0

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).

7 97 0
  • GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 19:30

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24). Trường THCS Hưng Bình Giáo án tin học lớp Tuần : 25 Tiết : 48 Bài 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN I MỤC TIÊU 1.Kiến thức HiĨu néi dung mục tiêu định dạng văn Hiểu nội dung định dạng kí tự Kyừ naờng Thực đợc thao tác định dạng 3.Thaựi ủoọ Học sinh nghiêm túc Hình thành phong cách làm viƯc chn mùc II CHUẨN BỊ Chuẩn bò giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa Phấn viết bảng, thước kẻ, phòng máy vi tính Chuẩn bò học sinh: Học cũ, xem trước trước lên lớp III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (1’) Ổn đònh tổ chức Kiểm tra só số học sinh Kiểm tra cũ (5’) * Câu hỏi: Hãy viết kí tự cần gõ theo kiểu gõ Telex (Hoặc VNI) để có câu sau: “Có công mài sắt, có ngày nên kim” * Đáp án: “Cos coong maif sawts, cos ngayf neen kim” Giảng * Giới thiệu mới: (1’) Để trình bày nội dung vấn đề thông thường người ta tạo văn Để trình bày nội dung văn đẹp, có bố cục rõ ràng, giúp người đọc dễ nhớ nội dung Tiết học hôm giúp em làm điều * Hoạt động dạy học: T Hoạt động giáo Hoạt động Nội dung G viên học sinh 9’ Hoạt động 2: Tìm hiểu đònh dạng văn Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Trang Trang 116 Trường THCS Hưng Bình Giáo án tin học lớp - Giới thiệu văn mẫu - Khi chóng ta ghi bµi, có trình bày vở: đầu bài, nội dung, cho ghi đẹp, khoa học hơn, dễ đọc, trang văn có bố cục đẹp ngời đọc dễ ghi nhớ nội dung cần thiết Việc trình soạn thảo văn đợc gọi định dạng văn Vậy định dạng văn gì? 22 - Quan saựt maóu ẹũnh daùng vaờn baỷn - Chuự yự laộng nghe * Định dạng văn thay đổi kiểu dáng, vị trí kí tự (con chữ, số, kí hiệu), - Traỷ lụứi, ghi nhụự đoạn văn noọi dung chớnh đối tợng khác trang * Định dạng văn gồm loại: - Định dạng kí tự - Định dạng đoạn văn Hoaùt ủiũng 2: Tỡm hieồu ủũnh daùng kớ tửù Định dạng kí tự Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Trang Trang 117 Trường THCS Hưng Bình Giáo án tin học lớp ? Khi viết bài, để trang trí (định dạng) kí tự, ta phải thay đổi nh nào? Các thuộc tính định dạng kí tự bao gồm phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc, - Giụựi thiệu cách sử dụng nút lệnh công cụ ủũnh daùng (Thanh công cụ định dạng) TL: Màu sắc, kích cỡ, nghiêng, đậm, gạch chân, - Chuự yự quan sát, lắng nghe, ghi nhớ nội dung - HS quan sát hình vẽ chữ đậm Đổi phông chữ gạch chân chữ nghiêng cỡ chữ VD: Haừy ủũnh daùng từ “Thủ đô” cỡ chữ 19, kiểu đậm, mầu đỏ, phông chữ VNICOMMERCE - Hướng dẫn cáh chọn cỡ chữ số lẻ>12 - Đối với cỡ chữ 19 (hoặc cỡ chữ số lẻ > 12) ta nháy chuột vào ô cỡ chữ gõ cỡ chữ vào nhấn Enter - Ngoài cách sử dụng nút lệnh ta sử dụng hộp thoại Font để đònh dạng - Giới thiệu hộp thoại Giáo viên : - Trỡnh baứy treõn maựy * Chọn phần văn a) Sử dụng nút lệnh: - Thay đổi phông chữ: nháy chuột hộp Font (tam giác hớng xuống) - Thay đổi kích cỡ chữ: nháy chuột hộp Size (tam giác hớng xuống) - Tạo chữ đậm: nháy chuột vào nút lệnh Bold - Tạo chữ nghiêng: nháy vào nút lệnh Italic - Tạo chữ có gạch chân: nháy chuột vào nút lệnh Underline - Màu chữ: Nháy cht vµo nót lƯnh Font Color vµ - Chú ý laộng nghe chọn màu thích hợp - Ghi nhụự noọi dung Ghi chú: - Đối với cỡ chữ số lẻ > 12 ta nháy chuột vào ô cỡ chữ - Chú ý lắng gõ cỡ chữ vào nhấn Enter nghe, ghi b) Sư dơng hép thoại Font: - Quan saựt hoọp FormatFont thoaùi để mở hộp thoại Font - Font: Hiển thị phông chữ có sẵn máy - Ghi nhụự kieỏn Chọn phông ch÷ thức - Font Style: Chän kiĨu ch÷ + Regular: ch÷ thêng Trang 118 Nguyễn Thị Bích Trang Trường THCS Hưng Bình Giáo án tin học lớp 5’ Hoạt ủoọng 3: Cuỷng coỏ - Hai loại định dạng định dạng kí tự - Laộng nghe định dạng đoạn văn - Ngoài việc dùng nút lƯnh ta cã thĨ sư dơng b¶ng chän Format Font để định dạng kí tự Daởn doứ: (2) Ve nhà học cũ Chuẩn bò tiết thực hành IV RÚT KINH NGHIỆM  Học sinh ý nghe giảng, nghiêm túc thực hành  Giáo viên bao qt lớp ———»«——— Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Trang Trang 119 Trường THCS Hưng Bình Giáo án tin học lớp Tuần : 26 Tiết : 49 Bài 17: ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN I MỤC TIÊU Kiến thửực Biết kiến thức định dạng đoạn văn Kyừ naờng Thực thao tác định dạng đoạn văn nút lệnh Thái độ Nghiêm túc trong, có tinh thần học hỏi, sáng tạo Tích cực thực hành II CHUẨN BỊ Chuẩn bò giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy vi tính, thực hành Chuẩn bò học sinh: Làm tập, học xem trước nội dung tiết thực hành III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (1’) Ổn đònh tổ chức Kiểm tra só số học sinh Kiểm tra cũ (5’) * Câu hỏi Nêu tính chất phổ biến đònh dạng kí tự, Đònh dạng từ :Thủ đô” cớ chữ 21,màu đỏ, đậm, phông chữ VNI-TOP * Đáp án - Tính chất đònh dạng kí tự + Chọn phông chữ + Chọn Cỡ chữ + Chọn kiểu chữ + Chọn maudf chữ Giảng * Giới thiệu mới: (1’) Như em biết, đònh dạng văn có hai loại: đònh dạng ký tự đònh dạng đoạn văn Ở tiết trước, em tìm hiểu cách đònh dạng ký tự để biết đònh dạng đoạn văn có giống hay khác với đònh dạng ký tự, tiết học hôm tìm hiểu * Hoạt động dạy học: T Hoạt động Hoạt động Nội dung G giáo viên học sinh 8’ Hoạt động 1: Đònh dạng đoạn văn Đònh dạng văn - Đưa văn mẫu văn chưa - Quan sát, nhận Khái niệm: Là thay đònh dạng văn xét đổi tính chất đònh dạng Yêu đoạn văn cầu hS nhận xét - Giới thiệu đònh - Lắng nghe, ghi dạng đoạn văn nhớ nội dung Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Trang Trang 120 Trường THCS Hưng Bình Giáo án tin học lớp - Đònh dạng đoạn văn - Chú thay đổi nghe tín chất đoạn văn thay đổi kiểu lề, khoảng cách đoạn văn ý lắng Các tính chất: - Kiểu lề - Vò trí lề đoạn văn so với toàn trang - Khoảng cách le cuỷa doứng ủau tieõn Chuự yự: Khác với định - Chú ý, ghi nhớ - Khoảng cách đến d¹ng kí tự, định dạng noọi dung chớnh ủoaùn vaờn treõn đoạn văn tác động đến hoaởc dửụựi toàn đoạn văn - Khoaỷng caựch giửừa mà trỏ soạn thá dòng ®ang ë ®ã đoạn văn 12 Hoạt động 2: Sử dụng nút lệnh đònh Sử dụng nút ’ dạng đoạn văn lệnh đònh dạng đoạn văn - Đònh dạng đoạn văn - Chú yự laộng - Đặt trỏ soạn baỷn cuừng nhử ủũnh nghe Phaựt bieồu thảo vào đoạn văn daùng kớ tửù, cuừng cần định dạng nhieu caựch, vaọy em - Căn lề: Nháy nút naứo nhaộc laùi cho sau: thay bieỏt caựch ủeồ : Căn lề trái thửùc hieọn thao taực - Chuự yự quan + + : Căn gi÷a đònh dạng kí tự? sát, lắng nghe + : Căn lề phải - Giụựi thieọu caựch sửỷ duùng nuựt leọnh ủũnh - Ghi nhụự noọi + : Căn thẳng hai lề daùng dung chớnh - Thay đổi lề đoạn văn: + : Giảm mức thụt Căn Căn Căn Căn Giảm lề trái đoạn Tăng lề lề thẳng thụt + :Taờng mức thụt thụt lề trái đoạn trái phải hai lề lề trái lề tr¸i 12 ’ + : Khoảng cách đoạn Hoạt động 3: Đònh dạng đoạn văn hộp thoại Paragraph Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Trang Trang 121 Trường THCS Hưng Bình Giáo án tin học lớp - Ngoài cách định dạng - Chuự yự laộng đoạn văn nút nghe lệnh công cụ định dạng, ta định dạng đoạn văn hộp thoại Paragraph - Quan saựt hoọp thoại - Chú ý lắng nghe, ghi nhớ nội - Giới thiệu thao tác dung đònh dạng 5’ Sửỷ duùng hoọp thoaùi Paragraph ủũnh daùng - Đặt trỏ soạn thảo vào đoạn văn cần định dạng - Nháy vào bảng chọn FormatParagraph * Mục Spacing: - Ô Before: Chọn khoảng cách so với đoạn văn trớc Ô After: Chọn khoảng cách so với đoạn văn sau - Ô Line spacing: Chọn khoảng cách dòng đoạn Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ - Định dạng đoạn văn thực nút - Laộng nghe lệnh hộp thoại Paragraph Trong hộp thoại Paragraph ý đến ô mục Spacing Dặn dò: (1’) Về nhà học cũ Làm tập SGK IV RÚT KINH NGHIỆM  Học sinh ý nghe giảng, nghiêm túc thực hành  Giáo viên bao qt lớp ———»«——— Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Trang Trang 122
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 51 (TUẦN 24).,