0

LUẬN VĂN BÁO CÁO THIẾT KẾ CẢNH QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐAI HỌC NÔNG LÂM 2008

85 138 0
 • LUẬN VĂN BÁO CÁO THIẾT KẾ CẢNH QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐAI HỌC NÔNG LÂM 2008

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2019, 13:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************ NGUYỄN NGỌC THANH ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT CÂY HOA KIỂNG PHỤC VỤ CHO QUY HOẠCH ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CẢNH QUAN & KỸ THUẬT HOA VIÊN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************ NGUYỄN NGỌC THANH ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT CÂY HOA KIỂNG PHỤC VỤ CHO QUY HOẠCH ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH BÌNH DƯƠNG Ngành: Cảnh Quan & Kỹ Thuật Hoa Viên LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: ThS TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2008 i MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING NONG LAM UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY ************ NGUYEN NGOC THANH INVESTIGATING LAND USE OF FLOWER-ORNAMENTAL FOR LAND AGRICULTURAL PROJECT IN BINH DUONG PROVINCE DEPARTMENT OF LANDSCAPING AND ENVIRONMENTAL HORTICULTURE GRADUATION THESIS Advisor : TRUONG THI CAM NHUNG, M.Sc Ho Chi Minh City July 2008 ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cha Mẹ người thân ủng hộ, chia sẻ tạo điều kiện để giúp hồn thành tốt q trình học tập trường ngày hơm Trong suốt q trình học tập trường hồn thành luận văn này, tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình Thầy Cô Bộ môn Cảnh quan Kỹ thuật hoa viên trường Đại học Nông Lâm - Thành phố Hồ Chí Minh Đặc biệt, Cơ Trương Thị Cẩm Nhung, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến Cô - người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ nhiều suốt trình thực luận văn Cảm ơn Ban lãnh đạo trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tất Thầy Cơ giúp đỡ suốt thời gian học trường Cảm ơn cô, Hội nông dân, ban đoàn thể huyện Dĩ An, Bến Cát, thị xã Thủ Dầu Một xã, phường tạo điều kiện cung cấp thông tin cần thiết giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Cám ơn tập thể lớp Cảnh quan Kỹ thuật hoa viên 30 bạn thân chia sẻ tơi q trình học tập sinh hoạt Xin cám ơn tất người giúp đỡ tơi q trình thực luận văn Chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Ngọc Thanh iii TÓM TẮT Tên đề tài: Điều tra trạng sử dụng đất sản xuất hoa kiểng phục vụ cho quy hoạch đất nơng nghiệp tỉnh Bình Dương Thời gian thực đề tài: 10/3/2008 đến 15/7/2008 hai huyện Dĩ An, Bến Cát thị xã Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương Đề tài tiến hành điều tra ngẫu nhiên Kết : - Điều tra từ khu vực nghiên cứu: + Quy mô kinh doanh: 61,7% sản xuất cá thể, 35% sở kinh doanh, 3,3% cơng ty kinh doanh + Diện tích trồng hoa kiểng: 35% hộ có diện tích từ 100 m2 đến 500 m2 41,7% hộ có diện tích từ 500-3000m2 + Về thâm niên canh tác: 10 năm chiếm tỷ lệ 13,3% tập trung nghệ nhân cao tuổi; nhiều 41,7% hộ có 2-5 năm + Chủng loại hoa kiểng: 56,7% hộ sản xuất kinh doanh hoa-kiểng trang trí, 26,7% hộ sản xuất bon sai kiểng cổ 16,6% hộ sản xuất đủ loại + Lực lượng lao động: hộ có số lao động từ 1-2 người có tỷ lệ cao 75%, tỷ lệ thấp 3,3% hộ có số lao động từ 4-6 người + Thị trường tiêu thụ: tỷ lệ 100% hộ tiêu thụ cách bán lẻ, có 18 hộ số 60 hộ giao cho mối tiêu thụ, có 22 hộ nhận đơn đặt hàng 19 hộ tự tiêu thụ cách thi công công trình + Hoạt động vay vốn: hộ có nguồn vốn tự có chiếm tỷ lệ 80% hộ vừa có nguồn vốn tự có vừa có vốn vay chiếm tỷ lệ 20% toàn tỉnh - Đánh giá hiệu kinh tế cho hoa-kiểng trang trí 600m2 năm là: tổng doanh thu 63,1 triệu đồng, lợi nhuận thu năm 20,637 triệu đồng Và cho bon sai kiểng cổ năm/300 m2 chi phí ĐTXDCB: doanh thu chu kỳ đầu tư: 371,5 triệu đồng Lợi nhuận là: 195,061 triệu đồng iv SUMMARY The thesis: “Investigating land use of flower-ornamental for land agricultual project in Binh Duong province” was carried out from March/10th/2008 to July/15th/2008 The results show that: - Investigating from actual state: + The styles of farm there are 61,7% personal farm, 35% farm-business, 3,3% farmcomany + Cultivated area : the farmers who have 100-500m2 are 35% and there are 41,7% the number of farmers have 500-3000m2 + Experience: the number of farmers has experience uper 10 year is 13,3% and the other farmers have from to year are 41,7% + The kind of flower- ornamental: the farmers cash ornamental-speciality are 56,7%, the number of farmers plant bonsai tree is 26,7%, the other farmers plant many of tree are 16,6% + Local labor: the farmers who have 75% are 1-2 person and they who have 3,3% are 4-6 person + Consuming market: All farmers are retail, the number of farmers sale connection is 18 farm, there are 22 farm sale order-form and 19 farm owner design landscape + Financial aid: the farmers have 80% relay their income souce, and they have 20% need lend funs - Evaluating effect of economy for flower- ornamental in 600m2/1year: total of income is 63,1 million VND, profits :20,637 million VND And effect of economy for bonsai tree in 300m2/1 year: total of in come is 371,5 million VND, profits: 195,061 million VND v MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Summary vi Mục lục viii Danh sách chữ viết tắt xii Danh sách ảnh hình xiii Danh sách bảng biểu đồ xiv ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Giới hạn đề tài TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 2.1 Tổng quan tỉnh Bình Dương 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí địa lý 2.1.1.2 Địa hình, thổ nhưỡng 2.1.1.3 Khí hậu thời tiết 2.1.1.4 Nguồn nước chế độ thủy văn 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội: 13 2.1.2.1 Kinh tế: 13 2.1.2.2 Dân số - lao động 14 2.1.2.3 Giao thông 14 2.2 Tình hình sử dụng đất tỉnh Bình Dương 15 2.3.Sơ lược tình hình sản xuất, tiêu thụ hoa kiểng nước giới 17 vi 2.3.1 Tình hình sản xuất, tiêu thụ hoa kiểng giới 17 2.3.2 Tình hình sản xuất, tiêu thụ hoa kiểng nước 18 2.4 Đánh giá chung tổng quan 19 2.4.1 Thuận lợi 19 2.4.2 Khó khăn 19 MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Thời gian địa điểm khảo sát đề tài 20 3.2 Nội dung 20 3.3 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu: 21 3.3.1 Cơ sở lý luận 21 3.3.1.1 Hiệu kinh tế 21 3.3.1.2 Các tiêu đánh giá hiệu kinh tế 22 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu 23 3.3.2.1 Công tác ngoại nghiệp 23 3.3.2.2 Công tác nội nghiệp 23 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Kết điều tra từ khu vực nghiên cứu 25 4.1.1 Khái quát tình hình sử dụng đất trồng hoa kiểng Bình Dương 25 4.1.2 Quy mơ sản xuất kinh doanh 26 4.1.3 Diện tích trồng hoa kiểng 28 4.1.4 Thâm niên canh tác 30 4.1.5 Chủng loại hoa kiểng sản xuất kinh doanh 30 4.1.6 Đặc trưng hoa kiểng 32 4.1.7 Lực lượng lao động phục vụ sản xuất hoa kiểng 34 4.1.8 Thị trường tiêu thụ 35 4.1.9 Hoạt động vay vốn, hoạt động khuyến nông 36 4.2 Đánh giá hiệu kinh tế, xã hội môi trường cho sử dụng đất sản xuất hoa kiểng tỉnh Bình Dương 37 4.2.1 Hiệu kinh tế 38 vii 4.2.1.1 Hiệu kinh tế ngành SXKD hoa – kiểng trang trí tỉnh Bình Dương 39 4.2.1.2 Đánh giá hiệu kinh tế cho bon sai kiểng cổ 46 4.2.2 Hiệu xã hội 53 4.2.3 Hiệu môi trường 54 4.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến ngành sản xuất kinh doanh hoa kiểng 55 4.3.1 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế ngành sản xuất kinh doanh hoa kiểng 55 4.3.1.1 Nhóm nhân tố kinh tế 55 4.3.1.2 Nhóm nhân tố phi kinh tế 59 4.3.2 Tiềm phát triển sản xuất hoa kiểng 59 4.3.3 Về thách thức nguy ảnh hưởng đến ngành sản xuất kinh doanh hoa kiểng 60 4.4 Đề xuất số phương hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất cho ngành sản xuất kinh doanh hoa kiểng theo hướng ổn định bền vững 61 4.4.1 Đề xuất số phương hướng 61 4.4.1.1 Phương hướng trước mắt 61 4.4.1.2 Phương hướng lâu dài 62 4.4.2 Đề xuất số giải pháp 63 4.4.2.1 Giải pháp kinh tế - xã hội 63 4.4.2.2 Giải pháp kĩ thuật 64 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 5.1 Kết luận 66 5.2 Đề nghị 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC 70 Phụ lục Danh sách số nhà vườn điều tra 70 Phụ lục Phiếu điều tra trạng sử dụng đất sản xuất hoa kiểng tỉnh Bình Dương 73 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT - ĐTXDCB : Đầu tư xây dựng - SXKD: Sản xuất kinh doanh - Tp: thành phố ix Đề tài tốt nghiệp GVHD: Trương Thị Cẩm Nhung - Xây dựng quảng bá bảo vệ thương hiệu: để có liên kết đối trọng với hệ thống thương lái điều cần thiết phải xây dựng thương hiệu để xác lập tính tổ chức pháp nhân hoa kiểng với thị trường tiêu thụ, bước ổn định thị phần - Xây dựng hệ thống thông tin hai chiều: cần thường xuyên trao đổi thông tin với trung tâm, tổ chức thương mại, đồng thời liên kết với đơn vị truyền thông chuyên mục thị trường hệ thống thương lái, nhà tiêu thụ để tìm hiểu cập nhật, hệ thống hóa phân tích thơng tin thị trường, qua cơng bố khả cung ứng sản phẩm với tiêu chuẩn cho nhà vườn sản xuất nắm bắt kịp thời - Tổ chức bán, trình diễn, kết hợp chặt chẽ hoa kiểng với du lịch sinh thái, lễ hội……: để giới thiệu giao dịch, tiếp xúc nhà buôn bán 4.4.2 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất cho ngành sản xuất kinh doanh hoa kiểng theo hướng ổn định bền vững: Để nâng cao hiệu sử dụng đất cho ngành sản xuất kinh doanh hoa kiểng theo hướng ổn định bền vững, ngồi chiến lược phân tích đòi số giải pháp hỗ trợ thúc đẩy ngành phát triển ổn định lâu dài 4.4.2.1 Giải pháp kinh tế - xã hội: - Hỗ trợ vốn sản xuất: Hiện khoảng 90% sơ kinh doanh hộ nơng dân sản xuất hoa kiểng thiếu vốn sản xuất Do nhà nước cần có sách hỗ trợ vốn, cho vay vốn với lãi suất thấp Cần mở rộng đa dạng hóa hình thức tín dụng nơng thơn như: hội nơng dân, phòng khuyến nông cho nông hộ vay vốn với lãi suất thấp…Đồng thời huy động vốn tự có, nhàn rỗi dân Mở rộng quỹ tín dụng cộng đồng, khuyến khích hộ tương trợ giúp đỡ đáp ứng yêu cầu nguồn vốn sản xuất Khuyến khích, hỗ trợ vốn phải đôi với giảm thủ tục cho vay hộ nông dân, tạo điều kiện tối đa cho nông hộ đặc biệt hộ thuộc diện sách, hộ nghèo - Xây dựng hồn chỉnh hệ thống thông tin liên lạc, tuyên truyền; đặc biệt hệ thống phát thanh, truyền hình tạo điều kiện cho người dân tiếp nhận thông tin 59 SVTH: NGUYỄN NGỌC THANH Đề tài tốt nghiệp GVHD: Trương Thị Cẩm Nhung khoa học kĩ thuật vận dụng vào phát triển sản xuất hoa kiểng nói riêng nơng nghiệp nói chung - Tăng cường lớp học ngắn hạn dài hạn hướng dẫn người dân kĩ thuật trồng chăm sóc hoa kiểng - Tăng cường hội thi nông dân sản xuất giỏi, hội thi sinh vật cảnh để người dân trao đổi kĩ thuật trồng chăm sóc hoa kiểng với - Tổ chức tham quan thực tế mơ hình sản xuất hoa kiểng thành cơng cho lợi nhuận suất cao giúp người dân học hỏi trao đổi kinh nghiệm Đây hội cho người dân bám sát thực tế để học hỏi kinh nghiệm - Tăng cường củng cố hệ thống khuyến nông đến sở, cải tiến phương thức khuyến nông theo ngành hàng, xúc tiến công tác đào tạo nông dân kỹ thuật sản xuất quản lý kinh doanh - Mở rộng chợ nơng thơn, hình thành phát triển hệ thống dịch vụ vật tư kĩ thuật đáp ứng nhu cầu nhân việc trao đổi hoa kiểng phát triển sản xuất hoa kiểng - Về phương diện tổ chức: cần liên kết sản xuất với doanh nghiệp địa bàn để xây dựng hệ thống thu thập thông tin thị trường, thị hiếu nguồn giống, thu thập xây dựng cotaloque… ngồi có cán định tư vấn kỹ thuật 4.4.2.2 Giải pháp kĩ thuật: - Sử dụng số giống phù hợp tăng cường đầu tư phân bón: + Đối với công tác giống: đưa vào sử dụng giống hoa kiểng có suất chất lượng cao + Đối với phân bón: sử dụng phân bón đủ mặt số lượng chất lượng, khuyến khích nơng hộ sử dụng thêm loại phân chuồng ủ hoai mục Nhằm không gây độc hại cho môi trường, tăng cao hiệu môi trường sử dụng đất nông nghiệp 60 SVTH: NGUYỄN NGỌC THANH Đề tài tốt nghiệp GVHD: Trương Thị Cẩm Nhung - Thủy lợi giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu sử dụng đất cho nơng nghiệp nói chung hoa kiểng nói riêng, cần nâng cấp cơng trình thủy lợi có, xây dựng thêm cơng trình thủy lợi cung cấp nước để tăng vụ loài hoa kiểng ngắn ngày, tiến tới giảm tối đa diện tích vụ hoa kiểng - Tăng cường biện pháp xen canh gối vụ: trồng xen canh hoa kiểng với nông nghiệp rau, hoa màu để nâng cao hiêu kinh tế 61 SVTH: NGUYỄN NGỌC THANH Đề tài tốt nghiệp GVHD: Trương Thị Cẩm Nhung Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận: Qua trình điều tra từ khu vực nghiên cứu, ta thu kết sau: quy mô kinh doanh: 61,7% sản xuất cá thể, 35% sở kinh doanh, 3,3% cơng ty kinh doanh Diện tích trồng hoa kiểng: 35% hộ có diện tích từ 100 m2 đến 500 m2 41,7% hộ có diện tích từ 500-3000m2, hai khoảng diện tích thường gặp sản xuất hoa kiểng Bình Dương Về thâm niên canh tác: 10 năm chiếm tỷ lệ 13,3% tập trung nghệ nhân cao tuổi; nhiều 41,7% hộ có 2-5 năm Chủng loại hoa kiểng: 56,7% hộ sản xuất kinh doanh hoa-kiểng trang trí, 26,7% hộ sản xuất bon sai kiểng cổ 16,6% hộ sản xuất đủ loại Lực lượng lao động: hộ có số lao động từ 1-2 người có tỷ lệ cao 75%, tỷ lệ thấp 3,3% hộ có số lao động từ 4-6 người Thị trường tiêu thụ: 100% hộ tiêu thụ cách bán lẻ, có 18 hộ số 60 hộ giao cho mối tiêu thụ, có 22 hộ nhận đơn đặt hàng 19 hộ tự tiêu thụ cách thi công công trình Hoạt động vay vốn: hộ có nguồn vốn tự có chiếm 80% hộ vừa có nguồn vốn tự có vừa có vốn vay chiếm 20% tồn tỉnh Qua trình đánh giá hiệu kinh tế, thấy sản xuất kinh doanh bon sai kiểng cổ mang lại lợi nhuận cao nhiều so với hoa- kiểng trang trí đòi hỏi kĩ thuật tay nghề người sản xuất phải cao hơn, vốn nhiều thời gian chờ đợi thành phẩm lâu nhiều Vì: hiệu kinh tế cho hoa-kiểng trang trí 600m2 năm là: tổng chi phí ĐTXDCB 14,26 triệu đồng, chi phí giai đoạn SXKD: 39,611 triệu đồng, tổng doanh thu 63,1 triệu đồng, lợi nhuận thu năm 20,637 triệu đồng Và cho bon sai kiểng cổ năm/300 m2 chi phí ĐTXDCB: 148,3 triệu đồng, chi phí SXKD: 33,499 triệu đồng, doanh thu chu kỳ đầu tư: 371,5 triệu đồng Lợi nhuận là: 195,061 triệu đồng Qua đó, 62 SVTH: NGUYỄN NGỌC THANH Đề tài tốt nghiệp GVHD: Trương Thị Cẩm Nhung Vì vậy, để nâng cao lợi nhuận cho người sản xuất hoa kiểng có nhiều yếu tố phải quan tâm cần ý đến hai nhóm yếu tố quan trọng là: nhóm nhân tố kinh tế phi kinh tế Trong nhân tố kinh tế có yếu tố đầu vào đầu ra; nhóm nhân tố phi kinh tế gồm yếu tố quản lý sách phát triển, quan tâm Nhà nước ta phát triển ngành bền vững Nhưng việc tăng hiệu kinh tế phải đôi với việc giải lao động cho người dân cải tạo, làm môi trường, tăng mỹ quan thị ngành hoa kiểng thật phát triển bền vững đươc Đồng thời phải kết hợp số chiến lược giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất cho ngành hoa kiểng theo hướng ổn định bền vững, gồm: chiến lược trước mắt lâu dài Giải pháp kinh tế-xã hội kĩ thuật 5.2 Đề nghị: Nhằm thúc đẩy việc phát triển sản xuất kinh doanh ngành hoa kiểng có hiệu kinh tế cao cho người dân phục vụ cho công tác quy hoạch đất nơng nghiệp nói chung hoa kiểng nói riêng tỉnh Bình Dương, tơi xin đưa số đề nghị sau: - Về sách tín dụng phải tạo điều kiện thủ tục nhanh, gọn; lãi suất ưu đãi nên kéo dài thời gian hoàn vốn để giúp cho nơng dân có thời gian tích lũy vốn phát triển sản xuất - Tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng mơ hình, điểm tham quan hộ sản xuất cho hiệu kinh tế cao để bà học tập, làm theo - Thành lập hội, câu lạc giúp trao đổi kĩ thuật trồng chăm sóc hoa kiểng như: hội sinh vật cảnh… - Công tác khuyến nông cần phải lựa chọn giống mới, kĩ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh, phân bón thích hợp cho ngành sản xuất kinh doanh hoa kiểng - Tăng cường công tác quản lý đất đai để người sản xuất yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, không bỏ đất hoang - Tăng cường công tác quản lý sản xuất Nhà nước để tránh trạng cung vượt cầu gây thiệt hại cho người sản xuất 63 SVTH: NGUYỄN NGỌC THANH Đề tài tốt nghiệp GVHD: Trương Thị Cẩm Nhung - Phát triển sở hạ tầng như: đường sá, hệ thống thông tinh liên lạc, thủy lợi…Và phát triển kinh tế-xã hội tạo điều kiện phục vụ cho sản xuất nơng nghiệp nói chung hoa kiểng nói riêng 64 SVTH: NGUYỄN NGỌC THANH Đề tài tốt nghiệp GVHD: Trương Thị Cẩm Nhung TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Phạm Hồi An, 2004 Tìm hiểu thực trạng ngành trồng hoa kiểng quận Thủ Đức TP Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp cử nhân kinh tế, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Báo cáo dự thảo điều chỉnh quy hoạch nơng - lâm - ngư nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2010 tầm nhìn 2020, 2003 Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, khoa kinh tế phát triển, 2005 Giáo trình kinh tế học phát triển Nhà xuất lý luận trị, Việt Nam, trang 27-38 trang 181-208 Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Thị Kim Lý, 2005 Ứng dụng công nghệ sản xuất hoa Nhà xuất lao động, Hà Nội, 198 trang Niên giám thống 2006, cục thống Bình Dương Nguyễn Thị Hồng Thúy, 2006 Đánh giá hiệu sản xuất khả phát triển nghề trồng hoa kiểng quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp cử nhân kinh tế, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Viện khoa học xã hội Việt Nam, viện kinh tế trị giới, Nguyễn Trần Quế (chủ biên), 2004 Chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam năm đầu kỉ 21 Nhà xuất khoa học xã hội, Việt Nam, trang 56-72 INTERNET Http://www.binhduongtpc.gov.vn/htmls/overview_detail_vn.php?setid=3&id=23 2.Http://www.dostbentre.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=8 59 &Itemid=138 Http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng Http://vietnamnet.vn/psks/2008/01/762018/ 65 SVTH: NGUYỄN NGỌC THANH Đề tài tốt nghiệp GVHD: Trương Thị Cẩm Nhung PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC HỘ ĐIỀU TRA STT TÊN CHỦ HỘ TÊN ĐỊA CHỈ Nguyễn Minh Sáng (Tư Sáng) 16/4 Ấp Đơng, xã Đơng Hòa, Dĩ An Lê Văn Sáu 327/C9 Ấp Nội Hóa, Xã Bình An, Dĩ An Trần Quang Ẩn 27/1 Ấp Tây B, xã Đơng Hòa, Dĩ An Ơn Thanh Hải 17/7 Ấp Tân Hòa, xã Đơng Hòa, Dĩ An Nguyễn Văn Tới (Ba Lắc) 23/10 Ấp Tây B, xã Đơng Hòa, Dĩ An Đặng Minh Hòang (Bảy 64/8C Ấp Đông Tác, xã Tân Đông Hiệp, Dĩ Hoàng) An Phạm Văn Nhơn (Năm Nhơn) 23/34 Ấp Tân Hòa, xã Đơng Hòa, Dĩ An Trần Phú Quang 50/1 Ấp Tây B, xã Đơng Hòa, Dĩ An Nguyễn Thị Hằng 12/18 KP Tân Đông Hiệp, Dĩ An 10 Lê Toàn Vinh Ấp 1B, xã Chánh Phú Hòa, Bến Cát 11 Nguyễn Văn Chung 8/3 Ấp Trung Thắng, xã Bình Thắng, Dĩ An 12 Phạm Văn Cường 173 Ấp Trung Thắng, xã Bình Thắng, Dĩ An 13 Phạm Minh Tâm 84/2 Ấp Bình Thung, xã Bình An, Dĩ An 14 Bùi Thúy An 5/1 Ấp Bình Thắng, xã Bình Thắng, Dĩ An 15 Trần Văn Khoa 33/3 Tổ 3, Ấp Trung Thắng, xã Bình Thắng, Dĩ An 16 Phạm Thị Kim Loan 39/6 Ấp Tân Hòa, xã Đơng Hòa, Dĩ An 17 Hà Văn Chi 4/15 Ấp Tân Phú, xã Tân Bình, Dĩ An 18 Trần Anh Kiệt 18/6 Ấp Tân Thắng, xã Tân Bình, Dĩ An 19 Nguyễn Văn Hoài 22/5 tổ 5, Khu A, xã Tân Bình, Dĩ An 20 Trương Văn Niệm 14/3 ấp Tân Thắng, xã Tân Bình, Dĩ An 66 SVTH: NGUYỄN NGỌC THANH Đề tài tốt nghiệp GVHD: Trương Thị Cẩm Nhung 21 Văn Thanh Châu 6/6 V, ấp Tân Phú, xã Tân Bình, Dĩ An 22 Nguyễn Văn Minh 14/11 Khu Ấp Tân Hòa, xã Đơng Hòa, Dĩ An 23 Lê Văn Hoa Số nhà 100, đường 30/4, khu 2, p.Phú Hòa, tx.TDM 24 Nguyễn Văn Nhật ấp An Hòa, xã Hồ Lợi, Bến Cát 25 Nguyễn Thành Giàu ấp Kiến An, xã An Điền, Bến Cát 26 Trần Thanh Tâm 128 ấp Ông Chài, xã Cây Trường 2, Bến Cát 27 Nguyễn Việt Cường tổ ấp Tân Lập, An Điền, Bến Cát 28 Nguyễn Văn Ngọc Kp4 quốc lộ 13, thị trấn Mỹ Phước, Bến Cát 29 Nguyễn Thị Kim Liên KM 54 quốc lộ 13, Lai Uyên, Bến Cát 30 Nguyễn Văn Mười 319 ấp Bàu Lòng tổ Lai Uyên, Bến Cát 31 Huỳnh Văn Châu ấp Cây Sắn, Lai Uyên, Bến Cát 32 Nguyễn Văn Nam ấp 2, xã Thới Hòa, Bến Cát 33 Trần Văn Hùng ấp 4, xã Tân Định, Bến Cát 34 Phạm Văn Hùng ấp 4, xã Tân Định, Bến Cát 35 Nguyễn Thế Vinh Khu phố 8, ĐT 743, p.Phú Hòa, tx.TDM 36 Lê Văn Mênh Khu 5, p.Hiệp Thành, tx.TDM 37 Phạm Thị Miếng 62/21 ấp Chánh Lộc 1, xã Chánh Mỹ, tx.TDM 38 Lê Văn Phương Tổ 10, KP 9, Phú Hòa, Thủ Dầu Một 39 Lê Thị Thành Khu 3, Phú Hòa, Thủ Dầu Một 40 Võ Trung Hiếu ấp Tân Hòa, xã Đơng Hòa, Dĩ An 41 Cơ sở hoa lan (Bảy Hòa) 588 đại lộ Bình Dương, p.Hiệp Thành, tx.TDM 42 Đỗ Khánh Thành Đường ĐT 743 khu 9, p.Phú Hòa, tx.TDM 43 Nguyễn Thị Ngọc Linh 48/49, ấp 5, xã Định Hòa, tx.TDM 44 Lê Thành Trung 10/6 ấp 6, xã Tương Bình Hiệp, tx TDM 67 SVTH: NGUYỄN NGỌC THANH Đề tài tốt nghiệp 45 Đoàn Văn Lưu GVHD: Trương Thị Cẩm Nhung 178/47, khu phố 8, Bình Điền, p.Phú Hòa, tx.TDM 46 Nguyễn Thành Minh 1116 đại lộ Bình Dương, xã Định Hòa, tx.TDM 47 Cơ sở sản xuất hoa kiểng số 84 Đại lộ Bình Dương, p.Hiệp Thành, (1) Đại lộ Bình Dương tx.TDM 48 Vườn hoa kiểng Tươi ấp Đông Diêu, xã Tân Đông Hiệp, Dĩ An 49 Nguyễn Thành Danh 88/49 ấp 5, xã Tân An, tx.TDM 50 Nguyễn Minh Hiếu ấp 1, xã Hiệp An, tx.TDM 51 Cây kiểng Phương Nam Đại lộ Bình Dương, p.Hiệp Thành, tx.TDM 52 Nguyễn Văn Minh 14/11 khu 7, xã Đông Hòa, Dĩ An 53 Phạm Hồng Tích (Cơ sở kinh ấp Bình Thun, xã Bình An, Dĩ An doanh) 54 Nguyễn Văn Tuấn 194 Đường Thích Quảng Đức, tx.TDM 55 Lê Văn Đức 113 Thích Quảng Đức, tx TDM 56 Dương Đình Sơn ấp Tân Lập, xã An Điền, Bến Cát 57 Nguyễn Văn Sơn ấp 3, xã An Điền, Bến Cát 58 Đinh Văn Đẹp ấp 2, xã An Điền, Bến Cát 59 Doanh nghiệp tư nhân hoa Thị trấn Mỹ Phước, Bến Cát kiểng Thiên Phú 60 Phạm Xuân Tân ấp Châu Thế, xã Bình An, Dĩ An 68 SVTH: NGUYỄN NGỌC THANH Đề tài tốt nghiệp GVHD: Trương Thị Cẩm Nhung PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT CÂY HOA KIỂNG TỈNH BÌNH DƯƠNG Mã số phiếu……………………………………………………………… Họ tên chủ hộ…………………………………………………………… Địa chủ hộ: số nhà…………, ấp…………., xã………… , huyện………… tỉnh Bình Dương Số điện thoại chủ hộ:……………………………………………………… Ngày điều tra:……………………………………………………………… Họ tên người điều tra:……………………………………………………… 1/Xin chủ hộ cho biết: Tổng diện tích đất gia đình:……………………………………………….m2 Diện tích đất dùng để trồng hoa kiểng:……………………………… … m2 2/ Gia đình bắt đầu sản xuất hoa kiểng từ năm nào:…………………………… 3/ Cơng việc trước gia đình gì: Sản xuất nơng nghiệp bn bán Cơng việc khác 4/ Thu nhập bình quân hàng tháng cho công việc trước : Thu nhập bình quân hàng năm cho công việc trước : 5/ Nếu trước sản xuất nơng nghiệp, gia đình trồng loại nông nghiệp : Rau Lúa hoa màu khác 6/Tổng vốn đầu tư hàng năm cho nông nghiệp trước là:……………………… Tồng chi phí cho vụ mùa nông nghiệp trước là:…………………………… Thu nhập hàng năm:………………………………………………… Thu nhập vụ mùa …………………………………………………… 7/ Việc trồng loại nơng nghiệp trước có đáp ứng nhu cầu đời sống gia đình khơng? Có Khơng Nếu không đáp ứng nhu cầu đời sống sao? Lỗ vốn Thời tiết khơng thích hợp Nguyên nhân khác:……………………………………… 8/ Tại gia đình lại chuyển đổi nông nghiệp sang hoa kiểng? Cây trồng nông nghiệp không hiệu Theo chủ trương khuyến khích sách nhà nước Do phong trào sản xuất hoa kiểng nguyên nhân khác 69 SVTH: NGUYỄN NGỌC THANH Đề tài tốt nghiệp GVHD: Trương Thị Cẩm Nhung 9/ Nếu trước không làm nơng nghiệp lý chuyển sang trồng hoa kiểng: Công việc trước không hiệu Theo chủ trương khuyến khích sách nhà nước Do phong trào sản xuất hoa kiểng nguyên nhân khác 10/ Mơ hình sản xuất hoa kiềng gia đình nay? Cá thể tập trung thành lập công ty 11/ Chủng loại hoa kiểng sản xuất nay? hoa……………………………………,tỷ lệ …………… kiểng …………………………… … , tỷ lệ…………… bon sai……………… , tỷ lệ…………… - hoa kiểng khác ………………… ,tỷ lệ…………… 12/ Sản xuất hoa kiểng theo: Thời vụ quanh năm 13/ Thời gian từ trồng đến xuất vườn Hoa……….…… ………………….……… tháng Kiểng …………… ……………… … tháng Bon sai …………… .… …tháng Cây hoa kiểng khác……… .………………tháng 14/ Kỹ thuật chăm sóc: - kinh nghiệm thân - trao đổi bạn bè - khuyến nông - khác Các khó khăn sản xuất: + Giống: + Kỹ thuật: + Tiêu thụ: + Vốn: + Diện tích + Chính sách: + Chính quyền Khác 15/ Hiện trạng đất sử dụng : Loại đất ( tên địa phương):………………………………………………… Chất lượng đất : Tốt trung bình xấu Cải tạo đất trước trồng: Có khơng Các biện pháp cải tạo đất gia đình sử dụng: 70 SVTH: NGUYỄN NGỌC THANH Đề tài tốt nghiệp GVHD: Trương Thị Cẩm Nhung Bón phân bón vơi biện pháp khác……………… ……………………………………………………………………………………… ……… + Bón phân: Tuần tháng năm + Bón phân lần năm:………………………………… + Bón phân lần vụ mùa:………………………………… + Các loại phân thường sử dụng Vơ hữu bón vi sinh + Các loại phân vô sử dụng:………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………… + Các loại phân hũu đuợc sử dụng:……………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………… 16/ Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Tuần tháng năm Phun thuốc lần năm:………………………………… Phun thuốc lần vụ mùa:………………………………… 17/ Đối với Lan không sử dụng đất trực tiếp để sản xuất, chủ hộ thường dùng nguyên liệu để làm giá thể: Tro trấu xơ dừa nguyên liệu khác ……………… ……… 18/ Đối với hoa có sử dụng đất để sản xuất khơng? Có khơng - Nếu có, đất lấy đâu: Tại chỗ đất mua (đất sạch, đất xử lý) Khác……… - Nếu không sử dụng đất, nguyên liệu làm giá thể gì: Tro trấu xơ dừa nguyên liệu khác ……………… ……… 19/ Tổng số nhân công làm việc : ……………………………………….người Số nhân công thuê mướn: ……………………………………… người Tiền công :…………………………… ngàn/ngày 20/ Mức độ đầu tư chăm sóc - Nhà lưới: có khơng Nếu có, diện tích ……………….m2, chi phí đầu tư:……………… - Nhà kính: có không 71 SVTH: NGUYỄN NGỌC THANH Đề tài tốt nghiệp GVHD: Trương Thị Cẩm Nhung Nếu có, diện tích ……………….m2, chi phí đầu tư:……………… - Vườn ươm: có khơng Nếu có, diện tích ……………….m2, chi phí đầu tư:………… - Nhà vườn: có khơng - Hệ thống tưới phun: tự động tay + Nguồn nước sử dụng giếng Nước thủy cục Nước thủy lợi 21/ Nguồn vốn gia đình đầu tư cho hoa kiểng ? Tự có vay ngân hàng nhà nước Vay quỹ tín dụng vay từ hội, đoàn Khác …………………………………………………… 22/ Tổng giá trị đầu tư……………………………………………………….vnđ Đầu tư xây dựng bản…………………………………………… vnđ Vốn lưu động……………………………………… …………… vnđ 23/ Tổng vốn đầu tư hàng năm cho trồng là:……………………… Tồng chi phí cho vụ mùa trồng là:…………………………… Thu nhập hàng năm:………………………………………………… Thu nhập vụ mùa …………………………………………………… Có vụ/năm…………………………………………………… 24/ Chi phí sản xuất( quanh năm/ vụ mùa) Nội dung Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi Giống Giỏ Đất Phân hữu Vỏ trấu xơ dừa Phân hoá học Thuốc BVTV Nước tưới Nhân cơng Chi phí khác Tổng cộng 25/ Phương thức tiêu thụ sản phẩm: Dân tự đến mua lẻ Bán cho thương lái Ra chợ bán Bán có hợp đồng 26/ Mỗi năm gia đình xuất vườn chậu hoa kiểng: hoa………………………………… ……………chậu(cây) Kiểng……………………………… ……………chậu(cây) Bon sai ……………………………………………chậu(cây) Cây hoa kiểng khác ……………… ……………chậu(cây) 27/ Giá tiêu thụ sản phẩm 72 SVTH: NGUYỄN NGỌC THANH Đề tài tốt nghiệp GVHD: Trương Thị Cẩm Nhung Giá bán vườn:…………………………………………………………… Giá bán cho thương lái :…………………………………………………… Giá tự mang nơi khác:…………………………………………………… Giá xuất khẩu:………………………………………………………………… 28/ Lãi suất hàng năm:……………………………………………………… Lợi nhuận hàng năm:…………………………………………… 29/ Từ ngày chuyển đổi sang trồng hoa kiểng có đáp ứng nhu cầu đời sống gia đình khơng? Có Phần khơng 30/ Ý kiến đóng góp chủ hộ ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Người điều tra Chủ hộ 73 SVTH: NGUYỄN NGỌC THANH ... MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING NONG LAM UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY ************ NGUYEN NGOC THANH INVESTIGATING LAND USE OF FLOWER-ORNAMENTAL FOR LAND AGRICULTURAL PROJECT IN BINH DUONG...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************ NGUYỄN NGỌC THANH ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT CÂY HOA KIỂNG PHỤC VỤ CHO QUY HOẠCH ĐẤT NÔNG NGHIỆP... hoạt Xin cám ơn tất người giúp đỡ trình thực luận văn Chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Ngọc Thanh iii TÓM TẮT Tên đề tài: Điều tra trạng sử dụng đất sản xuất hoa kiểng phục vụ cho quy hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN BÁO CÁO THIẾT KẾ CẢNH QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐAI HỌC NÔNG LÂM 2008,

Từ khóa liên quan