0

Giáo án Tự chọn Ngữ văn Lớp 6 - Chủ đề 2: Văn tự sự - Năm học 2006-2007 - Đặng Thị Thu

10 7 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2021, 20:49

- Trong thực tế làm văn dù kể chuyện người thật, việc thật hay kể chuyện tưởng tượng cũng có thể thay đổi thứ tự kể theo hướng đan xen các sự việc: từ hiện tạinêu kết quả quay trë l¹i qu[r] (1)§Æng ThÞ Thu Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n Tù chän Ngµy so¹n: th¸ng n¨m 2007 TiÕt 1,2: Trường THCS Ngô Gia Tự Chủ đề 2: văn tự Thêi gian tiÕt N¨m häc 2006-2007 Ngµy d¹y: th¸ng n¨m 2007 §Æc ®iÓm cña v¨n tù sù A/ Mục tiêu cần đạt - Gióp häc sinh hiÓu kh¸i niÖm v¨n tù sù, c¸c yÕu tè nghÖ thuËt c¬ b¶n t¹o nªn mét t¸c phÈm tù sù B/ Các bước lên lớp ổn định tổ chức: KiÓm tra bµi cò: - Em hiÓu thÕ nµo lµ nghÜa cña tõ ? Tõ nhiÒu nghÜa lµ g× ? Bµi míi : Hoạt động thầy Hoạt động trò ? Em hiÓu tù sù lµ g× ? Tự là phương thức chủ yếu để thông báo việc, tìm hiểu vật, đáp ứng nhu cầu người đọc người nghe ? Nh÷ng tr×nh tù - Tr×nh tù thêi gian v¨n tù sù ? - Tr×nh tù kh«ng gian - Trình tự đời nhân vật - Tr×nh tù sù viÖc ? Em hiÓu cèt truyÖn lµ g× ? - Cèt truyÖn lµ yÕu tè (c¬ b¶n) ®Çu tiªn cña v¨n tù sù - Là nét đặc trưng để phân biệt văn tự với phương thức biểu đạt khác văn miêu t¶, v¨n nghÞ luËn ? Cèt truyÖn dµi ng¾n - Tïy thuéc vµo quy m« dµi ng¾n kh¸c cña t¸c phô thuéc vµo ®©u ? phÈm Cốt truyện phải đảm bảo chuỗi việc nối tiếp mét thêi gian vµ kh«ng gian cô thÓ, cã nguyªn nh©n, cã diÔn biÕn, cã ®iÓm më ®Çu vµ ®iÓm kÕt thóc ? §iÓm chó ý vÒ cèt  Kết luận: Cốt truyện phải có ý nghĩa định truyÖn ? ? NÕu cèt truyÖn s¬ sµi,  Không đủ điều kiện để tạo nên tác phẩm hay, có nh¹t nhÏo, dÉn tíi hËu sức thuyết phục người đọc, người nghe qu¶ g× ? ? C¸c chÊt liÖu t¹o nªn  C¸c sù kiÖn víi c¸c t×nh tiÕt cô thÓ cèt truyÖn ? Ghi b¶ng I/ Kh¸i niÖm II/ C¸c yÕu tè nghÖ thuËt c¬ b¶n t¹o nªn mét t¸c phÈm tù sù a/ Cèt truyÖn b/ Nh©n vËt ? Nh©n vËt cã vai trß Nh©n vËt lµ mét yÕu tè nghÖ thuËt hÕt søc quan träng kh«ng ntn v¨n tù sù ? thÓ thiÕu ®­îc cña mçi t¸c phÈm tù sù - Nhân vật đóng vai trò quan trọng việc thể nhận thức nhà văn và việc thể chủ đề tư tưởng cña t¸c phÈm ? Nh©n vËt v¨n tù + Nhân vật là người xương thịt, có Các loại nhân sù ? vËt tên tuổi, diện mạo, tính cách, có đời riêng + Nh©n vËt lµ c¸c vÞ thÇn hoÆc b¸n thÇn nh­ thÇn Lop6.net (2) §Æng ThÞ Thu Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n Tù chän ? XÐt vÒ vai trß th× cã nh÷ng nh©n vËt nµo ? ? XÐt vÒ TT ®iÓm nh×n nhµ v¨n th× cã nh÷ng nh©n vËt nµo ? ? Việc đặt tên nhân vật nh­ thÕ nµo ? ? Số lượng NV thể hiÖn nh­ thÕ nµo ? ? Cho vÝ dô cô thÓ ? Trường THCS Ngô Gia Tự N¨m häc 2006-2007 tho¹i, truyÒn thuyÕt VD: ThÇn trô trêi, bµ N÷ Oa v¸ trêi, S¬n tinh, Thñy Tinh, Th¸nh giãng + Nh©n vËt lµ loµi vËt; thÓ hiÖn cuéc sèng, thÕ giíi người VD: DÕ mÌn, DÕ tròi, Bä Ngùa, Chuét Chï, Chuét nh¾t c¸c v¨n b¶n * NV chính: là nhân vật xuất nhiều, đóng vai trò quan trọng việc thể chủ đề tác phẩm, chi phối toàn bé diÔn biÕn cèt truyÖn * NV phụ: xuất ít đóng vai trò bổ trợ VD: truyÒn thuyÕt Th¸nh Giãng: + Th¸nh Giãng lµ nh©n vËt chÝnh + Người mẹ, sứ giả, nhà vua, dân làng là nhân vật phụ - Nh©n vËt chÝnh diÖn, nh©n vËt ph¶n diÖn + Nh©n vËt chÝnh diÖn: lµ nh©n vËt tÝch cùc, thÓ hiÖn chuẩn mực đạo đức thời đại, giai cấp, tầng lớp nhà văn khẳng định, ca ngợi + Nhân vật phản diện: Thường là nhân vật mang tính xấu, trái với đạo lí, nhà văn miêu tả, xây dựng với thái độ phê phán, phủ định * Việc đặt tên nhân vật là vấn đề, thể dụng ý nghÖ thuËt cña t¸c gi¶ - Tên đẹp, quý: dành cho NV có T/c cao thượng-NV chính diÖn - Tªn xÊu dµnh cho kÎ ¸c, kÎ xÊu-NV pgh¶n diÖn - Đối với số trường hợp, nhà văn có thể gọi tên NV số đặc điểm nào đó ngoại hình, tính cách(Sọ Dừa, Lä Lem, ) hoÆc gäi tªn NV b»ng nghÒ nghiÖp: Ông lão đánh cá C« bÐ b¸n diªm B¸c tiÒu, «ng ng­ - Tác phẩm lớn, đồ sộ dung lượng chủ đề thì nhà văn thì nhà văn phải huy động số lượng NV lớn - T¸c phÈm ng¾n sè NV sÏ Ýt - ThËm chÝ cã nh÷ng truyÖn cchØ cã mét NV - Có chi tiết lớn: đóng vai trò chính để dẫn dắt cốt truyện - Có chi tiết nhỏ: đóng vai trò bổ trợ làm rõ chi tiết lớn VÝ dô : Trong truyÖn ngô ng«n §eo nh¹c cho mÌo cã mét chuçi nh÷ng (sù viÖc) chi tiÕt chÝnh: - Chi tiÕt thø nhÊt: C¶ lµng chuét tÒ tùu nghe «ng Cèng bµn kế mua nhạc buộc vào cổ mèo để ngăn ngừa hậu họa bị mèo b¾t r×nh, b¾t lÐn - Chi tiết thứ hai: Khi nhạc đã kiếm được, hội đồng chuột họp lại, đùn đẩy để cử người thực kế sách đeo nhạc cho mÌo - Chi tiÕt thø ba: Chuét Chï chËm ch¹p l·nh tr¸ch nhiÖm vừa thấy mèo nhe nanh, giương vuốt đã bỏ chạy khiến cho kÕ ho¹ch ho¹n toµn thÊt b¹i Lop6.net - Nh©n chÝnh vËt - Nh©n phô vËt - Nh©n vËt chÝnh diÖn, - nh©n vËt ph¶n diÖn - Việc đặt tên nh©n vËt - Số lượng NV I/ C¸c chi tiÕt nghÖ thuËt (3) §Æng ThÞ Thu Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n Tù chän Trường THCS Ngô Gia Tự N¨m häc 2006-2007 Cñng cè: Em hiÓu cèt truyÖn lµ g× ? C¸c nh©n vËt v¨n tù sù ? Hướng dẫn nhà: - Xem l¹i bµi - Học thuộc đặc điểm NV văn tự Ngµy so¹n: th¸ng n¨m 2007 TiÕt 3: Ngµy d¹y: th¸ng n¨m 2007 lêi kÓ vµ lêi tho¹i- thø tù kÓ v¨n tù sù A/ Mục tiêu cần đạt Gióp häc sinh n¾m ®­îc: - Lêi kÓ vµ lêi tho¹i, thø tù kÓ v¨n tù sù, t¸c dông cña nã B/ Các bước lên lớp ổn định tổ chức: KiÓm tra bµi cò: Lop6.net (4) §Æng ThÞ Thu Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n Tù chän Trường THCS Ngô Gia Tự N¨m häc 2006-2007 - Em hiÓu cèt truyÖn lµ g× ? - Nªu hiÓu biÕt cña em vÒ NV v¨n tù sù ? Bµi míi : Hoạt động thầy Hoạt động trò Lêi kÓ vµ lêi tho¹i v¨n tù sù ph¶i thËt sù c«ng dông Ghi b¶ng I/ Lêi kÓ vµ lêi tho¹i Lêi kÓ ? Em hiÓu thÕ nµo lµ lêi kÓ ? - Lêi kÓ lµ lêi dÉn d¾t cèt truyÖn, giíi thiÖu thêi gian, kh«ng gian VD: Ngµy xöa, ngµy x­a, ë t¹i mét lµng nä + hay “Buæi s¸ng h«m Êy” “Cã lÇn ” “Mét h«m ” + hoÆc lêi kÓ vÒ sù viÖc diÔn truyÖn: “Ngay nhÞp trống đầu Quắm đen đã lăn xả vào ông Cản Ngũ đánh ráo riÕt” - Lêi kÓ cßn lµ lêi giíi thiÖu nh©n vËt – giíi thiÖu vÒ lai lịch, tên tuổi, đặc điểm, hình dáng, tính tình * Khi viết lời kể chú ý: - Lời kể phải rõ ràng, kín đáo, ý nhị Không nên quá cầu kì, dµi dßng - Lêi kÓ ph¶i phï hîp ng«i kÓ Lêi kÓ ph¶i hÕt søc linh ho¹t ? Lêi kÓ linh ho¹t bao Lêi kÓ bao gåm: gåm nh÷ng g× ? + Bao gồm trần thuật(thông báo việc), miêu tả(tả người, t¶ c¶nh) + Tường thuật(ghi lại thời gian, không gian, diễn biến viÖc) Trong cïng mét ®o¹n v¨n tù sù ph¶i bao gåm tÊt c¶ c¸c h×nh thøc Êy ? Lêi tho¹i ph¶i nh­ thÕ Lêi tho¹i Lêi tho¹i ph¶i rÊt s¸ng t¹o nµo ? Người viết vă tự phải chọn lời thoại thật hợp với văn cảnh, hợp với nhân vật(liên quan đến tuổi tác, nghề nghiệp, tÝnh c¸ch) + Lêi NV lµ thiÕu nhi th× hån nhiªn, ng©y th¬, pha chót nòng nÞu + Lời NV là người già thì điềm đạm > Lời thoại có đệm chêm xen từ ngữ đưa đẩy để làm rõ thái độ nhân vật + Câu văn đối thoại không thiết phải đầy đủ kết cấu chủ vị, có thể dùng kiểu câu tỉnh lược - Thông thường lời thoại văn tự làm cho NV bổ trợ cho lời dẫn truyện Nhưng có trường hợp tác giả lại dùng chính lời thoại làm yếu tố để toát lên nội dung chủ đề tác phẩm II/ Thø tù kÓ ? Nêu thứ tự kể - Kể theo thứ tự thời gian, chuyện xảy trước kể trước, văn tự v¨n tù sù ? chuyÖn x¶y sau kÓ sau - Ta còng cã thÓ kÓ truyÖn theo tr×nh tù c¸c nh©n vËt KÓ diễn biến đời NV này chuyển sang kể diễn biến đời NV khác Trong thùc tÕ c¸c nhµ v¨n kh«ng m¸y mãc tu©n thñ mét cách kể mà thường có phối hợp đan xen trình tự thời Lop6.net (5) §Æng ThÞ Thu Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n Tù chän Trường THCS Ngô Gia Tự N¨m häc 2006-2007 gian với đời NV Tr×nh tù thêi gian còng cã thÓ d¶o lén: §i tõ hiÖn t¹i quay quá khứ Nhắc lại quá khứ để lại trở với thực VD: Truyện “Chiếc lược ngà” Nguyễn Quang Sáng Cñng cè: Em hiÓu thÕ nµo lµ lêi kÓ ? Lêi tho¹i v¨n tù sù ? Hướng dẫn nhà: - Xem l¹i bµi - N¾m ®­îc lêi kÓ, lêi tho¹i - Thø tù v¨n tù sù Ngµy so¹n: th¸ng n¨m 2007 TiÕt 4,5: Ngµy d¹y: th¸ng n¨m 2007 nh÷ng l­u ý lµm v¨n tù sù A/ Mục tiêu cần đạt Gióp häc sinh n¾m ®­îc: - Khi lµm bµi v¨n tù sù ta cÇn l­u ý ®iÓm g×? Về xác định cốt truyện và tạo tình huống, cách xây dựng nhân vật, cách viết lời kể, lời thoại Cách xÕp bè côc C¸ch vËn dông v¨n miªu t¶ tù sù B/ Các bước lên lớp ổn định tổ chức: KiÓm tra bµi cò: Bµi míi : Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi b¶ng 1/ C¸ch x¸c - Cốt truyện phải có nhiều tình tiết với diễn biến định cốt truyện phong phó vµ t¹o t×nh ? Cốt truyện văn Không nên chọn cốt truyện khá đơn giản Dù là kể chuyện tự phải nào ? người thực, việc thực, hay kể chuyện sáng tạo thì cốt truyện Lop6.net (6) §Æng ThÞ Thu ? T×nh truyÖn? tiÕt Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n Tù chän Trường THCS Ngô Gia Tự N¨m häc 2006-2007 còng ph¶i b¾t rÔ tõ hiÖn thùc cuéc sèng Có thể có hư cấu, tức là thay đổi, thêm bớt để cốt truyện hay hơn, hấp dẫn tránh bịa đặt cốt truyện Kh«ng ®­îc ®­a vµo cèt truyÖn nh÷ng t×nh tiÕt phi lÝ, thiÕu thùc tÕ - Trong chuỗi các tình tiết đưa vào cốt truyện, người kể phải biết xác định tình tiết nào là chính, tình tiết nào là phô, biÕt nhÊn vµo t×nh tiÕt quan träng - Cần tạo tình truyện XD tình đặc sắc là yếu tố định thành công cốt truyÖn 2/ Thao t¸c x©y - Lựa chọn số lượng nhân vật phù hợp với cốt truyện, xác dựng nhân vật định NV nào là chính, NV nào là phụ + Số lượng Nv không quá nhiều, không quá ít - NV dï chÝnh hay phô th× còng nªn ®­îc miªu t¶ víi mét ch©n dung cô thÓ(cã tªn tuæi, vãc d¸ng, trang phôc, diÖn m¹o, tÝnh t×nh) Quan tâm tới thao tác miêu tả ngoại hình để làm bật tÝnh c¸ch nh©n vËt + Việc đặt tên NV nên cân nhắc - NV ®­îc x©y dùng t¸c phÈm tù sù ph¶i xuÊt ph¸t tõ nguyên mẫu ngoài đời 3/ C¸ch viÕt lêi kÓ vµ lêi tho¹i - Lời kể, người viết văn tự phải biết cân nhắc, gọt giũa * Lêi kÓ - Lời kể phải rõ ràng kín đáo, ý nhị không nên quá cÇu k×, dµi dßng - Lêi kÓ ph¶i hÕt søc linh ho¹t - Lêi kÓ ph¶i phï hîp víi ng«i kÓ Khi viết lời thoại phải nắm đặc điểm tính cách, tuổi * Lời thoại t¸c, nghÒ nghiÖp, giíi tÝnh cña c¸c NV tham gia héi tho¹i ? Thông thường người 4/ C¸ch s¾p xÕp Thông thường người ta thường theo thứ tự việc gì diễn bố cục ta kÓ theo c¸ch nµo? trước kể trước, việc gì diễn sau kể sau Cách kể này tu©n thñ mét kiÓu dµn bµi cã phÇn râ rÖt: - PhÇn më bµi: Giíi thiÖu chung vÒ NV vµ sù viÖc - PhÇn th©n bµi: KÓ diÔn biÕn sù viÖc - PhÇn kÕt bµi: KÓ kÕt thóc cña sù viÖc ? Nhược điểm cách  Kể không sáng tạo, chí gợi cho người đọc kÓ trªn ? cảm giác đơn điệu - Trong thực tế làm văn dù kể chuyện người thật, việc thật hay kể chuyện tưởng tượng có thể thay đổi thứ tự kể theo hướng đan xen các việc: từ tại(nêu kết quả) quay trë l¹i qu¸ khø(lÝ gi¶i nguyªn nh©n, diÔn biÕn) NÕu kÓ theo c¸ch nµy th× c¸ch triÓn khai c¸c phÇn bè côc bµi v¨n tù sù còng sÏ rÊt ®a d¹nh, phong phó ? PhÇn më bµi viÕt nh­ PhÇn më bµi kh«ng nhÊt thiÕt lµ ®o¹n v¨n giíi thiÖu thÕ nµo ? NV vµ sù viÖc mµ cã thÓ chØ b»ng c©u giíi thiÖu thêi gian, kh«ng gian, miªu t¶ c¶nh vËt nªu t©m tr¹ng, ý nghÜ cña NV Còng cã thÓ më ®Çu b»ng mét tiÕng gäi, mét vµi c©u đối thoại ngắn ? PhÇn kÕt thóc ? KÕt thóc b»ng mét vµi c©u giíi thiÖu kh«ng gian, thêi Lop6.net (7) §Æng ThÞ Thu Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n Tù chän Trường THCS Ngô Gia Tự N¨m häc 2006-2007 gian, miêu tả cảnh vật, không khép lại vấn đề mở hướng suy nghĩ 5/ C¸ch vËn Trong phương thức tự sự, văn miêu tả đóng vai trò dụng văn miêu quan träng t¶ tù sù - Bøc tranh t¶ c¶nh thiªn nhiªn lµm nÒn cho c©u chuyện(đêm sáng trăng, buổi chiều hè, sân trường, mét ngâ phè, mét b·i cá sau lµng.) - Bức tranh tả cảnh sinh hoạt cụ thể, sinh động(một buổi lao động, cảnh trò chơi, cảnh gia đình sinh hoạt.) - Ch©n dung c¸c NV: nh÷ng t©m tr¹ng cô thÓ - Khi lµm mét bµi v¨n tù sù chó ý sö dông v¨n miªu t¶ đúng lúc, đúng chỗ và hợp lí - Ngoài câu văn trần thuật, người viết nên chú trọng dïng nh÷ng tõ ng÷ cã søc gîi c¶m, gîi t¶ NhÊt lµ c¸c tõ láy tượng hình, tượng thanh, câu văn giàu hình ảnh, nh¹c ®iÖu Cñng cè: Nªu c¸ch s¾p xÕp bè côc v¨n b¶n ? Hướng dẫn nhà: - Xem l¹i bµi - N¾m ch¾c néi dung kiÕn thøc bµi Lop6.net (8) §Æng ThÞ Thu Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n Tù chän Trường THCS Ngô Gia Tự Ngµy so¹n: th¸ng n¨m 2007 N¨m häc 2006-2007 Ngµy d¹y: th¸ng n¨m 2007 TiÕt 6: bµi tËp luyÖn tËp v¨n tù sù A/ Mục tiêu cần đạt Gióp häc sinh n¾m ®­îc: Chuçi sù viÖc v¨n tù sù, biÕt chän läc sù viÖc B/ Các bước lên lớp ổn định tổ chức: KiÓm tra bµi cò: - Khi x©y dùng nh©n vËt ph¶i chó ý ®iÓm g× ? Bµi míi : Hoạt động thầy Gi¸o viªn nªu yªu cÇu bµi tËp GV nªu yªu cÇu BT Hoạt động trò Ghi b¶ng TruyÒn thuyÕt “B¸nh ch­ng, b¸nh giÇy” thuéc kiÓu v¨n Bµi tËp b¶n nµo ? V× em biÕt nh­ vËy ? TruyÒn thuyÕt “B¸nh ch­ng, b¸nh giÇy”thuéc kiÓu v¨n b¶n tù sù v×: Truyện đã thể phương thức trình bày chuỗi các việc, việc này dẫn đến việc cuối cùng đến kết thóc, chuçi sù viÖc cã ý nghÜa Sù viÖc: - Vua Hïng chän nèi ng«i, truyÒn ng«i - Chµng trai thø 18 n»m méng gÆp thÇn b¶o lÊy lóa gạo làm bánh lễ Tiên Vương - Chµng lÊy ®Ëu xanh, g¹o nÕp, thÞt lîn, l¸ dong gãi b¸nh - Ngày lễ Tiên Vương các lang mang lễ đến trình vua - Vua cho đem bánh lang Liêu làm để ăn, đặt tên bánh h×nh vu«ng lµ b¸nh ch­ng, h×nh trßn lµ b¸nh giÇy - Lang Liêu nối ngôi Tiên Vương - Từ nước ta lấy tục ngày Tết làm bánh chưng, bánh giÇy Chän läc nh÷ng sù viÖc mµ hai NV LÝ Th«ng vµ Th¹ch Bµi tËp Sanh đã làm: * LÝ Th«ng: - Lí Thông lừa Thạch Sanh canh miếu thờ để nộp mạng thay m×nh - LT cướp công giết chằn tinh TS - LT tiếp tục cướp công và hãm hại TS > LT tiªu biÓu cho phe ¸c, phe phi nghÜa * Th¹ch Sanh: - TS ®i canh miÕu thê thay LT vµ giÕt ®­îc ch»n tinh - TS bắn đại bàng bị thương - TS xuèng hang cøu c«ng chóa - TS ®­îc lÊy c«ng chóa - TS đánh đàn chống trả quân 18 nước chư hầu - TS thiết đãi cơm kẻ thua trận Cñng cè: - Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch tr×nh bµy c¸c sù viÖc v¨n b¶n tù sù ? Hướng dẫn nhà: - Xem l¹i bµi - §äc l¹i v¨n b¶n: “Em bÐ th«ng minh” s¾p xÕp chuçi sù viÖc theo tr×nh tù Lop6.net (9) §Æng ThÞ Thu Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n Tù chän Trường THCS Ngô Gia Tự Lop6.net N¨m häc 2006-2007 (10) §Æng ThÞ Thu Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n Tù chän Trường THCS Ngô Gia Tự Ngµy so¹n: th¸ng n¨m 2007 N¨m häc 2006-2007 Ngµy d¹y: th¸ng n¨m 2007 Tiết 7: đề bài luyện tập A/ Mục tiêu cần đạt Gióp häc sinh n¾m ®­îc: - Kể chuyện người bạn là kể việc gì ? - Phương pháp kể nào ? B/ Các bước lên lớp ổn định tổ chức: KiÓm tra bµi cò: Bµi míi : Giáo viên ghi đề bài lên bảng I/ Tìm hểu đề: - ThÓ lo¹i: kÓ chuyÖn - Nội dung: kể người bạn quen - Ngôi kể: người kể xưng tôi II/ ViÕt bµi Bµi viÕt ph¶i cã néi dung sau: - Më bµi: Giíi thiÖu b¹n míi quen, tªn b¹n - Th©n bµi: + GÆp b¹n hoµn c¶nh nµo? + B¹n häc ë ®©u ? + Giíi thiÖu m×nh víi b¹n + TÝnh t×nh cña b¹n + Hai người nói gì công việc nhau(công việc ngày, học tập, vui chơi) + Giäng ®iÖu nãi cña b¹n + Vào ngày học, chơi em và bạn làm gì ?(đá cầu, chơi cầu lông, quanh sân trường, ) + Khi cã ®iÒu vui, ®iÒu buån th× + Nếu có gì sai sót thì hai rút kinh nghiệm + Chúng tôi đã trở thành bạn thân + Tôi học kém bạn cố gắng để bạn - KÕt bµi: T×nh c¶m cña m×nh víi b¹n hiÖn t¹i, sau nµy II/ LuyÖn nãi - C¨n cø vµo phÇn chuÈn bÞ bµi GV gäi lªn b¶ng nãi - Häc sinh nhËn xÐt - Gi¸o viªn nhËn xÐt, bæ sung Cñng cè: - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc Hướng dẫn nhà: - Xem l¹i bµi - ViÕt thµnh bµi v¨n hoµn chØnh - Đọc lại truyện dân gian đã học Lop6.net (11)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tự chọn Ngữ văn Lớp 6 - Chủ đề 2: Văn tự sự - Năm học 2006-2007 - Đặng Thị Thu,