0

PHÂN TÍCH đặc điểm sọ mặt TRÊN PHIM sọ NGHIÊNG từ XA THEO PHƯƠNG PHÁP DOWN ở TRẺ EM NGƯỜI KINH 12 TUỔI

42 30 0
  • PHÂN TÍCH đặc điểm sọ mặt TRÊN PHIM sọ NGHIÊNG từ XA THEO PHƯƠNG PHÁP DOWN ở TRẺ EM NGƯỜI KINH 12 TUỔI

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 08:07

1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VŨ THỊ XUÂN PH¢N TÝCH §ỈC §IĨM Sä MỈT TR£N PHIM Sä NGHI£NG Tõ XA THEO PHƯƠNG PHáP DOWN TRẻ EM NGƯờI KINH 12 TUæI ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VŨ TH XUN PHÂN TíCH ĐặC ĐIểM Sọ MặT TRÊN PHIM Sọ NGHIÊNG Từ XA THEO PHƯƠNG PHáP DOWN TRẻ EM NG¦êI KINH 12 TI Chun ngành: Răng hàm mặt Mã số: 60720601 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương HÀ NỘI – 2016 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT A : Điểm lõm mặt xương ổ hàm B : Điểm lõm mặt xương ổ hàm FH : Mặt phẳng Franfort HD : Hàm HT : Hàm Occ : Mặt phẳng khớp cắn MỤC LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH 6 ĐẶT VẤN ĐỀ Lứa tuổi 12 lứa tuổi có nhiều thay đổi mặt hình thái Đây lứa tuổi trẻ bắt đầu dậy có nhiều thay đổi từ đứa trẻ trở thành “người lớn” Trong phát triển chung thể có gia tăng tốc độ tăng trưởng hệ thống sọ mặt Mức độ tăng trưởng khác chủng tộc, dân tộc, nam nữ Lứa tuổi 12 có nghĩa quan trọng chỉnh hình hàm mặt vì: thay đổi từ hệ hỗn hợp sang vĩnh viễn, gia tăng tốc độ tăng trưởng mặt, tốc độ tăng trưởng khác xương hàm xương hàm Phim sọ mặt chụp nghiêng từ xa công cụ thiếu chỉnh hình hàm mặt, giúp nhà lâm sàng, nhà nghiên cứu tính tốn dự đốn tăng trưởng, phát triển sọ mặt, đưa dự đốn xác lập kế hoạch điều trị thích hợp Hiện có nhiều phương pháp phân tích sọ mặt áp dụng, phân tích Down phương pháp hữu hiệu giúp nhà lâm sàng mô nhanh liệu thu thập Trên giới có nhiều tác giả sử dụng phân tích Down nghiên cứu thực hành để mơ tả, đánh giá đặc điểm răng, xương, đồng thời tiên đoán phát triển chúng tương lai xa gần Như Nasser M Al Jasser (2005)[10], Mohammad Khursheed Alam (2012)[12], A Reedy (2000)[11]… Tuy nhiên, chưa có tác giả Việt Nam sử dụng phân tích Down nghiên cứu sọ mặt phim nghiêng trẻ em 12 tuổi Nhằm nhận xét mức độ tăng trưởng sọ mặt trẻ em 12 tuổi Việt Nam sử dụng phân tích Down nghiên cứu, chúng tơi thực đề tài “phân tích đặc điểm sọ mặt phim sọ nghiêng từ xa theo phương pháp Down trẻ em 12 tuổi người Kinh Việt Nam” với mục tiêu sau: Xác định số đo số phần xương phần phim cephalomatric theo phân tích Down trẻ em 12 tuổi dân tộc Kinh Nhận xét hướng tăng trưởng xương hàm trẻ 12 tuổi dân tộc Kinh CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Các khái niệm - Sự tăng trưởng (growth): thuật ngữ dùng để tăng lên kích thước thường gắn với thay đổi Tăng trưởng bao gồm tăng trưởng âm tăng trưởng dương Trong chuyên ngành nắn chỉnh răng, tăng trưởng định nghĩa tăng lên kích thước số lượng (thường thay đổi giải phẫu) - Sự phát triển (developpement): thuật ngữ dùng để mức độ tăng lên tổ chức thường dẫn tới hậu làm thay đổi tính chất tự nhiên ban đầu Trong chuyên ngành nắn chỉnh răng, khái niệm phát triển dùng để tăng lên mức độ phức tạp biệt hóa (thường thay đổi sinh - lí hành vi) Các cấu trúc sọ - mặt người trưởng thành kết trình tăng trưởng phát triển kéo dài suốt từ thời kì phơi thai sau sinh [8], [6] 1.1.1 Nhắc lại phôi thai học - Từ hợp tử hình thành, phơi thai phân chia tế bào liên tiếp để chuyển thành phôi dâu, sau lớp tế bào bắt đầu xếp thành hai mầm ngoại bì nguyên thủy nội bì nguyên thủy bắt đầu phân cực, hình thành phơi có hình nhẫn, giai đoạn phơi nang Từ hai mầm nguyên thủy, tế bào từ lại hợp lại để tạo lên lớp tế bào thứ ba, phơi có ba tế bào ngoại bì, trung bì nội bì, giai đoạn phôi vị Các lớp tế bào cuộn lại tạo ống thần kinh gọi giai đoạn phôi thần kinh 10 - Hệ thống xương sọ - mặt xuất phát từ nụ lưới biểu mơ có nguồn gốc từ ngoại bì nguyên thủy từ trung bì mào thần kinh, nụ hình thành cuối tuần thứ tư: + Ở phía ống thần kinh, “bao” để tạo nên vịm sọ + Phía ống thần kinh, để hình thành sọ, sau tạo thành sọ sụn gửi hai thành phần để tạo nên sống mũi sụn Meckel + Ở trước ống thần kinh, nụ ngoại bì tạo thành nụ mặt 1.1.1.1 Q trình biệt hóa tạo xương sọ mặt: có hai cách khác nhau: a Đối với xương vịm sọ: phức hợp xương hàm xương hàm dưới, q trình cốt hóa diễn trực tiếp từ màng liên kết hình thức vết dầu loang, xương có nguồn gốc hình thành xương từ màng Sự phát triển xương - màng diễn tiến theo trình: Hình thành màng liên kết: tế bào trung mơ tập hợp thành vùng màng phân hóa thành tế bào liên kết để tạo sợi keo, hình thành màng liên - kết Hình thành vảy xương Các vảy xương tạo nên phát triển theo hướng nan hoa bánh xe, sau b phân nhánh kết nối lại với để tạo xương xốp Đối với xương sọ: q trình cốt hóa diễn qua bước hình thành sụn, gọi - trình hình thành xương từ sụn Quá trình tạo xương sau: Sự xuất vùng sụn có tế bào sụn Các tế bào sụn tiết gian chất để khống hóa hình thành xương, sau - tế bào sụn Thơng thường, xương có nguồn gốc hình thành từ màng chịu nhiều tác động môi trường, xương có nguồn gốc hình thành xương sụn chịu nhiều tác động di truyền Quá trình hình thành cấu trúc sọ mặt diễn chủ yếu từ tuần thứ đến tuần thứ q trình phơi thai, có tác động bất thường vào phơi thai thời kì dẫn đến bất thường sọ mặt khe hở mơi, vịm miệng, hội chứng dị tật Treacher Collin, Piere – Roboin 10 28 Phép đo giới thiệu Jacobson A., mục đích để tránh nhược điểm góc ANB việc đánh giá bất hài hòa chiều trước sau xương hàm Sự bổ sung cho phân tích Steiner có ích việc đánh giá phát triển bất thường hệ thống xương hàm theo chiều trước sau định tin cậy góc ANB.[13] 1.4.5 Phân tích Coben Nhằm tìm hiểu chiều hướng tăng trưởng sọ mặt tương quan với điểm Basion, điểm Coben xem chìa khố phân tích Với phân tích Coben phát triển hệ trục toạ độ mà điểm Basion gốc toạ độ sử dụng “cái khung” qua xác định giá trị cần tìm – Đối với hướng phân tích theo chiều trước sau chọn Ba–N giá trị chuẩn để so sánh – Đối với phân tích theo chiều cao chọn M–N giá trị chuẩn để so sánh.[13] 1.4.6 Phân tích Down - Phân tích lần đầu công bố Down năm 1948 - Downs thực nghiên cứu 20 trẻ em nam nữ tuổi 12–17 có khớp cắn hồn hảo hài hoà mặt sinh lý hệ thống mặt Lấy mặt phẳng Frankfort làm mặt phẳng tham chiếu ông đo đạc 10 kích thước định lượng (5 xương răng) - Kết nghiên cứu so sánh với nghiên cứu tương tự giúp Downs đưa kết luận: Có mẫu đại diện cho dạng trung bình cá thể có khớp cắn hồn hảo Có dao động đáng kể hai bên số trung bình mẫu đại diện Điều cho thấy đánh giá cân hài hồ khn mặt thay đổi với giá trị trung bình thường gặp Sự thay đổi mức so với trị số trung bình chứng hài hoà hay bất tương xứng vùng riêng lẻ Vorhies Adams mô tả đa giác minh hoạ số đo sọ theo phân tích Downs gọi đa giác Downs.[14] 28 29 - Đa giác Down gồm trục thẳng đứng biểu giá trị trung bình số đo khác nhau, giá trị bên phải bên trái trục giá trị tối đa tối thiểu nối lại với thành hình zíc zắc Các giá trị nằm bên phải đa giác có khuynh hướng hạng II Ngược lại, giá trị nằm bên - trái đa giác có khuynh hướng hạng III Theo chiều đứng, đa giác chia làm hai phần: nửa đa giác biểu thị giá trị xương, nửa biểu thị giá trị Down sử dụng mặt phẳng Frankfort mặt phẳng tham chiếu từ xác định điểm mốc khác.[13],[7] 1.5 Tình hình nghiên cứu nước giới 1.5.1 Nghiên cứu nước Trần Thúy Nga (2000) thực nghiên cứu dọc phim sọ nghiêng trẻ – tuổi đưa kết luận: so sánh nam nữ hướng tăng trưởng mặt, trẻ tuổi trục mặt nam xuống nhiều nữ trước nhiều hơn, trục cửa nữ thẳng đứng nam Sự khác biệt hình dạng mặt xuất sớm (lúc tuổi) ngày rõ rệt theo tuổi Đây đặc điểm lần phát qua phân tích sọ nghiêng Sự thay đổi hình dạng phức hợp sọ mặt thời gian từ đến tuổi hai giới thể ở: góc sọ gập lại, trục cửa nghiêng dần trước, riêng nữ có gia tăng độ nhô vùng cằm.[3] Lê Võ Yến Nhi (2009) đánh giá thay đổi sọ mặt trẻ em từ 10 đến 14 tuổi theo phân tích Ricketts Kết cho thấy khơng có khác biệt hình dạng sọ mặt nam nữ, khác kích thước sọ mặt nam lớn nữ Nhóm trẻ Việt Nam có số đặc điểm sọ mặt khác với nhóm trẻ Trung Quốc Cuba Sự khác biệt xảy tương tự nhiều độ tuổi khác nhau.[1] Năm 2010, Đống Khắc Thẩm nghiên cứu dọc phim sọ nghiêng trẻ từ – 13 tuổi mối liên hệ sọ hệ thống sọ mặt trình tăng trưởng Chiều dài sọ trước (S–N) nam nữ không 29 30 khác biệt có ý nghĩa thống kê lứa tuổi chiều dài sọ trước nam lớn nữ có ý nghĩa lứa tuổi Ở hai giới, chiều dài sọ trước tăng có ý nghĩa giai đoạn từ – 13 tuổi (tăng khoảng 10mm) [4] Nguyễn Thị Thu Phương cs (2013) nghiên cứu tiến hành sinh viên có khớp cắn Angle I cho nhóm nghiên cứu có mơi nhơ dày hơn, độ nhô môi lớn người Châu Âu Góc mũi–mơi góc hai mơi nhỏ giá trị chuẩn người da trắng, mũi nam giới cao nữ giới, môi dày hơn.[2] 1.5.2 Các nghiên cứu giới Valente cs (2003) nghiên cứu 40 người trưởng thành Brasil từ 18 đến 26 tuổi theo phân tích Ricketts Mc Namara Kết cho thấy có khác biệt nam nữ số đặc điểm nghiên cứu Ở nam, chiều dài sọ trước, chiều cao tầng mặt chiều dài mơi có giá trị trung bình cao có ý nghĩa so với nữ Ngược lại, mơi nữ nhơ nam [15] Năm 2001, nghiên cứu cắt ngang thực nhóm tuổi từ 12–14 tuổi trung tâm sức khỏe Ormani từ tháng năm 2001 đến tháng năm 2003, mẫu gồm 50 trẻ (21 nam, 29 nữ) có khớp cắn bình thường khơng có điều trị chỉnh hình trước sử dụng phân tích Ricketts để đánh giá Kết 12, 14 tuổi có tương quan cao với giá trị chuẩn Ricketts nhiên nhóm 13 tuổi xương hàm lùi Độ nhơ xương hàm trên, độ nhô cửa độ nhơ mơi giá trị có tương quan cao với giá trị Ricketts.[19] CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 31 2.1 Đối tượng nghiên cứu - - Tiêu chuẩn lựa chọn: + Trẻ em người Việt Nam + Trong độ tuổi 12- 15 tuổi + Khơng có bất thường vùng hàm mặt + Có đầy đủ thơng tin cá nhân: tên, họ, giới tính, năm sinh, ngày chụp phim + Các phim sọ nghiêng có chất lượng tốt Tiêu chuẩn loại trừ: + Khơng có đầy đủ thơng tin cá nhân + Phim sọ nghiêng chất lượng không tốt 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu Địa điểm nghiên cứu: Hà Nội Bình Dương Thời gian nghiên cứu: từ tháng năm 2016 đến tháng năm 2017 2.3 Phương pháp thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang phim sọ nghiêng 2.4 Phương pháp chọn mẫu Chọn s=3,84 Theo kết nghiên cứu Đống Khắc Thẩm, Hồng Tử Hùng ( 2009), kích thước theo chiều đứng tầng mặt ( ANS- Me) trẻ em 12 tuổi, dân tộc Kinh đo phương pháp chụp phim sọ mặt 64,90±3,89mm[4] Thay vào cơng thức có: n=( 1,96+ 1,28)2*/0,25 = 635 người Cỡ mẫu tối thiểu cần điều tra 635 người Tương ứng với thành phố Hà Nội Bình Dương cần điều tra 318 trẻ 12 tuổi Chọn đối tượng nghiên cứu - Lên danh sách bệnh nhân độ tuổi từ 12 chụp phim sọ nghiêng kĩ thuật số - Lập danh sách phim bệnh nhân lựa chọn - Tập huấn vẽ phim 31 32 - Áp dụng phương pháp phân tích vẽ phim cổ điển phim sọ nghiêng - Sử dụng phân tích phim theo Down - Kết ghi vào phiếu khám có sẵn (phụ lục) sau tiến hành xử lý số liệu - Viết báo cáo 2.5 Thu thập số liệu 2.5.1 Tiêu chuẩn phim - Đầy đủ thông tin bệnh nhân phim - Phim chụp tiêu chuẩn kỹ thuật: • Đầu tư tự nhiên • Khớp cắn tư cắn khít trung tâm • Hai bên lỗ ống tai ngoài, hai bên hốc mắt, hai bên lồi cầu đường cành ngang xương hàm hai bên phải trùng • Hố yên phải thật rõ nét • Nhìn rõ mốc giải phẫu mô cứng mô mềm 2.5.2 Dụng cụ - Thước đo chuyên dụng - Đèn đọc phim - Giấy Can phim - Bút chì, tẩy Đạo đức nghiên cứu: - Tuân theo đề tài nghiên cứu nhà nước nên phê duyệt hội đồng đạo đức nhà nước - Các đối tượng người giám hộ giải thích rõ ràng, cụ thể mục đích qui trình nghiên cứu - Đối tượng tham gia nghiên cứu hoàn toàn tự nguyện 32 33 - Thơng tin cá nhân đối tượng nghiên cứu hồn tồn đảm bảo bí mật - Các đối tượng tham gia nghiên cứu khám miệng tổng quát tư vấn vấn đề lệch lạc miệng sọ mặt - Thiết bị chụp hệ thống máy X quang nha khoa y tế cấp phép.Liều chiếu xạ lần chụp
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH đặc điểm sọ mặt TRÊN PHIM sọ NGHIÊNG từ XA THEO PHƯƠNG PHÁP DOWN ở TRẺ EM NGƯỜI KINH 12 TUỔI ,

Hình ảnh liên quan

Hình 1.1: Xương sọ và thóp ở trẻ em - PHÂN TÍCH đặc điểm sọ mặt TRÊN PHIM sọ NGHIÊNG từ XA THEO PHƯƠNG PHÁP DOWN ở TRẺ EM NGƯỜI KINH 12 TUỔI

Hình 1.1.

Xương sọ và thóp ở trẻ em Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 1.2: Sơ đồ biểu diễn sự tăng trưởng ở đường khớp giữa xương bướm.  - PHÂN TÍCH đặc điểm sọ mặt TRÊN PHIM sọ NGHIÊNG từ XA THEO PHƯƠNG PHÁP DOWN ở TRẺ EM NGƯỜI KINH 12 TUỔI

Hình 1.2.

Sơ đồ biểu diễn sự tăng trưởng ở đường khớp giữa xương bướm. Xem tại trang 13 của tài liệu.
1.3. Phim sọ nghiêng trong chỉnh hình răng mặt: - PHÂN TÍCH đặc điểm sọ mặt TRÊN PHIM sọ NGHIÊNG từ XA THEO PHƯƠNG PHÁP DOWN ở TRẺ EM NGƯỜI KINH 12 TUỔI

1.3..

Phim sọ nghiêng trong chỉnh hình răng mặt: Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 1.4: Cách chụp phim sọ nghiêng - PHÂN TÍCH đặc điểm sọ mặt TRÊN PHIM sọ NGHIÊNG từ XA THEO PHƯƠNG PHÁP DOWN ở TRẺ EM NGƯỜI KINH 12 TUỔI

Hình 1.4.

Cách chụp phim sọ nghiêng Xem tại trang 23 của tài liệu.
- Pterygomaxillare (Ptm): Khe chân bướm hàm có hình giọt nước, giới hạn phía trước là bờ sau của xương hàm trên, giới hạn phía sau là phần trước mỏm chân bướm của xương bướm - PHÂN TÍCH đặc điểm sọ mặt TRÊN PHIM sọ NGHIÊNG từ XA THEO PHƯƠNG PHÁP DOWN ở TRẺ EM NGƯỜI KINH 12 TUỔI

terygomaxillare.

(Ptm): Khe chân bướm hàm có hình giọt nước, giới hạn phía trước là bờ sau của xương hàm trên, giới hạn phía sau là phần trước mỏm chân bướm của xương bướm Xem tại trang 24 của tài liệu.
Hình 1.6: Các điểm mốc trên mô mềm - PHÂN TÍCH đặc điểm sọ mặt TRÊN PHIM sọ NGHIÊNG từ XA THEO PHƯƠNG PHÁP DOWN ở TRẺ EM NGƯỜI KINH 12 TUỔI

Hình 1.6.

Các điểm mốc trên mô mềm Xem tại trang 25 của tài liệu.
Hình 1.7: Các điểm chuẩn và mặt phẳng tham chiếu trên phim sọ nghiêng - PHÂN TÍCH đặc điểm sọ mặt TRÊN PHIM sọ NGHIÊNG từ XA THEO PHƯƠNG PHÁP DOWN ở TRẺ EM NGƯỜI KINH 12 TUỔI

Hình 1.7.

Các điểm chuẩn và mặt phẳng tham chiếu trên phim sọ nghiêng Xem tại trang 26 của tài liệu.
Bảng 2.1: các chỉ số trên xương - PHÂN TÍCH đặc điểm sọ mặt TRÊN PHIM sọ NGHIÊNG từ XA THEO PHƯƠNG PHÁP DOWN ở TRẺ EM NGƯỜI KINH 12 TUỔI

Bảng 2.1.

các chỉ số trên xương Xem tại trang 34 của tài liệu.
Bảng 2.2: Các chỉ số trên răng - PHÂN TÍCH đặc điểm sọ mặt TRÊN PHIM sọ NGHIÊNG từ XA THEO PHƯƠNG PHÁP DOWN ở TRẺ EM NGƯỜI KINH 12 TUỔI

Bảng 2.2.

Các chỉ số trên răng Xem tại trang 34 của tài liệu.
Bảng 3.1: Bảng phân bố đối tượng nghiên cứu theo tuổi - PHÂN TÍCH đặc điểm sọ mặt TRÊN PHIM sọ NGHIÊNG từ XA THEO PHƯƠNG PHÁP DOWN ở TRẺ EM NGƯỜI KINH 12 TUỔI

Bảng 3.1.

Bảng phân bố đối tượng nghiên cứu theo tuổi Xem tại trang 36 của tài liệu.

Từ khóa liên quan