0

CÁC HÌNH THÁI tổn THƯƠNG xâm hại TÌNH dục tại VIỆN PHÁP y QUỐC GIA TRONG 6 năm 2013 – 2018

70 36 0
  • CÁC HÌNH THÁI tổn THƯƠNG xâm hại TÌNH dục tại VIỆN PHÁP y QUỐC GIA TRONG 6 năm 2013 – 2018

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 07:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN ANH TUẤN CÁC HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA TRONG NĂM 2013 – 2018 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BÁC SỸ Y KHOA KHÓA 2013 – 2019 Hà Nội – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN ANH TUẤN CÁC HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA TRONG NĂM 2013 – 2018 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BÁC SỸ Y KHOA KHÓA 2013 – 2019 Người hướng dẫn khoa học: TS.BS Nguyễn Đức Nhự ThS.BS Nguyễn Sỹ Lánh Hà Nội – 2019 LỜI CẢM ƠN Bằng tất kính trọng tình cảm mình, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS.BS Nguyễn Đức Nhự, Viện trưởng Viện Pháp Y quốc gia, người thầy ln quan tâm, bảo dìu dắt em tận tình suốt q trình nghiên cứu để hồn thành khóa luận Em xin chân thành cám ơn tới ThS.BS Nguyễn Sỹ Lánh, Phó Trưởng Bộ mơn Y pháp Trường Đại học Y Hà Nội, người thầy dành nhiều thời gian tâm huyết góp ý tạo điều kiện tốt để em hoàn thiện nghiên cứu Em xin gửi tới tồn thầy anh, chị kỹ thuật viên Viện Pháp Y Quốc Gia lời cảm ơn tạo điều kiện thuận lợi, chia sẻ giúp đỡ nhiệt tình cho em suốt thời gian thực khóa luận Em xin cảm ơn Phịng Đào tạo Đại học Trường Đại học Y Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi trình học tập, hồn thành khóa luận Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người thân gia đình bạn bè ln sát cánh, động viên em suốt thời gian thực khóa luận Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Sinh viên Nguyễn Anh Tuấn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nghiên cứu trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Sinh viên Nguyễn Anh Tuấn MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1.1 Các khái niệm liên quan xâm hại tình dục .3 1.1.1 Khái niệm xâm hại tình dục 1.1.2 Khái niệm – định nghĩa hiếp dâm 1.1.3 Một số khái niệm Bộ luật hình 1.2 Đặc điểm giải phẫu phận sinh dục nữ 1.2.1 Cơ quan sinh dục nữ .4 1.2.2 Cơ quan sinh dục nữ 1.3 Giám định pháp y tình dục 1.3.1 Giám định pháp y 1.3.2 Giám định pháp y tội phạm tình dục 10 1.3.3 Phương pháp tiến hành giám định pháp y tình dục 11 1.4 Các tốn thương thường gặp giám định y pháp tình dục 17 1.4.1 Tổn thương quan sinh dục 17 1.4.2 Tổn thương quan sinh dục 18 1.5 Tình hình xâm hại tình dục nghiên cứu giám định pháp y tình dục giới Việt Nam .20 1.5.1 Trên giới 20 1.5.2 Tại Việt Nam: .22 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Đối tượng nghiên cứu .25 2.1.1 Đối tượng 25 2.1.2 Tiêu chuẩn chọn nhóm nghiên cứu .25 2.1.3 Tiêu chuẩn loại trừ khỏi nghiên cứu 25 2.2 Phương pháp nghiên cứu 25 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu 25 2.2.2 Cỡ mẫu 25 2.2.3 Phương pháp thu thập số liệu .25 2.2.4 Các số nghiên cứu 25 2.2.5 Địa điểm thời gian nghiên cứu .27 2.2.6 Phương pháp phân tích số liệu 27 2.3 Cách thức tiến hành nghiên cứu 27 2.3.1 Nghiên cứu hồi cứu 27 2.3.2 Lựa chọn nạn nhân 27 2.3.3 Nhập thông tin vào phiếu nghiên cứu 27 2.3.4 Lập phần mềm nhập số liệu 27 2.3.5 Phân tích kết 27 2.4 Sai số cách khống chế 28 2.5 Đạo đức nghiên cứu 28 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 3.1 Các yếu tố dịch tễ liên quan đến nạn nhân bị xâm hại tình dục 29 3.1.1 Tình hình giám định xâm hại tình dục từ năm 2013 đến 2018 29 3.1.2 Đặc điểm giới đối tượng bị xâm hại 30 3.1.3 Đặc điểm tuổi đối tượng xâm hại 30 3.1.4 Đặc điểm dân tộc nạn nhân bị xâm hại tình dục 31 3.1.5 Đặc điểm địa điểm xâm hại tình dục: 31 3.1.6 Đặc điểm thời gian bị xâm hại .32 3.1.7 Đặc điểm đối tượng xâm hại 32 3.1.8 Đặc điểm thời gian giám định sau bị xâm hại .33 3.1.9 Đặc điểm tỷ lệ nạn nhân khám bệnh viện trước giám định .33 3.1.10 Đặc điểm số lần giám định nạn nhân bị xâm hại tình dục 34 3.2 Đặc điểm tổn thương thể nạn nhân bị xâm hại tình dục: 34 3.2.1 Đặc điểm tổn thương âm hộ, tầng sinh môn .34 3.2.2 Đặc điểm tổn thương màng trinh, vị trí số vị trí rách màng trinh 35 3.2.3 Đặc điểm tổn thương âm đạo 36 3.2.4 Đặc điểm dấu hiệu tổn thương khác thể 36 3.2.5 Đặc điểm kết xét nghiệm tinh dịch âm đạo nạn nhân bị xâm hại tình dục 37 3.2.6 Đặc điểm kết siêu âm thai nạn nhân bị xâm hại tình dục 37 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 38 4.1 Về đặc điểm đối tượng bị xâm hại tình dục từ năm 2013 đến năm 2018 38 4.1.1 Về tình hình xâm hại tình dục .38 4.1.2 Về đặc điểm tuổi, giới, dân tộc nạn nhân bị xâm hại tình dục 39 4.1.3 Về địa điểm, thời gian bị xâm hại đối tượng xâm hại tình dục .42 4.1.4 Về thời gian giám định sau bị xâm hại, tỷ lệ nạn nhân khám BV trước giám định số lần giám định nạn nhân bị xâm hại tình dục 44 4.2 Đặc điểm tổn thương thể nạn nhân bị xâm hại tình dục .46 4.2.1 Đặc điểm tổn thương âm hộ, âm đạo, tầng sinh môn 46 4.2.2 Đặc điểm tổn thương màng trinh, vị trí số vị trí rách màng trinh 47 4.2.3 Đặc điểm dấu hiệu tổn thương khác thể: 48 4.2.4 Đặc điểm kết xét nghiệm tinh dịch âm đạo nạn nhân bị xâm hại tình dục .49 4.2.5 Đặc điểm kết siêu âm thai nạn nhân bị xâm hại tình dục 51 KẾT LUẬN 51 KIẾN NGHỊ 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Đặc điểm giới đối tượng bị xâm hại 30 Bảng 3.2 Đặc điểm dân tộc nạn nhân bị xâm hại tình dục 31 Bảng 3.3 Đặc điểm nạn nhân trước giám định 33 Bảng 3.4 Đặc điểm tổn thương âm hộ, tầng sinh môn 34 Bảng 3.5 Đặc điểm tổn thương âm đạo 36 Bảng 3.6 Đặc điểm dấu hiệu tổn thương khác thể…………… 36 Bảng 3.7 Đặc điểm kết xét nghiệm tinh dịch dịch âm đạo nạn nhân bị xâm hại tình dục 37 Bảng 3.8 Đặc điểm kết siêu âm thai nạn nhân bị xâm hại tình dục .37 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Phân bố tình hình giám định xâm hại tình dục từ năm 2013 đến 2018 Biểu đồ 3.2 Đặc điểm phân bố tuối nạn nhân bị xâm hại tình dục Biểu đồ 3.3 Đặc điểm địa điểm xâm hại tình dục Biểu đồ 3.4 Đặc điểm thời gian bị xâm hại Biểu đồ 3.5 Đặc điểm đối tượng xâm hại Biểu đồ 3.6 Đặc điểm thời gian giám định sau bị xâm hại Biểu đồ 3.7 Đặc điểm số lần giám định nạn nhân bị xâm hại tình dục Biểu đồ 3.8 Đặc điểm tổn thương màng trinh Biểu đồ 3.9 Đặc điểm vị trí rách màng trinh Biểu đồ 3.10 Đặc điểm số vị trí rách màng trinh 46 định sau tuần Có khác biệt trung tâm pháp y tỉnh có điều kiện tiếp nhận trường hợp xâm hại tình dục giám định sớm so với Viện Pháp Y Quốc Gia thường tiếp nhận trường hợp giám định tỉnh chuyển lên giám định lại nên thời gian giám định thường sau tuần (chiếm 95,8%) Các trường hợp nạn nhân đến sớm hay muộn phụ thuộc nhiều vào yếu tố tâm lý xấu hổ, sợ hãi, tủi thân dẫn đến khai báo muộn Chính điều làm ảnh hưởng đến chất lượng kết luận giám định mà dấu vết sinh học khơng cịn, vết thương tự khỏi, dấu vết có giá trị cho điều tra xét xử bị khiến cho việc kết luận xử án khó khăn nhiều Hơn nữa, nhiều trường hợp nạn nhân không khai báo kịp thời dẫn đến hậu đáng tiếc bị viêm nhiễm đường sinh dục nạn nhân đến giám định có thai Do cỡ mẫu nghiên cứu khác đặc điểm dân cư, trình độ hiểu biết, phát triển kinh tế văn hóa xã hội địa điểm nghiên cứu khác dẫn tới kết khác biệt Về tỷ lệ nạn nhân khám BV trước giám định: Trong 48 vụ xâm hại tình dục có 81,3% khám BV 18,7% chưa khám BV Hiện quan cơng an chưa có quy trình trưng cầu giám định nạn nhân bị xâm hại tình dục, từ tiếp nhận thông tin đưa nạn nhân nghi bị xâm hại tình dục khám giám định Phần lớn vụ việc phát có dấu hiệu xâm hại tình dục quan điều tra thường đưa nạn nhân đến khám sở khám chữa bệnh bệnh viện sản khoa để khám chứng thương Do khơng có nghiệp vụ pháp y mà có nghiệp vụ sản khoa nên trình thăm khám y, bác sĩ nhiều trường hợp vô tình có tác động làm dấu vết sinh học bỏ sót thương tích vùng khác 47 thể có liên quan như: vết tinh dịch, lông phận sinh dục, dấu hiệu chống đỡ… chứng quan trọng giúp tìm thủ phạm Cũng có trường hợp gia đình nạn nhân dự việc tố giác tội phạm, nên trình báo quan chức muộn nguyên nhân khó khăn cho việc giám định truy tìm nghi can Về số lần giám định nạn nhân bị xâm hại tình dục: Trong 48 vụ xâm hại tình dục giám định có 66,7% giám định lần đầu 33,3% giám định lại Các trường hợp giám định lại Viện Pháp Y Quốc Gia chiếm 33,3% người nhà nạn nhân không tin tưởng kết giám định tuyến trước nên yêu cầu giám định lại trường hợp khó, phức tạp cần có giám định lại trung tâm pháp y tuyến 4.2 Đặc điểm tổn thương thể nạn nhân bị xâm hại tình dục 4.2.1 Đặc điểm tổn thương âm hộ, âm đạo, tầng sinh môn 100% trường hợp khơng có tổn thương âm hộ, âm đạo, tầng sinh môn đa số trường hợp giám định sau tuần, có trường hợp giám định sau tháng nên giám định khơng cịn tổn thương Kết có khác biệt với nghiên cứu Ngô Thị Thu Trang [19], 76 trường hợp giám định 55 trường hợp chiếm 72,37% có tổn thương phận sinh dục Theo Joyce A.Adams, Barbara Giradin Diana Faugno [22] có 21% phát tổn thương phận sinh dục; nghiên cứu Rachel B.Baker Marilyn S.Sommers [23] cho thấy tổn thương phận sinh dục chiếm 65,7% Sự khác biệt thời gian từ lúc bị xâm hại tình dục đến giám định khác nghiên cứu, nhiều trường hợp có quan hệ tình cảm trước nên có quan hệ tình dục đồng thuận, khơng có chống cự nạn nhân nên tỷ lệ tổn thương phận sinh dục thấp 48 Do việc phát hiện, trình báo sớm quan chức có thẩm quyền tội phạm tình dục để giám định cách nhanh chóng đóng vai trị quan trọng để phát tổn thương sau bị xâm hại tình dục Thời gian từ bị xâm hại đến giám định lâu nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan ảnh hưởng đến kết giám định Trong nghiên cứu chúng tôi, thời gian giám định sau tuần phần có đến 33,3% giám định lại 4.2.2 Đặc điểm tổn thương màng trinh, vị trí số vị trí rách màng trinh Về tốn thương màng trinh: Rách màng trinh cũ chiếm 56,3% 29,2% trường hợp có giãn màng trinh, khơng trường hợp có rách màng trinh hay kết hợp rách với rách cũ Kết nghiên cứu tương đồng kết nghiên cứu tác giả Đỗ Tuyết Mai [13], với tổn thương rách cũ màng trinh chiếm tỷ lệ cao 83,78%, đứng thứ nhóm khơng rách màng trinh chiếm 10,81%, thấp tổn thương rách chiếm 5,41% Kết có tương đồng với kết đề tài “Tội phạm tình dục Đồng Nai qua giám định pháp y năm 2010-2012” Trần Văn Hoàng [6] năm 2012 tiến hành 354 trường hợp với tỷ lệ rách cũ màng trinh chiếm đa số với 53,1%, 33,1% số nạn nhân không rách màng trinh, rách 13,8% Tuy nhiên có không phù hợp với kết nghiên cứu Phan Thị Thùy Trang [5], rách màng trinh chiếm 30,68%, phối hợp rách rách cũ 34,66% tỷ lệ rách cũ chiếm 2,89% Còn tác giả Ngô Thị Thu Trang [19], tổn thương màng trinh chủ yếu rách cũ với 71,05% Tỷ lệ tổn thương rách màng trinh có rách cũ thấp với 2,63% Tỷ lệ tổn thương rách 5,26% nhóm khơng rách màng trinh 21,05% Theo nghiên cứu “Hiếp dâm : Khía cạnh xã hội pháp y” (Rape : Its medicolegal and social aspect) 49 U.B RoyChowdhury cộng [3] 80 nạn nhân Kolkata giai đoạn 2005-2007: có 58 trường hợp (72,59%) có tìm thấy chứng rách màng trinh mới, trường hợp (10%) cho thấy màng trinh rách cũ Sự khác biệt giải thích thời gian nghiên cứu khác nhau, khác biệt quần thể nghiên cứu tỷ lệ nạn nhân quan hệ tình dục trước Trong nghiên cứu chúng tơi, trường hợp xâm hại tình dục đa số giám định muộn sau tuần bị xâm hại tình dục nên giám định thấy tổn thương rách màng trinh cũ giãn màng trinh Về vị trí rách số vị trí rách màng trinh: Rách vị trí chiếm tỷ lệ cao 30,2%, chiếm 20,9%, chiếm 16,3%, chiếm tỷ lệ 11,6%, 10 chiếm 4,7%, chiếm tỷ lệ 2,3% Rách vị trí chiếm tỷ lệ cao 45,8%, rách vị trí chiếm 37,5% rách vị trí chiếm tỷ lệ thấp 16,7% So sánh với nghiên cứu tác giả Đỗ Tuyết Mai [13] 74 trường hợp có 66 trường hợp có rách màng trinh (cả rách cũ rách mới) phần lớn rách nhiều vị trí (56 trường hợp chiếm 84,85%); thứ tổng số 66 trường hợp rách khoảng từ – 3h (12,11%); có trường hợp tổn thương rách vị trí – 6h – 12h (đều chiếm 1,52%); khơng có trường hợp rách màng trinh vị trí từ đến 9h Cịn theo tác giả Trần Văn Hồng [6] nghiên cứu 354 trường hợp cho thấy đa số trường hợp rách vị trí – 6h 9h Các nghiên cứu cho kết khác cỡ mẫu nghiên cứu, đặc điểm giải phẫu màng trinh đối tượng 4.2.3 Đặc điểm dấu hiệu tổn thương khác thể: Tất trường hợp không phát thấy tổn thương vết bầm tím, vết cắn hay vết xây xát thể nạn nhân bị xâm hại tình dục đối tượng giám định muộn sau tuần, dấu vết tổn thương lành 50 Theo tác giả Ngô Thị Thu Trang [19], số trường hợp khơng có thương tích thể chiếm 89,47% Chỉ có 10,53% phát tổn thương, chủ yếu tổn thương vùng tay chân với trường hợp chiếm 87,5%, sau tổn thương vùng ngực, bụng với trường hợp chiếm 37,5%, lại tổn thương vùng đầu mặt cổ lưng có trường hợp chiếm 25% Điều lại nhấn mạnh vai trò việc giám định sớm việc phát tổn thương thể để làm chứng buộc tội đối tượng xâm hại tình dục Và giải thích chủ yếu trường hợp xâm hại tình dục trẻ vị thành niên chủ yếu hiểu biết giới tính, quan điểm cởi mở tình yêu, tình dục nên trẻ dễ bị dụ dỗ, quan hệ tình dục đồng thuận với người có quan hệ tình cảm người quen biết với nạn nhân Do phát thấy dấu vết tổn thương vùng thể ngồi phận sinh dục, khơng có kháng cự mạnh, nhỏ nên sức chống cự yếu ớt Kết tương đối phù hợp với số liệu báo cáo nhiều tác giả nước nghiên cứu tổn thương nạn nhân vị thành niên bị xâm hại tình dục 4.2.4 Đặc điểm kết xét nghiệm tinh dịch âm đạo nạn nhân bị xâm hại tình dục Trong 48 trường hợp giám định Viện pháp Y quốc gia 10 trường hợp làm xét nghiệm tinh dịch âm đạo chiếm 20,83% 10 trường hợp cho kết âm tính Kết nghiên cứu phù hợp với nghiên cứu Ngô Thị Thu Trang [19] với 3,71% tìm thấy tinh trùng, cịn lại 96,26% khơng thấy tinh trùng Dù thời gian giám định sau bị xâm hại nghiên cứu Ngô Thị Thu Trang sớm, chủ yếu vòng ngày đầu tỷ lệ phát thấy tinh trùng thấp, điều giải thích có sai sót 51 q trình lấy mẫu, kỹ thuật xét nghiệm, xét nghiệm chẩn đốn chưa xác nên nhiều trường hợp không phát thấy tinh trùng đối tượng xâm hại sử dụng bao cao su nên xét nghiệm âm tính Nghiên cứu Cristina Cattaneo, Marina Ruspa, Tiziano cộng [21] cho thấy trường hợp phát thấy tinh trùng 183 trẻ nữ kiểm tra (2,73%) nghiên cứu Phan Thị Thùy Trang [5] với trường hợp phát thấy tinh trùng (1,44%) Nghiên cứu tác giả Nguyễn Hồng Long, Lê Minh Sơn [20] cho kết tìm thấy tinh trùng âm đạo 50% nạn nhân Như số lượng bệnh nhân làm xét nghiệm tìm xác tinh trùng dịch âm đạo thấp xét nghiệm cận lâm sàng có giá trị chứng minh việc bị xâm hại tình dục, đồng thời xác chứng phạm tội thủ Tuy nhiên việc định xét nghiệm tìm xác tinh trùng phụ thuộc nhiều vào thời gian từ bị xâm hại đến giám định, nạn nhân giám định muộn việc định xét nghiệm không cần thiết Trong nghiên cứu chúng tôi, nạn nhân đưa giám định muộn sau tuần nên dấu vết sinh học đường sinh dục nữ nạn nhân khơng cịn số đối tượng xâm hại tình dục đeo bao cao su nên không đề lại tinh dịch đường sinh dục nạn nhân, 100% trường hợp xét nghiệm âm tính Điều lý giải thời gian từ bị xâm hại đến giám định kéo dài, có tỷ lệ không nhỏ trường hợp bị công chưa có hành vi giao cấu Thực tế chúng tơi nhận thấy việc giám định tình dục nhiều sở sử dụng tampon thường để lấy mẫu dịch âm đạo kết tìm thấy xác tinh trùng Trong tương lai việc lấy mẫu xét nghiệm giám định tình dục thực que chuyên 52 dụng sản khoa (spatula) tỷ lệ dương tính xét nghiệm tìm xác tinh trùng cao hơn, chứng quan trọng việc kết luận tội phạm tình dục 4.2.5 Đặc điểm kết siêu âm thai nạn nhân bị xâm hại tình dục Trong số 48 trường hợp giám định có 17 trường hợp làm xét nghiệm siêu âm thai trường hợp xác định có thai chiếm tỷ lệ 2,08% Kết nghiên cứu tương đồng với nghiên cứu tác giả Đỗ Tuyết Mai [13], với tỷ lệ 5,405%; Ngô Thị Thu Trang [19] với tỷ lệ 5,26%; Phan Thị Thuỳ Trang [5] với 2,98% có thai Chỉ định siêu âm định xét nghiệm cần thiết để sớm phát hậu để lại cho nạn nhân có phương án nạn nhân xử lý người, tội nghi can 53 KẾT LUẬN Về đặc điểm đối tượng bị xâm hại tình dục năm 2013 – 2018 Viện Pháp y quốc gia Phân Viện Pháp y quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thấy: - Giới nữ có tỷ lệ bị xâm hại tình dục 100% - Nhóm tuổi 13 có tỷ lệ bị xâm hại tình dục cao 35,4% - Dân tộc Kinh có tỷ lệ bị xâm hại tình dục cao 93,7% - Về địa điểm xảy nhà đối tượng xâm hại chiếm tỷ lệ cao 39,6% - Về thời gian bị xâm hại từ 18 đến chiếm tỷ lệ cao 43,1% - Về đối tượng xâm hại người quen/bạn bè chiếm tỷ lệ cao 91,7% - Về thời gian giám định sau bị xâm hại tuần chiếm tỷ lệ cao 95,8% - Đa số nạn nhân khám BV trước giám định chiếm 81,3% - Các nạn nhân giám định lần đầu chiếm tỷ lệ cao 66,7% Về đặc điểm tổn thương thể: - Khơng có tổn thương âm hộ, âm đạo, tầng sinh mơn Khơng có dấu hiệu tổn thương thể khác như: vết bầm tím, vết cắn vết xây sát nạn nhân giám định - Về tổn thương màng trinh, rách màng trinh cũ chiếm 56,3% giãn màng trinh chiếm 29,2% - Về vị trí rách màng trinh vị trí chiếm tỷ lệ cao 30,2%, rách màng trinh vị trí chiếm tỷ lệ cao 45,8% - Khơng có trường hợp xét nghiệm tinh dịch âm đạo dương tính - Có trường hợp (chiếm tỷ lệ 5,9% ) siêu âm có thai 54 KIẾN NGHỊ Cần phải có phối hợp chặt chẽ gia đình có trẻ có dấu hiệu bị xâm hại tình dục với quan công an để đưa cháu giám định sớm, tốt để đảm bảo thu dấu vết, chứng khoa học thực tư vấn, điều trị kịp thời tổn thương thể chất tâm lý trẻ Đề nghị quan cơng an tiếp nhận phản ánh gia đình nghi ngờ có xâm hại tình dục cháu cần đưa đến địa đơn vị pháp y để khám giám định thời gian sớm TÀI LIỆU THAM KHẢO Lucy Bowyer Maureen E.Dalton (1997), Female victim of rape and their genital injuries, British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 104, 617-620 Marleen Biggs, Lana E Stermac, Miriam Divinsky (1998), Genital injuries following sexual assault of women with and without prior sexual intercourse experience, CMAJ, 159, 33-37 U.B RoyChowdhury cộng (2007), Rape : Its medicolegal and social aspect, J Indian Acad Forensic Med, 30, 69-71 James J McNamara Robert J Morton (2004), Frequency of Serial Sexual Homicide Victimization in Virginia for a Ten-Year Period, J Forensic Sci, 3, 49, 1-5 Phan Thị Thùy Trang, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II đại học Y Dược Huế năm 2008, Tình hình hiếp dâm trẻ em tỉnh Long An năm 2004 – 2008 Trần Văn Hồng, Cơng trình nghiên cứu khoa học năm 2012, Tội phạm tình dục Đồng Nai qua giám định pháp y năm 2010-2012 Vũ Dương, Nguyễn Thành Nam (2000), Mười năm giám định hiếp dâm Kiên Giang 1991 – 2000, Tổ chức Giám định Pháp y tỉnh Kiên Giang Phạm Xuân Thông (2011), Nghiên cứu tình hình bị lạm dụng tình dục trẻ học sinh phổ thông trung học thành phố Nha Trang năm 2010, Trường Đại học y dược Huế Luận án chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y - Dược Huế Nguyen Thanh Huong (2006), Child Maltreatment in Vietnam: Prevalence and associated mental and physical health problems 10 Nguyễn Hồi An (2012), Nghiên cứu tình hình xâm hại tình dục trẻ vị thành niên Thừa Thiên Huế năm 2009 – 2011 11 Đào Xuân Dũng (1999), “Thế gọi lạm dụng tình dục trẻ em”, Sức khỏe đời sống, Số 66, tháng 5/1999, tr 30-31 12 Sarah C., Susan W (2007), Kết nối tình dục thay đổi xã hội, chiến lược cho hành động đầu tư, Nxb Thế Giới 13 Đỗ Tuyết Mai, Mô tả tổn thương xâm hại tình dục qua giám định y pháp trung tâm Pháp Y Vĩnh Phúc năm 2013 – 2014 14 Quy trình giám định pháp y, Bộ Y Tế 2013 15 WHO (2012), Types of rape 16 Trịnh Văn Minh (2007), Giải phẫu người tập 2, Nhà xuất Hà Nội 17 Frank H.Netter (2007), Atlas giải phẫu người, Nhà xuất Y học, 5, 371, 377 18 Đinh Gia Đức, Lưu Sỹ Hùng, Đào Thế Tân (2007), Bài giảng Y Pháp học (2007), NXB Y học - Hà Nội 19 Ngô Thị Thu Trang (2016), “Tình hình xâm hại tình dục trẻ vị thành niên tỉnh Vĩnh Phúc qua giám định pháp y năm 2012 – 2015” 20 Nguyễn Hồng Long, Lê Minh Sơn: “Nghiên cứu trường hợp bị xâm hại tình dục giám định trung tâm pháp y Hà Nam từ năm 2009 – 2013” 21 Cristina Cattaneo, Marina Ruspa, Tiziano et al (2007) Child Sexual Abuse in Italy, The American Journal of Forensic Medicine and Pathology, 28(2), 163 – 167 22 Joyce A.Adams, Barbara Giradin Diana Faugno (2000) Signs of gential trauma in adolescent rape victims examined acutely, Journal of Pediatric Adolescent Gynecology, 18(2), 88 23 Rachel B.Baker, Marilyn S.Sommers (2008) Relationship of Gential Injuries and Age in Adolescent and Young Adult Rape Survivors, JOGNN, 37, 282 – 289 PHỤ LỤC DANH SÁCH BẢN GIÁM ĐỊNH PHÁP Y STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Họ tên Nguyễn Thị Như Ý Đỗ Anh T Nguyễn Thanh M Nguyễn Chúc Hải A Nguyễn Thị Thanh X Đặng Thảo P Trần Mỹ L Nguyễn Thị Thanh H Đỗ Ngọc A Nhữ Thu H Nguyễn Thị T Vì Thị M Phùng Diệu L Nguyễn Thị H Bùi Thị Thu T Nguyễn Thị H Đỗ Lệ Trà G Đặng Thị Hải Y Lê Thu T Nguyễn Thị Thanh T Nguyễn Thị Ngọc T Bùi Khánh T Đỗ Ngọc V Nguyễn Huyền Ngọc L Lê Thị C Đỗ Thị V Nguyễn Ngọc Huyền T Nguyễn Thị Phương T Kiều Thị Mỹ T Nguyễn Thị Như N Lê Minh C Nguyễn Thị Mai L Kiều Nguyệt N Nguyễn Thị Yến N Tuổi 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 22 23 13 13 6 7 9 11 11 11 11 13 Giới Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Số GĐPY 41/14/TD 47/15/TD 143/16/TD 142/15/TD 72/15/TD 35/14/TD 109/17/TD 147/16/TD 72/14/TD 9/16/TD 148/16/TD 153/16/TD 45/15/TD 27/14/TD 37/14/TD 172/18/TD 57/15/TD 6/14/TD 72/15/TD 58/14/TD 07/13/TD 02/14/TD 03/18/TD 13/18/TD 01/15/TD 05/15/TD 05/14/TD 01/14/TD 02/15/TD 05/13/TD 06/16/TD 03/17/TD 01/18/TD 03/13/TD 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Lê Thị Ngọc H Nguyễn Thị Quỳnh N Trương Hồ Kiều T Trần Ngọc T Lê Thị Hồng Y Nguyễn Thị Thúy V Trần Thị Ngọc D Nguyễn Thị Như Ý Hồ Thị Bảo T Trương Thị Tường V Dương Thị N Hồ Thị Minh T Huỳnh Ngọc H Đỗ Thị Thùy T 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ 04/14/TD 04/15/TD 04/18/TD 10/18/TD 03/16/TD 01/16/TD 04/16/TD 11/18/TD 10/14/TD 08/14/TD 01/17/TD 02/18/TD 03/15/TD 09/18/TD Giảng viên hướng dẫn Giảng viên hướng dân Xác nhận nơi lưu trữ hồ sơ Chữ ký sinh viên PHỤ LỤC ẢNH Họ tên: KIỀU NGUYỆT N Năm sinh: 2007 Màng trinh rách vị trí 05 07 Họ tên: NGUYỄN THỊ MAI L Năm sinh: 2006 Màng trinh rách cũ vị trí khoảng Họ tên: NGUYỄN THỊ THÚY V Năm sinh: 2001 Họ tên: NGUYỄN THỊ NHƯ NG Năm sinh: 2002 Màng trinh rách vị trí ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN ANH TUẤN CÁC HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA TRONG NĂM 2013 – 2018 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BÁC SỸ Y KHOA... Các y? ??u tố dịch tễ liên quan đến nạn nhân bị xâm hại tình dục 3.1.1 Tình hình giám định xâm hại tình dục từ năm 2013 đến 2018 Tổng số trường hợp nghi bị xâm hại tình dục giám định Viện Pháp y. .. nhân nghi bị xâm hại tình dục giám định pháp y Viện Pháp y quốc gia Phân Viện Pháp y quốc gia thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2018 2.1.2 Tiêu chuẩn chọn nhóm nghiên cứu - Có đ? ?y đủ hồ sơ
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC HÌNH THÁI tổn THƯƠNG xâm hại TÌNH dục tại VIỆN PHÁP y QUỐC GIA TRONG 6 năm 2013 – 2018 ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm