0

Tuần 3 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế

20 354 0
  • Tuần 3 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:58

TUầN: Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 Th hai ngày 10 tháng năm 2018 To¸n: lun tËp 1.Mục tiêu: Em biết: -Đọc viết thành thạo số đến lớp triệu Biết giá trị chữ số theo vị trí số - Rèn kĩ đọc viết số có đến chữ số - Có thái độ nghiêm túc, u thích mơn học - Phát triển lực phân tích số tự nhiên Năng lực hợp tác chia sẻ học tập 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm , phiếu học tậpBT2 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHDH HĐ : Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi “ Đố bạn” *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS đọc viết số yêu cầu ( có nhiều chữ số) - Đọc to, trả lời nhanh + PP: Quan sát,vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,3,4,5 (SHD) + Tiêu chí đánh giá: -HS đọc viết số có chữ số.Nắm giá trị theo vị trí số - Đọc to, nêu giá trị chữ số theo vị trí hàng –lớp + PP: Quan sát,vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV giúp đỡ em cha hiểu làm đợc BT5 - HS ó hoàn thành tốt tập, giúp đỡ bạn nhãm hoàn thành 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà với bố mẹ hoàn thành câu hỏi phần ứng dụng SHD TIếng Việt : Bài 3a : thông cảm chiA sẻ (T1) 1,Mc tiờu: -c, hiu bi “ Thư thăm bạn” -Giúp HSĐọc thư lưu loát, giọng đọc thể thông cảm với người bạn bất hạnh bị trận lũ lụt cướp ba - Hiểu nội dung bài: Hiểu tình cảm người viết thư: thương bạn, muốn chia sẻ đau buồn bạn - Giúp HS u thích mơn học Biết đồng cảm với mát bạn bè - Phát triển lực ngôn ngữ; lực tự học Năng lực hợp tác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm , phiếu học Bt4a 3.Điều chỉnh nội dung dy hc: c ỳng cỏc t ng: Xả thân,mãi 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 - BVN tổ chức cho lớp hát “ Bốn phương trời” HĐ 2: Quan sát tranh minh họa tập đọc *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -Nêu cảnh tranh vẻ người chung tay góp sức dọn dẹp, ủng hộ vùng bị thiên tai, bạn nhỏ ngồi viết thư -Trả lời rõ ràng trôi chảy + PP: Quan sát , vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn,đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,3,4: (theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí:: + Đọc trơi chảy lưu lốt Ngắt nghỉ đúng, không sai tiếng từ, không đọc lặp.Hiểu ts bài, - PP: vấn đáp Thảo luận - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5: (theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi * Đánh giá -Tiêu chí:: Hiểu nội dung đọc Học sinh trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Câu 1: Bạn Lương đọc báo Thiếu niên Tiền phong Câu 2: An ủi chia sẻ đau với Hồng động viên Hồng vượt qua khó khăn Câu 3: Minh xúc động biết ba Hồng hi sinh trận lũ lụt vừa Mình gửi thư chia buồn với bạn Mình hiểu Hồng đau đớn thiệt thòi ba Hồng mãi Câu 4: Chắc Hồng tự hào nước lũ Mình tin nỗi đau này.Bên cạnh Hồng có -PP: vấn đáp, tơn vinh học tập - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ em luyn c giọng thể thông cảm,chia sẻ - HS khiếu đọc diễn cảm toàn giúp đỡ bạn gặp khó khăn nhóm luyện đọc 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà đọc cho ngêi th©n nghe lại tập đọc hoàn thành BT1 phần hoạt động ứng dụng Tiếng việt: Bài 3a : thông cảm chia sẻ (T2) 1.Mc tiờu: -Nhn bit cu to từ: Từ đơn từ phức - Phân biệt từ đơn từ phức Bước đầu làm quen với từ điển, biết dùng từ điển để tìm hiểu từ - Yêu quý tiếng Việt Tự hào phong phú ngôn ngữ dân tộc - Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, vân dụng vào sống vào môn học khác, lực hợp tác chia sẻ 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm 3.Điều chỉnh ni dung dy hc: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: BT2 Phần hoạt động thực hành chuyển sang hđ nhóm HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho bạn hát HĐ (BT6)Tìm hiểu cấu tạo từ *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS nắm từ có tiếng mà có nghĩa từ đơn, từ gồm nhiều tiếng gọi từ phức - Tiếng cấu tạo nên tử, từ cấu tạo nên câu Tiếng có nghĩa khơng có nghĩa từ có nghĩa + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Tôn vinh học tập HĐ 3,4: (phần HĐTH) *Đánh giá: +Tiêu chí:: - Phân loại từ đơn, từ phức Đặt câu với từ tìm - Câu đặt ngữ pháp, có ý nghĩa Câu 1:Từ đơn: Rất, vừa, lại Từ phức: Công bằng, thông minh,độ lượng, đa tình, da mang + PP: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ em hiểu làm đợc BT1(phần HDDTH) - HS nng khiu : Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn nhóm phân tích tiếng hai câu tục ngữ 6.Hng dn ng dng: V nh ngời thân chơi trò nói câu có tiếng giống âm đầu Tiếng việt: Bài 3a : thông cảm chia sẻ (T3) 1.Mc tiờu: -Nghe vit đoạn văn, viết từ chứa tiếng bắt đầu có vần ân/anh, tiếng có hỏi/ngã - Nắm kĩ thuật viết chữ - Có thái độ nghiêm túc luyện viết tả - Phát triển thẩm mĩ,năng lực trình bày văn Năng lực tự học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : phiếu học tập BT4b 3.Điều chỉnh nội dung dạy hc: Viết tiếng chứa, vần ân/anh ting cú hi ngó tiếng khó có bài: dẫn đi, nhòa,mong iu chnh ni dung hot động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD.(Chon BT4b) HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho bạn hát HĐ 2,3: Luyện viết *Đánh giá: -Tiêu chí : +HS viết tả, chữ viết kĩ thuật, trình bày văn + Viết xác từ khó: dẫn đi, nhòa, mong + Viết đảm bảo tốc độ, chữ trình by p Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 -PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời HĐ4: Làm tập 4b *Đánh giá: - Tiêu chí:+ Điền dấu hỏi/ ngã vào từ in đậm +Tự hoàn thành mình, biết cách chia sẻ kết với bạn ( Triển lãm,bảo, thử,vẽ cảnh, cảnh hồng hơn,vẽ cảnh hồng hơn,khẳng định,bởi vì, họa sĩ, vẽ tranh, cạnh, chẳng bao giờ) -PP: Quan sát,vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp cỏc em đọc viết từ khó viết tả - HS nng khiu : Giúp HS khỏc hoàn thành BT4b, soát lại lỗi t¶ Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD lịch sử : BUỔI ĐẦU DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC (Khoảng năm 700 TCN đến năm 179 TCN) (T1) 1.Mục tiêu: -Sau học , em:Biết nước Văn Lang nhà nước lịch sử dân tộc đời khoảng năm 700 trước công nguyên(TCN) Tiếp theo nước Văn Lang nước Âu Lạc - Hiểu buổi đầu dựng nước dân tộc ta - Có thái độ nghiêm túc môn học - Phát triển lực hợp tác Năng lực tự học Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Lược đồ hành Việt Nam Điều chỉnh nội dung dạy học : Điều chỉnh hoạt động (logo): Hớng dẫn học sinh hoạt ®éng theo logo ë sách HD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho bạn hát HĐ :Khám phá vài nét người dân Lạc Việt Âu Việt *Đánh giá: -Tiêu chí : +Nắm điểm chung người dân Lạc Việt Âu Việt Họ sống hòa hợp với + Biết khu vực sinh sống họ -PP: quan sát, vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, trình bày kết hợp lược đồ nhận xét lời HĐ3: Tìm hiểu đời nước Vn Lang v u Lc Giáo viên : Mai Thị Q Ph¬ng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ dạy học Lớp 4B Tuần Năm häc : 20182019 *Đánh giá: - Tiêu chí:+ Nắm Khoảng năm 700 TCN, nhà nước nước ta đời Tên nước Văn Lang, kinh đô đống Bạch Hạc( Phú Thọ) Đứng đầu nhà nước vua, gọi Hùng Vương + Nối tiếp Văn Lang Âu Lạc( Thục Phán lãnh đạo người Âu Việt Lạc Việt đánh lùi giặc ngoại xâm sau dựng nước Âu Lạc, Tự xưng An Dương Vương, Kinh đô dời xuống Cổ Loa( Đông Anh- Hà Nội ngày nay) -PP: Quan sát,vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, nhận xét li, tụn vinh hc Dự kiến phơng án hỗ trợ cho học sinh: - GV cựng nhúm trng giúp đỡ em hoàn thành chậm hoàn thành BT1 Híng dÉn øng dơng: nh sách HD Khoa häc: chất dinh dỡng có vai trò ? (T1) 1.Mục tiêu: Sau học,em: - Nêu vai trò nhóm chất dinh dưỡng thể người - Kể tên số thức ăn có nguồn gốc từ thực vật nguồn gốc từ động vật - HS u thích mơn học - Phát triển lực phân tích Năng lực tự học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm PhiÕu BT3 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho bạn hát “ Quả” HĐ :Quan sát trả lời *Đánh giá: -Tiêu chí : +Trả lời vai trò bốn nhóm thức ăn -PP: quan sát, vấn đáp - KT: nhận xét lời HĐ3: Làm việc với phiếu học tập *Đánh giá: - Tiêu chí:+ Nắm nguồn gốc loại thức ăn , đồ uống -PP: vấn đáp - KT: nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ em hiểu làm đợc BT - Hc sinh nng khiu Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn khỏc nhóm 6.Hng dn ng dng: V nh với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHD Thứ ba ngày 11 tháng năm 2018 Toán: dãy số tự nhiên viết số tự nhiên hệ thập phân(t1) Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 1.Mục tiêu: Em biết: thêm thông tin dãy số tự nhiên số đặc điểm dãy số tự nhiên - Biết sử dụng mười chữ số để viết số hệ thập phân - HS u thích mơn học - Phát triển lực phân tích Năng lực tự học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHDH HĐ 1: Khởi động - BVN tổ chức trò chơi điểm số *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS nắm luật chơi , điểm số thứ tự - Đọc to, trả lời nhanh + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Tôn vinh học tập HĐ 2( BT 1,2,3,4) HĐ 3,4 *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS nắm khái niệm số tự nhiên,biểu diễn số tự nhiên tia số Biết hai số tự nhiên liền kề nhau đơn vị Số số tự nhiên bé Viết hai số chẵn ( số lẻ) liên tiếp + PP: Quan sát,vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - HSTTC: Giúp đỡ em hiểu làm đợc BT6 - HS nng khiu: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn nhãm 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHD Tiếng việt: Bµi 3B: cho vµ nhËn (T1) 1.Mục tiêu: -Đọc, hiểu người ăn xin: Ca ngợi cậu bé có lòng nhân hậu biết đồng cảm,thương xót trước nỗi bất hạnh,của ơng lõa ăn xin nghèo khó -Giúp HS: Đọc lưu lốt tồn bài, giọng nhẹ nhàng thương cảm, thể cảm xúc, tâm trạng nhân vật qua cử lời nói - HS yêu thích mơn học.biết thơng cảm chia sẻ tơn trọng người khác cho dù họ người - Phát triển lực ngôn ngữ; lực hợp tác chia sẻ học tập 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : B¶ng nhãm , phiếu học tập BT3,BT4a 3.iu chnh ni dung dy hc: HS đọc từ ngữ : lọm khọm,giàn giụa,lẩy bẩy,bẩn thỉu, 4.iu chnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: -BVN tổ chức cho bạn chơi trò chơi truyền điện “ Tìm nhanh tên nhân vật có lòng nhân hậu cỏc cõu chuyn ó nghe, ó c Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 *ỏnh giỏ: + Tiêu chí đánh giá: -HS đọc tên nhân vật có lòng nhân hậu câu chuyện nghe, học -trả lời nhanh, tên nhân vật, không lặp kết + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Tôn vinh học tập HĐ 2,3,4: (theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí:: + Đọc trơi chảy lưu lốt ngắt nghỉ , không sai tiếng từ , đảm bảo tốc độ.Biết nhấn giộng phù hợp để thể giọng đọc diễn cảm - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tâp HĐ5 (theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi * Đánh giá -Tiêu chí: +Hiểu nội dung đọc.Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Câu 1: Ơng già lọm khọm, đôi mắt đỏ đọc,giàn giụa nước mắt,đôi môi tái nhợt ,quần áo tả tơi,hình dáng xấu xí, bàn tay sưng húp bẩn thỉu, giọng rên rỉ cầu xin Câu 2: Cố gắng tìm quà, lời xin lỗi chân thành, nắm tay thật chặt Câu 3: Cậu bé nhận thơng cảm, lòng biết ơn từ ơng lão ăn xin -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - HS chậm : GV HS NK giúp đỡ em đọc từ khó cần luyện - HSNK : Đọc diễn cảm toàn giúp HS cũn chm đọc trôi chảy, hon thành BT5 Hng dn ng dng: V nh với ngời thân đọc lại nhiều lần hoàn thành BT1 phần hoạt động øng dơng TiÕng viƯt Bµi 3B: cho vµ nhËn (T2) 1.Mục tiêu: -Kể lại lời nói , ý nghĩa nhân vật văn kể chuyện -Bước đầu biết kể lại lời nói,ý nghĩa nhân vật văn kể chuyện theo hai cách: trực tiếp gián tiếp - HS có thái độ đắn dùng lời nói nói lên suy nghĩ - Phát triển lực giao tiếp, hợp tác, lựa chọn ngôn ngữ Chuẩn bị đồ dùng dạy học : PhiÕu häc tËp BT2b 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp trò chơi ghi nhanh tên nhân vật câu chuyện nghe ó c Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 * Đánh giá -Tiêu chí: + Ghi 5- tên nhân vật câu chuyện nghe học + Ghi nhanh,trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn -PP: viết ,vấn đáp, tôn vinh học tập - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ 2( BT 6) Tìm hiểu lời nói, ý nghĩa nhân vật văn kể chuyện * Đánh giá -Tiêu chí: +Tìm lời nói ý nghĩ câu bé truyện người ăn xin +hiểu lời nói ý nghĩ cậu bé nói lên tính cách cậu +Phân biệt lời nói ý nghĩ ông lão hai cách khác Câu 1: -Những câu ghi lại ý nghĩ cậu bé: “ Chao ơi, cảnh nghèo đói gặm nát người đau khổ thành xấu xí biết nhường nào? Cả tơi nữa, tơi vừa nhận chút ơng lão.” - Câu ghi lại lời nói cậu bé: Ơng đừng giận cháu, cháu khơng có ơng Câu 2: Lời nói ý nghĩ cậu bé cho thấy cậu lạ ngươig nhân hậu, giàu lòng thương người Câu 3: Cách kể (a) lời nói ơng lão nói với cậu bé Dựa vào lời xưng hô “ cháu- Lão” ơng lõ với cậu bé Cách kể (b) lời nói cậu bé kể lại cậu bé xưng tơi gọi người ăn xin ơng lão -PP:Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ 3,4,5: ( BT 1,2,3 phần HĐTH) Tìm lời dẫn trực tiếp đoạn văn, chuyển lời dẫn gián tiếp sang lới dẫn trực tiếp * Đánh giá -Tiêu chí: +Tìm lời dẫn trực tiếp đoạn văn + Chuyển lời dẫn gián tiếp sang lời dẫn trực tiếp ngược lại +Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn BT1: lời dẫn trực tiếp: - Còn tớ, tớ nói gặp ơng ngoại - Theo tớ, tốt nên nhận lỗi với bố mẹ BT2: a, Lời dẫn gián tiếp: Vua nhìn thấy miếng trầu têm têm Bà lão bảo tay bà têm Vua găng hỏi gái bà têm b, Vua hỏi: - Xin cụ cho biết têm trầu này? Bà lão đáp: - Tâu Bệ hạ, trầu tay già têm Vua găng hỏi mãi, bà lão đành nói thật: - Thưa, trầu gái già têm BT3: Bác thợ hỏi Hòe cậu có thích làm thợ xây khơng Hòe đáp Hòe thích Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 -PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp HS chậm làm BT9 - HS n ng khiu hoàn thành tốt tập 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngêi th©n đọc kể cho ngời thân nghe câu chuyện lòng nhân Thứ t ngày 12 tháng năm 2018 Toán: dãy số tự nhiên viết số tự nhiên hƯ thËp ph©n(t2) 1.Mục tiêu: Em biết: thêm thơng tin dãy số tự nhiên số đặc điểm dãy số tự nhiên - Biết sử dụng mười chữ số để viết số hệ thập phân - HS u thích mơn học - Phát triển lực phân tích Năng lực tự học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHDH HĐ 1: Khởi động - BVN tổ chức trò chơi đố bạn ( Tìm số liền sau liền trước , số chẵn(lẻ) liền sau hoạc liền trước *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS nắm luật chơi , Tìm số liền trước liền sau theo yêu cầu bạn - Trả lời nhanh, xác + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Tôn vinh học tập HĐ 2,HĐ *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -Viết số tự nhiên hệ thập phân, nắm “ hệ thập phân 10 đơn vị hàng lại hợp thành hàng đơn vị tiếp liền trước nó.” Đọc viết số có nhiều chữ số phân tích chữ số số thuộc hàng lớp Phân tích số thành tổng + PP: Quan sát,vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ cỏc em hiểu làm đợc BT4 Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 HS nng khiu : Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn khỏc nhóm làm thêm tập sau: cho c¸c sè 53276 ; 875432087 ; 654734 ; 98456 nêu giá trị chữ số 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD - Tiếng việt: Bài 3B: cho vµ nhËn (T3) 1.Mục tiêu: Giúp học sinh: - Kể câu chuyện nghe đọc lòng nhân hậu - Biết kể tự nhiên lời - Giaos dục HS có đức tính ham hiểu biết, thích sưa tầm mẫu chuyện hay - Phát triển lực nghe, dùng ngôn ngữ kể 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp trò chơi truyền điện “ kể tên câu chuyện lòng nhân hậu nghe đọc” * Đánh giá -Tiêu chí: + kể tên câu chuyện nói lòng nhssn hậu + Trả lời nhanh,trả lời to, rõ ràng, không lặp câu trả lời bạn -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ 2,3, 4: (theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí: Tìm câu chuyện nói lòng nhân hậu Nêu số biểu lòng nhân hậu - Kể lại câu chuyện cách mạch lạc theo trình tự trước sau - Nêu ý nghĩa câu chuyện kể - PP: Vấn đáp - KT: trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - HS chậm : GV cựng HS NK giỳp cỏc em kể đợc câu chuyện lòng nhân hậu - HSNK : Giúp HS cũn chm kể đợc câu chuyện nghe đọc lòng nhân cách mạch lạc hấp dÉn l«i cuèn 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng với bố mẹ hoàn thành BT phần ứng dụng SHD Tiếng việt: Bài 3c: nhân hậu - đoàn kết (T1) Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 Mục tiêu - Ôn luyện cách viết thư, viết thư thăm hỏi - HS nắm mục đích viết thư nọi dung kết cấu thông thường thư - Có thái độ hợp tác chia sẻ học tập - Vân dụng kiến thức để phát triển lực ngôn ngữ, sử dụng ngôn ngữ viết để trao đổi thông tin 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Mét vµi bøc th mÉu Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp thi vẽ phong bì thư * Đánh giá -Tiêu chí: + Vẽ nhanh, đẹp màu sắc hài hòa -PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời HĐ (theo tài liệu) Tìm hiểu cách viết thư * Đánh giá: - Tiêu chí: Nắm bố cục thư gồm phần: phần đầu thư, phần phần cuối thư Câu 1: Lương viết thư cho Hồng để hỏi thăm chia buồn với Hồng gia đình Hồng ( Viết thư để thăm hỏi, chia vui, chia buồn thông báo tin tức cho nhau) Câu 2: Đầu thư Lương viết địa điển, thời gian viết thư, lới thưa gửi Câu 3: thư thường có nọi dung: - nêu lí viết thư Thăm hỏi tình hình người nhận Thơng báo tình hình người viết thư Câu 4:Bạn Lương kết thúc thư lời chúc lời hứa hẹn kí tên - PP: Vấn đáp - KT: nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ (theo tài liệu) Viết thư * Đánh giá: - Tiêu chí: Viết thư yêu cầu đề Bức thư viết bố cục Bài viết trình bày đẹp thể loại văn viết thư - PP: Viết , vấn đáp - KT: Viết nhận xét, nhận xét lời 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - HS chậm : GV HS NK giỳp cỏc em BT3 - HSNK : Nắm đợc cách viết th viết đợc th dúng bố cục , lời lẽ tình cảm chân tình gióp HS chậm nhãm 6.Hướng dẫn ứng dng: V nh với ngời thân hoàn thành BT1 phần hoạt động ứng Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 dụng Thứ nm ngày13 tháng năm 2018 Toán: so sánh xếp thứ tự sè tù nhiªn (t1) I.Mục tiêu: Em nhận biết ban đầu cách so sánh hai số tự nhiên, - Xếp thứ tự số tự nhiên, bước đầu làm quen dạng tìm x biết x < 5hoặc 2< X< với X số tự nhiên - HS u thích mơn học - Phát triển lực phân tích lơ rít Năng lực hợp tác chia sẻ học tập A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Trò chơi dẫn vào học (3 – phút) Việc 1: Hội đồng tự quản tự đề xuất tổ chức lớp chơi trò chơi Việc 2: Bạn Chủ tịch hội đồng tự quản tổ chức cho bạn chơi trò chơi “ tìm số liền trước liền sau theo yêu cầu” Một HS yêu câu tìm số liền sau sơ 9, mời bạn A trả lời Bạn A trả lời nêu câu hỏi mời bạn tiếp trả lời… BTQ nhận xét mời cô giáo nhận lớp - Giáo viên giới thiệu học, tiết học - Học sinh ghi đầu vào *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS nắm luật chơi , Tìm số liền trước liền sau theo yêu cầu bạn HS Trả lời nhanh, xác + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Tôn vinh học tập HĐ 1:Tìm hiểu mục tiêu học: Việc 1: Cá nhân đọc thầm mục tiêu học (2-3 lần) Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh mục tiêu học có nội dung gì? Việc 3:Ban học tập chia mục tiêu học +(Nhóm trưởng điều hành) Để đạt mục tiêu học bạn cần làm gì? - Học sinh đọc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn, chia với bạn cô giáo *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS nắm mục tiêu học + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: t cõu hi, nhn xột bng li Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 H 2: Em thực tập sau nói với bạn cách so sánh Việc 1: Cá nhân học sinh làm vào phiếu học tập Việc 2: Trao đổi thống kết làm với bạn bên cạnh Việc 3: Nhóm trưởng kiểm tra kết qua làm tồn nhóm báo cáo với giáo Việc 4:BHT chia sẻ trước lớp giáo viên HS đánh giá nhận xét *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: HS điền dấu < > nói cách so sánh + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Tôn vinh học tập HĐ 3: Đọc kĩ nội dung sau nghe thầy /cô giáo hướng dẫn: Việc 1: Học sinh đọc thầm Việc 2: trao đổi với bạn bên cạnh cách hiểu Việc 3: Giáo viên tương tác với HS để khai thác nội dung Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm … Và nói rõ cách so sánh em 100000 .99362 ( > ) 98 100 ( < ) Vây hai số tự nhiên số nhiều chữ số lớn hơn, số chữ số bé Còn nêu hai số có số chữ số ta làm nào? Ví dụ: 29869 30005: 25136 23894 Thì ta so sánh cặp chữ số theo hàng hàng cao chữ số lớn số lớn hơn, 29869 < 30005 ( Vì < )nếu cặp số hàng thứ ta so sánh cặp số hàng 25136 23894( = nên ta so sánh với > nên 25136 > 23894) Nếu ta so sánh cặp số hàng cuối cặp số đề hai số ( 987605 =987605) *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS nắm cách phân tích , so sánh số tự nhiên Và vận dụng làm tốt số ví dụ + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Tôn vinh học tập HĐ4: Viết dóy s t nhiờn trờn tia s: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 Vic 1: giỏo viên giới thiệu tia số Việc 2: Đặt câu hỏi để rút kết luận Số gần góc số bé Số xa góc số lớn *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS biểu diễn số tự nhiên tia số xác Nắm số tự nhiên xa gốc lớn + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Tôn vinh học tập HĐ : HS làm BT 3,4 vào giấy nháp Việc 1: Cá nhân học sinh làm BT Việc 2: trao đổi với bạn kết làm nói rõ cách làm Việc 3: BHT chia sẻ trước lớp *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS so sánh xếp số tự nhiên theo thứ tự từ bé đến lớn ngược lại HS trình bày đẹp só viết rõ ràng + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Tôn vinh học tập Kết thúc hướng dẫn, em trao đổi với bạn cô giáo việc làm hỏi cô giáo điều em chưa hiểu (5 phút) C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Cùng người lớn nhà tìm hiểu: Chơi trò chơi thay chữ số nói nhanh kt qu? Tiếng việt: Bài 3c: nhân hậu - đoàn kÕt (T2) Mục tiêu - Mở rộng vốn từ Nhân hậu- Đoàn kết - Rèn luyện để sử dụng vốn từ ngữ - Có thái độ hợp tác chia sẻ học tập u thích mơn học - Vân dụng kiến thức để phát triển lực ngôn ngữ, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp 2.Chuẩn b dựng dy hc : Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 iu chnh ni dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp chơi trò chơi truyền điện “ Tìm chứa tiềng hiền( tiếng ác) * Đánh giá -Tiêu chí: + Tìm từ theo yêu cầu Phản ứng nhanh, tìm từ không lặp -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2.3 (theo tài liệu) chọn từ thích hợp điền vào bảng ( chỗ chấm) * Đánh giá: - Tiêu chí: Xếp từ nghĩa, trái nghĩa vào cột “ Nhân hậu” “Đoàn kết” Chọn từ để điền vào chỗ chấm Câu - nghĩa với từ nhân hâu: nhân từ.nhân ái,hiền hậu,phúc hậu,đôn hậu,trung hâu, nhân từ - Trái nghĩa với từ nhân hậu: tàn ác, ác, độc ác, tàn bạo - Cùng nghĩa với từ đoàn kết: Đùm bọc, cưu mang, che chở - Trái nghĩa với từ đồn kết : bất hòa, lục đục, chia rẻ Câu 2: a.Bụt, b Đất, c.cọp, d Chị em gái - PP: Quan sát.Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ Hiểu nghĩa câu thành ngữ, tục ngữ * Đánh giá: - Tiêu chí: Hiểu nghĩa đen lẫn nghĩa bóng câu thành ngữ, tục ngữ a, Môi hở rang lạnh: Những người ruột thịt, gần gũi, xóm giềng phải che chở, đùm bọc Một người yếu bị hại người khác bị ảnh hưởng xấu theo b máu chảy ruột mềm: Người thân gặp nạn, mội người khác đau đớn c Nhường cơm sẻ áo: Giúp đỡ, san sẻ cho lúc khó khăn hoạn nạn d Lá lành đùm rách: Người khỏe mạnh cưu mang, giúp đỡ người yếu Người may mắn giúp đỡ người bất hạnh Người giàu giúp đỡ người nghèo - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi, nhận xét lời Tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Hỗ trợ HS chậm làm BT4 - HS khiếu: Hoµn thµnh tốt BT, giải nghĩa đợc câu tục ngữ, thành ngữ giúp bạn chm nhóm 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành BT2 phần ứng dụng SHD HNGLL: L HI QUấ EM TÌM HIỂU VỀ HỊ KHOAN LỆ THỦY Gi¸o viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B – Tuần Năm học : 2018 2019 I II III Mục tiêu: -HS nắm nét văn hóa riêng biệt quê hương Lệ Thủy - Biết hát Lệ Thủy -Giúp Hs thêm yêu quý, tôn trọng hiểu biết quê hương - Phát triển lực sáng tạo, hợp tác học tập Chuẩn bị: -Gv: tranh, ảnh lể hội đua thuyền Hoạt động chính: HĐ 1:Khởi động: Trò chơi “ Truyền điện”Những lể hội mà em biết đất nước mình? * Đánh giá: -Tiêu chí :Kể tên lễ hội diễn năm đất nước HS có phản ứng nhanh, nói to , kết không trùng lặp -Phương pháp: Vấn đáp -Kĩ thuật:,nhận xét lời GV giới thiệu bài.Viết tên nêu mục tiêu cho HS nghe *HĐ 1: Tìm hiểu hình tượng lễ hội đua thuyền * Đánh giá: -Tiêu chí :Kể tên lễ hội diễn lúc năm đâu Ý nghĩa lẽ hội cầu cho mưa thuận gió hòa -Phương pháp: Vấn đáp -Kĩ thuật:,nhận xét lời HS trả lời câu hỏi sau: +nêu cảm nhận em lễ hội bơi thuyền truyền thống +nêu cảm nhận em lễ hội đua thuyền truyền thống -Gv nêu công việc người dân Lệ Thủy sinh sống mưu sinh dòng sơng Kiến Giang, hình thành lễ hội đua thuyền sơng Kiến Giang -Hỏi Hs sau lớn lên có thích trai bơi để đua thuyền sông Kiến Giang - GV tương tác *HĐ2: Tìm hiểu Lệ Thủy * Đánh giá: -Tiêu chí :Kể tên điệu hò Lệ Thủy mà em biết Hát vài câu -Phương pháp: Vấn đáp -Kĩ thuật:,nhận xét lời -Gv quan sát, khuyến khích em thi hỏt ho khoan L Thy Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 Nhn xột tit học, tun dương Hs tích cực, có ý tưởng hay, v p Thứ sỏu ngày 15tháng năm 2018 Toán: so sánh xếp thứ tự số tự nhiªn (t2) 1.Mục tiêu: Em nhận biết ban đầu cách so sánh hai số tự nhiên, - Xếp thứ tự số tự nhiên, bước đầu làm quen dạng tìm x biết x < 5hoặc 2< X< với X số tự nhiên - HS yêu thích mơn học - Phát triển lực phân tích lơgít Năng lực hợp tác chia sẻ học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : B¶ng nhãm 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động - BVN tổ chức cho lớp hát HĐ 2,HĐ *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -Điền dấu < > = vào chỗ chấm Tìm số lớn số cho, xếp số theo thứ tự từ bé đến lớn Tìm giá trị số tự nhiên X Biết cách lập luận làm + PP:Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - HS chậm : GV HSNK giúp đỡ em hiĨu vµ hoµn thµnh BT4,5 - HSNK : Gióp HS cũn chm làm thêm BT sau: Từ 11 đến 85 có chữ số 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành phần ứng dơng SHD Khoa häc: c¸c chÊt dinh dìng cã vai trò gì? (t2) 1.Mc tiờu: Sau bi hc,em: - Nờu vai trò nhóm chất dinh dưỡng thể người - Kể tên số thức ăn có nguồn gốc từ thực vật nguồn gốc từ động vật - HS u thích mơn học - Phát triển lực phân tích Năng lực tự học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm PhiÕu BT3 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho bạn chơi trò chơi truyền điện” kể tên loại thức ăn co nguồn gốc từ thc vt Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 * Đánh giá -Tiêu chí: + Tìm tên thức ăn theo yêu cầu Phản ứng nhanh, tìm từ không lặp -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ :Suy nghĩ nói với bạn *Đánh giá: -Tiêu chí : +kề loại thức ăn có nguồn gốc từ thực vật( Động vật) -PP: vấn đáp - KT: nhận xét lời HĐ3: Đọc trả lời câu hỏi *Đánh giá: - Tiêu chí:+ Nắm vai trò chất dinh dưỡng -PP: Quan sát,vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giỳp cỏc em hiểu làm đợc BT - Học sinh khiếu Hoµn thµnh tèt tập giúp đỡ bạn khỏc nhãm 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHD ôn tiếng việt: ÔN LUYỆN tuÇn ( tiếp) I Mục tiêu: -Đọc hiểu câu chuyện Hai kiến nhỏ Nhận cần thiết phải giúp đỡ gặp khó khăn hoạn nạn -Viết từ chứa bắt đầu s/x( tiếng có vần ăn/ ăng).Dùng dấu hai chấm - Có thái độ tích cực học tập - Rèn luyện lực ngôn ngữ; học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu mình; Đồ dùng dạy học:- Tranh (ảnh) - Vở em tự ôn luyện Hoạt động dạy học: HĐ1: (theo tài liệu) Quan sát ảnh đoán việc thể tranh *Đánh giá: - Tiêu chí: + Quan sát mơ tả hình ảnh qua ảnh +Trình bày ngắn gọn, to, rõ ràng, mạch lạc - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn,đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,: Ôn luyện BT3(theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi: - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng - Tiêu chí:: hiểu nội dung đọc Câu 1: Kiến đen bò lên cành sát mép nước, cố vớt hạt Câu 2: Kiến vàng động viên bạn bảo bạn bình tỉnh,Tìm cách với bạn, cuối Kiến vàng tước sợi vỏ buộc đầu vào hạt bảo kiến đen đứng lên bờ vỏ cây, cá kéo hai vào bờ Gi¸o viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B – Tuần Năm học : 2018 2019 Cõu 3: Kiến đen ngịch ngợm liều lĩnh Kiến vàng bình tĩnh thơng minh Câu 4: Phải ln bình tĩnh việc giải tốt đẹp Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu HĐ 3: Bài tập 4,5 - HS suy nghĩ ghi ý kiến thân vào - Chia sẻ với bạn nhóm - HS trình ý kiến thân trước lớp *Đánh giá: -Tiêu chí: Trình bày từ chứa bắt đầu s/x( tiếng có vần ăn/ ăng).Dùng dấu hai chấm -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Hoạt động ứng dụng: (Thực theo tài liệu ) ÔN LUYỆN TỐN: ƠN LUYỆN TUẦN (tiếp) 1.Mục tiêu: - Đọc ,viết so sánh , xếp thứ tự số đến lớp triệu -Nêu giá trị chữ số theo vị trí số - H có ý thức học tốn - HS có lực tự học, Đồ dùng dạy học:- Vở em tự ơn luyện Tốn Hoạt động dạy học: HĐ1: Khởi động (theo tài liệu) HĐ 2: Ôn luyện ( Theo tài liệu) B1,2,3,4 * Đánh giá: -Tiêu chí :Đọc số có năm chữ số - Nêu giá trị chữ số theo vị trí số 32057 giá tri chữ số 50 215780 giá tri chữ số 5000 50361 giá tri chữ số 50000 564103 giá tri chữ số 500000 -Phương pháp: quan sát , vấn đáp -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời 4.Hướng dẫn vận dụng: Về nhà cïng víi người thân hồn thành phần vận dụng gdtt: sinh ho¹t líp Mục tiêu: - Giúp học sinh nắm rõ ưu nhược bạn - Nm rừ nn np lp 2.ổn định nề nếp : HTQ điều hành lớp nhận xét tình hình lớp tuần qua Giáo viên : Mai Thị Q Ph¬ng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ dạy học Lớp 4B Tuần Năm häc : 20182019 - c¸c nhãm trëng tù đánh giá kết thi đua nhóm - HTQ tổng hợp nhận xét thi đua nhóm 3.ý kiến thành viên lớp 4.Bình bầu thi đua nhóm, cá nhân xuất sắc tuần *ỏnh giỏ: -Tiờu chớ: HS luụn chp hành tốt nội quy trường, lớp liên đội Là HS gương mầu ln thành tốt nhiện vụ người học sinh Năng nổ nhiệt tình hoạt động -PP: vấn đáp, - Kĩ thuật:đặt câu hi, nhn xột bng li 5.Kế hoạch hoạt động tuần tíi : - Thùc hiƯn tèt ATGT, ATTTTH,Lµm bµi tËp đầy đủ trớc đến lớp - Tập thể dục giờ, làm tốt công tác vệ sinh, - Đi học , chấp hành tốt nội quy quy định nhà trờng Sinh hoạt văn nghệ Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng TiĨu häc Phó Thđy ... mơn học - Phát triển lực phân tích Năng lực tự học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm PhiÕu BT3 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: 4. Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo. .. phần hoạt động ứng Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 dụng Thứ nm ngày 13 tháng năm 2018 Toán: so sánh xếp thứ tự số tự... xột bng li Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 – 2019 HĐ 2: Em thực tập sau nói với bạn cách so sánh Việc 1: Cá nhân học sinh làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 3 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế ,

Từ khóa liên quan