0

Chương 3 Kế Toán ngân hàng nghiệp vụ tín dụng

79 761 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2020, 14:17

CHƯƠNG 3: KẾ TỐN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG MụC TIÊU Một số vấn đề nghiệp vụ tín dụng  Nguyên tắc báo cáo kế toán áp dụng nghiệp vụ tín dụng  Phương pháp kế toán  I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG Khái niệm  Phân loại tín dụng ngân hàng  Lãi suất tín dụng  Phương pháp thu nợ lãi  Quy định quy chế cho vay hành  Quy định phân loại nợ, chuyển nhóm nợ  1.1.KHÁI NIệM Tín dụng ngân hàng giao dịch tài sản ngân hàng khách hàng, ngân hàng chuyển giao tài sản cho khách hàng sử dụng thời gian định theo thỏa thuận khách hàng có nghĩa vụ hồn trả vơ điều kiện vốn gốc lãi cho ngân hàng đến hạn toán 1.2 PHÂN LOạI TDNH TD ngắn hạn TD trung, dài hạn 1.3 LÃI SUấT TÍN DụNG  Lãi suất nợ hạn: Là lãi suất quy định cụ thể hợp đồng tín dụng  Lãi suất nợ hạn: Mức lãi suất áp dụng khoản nợ gốc hạn tổ chức tín dụng ấn định thoả thuận với khách hàng hợp đồng tín dụng khơng vượt q 150% lãi suất cho vay áp dụng thời hạn cho vay ký kết điều chỉnh hợp đồng tín dụng 1.3.1.PHƯƠNG PHÁP THU Nợ VÀ LÃI  - Căn vào đặc điểm sản xuất kinh doanh, khả tài nguồn trả nợ khách hàng…, Ngân hàng khách hàng thỏa thuận việc trả nợ gốc lãi, thơng thường có phương pháp sau: Thu nợ lãi lần hợp đồng tín dụng đến hạn tốn Thu nợ lãi theo định kỳ xác định cụ thể hợp đồng tín dụng Thu nợ lãi cho vay với định kỳ khơng ghi cụ thể hợp đồng tín dụng 1.3.2.THU Nợ VÀ LÃI MộT LầN KHI HĐTD ĐếN HạN THANH TOÁN Thường áp dụng phương thức cho vay lần vay có thời hạn ngắn  Khi HĐTD đến hạn, ngân hàng thu nợ lãi lần, đó: - Nợ vay: số tiền NH cho vay ( dư nợ TK cho vay khách hàng) - Số tiền thu lãi cho vay= dư nợ cho vay* thời hạn cho vay*lãi suất cho vay tương ứng  1.3.3 THU Nợ VÀ LÃI THEO TừNG ĐịNH Kỳ XÁC ĐịNH TRONG HĐTD Thường áp dụng loại hình tín dụng ngắn hạn ( cho vay trả góp ), cho vay trung dài hạn ( cho vay đầu tư dự án, cho thuê tài chính…)  Kỳ hạn nợ vay thực sở thỏa thuận ngân hàng khách hàng Khách hàng trả nợ trước hạn để toán hợp đồng  Việc xác định số tiền thu nợ lãi trường hợp sử dụng cách phổ biến sau  ĐềU ĐặN BằNG NHAU MỗI ĐịNH Kỳ a= { Vo*r*(1+r)n } / {(1+r)n-1} Trong đó: a: số tiền thu nợ vay lãi vay mối kỳ Vo: số tiền cho vay ban đầu r: lãi suất cho vay n: số định kỳ trả nợ - - Số tiền lãi vay kì thứ i (Li)= dư nợ cho vay lại đầu kỳ thứ i*lãi suất cho vay Số tiền thu nợ kỳ thứ i= a - Li 4.3.8 Kế TỐN TRÍCH LậP VÀ Sử DụNG Dự PHỊNG RủI RO TÍN DụNG Một số vấn đề chung trích lập dự phòng  Kế tốn trích lập dự phòng  MộT Số VấN Đề CHÚ Ý ĐốI VớI TRÍCH LậP Dự PHỊNG Thời điểm phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng :  Ít nhât q lần , 15 ngày làm việc tháng tiếp theo, NH thực phân loại nợ gốc trích lập DPRR đến cuối ngày làm việc cuối quý  Riêng quý IV 15 ngày làm việc tháng 12 NH thực phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro đến thời điểm cuối ngày 30 tháng 11  Đối với khoản nợ xấu NH phải thực phân loại nợ, đánh giá khả trả nợ KH sở hàng tháng để phục vụ cho công tác quản lý chất lượng rủi ro tín dụng  Đối với khoản cho vay nguồn vốn tài trợ, ủy thác bên thứ mà bên thứ cam kết chịu toàn trách nhiệm xử lý rủi ro xảy khoản cho vay nguồn vốn góp đồng tài trợ tổ chức tín dụng khác mà tổ chức tín dụng khơng chịu rủi ro tổ chức tín dụng khơng phải lập dự phòng phải phân loại nợ nhằm mục đích đánh giá tình hình tài chính, khả trả nợ KH phục vụ cho cơng tác quản lý rủi ro tín dụng NH MộT Số VấN Đề CHÚ Ý ĐốI VớI TRÍCH LậP Dự PHÒNG (TT) - - Đối với khoản bảo lãnh, cam kết cho vay, NH phải phân loại vào nhóm để quản lý giám sát tình hình tài chính, khả thực nghĩa vụ KH trích lập dự phòng chung Việc trích lập phải tuân theo quy định phân loại nợ trích lập dự phòng Số tiền dự phòng cụ thể xác định theo cơng thức R= max{0,(A-C)}*r Trong đó: R: số tiền dự phòng cụ thể phải trích A: giá trị khoản nợ C: giá trị khấu trừ tài sản đảm bảo r: tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể BảNG Tỷ Lệ KHấU TRừ Để XÁC ĐịNH GI TR KHU TR CA TSB (C) Loại tài sản bảo đảm Tỷ lệ tối đa (%) Số d tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm ồng Việt Nam t¹i tỉ chøc tÝn dơng TÝn phiÕu kho b¹c, vàng, số d tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm ngoại tệ tổ chức tín dụng Trái phiếu Chính phủ: - Có thời hạn lại từ nm trở xuống - Có thời hạn lại từ nm đến nm - Có thời hạn lại nm CK, cụng c chuyn nhng, giấy tờ có giá TCTD khác phát hành niêm yết SGD TT GDCK CK, công cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá doanh nghiệp phát hành niêm yết SGD TT GDCK CK, cơng cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá TCTD khác phát hành chưa niêm yt trờn SGD v TT GDCK Bất động sản (gồm: nhà dân c có giấy tờ hợp pháp và/hoặc bất động sản gắn liền với quyền sử dụng đất hợp pháp) Các loại tài sản bảo đảm khác 100% 95% 95% 85% 80% 70% 65% 50% 50% 30% MộT Số VấN Đề CHÚ Ý ĐốI VớI TRÍCH LậP Dự PHỊNG  Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể nhóm nợ sau:  Nhóm 1: 0%  Nhóm 2: 5%  Nhóm 3: 20%  Nhóm 4: 50%  Nhóm 5: 100%  Riêng khoản nợ khoanh chờ phủ xử lý việc trích lập dự phòng cụ thể theo khả tài NH)  Tổ chức tín dụng tổ chức lập trì dự phòng chung 0,75% tổng giá trị khoản nợ từ loại đến loại ( kể khoản bảo lãnh)  Trường hợp số tiền dự phòng trích lại lớn số tiền dự phòng phải trích NH phải hoàn nhập phần chênh lệch thừa theo quy định pháp luật chế độ tài TCTD TRƯờNG HợP Sử DụNG Dự PHÒNG  Tổ chức tín dụng sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng khoản nợ trường hợp sau đây: KH tổ chức, doanh nghiệp bị giải thể, phá sản theo quy định pháp luật, cá nhân bị chết hay tích  Các khoản nợ thuộc nhóm Riêng khoản nợ khoanh chờ phủ xử lý NH sử dụng dự phòng ( có) để xử lý rủi ro tín dụng  NGUN TĂC Sử DụNG Dự PHỊNG  TCTD sử dụng DP để xử lý RR quý lần theo nguyên tắc: Tận thu nguồn thu nợ => sử dụng DP cụ thể => sử dụng DP chung => tính vào CP hoạt động  Sau sử dụng DP để xử lý => tiếp tục theo dõi ngoại bảng đôn đốc KH trả nợ Khơng coi xóa nợ cho KH  Sau năm kể từ ngày xử lý rủi ro tín dụng NH phép xuất tốn khoản nợ khỏi ngoại bảng KH tổ chức DN bị giải thể phá sản theo quy định pháp luật , cá nhân bị chết hay tích Riêng NHTM nhà nước việc xuất toán thực BTC NHNN chấp thuận TÀI KHOảN Sử DụNG Các tài khoản dự phòng rủi ro (2X9) - Sử dụng dự phòng để xóa nợ - Hồn nhập dự phòng - Trích bổ sung dự phòng phải thu khó đòi vào CP kỳ kế tốn Dư có: Dự phòng RR có TK 971: Nợ khó đòi xử lý - Nợ khó đòi xử lý RR đưa theo dõi bảng CĐKT - Số tiền thu hồi khách hàng xuất toán ngoại bảng nợ xử lý theo qui định TK 8822: Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi - Các khoản chi phí dự phòng NPT khó đòi phát sinh năm Dư nợ: Phản ánh khoản chi DP NPT khó đòi năm - Số tiền thu giảm chi DP NPT khó đòi - Chuyển số dư Nợ vào TK lợi nhuận năm tốn Kế TỐN TRÍCH LậP Dự PHÒNG Định kỳ kết phân loại nợ, kế tốn xác định số dự phòng cần trích lập, so sánh với số dư có TK dự phòng hạch tốn  Nếu phải trích lập thêm Nợ TK 8822: chi phí dự phòng phải thu khó đòi Có TK dự phòng cụ thể Có TK dự phòng chung  Nếu phải hồn nhập Nợ TK DP cụ thế, DP chung Có TK 8822 Sử dụng DP để xử lý rủi ro tín dụng Sau theo dõi NPT khó đòi trênTK ngoại bảng:  Nếu KH trả tiền Ghi xuất TK 971, đồng thời hạch tốn a) Nợ TK dự phòng chung Nợ TK dự phòng cụ thể Nợ TK 1011/4211 Có TK 79 Có TK cho vay b) Ghi nhập TK 971  Nếu hết năm, kế toán hủy khoản nợ hạch tốn ghi xuất Tk 971 4.3.9 Kế TỐN NGHIệP Vụ MUA BÁN Nợ  Các lý mua bán nợ  Đáp ứng nhu cầu khoản  TCTD khơng có điều kiện tốt để theo dõi, giám sát khoản nợ vay  TK sử dụng  TK 458 - Chênh lệch mua bán Nợ chờ xử lý  TK 4591-Tiền thu từ việc bán nợ, tài sản đảm bảo nợ khai thác tài sản đảm bảo nợ TK 458 – Chênh lệch mua bán nợ chờ xử lý ND: Phản ánh khoản chênh lệch giá bán giá mua nợ với nợ gốc bán mua lại chưa xử lý - Số chênh lệch giá mua lại nợ lớn nợ gốc mua lại - Số chênh lệch giá bán nợ nhỏ khoản nợ gốc bán - Kết chuyển số dư có (lãi) vào TK thu nhập - Số chênh lệch giá mua lại nợ nhỏ nợ gốc mua lại - Số chênh lệch giá bán nợ lớn khoản nợ gốc bán - Kết chuyển số dư nợ (lỗ) vào TK thu nhập Dư nợ: số chênh lệch Nợ mua bán Nợ chưa xử lý Dư có: Số chênh lệch Có mua, bán Nợ chưa xử lý TK 4591 – Tiền thu từ việc bán nợ, TSĐB nợ khai thác TSĐB nợ ND: Phản ánh số tiền thu từ việc bán nợ… - Xử lý thu hồi nợ, khoản phải thu khác từ số tiền bán nợ, TSĐB nợ khai thác TSĐB nợ Số tiền thu từ việc bán nợ, TSĐB nợ khai thác TSĐB nợ Dư có: Số tiền thu từ việc bán nợ … chưa xử lý Mở TK chi tiết cho khoản nợ TSĐB nợ bán khai thác 4.3.10 Kế TOÁN Xử LÝ TS LIÊN QUAN ĐếN CÁC KHOảN VAY CÓ VấN Đề Trường hợp 1: TS bán để thu hồi nợ  Trường hợp 2: NH quyền khai thác tài sản để thu hồi nợ  Trường hợp 3: NH nhận quyền sở hữu tài sản  TH1: TS ĐƯợC BÁN Để THU HồI Nợ  Trong chờ TS bán    Xuất TS chấp cầm có KH – Xuất TK 994 Nhập TS gắn xiết nợ chờ xử lý – Nhập TK 995 Khi TS bán      P/ánh số tiền thu Nợ TK thích hợp Có TK 4591 – Tiền thu từ bán nợ… Lập chứng từ thu nợ Nợ TK 4591 Có TK cho vay KH: nợ gốc Có TK lãi dự thu Có TK thu lãi từ cho vay: lãi chưa dự thu Xuất TK ngoại bảng theo dõi nợ gốc nợ lãi thu hồi (nếu có) Nếu tiền bán TS không đủ đề bù đắp nợ gốc lãi: tiếp tục theo dõi đôn đốc KH trả nợ Nếu tiền bán TS sau xử lý RR dư trả lại KH Nợ TK 4591 Có TK thích hợp TH2: NH CĨ QUYềN KHAI THÁC TS Để THU HồI Nợ Khi có khoản thu từ việc khai thác TS Nợ TK thích hợp Có TK 4591  Chi phí khai thác TSĐB Nợ TK 355 – CP xử lý TSĐB nợ Có TK thích hợp  Số tiền thu sau bù đắp chi phí xử lý TSĐB trích dần thu nợ gốc lãi KH tương tự trường hợp  Khi thu hồi hết nợ gốc nợ lãi KH => Xuất TS chấp, cầm cố KH  TH3: NH NHậN QUYềN Sở HữU TÀI SảN     Khi chuyển quyền sở hữu TS Nợ TK 387: TS gán nợ chuyển quyền sở hữu cho NH chờ xử lý Có TK 4591: Tiền thu từ việc bán nợ … Khi phát mại TS cầm cố, chấp Nợ TK TM/TGKH Có TK 387 Khi xóa nợ Nợ TK 4591 Nợ TK thích hợp có bồi thường Nợ TK 219: Dự phòng phải thu khó đòi Nợ TK chi phí khác Có TK 2115 Nhập TK 971: Số nợ phải theo dõi để thu hồi ... vấn đề nghiệp vụ tín dụng  Nguyên tắc báo cáo kế tốn áp dụng nghiệp vụ tín dụng  Phương pháp kế toán  I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG Khái niệm  Phân loại tín dụng ngân hàng ... PHÁP KẾ TOÁN Tài khoản sử dụng  Chứng từ sử dụng kế toán nghiệp vụ tín dụng  Quy trình kế tốn nghiệp vụ tín dụng  4.1.TÀI KHOảN Sử DụNG  - Có thể chia thành nhóm TK: Nhóm TK liên quan đến nghiệp. .. suất tín dụng  Phương pháp thu nợ lãi  Quy định quy chế cho vay hành  Quy định phân loại nợ, chuyển nhóm nợ  1.1.KHÁI NIệM Tín dụng ngân hàng giao dịch tài sản ngân hàng khách hàng, ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 3 Kế Toán ngân hàng nghiệp vụ tín dụng, , I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG, PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm