0

Giáo án tự chọn Ngữ văn lớp 7

20 15 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2021, 19:41

I/MĐYC: Giúp HS biết nhận diên cụ thể và phân biệt rach ròi hai loại trên II/Tài liệu bổ trợ:SGK III/Noäi dung: HÑ cuûa GV vaø HS Noäi dung Căn cứ vào lý thuyết đã học 1/ Phân biệt từ lá[r] (1)Tuaàn :1 –Tieát :1 NS: 3/9/2007 VAÊN BAÛN NHAÄT I/MÑYC : -Củng cố kiến thức VBND -Nắm khái niệm, đề tài, chức năng, tính cập nhật II/Tài liệu bổ trợ : -SGK -Saùch tham khaûo III/ Noäi Dung: DUÏNG Noäi Dung HÑ cuûa GV vaø HS -VBnd có phải là khái niệm thể loại không ? -Những đặc điểm chủ yếu cần lưu ý khái niệm này laø gì? -Ở lớp các em đã học các VBND nào? ( Cầu long biên chứng nhân lịch sử,Động phong nha,Bức thư thủ lĩnh da đỏ) -Giáo Viên giới thiệu các VBND chương trình NV 7? (Cổng trường mở ra,Cuộc chia tay …búp bê,mẹ tôi,ca hueá treân soâng Höông ) -Nhận xét đề tài VBND? 1/ khaùi nieäm VBND : -không phải là khái niệm thể loại -khoâng chæ kieàu VB -chỉ đề cập đến chức năng,đề tài ,tính cặp nhaät 2/Đề tài phong phú : -thiên nhiên ,môi trường ,VHgd,chính trị,thể thao,đạo đức nếp sống 3/Chức : Bàn luận,thuyết minh, tường thuật, miêu tả, đánh giá…những vấn đề tượng, cuả đời sống ngườivà xã hội: -Chức VBND? -Em hieåu theá naøo laø naøo veà tính caäp nhaät? 3/Tính caäp nhaät: Là tính thời kịp thời ,đáp ứng yêu cầu đòi hoûi cuûa cuoäc soáng haøng ngaøy ,cuoäc soáng gắn với vấn đề cộng đồng xã hội IV/Dặn dò :Học thuộc bài-chuẩn bị đọc lại bài” cổng trường mở ra”-nắm cách phân tích tâm trạng Nhaân vaät Lop7.net (2) Tuaàn :1-T:2 NS:5/9/2007 TÂM TRẠNG NGƯỜI MẸ TRONG VB “CỔNG TRƯỜNG MỞ RA” I/MÑYC : -Bồi dưỡng tình cảm kính yêu mẹ -Reøn caùch phaân tích taâm traïng II/Tài liệu bổ trợ : -SGK III/ Noäi Dung: HÑ cuûa GV vaø HS Noäi Dung -Tóm tắt vb” Cổng trường mở ra’’ -Vbvieát veà taâm traïng cuûa ai?veà vieäc gì ? 1/ Toùm taét VB: VB viết tâm trạng người mẹ đêm không ngủ trước ngày khai trường đầu tiên -Tâm trạng người mẹ và đứa có gì khác ? -Hãy tường thuật lời tâm người mẹ?Người mẹ tâm với ? Cách viết này có tác dụng gì ? 2/Phân tích tâm trạng người meï: -Mẹ: thao thức không ngủ suy nghĩ trieàn mieân -Con:Thanh thaûn, nheï nhaøng, voâ tö -Mẹ nói với chính mình, tự ôn laïi kyû nieämcuûa rieâng mình  khaéc họa tâm tư tình cảm, điều sâu thẳm khó nói lời trực tiếp *Boäc loä taâm traïng -Vậy tâm trạng nhân vật thường biều ntn ? (suy nghĩ ,hành động lời nói…) -Qua hình ảnh người mẹ văn em có suy nghĩ gì người mẹ VN nói chung? -Em phải làm gì để tỏ lòng kính yêu mẹ 3/Bồi dưỡng tình cảm kính yêu mẹ: IV.Cuûng coá daën doø: -Chuẩn bị” thái độ, tình cảm và suy nghĩ người bố qua văn bản:Mẹ Tôi” Lop7.net (3) Tuaàn:2 Tieát:3-4 NS:9/9/2007 THÁI ĐỘ,TÌNH CẢM VAØ NHỮNG SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI BỐ QUA VB “MẸ TÔI” I /MĐYC: Bôì dưỡng tình cảm kính yêu bố II/Tài liệu bổ trợ: -SGK III/Noäi dung: HÑ cuûa GV vaø HS Noäi Dung -Tại thư chủ yếu miêu tả thái độ tình cảm và suy nghĩ người bố mà nhan đề VB là”Mẹ toâi”? -Thái độ bố nào qua lời nói vô lễ En-ri- cô ? Bố tức giận theo em có hợp lý không ? -Nếu em là En-ri-cô sau lỡ lời với mẹ thì em làm gì? Có cần bố nhắc nhở không ? -Theo em nguyeân nhaân saâu xa naøo khieán cho boá phaûi vieát thö cho En-ri coâ?( thöông ) Tại bố không nói thẳng với En-ri-cô mà p hải dùng hình thức viết thư ? -Em hãy liên hệ thân mình xem có lần nào lỡ gây việc khiến bố mẹ buồn phiền –hãy kể lại việc đó?(HS thảo luận) 1/Tìm hiểu nhan đề VB: -Nhan đề VB này tác giả đặt cho đoạn trích -Điểm nhìn đây xuất phát từ ngươì bố-qua caí nhìn người Bố mà thaáy thaáy hình aûnh vaø phaåm chaát cuûa người mẹ -Ñieåm nhìn aáy moät maët laøm taêng tính khách quan cho việc và đối tượng kể Mặt khác thể tình cảm và thái độ người kể 2/Thái độ, tình cảm, suy nghĩ bố -Thái độ buồn bã, tức giận *Tình yeâu thöông con,mong muoán phaûi bieát coâng lao cuûa boá meï -Vieäc boá vieát thö: +Tình caûm saâu saéc teá nhò vaø kín đáo nhiều không nói trực tiếp +Giữ kín đáo tế nhị ,vừa không làm người mắc lỗi lòng tự trọng *Ñaây chính laø baì hoïc veà cách ứng xử gia đình và ngoài xaõ hoäi 3/ Lieân heä baûn thaân: I/Vềà nhà:Chuẩn bị “người kể,ngôi kểtrong VB “Cuộc chia tay…Búp bê” Lop7.net (4) Tuaàn –Tieát:5-6 NGƯỜI KỂ,NGÔI KỂ TRONG VB:”CUỘC CHIA TAY Ngày soạn:12/9/2007 CỦA NHỮNG CON BÚP BÊ I/MÑYC: -Cũng cố người kể,ngôi kể VB -Bieát caùch duøng ngoâi keå caâu chuîeân II/Tài liệu bổ trợ: -SGK III/ Noäi dung: HÑ cuûa GV vaøHS Noäi Dung -Đọc xong chuyện em có nhận xét gì cách kể chuyeän cuûa taùc giaû? -Từ cách kể chuyện trên em dễ nhận nội dung vấn đề đăt truyện nào? (phong phú) Thể phương diện nào ? -Neâu nhaän xeùt cuûa em veà truyeän ngaén naøy? -Việc lựa chọn ngôi kể thứ có tác dụng gì? -Trong truyeän coù maáy caùch keå ? keå nhö vaäy coù taùc duïng gì? 1/Đánh giá cách kể tác giả: -Kể chân thật tạo sức truyền cảm khá mạnh khiến người đọc xúc động -Nội dung vấn đề đặt truyện khá phong phuù theå hieän caùc phöông dieän sau: + Phê phán bậc cha mẹ thiếu trách nhiệm với cái +Ca ngợi tình cảm nhân hậu sáng,vị tha hai em bé chẳng may rơi vào hoàn caûnh baát haïnh 2/Cốt truyện và nhân vật,có việc và chi tiết,cómở đầu vàkết thúc 3/ Người kể , ngôi kể: -Chọn ngôi kể thứ giúp tác giả thể cách sâu sắc suy nghĩ tình cảm vaø taâm traïng nhaân vaät -Maët khaùc keå theo ngoâi naøy cuõng laøm taêng thêm tính chân thực cuả truyện -Do sức thuyết phục truyện cao 4/Taùc duïng cuûa caùch keå chuyeän: -Cách kể miêu tả cảnh vật xung quanh vaø caùch keåbaèng ngheä thuaät mieâu taû taâm lyù nhaân vaät cuûa taùc giaû -Lời kể chân thành giản dị,phù hợp với tâm trạngnhân vật nên có sức truyền cảm IV/Về nhà:Tập tóm tắt Vb lớp 6-7 Lop7.net (5) Tuaàn :4 Tieát :7 -8 NS:20/9/2007 TẬP TÓM TẮT MỘT VB TỰ SỰ I/MĐYC : Học sinh rèn luyện khâu tóm tắt ,kể VB tự II/ Tài liệu bổ trợ :SGK III/ Noäi dung : HÑ cuûa GV vaø HS -Thế nào là tóm tắt VB VB tự ? -Khi tóm tắt cần chú ý đến yêu cầu gì ? Noäi Dung I/Thế nào là tóm tắt VB tự : -Là kể lại cốt truyện để người đọc hiểu noäi dung cô baûn cuûa taùc phaåm aáy -Khi toùm taét caàn phaûi chuù yù: +Phải vào yếu tố quan trọng tác phẩm là: việc và nhân vật chính (hoặc cốt truyện và nhân vật chính ) +Có thể xen kẻ các mức độ,những yếu tố bổ trợ: các chi tiết, các nhân vật phụ ,miêu tả biểu cảm,nghị luận đối thọai,độc thọai và độc thoïai noäi taâm -Em haõy neâu caùc tình huoáng cuoäc soáng maø emthaáy caàn phaûi vaän duïng kyõ naêng toùm taét VB tụu ? GV : + Lớp trưởng báo cáo vắng tắt cho côgiáo chủ nhiệm nghe tượng vi phạm nội qui lớp mình ( việc gì ?ai vi phaïm ? haäu quaû ? ) +Người đừơng kể lại cho nghe vụ tai nạn giao thông ( việc xảy đâu ? nào? Ai đúng ,ai sai? ) -Em coù theå neâu moät vaøi tieâu chuaån veà chaát lượng VB tự ? -HS có thể thực hành luyện tập tóm tắt VB tự tự chọn II/Chất lượng Vb tự thường thể caùc tieâu chuaån sau : -Đáp ứng đúng mục đích yêu cầu cần tóm tắt -Đảm bảo tính khách quan -Bảo đảm tính hòan chỉnh -Bảo đảm tính cân đối III/ Luyeän taäp toùm taét:HS toùm taétVB sau: -Ôâng lão đánh cá và cá vàng -Sôn tinh thuûy tinh -Cuộc chia tay búp bê IV/Veà nhaø:-Taäp toùm taét moät vaøi VB -Chuaån bò” taùc duïng cuûa VBND Lop7.net (6) Tuaàn :5 Tieát :9-10 NS:30/9/2007 TAÙC DUÏNG CUÛA VB NHAÄT DUÏNG I/MĐYC:Giúp hs cảm nhận đư ợc cái hay qua VBND II/Tài liệu bổ trợ : SGK 6,7 III/Noäi dung : HÑ cuûa Gvvaø HS Noäi Dung -Chương trình 6-7 các em đã học 1/ Noäi dung caùc VBND: -Lớp 6:Viết các di tích lịch sử,các danh lam VBND naøo? Em haõy keå teân? -Nội dung các VB này viết vấn đề gì? thắng cảnh ,thiên nhiên, môi trườg -Lớp 7:vấn đề quyền trẻ em,nhà trường,văn hoùa giaùo duïc -Veà phöông dieän noäi dung VBND ñöa coù phuø * Veà phöông dieän noäi dung,ngoøai yeâu caàu chung hợp với lứa tuổi các em không ? tư tưởng ,sự phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh sáng giản dị mà còn là cập nhật,gắn kết với đời sống đưa HS trở lại với vấn đề quen thuộc vừa gần gũi hàng ngày, vừa có ý nghĩa lâu dài,trọng đại mà tất chúng ta cùng quan tâm hướng tới -Hoïc xongVBND em haõy cho bieátVBND mang 2/Taùc duïng cuûa VBND: lại cho em lợi ích gì ? em hãy lấy ví dụ và phân Học VBNDkhông để mở rộng hiểu biết tòan tích ví dụ đó? diện mà còn tạo điều kiện tích cực để thực nguyên tắc giúp HS hòa nhập với cuôïc sống xã hội, rút ngắn khỏang cách nhà trường và xã hoäi IV/ Daën doø: Thuoäc baøi -Chuẩn bị” các lọai đại từ tiếng việt” Lop7.net (7) Tuaàn :6 Tieát:11 NS:6/10/2007 CÁC LỌAI ĐẠI TỪ TIẾNG VIỆT I/MĐYC:Cũng cố từ loại II/Tài liệu bổ trợ -Saùch baøi taäp -SGK III/Noäi dung: Hñ cuûa GV vaø HS -Nhắc lại đại từ là gì? -Đại từ có đặc điểm? ( HS chú trọng đặc điểm đầu ) -GV:Nguyễn kim thản chia đại từ thành ba lọai lớn ( đại thể từ,đại vị từ,đại từ nghi vấn) -Cuốn ngữ pháp tiếng việt UBKHXH chia đại từ gần trên -Nguyễn hữu Quỳnh chia thành loại:Đại từ xưng hô,chỉ định vật,đại từ định không gian thời gian, đại từ trạng thái,đại từ số lượng ,đại từ để hỏi -Bây em hãy vẽ sơ đồ đã học? Noäi dung 1/Đặc điểm đại từ : -Đại từ không làm tên gọi cho vật,họat động,tính chất số lượng … đại từ trỏ vật gì,họat động tính chất gì,số lượng bao nhiêu là thuợc ngữ caûnh - Đại từ có tác dụng thay cho danh từ ,động từ,tính từ số từ đã nói đến phát ngôn Đại từ thay cholọai từ nào thì có vai trò cú pháp giống lọai từ đó Ví dụ:Danh từ có thể làm chủ ngữ ,định ngữ,bỗ ngữ thì đại từ thay cho danh từ có thể đóng các vai trò đó -Đại từ không đứng làm phận trung tâm để cấu tạo cụm từ Ví dụ:Đại từ trỏ người,sự vật như: tôi,mày ,chúng nó… không có các định ngữ danh từ 2/Các lọai đại từ: *Đại từ để trỏ: +Trỏ người,sự vật +Trỏ số lượng +Trỏ họat động ,tính chất *Đại từ để hỏi: +Hỏi người,sự vật +Hỏi số lượng +Hỏi hoạt động,tính chất IV/Dặn dò: chuẩn bị”luyện tập đại từ” Lop7.net (8) Tuaàn:6 Tieát:12 NS:9/10/2007 LUYỆN TẬP ĐẠI TỪ I/MÑYC: -Rèn kỷ hiểu và sử dụng đại từ II/Tài liệu bổ trợ: -SGK Saùch baøi taäp III/Noäi dung: Hñcuûa GV vaø HS Noäi dung -HS nhắc lại các loại đại từ đã học? Cho ví dụ 1/Noäi dung baøi hoïc -Nhắc lại các loại đại từ raønh maïch? -Hãy tìm vài từ mà emđã học lớp 6? -Phân loại đại từ với từ lớp (Đây ,đó, này ,kia,ấy, nọ) -HS có ý thức dùng đại từ xưng hô đúng chuẩn mực phù hợp với văn hóa giao tiếp người vieät -GV đưa yêu cầu- HS thảo luận trả lời 2/Luyeän taäp: a/ Đối với các bạn cùng lớp,cùng lứa tuổi nên xưng hô nào cho lịch sự? Ơû trường lớp em có tượng xưng hô thiếu lịch không ? nên ứng xử nào với tượng đó ( HS thảo luận tự do) b/Em hãy so sánh so sánh khác số lương và ý nghĩa biểu cảm từ xưng hô tiếng việt với đại từ xưng hô ngoại ngữ mà em hoïc(tieáng anh, tieáng trung quoác, tieáng nga ) Giaûi: Đại từ xưng hô tiếng anh, pháp, nga,trung quốc ít từ xưng hô tiếng việt và nói chung laø coù tính chaát trung tính, khoâng mang yù nghóabieåu caûm V Daën doø: -Chuẩn bị “cơ chế tạo nghĩa từ láy tiếng việt” Lop7.net (9) Tuaàn:7-Tieát:13 NS:14/10/2007 CƠ CHẾ TẠO NGHĨA CỦA TỪ LÁY TIẾNG VIỆT I/ MĐYC:Hiểu và cố các chế tạo nghĩa từ II/Tài liệu bổ trợ: SGK III/Noäi dung: HÑ cuûa GV vaø HS Noäi Dung 1/Các loại từ láy: -HS nhắc lại các loại từ láy? Cho ví dụ loại -Từ láy toàn -Em hiểu nào là chế tạo nghĩa từ láy? -Từ láy phận 2/Cơ chế tạo nghĩa từ láy: Neâu caùc ñieåm caàn chuù yù? Caàn chuù yù caùc ñieåm sau: GV:Đối với loại từ láy, ngoài việc tim hiểu cấu -Có các từ láy tạo nghĩa dựa vào mô taïo coøn phaûi tìm hieåu yù nghóa cuûa noù nhöng nghóa phoûng aâm nhö: haû,oa oa ,tích từ láy rộng và phong phú taéc,gaâu gaâu… Dưa vào chế tạo nghĩa từ láy -Có các từ láy tạo nghĩa dựa vào đặc tính âm cuûa vaàn Chẳng hạn :Nhóm từ láy:lí nhí,li ti,ti hí…Tạo nghĩa dựa vào khuôn vần có nguyên âm I là nguyên âm có độ mở nhỏ nhất, âm lượng nhỏ nhất,biểu thị tính chất nhỏ bé,nhỏ nheï veà aâm ,hình daùng Traùi laïi:Ha haû,ra raû,sa saû,laõ chaõ…laïi tạo nghĩa dựa vào khuôn vần có nguyên âm a là nguyên âm có độ mở to nhất,âm lượng lớn nhất,biểu thị tính chất to lớn mạnh mẽ âm hoạt động -Trường hợp từ láy có tiếng gốc thì từ láy tạo nghĩa cách dựa vào nghĩa tiếng gốc vừa dựa vào hòa phối âm các tieáng taïo neân noù IV/Daën doø: Chuaån bò luyeän taäp tieát sau Lop7.net (10) Tuaàn :7-Tieát:14 NS:16/10/2007 LUYỆN TẬP TỪ LÁY I/MĐYC:-Rèn kỷ nhận biết từ láy -Phân biệt hai loại từ láy đã học II/Tài liệu bổ trợ:-SGK -SBT III/Noäi dung: HÑ cuûa GV vaø HS Noäi dung -HS nắm khái niệm và phân loại từ 1/Nội dung: -Nắm lại khái niệm và phân loại từ láy laùy ? 2/ Luyeän taäp: -Các từ trên có phải là từ láy a/Các từ: Máu mủ ,râu ria,tươi tốt,dẻo dai,tươi cười ,đông đ khoâng? Vì sao? ủ,quanh quẩn…là từ láy hay từ ghép? -Đây là từ ghép đẳng lập có các tiếng giống phụ âm đầu và vần - Cho HS đặt câu với các từ đã b/Ñaët caâu: -Coâ aáy coù thaân hình nhoû nhaén cho? -Chuyện nhỏ nhặt đừng để ý tới -Lan ăn nhỏ nhẻ miếng -Con ngöôì aáy raát nhoû nhen -Moùn tieàn nhoû nhoi naøy em coù theå giuùp caùc baïn hoïc sinh ngheøo -Hslaøm btaäp c/Caùc tieáng chuøa (trong chuøa chieàn), neâ(trong no nê),rớt(trong rơi rớt),hành (trong học hành) có nghĩa là gì? -Các từ:Chiền,nê,rớt,hành-có nghĩa gần nghĩa các tiếng kèm với nó +chieàn: chuøa(ngheä tónh) +đầy:căn +rớt:rơi +haønh :laøm Vậy nó là các từ láy IV/Dặn dò:Chuẩn bị” phân biệt từ láy và từ ghép” 10 Lop7.net (11) Tuaàn:8-Tieát:15,16 PHÂN BIỆT TỪ LÁY VAØ TỪ GHÉP NS:20/10/2007 I/MĐYC: Giúp HS biết nhận diên cụ thể và phân biệt rach ròi hai loại trên II/Tài liệu bổ trợ:SGK III/Noäi dung: HÑ cuûa GV vaø HS Noäi dung Căn vào lý thuyết đã học 1/ Phân biệt từ láy và từ ghép a/Từ láy:Đó là từ phức có hòa phối âm thanh(có giá trị hãy phân biệt tư láy và từ gheùp? bieåu tröng hoùa) Ví dụ:Nhấp nhô,đo đỏ (GV chia baûng thaønh hai -Từ láy có 2loại:từ láy toàn và từ láy phận -Nghĩa từ láy:Được tạo thành nhờ đặc điểm âm phaàncho HS phaân bieät roõ hôn) các tiếng-trong trường hợp tư láy có tiếng có nghĩa làm gốc(tiếng gốc) thì nghĩa từ láy có thể có sắc thái riêng so vơ í tiếng gốc sắc thái biểu cảm,sắc thái giảm nhẹ nhấn maïnh +phân loại b/Từ ghép:Đó là từ phức tạo cách ghép các tiếng có quan hệ với nghĩa +nghĩa từ láy? Ví dụ:Hoa hồng, xe đạp, quần áo… -Khái niệm từ ghép-phân loại? -Từ ghép có 2loại:Từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập +Nghĩa từ ghép chính phụ hẹp nghĩa tiếng chính +N ghĩa từ ghép đẳng lập khái quát nghĩa các -Cô cheá taïo nghóa? tieáng taïo noù _Cơ chế tạo nghĩa từ ghép +Từ ghhép chính phụ: Các tiếng để tạo từ ghép không bắt buột phải cùng trường nghĩa Tieáng phuï coù taùc duïng boå sung yù nghóa cho tieáng chính Nghĩa từ ghép hẹp nghĩa tiếng chính +Từ ghép đẳng lập: Các tiếng tư ghép đẳng lập đồng nghĩa, trái nghĩa, cùng vật, tượng gần gũi nhau(cùng trường nghĩa) Nghĩa các tiếng dung hợp với để tạo nghĩa từ ghép đẳng lập .Nghĩa từ ghép đẳng lập so với nghĩa các tiếng taïo neân noù raát ña daïng IV/Dặn dò: Chuẩn bị :Đại từ,từ láy ,từ ghép-xây dựng mo 11 Lop7.net (12) Tuaàn:9 Tieât:17-18 TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN CÓ SỬ DỤNG:ĐẠI TỪ , TỪ LÁY ,TỪ GHÉP NS:25/10/2007 I/MĐYC:HS thành thạo việc xây dựng đoạn văn có sử dụng ba loại từ treân II/Tài liệu bổ trợ:SGK III/Noäi dung: HÑ cuûa GV vaø HS -GV hướng dẫn cách xây dựng đoạn văn -GVhướng dẫn HS theo nhóm-mỗi nhóm chủ đề -Hsviết GV sữa chữa Noäi Dung I/Cách xây dựng đoạn văn: -Xaùc ñònh noäi dung -Xắp xếp ý theo thứ tự -Đoạn văn phải có:Mở đoạn,phát triển đoạn và kết đoạn II/Thực hành: 1/Đoạn văn mẫu: * Đoạn văn sử dụng từ láy,từ ghép …Thôi học trò đã hết,hoa phượng lại mình.Phượng đứng canh gác nhà trường,sân trường.Hè thịnh,mọi nơi buồn bã,trường ngủ,cây cối ngủ.C hỉ có hoa phượng thức để làm vui cho cảnh trường Hoa phượng thức,nhưng mệt nhoïc,muoán lim dim.Gioù qua hoa giaät mình,moät côn hoa ruïng (Trích Hoa Hoïc Troø-Xuaân Dieäu) *Đoạn văn có sử dung đại từ: Thảo thương nhớ ơi!mới ngày nào Thảo còn ngồi chung bàn với Hồng ,Minh,Ngọc mà Thảo đã theo cha mẹ vào thành phố Hồ Chí Minh,để cho bọn mình mong nhớ Thảo có nhớ lần chúng mình cùng dạo Hồ Tây,cùng chơi Thủ Lệ,cùng tham quan Ao Vua?Thảo có nhớ lần minh ốm dài,Thảo chép bài cho mình IV/Dặn dò:Chuẩn bị luyện viết đoạn văn tự 12 Lop7.net (13) Tuaàn:10 Tieát:19,20 VĂN TỰ SỰ –LUYỆN VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ NS:29/10/2007 I /MĐYC:Rèn kỷ viết đoạn văn II/Tài liệu bổ trợ:-SGK-Sách dàn bài III/Noäi dung: HÑ cuûa GV vaø HS Noäi Dung -Tự là gì? I/Tự Sự: -Khi keå caàn chuù yù yeáu toá naøo? -Laø keå chuyeän -Coù maáy caùch keå? -Khi keå caàn chuù yù:coát truyeän,nhaân vaät,caùc tình tieát dieãn truyeän -Sắp xếp các tình tiết theo thứ tự -Coù hai caùch keå:keå nguyeân vaên vaø keå saùng taïo -HS chép đề vào II/Luyeän vieát: -GVhướng dẫn vàchia nhóm Đề:Viết đoạn văn kể kỷ niệm thầy giáo hay cô vieát giáo mmà em nhớ mãi -GV sữa-Làm mẫu Maãu: MB:Gia ñình em theo boá chuyeån thò xaõ hôn moät naêm.Hoâm em có diäp thăm quê.Vừa lên xe,em đã nhận cô Nga,cô giáo dạy lớp 5A mà em quí mến.Em khoanh tay lễ phép chào cô và cô mỉm cười keó em ngồi xuoáng gheá beân caïnh.Coâ aân caàn hoûi thaêm tình hình hoïc taäp,sinh hoạt em và các bạn.Gặp cô em mừng lắm.Bao nhiêu kỷ niệm tốt đẹp cô đã trỗi dậy ký ức em… Một đoạn phần thân bài: Chín khuya cô cùng em trở trên đường lầy lội.Lúc chia tay,cô dặn em: Nếu mai Lâm chưa họcđược thì Đạt tới chép bài cho Lâm nhé!Bạn bè phải giúp đỡ lúc khó khăn,em ạ!Emtầng ngần đứng nhìn theo ánh đèn xa daàn maø loøng daâng leân nieàm kính phuïc vaø quí meán coâ voâ haïn IV/Daën doø: -Viết đoạn văn kể tâm sách bị bỏ quên -Cho biết khác văn miêu tảvà tự -Ôn lại miêu tả và tự 13 Lop7.net (14) Tuaàn :11-Tieát:21,22 NS:5.11.2007 SỰ KHÁC NHAU GIỮA TỰ SỰ VAØ MIÊU TẢ XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN TỰ SỰ CÓ KẾT HỢP MIÊU TAÛ I Mục tiêu cần đạt: -Giúp HS phân biệt hai loại trên -Bồi dưỡng, rèn luyện cho HS biết cách kết hợp II Tài liệu bổ trợ -SGK vaên III Noäi dung: HÑ cuûa GV vaø HS Noäi dung HÑ1: I Sự khác tự và miêu tả: -Cho HS phân biệt khác Văn tự sự: Vaên mieâu taû: -Nhằm kể lại chuỗi việc, -Nhằm tái lại đối tượng miêu tả và tự -HS thaûo luaän – cho vd moät việc này dẫn đến việc cuối (người,vật , cảnh vật) cho số đoạn văn đã học cuøng taïo thaønh moät keát thuùc người ta cảm nhận nó HÑ2: II Tập xây dựng đoạn văn tự kết hợp miêu tả: -HS tập xây dựng đoạn văn * Minh họa: Con còn nhớ ngày thơ bé, thường hay tự kết hợp với miêu tả chơi đùa đống rơm rạ góc sân Mỗi lần thế, bà lại phải -HS đọc, giáo viên sửa chữa còng lưng nhóm lại Nhưng chưa bà mắng Và nhớ lần bị sốt cao, bỏ bữa, bà phải dỗ dành mãi -GV đọc mẫu đoạn văn chịa ăn, vài miếng lại thôi Khi đó đâu biết có giọt nước mắt rơi trên hai gò má nhăn nheo, giọt nước mắt lặng lẽ Con còn nhớ, đêm trăng sáng luõn cuõn mang chieác choõng tre saân ngoài toùt vaøo loøng baø, nghe baø keå chuyeän IV Hướng dẫn nhà: -Xây dựng đoạn văn có chủ đề tự chọn 14 Lop7.net (15) Tuaàn 12 Tieát 23,24 NS: 10.11.2007 ÔN TẬP CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC TRUNG ĐẠI NHẤN MẠNH THỂ LOẠI CỦA CÁC TÁC PHẨM I MÑCÑ: - Heä thoáng kieán - Nắm các thể loại HS biết cách xác định II Tài liệu bổ trợ: - SGK III Noäi dung: Cho HS nhaéc laïi caùc taùc phaåm VHTÑ GV cho HS nêu lại thể loại tác phẩm Phân tích vài vấn đề còn khó HS Kieåm tra vieäc hoïc thuoäc loøng caùc taùc phaåm IV Hướng dẫn nhà: -Học thuộc các bài thơ, nắm nội dung, thể loại 15 Lop7.net (16) Tuaàn 13 Tieát 25-26 NS: 15.11.2007 CA DAO- DAÂN CA CÁC TÁC PHẨM TRỮ TÌNH I MTCÑ: - Củng cố thể loại dân gian giáo dục tình cảm cho HS qua ca dao dân ca - Nhấn mạnh thể loại trữ tình II Tài liệu bổ trợ: -SGK -Moät soá baøi ca dao III Noäi dung: HÑ cuûa GV vaø HS Noäi dung: HĐ1: nắm vững khái niệm ca I Ca dao, daân ca: Khaùi nieäm: dao daân ca vaø laáy vd minh hoïa - Ca dao laø gì? Daân ca laø gì ? -Chỉ các loại trữ tình dân gian kết hợp lời và nhạc, diễn tả đời - Lấy vd phân tích nghệ sống nội tâm người thuaät cuûa ca dao, daân ca + Ca dao là lời thơ dân ca + Dân ca là sáng tác kết hợp lời và nhạc * VD: HS laáy vd vaø phaân tích 2.Ngheä thuaät cuûa ca dao, daân ca: aån duï, nhaân hoùa, so saùnh , ñieäp ngữ HĐ2: HS nêu các tác phẩm trữ *VD: HS laáy vd vaø phaân tích II Các tác phẩm trữ tình:( dưạ vào SGK/ 180) tình đã học IV Về nhà:Tìm câu ca dao tục ngữ phân tích 16 Lop7.net (17) Tuaàn 14 NỘI DUNG TƯ TƯỞNG, TÌNH CẢM ĐƯỢC BIỂU HIỆN TRONG TÁC PHẨM TRỮ TÌNH Tieát 27-28 Ngày soạn: 24.11.2007 I MÑYC: - Bồi dưỡng tình cảm qua các tác phẩm đã học - HS rèn luyện tình cảm đó II Tài liệu bổ trợ: - SGK III Noäi dung: HÑ cuûa GV vaø HS Noäi dung HÑ1: I Caùc taùc phaåm: - HS naém caùc taùc phaåm Baøi ca nhaø tranh bò gioù thu phaù Qua Đèo Ngang trữ tình đã học? Nêu chính xác tên tác giả, tác Ngẫu nhiên viết nhân buổi quê phaåm? Sông núi nước Nam Tieáng gaø tröa Baøi ca Coân Sôn Caûm nghó ñeâm tónh Caûnh khuya II HÑ2:HS thaûo luaän, II Tình caûm bieåu hieän, HS caûm nhaän qua caùc taùc phaåm (SGK/180) nêu tình cảm biểu hieän qua caùc taùc phaåm - Em học tập điều gì qua caùc taùc phaåm treân ? IV Về nhà: Học thuộc lòng các tác phẩm đã học 17 Lop7.net (18) Tuaàn 15: Tieát 29-30 NS: 30.11.2007 ÔN TẬP TỪ GHÉP, TỪ LÁY, ĐẠI TỪ LUYEÄN TAÄP I MÑYC: - Củng cố loại từ trên - Biết cách sử dụng linh hoạt qua việc thực hành tổng hợp II Tài liệu bổ trợ: - SGK -Saùch baøi taäp III Noäi dung: HÑ cuûa GV vaø HS HÑ1: -Cho HS naém laïi khaùi nieäm vaø cho vd minh hoïa HÑ2: -Hãy phân loại từ láy toàn và từ láy phaän -Phân biệt từ láy với từ gheùp ñaúng laäp Noäi dung I Khaùi nieäm: - Từ láy, từ ghép, đại từ II Phân loại:(SGK/183) *VD: thăm thẳm, bần bật, đo đỏ, đèm đẹp… các tiếng không hoàn toàn giống các từ láy này gọi là từ láy toàn là có biến đổi âm cuối và điệu - Không nên lẫn lộn từ láy và từ ghép đẳng lập có các tiếng giống phụ âm đầu và vần như: máu mủ, râu ria, tươi tốt, dẻo dai, tươi cười, đông đủ, quanh quẩn, nảy nở, , - Đại từ: sơ đồ đại từ SGK/70 IV Về nhà: Học thuộc loại từ trên, biết vận dụng linh hoạt 18 Lop7.net (19) TỪ TRÁI NGHĨA , TỪ ĐỒNG NGHĨA ,TỪ ĐỒNG ÂM Tieát:31,32 LUYEÄN TAÄP Tuaàn:16 NS:10/12/2007 I/MÑYC: _Giúp HS tiếp tục rèn luyện ,cũng cố các loại từ đã học _Biết xác định và vận dụng linh hoạt II/Tài liệu bổ trợ: _ Saùch giaùo khoa _Saùch baøi taäp III/Noäi Dung: HÑ cuûa GV vaø HS _HÑ1:Noäi dung +HS neâu laïi khaùi nieäm +Phân biệt các loại từ trên Noäi Dung 1/ Từ đồng nghĩa:(SGK) 2/Từ trái nghĩa: _Traùi nghóa veà chieàu daøi :Daøi _ngaén _Traùi nghóa veà chieàu cao:Cao _thaáp _Traùi nghóa veà phöông dieän veä sinh: Saïch _baån _Traùi nghóa veà tính caùch :Hieàn _aùc * Các cặp từ trái nghĩa thường có khà tổ hợp cú phaùp gioáng *Người ta có thể lợi dụng tượng từ trái nghĩa để chơi chữ Ví duï:Traêng bao nhieâu tuoåi traêng giaø Nuùi bao nhieâu tuoåi goïi laø nuùi non HÑ 2:chia nhoùm cho HS luyeän taäp 3/Từ đồng âm: Trong văn chương người tathường lợi dụng tượng đồng âm với mục đích tu từ 4/ luyeän taäp: a/ hoàn thành các bài tập b/Viết đoạn văn III/Về nhà:Luyện tập viết đoạn văn có sử dụng các từ loại trên 19 Lop7.net (20) Tuaàn :17 Tieát :33,34 NS:17/12/2007 BIEÅU CAÛM VEÀ VAÄT_LUYEÄN TAÄP I/Muïc ñích yeâu caàu: _ Ôn lại thể loại biểu cảm _Luyện tập thực hành II/Tài liệu bổ trợ: _Saùch giaùo khoa _Saùch tham khaûo vaø saùch daøn baøi III/ Noäi Dung: Hñcuûa GV vaø HS Noäi Dung I/Noäi Dung: _HÑ1:OÂân laïi lyù thuyeát _ Khaùi nieäm: _ Noäi dung caàn löu yù laøm baøi _Daøn baøi: phaàn II/Thực hành luyện tập: _HĐ2:Thực hành * Đề bài:Cảm xúc khu vườn nhà em 1/Mở bài:Giới thiệu chung _Quê em đâu? _Khu vườn nhà em trồng loại cây gì? 2/Thân bài:Cảm nghĩ em đứng trước kku vườn: _Rất thích cùng bố sáng sáng thăm vườn, tận hưởng không khí thơm tho mát lành,được nhìn ngắm vẻ đẹp loài caây aên traùi _Vẻ đẹp vườn: Hoa nhãn nở rộ quyến rũ bướm ong Hoa xoài rụng xuống tóc xuống vai Hoa bưởi thơm ngát.Chôm chôm chín đỏ mùa hè ,bưởi vàng rộm mùa thu.Cuối năm,sầu rieâng troå boâng,thaùng tö thaùng naêm saàu rieâng chín,muøi thôm ñaëc bieät bay xa _Khu vườn đem lại nguồn lợi không nhỏ cho gia đình em 3/Keát baøi: Neâu caûm nghó cuûa em _thiên nhiên miền nam hào phóng ban tặng cho người nhieàu hoa thôm quaû ngoït _Mỗi lần dạo bước khu vườn sum sê cây trái tâm hồn em laâng laâng moät nieàm vui IV/Veà nhaø:Taäp bieåu caûm veà vaät nuoâi nhaø 20 Lop7.net (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn Ngữ văn lớp 7,