0

Tuần 5 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế

20 307 0
  • Tuần 5 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:58

Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 TUầN: Th hai ngy 24 thỏng nm 2018 Toán: Tìm số trung b×nh céng (T1) 1.Mục tiêu: KT:-Em biết: Tìm trung bình cộng hai số, ba số, bốn số, Giải tốn tìm số trung bình cộng KN: Vận dung kiến thức học vào giải toán liên quan đến trung bình cộng TĐ: Có thái độ nghiêm túc kiên trí học tập, u thích mơn học NL: Phát triển lực tính tốn Năng lực hợp tác, chia sẻ học tập, lực tự học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHDH HĐ : Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi “ Hái hoa dân chủ” Tính nhẫm phép cộng hay nhiều số bất kì.( Số có đến chữ số) - nêu cách tính nhanh *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS nhẫm nhanh kết ,cách tính nhanh hợp lí + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2,3 (HĐCB ) Đọc toán viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm + Tiêu chí đánh giá: -Đọc xác định dự kiện cho dự kiện cần tìm - Điền số vào chỗ chấm - Biết cách tìm trung bình cộng nhiều số ( Muốn tìm trung bình cộng nhiều số, ta tính tổng số chia tổng cho số số hạng) + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ ( Làm BT 3) + Tiêu chí đánh giá: -HS tìm trung bình cộng số cho trước nói rõ cách làm - Số viết đẹp, trình bày rõ ràng khoa học + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ em hiĨu vµ lµm đợc BT3 - HSNK : Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn nhóm làm thêm tập sau: Tìm trung bình cộng của:34;43;52 39 20;35;37 vµ 73 36;42 vµ 57 6.Hướng dẫn ứng dng: V nh với ngời thân hoàn thành phần øng dơng SHD TIÕng ViƯt : Bµi 5a:lµm ngêi trung thùc dòng c¶m (T1) 1,Mục tiêu: -KT: Đọc, hiểu Nhng ht thúc ging Giáo viên : Mai Thị Q Ph¬ng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 -KN: HS đọc thư lưu loát, trôi chảy , biết đọc với giọng chậm rải,cảm hứng ca ngợi đức tính trung thực bé mồ côi Đ ọc phân biệt lời nhân vật( bé mồ côi, nhà vua) với lời người kể chuyện, nhữ điệu câu kể câu hỏi Hiểu nội dung bài: Ca ngợi bé Chôm trung thực,dũng cảm, dám nói lên thật - TĐ: Giúp HS u thích mơn học -NL: Phát triển lực ngơn ngữ; lực tự học Năng lực hợp tác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: Đọc từ ngữ: lệnh , sững sờ 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp hát chơi trò chơi truyền điện : Tìm từ nói lên tính tình người *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh tìm từ theo yêu cầu -Trả lời nhanh, rõ không lặp kết + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: Quan sát tranh minh họa tập đọc *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -Nêu cảnh vẻ tranh nêu người tranh ai,họ làm gì? bTranh vẻ câu bé , vua voi thồ lưng nhiều đồ đạc, bò kéo xe c, người tranh nhà vua, bé, nhân dân -Trả lời rõ ràng trôi chảy + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,3,4: (theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí:: + Đọc trơi chảy lưu lốt Ngắt nghỉ đúng, khơng sai tiếng từ, khơng đọc lặp.Hiểu khó bài(BT3) - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ5: (theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi * Đánh giá -Tiêu chí:: Hiểu nội dung đọc Học sinh trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Câu 1: Phát cho người dân thúng thóc luộc kĩ giao hẹn: Ai thu nhiều thóc truyền ngơi, khơng có thóc nộp bị phạt Câu 2: Mọi người chở nhiều thóc đến nộp Chơm nói lên thật khơng có thóc nộp dóc nhiều cơng sức chăm sóc mà thóc khơng nảy mầm Câu 3: Nhà vua giải thích “ trước phát thóc giống ta cho luộc kĩ lẽ thóc mọc Những xe thóc ắp đâu phải thu từ thóc giống ta.” Gi¸o viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 Nh vua truyền ngơi cho cậu bé Chơm cậu người trung thực, dũng cảm -PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ em luyện đọc từ khó,câu dài, diễn đạt việc trả lời câu hỏi - HSNK: Đọc diễn cảm toàn giúp đỡ bạn nhóm luyện đọc 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà đọc cho ngêi th©n nghe tập đọc nói cho ngời nghe v đức tính trung thực dũng cảm cậu bé Chơm Tiếng việt: Bài 5a:làm ngời trung thực dũng cảm (t2) 1.Mục tiêu: - KT:Mở rộng vốn từ trung thực – tự trọng -KN: Nắm nghĩa biết cách dùng từ ngữ nói để đặt câu -TĐ: Yêu q mơn học lựa chon ngơn ngữ nói viết - NL:Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, vân dụng vào sống vào môn học khác, lực hợp tác chia sẻ, lực tự học, tự giải vấn đề 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm , phiếu học tập BT1 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.iu chnh ni dung hot ng: BT2 Phần hoạt động thực hành chuyển sang hđ nhóm ụi H 1: Khi động: -BVN tổ chức cho bạn chơi trò chơi “ hái hoa dân chủ” Tìm từ nói lên đức tính Tơ Hiến Thành bé Chơm *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh chơi tự nhiên vui vẻ, tìm từ giống câu đồng giao + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2,3 (BT1)Chọn từ nghĩa, trái nghĩa với từ trung thực *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS phân biệt từ nghĩa, trái nghĩa với từ trung thực Đặt câu với từ vừa tìm - Câu phải cấu trúc ngữ pháp, nghĩa rõ ràng, hợp lí + PP: Quan sát,vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn,đặt câu hỏi, nhận xét lời Tôn vinh học tập HĐ 4: (BT 3) *Đánh giá: +Tiêu chí:: - Nêu nghĩa từ tự trọng, liên hệ tốt với thân ( Coi trọng giữ gìn phẩm giá mình) + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập, 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ em cũn chm hiểu làm đợc BT2 Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 HSNK : Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn chm nhãm 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng với bố mẹ hoàn thành BT1 phần ứng dụng SHD - ĐẠO ĐỨC: BÀY TỎ Ý KIẾN (T1) I Mục tiêu - KT: Biết được: trẻ em cần phải cần bày tỏ ý kiến vấn đề có lien quan đến trẻ em - KN: Bước đầu biết bày tỏ ý kiến thân lắng nghe, tôn trọng ý kiến người khác - TĐ : Có thái độ nghiêm túc học tập - NL : Phát triển lực tự học tự giải vấn đề, lực lựa chọn ngơn ngữ nói *GDBVMT: Trẻ em có quyền bày tỏ ý kiến vấn đề có liên quan đến trẻ em, có vấn đề môi trường III/ Hoạt động dạy - học 1/ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Hoạt động 1:Nhận xét tình Việc : Cá nhân nghe tình từ giáo + Nhà bạn Tâm khó khăn Bố Tâm nghiện rượu, mẹ Tâm phải làm xa nhà Hôm qua bố Tâm bắt em phải nghỉ học mà khơng cho em nói diều Theo em bố Tâm làm , hay sai ? Vì ? Việc : Em với bạn bàn đưa cách giải Việc : CTHĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ, giải tình *GDBVMT : + Em làm em thấy bố mẹ vứt xác chuột chết đường ? Vì em làm ? + Điều xảy em khơng bày tỏ ý kiến việc có liên quan đến em ? + Vậy, việc có liên quan đến mình, em có quyền ? + KL : Trẻ em có quyến bày tỏ ý kiến việc có liên quan đến trẻ em *Đánh giá: +Tiêu chí: Nói lên cách xử lí tình , giải thích em lại xử lí Nhận thức trẻ em có quyền bày tỏ ý kiến việc có liên quan đến + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập, *Hoạt động 2: Em làm gỡ Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 Việc :Em đọc câu tình SGK thảo luận trả lời theo hướng dẫn Việc : Em bạn thảo luận đưa cách giải hỏi bạn Vì bạn chọn cách giải đó? Việc : CTHĐTQ tổ chức cho nhóm trình bày trước lớpvà chia sẻ : Theo bạn, ngồi việc học tập việc có liên quan đến trẻ em? Giáo dục : Những việc diễn xung quanh môi trường em sống, chỗ em sinh hoạt, …, em có ý kiến thẳng thắn, chia sẻ mong muốn *Đánh giá: +Tiêu chí: Nói lên ý kiến Giải thích tán thành , phân vân không tán thành + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập, Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ Việc : Cá nhân suy nghĩ thảo luận : - Trẻ em cần lắng nghe ý kiến người khác - Người lớn cần lắng nghe ý kiến trẻ em - Mọi trẻ em đưa ý kiến ý kiến phải thực Việc : Chia sẻ câu trả lời với bạn Việc : CTHĐTQ tổ chức cho nhóm trình bày tiểu phẩm trước lớp *Đánh giá: +Tiêu chí: Tham gia trò chơi tích cực Bày tỏ ý kiến bạn vấn Cùng với bạn xây dựng tiểu phẩm quyền tham gia ý kiến trẻ em Diễn tự nhiên + PP: Quan sát,vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập, Hoạt động kết thúc tiết học : HS nêu mục tiêu đạt sau - GV liên hệ thực tế , giáo dục học sinh TiÕng viƯt: Bµi 5a: lµm ngêi trung thùc dòng c¶m (t3) 1.Mục tiêu: -KT:Nhớ viết đoạn văn , viết từ chứa bắt đầu d,gi - KN:Nắm kĩ thuật luyện viết chữ đẹp Kĩ viết - TĐ:Có thái độ nghiêm túc luyện chữ viết - NL:Phát triển thẩm mĩ,năng lực trình bày văn Năng lực tự học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : phiếu học tập BT4b 3.iu chnh ni dung dy hc: Viết tiếng: giống, dõng dạc, tiếng chứa ngã Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD.(Chon BT4b) HĐ 1: Khởi động: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B– Tuần Năm học : 2018 2019 - BVN tổ chức cho bạn hát HĐ 2,3: Luyện viết *Đánh giá: -Tiêu chí : +HS nghe viết tả, chữ viết kĩ thuật, trình bày văn đoạn văn + Viết xác từ khó: giống, dõng dạc + Viết đảm bảo tốc độ, chữ trình bày đẹp -PP: quan sát, vấn đáp; viết - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập viết nhận xét HĐ4: Làm tập 4b *Đánh giá: - Tiêu chí:+ Điền dấu en/ eng vào chỗ cấm +Tự hồn thành mình, biết cách chia sẻ kết với bạn -PP: Quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giỳp cỏc em cũn chm đọc viết từ khó viết tả - HSNK : Gióp HS chậm hoµn thµnh BT4b 6.Hướng dn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành theo hớng dẫn BT2 phần ứng dụng SHD Khoa học: bạn ăn nh để đủ chất dinH dìng cho c¬ thĨ (T2) 1.Mục tiêu: KT:Sau học,em: - Nêu lí cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn - Kể tên nhóm thức ăn cần ăn đủ, ăn vừa phải, ăn có mức độ, ăn hạn chế dựa vào tháp dinh dưỡng KN: Vận dụng kiến thức vào sống ngày TĐ:HS có ý thức thực ăn uống cân đối ,đủ lượng, đủ chất để đảm bảo sức khỏe NL:Phát triển lực hợp tác Năng lực tự học I Khởi động: - Hội đồng tự quản điều hành cho lớp chơi trò chơi “ mời bạn chon từ ăn ít, ăn đủ, ăn vừa phải, ăn hạn chế, ăn mức độ để trả lời câu hỏi” *Đánh giá: - Tiêu chí: Nhận biết thức ăn nên ăn ít,ăn vừa phải, ăn có mức độ, ăn đủ ) - PP:vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập - Hội đồng tự quản mời cô giáo vào học - GV giới thiệu II Hoạt động thực hành H1 Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 Quan sát lựa chọn a Quan sát tranh loại thức ăn, đồ uống bày bán “ siêu thị đồ ăn” bán địa phương em tranh b Lựa chọn tên thức ăn, đồ uống cho ngày viết vào bảng nhóm Việc 1: Cá nhân đọc yêu cầu tập (2 lần) Việc 2: Cá nhân tự trả lời Việc 3: NT huy động nhóm *Đánh giá: - Tiêu chí: lên thực đơn ăn uống ngày đảm bảo đủ chất dinh dưỡng , giải thích vao em chon loại thực phẩm - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2 Giới thiệu thảo luận: Việc 1: Các nhóm giới thiệu thực đơn ba ngày nhóm Việc 2:Các bạn nhận xét Việc : GV tương tác với HS, *Đánh giá: - Tiêu chí: Thực đơn đảm bảo đủ bốn lọai chất dinh dưỡng, giải thích thức ăn thuộc nnhoms chất dinh dưỡng nào? Nêu tên thhwcs ăn cần ăn đủ ăn ít, ăn vừa phải - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Cùng với người thân xây dựng tháp dinh dưỡng Tìm hiểu, nhận xét thực đơn bữa ăn gia đình HĐNGLL: BÀI : AN TỒN GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ MỤC TIÊU -KT:+ HS hiểu biết thêm nội dung 12 biển báo giao thông phổ biến +HS hiểu ý nghĩa, tác dụng, tầm quan trọng biển báo giao thông - KN: HS nhận biết nội dung biển báo hiệu khu vực gần trường học, gần nhà thường gặp - TĐ: Chấp hành tốt ATGT - NL: Phát triển lực tự giải T hc Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 I Khởi động: - Hội đồng tự quản điều hành cho lớp chơi trò chơi “ truyền điện” kể tên phương tiện giao thông - Hội đồng tự quản mời cô giáo vào học * Đánh giá: - Tiêu chí: kể tên phương tiện giao thơng, HS có phản ứng nhanh trả lời rõ ràng, không lặp kết bạn - PP:Vấn đáp - KT:nhận xét lời, tôn vinh học tập - GV giới thiệu II Hoạt động thực hành HĐ1: Quan sát - Những biển báo biển báo cấm ? (Biển báo số 101, 102, 112) -Gv gọi 2-3 hs lên bảng yêu cầu dán vẽ * Đánh giá: - Tiêu chí: kể tên biển báo cấm, giải thích dựa vào điểm để em nhận biết nó? - PP:Vấn đáp - KT: đặt câu hỏi,nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: - Gv đưa biển báo 208, 209, 233 nhóm biển báo nào? - Gv nhận xét đánh giá, giải thích biển báo - Gv treo 23 biển báo lên bảng, hs lên gắn tên biển - Gv nhận xét tuyên dương, nhóm trả lời nhanh - GV Tóm tắt lại lần cho hs ghi nhớ - Biển báo giao thơng gồm biển báo chính, - Biển báo cấm - biển báo hiệu lệnh - biển báo nguy hiểm - biển báo phụ - biển báo dẩn * Đánh giá: - Tiêu chí: kể tên biển báo Giải thích dấu hiệu phân loại biển bóa này? - PP:Vấn đáp - KT: đặt câu hỏi,nhận xét lời, tôn vinh học Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Cùng với người thân nờu tờn cỏc bin bỏo Thứ ba ngày 25 tháng năm 2018 Toán: Tìm số trung bình cộng (T2) 1.Mục tiêu: -KT:Em biết: -Tìm trung bình cộng hai số, ba số, bốn số, Giải tốn tìm số trung bình cộng - KN:Vân dung kiến thức học vào giải tốn liên quan đến trung bình cộng - TĐ: Có thái độ nghiêm túc kiên trí học tập, u thích mơn học - NL: Phát triển lực tính tốn Năng lực hợp tác, chia sẻ học tập, lực tự học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHDH HĐ : Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi “ Đố bạn” Tìm trung bình cộng đến số ( số có chữ số) - HS biết cách tình TB cộng số bạn đưa *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: tình kết theo yêu cầu Trả lời rõ ràng + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2:(HĐTH ) BT1 Tìm trung bình cộng ố sau + Tiêu chí đánh giá: -Biết cách tìm trung bình cộng hai số, ba số, bốn số - Trình bày rõ ràng, khoa học + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3( Làm BT2, 3) + Tiêu chí đánh giá: -Phân tích giải hai tập, có lời giải ngắn gọn,chính xác dễ hiểu - Số viết đẹp, trình bày rõ ràng khoa học + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ4: Làm tập *Đánh giá: - Tiêu chí:+ Biết cách tìm số biết trung bình cộng hai(ba) số (hai) số cho -PP: Quan sỏt, ỏp Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Hỗ trợ,giúp đỡ em cũn chm cú th hiểu làm đợc BT4 - HSNK : Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn chm nhóm làm thêm tập sau: Tìm trung bình cộng số tự nhiên từ đến 6.Hng dn ng dng: V nh với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHD Tiếng việt: Bài 5B: đừng vội tin lời ngät ngµo (T1) 1,Mục tiêu: -KT: Đọc, hiểu “ Gà Trống Cáo” -KN: Giúp HS đọc thư lưu lốt, trơi chảy thơ, biết ngắt nghỉ nhịp thơ, cuối dòng thơ,Biết đọc với giọng vui, dí dỏm, thể tâm trạng tính cách nhân vật - Hiểu nội dung bài: Khuyên người cnhr giác, tin lời mê hoặc, ngào kẻ xấu - TĐ: Giúp HS u thích mơn học - NL: Phát triển lực ngôn ngữ; lực tự học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: HS đọc từ ngữ : cành , lõi đời , tình thân 4.iu chnh ni dung hot động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp chơi trò Cáo bắt Gà (Như SHD) *Đánh giá: + Tiêu chí : -Tham gia trò chơi vui nhiệt tình + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,3,4: (theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí:: + Đọc trơi chảy lưu loát Ngắt nghỉ nhịp điệu câu thơ, đoạn thơ, không sai tiếng từ, không đọc lặp.Hiểu khó bài, - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5: (theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi * Đánh giá -Tiêu chí:: Hiểu nội dung đọc Học sinh trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Câu 1: Đon mời Gà xuống đất để báo cho Gà tin tức mớ: từ mn lồi kết thân, Gà xuống Cáo để bày tỏ tình thân Câu 2: Gà biết sau lời ngào ý định xấu xa cáo( Muốn ăn thịt Gà) Câu 3: Để Cáo sợ, bỏ chạy l m gian Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 Câu 4: Khuyên người ta đừng vội tin lời ngào -PP: quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ5 : đọc phân vai học thuộc đoạn *Đánh giá: + Tiêu chí : -Đọc phân biệt lời Cáo lời Gà Trống - Thuộc đoạn đầu đoạn cuoiis thơ + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ HS c chm: đọc từ khó cần luyện - HS c tt : Đọc diễn cảm toàn giúp HS chm đọc nhịp thơ 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân đọc lại nhiều lần hoàn thành BT1 phần ứng dụng SHD Thứ t ngày 26 tháng năm 2018 Toán: BiĨu ®å tranh (T1) 1.Mục tiêu: Em biết: -KT: Đọc số thông tin biểu đồ tranh - KN: bước đầu xử lí số liệu biểu đồ tranh - TĐ: Có thái độ nghiêm túc kiên trí học tập, u thích mơn học - NL: Phát triển lực qun sát Năng lực hợp tác, chia sẻ học tập, lực tự học I Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp hát tập thể II Hoạt động chính: - GV giới thiệu tên bài.HS ghi đầu - Học sinh đọc mục tiêu Hoạt động bản: HĐ 1: Đọc kĩ giải thích nhóm đoạn viết biêu đồ tranh viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: - Năm gia đình ghi tên biểu đồ là: Gia đình Diệp, gia đình , gia đình , gia đình - Gia đình Diệp có con; Gia đình Chi có trai Gia đình Vân có Gia đình Đào có gái; Gia đình Mận có con; Việc 1: HS tự đọc nội dung SHD Việc 2: cá nhân trả lời nội dung khuyết Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B– Tuần Năm học : 2018 2019 Viờc 3: NT huy động kết Báo cáo với thầy cô giáo việc em làm * Đánh giá + Tiêu chí : -Trả lời câu hỏi, Hiểu biểu thị cột biểu đồ tranh,và lại gọi biểu đồ tranh + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Cùng với người lập biểu đồ tranh chủ đề gia đình Tiếng việt: Bài 5b: Đừng vội tin lời ngµo (T2) 1.Mục tiêu: -KT: Viết thư theo yêu cầu đề -KN:viết thư thăm hỏi, chúc mừng chia buồn bày tỏ tình cảm chân thànhđúng thể thức( phần) - TĐ:Tự giác học tập.HS biết quan tâm chia sẻ tình cảm với người thân, bạn bè - NL:Phát triển lực ngôn ngữ, lực tự học, tự giải vấn đề 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động BVN tổ chức cho lớp hát HĐ 2( BT 1) Đọc chọn đề viết làm kiểm tra viết * Đánh giá -Tiêu chí: +HS viết văn viết thư dài từ 20 đến 25 dòng, Bài văn viết bố cục( phần) Lời lẽ thư chân thành, thể quan tâm người viết với người nhận thư -PP: viết - Kĩ thuật: viết nhận xét 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Nhắc HS chậm làm khẩn trương - HSNK : Giúp HS chm hoàn thành tốt tập 6.Hng dn ng dng: V nh đọc cho ngời thân nghe th mà em viết Tiếng việt: : Bài 5b: Đừng vội tin lời ngào (T3) 1.Mc tiờu: -KT:K li c cõu chuyn ó nghe, ó c Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm häc : 20182019 - KN: Biết kể tự nhiên, lời Chăm lắng nghe biết nhận xét lời kể bạn - TĐ: HS u thích mơn học, thích đọc truyện để trau dồi ngôn ngữ - NL: Phát triển lực kể chuyện, lực sử dụng ngôn ngữ kể, lực hợp tác, lựa chọn 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp trò chơi “ Ai biết nhiều hơn”( HS kể tên câu chuyện nói lòng trung thực đọc, nghe) * Đánh giá -Tiêu chí: + Kể tên câu chuyện nói lòng trung thực + Biết câu chuyện có nhân vật -PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ Nhớ lại chọ câu chuyện người trung thực để kể lại * Đánh giá: - Tiêu chí: Kể câu chuyện nội dung Đảm bảo đầy đủ yêu cầu:Câu chuyện tên gì? Câu chuyện mở đầu nào? Các việc gì? Và câu chuyện kết thúc sao? Câu chuyện muốn khuyên ta điều gì? - PP: Quan sát.Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ: 3, 4: Thay kể câu chuyện trước lớp * Đánh giá: - Tiêu chí: kể câu chuyện u cầu ngơn ngữ kể - Kể lại câu chuyện mạch lạc Mạnh dạn kể - PP: Vấn đáp - KT: trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV: Khuyến khích HS chậm lên kể - HSNK: Gióp HS chậm vµ hoµn thµnh tèt BT cđa m×nh 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHD Thứ năm ngày 27tháng năm 2018 biểu đồ tranh (T2) To¸n: 1.Mục tiêu: - KT: Em biết: -Đọc số thông tin biểu đồ tranh -KN: Lập biểu đồ tranh đơn giản,biết xử lí tính tốn số liệu biểu đồ tranh - TĐ: Có thái độ nghiêm túc kiên trí học tập, u thích mơn học - NL: Phát triển lực quan sát Năng lực hợp tác, chia sẻ học tập, lực tự học Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B– Tuần Năm học : 2018 2019 H 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp hát HĐ 2,3: (theo tài liệu) Nhìn biểu đồ trả lời câu hỏi *Đánh giá: - Tiêu chí: nhìn vào biểu đồ HS trả lời thơng tin câu hỏi Biết nhìn vào sơ đồ tính tốn so sánh số liệu ghi biểu đồ - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ :Lập sơ đồ tranh chủ đề tự chọn *Đánh giá: - Tiêu chí: Dựa vào thực tế lập sơ đồ tranh theo chủ đề tự chọn Sơ đồ rõ ràng - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ em HS chậm: hiĨu vµ hoµn thµnh BT3 - HSNK : Hoµn thµnh tốt tập làm thêm BT sau: Tự lập biểu đồ kêt thị đua c¸c nhãm nhãm 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHD Tiếng việt: Bài 5c: hiền gặp lành (T1) Mục tiêu - KT:Hiểu danh từ, nhận biết sử dụng danh từ để đặt câu - KN: Nhận biết danh từ câu ( danh từ từ người, vật, tượng,khái niệm, đơn vị) - TĐ:Có thái độ hợp tác chia sẻ học tập u thích mơn học - NL: Vân dụng kiến thức để phát triển lực ngôn ngữ , lực giải vấn đề , lực tự học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Phiếu học tập BT1 Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp chơi hái hoa dân chủ ( Tìm từ người, vật,….) * Đánh giá -Tiêu chí: + Tìm theo u cầu hoa -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: Tìm hiểu danh từ * Đánh giá: - Tiêu chí: HS xếp từ in đậm vào cột trả lời câu hỏi danh từ gì?( Là từ người,vật, vật, cối, tượng.) Tìm ví dụ minh họa - PP: Quan sát.Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, nhận xét li, tụn vinh hc Giáo viên : Mai Thị Q Ph¬ng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 HĐ 3: Làm BT 2,3 * Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết danh từ người , vật, tượng thiên nhiên Đặt câu với từ vừa tìm - PP: Quan sát.Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - HS chậm : GV HS NK giúp đỡ em BT3 - HSNK : Hoàn thành tốt BT giúp HS chm nhãm 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngời thân hoàn thành BT1 phần ứng dụng SHD Tiếng việt: Bài 5c: hiền gặp lành (T2) Mc tiêu - KT: Nhận biết đoạn văn văn kể chuyện, bước đầu viết đoạn văn kể chuyện - KN: Biết vận dụng hiểu biết có để tập tạo dựng đoạn văn kể chuyện - TĐ:u thích mơn học - NL: Vân dụng kiến thức để phát triển lựcgiải vấn đề lực ngôn ngữ 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp hát HĐ 2: Tìm hiểu đoạn văn văn kể chuyện * Đánh giá: - Tiêu chí: Sắp xếp việc diễn theo trình tự Nhận biết dấu hiệu mở đầu, kết thúc đoạn văn b.+Sự việc 1: Nhà vua lệnh phất thóc giống truyền +Sự việc 2: Chôm gieo trồng không thấy nảy mầm Chôm tâu vua thật +Sự việc : Nhà vua giải thích Phát cho người +Sự việc 4: Nhà vua khen truyền cho cậu bé d Khi viết hết đoạn văn cần chấm xuống dòng - PP: Quan sát.Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3, 4: xếp việc chuyện Gà Trống Cáo theo trình tự câu chuyn * ỏnh giỏ: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 - Tiêu chí: Sắp xếp việc diễn theo trình tự Dựa vào đoạn thơ để kể lại việc Kể lại ngơn ngữ kể Kể trơi chảy mạch lạc - PP: Quan sát.Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV giúp đỡ HS khó khăn BT3 - HSNK : Hoµn thành tốt Bt giúp bn cũn chm nhãm 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngêi thân hoàn thành phần ứng dụng SHD Thứ sáu ngày 28 tháng năm 2018 Biểu đồ cột (T1) Toán: 1.Mục tiêu: - KT:Em biết: -Đọc số thông tin biểu đồ cột -KN: bước đầu xử lí số liệu biểu đồ cột - TĐ: Có thái độ cẩn thận, kiên trí học tập, u thích mơn học -NL: Phát triển lực quan sát Năng lực hợp tác , lực tự học HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp hát HĐ 2,3: (theo tài liệu) Nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn *Đánh giá: - Tiêu chí: nhìn vào biểu đồ HS trả lời thông tin câu hỏi Biết nhìn vào sơ đồ tính tốn so sánh số liệu - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV Giúp đỡ HS chậm: hiĨu vµ hoµn thµnh BT2 - HSNK : Gióp HS chậm vµ hoµn thành tốt BT Hng dn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD Khoa học: cần ăn thức ăn chứa chất đạm,chất béo nh để thể khỏe m¹nh ? Mục tiêu - KT: Sau học, em: Cần ăn phối hợp chất đạm có nguồn gốc động vật chất đạm có nguồn gốc thực vật Biết cần ăn phối hợp loại chất béo có nguồn gốc động vật chất béo có nguồn gốc thực vật - KN: Biết vận dụng hiểu biết có để vận dụng vào sống -TĐ:Có ý thức thực bữa ăn hợp lí - NL: Giúp HS phát triển lực giải vấn đề, lực hợp tác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chc cho c lp hỏt bi Qu Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 H 2: Liờn hệ thực tế trả lời * Đánh giá: - Tiêu chí: Kể loại thức ăn chưa chất đạm, chất béo nhà dùng ngày Biết thức ăn có nguồn gốc từ thực vật, thức ăn có nguồn gốc từ động vật - PP: Vấn đáp - KT: nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3, 4: Đọc thông tin, quan sát trả lời * Đánh giá: - Tiêu chí: Nắm nên ăn phối hợp nhiều loại thức ăn, chất béo có nguồn gốc từ thực vật động vật Giải thích phải ăn - PP: Quan sát.Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, đạt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 5: BT 1,2,3 * Đánh giá: - Tiêu chí: Nắm loại thức ăn có nguồn gốc từ thực vật thức ăn có nguồn gốc từ động vật, lừa chọn thức ăn theo ý thích đảm bảo cân chaqats dinh dưỡng, chất béo từ thực vật động vật - PP: Quan sát.Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi,nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giỳp cỏc em cũn chm hiểu làm đợc BT3 - HSNK : Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn chm nhóm 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành phÇn øng dơng SHD ƠN TiÕng viƯt: ƠN LUYỆN TUẦN Mục tiêu: -KT: Đọc hiểu câu chuyện “ Cây khế”.Hiểu kết cục đáng buồn thiếu trung thực tham lam ích kỉ -KN: Viết từ bát đầu r/gi/d( tiếng có vần â/âng) Phân biệt từ láy,từ ghép Xây dựng cốt truyện theo ý - Vận dụng KT học vào sống vào học tập - TĐ: Có thái độ tích cực học tập -NL: Rèn luyện lực ngôn ngữ; lực diễn đạt Đồ dùng dạy học:- Tranh (ảnh) - Vở em tự ôn luyện Hoạt động dạy học: Khởi động : Cho lớp hát HĐ1: (theo tài liệu) Hình ảnh măng mọc thẳng gợi cho em liên tưởng đến đức tính người Gi¸o viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 *ỏnh giỏ: - Tiêu chí: HS nhìn tranh biết liên tưởng đến “ Tre Việt Nam” để nói lên đức tính người ( Cần cù, thẳng, chịu thương chịu khó ) - PP:vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: Ôn luyện BT3(theo tài liệu): Đọc câu chuyện trả lời câu hỏi *Đánh giá: - Tiêu chí: Hiểu trả lời câu hỏi nội dung Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Biết liên hệ thân rút ý nghĩa câu chuyện Câu 1: Người anh chiếm hết nhà cửa, ruộng vườn cha mẹ để lại cho người em túp lều tranh mảnh vườn nhỏ có khế Câu 2: Vì người anh tham lam muốn lấy thật nhiều vàng Câu 3: Chim Phượng Hoàng chở nặng nên đến biển chim nghiêng cánh, người anh tham lam rơi xuống biển sâu Câu 4: Qua câu chuyện người xưa muốn khun khơng nên tham lam lòng tham lam đánh mình, hại đến thân - PP: Quan sát,vấn đáp.viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Viết nhận xét HĐ 3: Bài tập 4b,5 *Đánh giá: -Tiêu chí: Điền vần ân/âng vào từ thiếu, Tìm từ ghép từ láy có chứa tiếng nhỏ/ rộng điền vào chỗ trống hợp lí -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Hoạt động ứng dụng: (Thực theo tài liệu ) ÔN to¸n: ƠN LUYỆN TUẦN 1.Mục tiêu: KT:Biết so sánh , xếp thứ tự số tự nhiên Thực phép chuyển đổi đơn vị đo khối lượng, thời gian, ngày giờ, phút, phút giây, năm kỉ Xá định năn cho trước thuộc kỉ KN:Vân dụng tốt kiến thức học vào thực hành luyện tập TĐ: H có ý thức học tốn, tích cực học tập NL: HS có lực tự học, lực tính tốn Đồ dùng dạy học:- Vở em tự ơn luyện Toán Hoạt động dạy học: HĐ1: Khởi động GV Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi truyền điện “ nói nhanh đáp án” ( 1HS nêu đơn vị đo yêu cầu bạn nêu kết lúc hết thời gian chơi” HĐ 2: điền dấu < > = vào chỗ chấm thích hợp * Đánh giá: -Tiêu chí : Điền dấu < > = vào chỗ chấm giải thích sao, dựa vào õu em in du ú Giáo viên : Mai Thị Q Ph¬ng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 -Phương pháp:,vấn đáp -Kĩ thuật: nhận xét lời , tôn vinh học tập HĐ 3: ( BT2,3, 4) thức hành chuyển đôi đợn vị đo khối lượng * Đánh giá: -Tiêu chí :điền tên đơn vị đo khối lượng để hoàn thành bẳng đơn vị đo Giải thích hai đơn vị đo đứng liền kề nhau lần Vận dụng làm tốt BT 3, Giải thích cách chuyển đổi đơn vị đo khối lượng sang đơn vị đo khối lượng Thực phép tính với số đo khối lượng( kết ln kèm đơn vị đo tương ứng) -Phương pháp: quan sát , vấn đáp, viết -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời, viết nhận xét 4.Hướng dẫn vận dụng: Về nhà cïng víi người thân hồn thành phần vận dụng 5.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngêi thân hoàn thành ng dng gdtt: sinh hoạt lớp 1.Mc tiêu: Giúp học sinh: - nắm ưu điểm tuần qua để phát huy - Nắm đươc tồn để khắc phục - Rèn tính tự lạp, mạnh dn cho HS 2.ổn định nề nếp lớp: HTQđiều hành lớp nhận xét tình hình lớp tuần qua - nhóm trởng tự đánh giá kết thi đua nhóm - HTQtỏng hợp nhận xét thi đua nhóm lớp 3.í kiến thành viên lớp *ỏnh giỏ: -Tiờu chớ: Phân tích vấn đề cần tuyên dương , vấn đề cần khắc phục Ý kiến góp ý nhẹ nhàng có ý thức xây dựng, khơng trích hay trách móc bạn -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thut: Ghi chộp ngn, nhn xột bng li 4.Bình bầu thi đua nhóm, cá nhân xuất sắc tn *Đánh giá: -Tiêu chí: Đưa ưu điểm thuyết phục, đạt tiêu chí đưa ra, tiến có ý thức vươn lên -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét lời 5.Kế hoạch hoạt động tuần tới : -Tập múa hát múa hát mà liên đội triển khai - Tập thể dục giờ, làm tốt công tác vệ sinh, - Đi học , chấp hành tốt nội quy quy định lớp Sinh hoạt văn nghệ Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trêng TiĨu häc Phó Thđy ... trí học tập, u thích mơn học - NL: Phát triển lực quan sát Năng lực hợp tác, chia sẻ học tập, lực t hc Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Lớp 4B Tuần Năm học. .. tập, 5. Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ cỏc em cũn chm hiểu làm đợc BT2 Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019. .. học, gần nhà thường gặp - TĐ: Chấp hành tốt ATGT - NL: Phát triển lực tự gii quyt T hc Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm häc : 2018 – 2019
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 5 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế ,

Từ khóa liên quan