0

Quyết định số 2002/2019/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

4 23 0
  • Quyết định số 2002/2019/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 02:40

Quyết định số 2002/2019/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới, danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐƠNG ̀ ­­­­­­­ CỘNG HỊA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 2002/QĐ­UBND Lâm Đồng, ngày 19 tháng 9 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CƠNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MƠI, DANH M ́ ỤC THỦ TỤC  HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC VĂN HĨA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI  QUYẾT CỦA CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ­CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm sốt thủ tục hành  chính và Nghị định số 92/2017/NĐ­CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một  số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm sốt thủ tục hành chính; Căn cứ Thơng tư số 02/2017/TT­VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng  Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm sốt thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 2750/QĐ­BVHTTDL ngày 07/8/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  về việc cơng bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực văn  hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Cơng bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính mới, danh mục thủ tục  hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện  trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau: Cơng bố mới 04 thủ tục hành chính; Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính số thứ tự thứ 17 Phần I và thủ tục số thứ tự số 3 Phần II danh mục  ban hành kèm theo Quyết định số 1181/QĐ­UBND ngày 30/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh cơng  bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải  quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Điều 3. Chánh Văn phòng Đồn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao  và Du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./   CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ Văn phòng Chính phu ̉ (Cục KSTTHC); ­ TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; ­ Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; ­ Như Điều 3; ­ Trung tâm Cơng báo ­ Tin học; ­ Cổng thơng tin điện tử tỉnh; ­ Lưu: VT, TTPVHCC Đoan Văn Viêt ̀ ̣   DANH MUC ̣ THU TUC HANH CHINH M ̉ ̣ ̀ ́ ỚI, DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG  LĨNH VỰC VĂN HĨA THC THÂM QUN GIAI QUT C ̣ ̉ ̀ ̉ ́ ỦA CẤP TỈNH, CÂP HUY ́ ỆN  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐƠNG ̀ (Ban hanh kem theo Qut đinh sơ 2002/ ̀ ̀ ́ ̣ ́ QĐ­UBND ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy   ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) A. DANH MỤC THỦ TỤC HANH CH ̀ ÍNH MỚI THUỘC THẨM QÙN GIẢI QÚT  CỦA SỞ VĂN HĨA, THÊ ̉ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LÂM ĐỜNG Tên thủ tục  STT hành chính Cấp giấy phép  đủ điều kiện  kinh doanh dịch  vụ vũ trường (Số hồ sơ:  279113) Thơi h ̀ ạn  Địa điểm  Phí, lệ phí (nếu  giải  thực hiện có) 05 ngày  Nộp trực  ­ Tại thành phố  làm việc  tiếp hoặc  Đà Lạt và thành  kể từ  qua dịch vụ  phố Bảo Lộc:  ngày nhậnb  ưu chính  Mức thu phí  đủ hồ sơ  cơng ích đến  thẩm định cấp  theo quy  Trung tâm  Giấy phép là  định phục vụ hành 15.000.000  chính cơng đồng/giấy; Căn cứ pháp lý ­ Nghị định số  54/2019/NĐ­CP ngày  19 tháng 6 năm 2019  của Chính phủ quy  định về kinh doanh  dịch vụ karaoke, dịch  vụ vũ trường; ­ Thơng tư sơ ́ Địa chỉ: 36  ­ Tại các khu vực 212/2016/TT­BTC  Trần Phú,  khác: Mức thu  ngày 10 tháng 11 năm  phường 4, Tp phí thẩm định  2016 của Bộ Tài chính  Đà Lạt, tỉnh  cấp Giấy phép là quy định mức thu, chế  Lâm Đồng 10.000.000  độ thu, nộp, quản lý và  đồng/giấy sử dụng phí cấp giấy  phép kinh doanh  karaoke, vũ trường; ­ Quyết định số  2750/QĐ­BVHTTDL  ngày 07/8/2019 của Bộ  Văn hóa, Thể thao và  Du lịch về việc cơng  bố thủ tục hành chính  mới ban hành, thủ tục  hành chính bãi bỏ trong  lĩnh vực văn hóa thuộc  phạm vi chức năng  quản lý của Bộ Văn  hóa, Thể thao và Du  lịch Nộp trực  tiếp hoặc  qua dịch vụ  Cấp giấy phép  bưu chính  điều chỉnh Giấy  04 ngày  cơng ích đến  phép đủ điều  làm việc  Trung tâm  kiện kinh doanh  kể từ  phục vụ hành  dịch vụ vũ  ngày nhận  Khơng quy định chính cơng đủ hồ sơ  trường theo quy  Địa chỉ: 36  (Số hồ sơ:  định Trần Phú,  279115) phường 4, Tp  Đà Lạt, tỉnh  Lâm Đồng ­ Tại thành phô ́ Đà Lạt và thành  phố Bảo Lộc: + Từ 01 đến 05  phòng, mức thu  phí là 6.000.000  đồng/giấy; ­ Nghị định số  54/2019/NĐ­CP ngày  19 tháng 6 năm 2019  của Chính phủ quy  định về kinh doanh  dịch vụ karaoke, dịch  vụ vũ trường; ­ Quyết định số  2750/QĐ­BVHTTDL ­ Nghị định sơ ́ 54/2019/NĐ­CP ngày  19 tháng 6 năm 2019  của Chính phủ quy  định về kinh doanh  dịch vụ karaoke, dịch  vụ vũ trường; Nộp trực  tiếp hoặc  qua dịch vụ  bưu chính  + Từ 06 phòng  Cấp giấy phép  05 ngày  cơng ích đến  trở lên, mức thu  đủ điều kiện  làm việc  Trung tâm  phí là 12.000.000  ­ Thơng tư số  kinh doanh dịch  kể từ  212/2016/TT­BTC  phục vụ hành đồng/giấy vụ karaoke ngày nhận  ngày 10 tháng 11 năm  chính cơng đủ hồ sơ  ­ Tại các khu vực 2016 của Bộ Tài chính  (Số hồ sơ:  theo quy  Địa chỉ: 36  khác: quy định mức thu, chế  279112) định Trần Phú,  độ thu, nộp, quản lý và  phường 4, Tp + Từ 01 đến 05  sử dụng phí cấp giấy  Đà Lạt, tỉnh  phòng, mức thu  phép kinh doanh  Lâm Đồng phí là 3.000.000  karaoke, vũ trường; đồng/giấy; ­ Quyết định số  + Từ 06 phòng  2750/QĐ­ BVHTTDL trở lên, mức thu  phí là 6.000.000  đồng/giấy Cấp giấy phép  04 ngày  Nộp trực tiếp ­ Tại thành phố  ­ Nghị định sô ́ điều chỉnh Giấy  làm việc  hoặc qua  Đà Lạt và thành  54/2019/NĐ­CP ngày  phố Bảo Lộc:  Đối với trường  19 tháng 6 năm 2019  hợp các cơ sở đã  của Chính phủ quy  được cấp phép  định về kinh doanh  kinh doanh  dịch vụ bưu  dịch vụ karaoke, dịch  karaoke đề nghị  chính cơng  vụ vũ trường; tăng thêm phòng,  ích đến  mức thu:  ­ Thơng tư số  phép đủ điều  Trung tâm  kể từ  2.000.000  212/2016/TT­BTC  kiện kinh doanh  phục vụ hành  ngày nhận  đồng/phòng ngày 10 tháng 11 năm  dịch vụ karaoke chính cơng đủ hồ sơ  2016 của Bộ Tài chính  ­ Tại các khu vực  theo quy  (Số hồ sơ:  Địa chỉ: 36  quy định mức thu, chế  khác: Đối với  định 279114) Trần Phú,  độ thu, nộp, quản lý và  trường hợp các  phường 4, Tp  sử dụng phí cấp giấy  cơ sở đã được  Đà Lạt, tỉnh  phép kinh doanh  cấp phép kinh  Lâm Đồng karaoke, vũ trường; doanh karaoke đề  nghị tăng thêm  ­ Quyết định số  phòng, mức thu:  2750/QĐ­BVHTTDL 1.000.000  đồng/phòng B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THÂM QUN GI ̉ ̀ ẢI QUT ́  CỦA SỞ VĂN HĨA, THÊ THAO VÀ DU L ̉ ỊCH VÀ UY BAN NHÂN DÂN C ̉ ẤP HUYỆN  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG Bãi bỏ 02 thủ tục số thứ tự thứ 17 Phần I và thủ tục sơ ́thứ tự sơ ́3 Phần II danh mục ban hành  kèm theo Quyết định sớ 1181/QĐ­UBND ngày 30/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh cơng bơ ́danh  mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của  cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng STT   Số hồ sơ  TTHC Tên thủ tục  hành chính Cơ quan thực  Tên VBQPPL quy định việc  bãi bỏ TTHC 278903 Cấp giấy phép  Sở Văn hóa, Thể  kinh doanh vũ  thao và Du lịch trường 278924 Cấp giấy phép  kinh doanh  karaoke (do cơ  Ủy ban nhân dân  quan cấp giấy  cấp huyện phép kinh doanh  cấp huyện) Nghị định số 54/2019/NĐ­CP  ngày 19 tháng 6 năm 2019 của  Chính phủ quy định về kinh  doanh dịch vụ karaoke, dịch  vụ vũ trường Nghị định số 54/2019/NĐ­CP  ngày 19 tháng 6 năm 2019 của  Chính phủ quy định về kinh  doanh dịch vụ karaoke, dịch  vụ vũ trường ... đồng/giấy; ­ Nghị định số 54/2019/NĐ­CP ngày  19 tháng 6 năm 2019  của Chính phủ quy  định về kinh doanh  dịch vụ karaoke, dịch  vụ vũ trường; ­ Quyết định số 2750/QĐ­BVHTTDL ­ Nghị định sơ ́ 54/2019/NĐ­CP ngày ... TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG Bãi bỏ 02 thủ tục số thứ tự thứ 17 Phần I và thủ tục sơ ́thứ tự sơ ́3 Phần II danh mục ban hành  kèm theo Quyết định sớ 1181/QĐ­UBND ngày 30/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh cơng bơ ́danh ... mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của  cấp tỉnh,  cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng STT   Số hồ sơ  TTHC Tên thủ tục  hành chính Cơ quan thực  Tên VBQPPL quy định việc  bãi bỏ TTHC 278903
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định số 2002/2019/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng,