0

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)

3 127 1
  • GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 19:30

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16) Giáo án tin học Tuaàn : 17 Trường THCS Hưng Bình Tiết : 33 BÀI TẬP I MỤC TIÊU Kieỏn thửực Củng cố lại kiến thức häc: Thế tệp tin, thư mục, phân biệt đâu tệp tin, đâu thư mục, biết đường dẫn biết số thao tác với tệp tin thư mục Kỹ Nhí l¹i kiến thức học Thái độ Häc sinh nghiªm tóc, ý tiếp thu bài, có tinh thần phát biểu xây dựng II CHUAN Bề Chuaồn bũ cuỷa Giáo viên : Giáo án, sách giáo khoa, tập Diễn giải gợi mở, phát vấn đặt vấn đề Chuẩn bò Học sinh : Sách giáo khoa, viết III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (1’) Ổn đònh lớp Kiểm tra só số học sinh Kiểm tra cũ (5’) * Câu hỏi: Nêu thao tác với tệp tin thư mục ? Cây thư mục ? Viết thư mục Quận ổ đóa C (ít nhâùt có phườngõ phường có danh sách khu phố) * Đáp án : Các thao tác với tệp tin vàC:\ thư mục: * Cây thư mục Quận - Xem nội dung tệp tin thư mụcQuan - Tạo tệp tin thư mục - Đổi tên tệp tin thư mục LONG THANH - Sao chép tệp tin thư mục MY - Di chuyển tệp tin thư mục My Thanh.doc - Xóa tệp tin thư mục Long Hoa.doc Cây thư mục: thư mục tổ chức phân cấp LONG BINH thư mục lồng vào thư mục Phuoc Thien.doc thư mục gốc (mẹ), thư mục Thai Binh 2.doc thư mục con, thư mục chứa tệp tin Giảng : Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 83 Giáo án tin học Trường THCS Hưng Bình * Giới thiệu (1’) Để củng cố lại nội dung kiến thức học kì I, để hiểu rõ kiến thức học vân dụng kiến thức vào làm tập Tiết học em tìm hiểu tập * Tiến trình dạy T Hoạt động Hoạt động Nội dung G giáo viên học sinh 10 Hoạt động 1: Giới thiệu tập thực Bài tập ’ hành a) Hãy tạo - Giới thiệu tập - Lắng nghe, ghi thư mục sau thực hành tập A: \ THUVIEN - Để tạo thư KHTN mục, ta cần xác đònh - Chú ý lắng nghe TOAN tệp tin thư Dai.do mục, đặc c biệt phải Hinh.d xác đònh oc đâu thư VAT LI mục mẹ, đâu thư - Phát biểu KHXH mục tệp tin TROCHOI - Hãy liệt kê tệp tin thư mục - Chú ý lắng nghe b) Sao chép thư mục trò chơi vào thư mục? - Ghi chép, ý KHXH, đổi tên - Nhận xét quan sát thành Van - Như c) Xóa thư mục thư mục đâu thư trò chơi mục gốc -Thư mục gốc không thiết phải thư mục, mà ổ đóa - Hướng dẫn thực hành 20 Hoạt động 2: Thực hành tập Thực hành ’ - Yêu cầu HS ngồi - Ngồi vào máy vào máy theo nhóm theo nhóm khởi đẫ quy đònh động máy tính - Yêu cầu HS thực - Thực hành hành theo nội dung hướng dẫn - Tích cực thực hành - Nhắc nhở HS trình thực hành 5’ Hoạt động 3: Củng cố - Nhận xét, đánh giá - Chú ý lắng nghe tiết tập thực hành - Ghi nhớ nội dung - Nhắc HS bước thực hành Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 84 Giáo án tin học Trường THCS Hưng Bình Dặn dò (3’) - Tiếp tục soạn học đề cương chuẩn bò kiểm tra học kì I IV RÚT KINH NGHIEÄM  Học sinh ý nghe giảng, nghiêm túc thực hành  Giáo viên bao quát lớp ———»«——— Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 85
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 33 (TUẦN 16),