0

(Luận văn thạc sĩ) áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chương oxi – lưu huỳnh nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh phổ thông

118 46 1
  • (Luận văn thạc sĩ) áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chương oxi – lưu huỳnh nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh phổ thông

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 20:26

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN PHẠM NGỌC ANH ÁP DỤNG MƠ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƢỢC TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG OXI – LƢU HUỲNH HÓA HỌC 10 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM HÓA HỌC HÀ NỘI – 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN PHẠM NGỌC ANH ÁP DỤNG MƠ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƢỢC TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG OXI – LƢU HUỲNH HÓA HỌC 10 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM HÓA HỌC CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MƠN HĨA HỌC Mã số: 8.14.01.11 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Phạm Thị Kim Giang HÀ NỘI – 2020 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu thực thực đề tài “Áp dụng mơ hình lớp học đảo ngược dạy học chương Oxi – Lưu huỳnh nhằm phát triển lực tự học cho học sinh phổ thơng” Luận văn hồn thành với cố gắng, nỗ lực thân, với giúp đỡ nhiệt tình thầy cơ, gia đình, bạn bè em học sinh Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu trường Đại học giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội, phòng Đào tạo, khoa Sư phạm, q thầy/cơ tận tình giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi để tác giả học tập, nghiên cứu trình thực luận văn Tác giả xin cảm ơn sâu sắc đến TS Phạm Thị Kim Giang hướng dẫn tận tình đầy tâm huyết suốt q trình học tập hồn thiện đề tài Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô giáo giảng dạy lớp Cao học chuyên ngành Lý luận phương pháp dạy học mơn Hóa học trường Đại học Giáo Dục truyển đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho suốt khóa học Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, quý thầy giáo, cô giáo em học sinh hai trường THPT Chúc Động, Trung tâm giáo dục thường xuyên Gia Lộc, Hệ thống giáo dục Học Mãi tạo điều kiện, giúp đỡ tác giả suốt trình thực đề tài Sau tác giả xin chân thành cảm ơn đến gia đình, người thân bạn bè ln ủng hộ, động viên để tác giả hồn thành luận văn Hà Nội, tháng 12 năm 2020 Tác giả luận văn Nguyễn Phạm Ngọc Anh i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Đầy đủ tiếng việt CNTT DH Dạy học ĐC Đối chứng GV Giáo viên HS Học sinh NL Năng lực NLTH Năng lực tự học NXB Nhà xuất PPDH Phương pháp dạy học 10 PTHH Phương trình hóa học 11 TN 12 TNSP Thực nghiệm sư phạm 13 THPT Trung học phổ thông 14 SV Công nghệ thông tin Thực nghiệm Sinh viên ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Chỉ số hành vi tiêu chí chất lượng lực tự học 12 Bảng 1.2.2 Sự khác lớp học đảo ngược lớp học truyền thống [10] 21 Bảng 2.2 Bảng kiểm quan sát đánh giá lực tự học giáo viên với học sinh 73 Bảng 2.3 Phiếu hỏi học sinh mức độ đạt lực tự học 74 Bảng 2.4 Đánh giá chéo thành viên nhóm 75 Bảng 3.1 Danh sách lớp đối chứng lớp thực nghiệm 78 3.3.1.1 Đánh giá kết thực nghiệm hai trường trung học phổ thông 79 Bảng 3.2 Tiêu chí Cohen 81 Bảng 3.3 Phân phối tần số học sinh đạt điểm Xi 81 Bảng 3.4 % số HS đạt điểm Xi 81 Bảng 3.6 Phân loại kết học tập học sinh 83 Bảng 3.7 Tổng hợp tham số đặc trưng 84 Bảng 3.8: Tổng hợp kết đánh giá lực tự học học sinh lớp thực nghiệm giáo viên đánh giá 84 Bảng 3.9 Số lượng phần trăm tiêu chí GV đánh giá NLTH HS 85 Bảng 3.10 Tổng hợp kết học sinh tự đánh giá lực tự học 86 Bảng 3.11 Bảng tổng hợp kết học sinh tự đánh giá lực tự học 87 Bảng 3.12 Thống kê kết thực nghiệm 88 Bảng 3.12 Phân bố số điểm HS sau làm kiểm tra 88 Bảng 3.13 Thống kê % số HS đạt điểm Xi 88 iii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1 Kết điều tra học sinh câu 27 Biểu đồ 1.3 Kết điều tra học sinh câu .28 Biểu đồ 1.4 Kết điều tra học sinh câu .29 Biểu đồ 1.5 Kết điều tra học sinh câu .29 Biểu đồ 1.6 Kết điều tra học sinh câu .30 Biểu đồ 1.7 Kết điều tra học sinh câu 31 Biểu đồ 1.8 Kết điều tra giáo viên câu 31 Biểu đồ 1.9 Kết điều tra giáo viên câu 32 Biểu đồ 1.10 Kết điều tra giáo viên câu 32 Biểu đồ 1.11 Kết điều tra giáo viên câu 33 Biểu đồ 1.15 Kết điều tra giáo viên câu 33 Biểu đồ 1.16 Kết điều tra giáo viên câu 34 Biểu đồ 1.17 Kết điều tra giáo viên câu 35 Biểu đồ 3.1 Đường lũy tích kết thi học sinh trường Chúc Động 82 Biểu đồ 3.2 Đường lũy tích kết thi học sinh trường Gia Lộc 82 Biểu đồ 3.3 Phân loại kết học tập học sinh trường Chúc Động 83 Biểu đồ 3.4 Phân loại kết học tập học sinh trường Gia Lộc .83 Biểu đồ 3.5 So sánh điểm trung bình lực tự học học sinh giáo viên đánh giá lớp trước thực nghiệm lớp sau thực nghiệm .85 Biểu đồ 3.6 Đường tích lũy kết kiểm tra học sinh 89 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.2 Minh họa lớp học đảo ngược 18 Hình 1.2.2 Cấu trúc tổng thể mơ hình lớp học đảo ngược hỗ trợ dạy - tự học 25 Biểu đồ 1.2 Kết điều tra học sinh câu .28 Hình 2.1 Tạo lớp học chủ đề lớp học 42 Hình 2.2 Lớp học tạo Google Classroom 42 Hình 2.3 Cách HS tham gia lớp học 43 Hình 2.4 Cách nhập mã lớp để tham gia lớp học online 43 Hình 2.5 Cách tạo tập nhiệm vụ cho lớp học 44 Hình 2.7 Đặt thời gian hồn thành tập .44 Hình 2.8 Cách chấm điểm cho HS 45 Hình 2.9 Thơng báo GV lớp học 48 Hình 2.10 Video giảng phiếu học tập 48 Hình 2.11 Video giảng Ozon – Hidrpeoxit 49 Hình 2.13 Nội dung chủ đề Lưu huỳnh nhóm học trực tuyến 54 Hình 2.14 Video giảng lưu huỳnh 55 Hình 2.15 Phiếu học tập lưu huỳnh 55 Hình 2.16 Bài dạy thầy Phạm Thắng .62 Hình 3.1 Thống kê lịch sử học tập HS sau học giảng 88 v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ iv DANH MỤC CÁC HÌNH v MỤC LỤC vi MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN SỬ DỤNG MƠ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƢỢC TRONG DẠY HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Năng lực phát triển lực cho học sinh trung học phổ thông 1.2.1 Khái niệm lực 1.2.2 Cấu trúc lực 1.2.3 Các phương pháp đánh giá lực 1.2.4 Một số lực cần hình thành phát triển cho học sinh trung học phổ thông 10 1.3 Năng lực tự học 10 1.3.1 Khái niệm tự học lực tự học 10 1.3.2 Cấu trúc lực tự học 11 1.3.3 Các hình thức tự học 15 1.3.4 Sự cần thiết việc phát triển lực tự học dạy học trường phổ thông 17 1.3.5 Một số biện pháp phát triển lực tự học cho học sinh trung học phổ thơng 17 1.4 Mơ hình lớp học đảo ngược .18 vi 1.4.1 Khái niệm mơ hình lớp học đảo ngược 18 1.4.2 Vai trị mơ hình lớp học đảo ngược 19 1.4.3 Đặc điểm mơ hình lớp học đảo ngược 20 1.4.4 Nguyên tắc tổ chức hoạt động học tập theo mơ hình lớp học đảo ngược 22 1.4.5 Một số công cụ hỗ trợ xây dựng lớp học đảo ngược 23 1.4.6 Công cụ Google Classroom 23 1.4.7 Quy trình dạy học theo mơ hình lớp học đảo ngược 24 1.5 Thực trạng dạy học áp dụng mơ hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển lực tự học số trường trung học phổ thông 26 1.5.1 Mục đích điều tra 26 1.5.2 Nội dung, phương pháp đối tượng điều tra 26 1.5.3 Kết điều tra 27 CHƢƠNG THIẾT KẾ KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO MƠ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƢỢC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG OXI – LƢU HUỲNH .39 2.1 Phân tích chương oxi – Lưu huỳnh 39 2.1.1 Cấu trúc số nội dung chương Oxi – Lưu huỳnh 39 2.1.2 Mục tiêu chương oxi – Lưu huỳnh 39 2.2 Nguyên tắc lựa chọn nội dung dạy học theo mơ hình lớp học đảo ngược 40 2.3 Xây dựng quy trình dạy học theo mơ hình lớp học đảo ngược để phát triển lực tự học cho học sinh qua chương oxi – lưu huỳnh .41 2.4 Thiết kế số giảng sử dụng mơ hình lớp học đảo ngược 46 2.4.1 Kế hoạch dạy học 46 2.4.2 Kế hoạch dạy học 52 2.4.3 Kế hoạch dạy học 60 2.5 Xây dựng công cụ đánh giá lực tự học học sinh 66 2.5.1 Đánh giá qua quan sát giáo viên với học sinh 73 2.5.2 Thiết kế phiếu hỏi dùng cho học sinh đánh giá phát triển lực tự học (dành cho học sinh) 73 2.5.3 Phiếu đánh giá chéo thành viên nhóm 74 vi CHƢƠNG THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 77 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm .77 3.1.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 77 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 77 3.2 Nội dung kế hoạch tiến hành thực nghiệm 77 3.2.1 Chọn đối tượng địa điểm thực nghiệm 77 3.2.2 Kế hoạch thực nghiệm 78 3.2.3 Tiến trình thực nghiệm 78 3.3 Kết thực nghiệm sư phạm 79 3.3.1 Phương pháp xử lí đánh giá kết thực nghiệm 79 3.3.2 Phân tích kết thực nghiệm sư phạm 89 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC vi học tập chất lượng HS đào tạo thành lực lượng đáp ứng mục tiêu thời kì đổi mới, có khả thích ứng cao, TH suốt đời Khuyến nghị Qua thời gian nghiên cứu, chúng tơi có số khuyến nghị sau: - Mơ hình lớp học đảo ngược sử dụng để giảng dạy tiết học khó khơng thể thực lớp, hay học có vấn đề,… chương trình Hóa học phổ thơng nên tiếp tục triển khai mơ hình nội dung kiến thức Hóa học khác - Cần xây dựng tảng CNTT triển khai bồi dưỡng, nâng cao trình độ CNTT cho GV, tạo điều kiện để đáp ứng tốt cho trình DH theo định hướng phát triển lực - Việc tổ chức DH để bồi dưỡng NLTH đánh giá phát triển NLTH HS cần tiếp tục triển khai nghiên cứu 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ GD & ĐT (2018), Dự thảo chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể [2] Nguyễn Văn Biên (2016), Đề xuất khung lực v định hướng dạy học mơn vật lí trường Phổ Thơng, Tạp chí Khoa học, ĐHSP Hà Nội, Số 8B, 2016VN [3] Nguyễn Chính (2016), “Dạy học theo mơ hình Flipped Classroom”, Báo Tia Sáng- Bộ Khoa học Công Nghệ, ngày 4/4/2016 [4] Trương Thị Phương Chi (2017), Xây dựng sử dụng E-learning vào dạy học kiến thức Hạt nhân ngun tử Vật lí 12 trung học phổ thơng theo mơ hình lớp học đảo ngược, Luận án tiến sĩ khoa học giáo dục, trường Đại học Vinh [5] Nguyễn Đình Cơi (dịch), Rubakin N.A (1982), Tự học nào?, NXB Thanh niên, Hà Nội [6] Nguyễn Văn Cường, Bernd Meier (2016), Lí luận học đại, sở đổi mục tiêu, nội dung v phương pháp học, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội [7] Phan Đức Duy, Nguyễn Văn Nhật (2018), Phối hợp phương pháp dạy học đảo ngược dạy học trực tuyến phần sinh thái học, sinh học, Tạp chí Giáo dục, Số 435 (Kì - 8), tr 44-48 [8] Đặng Thành Hưng (2002), Dạy học đại, lí luận, biện pháp, kĩ thuật, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội [9] Nguyễn Hoài Nam, Vũ Thái Giang (2017), Mơ hình lớp học đảo trình bồi dưỡng kỹ công nghệ thông tin cho sinh vi n sư phạm, tạp chí Khoa học dạy nghề, Số 43+44 tháng 4, tr 49-50 [10] Nguyễn Thị Kim Ngân (2016), Phát triển lực hợp tác cho học sinh thông qua dạy học chủ đề tích hợp chương nhóm oxi – Hóa học 10 nâng cao, Luận văn thạc sĩ sư phạm Hóa học, trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội [11] Lê Kim Long, Nguyễn Thị Kim Thành (2017), Phương pháp dạy học Hóa học trường phổ thông, NXB Đại học quốc gia Hà Nội [12] Đặng Thị Oanh, Nguyễn Thị Sửu (2015), Phương pháp dạy học mơn Hóa học trường trung học phổ thông, NXB Đại học Sư Phạm Hà Nội 95 [13] Lê Thị Phượng, Bùi Phương Anh (2017), Dạy học theo mơ hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển lực tự học cho học sinh , Tạp chí Quản lý giáo dục, tập 9, số 10, trang 1-8 [14] Nguyễn Thanh Thủy (2016), Hình thành kỹ tự học cho sinh viên – nhu cầu thiết yếu đ o tạo ng nh sư phạm, Tạp chí khoa học – Đại học Đồng Nai, Số 03 [15] Nguyễn Cảnh Toàn (chủ biên) (2002), Học v cách học, NXB Đại học Sư phạm [16] Đỗ Hương Trà, Nguyễn Văn Biên, Trần Khánh Ngọc, Trần Trung Ninh, Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Cơng Khanh, Nguyễn Vũ Bích Hiền (2015), Dạy học tích hợp phát triển lực học sinh, 1, Khoa học tự nhiên, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội [17] Lê Thị Trinh (2015), Một số biện pháp phát triển lực hợp tác cho học sinh dạy học hóa học phần v lớp 11, Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục, Trường Đại học Vinh [18] Lê Đình Trung (chủ biên) – Phan Thị Thanh Hội (2016), Dạy học theo hướng hình thành phát triển lực người học trường phổ thông, NXB đại học Sư Phạm Hà Nội [19] T Makiguchi (1994), Giáo dục sống sáng tạo, NXB tuổi trẻ, thành phố Hồ Chí Minh Danh mục tài liệu điện tử [20] Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, Google Classroom lớp học điện tử kết hợp nhiều tiện ích, https://sites.google.com/a/oude.edu.vn/google-apps-forhcm-open-university/all-google-apps/google-classroom-lop-hoc-dhien-tu-ket-hopnhieu-tien-ich Danh mục tài liệu tiếng Anh [21] Ash, K.Aug (2012), Educators Evaluate "Flipped Classroom" Benefits and drawback seen in replacing lectures with ondemand video Education Week 32 96 [22] Bishop, J L., & Verleger, M A (2013) The flipped classroom: A survey of research 120 th ASEE annual conference and exposition Retrieved April 2, 2013 from from http://www.asee.org/public/conferences/20/papers/6219/view [23] Brunsell, E., & Horejsi, M (2013) Science 2.0: A flipped classroom in action Science Teacher, 80(2), 8-8 97 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu điều tra  Phiếu điều tra học sinh Câu 1: Em có thích Hóa học lớp không? Mức độ Số ý kiến Tỉ lệ % Rất thích 42 14 Thích 74 24,7 Bình thường 128 42,7 Khơng thích 56 18,6 Câu 2: Trong học, GV giảng tập em thường làm gì? Phƣơng án A Tập trung nghe giảng, suy nghĩ để tìm lời giải cho câu Số ý kiến Tỉ lệ % 38 12,7 135 45,0 65 21,7 62 20,6 hỏi tập B Tập trung nghe giảng, trao đổi với bạn để tìm câu trả lời C Mất tập trung, khơng nghe tồn giảng không tự làm tập D Không muốn học, đợi câu trả lời từ GV bạn Câu 3: Khi gặp kiến thức khó mà khơng giải đáp GV em thường làm gì? Phƣơng án Số ý kiến Tỉ lệ % 28 9,3 B Hỏi ln bạn để khơng phải tìm nhiều nơi 143 47,7 C Có tìm kiếm tài liệu khơng thấy bỏ ln 76 25,3 53 17,67 A Tự tìm cách suy nghĩ, tra cứu sách mạng internet để tìm hướng giải cách khơng tìm D Đợi GV hướng dẫn đưa đáp án Câu 4: Em có thường xun tìm đọc, nghiên cứu tài liệu Hóa học ngồi học để tìm hiểu thêm kiến thức không? Mức độ Số ý kiến Tỉ lệ % Rất thường xuyên 62 20,7 Thỉnh thoảng 136 45,3 Không 102 43 Câu 5: Theo em tầm quan trọng lực tự học học sinh nào? Mức độ Số ý kiến Tỉ lệ % Rất quan trọng 63 21 Cần thiết 141 47 Bình thường 56 18,7 Không cần thiết 40 13,3 Câu 6: Em đánh giá kĩ tự học đạt mức độ nào? STT Kỹ Mức độ Tốt Khá Chƣa tốt Kĩ nghe giảng ghi chép 93 65 142 Năng lực hoạt động nhóm 78 72 150 66 98 136 43 57 200 46 37 214 75 59 166 52 38 210 Kĩ trình bày, phát biểu ý kiến lớp Kĩ sử dụng CNTT để trao đổi Kỹ tự kiểm tra, đánh giá kết học tập Kỹ sử dụng CNTT để khai thác tài liệu học tập Kĩ lập kế hoạch học tập Câu 7: Mơ hình lớp học đảo ngược em xem giảng, video lý thuyết tập GV chia sẻ nhà thời gian lớp lại GV giải đáp thắc mắc, làm tập khó hay thảo luận sâu kiến thức Em học theo mơ hình lớp học đảo ngược chưa? A Đã học: 46 ý kiến B Chưa học: 254 ý kiến Câu 8: Hiện hình thức học trực tuyến phổ biến Lớp học trực tuyến lớp học đảo ngược Em tham gia lớp học trực tuyến chưa? A Đã tham gia: 135 ý kiến B Chưa tham gia: 165 kiến Câu 9: Sau tham gia tiết học theo mơ hình lớp học đảo ngược em thấy phát triển kỹ tự học nào? STT Kỹ Số ý kiến Tỉ lệ % Kĩ nghe giảng ghi chép 128 42,67 Năng lực hoạt động nhóm 68 22,67 Kĩ trình bày, phát biểu ý kiến trước lớp 98 32,67 Kĩ sử dụng CNTT để trao đổi 127 42,33 Kỹ tự kiểm tra, đánh giá học tập 67 22,33 Kỹ sử dụng CNTT để khai thác tài liệu học tập 119 39,67 Kĩ lập kế hoạch học tập 35 11,67  Phiếu điều tra GV Câu 1: Thầy cô nhận thấy việc phát triển NLTH cho HS có tầm quan trọng dạy học Hóa học trường THPT? Mức độ Số ý kiến Tỉ lệ % Rất quan trọng 23 76,7 Quan trọng 23,3 Không cần thiết 0 Câu 2: Theo thầy cô, phát triển NLTH cho HS giúp ích cho HS? Phƣơng án Số ý kiến Tỉ lệ% 28 93,3 B Tạo hứng thú học tập cho HS 30 100 C HS biết lập kế tự giải vấn đề 23 76,7 A Nâng cao tính tích cực, tự lực, tự sáng tạo học tập HS khó học tập, vận dụng vào giải vấn đề tương tự D Vận dụng kiến thức vào thực tiễn sống 29 97 E HS học tính chủ động khơng bị ỷ lại vào 30 100 GV Câu 3: Theo thầy/cô, NLTH HS thầy/cô dạy đạt mức độ nào? Mức độ Số ý kiến Tỉ lệ % Rất tốt 27 Khá 17 Trung Binh 10 30 Kém 26 Câu 4: Để phát triển NLTH cho HS sử dụng biện pháp đây? Phƣơng án Số ý kiến Tỉ lệ% A Sử dụng PPDH đàm thoại 13 43 B Sử dụng PPDH giải vấn đề 26 87 C Sử dụng PPDH theo dự án 23 77 D Sử dụng PPDH theo góc 18 60 E Sử dụng PPDH thuyết trình 28 93 F Sử dụng PPDH theo hợp đồng 20 67 G Sử dụng mơ hình lớp học đảo ngược 22 73 H Sử dụng tập thực tiễn 25 83 I Sử dụng tập định hướng phát triển lực 18 60 K Sử dụng thí nghiệm Hóa học 17 57 Câu 5: Việc phát triển NLTH cho HS dạy học Hóa học trường phổ thơng cịn khó khăn nào? Phƣơng án A GV chưa hiểu nội dung, yêu cầu việc phát triển NLTH cho HS B Chưa có phương pháp để kích thích HS tự học tự nghiên cứu C Thời gian dạy học cịn hạn chế D HS khơng có ý thức chủ động, chưa hứng thú học tập E GV chưa sử dụng thành thạo PPDH Số ý kiến Tỉ lệ% 27 90 30 100 28 21 24 93 70 80 Câu 6: Thầy/cơ có thường sử dụng phần mềm công nghệ áp dụng vào dạy học? Mức độ thành thạo sử dụng nào? Mức độ Loại phần mềm Thành thạo Khá Trung bình Yếu A Phần mềm soạn giảng (word) 25 B Phần mềm trình chiếu (Power point) 18 C Phần mềm sử lí số liệu (Excel) 13 D Phần mềm khác (đồ họa, lập trình,…) 1 24 Câu 7: Theo thầy/cô việc sử dụng phần mềm công nghệ vào dạy học có khó khăn gì? Phƣơng án Số ý kiến Tỉ lệ% 26 87 30 100 C HS chưa tập trung nghe giáo viên giảng 28 93 D Khó để tạo tiết học hay thu hút học sinh 21 70 25 83 23 77 A Mất nhiều thời gian thiết kế cho dạy B GV không thông hiểu phần mềm không tự thiết kế giảng E Không có đủ thiết bị để thiết kế sử dụng giảng tiết học F Không truyền đạt hết kiến thức cần học cho HS Câu 8: Thầy (cơ) dạy học mơ hình lớp học đảo ngược dạy học trực tuyến chưa? A Đã sử dụng: ý kiến B Chưa sử dụng: 25 ý kiến Câu 9: Thầy cô cho biết băn khoăn sử dụng mơ hình lớp học đảo ngược vào dạy học? Phục lục 2: Tiết dạy thực nghiệm  Trƣờng THPT Chúc Động  Trƣờng trung tâm giáo dục thƣờng xuyên Gia Lộc Phụ lục 3: Đề kiểm tra  Đề kiểm tra Ozon – hidro peoxit Bảng: Ma trận đề kiểm tra Ozon - Hidropeoxit Nội dung/ Chủ đề Trọng số Tính chất vật lý CTCT 10% Nhớ Hiểu Vận dụng 10% 30% 20% (1 câu) (3 câu) (2 câu) 10% 10% 10% (1 câu) (1 câu) (1 câu) 100% 30% 40% 20% (10 câu) (3 câu) (4 câu) (3 câu) 10% (1 câu) Tính chất hóa học 60% Ứng dụng điều chế 30% Tổng Năng lực/ Cấp độ nhận thức  Đề kiểm tra lƣu hu nh  Bảng: Ma trận đề kiểm tra b i Lưu huỳnh Nội dung/ Chủ đề Trọng số Tính chất vật lý CTCT 10% Thông Hiểu Vận dụng Vận dụng cao 10% 20% 30% 10 % (1 câu) (2 câu) (2 câu) (1 câu) 10% 10% (1 câu) (1 câu) Nhận biết 10% (1 câu) Tính chất hóa học 70% Ứng dụng điều chế 30% Tổng Năng lực/ Cấp độ nhận thức 100% 20% 30% 40% 10 % (10 câu) (2 câu) (3 câu) (4 câu) (1 câu) ... ngược nhằm phát triển lực tự học dạy học chương Oxi – lưu huỳnh - Xây dựng kế hoạch dạy học dựa mơ hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển lực tự học dạy học chương Oxi – lưu huỳnh - Thiết kế... cứu: Mơ hình lớp học đảo ngược dạy Hóa học chương Oxi – lưu huỳnh lớp 10 nhằm phát triền lực tự học học sinh THPT Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học học chương Oxi – lưu huỳnh Hóa học lớp 10... nhằm phát triển lực tự học (TH) học sinh trung học phổ thông (THPT) Câu hỏi nghiên cứu Làm để phát triển lực tự học cho học sinh dạy chương Oxi – lưu huỳnh thơng qua mơ hình lớp học đảo ngược?
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chương oxi – lưu huỳnh nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh phổ thông ,

Từ khóa liên quan