0

Giáo án tự chọn Ngữ văn lớp 6 - Chủ đề 3: Tiếng Việt

9 182 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2021, 02:43

Bài mới : Hoạt động Giaùo vieân - hoïc sinh Hoạt động 1 Hướng dẫn học sinh xác định các từ 20’ loại trong đoạn văn +Học sinh xác định : Danh từ, động từ, tính từ 4học sinh +Xác định 3 từ[r] (1)Giáo án tự chọn ngữ văn lớp Tieát Chủ đề : Tiếng Việt MỘT SỐ TỪ LOẠI I Muïc tieâu Giuùp hoïc sinh naém: - Một số từ loại Tiếng Việt mà em đã học - Chức :Danh từ, tính từ, động từ câu - So sánh các từ loại với II Chuaån bò : Giáo viên : Phương pháp tích hợp, bảng phụ Học sinh : Các khái niệm từ loại, ví dụ III Tiến trình hoạt động dạy – học : Ổn định lớp:1’ Kieåm tra chuaån bò baøi cuûa hoïc sinh Giới thiệu bài Bài : Hoạt động Giaùo vieân – hoïc sinh Noäi dung ghi baûng Hoạt động Hướng dẫn học sinh ôn lại các I.Ôân các từ loại : 15’ khái niệm từ loại - Hãy nêu các từ loại mà em đã học ?(danh từ, động từ, …) - Danh từ là gì ?Danh từ chia - Danh từ : làm loại ?(từ vật, Chỉ người và vật người…Có loại danh từ chung và Thường giữ vai trò chủ ngữ danh từ riêng) Ví duï: - Danh từ thường đóng vai trò gì câu ?(chủ ngữ) -Động từ là gì ? Và thường đóng vai trò gì câu ?(từ hoạt - Động từ : Chỉ hoạt động động, thường làm vị ngữ Thường làm vị ngữ caâu) Ví duï: - Tính từ là gì ?Và đóng vai trò gì câu ?(từ tính chất, màu - Tính từ : Tính chất, màu sắc….tính từ thường làm vị ngữ sắc caâu) Thường làm vị ngữ - Đại từ là gì ? Đại từ thường có - Đại từ :Thay vai trò gì câu ?(Dùng để Ví dụ: thay thế,chủ ngữ ) Lop6.net (2) Giáo án tự chọn ngữ văn lớp Hoạt động 23’ - Quan hệ từ là gì ?(nối, phụ từ) +Học sinh cho ví dụ cho các từ loại trên Hướng dẫn học sinh luyện tập _ Em hãy xác định từ loại bài thơ Bánh trôi nước –của Hồ Xuaân Höông?(hoïc sinh xaùc dònh các từ loại vừa ôn tập) +Giaùo vieân cheùp baøi thô leân baûng + Một học sinh chữa bài và các hoïc sinh khaùc nhaän xeùt, boå sung - Quan hệ từ : phụ từ, nối… Ví duï: II Luyeän taäp : Từ loại bài thơ : Bánh trôi nước Thân em vừa trắng lại vừa tròn- Bảy ba chìm với nước non- Rắn nát mặc dù tay kẻ nặn- Mà em giữ taám loøng son.(Hoà Xuaân Höông) IV Cuûng coá :6’ _ Các từ loại :Danh từ, động từ, tính từ, đại từ, …ví dụ cho loại + Daën doø : -Xác định các từ loại đoạn văn ……………………… …………………… Tieát Chủ đề 3: Tiếng việt từ loại đoạn văn I.Muïc tieâu Giuùp hoïc sinh - Xác định số từ loại đã học - Cách dùng các từ loại để diễn đạt - Viết đoạn văn có dùng nhiều tính từ II Chuaån bò : Giáo viên : Một đoạn văn mẫu, các từ loại Học sinh : Bảng hệ thống các từ loại III Tiến trình hoạt động dạy – học : Ổn định lớp 1’ Kiểm tra bài :5’ – Danh từ là gì? Động từ là gì? Ví dụ ? Giới thiệu bài: Lop6.net (3) Giáo án tự chọn ngữ văn lớp Bài : Hoạt động Giaùo vieân - hoïc sinh Hoạt động Hướng dẫn học sinh xác định các từ 20’ loại đoạn văn +Học sinh xác định : Danh từ, động từ, tính từ (4học sinh) +Xác định từ loại Hoạt động 13’ Hướng dẫn học sinh chữa bài tập - Đặt câu với từ vừa tìm (4hs leân baûng) -Hoïc sinh thaûo luaän laáy ví duï veà tính từ làm vị ngữ câu -Nêu khác động từ và tính từ ?(3hs) Noäi dung ghi baûng I Xác định các từ loại danh từ, tính từ, động từ đoạn văn sau: “Từ xưa đến nay, rừng là laù phoåi xanh cuûa người Nó có vai trò quan trọng là để trì sống, để người hít thở…Nạn phá rừng là nỗi lo cho caùc nhaø sinh thaùi” II Chữa bài tập: IV Cuûng coá 6’: -Các từ loại đã học (nêu các khái niệm)-đọc đoạn văn mẫu và danh từ làm chủ ngữ, động từ làm vị ngữ +Dặn dò : Tìm hiểu chức từ loại đóng vai trò gì câu ? ……………………… …………………… Tieát Chủ đề 3: Tiếng việt chức số từ loại câu I Muïc tieâu : Giuùp hoïc sinh : - Nắm chức năng, vai trò số từ loại câu - Vận dụng từ loại để đặt câu, diễn đạt… - Viết đoạn văn và xác định từ loại II Chuaån bò: Các từ loại đã học và đoạn văn có nhiều từ loại là đanh từ, động từ, tính từ III Tiến trình hoạt động dạy – học: Lop6.net (4) Giáo án tự chọn ngữ văn lớp Ổn định lớp 1’ Kiểm tra bài 5’: Nêu số từ loại đã học và cho ví dụ ? Giới thiệu bài: Vai trò và chức số từ loại đã học… Bài mới” Hoạt động Giaùo vieân – hoïc sinh Noäi dung Hoạt động 4’ Hoạt động 10’ Hoạt động 10’ Hoạt động 5’ Hướng dẫn học sinh nêu các khái niệm số từ loại đã học - Danh từ là gì? Tính từ ? Động từ? Cho ví dụ loại?(3hs) +Học sinh thảo luận và nêu các từ loại đã học, các học sinh khác góp ý, boå sung Hướng dẫn học sinh tìm hiểu chức số từ loại - Hoïc sinh xeùt ví duï sau vaø cho bieát danh từ đó đóng vai trò gì câu ?(Chủ ngữ? Vị ngữ? Hay thành phần khaùc?).Giaùo vieân ghi baûng ví duï - Cho ví dụ danh từ làm vị ngữ caâu ? (2hs: nhaän xeùt vaø boå sung).Giaùo viên sửa chữa và cho ví dụ khác - Em hãy cho biết chủ ngữ là gì và đó laø thaønh phaàn gì caâu?(chuû theå hành động nói đến vị ngữ, laø thaønh phaàn chính caâu) -Ngoài ra, danh từ có vai trò gì câu nữa?(vị ngữ,phụ câu…) - Động từ có chức gì câu?(thường thường làm vị ngữ caâu) - Cho ví dụ động từ làm vị ngữ caâu ?(2hs neâu- Caùc hoïc sinh khaùc nhaän xeùt, boå sung) - Động từ có thể làm chủ ngữ câu không?(được- với điều kiện trước nó có từ kèm: sự, cuộc, nỗi, nieàm, côn, giaác ) Tính từ thường đảm nhiệm vai trò gì câu?(vị ngữ) Lop6.net I Ôn số từ loại đã hoïc: II.Chức từ loại: Ví duï 1: Hoa hồng này / đẹp CN VN Danh từ :CN câu 2.Động từ: VN Ví duï 2: Baïn Lan / haùt raát hay CN VN Tính từ : V N Ví duï 3: Nam / raát thoâng minh (5) Giáo án tự chọn ngữ văn lớp - Cho ví dụ vị ngữ là tính từ?(2hsCN VN hoïc sinh khaùc nhaän xeùt) III Luyeän taäp: Hoạt động +Hướng dẫn học sinh xác định các từ 5’ loại đoạn văn sau:(Đoạn đầu vaên baûn Cuoäc chia tay cuûa búp bê.) 5.Củng cố (5’): Chức danh từ, động từ, tính từ thường đảm nhiệm vai trò câu: chủ ngữ, vị ngữ.–Dặn dò: Tìm hiểu nguồn gốc,cấu tạo từ HánViệt ……………………… …………………… Tieát Chủ đề 3: Tiếng việt các cụm từ: danh từ, tính từ, động từ I Muïc tieâu: Giuùp hs naém: - Cấu tạo các cụm từ: Cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ - Chức các cụm từ trên câu - Kĩ mở rộng các từ loại: danh từ, động từ, tính từ II Chuaån bò: - Các cụm từ và mở rộng cụm từ - Đoạn văn có sử dụng cụm từ III Tiến trình các hoạt động trên lớp: 1.Oån định lớp(1’) Kieåm tra chuaån bò baøi cuûa hoïc sinh Giới thiệu bài: Bài mới: Hoạt động Giaùo vieân – hoïc sinh Nội dung cần đạt Hoạt động1 Hướng dẫn học sinh tìm hiểu vd I Xác định các ngữ danh từ, ngữ 15’’ và qua đó xác định từ loại, cụm động từ, ngữ tính từ: a- Nhanh cắt- cánh từ: danh từ, động từ, tính từ - Xem các nhóm từ sau đây và buồm ấy- văng bọt tứ tung cho biết nhóm từ nào là cụm b- Những đóa hoa hồng này động từ, cụm tính từ, cụm danh đẹp c-Dượng Hương Thư vượt từ ? - Nêu cấu tạo các cụm từ thác khác hẳn dượng Hương Thư đó? nhà Lop6.net (6) Giáo án tự chọn ngữ văn lớp Hoạt động 25’ - Cụm từ danh từ( ngữ danh từ)được cấu tạo phần?(3 phaàn) - Từ làm trung tâm cụm từ nào? (từ loại nào là cụm từ đó) - Cho vd ngữ danh từ và phân tích? (2hs ) - Vd ngữ động từ? - Vd ngữ tính từ? (3hs phaân tích vd treân) Hướng dẫn học sinh cho ví dụ các ngữ danh từ, động từ, tính từ * phaàn: Phần đầu- trung tâm- phần cuối - TT : Danh từ  Ngữ danh từ - TT : Tính từ  Ngữ tính từ - TT : Động từ  Ngữ động từ II Luyeän taäp: 1.Đặt câu có ngữ danh từ làm chủ ngữ: Ngữ động từ làm vị ngư.õ Ngữ tính từ làm vị ngữ * Caùc hoïc sinh laáy vd vaø leân vẽ sơ đồ xác định ngữ động từ bảng phân tích vẽ sơ đồ (4hs) câu sau đây: Chú Hai ngồi xuống thở không hôi Hoạt động (5’): Củng cố: ngữ(danh từ, động từ, tính từ)-chức ngữ pháp câu Daën doø: Tìm vaø ñaët caâu coù caùccuïm tö treân Tieát Chủ đề 3: Tiếng việt thaønh phaàn chính cuûa caâu I Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh: - Naém khaùi nieäm caâu, hai thaønh phaàn chính cuûa caâu - Kĩ xác định câu và đặt câu có đủ hai thành phần chính câu - Phaân bieät caâu ñôn vaø caâu gheùp II Chuaån bò: - Sơ đồ cấu tạo câu, Câu có hai thành phần chính C – V Lop6.net (7) Giáo án tự chọn ngữ văn lớp - Phieáu hoïc taäp, baûng phuï III Tiến trình các hoạt động trên lớp: Oån định lớp:1’ Kieåm tra chuaån bò duïng cuï cuûa hoïc sinh 3’ Giới thiệu bài Bài mới: Hoạt động Giaùo vieân – hoïc sinh Hoạt động Hướng dẫn học sinh tìm hiểu 10’ khaùi nieäm veà caâu - Câu là gì ? Câu cấu tạo nhö theá naøo? (Gợi ý: câu khác với từ, cụm từ) - Cho vd caâu?(3hs cho vd vaø nêu nào là câu? Cả lớp nhaän xeùt) +GV: Câu là đơn vị lời nói, diễn đạt ý trọn vẹn….câu có thể có nhiều thành phaàn….vd - Nêu dấu hiệu hình thức xaùc ñònh caâu? (cuoái caâu coù daáu caâu: daáu chaám, ! , ? ) - Cho vd câu có sử dụng dấu: !, ? vaø daáu chaám (3hs) Hoạt động Hướng dẫn xác định thành 21’ phaàn chính cuûa caâu: - Cho bieát hai thaønh phaàn chính câu? (chủ ngữ – vị ngữ ) - Vd caâu coù thaønh phaàn chính C–V? Nội dung cần đạt I Caâu laø gì ? - Đơn vị lời nói, diễn đạt moät yù troïn veïn - Đầu câu viết hoa và cuối câu coù daáu caâu: daáu chaám(daáu !, daáu: ? ) Vd: Dượng Hương Thư vượt thác II Hai thaønh phaàn chính cuûa caâu: VD: Thành phần chủ ngữ Thành phần vị ngữ Vd: Meï / veà C Hoạt động 10’ V Học sinh luyện tập viết đoạn III Luyện tập: văn theo chủ đề tự chọn Trong Viết đoạn văn và xác định chủ đó có ít câu và xác định ngữ, vị ngữ câu chủ ngữ, vị ngữ + hoïc sinh leân baûng ghi vaø veõ Lop6.net (8) Giáo án tự chọn ngữ văn lớp sơ đồ xác định chủ ngữ, vị ngữ câu + Lớp nhận xét, bổ sung Hoạt động (5’): - Cuûng coá: Caâu vaø thaønh phaàn chính cuûa caâu.Vd - Dặn dò: Viết đoạn văn và xác định C –V câu ……………………… …………………… Tieát Chủ đề 3: Tiếng việt Luyeän taäp Về từ, cụm từ và câu I.Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh naém: - Ba từ loại: danh từ, động từ, tính từ - Cụm từ và thành phần chính câu: C- V - Rèn luyện kĩ năng: Xác định từ loại, cụm từ và câu đoạn văn II Chuaån bò: - Đoạn văn có xác định từ loại, cụm từ và hai thành chính câu - Phiếu học tập, sơ đồ C-V III Tiến trình hoạt động trên lớp: Oån định lớp 1’ Kieåm tra chuaån bò baøi cuûa hoïc sinh Giới thiệu bài Bài mới: Hoạt động Giaùo vieân – hoïc sinh Nội dung cần đạt Hoạt động GV: Hướng dẫn học sinh ôn lại I Các khái niệm: từ, cụm từ các khái niệm từ, cụm từ và và câu 10’ caâu -ví duï : -Danh từ, động từ, tính từ ? Mùa xuân / đã đến - Cấu tạo cụm từ ? C V - Caâu vaø thaønh phaàn chính cuûa *muøa xuaân: D T caâu ? *đã đến rồi: Cụm ĐT - Chủ ngữ là gì ? Vị ngữ là gì ? - cho vd caâu vaø xaùc ñònh C-V ? HS: trả lời các câu hỏi trên và GV hướng dẫn thảo luận ghi vào Lop6.net (9) Giáo án tự chọn ngữ văn lớp phieáu hoïc taäp caùc khaùi nieäm treân * Các học sinh trao đổi phiếu cho để sửa chữa, đồng thời ghi câu đúng là điểm(chấm cheùo) * GV nhận xét, đánh giá bổ sung vaø cho vd minh hoïa, hoïc sinh tieáp tục vẽ sơ đồ cho vd HS laøm caùc baøi taäp, giaùo vieân II Luyeän taäp : Hoạt động nhận xét bổ sung Xaùc ñònh thaønh phaàn chính caùc caâu sau: 30’ a) Pheùp so saùnh coù nhieàu taùc dụng gợi hình, gợi cảm b) Đoàn Giỏi là nhà văn c) Baùc Hoà laø vò cha chung là Bắc Đẩu là vừng Thái Döông Hãy các từ loại: danh từ, động từ, tính tữ các câu treân Hoạt động (4’) -Củng cố: Các từ loại, cụm từ và thành phần chính câu -Dặn dò: Viết đoạn văn và các từ loại đã học Lop6.net (10)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn Ngữ văn lớp 6 - Chủ đề 3: Tiếng Việt,