕn thøc vÒ : Tõ vµ cÊu t¹o từ tiếng Việt ; Giao tiếp , Văn và phương thức biểu đạt Tiết học hôm chúng ta ôn tập lại các kiến thức đó … b Bµi míi : * Giới thiệu bài: học trước, các em tìm hiểu văn bản: Con Rồng, cháu tiên và báng chưng, bánh giày, các em đã thấy VB tạo nhiều từ, nhiều câu Vậy, nào là từ, đặc điểm cấu tạo từ TV ntn chóng ta trả lời các câu hỏi đó bài hôm Lop6.net (5) GV ? HS đọc ví dụ Hãy XĐ số lượng tiếng từ và số lượng từ VD ? - C©u v¨n trªn gåm tõ + Tõ cã tiÕng: cïng, vui + Tõ gåm tiÕng: Chóng em + Tõ gåm tiÕng…TÕt trung thu ? §v cÊu t¹o nªn tõ TV lµ g× ? ? Tõ lµ g× ? ? Nh¾c l¹i cho thÇy em hiÓu thÕ nµo lµ tõ đơn, nào là từ phức Từ đó rõ các từ đơn, từ phức VD ? ? Tõ ghÐp vµ tõ l¸y kh¸c ntn`? ? ? LÊy vÝ dô vÒ mét sè tõ phøc ? - QuÇn ¸o , dµy dÐp , s¸ch vë , bµn ghÕ … T×m nhanh c¸c tõ l¸y t¶ tiÕng nãi ? Nh÷ng tõ l¸y t¶ tiÕng nãi: åm åm, nheo nhÐo lÇu bÇu, khµn khµn, lÌ nhÌ… ? Tõ l¸y" thót thÝt" miªu t¶ c¸i g×? ? ? T×m nh÷ng tõ l¸y kh¸c cã cïng t/d Êy? T×m nhanh c¸c tõ l¸y t¶ tiÕng nãi? I Tõ vµ cÊu tõ tiÕng viÖt (22') VD: Chóng em vui tÕt trung thu - TiÕng lµ §V cÊu t¹o nªn tõ - Từ là ĐV ngôn ngữ nhỏ dùng để đặt câu - Từ gồm tiếng là từ đơn Từ gồm hoÆc nhiÒu tiÕng lµ tõ phøc - Từ gồm tiếng là từ đơn Từ gồm hoÆc nhiÒu tiÕng lµ tõ phøc - Nh÷ng tõ phøc ®­îc t¹o b»ng c¸ch ghÐp c¸c tiÕng cã quan hÖ víi vÒ nghÜa ®­îc gäi lµ tõ ghÐp Cßn nh÷ng tõ phøc cã quan hÖ l¸y ©m gi÷a c¸c tiÕng ®­îc gäi lµ tõ l¸y II Bµi tËp (14') Bµi tËp (SGK-15) - Tõ l¸y thót thÝt miªu t¶ tiÕng khãc -Nh÷ng tõ l¸y kh¸c còng miªu t¶ tiÕng khãc: nøc në, sôt sïi, r­ng røc … Bµi tËp 5(SGK- 15) HS h® theo nhãm ) Nh÷ng tõ l¸y t¶ tiÕng nãi: åm åm, nheo nhÐo lÇu bÇu, khµn khµn, lÌ nhÌ… c Cñng cè - LuyÖn tËp : ( 3') Lop6.net (6) -Tõ lµ g× ? -Thế nào là từ đơn?Thế nào là từ phức? d Hướng dẫn học sinh tự học nhà (1’) - Häc thuéc ghi nhí Ngµy so¹n :21/8/11 Ngµy d¹y : 23/8/11.D¹y líp :6A Ngµy d¹y : 24/8/11.D¹y líp :6C Ngµy d¹y : 26/8/11.D¹y líp :6B Tiết ôn tập giao tiếp ,văn và phương thức biểu đạt Mục tiêu cần đạt: a VÒ kiÕn thøc : - Ôn tập lại k’t’ hs các loại VB mà hs đã biết - Hình thành sơ các k/n:VB , MĐ giao tiếp, phương thức biểu đạt b VÒ kÜ n¨ng : -Rèn kỹ nhận biết đúng các kiểu VB đã học, ý thức tìm hiểu các VB c Về thái độ : - Yªu mÕn m«n tËp lµm v¨n ChuÈn bÞ : a GV :SGK + SGV-So¹n GA -1 tÊm thiÕp mêi; 1bµi b¸o b HS: CB bµi theo YC TiÕn tr×nh lªn líp a KiÓm tra bµi cò (3’) :KT sù CB bµi míi cña hs NX, đánh giá * Vào bài : Tiết học hôm thầy cùng các em ôn lại các kiến thức đã học : giao tiếp ,văn và phương thứu biểu đạt ? ? Khi muốn biểu đạt tư tưởng, t/c’, 1.VB và MĐ giao tiếp (15’) nguyện vọng cách đầy đủ, trọn vẹn cho người khác hiểu, thì em phải lµm nh­ thÕ nµo? - Phải biểu đạy đầy đủ, trọn vẹn điều m×nh muèn nãi mµ muèn vËy th× ph¶i t¹o lËp VB, nghÜa lµ nãi cã ®Çu , cã ®u«i , cã m¹ch l¹c, lÝ lÏ Em h·y lÊy mét sè vÝ dô vÒ v¨n b¶n Lop6.net (7) ? mµ em biÕt ? Qua t×m hiÓu c¸c VD, em h·y cho biÕt thÕ nµo lµ giao tiÕp ? ThÕ nµo lµ VB ? - Giao tiếp là HĐ truyền đạt, tiếp nhận tư tưởng, tình cảm phương tiện ngôn ng÷ - VB lµ chuçi lêi nãi miÖng hay bµi viÕt có chủ đề thống nhất, có LK, mạch lạc, vận dụng phương thức biểu đạt phù hợp để thực Mđích giao tiếp Kiểu VB và phương thức biểu đạt cña VB (10’) ? ? Em nµo cã thÓ kÓ mét sè VB cô thÓ tương ứng với kiểu VB đó? - VB tù sù: Tr×nh bµy diÔn biÕn sù viÖc: TruyÖn TÊm C¸m, B¸nh ch­ng, b¸nh giµy - VB miªu t¶: T¸i hiÖn t¹ng th¸i, sù vËt, người, VD: - V¨n biÓu c¶m bµy tá t×nh c¶m, c¶m xóc, VD: - Nghị luận: Bàn luận, nêu ý kiến đánh gi¸, VD: Bµi b×nh luËn c©u tôc ng÷ “Tay lµm hµm nhai…” - ThuyÕt minh: Giíi thiÖu ®®, t/c, phương pháp: VD thuyết minh địa danh næi tiÕng, vÒ thÝ nghiÖm s¸ch vËt lÝ - Hµnh chÝnh, c«ng vô: Tr×nh bµy ý muốn, định, thể quyền hạn, Trách nhiệm người và người, VD: §¬n xin nghØ häc, … Có kiểu VB và phương thức biểu đạt thường gặp? Lop6.net - Có kiểu VB thường gặp với các phương thức biểu đạt tương ứng: Tự sự, miªu t¶, nghÞ luËn, thuyÕt minh, hµnh chÝnh – c«ng vô Mçi kiÓu VB cã M§ giao tiÕp riªng (8) GV Hướng đẫn học sinh làm các bài tập LuyÖn tËp (10’) Bµi (T17) a, Tù sù b, miªu t¶ c, nghÞ luËn d, biÓu c¶m ®, ThuyÕt minh Bµi (T17) - TruyÒn thuyÕt Con Rång, ch¸u tiªn thuéc kiÓu VB tù sù, v× c©u truyÖn kÓ việc, kể người và lời nói, HĐ họ theo diễn biến định C Cñng cè - LuyÖn tËp ( 2' ) - Có kiểu VB và phương thức biểu đạt thường gặp? d Hướng dẫn học sinh tự học nhà (1’) - Häc thuéc ghi nhí (SGK – T17) - Làm bài tập còn lại, tìm phương thức biểu đạt 1vd Gi¶i thÝch t¹i ? Ngµy so¹n :24/8/11 TiÕt Ngµy d¹y : 26/8/11.D¹y líp :6A,C Ngµy d¹y : 27/8/11.D¹y líp :6B Tìm hiểu các đặc điểm truyện truyền thuyết v¨n b¶n " Th¸nh Giãng " Mục tiêu cần đạt a VÒ kiÕn thøc -Thấy truyện có nhiều yếu tố thần kỳ tạo nên vẻ đẹp rực rỡ người anh hïng b VÒ kÜ n¨ng : - GD hs lòng tự hào truyền thống yêu nước chống ngoại xâm c Về thái độ : - Giáo dục học sinh lòng yêu nước, tinh thần tự hào các anh hùng d©n téc PhÇn chuÈn bÞ a.GV: SGK +SGV –So¹n GA Lop6.net (9) b.HS: đọc kĩ VB +chú thích TiÕn tr×nh lªn líp a.KTBC (5’ ) Em h·y kÓ tãm t¾t l¹i truyÖn " Th¸nh Giãng " ? *GTB: Giê häc h«m nay, thÇy trß ta cung ®i t×m hiÓu ND, ý nghÜa vµ 1sè nÐt NT tiªu biÓu cña truyÒn thuyÕt Th¸nh Giãng (1’) b D¹y bµi míi: Các chi tiết tưởng tượng kì ảo , ý nghÜa cña c¸c chi tiÕt (27') ? ? ? Em hãy tìm các chi tiết tưởng tượng kì ¶o truyÖn ? Em h·y cho biÕt suy nghÜ cña em vÒ sù đời TG ? -Các chi tiết đó nói lên TG là chú bé khác thường Cả truyện người mẹ thụ thai TG (bà đồng trông thấy vết chân to liền đặt chân lên ướm thử, nhà bà thụ thai ), việc bà mang thai (12 tháng ) và khác thường TG sinh ra: Lªn t’ mµ vÉn ko biÕt nói , biết cười, biết Như chúng ta thấy đời TG rÊt kú l¹, hoang ®­êng Thông qua đời kỳ lạ đó, t/g’ DG muèn nhÊn m¹nh ®iÒu g× ? -T/g’ DG muèn nhÊn m¹nh: TG lµ Lop6.net …Một hôm, bà đồng trông thấy vết chân to, liền đặt bàn chân mình lên ­ím thö…Bµ thô thai …12 th¸ng sau sinh cËu bÐ mÆt mòi rÊt kh«i ng« Đứa trẻ lên ko biết nói, biết cười còng ch¼ng biÕt ®i - §øa bÐ bçng d­ng cÊt tiÕng nãi :” ¤ vÒ t©u vua s¾m cho ta ngùa s¾t, c¸i roi s¾t, vµ tÊm ¸o gi¸p s¾t ta sÏ ph¸ tan lò giÆc nµy -Chú bế vùng đứng dậy vươn vai cái bçng biÕn thµnh tr¸ng sÜ m×nh cao h¬n trượng, oai phong lẫm liệt Ngựa hí dài vang déi, phun löa … Bçng roi s¾t g·y tr¸ng sÜ nhæ nh÷ng côm tre c¹nh ®­êng quËt vµo giÆc (10) ? ? ? ? cậu bé khác thường, là người thần trời sai xuống giúp đỡ dân lành, vì người xưa qn rằng:Người a/h phải là người phi thường, có tài thần thánh Câu truyện từ đầu đã bao phủ chuỗi chi tiết khác thường, làm hấp dẫn người đọc từ đầu Đây còng lµ y/c cÇn cã kiÓu VB tù sù Theo em, chi tiết sứ giả tìm người cứu nước và lời nói đầu tiên TG có ý nghÜa g× ? -Sứ giả tìm người cứu nước tượng tr­ng cho lêi kªu gäi khÈn thiÕt cña non sông, đất nước trước nạn xâm lăng TiÕng nãi ®Çu tiªn cña TG lµ tiÕng nãi đòi đánh giặc, có thể nói lời TG lµ lêi cña c¶ DT cßn non trÎ buổi bình minh LS đã k’/ đ ý chÝ b¶o vÖ TQ, k’/® tµi n¨ng vµ søc m¹nh cña m×nh quyÕt chiÕn th¾ng kÎ thï Chi tiÕt nµy cã ý nghÜa g× ? - TG l¸ h×nh ¶nh cña ND ND lóc b×nh thường thì âm thầm, lặng lẽ giống Gióng năm ko nói ,chẳng cười nước nhà gặp nguy hiểm,thì họ mẵn cảm ,đứng cứu nước đầu tiên, Gióng, vua vừa kêu gọi ,đã đáp lời cứu nước, ko chờ đến V× Giãng bçng lín nhanh nh­ thæi lêi kªu gäi thø ? -Giãng bçng lín nhanh nh­ thæi v× p’ lớn nhanh có đủ sức mạnh, kịp đánh giặc cứu nước Sự lớn nhanh nh­ thæi còng lµ chi tiÕt k× l¹ kh¸c thường chú bé làng Gióng ? Hãy pt’ ý nghĩa việc bà vui lßng gãp g¹o thãc nu«i chó bÐ ? -Việc làm này nói lên ND ta yêu nước, mong Gióng lớn nhanh đánh giặc cứu nước -Thể t/c’ yêu thương đùm bọc ND Gióng, người a/h lớn nhanh để đánh giặc cứu nước, lớn lên che Lop6.net (11) ? chở, nuôi dưỡng ND =>Gióng là vị thần sinh từ ND ND nuôi dưỡng, Giãng tiªu biÓu cbo søc m¹nh toµn DT Sù thËt lÞch sö truyÖn (8') Truyền thuyết thường liên quan đến thật LS, theo em truyền thuyết TG có - Khảo cổ học đã CM thật LS liên quan liên quan đến thật LS nào? đến truyện TG +Vào thời đại Hùng Vương, C.tr tự vệ ngµy cµng trë nªn ¸c liÖt ngµy cµng trë nên ác liệt đòi hỏi p’ huy động sức mạnh +đồng +Số lượng và kiểu loại vũ khí người ViÖt cæ t¨ng lªn tõ giai ®o¹n Phïng Nguyên đến gđ Đông Sơn +Vào thời đại Hùng Vương, cư dân Việt cổ nhỏ đã kiên chống lại đạo quân X.L lớn mạnh để bảo vệ cộng đồng c Cñng cè - LuyÖn tËp ( 2’) Em h·y kh¸i qu¸t l¹i NT, ND cña truyÖn? - Hình tượng TG với nhiều màu sắc thần kì là biểu tượng rực rỡ ý thức và sức mạnh bảo vệ đ.n, đồng thời là thể qn và ước mơ ND ta từ buổi đầu LS người anh hùng cứu nước chống ngoại xâm d Hướng dẫn học sinh tự học nhà (2’) - Häc bµi :N¾m ®­îc ý nghÜa cña truyÖn + KÓ tãm t¾t truyÖn Lop6.net (12) Ngµy so¹n:27/8/11 Ngµy d¹y: 29 /8/11 D¹y líp : 6.A,B Ngµy d¹y: /9 /11 D¹y líp : C Tiết:5, Ôn tập : từ mượn , luyện chính tả Môc tiªu bµi häc : a VÒ kiÕn thøc : - Hiểu nào là từ mượn - RÌn chÝnh t¶ cho hs b VÒ kÜ n¨ng : - Bước đầu biết sử dụng từ mượn cách hợp lý nói và viết - Cã kÜ n¨ng nghe - viÕt c Về thái độ : - GD hs có thái độ đúng với từ mượn Thoải mái học môn ngữ văn ChuÈn bÞ a GV: SGK + SGV – so¹n gi¸o ¸n b HS: Häc bµi cò, chuÈn bÞ bµi míi theo yªu cÇu TiÕn tr×nh lªn líp : a KiÓm tra bµi cò * GTB (1’):Để giúp các em nắm vững kiến thức : Từ mượn và rèn chÝnh «m chóng ta sÏ … b D¹y bµi míi I Từ mượn (16') ? Em h·y cho biÕt thÕ nµo lµ tõ thuÇn ViÖt và từ mượn ? * Tõ thuÇn ViÖt lµ nh÷ng tõ ND ta s¸ng t¹o tõ *, Từ mượn là từ vay mượn tiếng nước ngoài để biểu thị SV, tượng, đặc điểm… mà TV chưa có từ thật thích hợp để biểu thị ? Bé phËn quan träng nhÊt cña vèn tõ mượn TV có nguồn gốc từ đâu ? Nêu cách viết các từ mượn ? Vì có kh¸c Êy ? Lop6.net * Bộ phận từ mượn quan trọng TV là từ mượn tiếng Hán (nguồn gốc Hán và tõ HV) Bên cạnh đó TV còn mượn từ số ng«n ng÷ kh¸c nh­ : tiÕng Anh, Ph¸p, Nga… (13) ? * Các từ mượn đã Việt hóa thì viết từ Việt Những từ mượn chưa ®­îc ViÖt hãa hoµn toµn viÕt ta dïng dấu gạch nối để nối các tiếng với Kể số từ mượn ? a, là tên các ĐV đo lường: - mÐt, ki-l«-mÐt, lÝt, ki-l«-gam b, là tên số phận xe đạp: - Ghi đông, pê đan, gác-đờ-bu… c, là tên số đồ vật: - Ra-®i-«, vi-«-l«ng, vi-«-la, pi-a-n« II RÌn chÝnh t¶ (20') Gv Đây là BT nghe-víêt để rèn luyện chính tả Các em cần chú ý viết đúng l/n, s/x - GV đọc cho HS chép chính tảđoạn từ :“ Ngày xưa ….các phương " ( Vb' Con rång ch¸u tiªn ) Gv đọc - Hs chÐp - Gv quan s¸t söa lçi chÝnh t¶ c Cñng cè - luyÖn tËp ( 2' ) - Qua bài em hãy trình bày ý hiểu mình từ Việt và từ mượn ? d Hướng dẫn học sinh tự học nhà (1’): - víêt để rèn luyện chính tả Lop6.net (14) Ngµy so¹n:27/8/11 TiÕt Ngµy d¹y: 06 /9/11 D¹y líp : 6.B Ngµy d¹y: /9 /11 D¹y líp : C Ngµy d¹y: /9 /11 D¹y líp : C ¤n tËp " T×m hiÓu chung vÒ v¨n tù sù " Mục tiêu cần đạt: a VÒ kiÕn thøc : - Nắm mục đích giao tiếp tự b VÒ kÜ n¨ng : - Có K/n sơ phương thức tự trên sở hiểu MĐ giao tiếp tự và bước đầu biết phân tích các việc tự c Về thái độ : - Gi¸o dôc HS cã ý thøc kÓ truyÖn linh ho¹t ChuÈn bÞ a GV: SGK + SGV – so¹n gi¸o ¸n b HS: Häc bµi cò, chuÈn bÞ bµi míi theo yªu cÇu TiÕn tr×nh lªn líp : a KiÓm tra bµi cò ( K kiÓm tra ) * GTB (1’): ý nghĩa và đặc điểm phương thức tự là gì ? Chúng ta cùng tìm hiÓu bµi häc h«m ? kể truyện để làm gì ? ? Phải kể ntn để người nghe hiểu ? - Đối với người kể cần phải dùng từ, câu, cách diễn đạt để thông báo, giải thích, cho người nghe hiểu, biết - Phương thức kể là kể việc có đầu có đuôi, có tính logic liên tục, có nguyên nhân, có kq’ để thể ý nghĩa đó Nếu ta kể lộn xén, ko cã ®Çu, cã ®u«i th× ko thÓ hiÓu ®­îc ND VB (c©u truyÖn) tøc lµ ko đạt MĐ giao tiếp Em h·y nªu diÔn biÕn chÝnh cña c©u truyÖn TG? ? * Kể truyện để biết, để nhận thức người, việc, vật, để khen, chê * DiÔn biÕn chÝnh cña c©u truyÖn 1) Sự gia đời TG Lop6.net (15) ? ? ? Ta có thể thay đổi các thứ tự các SV nµy ®­îc ko ? V× ? - C¸c SV trªn ®­îc s©u chuçi thµnh trình tự hợp lí , việc xảy trước thường là nguyên nhân dẫn đến SV x¶y sau cã vai trß giíi thiÖu cho việc sau , ko thể thay đổi trình tù cña SV nµy - KÓ mét chuçi sù viÖc theo tr×nh tù định nhằm thể ý nghĩa nào đó chính là tự - Trong kÓ mét SV ta ph¶i kÓ c¸c chi tiết nhỏ tạo nên việc đó , VD :Sự đời TG gồm các chi tiết : - Hai vî chång «ng l·o muèn cã - Bà vợ đồng, ướm thử vào vết ch©n to - Bµ cã thai 12 th¸ng míi sinh - §øa trÎ lªn mµ kh«ng biÕt nãi biÕt cười , em cho biÕt thÕ nµo lµ tù sù ? 2) TG biết nói và nhận nhiệm vụ đánh giặc 3) TG nín nhanh nh­ thæi 4) TG vươn vai thành tráng sĩ , cưỡi ngựa sắt , mặc áo giáp sắt cầm roi sắt đánh giÆc 5) TG đánh tan giặc 6) TG lªn nói , cëi bá ¸o gi¸p s¾t bay vÒ trêi 7) Vua phong lµ Phï §æng Thiªn v­ng , lËp đền thờ 8) Nh÷ng dÊu tÝch cßn l¹i cña Th¸nh Giãng * Tự ( kể chuyện )Là phương thức trình bµy mét chuçi c¸c sù viÖc , cuèi cïng dÉn đế kết thúc , thể ý nghĩa - Tự giúp người kể giải thích SV , tìm hiểu người , nêu vấn đề và bày tỏ thái độ khen chê Em hãy kể câu chuyện để giải thích vì Em hãy kể câu chuyện để giải thích vì Lop6.net (16) người VN tự xưng là Rồng, ch¸u Tiªn ? người VN tự xưng là Rồng, cháu Tiên ? - Tổ tiên người việt xưa là Hùng Vương lập nước Văn Lang, đóng đô Phong Châu Vua Hïng lµ trai cña LLQ vµ ¢u C¬ Long Quân người Lạc Việt (Bác Bộ VN ) mình rồng ,thường rong chơi thủy phủ Âu C¬ lµ g¸i dßng hä ThÇn N«ng, gièng tiên núi ,phương bắc Long Quân và Âu Cơ gặp nhau, lấy Âu Cơ đẻ bọc trăm trứng , trăm trứng nở trăm người người trưởng chọn làm Vua Hùng , đời đời nối tiếp làm Vua Từ đó để tưởng nhớ tổ tiên mình, người VN tự xưng lµ Cong Rång ch¸u tiªn c Cñng cè - luyÖn tËp ( 2' ) - Qua bµi em h·y cho biÕt thÕ nµo lµ tù sù ? d Hướng dẫn học sinh tự học nhà (1’): - Häc thuéc ghi nhí Lop6.net (17) STuÇ NgµyNgµy so¹n : 25/ 9/11 TiÕt 11: LËp Ngµy Ngµy d¹y : 27/9/11 D¹y líp : A Ngµy d¹y : 28/9/11 D¹y líp : B,C dµn ý cho v¨n tù sù 1/ Môc tiªu a / VÒ kiÕn thøc tù sù + - Gióp HS nhËn thøc ®­îc vÒ thÓ lo¹i v¨n tù sù N©ng cao kiÕn thøc vÒ thÓ lo¹i v¨n b / Về thái độ - Qua tiÕt häc gióp HS biÕt c¸ch lËp dµn ý chi tiÕt c / VÒ kÜ n¨ng - RÌn kü n¨ng lËp dµn bµi cho mét bµi v¨n 2/ ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh a -GV: So¹n gi¸o ¸n, tµi liÖu tham kh¶o Mét dµn ý chi tiÕt b-HS: đọc bài, học bài theo câu hỏi SGK trên lớp / TiÕn tr×nh bµi d¹y a KiÓm tra bµi cò: S¸ch, vë GV: Các em đã biết: Tự là (tức là kể chuyện) là phương thức trình bàymột chuỗi các việc, việc này dẫn đến việc kia, cuối cùng dẫn đến kết thúc, thể ý nghÜa -Tự giúp người kể, giải thích việc, tìm hiểu người, nêu vấn đề và bày tỏ thái độ khen chª -Để làm điều đó chúng ta trước hết phải lập dàn ý b / D¹y néi dung bµi míi: I/ Bè côc cña bµi v¨n tù sù GV: bài văn tự có phần? đó là nh÷ng phÇn nµo? HS: Cã phÇn + Më bµi Giíi thiÖu chung vÒ nh©n vËt vµ sù viÖc + PhÇn më bµi + Th©n bµi: KÓ diÔn biÕn cña sù viÖc + PhÇn th©n bµi + KÕt bµi: KÓ kÕt côc cña sù viÖc + PhÇn kÕt bµi GV: Më bµi nãi g×? Th©n bµi nãi g×? Lop6.net (18) KÕt bµi nãi g×? HS: Tr¶ lêi theo suy nghÜ II/ LËp dµn ý §Ò bµi: Em h·y kÓ mét c©u chuyÖn mÇ em thÝch b»ng lêi v¨n cña em? GV: Để lập dàn ý các em hãy - Tìm hiểu đề: tìm hiểu đề, Vậy theo em đề yêu cầu g×? HS: KÓ mét c©u chuyÖn mµ em thÝch b»ng chÝnh lêi v¨n cña em GV: Em hãy xác định nội dung cụ thể - Lập ý: đề là gì? HS: TruyÖn kÓ " Con Rång, ch¸u - Nh©n vËt: Tiªn" - Sù viÖc: - Nh©n vËt: L¹c Long Qu©n vµ ¢u C¬ - DiÔn biÕn: - Sù viÖc: Gi¶i thÝch nguån gèc cña - KÕt qu¶: người Việt Nam - ý nghÜa cña truyÖn - DiÔn biÕn: + LLQ thuéc nßi rång, trai thÇn Long N÷ + Âu Cơ Thần Nông xinh đẹp + LLQ vµ ¢u C¬ gÆp nhau, lÊy + ¢u C¬ sinh bäc tr¨m trøng + LLQ vµ AC chia lªn rõng xuèng biÓn + Con trưởng theo AC lên làm vua giải thích nguồn gốc người ViÖt nam C / Cñng cè , luyÖn tËp Dµn ý chi tiÕt: Më bµi: Trong kho tµng truyÖn truyÒn thuÕt, cæ tÝch ViÖt Nam ta cã rÊt nhiÒu c©u chuyÖn ly kú, hÊp dÉn Trong đó có câu chuyện giải thích nhằm suy tôn nguồn gốc người Việt Nam ta Đó chính lµ c©u chuyÖn "Con Rång, ch¸u Tiªn" - mét c©u chuyÖn mµ em thÝch nhÊt Th©n bµi: - Giíi thiÖu vÒ L¹c Long Qu©n: trai thÇn Long Nữ, thần mình rồng, sống nước,có søc khoÎ vµ nhiÒu phÐp l¹ - Giíi thiÖu vÒ ¢u C¬: cña ThÇn N«ng, xinh đẹp tuyệt trần Lop6.net (19) - L¹c Long Qu©n vµ ¢u C¬ gÆp nhau, yªu råi kÕt thµnh vî chång - ¢u C¬ sinh bäc tr¨m trøng, në tr¨m trai - LLQ vÒ thuû cung, AC ë l¹i nu«i mét m×nh - LLQ và AC chia con, kẻ xuống biển, người lên rõng - Con trưởng AC lên làm vua giải thích nguồn gốc người Việt Nam KÕt bµi Câu chuyện trên làm em thật cảm động Câu chuyÖn gióp em hiÓu biÕt râ h¬n vÒ nguèn gèc người dân Việt Nam chúng ta - giòng giống Tiªn, Rång c / Cñng cè , LuyÖn tËp - bài văn tự có phần? đó là phần nào? Nêu nhiệm vụ phần ? d/ Hướng dẫn học sinh tự học nhà; GV: Để lập dàn ý cho đề văn tự thì làm nào? Lop6.net (20) Ngµy so¹n:18/10/09 Ngµy d¹y :20/10/09 D¹y líp :6D Ngµy d¹y :24/10/09 D¹y líp :6C TiÕt 13: Ng«i kÓ vµ lêi kÓ v¨n tù sù 1/ Môc tiªu a / VÒ kiÕn thøc -Giúp HS hiểu ngôi kể và lời kể văn tự là quan trọng.Vì trên sở đã học lý thuyÕt nh»m gióp HS n©ng cao nhËn thøc vÒ ng«i kÓ b / Về thái độ -BiÕt vËn dung ng«i kÓ, lêi kÓ vµo lµm v¨n mét c¸ch linh hoat c / VÒ kÜ n¨ng -RÌn kü n¨ng viÕt v¨n cho HS 2/ ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh a-GV: So¹n gi¸o ¸n chi tiÕt, tµi liÖu tham kh¶o b-HS: Häc bµi vµ lµm bµi / TiÕn tr×nh bµi d¹y ¬ a KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp giê b Bµi míi: GV: Ng«i kÓ lµ g×? HS: Là vị trí giao tiếp mà người kể sử dụng để kể chuyện GV: Cã mÊy ng«i kÓ? KÓ tªn gäi ng«i kÓ? HS: cã ng«i kÓ: ng«i kÓ thø nhÊt vµ ng«i kÓ thø Gv: Nªu t¸c dung cña hai ng«i kÓ trªn? HS: Dùa vµo SGK tr¶ lêi I/ Ng«i kÓ v¨n tù sù - Ngôi kể thứ nhất: Tự xưng là tôi, người kể có thể kÓ trùc tiÕp nh÷ng g× m×nh nghe, m×nh thÊy, m×nh tr¶i qua, có thể trực tiếp nói cảm tưởng, ý nghĩ mình - Ngôi kể thứ ba: Người tự kể dấu mình đi, người kể có thể linh hoạt, tự diễn gì với nh©n vËt * VÝ dô minh ho¹ GV: TruyÒn truyÕt "Con Rång, ch¸u - TruyÒn truyÕt "con Rång, ch¸u Tiªn": §­îc kÓ Tiªn" ®­îc kÓ theo ng«i thø mÊy? theo ng«i thø ba HS: KÓ theo ng«i thø ba - " Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành chàng dế niên cường tráng Đôi càng tôi mÉm bãng Nh÷ng c¸i vuèt ë ch©n, ë khoeo cø cøng GV: Em h·y cho biÕt ®o¹n v¨n trªn dÇn vµ nhän ho¾t ThØnh tho¶ng, muèn thö sù lîi h¹i ®­îc viÕt theo ng«i kÓ thø mÊy? vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh Lop6.net (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn Ngữ văn Lớp 6 - Năm học 2011-2012,