0

Tuần 7 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế

23 429 0
  • Tuần 7 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:58

Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 TUầN: Th hai ngày tháng 10 năm 2018 To¸n: lun tËp 1.Mục tiêu: * KT:Em biết: -Thực phép cộng, phép trừ cách thử lại phép cộng, phép trừ - Tìm thành phần chưa biết phép cộng, phép trừ * KN: Rèn kĩ đạt tính tính * TĐ: Có thái độ cẩn thận, kiên trí học tập, u thích mơn học * NL: Phát triển lực tính tốn.Năng lực hợp tác , lực tự học HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ Nói kết tính” ( hướng dẫn SHD) *Đánh giá: - Tiêu chí: +Biết cách tính nhẫm, nói nhanh,đúng kết phép tính với số có 2-3 chữ số +HS chơi sôi - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2,3: (BT2a,BT3a) Đọc giải thích cho bạn ( SHD) *Đánh giá: - Tiêu chí: Biết cộng , trừ phép tính biết cách thử lại phép tính cộng trừ cách làm phép tính ngược lại ( Muốn thử lại phép cộng ta lấy tổng trừ số hạng kết số hạng lại phép cộng làm đúng.) ( Muốn thử lại phép trừ, ta cs thể lấy hiệu cộng với số trừ, kết số bị trừ phép trừ làm đúng) - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 4: (BT2b,BT3b) Tính thử lại *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đặt tính biết cách thử lại lại phép tính cộng phép tính trừ - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tơn vinh học tập HĐ 5: Tìm X *Đánh giá: - Tiêu chí: +Biết tìm thành phần chưa biết phép cộng, biết tên thành phần cần tìm ( Số hạng , Số bị trừ) + trình bày đẹp, số viết rõ ràng, đẹp - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập HĐ 6: Giải tốn có lời văn *Đánh giá: - Tiêu chí: +Biết cách phân tích tốn, tìm cách giải hợp lí + trình bày đẹp, số viết rõ ràng, đẹp - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét li.tụn vinh hc Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - HS chậm: GV HS nhanh giỳp cỏc em hiểu làm đợc BT4,BT5 HSNK : Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn cũn chm nhóm làm thêm tập sau: Tính giá trị biểu thức m : nÕu m = 189 ; m =288 ; m =963 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngêi thân hoàn thành phần ứng dụng SHD TIếng Việt : Bài 7a: ơc mơ anh chiến sĩ (T1) 1,Mc tiêu: * KT:+Đọc, hiểu “ Trung thu độc lập” +Hiểu nghĩa cảu từ khó +Hiểu ý nghĩa bài: Tình thương yêu em nhỏ anh chiến sĩ, ước mơ anh tương lai em nhỏ đêm trung thu độc lập đất nước * KN: Đọc diễn cảm văn thể tình cảm yêu mến thiếu nhi, niềm tự hào ước mơ hi vọng anh chiến sĩ tương lai tươi đẹp đất nước, thiếu nhi * TĐ:HS u thích mơn học tích cực học tập, biết mơ ước điều tốt đẹp * NL: Phát triển lực ngôn ngữ; lực tự học Năng lực hợp tác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: c ỳng cỏc t ng: Soi sáng, thành phố, thân thiÕt 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “truyền điện” Nội dung: Hãy tìm từ ghép có chứa từ ước *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -Tìm từ theo yêu cầu ( từ ghép có từ ước) -Trả lời rõ ràng, nhanh không lặp kết bạn + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: Quan sát tranh trả lời câu hỏi *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -Nêu hình ảnh vẻ tranh Đoán ước mơ anh chiến sĩ đêm trung thu -Trả lời rõ ràng trôi chảy 1.Tranh vẻ anh chiến sĩ tay cầm súng , bầu trời sáng, mặt trang tròn Anh mơ ước ( HS nói theo suy nghĩ ) + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2,3,4: (theo ti liu) *ỏnh giỏ: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 - Tiờu chớ:: + Đọc trơi chảy lưu lốt Ngắt nghỉ đúng, khơng sai tiếng từ, khơng đọc lặp.Hiểu khó bài(BT3) cách nối từ với nghĩa cảu + Đọc diễn cảm văn thể tình cảm yêu mến thiếu nhi, niềm tự hào ước mơ hi vọng anh chiến sĩ tương lai tươi đẹp đất nước, thiếu nhi - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ5: (theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi * Đánh giá -Tiêu chí:: Hiểu ý nghĩa đọc Học sinh trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Câu 1: đoạn – ; đoạn – 2; doạn – Câu 2: trăng đẹp với vẻ đẹp núi sơng tự do, độc lập Trăng ngàn gió núi bao la,trăng soi sáng xuống nước Việt Nam độc lập yêu quý, trăng vằng vặc chiếu khắp thành phố, làng mạc, núi rừng Câu 3: dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện, biển rộng cờ đỏ vàng bay phấp phới tàu lớn Ĩng khói nhà máy chi chít cao thẳm, rải đồng lúa bát ngát vàng thơm với nông trường to lớn vui tươi Câu Tin tưởng thiếu nhi có tương lai tốt đẹp Câu 5: Em mơ ước đất nước mai sau phát triển nào? ( HS trả lời theo ý mình) -PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: -HS gặp khó khăn: GV TTN hỗ trợ em luyện đọc từ khó,câu dài, diễn đạt việc trả lời câu hỏi(BT5) -HSNK : Đọc diễn cảm toàn giúp đỡ bạn đọc sai nhóm luyện đọc 6.Hướng dẫn ứng dng: V nh c cho ngời thân nghe lại tập đọc nói lên ớc mơ em để ngời thân chia sẻ Tiếng việt: Bài 7a: ơc m¬ cđa anh chiÕn sÜ (T2) 1.Mục tiêu - KT:Nhận biết viết tên người tên địa lí Việt Nam Nắm quy tắc viết hoa tên người tên địa lí Việt Nam -KN: Vận dụng hiểu biết quy tắc viết hoa tên người tên địa lí Việt Nam để viết tên riêng Việt Nam -TĐ: Tập nghiên cứu , tìm tòi cách viết Tiếng Việt - NL:Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, lực hợp tác chia sẻ 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: BT2 PhÇn hoạt động thực hành chuyển sang hđ c lp Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B – Tuần Năm học : 2018 2019 H 1: Khởi động: -BVN tổ chức cho bạn chơi trò chơi “ Du lịch đồ” Tìm ghi lại địa danh du lịch đồ hành Việt Nam *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh nhóm quan sát đồ ghi lại địa danh du lịch đồ HS ghi tên luật tả + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tơn vinh học tập HĐ 2: (BT6)Tìm hiểu cách viết tên người ,tên địa lí Việt Nam *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS biết cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam viết tên người tên địa lí Việt Nam cần viết hoa chữ đầu tiếng tạo thành tên + PP: Quan sát,vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn,đặt câu hỏi, nhận xét lời Tôn vinh học tập HĐ 3: (BT1,2 phần HĐTH) Viết tên riêng câu sau cho tả Viết điểm du lich nước ta mà em mơ ước đến tham quan *Đánh giá: +Tiêu chí:: - Viết tên riêng có BT Tìm ba điểm du lịch mà em muốn đến tham quan BT1: Lê Thị Phương xã Vạn Hòa, huyện Nơng Cống, tỉnh Thanh Hóa BT 2: Lăng Bác Hồ, Động Phong Nha, Nha Trang + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - HS chậm : GV HS nhanh giúp đỡ em hiĨu vµ làm đợc BT1 - HSNK : Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn chm nhóm viết tên địa danh Việt Nam mà yªu thÝch 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng với ngời thân viết tên ,địa ngời thân gia đình O C TIT KIM TIN CA(T1) I.Mục tiêu * KT:Học xong HS có khả năng: - Cần phải tiết kiệm tiền nào.Vì phải tiết kiệm tiền * KN: HS biết tiết kiệm tiền, giữ gìn sách vở, đồ dùng, đồ chơi sinh hoạt hàng ngày * TĐ: Giúp HS có thái độ tiết kiệm sống hàng ngày * NL: Phát triển lực tự giải vấn đề III/ Hoạt động dạy - học 1/ HOẠT NG C BN * H 1:Khi ng: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 BVN : T chức cho lớp hát * HĐ 2: Đọc thông tin trả lời câu hỏi Việc :Em đọc thông tin SGK Việc : Em bạn trao đổi Việc : Chia sẻ nhóm Việc : Chia sẻ trước lớp ( GV tương tác với HS để chốt kiến thức) *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh nói suy nghĩ nội dung lại phải tiết kiệm Hiểu khơng phải nghèo mà tiết kiệm tiền bạc cải mồ hôi công sức bao người lao động + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập * HĐ 3: Làm BT ( Bày tỏ thái độ) Việc : Em thực tập bày tỏ ý kiến theo quy ước Việc : Em bạn trao đổi với Báo cáo với cô giáo kết ý kiến + Tiêu chí : -Học sinh bày tỏ ya kiến tán thành, phân vân khơng tán thành giải thích lại có thái độ + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 4: Ghi ý kiến vào phiếu học tập Việc : Cá nhân suy nghĩ ghi việc chọn theo mầu phieeis học tập ( Như SGK) Việc : Em bạn trao đổi thống ý kiến Việc : Chia sẻ nhóm Việc : Chia sẻ trước lớp ( GV tương tác với HS để chốt kiến thức) *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh kể việc làm việc không nên làm để tiết kiệm tiền của, giải thích viếc nên không nên làm + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập Hoạt động kết thúc tiết học : HS nêu mục tiêu đạt sau - GV liên hệ thực tế , giáo dục học sinh Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Cùng gia tìm hiểu việc làm bố mẹ nhằn tiết kiệm để học Tiếng việt: Bài 7a: ơc mơ anh chiến sÜ (T3) 1.Mục tiêu: *KT :Viết đoạn văn , viết từ có chứa vần ơng/ong Các tiếng có ẫm/s/ ( tránh sai lỗi tả phương ngữ) * KN:Nắm kĩ thuật luyện viết chữ đẹp Kĩ viết tả * TĐ: Kiên trì rèn luyện chữ viết * NL:Phát triển thẩm mĩ,năng lực trình bày văn Năng lực tự học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : phiếu học tập BT4b 3.iu chnh ni dung dy hc: Viết tiếng: dòng thác, thấy, phấp phới, soi sáng Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD.(Chon BT4b) HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho bạn hát HĐ 2,3: Luyện viết *Đánh giá: -Tiêu chí : +HS nghe viết tả, chữ viết kĩ thuật, trình bày văn đoạn văn + Viết xác từ khó: dòng thác, thấy, phấp phới, soi sáng + Viết đảm bảo tốc độ 75 chữ/ 15 phút, chữ trình bày đẹp -PP: quan sát, vấn đáp; viết - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập viết lời bình HĐ4: Làm tập 4b BT5 Tìm từ có tiếng chứa vần ươn / ương đặt câu với từ tìm *Đánh giá: - Tiêu chí:+ Tìm ghi từ hợp với nghĩa cho, đặt câu ngữ pháp, hay +Tự hồn thành mình, biết cách chia sẻ kết với bạn BT4b Cố gắng tiến lên để đạt tới mức cao hơn, tốt đẹp - Vươn lên Tạo trí óc hình ảnh khơng có trước mặt chưa tới – tưởng tượng -PP: Quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - HS chữ viết sai : GV HS viết giúp đỡ em ®äc ®óng vµ viÕt ®óng tõ khã bµi viÕt chÝnh tả - HSNK : Giúp HS chm hoàn thành BT4 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngêi th©n tìm viết đồ vật có tiếng bắt đầu s/x có vần ân/anh/ênh Khoa häc: sư dơng thức ăn an toàn, phòng bệnh lây qua đờng tiêu hóa (T1) Mc tiờu Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 * KT: -Sau học, em: Nêu số yieeu chuẩn thực phẩm an toàn - Kể tên số cách bảo quản thực phẩm - Nêu cách bảo quản số loại thức ăn gia đình * KN: Biết vận dụng hiểu biết có để vận dụng vào sống, đặc biệt ăn uống hàng ngày * TĐ:Có ý thức thực ăn uống đảm bảo vệ sinh an toàn phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa * NL: Giúp HS phát triển lực giải vấn đề, lực hợp tác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp trò chơi “ hái hoa dân chủ” kể tên loại quà ăn vặt mà em yêu thích * Đánh giá: - Tiêu chí: kể loại quà ăn vặt hay bán trước cổng trường địa phương em Giải thích em thích - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: Quan sát trả lời * Đánh giá: - Tiêu chí: +Quan sát nói loại thức ăn đồ uống có tranh, hình cho thấy thức ăn đồ uống chưa an toàn HS giải thích dựa vào dấu hiệu để biết khơng an tồn + Biết bệnh lây qua đường tiêu hóa, giải thích lại bị bênh lây qua đường tiêu hóa - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: Quan sát tranh, trả lời * Đánh giá: - Tiêu chí: Trả lời cách bảo quản thức ăn đồ uống có ảnh Biết nhà thường hay dùng cách bảo quản ( Thịt treo gác bếp, thịt đống hộp, làm muối, làm mắm, phơi khô, đông lạnh ) - PP: Quan sát.Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, đạt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 4: Đọc nội dung thẻ chữ(SHD) để chọn việc nên làm việc khơng nên làm để phòng bệnh lây qua đường tiêu húa * ỏnh giỏ: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 - Tiêu chí: HS xác định việc nên lầm việc không nên làm Vân dụng vào sống hàng ngày - PP.Vấn đáp - KT: đặt câu hỏi,nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 5: Đọc trả lời: - Tiêu chí: HS xác định thực phẩm an toàn Nắm số cách để bảo quản thực phẩm, sống hàng ngày cần làm để phòng tránh bệnh lây qua đường tiêu hóa Thực phẩm an tồn thực phẩm ni trồng , bảo quản chế biến hợp vệ sinhh, không bị nhiễm khuấn, nhiễm hóa chất, khơng bị thiu, khơng gây ngộ độc gây hại lâu dài cho người sử dụng Để bảo quản thực phẩm ta sử dụng số cách sau: Phơi khô, giữ lạnh, ướp muối, ướp đường, đống hộp , hút chân không Em cầm làm để phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa.( HS trả lời theo suy nghĩ mình) - PP.Vấn đáp - KT: đặt câu hỏi,nhận xét lời, tôn vinh học tập Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - HS chậm : GV HS nhanh nhẹn giúp đỡ em hiĨu vµ lµm đợc BT4b - HSNK : Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn chm nhóm 6.Hng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mĐ hoµn thành phần ứng dụng SHD HNGLL: ATGT BI 3: I XE ĐẠP AN TOÀN I- MỤC TIÊU KT: HS biết xe đạp phương tiện Gt thô sơ, dễ phải bảo đảm an tồn - Hiểu trẻ em phải có đủ điều kiện thân có xe quy định xe đường - Biết quy định luật GTĐB người xe đạp đường KN: Có thói quen sát lề đường quan sát đường, trước kiểm tra phận xe TĐ: Có ý thức xe cỡ nhỏ trẻ em, không nên đường phố đông xe cộ xe đạp thật cần thiết - Có ý thức thực quy định bảo đảm ATGT NL: Xử lí tình xảy bất ngờ đường II Hoạt động học: B HOẠT NG THC HNH H1*Khi ng: Giáo viên : Mai Thị Q Ph¬ng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ dạy học Lớp 4B Tuần Năm häc : 20182019 -Ban văn nghệ tổ chức cho bạn chơi trò chơi nói nhanh, nói loại biển báo GTĐB để khởi động tiết học *Đánh giá: -Tiêu chí: HS biết nêu tên loại biển báo GTĐB - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi,nhận xét lời, tôn vinh học tập a Giáo viên giới thiệu học, tiết học b Ban học tập chia sẻ mục tiêu học: +Mời bạn nêu mục tiêu tiết học +Để đạt mục tiêu tiết học, bạn cần làm gì? -Hoc sinh đọc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn, chia sẻ với cô điều chưa hiểu (nếu có) * Hình thành kiến thức: HĐ Những điều kiện để đảm bảo xe đạp an tồn Việc 1: Nhóm trưởng mời bạn nêu ý kiến mđậpn tồn ( Xe đạp an toàn : Xe phải vững chắc, phận không lỏng lẻo ; xe phù hợp với HSTH mi ni ; có đủ phanh đèn) Việc 2: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm ghi vào bảng nhóm báo cáo giáo Việc : Ban học tập lên chia sẻ trước lớp *Đánh giá: -Tiêu chí: Phải nêu điều kiện cho xe đạp an toàn -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ ,3 :Trước đường đường: Việc 1: HS quan sát tranh Việc 2: Thảo luận theo nội dung câu hỏi sau : - HSTH xe đạp loại ? xe mi ni - Trước cần phải làm ? (kiểm tra phận xe) - Khi đường cần phải tuân thủ quy định ? ( đội mũ bảo hiểm,đi sát lề đường, đêm phải có đèn, rẽ, cần phải di chuyển hướng dẫn ) Việc 3: Chia trước lớp *Đánh giáa: -Tiêu chí: Mơ tả lại hình dáng, màu sắc loại xe mi ni Biết quy định xe đường -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tụn vinh hc Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Giới thiệu cho người thân biết xe an toàn Toán: Thứ ba ngày tháng 10năm 2018 biểu thức có chứa hai chữ tính chất giao hoán phép céng (T1) 1.Mục tiêu: * KT: +Em nhận biết biểu thức có chứa hai chữ + Tính giá trị biểu thức chứa hai chữ với giá trị cho trước chữ + Biết tính chất giao hốn phép cộng * KN: Vận dụng kiến thức học làm tốt tập dạng tính giá trị biểu thức có hai chữ số * TĐ: Có thái độ kiên trí học tập, u thích mơn học * NL: Phát triển lực tính tốn Năng lực phân tích lơgic I Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi “ Thay chữ số” ( biểu thức có chứa chữ) *Đánh giá: -Tiêu chí: học sinh biết cách thay chữ số nêu kết biểu thức -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập II Hoạt động chính: - GV giới thiệu tên – HS Ghi đầu - Học sinh đọc mục tiêu Hoạt động bản: HĐ 1: Nghe thầy cô hướng dẫn “ Thay chữ số”: Việc 1: cá nhân tự đọc yêu cầu Việc 2: Nhóm trưởng tổ chức chơi Việc 3: Chia sẻ trước lớp Viêc : GV tương tác với HS để chốt kiến thức Đánh giá: -Tiêu chí: học sinh biết biểu thức có chứa hai chữ, dựa vào cách tính biểu thức có chứa chữ để làm tính biểu thức coa chứa hai chữ -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: Viết tiếp vào chỗ chấm Việc 1: Cá nhân tự thực Việc 2: Hai bạn bàn trao đổi kết vi Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 Việc 2: Nhóm trưởng huy động *Đánh giá: -Tiêu chí: học sinh biết cách thay chữ số tính giá trị biểu thức Biết giải thích em làm kết -PP:Quan sát, vấn đáp -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: Đọc kĩ nội dung sau Việc 1: Cá nhân tự thực Việc 2: Chia sẻ cặp đôi Việc 3: Chia sẻ nhóm Việc 4: GV tương tác với học sinh để chốt kiến thức *Đánh giá: -Tiêu chí: học sinh nắm tính chất giao hoán phép cộng Khi đổi chỗ số hạng tổng tổng khơng thay đổi Vận dụng trả lời nhanh kết pháp tính mà khơng cần tính -PP:Quan sát, vấn đáp -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 4: Tổ chức cho học sinh trò chơi “ nêu nhanh kết tính” Việc 1: Cá nhân tự thực Việc 2: Chia sẻ cặp đơi Việc 3: Chia sẻ nhóm Việc 4: GV tổ chức cho hinh nêu nhanh kết cách chơi trò chơi tiếp sức *Đánh giá: -Tiêu chí: HS vân dụng tính chất giao hốn để nêu nhanh kết tính Và nêu kết phép tính bạn yêu cầu -PP: vấn đáp -Kĩ thuật: nhận xét lời, tôn vinh học tập B Hoạt động ứng dụng Về nhà với bố mẹ nghĩ biểu thức coc chưa hai chữ cách tính Tiếng việt: Bài 7B: giới ớc mơ (T1) 1,Mc tiêu: -KT: Đọc, hiểu “ Ở Vương quốc Tương Lai” Hiểu nghĩa từ khó Hiểu ý nghĩa kịch: Ước mơ bạn nhỏ sống đầy đủ hạnh phúc, trẻ em nhà phát minh đầy trí sỏng to gúp sc mỡnh vo cuc sng Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 -KN: Bit đọc trơn, trôi chảy với văn kịch, biết ngắt giọng rõ ràng, hồn nhiên thể tâm trạng háo hức, ngạc nhiên thán phục, đủ để phân biệt tên nhân vật với lời nói nhân vật Đọc ngữ điệu câu hỏi, câu kể, câu cảm - TĐ: Giúp HS u thích mơn học Thích khám phá, sáng tạo điều lạ có ý nghĩa - NL: Phát triển lực ngôn ngữ; lực sáng tạo 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: HS đọc từ ngữ : Tin-tin , Mi-tin, 4.iu chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp chơi trò chơi nói lên ước mơ *Đánh giá: + Tiêu chí : -Tham gia trò chơi vui nhiệt tình Giải thích có ước mơ + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2,3,4: (theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí:: Biết đọc trơn, trơi chảy với văn kịch, biết ngắt giọng rõ ràng, hồn nhiên thể tâm trạng háo hức, ngạc nhiên thán phục, đủ để phân biệt tên nhân vật với lời nói nhân vật Đọc ngữ điệu câu hỏi, câu kể, câu cảm Đọc từ khó đảm bảo tố độ - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5: (theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi * Đánh giá -Tiêu chí:+ Hiểu ý nghĩa kịch: Ước mơ bạn nhỏ sống đầy đủ hạnh phúc, trẻ em nhà phát minh đầy trí sáng tạo góp sức vào sống + Học sinh trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Câu 1: Vì nơi mơ ước sống tương lai Câu 2: a-3; b-5; c- 1; d-2; e-4 Câu 3: Em thích Vương quốc Tương Lai? ( HS nói theo sở thích giải thích sao) -PP: quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ6: (theo tài liệu): Đọc phân vai tường kịch * Đánh giá -Tiêu chí:+ biết ngắt giọng rõ ràng, hồn nhiên thể tâm trạng háo hức, ngạc nhiên thán phục, đủ để phân biệt tên nhân vật với lời nói nhân vật Đọc ngữ điệu câu hỏi, cõu k, cõu cm Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 + Biết đọc phần vai -PP: quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS tiếp thu chậm: GV HS tip thu nhanh giỳp HS yếu đọc tõ khã cÇn lun - Đối với HS Tiếp thu nhanh: Đọc diễn cảm toàn giúp HS TTC đọc trôi chảy, hoan thành BT5 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân đọc lại nhiều lần hoàn thành phần ứng dụng SHD Toán: Thứ t ngày 10 tháng 10 năm 2018 biểu thức có chứa hai chữ tính chất giao hoán của phÐp c«ng (T2) 1.Mục tiêu: * KT: +thức hành làm tốt dang tốn biểu thức có chứa hai chữ + Tính giá trị biểu thức chứa hai chữ với giá trị cho trước chữ + Biết tính chất giao hoán phép cộng * KN: Vận dụng kiến thức học làm thành thạo tập dạng tính giá trị biểu thức có hai chữ số * TĐ: Có thái độ kiên trí học tập, u thích mơn học * NL: Phát triển lực tính tốn Năng lực phân tích lơgic HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp chơi trò chơi “ Đố bạn” Học sinh nêu phép tính kết yêu cầu bạn nêu bạn thay đổi vị trí số hạng để có kết giống phép tính cho *Đánh giá: - Tiêu chí: HS trả lời câu hỏi bạn Nêu tính chất giao hoán phép cộng, Trả lời to rõ ràng - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: (BT1,2,3) *Đánh giá: - Tiêu chí: Biết cách tính giá trị biểu thức có chứa hai chữ, Lập luận chặt chẽ làm toán HS viết số đẹp rõ ràng, trình bày đẹp - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3: (BT4,5,6) đọc số liệu sơ đồ *Đánh giá: - Tiêu chí: HS vận dụng tính chất giao hốn phép cộng để ghi nhanh kết phép tính hay so sánh phép tính mà khơng cầ đặt tính tính - PP:Quan sát,vấn đáp, viết - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời,viết nhận xét 5.Dự kin phng ỏn h tr cho hc sinh: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 - i với HS tiếp thu chậm: GV giúp đỡ em hiểu làm đợc BT3 - i vi HS Tip thu nhanh: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn TTC nhóm 6.Hng dn ng dng: V nh với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHD Tiếng việt Bài 7B: giới ớc mơ (T2) 1.Mục tiêu: -KT: Kể lại câu chuyện lời ước trăng HS kể kết hợp với điệu nét mặt Hiểu truyện Biết trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện( Những điều ước cao đẹp mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người) -KN:Rèn kĩ nói, nói tự nhiên, nói lời câu chuyện mà ban thân em nghe, đọc Rèn kĩ nghe, nghe thầy cô,nghe bạn kể nhớ câu chuyện - TĐ:Bồi dưỡng em đức tính thân thiện, biết nghĩ cho người khác - NL:Phát triển lực ngôn ngữ, lực kể chuyện , tự giải vấn đề 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: BT2 chuyển lên trước BT1 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động - BVN tổ chức cho lớp hát HĐ 2:3( BT 2,1) Nghe thầy cô kể chuyện lời ước trăng, dựa vào tranh phần lời tranh để kể lại chi tiết câu chuyện * Đánh giá -Tiêu chí: +HS chăm nghe thầy cô kể, nhớ tên nhân vật chi tiết cảu câu chuyện Dựa vào tranh phần lời tranh để trao đổi với bạn chi tiết câu chuyện -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi , nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ ,5( BT 3, 4) Hỏi đáp nội dung câu chuyện tập kể đoạn câu chuyện * Đánh giá -Tiêu chí: +HS nêu trình tự chi tiết theo diễn biến câu chuyện Kể lại đoạn câu chuyện kể toàn câu chuyện + Giọng kể tự nhiên kết hợp với điệu khuôn mặt để làm cho câu chuyện hấp dẫn thu hút người nghe BT3: 1.Đêm rằm tháng giêng gái tròn 15 tuổi đến hồ để nói lên điều nguyện ước ánh trăng Chị Ngàn hồ để nói điều ước bao gái khác Chị Ngàn khẩn cầu “ Con ước Mẹ chị Yến bác hàng xóm bên nhà khỏi bệnh.” Gi¸o viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B – Tuần Năm học : 2018 2019 Bạn nhỏ hiểu điều ước cao đẹp mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người, người hạnh phúc hạnh phúc -PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi , nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS tiếp thu chậm: GV HS tiếp thu nhanh giúp HS TTC BT3, - Đối với HS Tiếp thu nhanh: Gióp HS TTC vµ hoµn thành tốt tập 6.Hng dn ng dng: V nh vứi ngời thân hoàn thành BT2 phần hoạt động ứng dụng Tiếng việt: Bài 7B: giíi íc m¬ (T3) 1.Mục tiêu: -KT:Viết đoạn văn trong văn kể chuyện Xây dựng hoàn chỉnh đoạn văn gồm nhiều đoạn - KN: Dựa hiểu biết viết đoạn văn - TĐ: HS yêu thích mơn học Chia nghiêm túc góp ý - NL: Phát triển lực viết , lực sử dụng ngôn ngữ ,lựa chọn 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp hát HĐ 2: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện * Đánh giá: - Tiêu chí: +Dựa vào gợi ý việc để xây dựng đoạn văn + Biết lựa chon chi tiết phát triển viết thành đoạn văn Câu1: Ở làng Bồ Trang .đến bên hồ Hàm Nguyệt để nói lên điều nguyện ước đời trăng Câu 2: Chị Ngàn – gái mù đến bên hồ để nói điều nguyện ước Câu 3: nghe chị Ngàn khẩn cầu cho bác hàng xóm khỏi bệnh, tơi nhìn chị ngỡ ngàng “ đời ước lần, chị lại dành điều ước cho bác hàng xóm” Câu 4: Tơi hiểu Chị Ngàn ơi, em mười lăm tuổi em làm giống chị - PP: Quan sát Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời HĐ 3: Chọn ý viết thành đoạn văn * Đánh giá: - Tiêu chí: +Dựa vào gợi ý viết đoạn văn Dùng từ viết hay, câu ngữ pháp Ý văn cht ch Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 + Biết lựa chon chi tiết phát triển viết thành đoạn văn - PP: Quan sát Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - HS chậm : GV HS nhanh giúp em chän c¸c ý chÝnh để viết đoạn văn - HSNK : Giúp HS chm hoàn thành tốt BT 6.Hng dn ng dụng: Về nhà cïng víi bè mĐ hoµn thµnh BT2 phần ứng dụng SHD Toán: Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2018 biểu thức có chứa ba chữ tính chất kết hợp của phép công (T1) 1.Mc tiờu: -KT: Em thực được: +Biểu thức có chứa chữ Tính gia trị biểu thức có chứa ba chữ với giá trị cho trước chữ +Em biết tính chất kết hợp phép cộng Em vận dụng tính chất giao hốn tính chất kết hợp phép cộng để tính tổng số -KN: Vận dụng tính chất phép cộng để tính cách thuận tiện -TĐ: Có thái độ kiên trí tìm tòi học tập, u thích mơn học -NL: Phát triển lực tính tốn, Năng lực phân tích lơgic HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp chơi trò chơi “ nghĩ biểu thức chứa chữ” GV hướng dẫn học sinh thức trò chơi hướng dẫn tài liệu *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu ví dụ biểu thức có chứa chữ, Trả lời to rõ ràng - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: (HĐCB) Đọc kĩ nội dung sau giải thích cho bạn *Đánh giá: - Tiêu chí: Biết vận dụng cách tính giá trị biểu thức có chứa hai chữ để tính giá trị biểu thức có chứa ba chữ Biết cách tính nêu nhanh vào chỗ chấm kết biểu thức - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: (theo tài liệu) Viết vào chỗ chấm so sánh giá trị (a+b) + c với giá trị biểu thức a+(b+c) đọc kĩ nội dung 4b giải thích cho bạn *Đánh giá: - Tiêu chí: HS so sánh nêu kết biểu thức giải thích hai biểu thức có kết rút ghi nhớ tính chất kết hợp phép cộng Vận dụng làm tốt BT5 - PP:Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xột bng li.tụn vinh hc Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 D kin phng án hỗ trợ cho học sinh: -HS chậm : GV HS nhanh giúp đỡ em hiĨu vµ hoµn thµnh BT3 -HSNK : Hoµn thµnh tèt bµi tËp cđa làm thêm BT sau: Tính cách thuận tiÖn nhÊt: 3419 + 81+ 1476 ; 813 + 764 + 2187 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD TING VIT : Bài 7c: bạn ớc mơ điều (T1) 1.Mc tiêu: -KT: Luyện viết tên người, tên địa lí Việt Nam -KN:Vận dụng hiểu biết quy tắc viết hoa tên người tên địa lí Việt Nam để viết - TĐ:HS Có thái độ nghiêm túc viết tên riêng, viết tên địa lí Việt Nam - NL:Phát triển lực ngôn ngữ, lực tự học, tự giải vấn đề 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp chơi trò “ Thi viết nhanh tên riêng” hướng dẫn SHD * Đánh giá: - Tiêu chí: +Viết tên riêng mà nhóm bạn đọc + Viết đẹp, rõ ràng - PP: Vấn đáp - KT: Trình bày miệng, nhận xét lời, tơn vinh học tập HĐ 2: Viết vào nháp tên riêng đoạn văn * Đánh giá: - Tiêu chí: +Đọc viết lại tên riêng đoạn văn, nêu luật viết hoa tên riêng tên địa lí Việt Nam + Viết đẹp, trình bày cẩn thận - PP: Quan sát Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời HĐ 3: Viết họ tên, địa người thân theo mẫu * Đánh giá: - Tiêu chí: +Dựa vào mẫu viết tên , địa người thân - PP: Quan sát Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập Dự kiến phng ỏn h tr cho hc sinh: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 - HS chm : GV HS nhanh giúp đỡ em BT2 - HSNK : Hoàn thành tốt BT giúp HS khác nhãm 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nh với ngời thân viết tên thành phố Việt Nam TING VIT : Bài 7c: bạn ớc mơ điều (T2) 1.Mc tiờu: -KT: Xõy dng c câu chuyện theo trình tự thời gian -KN:Biết xếp việc theo trình tự thời gian -TĐ:HS có ý thức kĩ học tập - NL:Phát triển lực ngôn ngữ, tự giải vấn đề 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp hát HĐ 2: Luyện tập phát triển câu chuyện theo trình tự thời gian * Đánh giá: - Tiêu chí: +Dựa vào gợi ý để xếp lại ý theo trình tự thời gian kể lại câu chuyện + Kể lại câu chuyện trôi chảy, kết hợp giọng kể hồn nhiên, nhí nhảnh,thu hút người nghe - PP: Quan sát Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - HS chậm : GV HSNK giúp đỡ HS chậm BT1 - HSNK : Hoàn thành tốt BT giúp bạn nhãm 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngêi thân hoàn thành phần ứng dụng SHD Toán: Thứ sáu ngày 12 tháng10 năm 2018 biểu thức có chứa ba chữ tính chất kết hợp của phép công (T2) 1.Mục tiêu: *KT: Em thực được: Tính gia trị biểu thức có chứa ba chữ với giá trị cho trước chữ +Em biết tính chất kết hợp phép cộng Em vận dụng tính chất giao hốn tính chất kết hợp phép cộng để tính tổng số *KN: Vận dụng tính chất phép cộng để tính cách thuận tiện *TĐ: Có thái độ kiên trí tìm tòi học tập, u thích mơn học * NL: Phát triển lựctốn học, Năng lực phân tích lơgic 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : B¶ng nhãm PhiÕu häc tËp BT2 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: BT Chuyn lờn trc BT3 Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 4.iu chnh ni dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp hát HĐ 2: (HĐTH BT1,2,5) Tính gí trị biểu thức *Đánh giá: - Tiêu chí: HS lập luận chặt che tính kết biểu thức Hs Trình bày rõ ràng khoa học - PP: Quan sát, vấn đáp Viết - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.Viết nhận xét HĐ 3: (BT 3,4) *Đánh giá: - Tiêu chí: Vận dụng tính chất kết hợp phép cộng để ghi nhanh số thích hợp vào chỗ trống Tính biểu thức cách thận tiện - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 4: Giải tốn có lời văn *Đánh giá: - Tiêu chí: HS biết phân tích tốn tóm tắt giải Trình bày đẹp lời giải ngắn gọn khoa học - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: -HS chậm : GV HS NK giúp đỡ em hiĨu vµ hoµn thµnh BT4,5,6 - HSNK : Giúp HS chm làm thêm BT sau: Tính giá biêu thức n + m x p Với n =54372, m = 8743, p =6 ; n : m - p víi n = 8193 , m =3 , p = 135 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHD Khoa học: sử dụng thức ăn an toàn, phòng bệnh lây qua đờng tiêu hóa (T1) Mc tiờu * KT: -Sau học, em: chia sẻ hiểu biết thực phẩm an toàn - số cách bảo quản thực phẩm * KN: Biết vận dụng hiểu biết có để vận dụng vào sống, đặc biệt ăn uống hàng ngày * TĐ:Có ý thức thực ăn uống đảm bảo vệ sinh an tồn phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa * NL: Giúp HS phát triển lực giải vấn đề, lực hợp tác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp trò chơi “ truyền điện” kể tên loại thực phẩm mà em biết * Đánh giá: - Tiêu chí: kể cỏc loi thc phm m mỡnh bit Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 HS cú phn ứng nhanh, kể không lặp kết bạn - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: Chia sẻ thông tin việc bảo quản thực phẩm gia đình * Đánh giá: - Tiêu chí: +HS nói cách bảo quản thực phẩm gia đình làm Cách bảo quản phù hợp với loại thực phẩm - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: Lựa chọn phù hợp * Đánh giá: - Tiêu chí: +HS lựa chọn cách bảo quản phù hợp với loại thực phẩm tươi sống.và nói cách làm để bảo quản loại thực phẩm - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 4: Viết thực * Đánh giá: - Tiêu chí: +HS viết làm việc giữ vệ sinh ăn uống để phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa - PP: Quan sát Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn,đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - HS chậm : GV giúp đỡ em hiÓu làm đợc BT3 - HSNK : Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn cũn chm nhãm 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD ễN Tiếng viƯt: ƠN LUYỆN TUẦN -KT: +Đọc hiểu câu chuyện“ qua lông rực rỡ”.Hiểu kết cục đáng buồn thiếu trung thực +Viết tiếng có hỏi/ ngã + nhận diện danh từ chung danh từ riêng + Xây dựng đoạn văn văn kể chuyện -KN: Vận dụng hiểu biết để hồn thành tập vào sống -TĐ: Giúp HS có thái độ trung thực thi cử -NL: Rèn luyện lực ngôn ngữ; lực diễn đạt Đồ dùng dạy học: - Vở em tự ôn luyện Hot ng dy hc: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 HĐ1:Khởi động ( Bỏ BT1) Cho lớp trò chơi “ Truyền điện” Nêu tác hại thiếu trung thức *Đánh giá: - Tiêu chí: HS kể tự nhiên theo suy nghĩ - PP:vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2: Ôn luyện BT3(theo tài liệu): Đọc câu chuyện “ Con quạ lông rực rỡ” trả lời câu hỏi *Đánh giá: - Tiêu chí: Hiểu trả lời câu hỏi nội dung Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Biết liên hệ thân rút ý nghĩa câu chuyện Câu a: Quạ đến nhà cảu loài chim khác, nhặt lông vũ đẹp lồi chim cắm người Câu b: Vì quạ muốn trở thành vua loài chim Câu c: Quạ khơng đạt mong muốn quạ thiếu trung thực Thay để suy nghĩ làm cho thân vốn có đẹp quạ lại lấy người khác để làm cho bật Câu d: Cách làm quạ khơng thiếu trung thực - PP: Quan sát,vấn đáp.viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3: Bài tập 4b,5 *Đánh giá: -Tiêu chí: Tìm loại danh từ người, vật, tượng, đơn vị đo Ghi danh từ chung, danh từ riêng? BT4b:Lần lượt điền từ sau - dã - thẳng - nhỏ BT5: Danh từ chung tên loại vật ( Ba,me, nhà, bàn ) Danh từ riêng tên vật( Kiến Giang, Phú Thủy, Trần Đăng Khoa ) Danh từ riêng luôn viết hoa -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập Hoạt động ứng dụng: (Thực theo tài liệu ) ƠN to¸n: ƠN LUYỆN TUẦN 1.Mục tiêu: -KT: +Đọc viết so sánh số tự nhiên, nêu giá trị chữ số, thực phép cộng, trừ số có đến sáu chữ số + chuyển đổi đơn vị đo khối lượng , thời gian + Đọc thông tin biểu đồ -KN:Vân dụng tốt kiến thức học vào thực hành luyện tập -TĐ: H có ý thức học tốn, tích cực học tập -NL: HS có lực tự học, lực tính tốn, lực phân tích suy luận Đồ dùng dạy học:- Vở em tự ơn luyện Tốn Hoạt động dạy hc: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 HĐ1: Khởi động GV Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “ Ai nhanh hơn” ( Nhìn vào biểu đồ SHD phần khởi động BT5 nghe câu hỏi bạn ghi nhanh kết vào bảng nhóm) -Tiêu chí : HS quan sát nhanh, ghi kết -Phương pháp:,vấn đáp -Kĩ thuật: nhận xét lời , tôn vinh học tập HĐ 2: ( BT 1,2,6) Ôn tập số tự nhiên * Đánh giá: -Tiêu chí :HS nắm cách viết số liền trước, liền sau viết số liền trước số liền sau số có chữ số mà bạn yêu cầu Viết giá trị chữ số số có nhiều chữ số.Viết số có nhiều chữ số so sánh tốt số tự nhiên -Phương pháp: quan sát , vấn đáp -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời HĐ 3: ( BT 3, 4, 7, 8) Thực cộng trừ số có đến chữ số chuyển đổi đơn vị đo * Đánh giá -Tiêu chí :+ HS nắm cách đặt tính tính phép cộng, trừ số có đến chữ số Chuyển đổi đơn vị đo thời gian, đơn vị đo khối lượng + Hs trình bày cẩn thận chữ viết rõ ràng -Phương pháp: quan sát , vấn đáp, viết -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời Viết nhận xét 5.Hướng dẫn vận dụng: Về nhà cïng víi người thân hồn thành phần vận dụng gdtt: sinh ho¹t LỚP 1.Mục tiêu: Giúp học sinh: - Nắm ưu điểm tuần qua để phát huy - Nắm đươc tồn để khắc phục - Rèn tính tự lập, mạnh dn cho HS 2.ổn định nề nếp : CTHTQ điều hành lớp nhận xét tình hình lớp tuần qua - nhóm trởng tự đánh giá kết thi đua nhóm - CTHTQ tổng hợp nhận xét thi đua nhóm 3.í kiến thành viên lớp *ỏnh giỏ: -Tiờu chớ: Phân tích vấn đề cần tuyên dương , vấn đề cần khắc phục Ý kiến góp ý nhẹ nhàng có ý thức xây dựng, khơng trích hay trách móc bạn + Biết tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng bạn nêu hướng khắc phục sửa chửa -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thut: Ghi chộp ngn, nhn xột bng li 4.Bình bầu thi đua nhóm, cá nhân xuất sắc tn *Đánh giá: -Tiêu chí:+ Đưa ưu điểm thuyết phục, đạt tiêu chí đưa ra, tiến v cú ý thc lờn Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 + Nhỡn thy c tiến bạn, động viên bạn để bạn có động lực phấn đấu -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét li, tụn vinh hc 5.Kế hoạch hoạt động tuần tíi : - Thùc hiƯn tèt ATGT, ATTTTH,Lµm bµi tËp đầy đủ trớc đến lớp - Tập thể dục giờ, làm tốt công tác vệ sinh, - Đi học , chấp hành tốt nội quy quy định nhà trờng Sinh hoạt văn nghệ Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng TiĨu häc Phó Thđy ... hc Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 HOT NG NG DỤNG Giới thiệu cho người thân biết xe an ton Toán: Thứ ba ngày tháng 1 0năm. .. luyện lực ngôn ngữ; lực diễn đạt Đồ dùng dạy học: - Vở em tự ụn luyn Hot ng dy hc: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 H1:Khi... trước BT3 Gi¸o viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B – Tuần Năm học : 2018 2019 4. iu chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 7 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế ,

Từ khóa liên quan