0

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên

2 77 0
  • Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 23:58

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định Quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ­­­­­­­ Số: 21/2019/QĐ­UBND CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Hưng Yên, ngày 18 tháng 04 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2018/QĐ­UBND NGÀY  20/12/2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG N BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ  CƠNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG N ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG N Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật chuyển giao cơng nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Bảo vệ mơi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 76/2018/NĐ­CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết  và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao cơng nghệ; Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ­CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi  tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ­CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi  tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ mơi trường; Căn cứ Thơng tư số 02/2018/TT­BKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học   và Cơng nghệ quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao cơng nghệ thuộc danh  mục cơng nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao  cơng nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao cơng nghệ; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Cơng nghệ tại Tờ trình số 13/TTr­KHCN ngày 25  tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết định số 47/2018/QĐ­UBND ngày 20  tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng n ban hành Quy định Quản lý cơng nghệ  trên địa bàn tỉnh Hưng n, như sau: 1. Bãi bỏ căn cứ Thơng tư số 03/2016/TT­BKHCN ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Khoa học  và Cơng nghệ về việc quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa  học của Chương trình phát triển kinh tế ­ xã hội, thẩm định cơng nghệ của dự án đầu tư 2. Sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 7, Chương II như sau: “a) Đối với chuyển giao cơng nghệ từ nước ngồi vào Việt Nam thơng qua thực hiện dự án đầu  tư.” 3. Sửa đổi tiêu đề của Khoản 2, Điều 12, Chương III như sau: “2. Trách nhiệm của sở, cơ quan tương đương sở quản lý ngành, lĩnh vực” Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện Các nội dung khác tại Quyết định số 47/2018/QĐ­UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Hưng n ban hành Quy định Quản lý cơng nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng n khơng thay đổi Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các  huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành Điều 3. Hiệu lực thi hành Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2019./   Nơi nhận: ­ Như Điều 3; ­ Bộ Khoa học và Cơng nghệ; ­ Bộ Tư pháp ­ Cục Kiểm tra văn bản QPPL; ­ Thường trực Tỉnh ủy; ­ Thường trực HĐND tỉnh; ­ Đồn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ­ Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; ­ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ­ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (Sở Tư pháp); ­ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; ­ Trung tâm Tin học ­ Cơng báo tỉnh; ­ Lưu: VT, KT2   Trần Tuấn TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Phóng ... Các nội dung khác tại Quyết định số 47/2018/QĐ­UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Hưng n ban hành Quy định Quản lý cơng nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng n khơng thay đổi Chánh Văn phòng UBND tỉnh;  Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh;  Chủ tịch UBND các ... Chánh Văn phòng UBND tỉnh;  Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh;  Chủ tịch UBND các  huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành Điều 3. Hiệu lực thi hành Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2019./... ­ Bộ Tư pháp ­ Cục Kiểm tra văn bản QPPL; ­ Thường trực Tỉnh ủy; ­ Thường trực HĐND tỉnh; ­ Đồn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ­ Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; ­ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ­ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (Sở Tư pháp);
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên,

Từ khóa liên quan