0

Tuần 8 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế

25 362 0
  • Tuần 8 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:58

Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 TUầN: Th hai ngày 15 tháng 10 năm 2018 To¸n: lun tËp 1.Mục tiêu: * KT:Em biết: - Tính tổng ba số - Vận dụng tính chất để tính tổng ba số cách thuận tiện * KN: Rèn kĩ đạt tính tính Vận dụng tính chất giao hoán kết hpj cách thành thạo tính tổng nhiều số cách thuận tiện * TĐ: Có thái độ tìm tòi, u thích, kiên trí học tập * NL: Phát triển lực tính tốn, lực phân tích lơgic, lực suy luận toán học.Năng lực hợp tác , lực tự học 1.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm 2.Điều chỉnh nội dung dạy học: 3.Điều chỉnh nội dung hoạt động: BT 4,5 Chuyển sang HĐ lớp HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ truyền điện” ( Tìm số kết hợp ví số cho để có kết 10 Một sinh nêu số HS phải tì số phù hpj để cộng hai số có kết 10) *Đánh giá: - Tiêu chí: +Biết cách tính nhẫm, tìm số để kết với số bạn nêu +HS chơi sôi Phản ứng nhanh - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: (BT1) Đặt tính tính tổng( SHD) *Đánh giá: - Tiêu chí: Biết đặt tính cộng xác tổng ba số - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3: (BT2) Tính cách thuận tiện *Đánh giá: - Tiêu chí: HS biết vận dụng tính chất giao hốn kết hợp để tính tổng ba số cách nhanh nhất, hợp lí có kết xác - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập HĐ 4: Tìm X *Đánh giá: - Tiêu chí: +Biết tìm thành phần chưa biết phép trừ, phép cộng, biết tên thành phần cần tìm ( Số hạng , Số bị trừ) Vận dụng kiến thức tìm số bị trừ số hạng để tìm kết + trình bày đẹp, số viết rõ ràng, đẹp - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập HĐ 6: ( BT4,BT5) Giải tốn có lời văn *Đánh giá: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 - Tiêu chí: +Biết cách phân tích tốn , nêu dự kiện cho yêu cầu cần tìm, tóm tắt tốn, tìm cách giải hợp lí + trình bày đẹp, số viết rõ ràng, đẹp - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS TTC : GV HS TTN giỳp cỏc em hiểu làm đợc BT4,BT5 - Đối với HS TTN : Hoµn thµnh tèt tập giúp đỡ bạn TTC nhóm làm thêm tập sau: Tớnh tng sau cách thuận tiện 1+2 + 3+… +9 6.Hướng dn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD TIếng Việt : Bài 8a : bạn làm có phép lạ (T1) 1,Mục tiêu: * KT:+Đọc, hiểu “ Nếu có phép lạ” +Hiểu nghĩa cảu từ khó +Hiểu ý nghĩa bài: thơ ngộ nghĩnh đáng yêu, nói ước mơ bạn nhỏ muốn có phép lạ để làm cho giới trở nên tốt đẹp * KN: Đọc diễn cảm thơ vói giọng hồn nhiên vui tươi, thể niềm vui, niềm khao khát bạn nhỏ mơ ước tương lai tốt đẹp * TĐ:HS yêu thích mơn học biết mơ ước điều tốt đẹp * NL: Phát triển lực ngôn ngữ; lực tự học Năng lực hợp tác I HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: *Khởi động: -Ban văn nghệ tổ chức cho bạn trơi trò chơi kể cho nghe ước mơ - Tiêu chí: + Kể cách hồn nhiên ước mơ - PP: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập - GV tương tác - Giáo viên giới thiệu học, tiết học HS ghi đầu - HS đọc mục tiêu HĐ1 Quan sát tranh trả lời câu hỏi Việc 1: Cá nhân quan sát tranh có phép lạ trả lời câu hỏi: Tranh vẽ cảnh gì? Các bạn nhỏ mơ ước có phép lạ để làm gì? Việc 2: Em bạn chia sẻ câu trả lời Việc 3: Nhóm trưởng mời bạn nêu ý kiến mìn - Cho nhóm lên chia sẻ kết thảo luận nhóm Gi¸o viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B – Tuần Năm học : 2018 2019 - Giáo viên tương tác với học sinh dẫn dắt vào “Nếu có phép lạ” - Tiêu chí: +Nêu cảnh vẻ tranh Và nói mơ ước có phép lạ bạn nhỏ theo suy nghỉ thân ( Tranh vẻ bạn nhỏ xung quanh có nhiêu hao quả, nhiều chim bồ câu tráng bầu trời đẹp) - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập HĐ2 Nghe đọc Nghe bạn đọc có phép lạ – Các bạn theo dõi, đọc thầm - Tiêu chí: +Lắng nghe chăm chú, biết ngắt nhịp thơ - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ3 Cùng luyện đọc Việc 1: Cá nhân tự luyện Việc 2: Nhóm trưởng điều hành bạn luyện đọc Việc 3: chia sẻ trước lớp - Tiêu chí: +HS đọc từ khó ( lành,vì sao) Đọc trơi chảy, diễn cảm, đảm bảo tốc độ, không sai tiếng, ngát nghỉ nhịp thơ - PP:Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập HĐ4 HĐ Tìm hiểu ý cột B cho khổ thơ cột A Việc 1- Từng bạn đọc thầm trả lời câu hỏi ghi nháp ý trả lời Việc 2: Viết xong, Em chủ động chia sẻ câu trả lời cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá trao đổi lại bổ sung thiếu Việc 3: Ban học tập chia sẻ Giáo viên tương tác - Tiêu chí: + Nối nội dung khổ thơ ( a-4 ; b -1 ; c- 3; d -2) - PP:Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tậ HĐ5 Việc lặp lại nhiều lần câu “ Nếu có phép lạ” thơ nói lên điều gì? Việc 1: Cá nhân tự suy nghĩ Việc 2: GV huy động - Tiêu chí: + Nêu nội dung tập đọc từ liên hệ thân vận dụng vào sống hàng ngày (nói lên ước mơ bạn nhỏ thit tha.) - PP:Quan sỏt, ỏp Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 - K thut: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập * Báo cáo với cô giáo kết việc em làm II HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Đọc cho người thân nghe tập đọc trao đổi ý nghĩa tập c Tiếng việt: Bài 8a : bạn làm nÕu cã phÐp l¹ (T2) 1.Mục tiêu * KT: Viết tên người tên địa lí nước ngồi Nắm quy tắc viết tên người tên địa lí nước ngồi *KN: Vận dụng hiểu biết quy tắc viết tên người tên địa lí nước ngồi để viết tên người tên địa lí nước ngồi phổ biến quen thuộc *TĐ: Thái độ thích tìm tòi, nghiên cứu ngôn ngữ viết người Việt Nam sử dụng *NL:Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, lực hợp tác chia sẻ 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm , phiếu học tập BT6 3.Điều chỉnh nội dung dy hc: BT1 phần hoạt động thực hành cỏ nhân viết vào nháp 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động: -BVN tổ chức cho bạn chơi trò chơi “ Ghi tên nhân vật có vương quốc tương lai” *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh ghi tên nhân vật có tập đọc vương quốc tương lai + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: (BT6)Tìm hiểu cách viết tên người ,tên địa lí nước ngồi *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS biết cách viết tên người, tên địa lí nước ngồi viết tên người tên địa lí nước ngồi ta phải viết hoa chữ đầu phận tạo thành tên đó.Nếu phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng tiếng cần có dấu gạch nối - Có số tên người tên địa lí nước ngồi viết cách viết tên riêng Việt Nam tên phiên âm theo âm Hán Việt + PP:Vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Tôn vinh học tập HĐ 3: Viết lại tên riêng sau cho quy tắc *Đánh giá: +Tiêu chí:: - Viết tên riêng có BT -Khổng Tử, An- be Anh - xtanh Crit- xti- an I-u-ri Ga-ga-rin, Mơ-rít- xơ Mát- téc- lích - Ln Đơn, Xanh Pê-téc- bua Tô – ki- ô A-ma- dôn Ni-a-ga-ra + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS TTC : GV HS TTN giỳp cỏc em hiểu làm đợc BT1 Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B – Tuần Năm học : 2018 2019 i vi HS TTN: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn TTC nhóm viết tên bạn nớc mà em biết qua học học qua câu chuyện nghe đọc 6.Hng dn ng dng: V nh hỏi ngời thân tên thủ đô số nớc giới - ĐẠO ĐỨC TIẾT KIỆM TIỀN CỦA(T2) I.Mục tiêu * KT:Học xong HS:- biết tiết kiện tiền của, việc làm cụ thể sống để tiết kiệm tiền Động viên người thực tiết kiệm tiền * KN: HS biết tiết kiệm tiền, giữ gìn sách vở, đồ dùng, tắt điện tắt quat khỏi phòng sinh hoạt hàng ngày * TĐ: Giúp HS có thái độ tiết kiệm sống hàng ngày * NL: Phát triển lực tự giải vấn đề III/ Hoạt động dạy - học 1/ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * HĐ 1:Khởi động: BVN : Tổ chức cho lớp chơi trò chơi hái hoa dân chủ( xử lí tình sống ngày) *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh xử lí tốt tình xảy hàng ngày nhà lớp - Nêu cách xử lí ngắn gọn dễ hiểu + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập * HĐ 2: làm việc với phiếu học tập Việc :Em đọc yêu cầu phiếu học tập ghi lại việc nên làm, việc không nên làm để tiết kiệm tiền Việc : Em bạn trao đổi Việc : Chia sẻ nhóm Việc : Chia sẻ trước lớp ( GV tương tác với HS để chốt kiến thức) *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh liệt kê việc nên làm việc khơng nên làm giải thích + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xột bng li, tụn vinh hc Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 * H 3: Làm BT3,4 ( xử lí tình huống) Việc : Em thực tập 3, xử lí tình theo suy nghĩ Việc : Em bạn trao đổi với Báo cáo với giáo kết ý kiến GV huy động kết chốt kiến thức + Tiêu chí : -Học sinh nói rõ cách xử lí giải thích em làm + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 4: Đống vai Việc : nhóm trưởng yêu cầu cá nhân nhóm đọc nội dung SGK cho ý tưởng đống vai.( Chọn nội dung) Việc : Phân công vai thực hành nhóm Việc : Chia sẻ nhóm Việc : Chia sẻ trước lớp ( GV tương tác với HS để chốt kiến thức) *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh vào vai tự nhiên, xử lí khéo léo tình + PP: Quan sát,vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 5: BT6,7 Việc : Kể cho nghe người biết tiết kiệm tiền Trao đổi với bạn cách thực việc tiết kiện Việc : Chia sẻ nhóm Việc : Chia sẻ trước lớp ( GV tương tác với HS để chốt kiến thức) *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh kể người việc làm cụ thể họ cho thấy họ tiết kiệm tốt Nói việc cần làm thể việc tiết kiệm tiền của thân + PP: vấn đáp + Kĩ thuật:đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập Hoạt động kết thúc tiết học : HS nêu mục tiêu đạt sau - GV liên hệ thực tế , giáo dục học sinh HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Cùng gia tìm hiểu việc làm bố mẹ nhằn tiết kiệm để học tập TiÕng viƯt: 1.Mục tiêu: Bµi 8a : bạn làm có phép lạ (T3) Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B – Tuần Năm học : 2018 2019 *KT :Viết đoạn văn , viết từ có tiếng bắt đầu r/d/gi Viết tên riêng phiên âm từ tiếng nước ( tránh sai lỗi tả phương ngữ s/x ân/anh) * KN: Luyện viế mầu, chữ đẹp, nết sắc sảo thống Kĩ viết tả * TĐ: Kiên trì rèn luyện chữ viết, đam mê sáng tạo luyện chữ * NL:Phát triển thẩm mĩ,năng lực trình bày văn Năng lực tự học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : phiếu học tập BT4a 3.Điều chnh ni dung dy hc: Viết tiếng: Giụ-dộp, Ác-boa, Lu-I Pa-xtơ, Quy-dăng- xơ Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD.(Chon BT4a) HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho bạn hát HĐ 2,3: Luyện viết *Đánh giá: -Tiêu chí : +HS nghe viết tả, chữ viết kĩ thuật, trình bày văn đoạn văn + Viết xác từ khó: Giơ-dép, Ác-boa, Lu-I Pa-xtơ, Quy-dăng- xơ + Viết đảm bảo tốc độ 75 chữ/ 15 phút, chữ trình bày đẹp -PP: Vấn đáp; viết - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập viết lời bình HĐ4: Làm tập 4a Tìm viết từ bắt đầu r/d/gi *Đánh giá: - Tiêu chí:+ Tìm ghi tả tiếng bắt đầu r/d/gi +Tự hồn thành mình, biết cách chia sẻ kết với bạn BT4a – rẻ , danh nhân, giường -PP: Quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS TTC : GV HS TTN giỳp cỏc em đọc viết từ khó viết tả - i vi HS TTN: Giúp HS TTC hoàn thành BT4, soát lại lỗi chÝnh t¶ 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD Khoa học: bạn cảm thấy khị bị bệnh ? Mục tiêu * KT: -Sau học, em: Nêu biểu thể bị bệnh - Phân biệt lúc thể bị bệnh lúc thể khỏe mạnh - Nói với cha mẹ hay người lớn khác cảm thấy bị bệnh, cảm thấy thể khó chịu * KN: Biết vận dụng hiểu biết có để vận dụng vào sống, đặc biệt lúc thể khó chịu mệt mỏi * TĐ:Có ý thức thực bảo vệ sức khỏe thân * NL: Giúp HS phát triển lực quan sát, lực hợp tác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Điều chỉnh nội dung dy hc: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp trò chơi “ truyền điện” kể tên loại bệnh thông thường mà em biết * Đánh giá: - Tiêu chí: kể số bệnh thông thường HS phản ứng nhanh, kết không trùng lặp - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: Liên hệ thực tế * Đánh giá: - Tiêu chí: +Hs nêu tên bệnh mà bị, nói rõ cảm giác thân lúc - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: Quan sát tranh, trả lời * Đánh giá: - Tiêu chí: +HS trả lời thể bạn tranh xếp tranh thể ban đạng bị bênh, khỏe mạnh, khám bệnh Giải thích nhìn vào dấu hiệu tranh để nói lên điều + Tranh 2, 4, Bạn nam khỏe mạnh + Tranh 3,7,8 bạn nam bị bệnh + Tranh 1,5,6 bạn nam khám bệnh - PP: Quan sát.Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, đạt câu hỏi, nhận xét lời HĐ4: Đọc nội dung SHD trả lời * Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu biểu thể bị bệnh Biết việc cần làm bị bệnh + Khi bị bệnh thể có biểu hiện: mệt mỏi, chán ăn, khó chịu , hắt hơi, chảy nước mũi, đau người, nơn, tiêu chảy ,sốt + Khi thể khó chịu, có biểu bị bệnh phải báo cho cha mẹ, thầy cô bạn bè hoạc người lớn biết để kịp thời phát chữa trị - PP.Vấn đáp - KT: đặt câu hỏi,nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 5,6: (Như SHD) - Tiêu chí: HS biết cách xử lí bị bệnh Dựa vào tình đơng vai nói lên cách x lớ ca mỡnh Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 - PP.Quan sát, vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi,nhận xét lời, tôn vinh học tập Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS TTC : GV HS TTN giúp đỡ em hiĨu vµ làm đợc BT - i vi HS TTN: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn TTC nhãm 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHD HNGLL: TẬP HÁT HÒ KHOAN LỆ THUỶ I- MỤC TIÊU * KT: Hs biết tên vài điệu Hò khoan Lệ Thuỷ - Hs biết yêu quý, giữ gìn văn hố Hò khoan Lệ Thuỷ * KN: Hát hát Hò khoan Lệ Thuỷ * TĐ : Biết q trọng tự hào di sản văn hóa quê hương * NL : Phát triển khiếu âm nhạc II- CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG - Lời hát điệu Hò khoan Lệ Thuỷ - Băng đĩa số hát Hò khoan III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN *Khởi động: -Ban văn nghệ tổ chức cho bạn hát tập thể khởi động tiết học -Giáo viên giới thiệu học, tiết học *HĐ1: Giới thiệu điệu Hò khoan Lệ Thuỷ - GV hỏi học sinh tên số điệu Hò khoan mà em biết? - HS chia sẻ trước lớp - GV tương tác: Một số điệu Hò khoan - Cho học sinh nghe số điệu tiêu biểu *Đánh giá: - Tiêu chí: + Biết tên số điệu hò khồn ( Hò mái xắp, Hò lỉa trâu, Hò hụi, ….) - PP: vấn đáp - Kĩ thuật:,đặt câu hỏi, nhận xét lời *HĐ2: Tập hát hát Hò Khoan Lệ Thuỷ - Gv phát lời hát - Cho HS nghe mẫu hát - Hng dn HS c li Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 - GV tng câu cho học sinh *Đánh giá: - Tiêu chí: + Biết hát nhạc ,đúng lời - PP: vấn đáp - Kĩ thuật:,đặt câu hỏi, nhận xét lời *HĐ3: Biểu diễn Hò khoan -GV mời HS trình bày lại hát vừa tập - Nhận xét, tuyên dương *Đánh giá: - Tiêu chí: + HS mạnh dạn, biểu diễn tự nhiên, hát điệu hò - PP: vấn đáp - Kĩ thuật:,đặt câu hỏi, nhận xét lời B.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Hát lại hát cho ngi thõn nghe Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2018 Toán: Tìm hai số biết tổng hiƯu cđa hai sè ®ã 1.Mục tiêu: *KT: Em biết: - Cách tìm hai số biết tổng hiệu hai số *KN: Bước đầu giải tốn liên quan đến tìm hai số biết tổng hiệu hai số *TĐ: Có thái độ kiên trí tìm tòi học tập, u thích mơn học * NL: Phát triển lực toán học, Năng lực phân tích lơgic 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : B¶ng nhãm 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: Bỏ bớt phần HĐTH 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ hái hoa dân chủ” *Đánh giá: - Tiêu chí: +Biết cách tính nhẫm kết phép tính trơng hoa +HS chơi sơi - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: Đọc tốn quan sát sơ đồ tóm tắt, viết tiếp vào chỗ chấm tốn cho thích hợp.( SHD) *Đánh giá: - Tiêu chí: HS biết kí hiêu tóm tắt tốn, biết cách tìm lần số bé ( số lớn) hiểu phải tìm hai lần số bé( số lớn) để làm gì? Rút cơng thức tìm số bé tìm số lớn - PP:Vấn đáp - Kĩ thuật:Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: (BT3) Giải toán sau hai cỏch *ỏnh giỏ: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 - Tiêu chí: HS biết vận dụng cơng thức tìm số bé( tìm số lớn HĐ 1) để giải toán hai cách Và nắm cách giải dạng toán ( Một cách giải dùng công thức) - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập HĐ 4: Giải toán sau: ( 1,2,3, 4) *Đánh giá: - Tiêu chí: + Xác định thành phần tổng, thành phần hiệu, thành phần số bé , thành phần số lớn để áp dụng vào cơng thức tính + HS biết vận dụng cơng thức tìm số bé( tìm số lớn ) để giải toán hai cách Và nắm cách giải dạng toán ( Một cách giải dùng cơng thức) + trình bày đẹp, số viết rõ ràng, đẹp - PP: Quan sát, vấn đáp,viết - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập Viết nhận xét 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS TTC : GV HS TTN giúp đỡ em hiểu làm đợc BT3,4 - i vi HS TTN: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn TTC nhóm làm thêm tập sau: An có 38 viên bi xanh đỏ Số bi xanh số bi đỏ viên.Hỏi An cã bao nhiªu viªn bi xanh, bao nhiªu viªn bi ®á 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHD Tiếng việt: Bài 8B: ớc mơ giản gị (T1) 1,Mc tiờu: *KT: c, hiểu “ Đôi giày ba ta màu xanh” Hiểu nghĩa từ khó Hiểu ý nghĩa bài: Để vận động câu bé lang thang học, chị phụ trách quan tâm đến ước mơ cậu, làm cho cậu xúc động, vui sướng thưởng đơi giày buổi đến lớp *KN: Đọc lưu lốt tồn bài, biết đọc diễn cảm toàn với giọng kể tả chậm rải, nhẹ nhàng hợp với nội dung hồi tưởng lại niềm ao ước chị phụ trách Thể niềm xúc động vui sướng cậu bé thưởng đôi giày buổi đầu đến lớp *TĐ: Giúp HS biết thuyết phục người khác quan tâmcủa * NL: Phát triển lực ngơn ngữ; lực giao tiếp 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.iu chnh ni dung dy hc: HS đọc từ ngữ : c dỳng cỏc cõu cm, tiếng ngọ nguậy, hàng khuy dập, ngắt nghỉ dúng câu dµi 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp chơi trò chơi kể ước muốn *Đánh giá: + Tiêu chí : -Tham gia trò chơi vui nhiệt tình Giải thích có ước mơ + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tơn vinh học tập Gi¸o viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B – Tuần Năm học : 2018 2019 H 2Quan sát tranh đốn xem cậu bé đeo đôi giày màu xanh tranh lại vui - Tiêu chí: HS nói suy nghĩ cậu bé - PP:vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ3,4,5: (theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí: Đọc tả, phát âm rõ ràng, ngắt nghỉ đúng, đảm bảo tốc độ.Đọc lưu lốt tồn bài, biết đọc diễn cảm tồn với giọng kể tả chậm rải, nhẹ nhàng hợp với nội dung hồi tưởng lại niềm ao ước chị phụ trách Thể niềm xúc động vui sướng cậu bé thưởng đôi giày buổi đầu đến lớp - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ6: (theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi * Đánh giá -Tiêu chí:+ trả lời nội dung câu hỏi tìm hiểu nêu nội dung Để vận động câu bé lang thang học, chị phụ trách quan tâm đến ước mơ cậu, làm cho cậu xúc động, vui sướng thưởng đơi giày buổi đến lớp + Học sinh trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Câu 1: Cổ giày ơm sát chân, thân giày làm vải cứng, dáng thon thả,màu vải màu gia trời ngày thu Phần thân gần sát cổ có hai hàng khuy dập luồn sợi dây trắng nhỏ vắt ngang qua Câu 2: Chị định thưởng cho Lái đôi giày ba ta màu xanh buổi đầu cậu đến lớp Câu 3: Vì biết Lái thích đơi giày ba ta muốn đem lại niềm vui cho cậu Câu 4: Lái xúc động vui sướng cậu mơ ước có đơi giày ba ta màu xanh -PP: quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS TTC : GV HS TTN giúp đỡ HS u ®äc ®óng từ khó cần luyện - H i vi HS TTN SK-G : Đọc diễn cảm toàn giúp HS TTC đọc trôi chảy, hoan thành BT5 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân đọc lại nhiều lần kể cho ngời thân nghe ớc mơ Thứ t ngày 17 tháng 10 năm 2018 Toán: em ôn lại học 1.Mục tiêu: *KT: + Em thực được: - Phép cộng phép trừ số có nhiều chữ số + Vận dụng số tính chất phép cộng để tớnh giỏ tr biu thc s Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 + Gii cỏc bi tốn tìm hai số biết tổng hiệu hai số *KN: Vân dụng cách thành thạo công thức kiến thức học vào làm tốt dạng tập *TĐ: HS có thái độ thích tìm tòi, muốn khám phá kiến thức tốn học * NL: Phát triển lực tư duy, suy luận , Năng lực phân tích lơgic Năng lực tính tốn 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : B¶ng nhãm 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: Bỏ bớt BT1b, BT 2b,3a 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh làm BT5 (HĐ lớp) còn lại thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ hái hoa dân chủ” ( Nêu cơng thức tìm số lớn , tìm số bé tốn tìm hai số biết tổng hiệu hai số Nêu tính chất giao hốn tính chất kết hợp phép cộng.) *Đánh giá: - Tiêu chí: +HS nêu công thức học +HS chơi sôi nổi, hào hứng - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: tính thử lại ( BT1a) *Đánh giá: - Tiêu chí: HS biết đặt tính tính biết cách thử phép tính ngược lại - PP:Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật:Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: (BT2a) Tính giá trị biểu thức *Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh nắm tính tính giá trị biểu thức thực thứ tự thực phép tinh - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập HĐ 4: Tính cách thuận tiện nhất.(BT3a) *Đánh giá: - Tiêu chí: + HS biết cách kết hợp số lại với để kết bước tính thứ số tròn chục tròn trăm thuận tiện cho bước tính thứ hai tính nhẫm nhanh kết cuối + trình bày đẹp, số viết rõ ràng, đẹp - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tơn vinh học tập HĐ 5: Tìm X *Đánh giá: - Tiêu chí: + HS biết tên thành phần chưa biết cách tìm thừa số chưa biết, số bị chia chưa biết Tìm kết phép tính - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập HĐ 6: Giải toán *Đánh giá: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 - Tiêu chí: + HS giải tốn Trình bày khó học, đẹp - PP: Quan sát, vấn đáp,viết - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS TTC : GV HS TTN giúp đỡ em hiÓu làm đợc BT2,3 - i vi HS TTN: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn TTC nhóm làm thêm tập sau: Tính råi thư l¹i : 43296 + 38465 ; 60434 - 35627 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngêi thân hoàn thành phần ứng dụng SHD Tiếng việt Bài 8B: ớc mơ giản gị (T2) 1.Mc tiờu: *KT: K câu chuyện nghe đọc mơ ước *KN:Rèn kĩ kể chuyện, kể tự nhiên, kể lời câu chuyện nghe, đọc Rèn kĩ xếp ý cảu câu chuyện theo trình tự thời gian *TĐ:Bồi dưỡng em thái độ thân thiện, biết động viên bạn , biết ước mơ thực ước mơ nổ lực thân * NL:Phát triển lực ngôn ngữ, lực kể chuyện , tự giải vấn đề 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động - BVN tổ chức cho lớp chơi trò chơi “ Ai biết nhiều hơn” (Thi kể tên câu chuyện nói mơ ước nghe, đọc) * Đánh giá -Tiêu chí: +HS kể tên câu chuyện nói ước mơ -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi , nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2:Chuẩn bị kể chuyện ước mơ * Đánh giá -Tiêu chí: +Hs nêu câu chuyện nói ước mơ học Biết ước mơ ước mơ đẹp ước mơ ước mơ viển vong, phi lí -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi , nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3,4 Kể chuyện ước mơ * Đánh giá -Tiêu chí: +HS nêu trình tự chi tiết theo diễn biến câu chuyện Câu chuyện phải có đầy đủ việc Kể lại tồn câu chuyện Gi¸o viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B – Tuần Năm học : 2018 2019 + Giọng kể tự nhiên kết hợp với điệu khuôn mặt để làm cho câu chuyện hấp dẫn thu hút người nghe -PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi , nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS TTC : GV HS TTN giúp HS TTC BT3 - Đối với HS TTN: Gióp HS TTC vµ hoµn thµnh tốt tập 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân đọc kể cho nghe câu chuyện ớc mơ Tiếng việt: Bài 8B: ớc mơ giản gị (T3) 1.Mc tiờu: *KT:Vit đoạn văn trong văn kể chuyện *KN: HS biết phát triển câu chuyện theo trình tự thời gian,khơng gian *TĐ: HS u thích mơn học *NL: Phát triển lực viết , lực lựa chọn sử dụng ngôn ngữ 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: Học sinh kể đoạn câu chuyện không chép vào 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp hát HĐ 2: Đọc tìm hiểu văn viết theo trình tự * Đánh giá: - Tiêu chí: +Biết dựa vào chi tiết để phát văn viết theo trình tự khơng gian hay thời gian “ Đôi giày ba ta màu xanh” Nói vai trò câu mở đầu câu chuyện + Biết lựa chon chi tiết phát triển viết thành đoạn văn Câu1: Các đoạn văn xếp theo trình tự thời gian ( việc xảy trước kể trước, việc xảy sau kể sau) Câu 2: câu mở đoạn có vai trò thể tiếp nối thời gian để nối đoạn văn với đoạn trước - PP:Vấn đáp - KT:Trình bày miệng, nhận xét lời.tôn vinh học tập HĐ 3: Kể lại đoạn câu chuyện em học, việc xêp theo trình tự thời gian * ỏnh giỏ: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 - Tiêu chí: +Dựa vào ý câu chuyện học nghe chọn kể đoạn lời kể rõ ràng , diễn đạt chặt chẽ + Biết lựa chon chi tiết phát triển câu chuyện theo trình tự thời gian - PP: Quan sát Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS TTC : GV HS TTN giúp HSTTC BT5 - Đối với HS TTN: Gióp HS TTC hoàn thành tốt BT 6.Hng dn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mĐ hoµn thµnh phần ứng dụng SHD năm 2018 Thứ năm ngày 18 th¸ng 10 To¸n: gãc nhän ,gãc tï, gãc bĐt 1.Mục tiêu: *KT: + Em nhận biết góc nhọn, gó tù , góc bẹt + Có biểu tượng góc tù, góc nhọn, góc bẹt + Biết cách đọc tên góc *KN: Biết dùng ê ke để nhận dạng góc góc nhọn, gó tù, góc bẹt *TĐ: HS có thái độ đam mê, muốn khám phá kiến thức toán học * NL: Phát triển lực sử dụng cơng cụ tốn học, mơ hình tốn học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : B¶ng nhãm êke 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh làm BT5 (HĐ lớp) còn lại thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ Vòng xoay êke” ( góc vng mơ hình thước ê ke) *Đánh giá: - Tiêu chí: +HS nêu tên góc vuông thước ê ke +HS chơi sôi nổi, hào hứng - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: Thực hoạt động ( Như SHD) *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nối điểm theo yêu cầu Đọc tên góc em vẻ dùng thước ê ke kiểm tra góc nhận xét - PP: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: Đọc kĩ nội dung sau nghe thầy cô hướng dẫn( Như SHD) *Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh nắm góc nhọn bé góc vng, góc tù lớn góc vng, góc bt bng hai gúc vuụng Giáo viên : Mai Thị Q Ph¬ng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ dạy học Lớp 4B Tuần Năm häc : 20182019 - PP: Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 4: Làm BT( BT3HĐCB, 1,2,3 HĐ TH) *Đánh giá: - Tiêu chí: + HS dùng thước ê ke kiểm tra, nhận dạng ,nhân xét, gọi tên góc + Đọc tên góc Dùng thước vẻ xác đường thẳng để tạo góc yêu cầu BT3 - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS TTC : GV HS TTN giúp đỡ em SH TTC hiĨu vµ hoµn thµnh BT 1,3 - Đối với HS TTN: Hoµn thành tốt tập làm thêm BT sau: vẽ vào nháp góc nhọn, góc tù , góc bẹt dùng ê ke kiểm tra lại 6.Hng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mĐ hoµn thành phần ứng dụng SHD Tiếng việt: Bài 8c: Thời gian, kh«ng gian (T1) 1.Mục tiêu: *KT: Hiểu tác dụng sử dụng dấu ngoặc kép *KN:Vận dụng hiểu biết để dùng dấu ngoặc kép viết *TĐ:HS Có thái độ tơn trọng luật ngử pháp viết luật ngữ pháp Việt Nam * NL:Phát triển lực ngôn ngữ, lực viết hội thoại, viết lời giải thích 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp chơi trò “ Thi viết tên nước” hướng dẫn SHD * Đánh giá: - Tiêu chí: +Viết tên nước mà gv đọc Nắm tốt luật viết tên địa lí nước ta nước + Viết đẹp, rõ ràng - PP: Vấn đáp - KT: Trình bày miệng, nhận xét lời, tơn vinh học tập HĐ 2: Tìm hiểu cách dùng dấu ngoặc kép * Đánh giá: - Tiêu chí: + HS Thấy dấu ngoặc kép dùng để dẫn lời nói trực tiếp nhân vật đoạn văn, Dấu ngoặc kép dùng để đánh dấu từ ngữ giải thích Câu 1: ( a-2 ; b-1) - PP: Quan sát Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 HĐ 3: Tìm viết lại lời nói trực tiếp đoạn văn * Đánh giá: - Tiêu chí: +Tìm viết lời nói trực tiếp có đoạn văn giải thích dựa vào dấu hiệu mà em tìm ( vài tuần sau ơng trở về, bạn bè hỏi: “ Đi nghỉ A- then , ơng có gặp khó khăn tiếng Hi Lạp khơng?” Ơng Lơ-vốp trả lời : “ Ồ, khơng , tơi khơng gặp khó khăn Nhưng người Hi Lạp thù có đấy.” - PP: Quan sát Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 4: Điền dấu thích hợp vào trống - Tiêu chí: +Điền dấu giải thích em biết Va-li-a thích tiết mục “ Cơ gái phi ngựa đánh đàn” Em nói với mẹ : “ Mẹ ơi, thích trở thành diễn viên xiếc” - PP: Vấn đáp - KT: nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS TTC : GV HS TTN giúp đỡ HSTTC BT3 - i vi HS TTN: Hoàn thành tốt BT gióp HS TTC nhãm 6.Hướng dẫn ứng dụng: V nh giúp bố mẹ làm công việc nhà Tiếng việt: Bài 8c: thời gian, không gian (T2) 1.Mc tiêu: *KT: -Bước đầu biết kể chuyện theo trình tự không gian -Nắm cách phát triển câu chuyện theo trình tợ khơng gian *KN: Vân dụng tốt kiến thức học để phát triển câu chuyện *TĐ:HS Có thái độ u thích mơn học * NL:Phát triển lực ngôn ngữ, lực viết 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: BT2 hoạt động lớp HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp hát HĐ 2: Xếp từ sau vào hai nhóm ( Như SHD) * Đánh giá: - Tiêu chí: + HS xác định xếp vào hai nhóm câu chuyện kể theo trình tự thời gian trước sau nhóm câu chuyện kể theo trình tự thời gian đồng thời Giải thích em xếp từ đí vào hai nhóm Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 + Nhóm câu chuyện kể theo trình tự thời gian trước sau: Có hơm, hơm, có lần, sau đó,ít lâu sau, thời gian trơi qua + Nhóm câu chuyện kể theo trình tự thời gian đồng thời: Trong đó, thì, lúc - PP: Quan sát Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời HĐ 3: Kể lại câu chuyện Vương quốc Tương Lai theo trình tự khơng gian * Đánh giá: - Tiêu chí: +HS kể lại câu chuyện trình tự khơng gian + Lời kể trôi chảy rõ ràng - PP: Quan sát Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS TTC : GV HS TTN giúp đỡ HSTTC BT2 - Đối với HS TTN: Hoµn thµnh tèt BT vµ gióp bạn TTC nhóm Hng dn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD Toán: Thứ sáu ngày 19 tháng 10 năm 2018 hai đờng thẳng vuông góc 1.Mc tiờu: *KT: + Em nhận biết hai đường thẳng vng góc + Có biểu tượng hai đường thẳng vng góc, biết hai đường thẳng vng góc với tạo thành bồn góc vng có chung đỉnh + Biết cách đọc tên góc *KN: Sử dụng thành thạo ê ke để kiểm tra hai đường thẳng vng góc *TĐ: Giúp em u thích mơn học, chăm siêng kiên trì * NL: Phát triển lực sử dụng cơng cụ tốn học, mơ hình tốn học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : B¶ng nhãm êke 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh làm BT2,3 HĐTH (HĐ lớp) còn lại thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ tên góc” ( BT1 Phần HĐCB) *Đánh giá: - Tiêu chí: +HS nêu tên góc mà bạn +HS chơi hào hứng - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: (nh BT2 SHD) Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 *Đánh giá: - Tiêu chí: HS dùng thước bút kéo dài cạch OM ON Dùng ê ke kiển tra góc tạo thành gọi tên góc - PP: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3: Đọc kĩ nội dung sau nghe thầy cô hướng dẫn( Như SHD) *Đánh giá: - Tiêu chí: + HS dùng ê ke kiểm tra kết luận dungd tên góc tạo thành sau kéo dài hai đường thẳng Nhân biết hai đường thẳng vuông góc +Học sinh nắm hai đường thẳng vng góc với tạo thành bồn góc vng có chung đỉnh - PP: Vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 4: Ghi Đ/S vào nhận xét *Đánh giá: - Tiêu chí: + HS đọc nhận xét dùng ê ke kiểm tra nhân xét Đ/S ghi yêu cầu BT - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 5: Ghi Đ/S vào nhận xét *Đánh giá: - Tiêu chí: + HS xác định đường thẳng vng góc Các cặp cạnh vng góc, nối điểm để tạo cặp đoạn thẳng vng góc - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS TTC : GV HS TTN giúp đỡ HS TTC hiĨu vµ hoµn thµnh BT2,3 - Đối với HS TTN: Gióp HS TTC vµ lµm thêm BT sau: Vẽ hai đờng thẳng vuông góc đặt tên cho chúng 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD Khoa học: ăn uống bị bệnh? Mục tiêu * KT: -Sau học, em: Người bị bệnh cần ăn uống đủ chất, số bệnh phải ăn kiêng theo dẫn bác sĩ - Có ý thức ăn uống hợp lí bị bệnh - Nêu cách phòng chống nước bị tiêu chảy * KN:- Biết vận dụng hiểu biết có để vận dụng vào sống, đặc biệt lúc thể bị bệnh - Pha dung dịch ô-đê- dôn biết cách chuẩn bị nước cháo muối * TĐ:Có ý thức thực bảo vệ sức khỏe thân * NL: Giúp HS phát triển lực quan sát, lực hợp tác Gi¸o viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B – Tuần Năm học : 2018 2019 2.Chun bị đồ dùng dạy học : Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp hát HĐ 2: Liên hệ thực tế * Đánh giá: - Tiêu chí: +Hs nêu tên bệnh mà bị, nói rõ cảm giác thân lúc - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: Đọc thông tin, quan sát tranh * Đánh giá: - Tiêu chí: +HS biết bị bệnh cần ăn uống đủ chất, ăn thức ăn lỏng, dễ tiêu, không ăn phải ăn thành nhiều bữa, ăn kiêng theo hướng dẫn bác sĩ + Hs trả lời bị tiêu chảy cần ăn đủ chts ăn loại thức ăn dễ tiêu Cần uống ô-đê-dôn để chống nước, uống nước cháo muối + Nêu cách nấu cháo cho người bệnh ăn - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ4: Đọc nội dung SHD trả lời * Đánh giá: - Tiêu chí: HS trả lời bị bệnh cần ăn uống đủ chất không ăn thi phải chia nhiều bữa để ăn - PP.Vấn đáp - KT: đặt câu hỏi,nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 5,6: (Như SHD) - Tiêu chí:+ HS biết cách xử lí bạn bị bệnh Dựa vào tình đơng vai nói lên cách xử lí Hướng dẫn cho bạn cách nấu cháo muối + Pha dung dich ô-đê-dôn - PP.Quan sát, vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi,nhận xét lời, tôn vinh học tập Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS TTC : GV HS TTN giúp đỡ em hiểu làm đợc BT3 - i vi HS TTN: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn TTC nhóm 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 ƠN TiÕng viƯt: ƠN LUYỆN TUẦN *KT: +Đọc hiểu truyện “ Cây bút thần”.Biết kể giấc mơ thể niềm ao ước người sống +Viết tiếng có chứa vần ươn/ương + Viết tên người tên địa lí Việt Nam + Phát triển nội dung câu chuyện theo ý *KN: Vận dụng hiểu biết để hoàn thành tập vào sống *TĐ: Giúp HS có thái độ trung thực thi cử *NL: Rèn luyện lực ngôn ngữ; lực diễn đạt Đồ dùng dạy học: - Vở em tự ôn luyện Hoạt động dạy học: HĐ1:Khởi động ( Bỏ BT1) Cho lớp trò chơi “ Mời bạn” nói lên ước mơ *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nói tự nhiên theo suy nghĩ - PP:vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2: Ôn luyện BT3(theo tài liệu): Đọc câu chuyện “ Cây bút thần” trả lời câu hỏi *Đánh giá: - Tiêu chí: Hiểu trả lời câu hỏi nội dung Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Biết liên hệ thân rút ý nghĩa câu chuyện Câu a: Những chi tiết cho thấy Mã Lương thích vẻ:Khi kiếm củi núi, em lấy que củi vạch xuống đất,vẻ chim bay đỉnh núi Lúc cắt cỏ ven sông em nhúng tay xuống nước vẻ tôm cá đá Những chi tiết cho thấy Mã Lương vẻ tài : vẻ chim người ta tưởng chim hót, vẻ cá người ta tưởng trông thấy cá bơi Câu b: Cây bút thần Mã Lương kì diêu Vẻ chim, chim tung cánh bay, vẻ cá,cá vẩy đuôi trườn xuống sông bơi lượn trước mặt em, vẻ cày, vẻ cuốc cho bà người nghèo làng dùng Câu c: Câu chuyện thể ước mơ người : Con người muốn có sức mạnh, có đam mê làm tất để có sống đầy đủ ấm no - PP: Quan sát,vấn đáp.viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3: Bài tập 4b,5 *Đánh giá: -Tiêu chí: Tìm câu viết tả Viết lại tên địa lí Việt Nam BT4b:- Chim kêu vượn hót Vẽ đường cho hươu chạy BT5: Thê Húc, Ngọc Sơn, Tháp Bút -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập Hoạt động ứng dụng: (Thực theo tài liệu ) ƠN to¸n: ƠN LUYỆN TUẦN 1.Mục tiêu: *KT: +Thực phép công phép trừ biết cách thử li Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 + Tính giá trị biểu thức có chứa hai,ba chữ + Sử dụng tính chất giao hốn, tính chất kết hợp phép cộng thực hành tính ( theo cách thuận tiện nhất) *KN:Vân dụng tốt kiến thức học vào thực hành luyện tập *TĐ: H có ý thức đam mê học tốn, thích giải tốn cao *NL:HS có lực lập luận giải tốn, lực tính tốn, lực phân tích suy luận Đồ dùng dạy học:- Vở em tự ơn luyện Tốn Hoạt động dạy học: HĐ1: Khởi động GV Tổ chức cho học sinh hát HĐ 2: ( BT 1, 4,6) Tính giá trị biểu thức có chứa chữ * Đánh giá: -Tiêu chí :HS Nắm cách tính giá trị biểu thức có chứa chữ, biết lập luận chật chẽ làm -Phương pháp: quan sát , vấn đáp -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời HĐ 3: ( BT 2,5, 8) Thực cộng trừ số có đến chữ số tìm thành phần chưa biết phép tính * Đánh giá -Tiêu chí :+ HS nắm cách đặt tính tính phép cộng, trừ số có đến chữ số Biết cách thử lại + Biết tên thành phần chưa biết phép tính Tìm kết thành phần + Giải toán -Phương pháp: quan sát , vấn đáp, viết -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời Viết nhận xét HĐ 3: ( BT 3,7) Vận dụng tính chất giao hốn tính chất kết hợp để tính cách thuận tiện * Đánh giá: -Tiêu chí :HS Nắm tính chất vận dụng ghi nhanh kết ( BT3) Dùng tính chất kết hợp để tính kết (BT7) cách thuận tiện -Phương pháp: quan sát , vấn đáp -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời 5.Hướng dẫn vận dụng: Về nhà cïng víi người thân hồn thnh phn dng gdtt: sinh hoạt đội 1.Mc tiờu : Chi đội đánh giá lại hoạt động năm học vừa qua , đề phương hướng năm học Lựa chon đội viên nhiệt tình ,năng động, tích cực có ý thức trách nhiệm vào BCH chi đội để lảnh đạo chi đội ngày m tin b hn 2.ổn định nề nếp : Chi i trng điều hành lớp nhận xét tình hình chi đơi tn qua - Chi đội trưởng trởng tự đánh giá kết thi đua phõn i mỡnh - Chi i trng tổng hợp nhận xét thi đua phõn i 3.í kiến thành viên chi i *ỏnh giỏ: -Tiờu chí: Phân tích vấn đề cần tuyên dương , vấn đề cần khắc phục Ý kiến góp ý nhẹ nhàng có ý thức xây dựng, khơng trớch hay trỏch múc bn Giáo viên : Mai Thị Q Ph¬ng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ dạy học Lớp 4B Tuần Năm häc : 20182019 + Biết tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng bạn nêu hướng khắc phục sửa chửa -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét lời 4.B×nh bầu thi đua chi i, cá nhân xuất sắc tuần *ỏnh giỏ: -Tiờu chớ:+ a nhng ưu điểm thuyết phục, đạt tiêu chí đưa ra, tiến có ý thức vươn lên + Nhìn thấy tiến bạn, động viên bạn để bạn có động lực phấn đấu -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét lời, tơn vinh học tập 5.KÕ ho¹ch ho¹t ®éng tn tíi : - Các phân đội thảo luận đưa kế hoach hoạt động chi đội tuần tới - Các phân đội trưởng chi đội trưởng thống đưa kế hoach hoạt động chi đội - Chi đội trưởng phổ biến chủ điểm hoạt động của tháng tuần - Thực tốt ATGT, ATTTTH,Làm tập đầy đủ trớc đến lớp - Tập thể dục giờ, làm tốt công tác vệ sinh, - Đi học , chấp hành tốt nội quy quy định nhà trờng Sinh hoạt văn nghệ hỏt bi hỏt mi ca liờn i Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy ... * NL: Giúp HS phát triển lực quan sỏt, nng lc hp tỏc Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 20 18 2019 2.Chun b dựng dạy học : Điều chỉnh... Gv phát lời hát - Cho HS nghe mẫu hát - Hướng dẫn HS c li Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc Lớp 4B Tuần Năm học : 20 18 – 2019 - GV tập câu cho học sinh. .. vinh học tập H 6: Gii bi toỏn *ỏnh giỏ: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 20 18 2019 - Tiờu chớ: + HS giải tốn Trình bày khó học,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 8 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế ,

Từ khóa liên quan