0

Tuần 6 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế

20 362 0
  • Tuần 6 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:58

Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 TUầN: Th hai ngày tháng 10 năm 2018 BiĨu ®å cét (T2) To¸n: 1.Mục tiêu: - KT:Em biết: -Đọc phân tích số liệu biểu đồ -KN: Rèn kĩ đọc, phân tích xử lí số liệu biểu đồ cột vân dụng thực hành lập biểu đồ cột - TĐ: Có thái độ cẩn thận, kiên trí học tập, u thích mơn học -NL: Phát triển lực quan sát Năng lực hợp tác , lực tự học HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp hát HĐ 2,3: (theo tài liệu) Nhìn biểu đồ tra lời câu hỏi phia ( SHD) *Đánh giá: - Tiêu chí: nhìn vào biểu đồ HS trả lời thông tin câu hỏi Biết nhìn vào sơ đồ tính toán so sánh số liệu - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 4: (theo tài liệu) đọc số liệu sơ đồ *Đánh giá: - Tiêu chí: nhìn vào biểu đồ HS trả lời số ngày mưa tháng 6,7,8 năm 2004 tính tung bình tháng có ngày mưa - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập HĐ 5: (theo tài liệu) Dựa vào thơng tin phân tích số liệu lập biểu đồ *Đánh giá: - Tiêu chí: đọc thơng tin phân tích số liêu xuất hạt điều nước Việt Nam sang nướcvà dựa số liệu lập biểu đồ với số liêu tương ứng - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS tiếp thu chậm: GV HS tiếp thu nhanh giỳp cỏc em hiểu làm đợc BT4 - i vi HS Tip thu nhanh: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn TTC nhóm làm thêm tập sau: Tự lập biểu đồ điểm đạt đợc môn học tn tríc 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD TIếng Việt : Bài 6a: dũng cảm nhận lỗi (T1) 1,Mc tiờu: -KT:+Đọc, hiểu “ Nỗi dằn vặt An – đrây- ca.” +Hiểu nghĩa cảu từ Gi¸o viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B – Tuần Năm học : 2018 2019 +Hiu nội dung câu chuyện: Nỗi dằn vặt An-đrây- ca thể tình cảm yêu thương ý thức trách nhiệm với người thân, lòng trung thực,sự nghiêm khắc với lỗi lầm thân -KN: Đọc diễn cảm văn vói giọng trầm buồn, xúc động, thể ân hận, dằn vặt An – đrây – ca trước chết ông , biết đọc với giọng chậm rải,cảm hứng ca ngợi đức tính trung thực bé mồ côi Đ ọc phân biệt lời nhân vật với lời người kể chuyện - TĐ: Giúp HS u thích mơn học Có trách nhiện với việc làm thân -NL: Phát triển lực ngôn ngữ; lực tự học Năng lực hợp tác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: Đọc từ ngữ: An – đrây- ca, mạch, nhanh nhẹn 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp hát HĐ 2: Quan sát tranh trao đổi xem người tranh làm gì? *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -Nêu hoạt động người vẻ tranh -Trả lời rõ ràng trôi chảy 1.Tranh vẻ bạn nhỏ chơi đá bóng cậu bé ngồi gốc với vẻ mặt buồn + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2,3,4: (theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí:: + Đọc trơi chảy lưu lốt Ngắt nghỉ đúng, khơng sai tiếng từ, khơng đọc lặp.Hiểu khó bài(BT3) + diễn cảm văn vói giọng trầm buồn, xúc động, thể ân hận, dằn vặt An-đrây -ca trước chết ông , biết đọc với giọng chậm rải,cảm hứng ca ngợi đức tính trung thực bé mồ côi Đ ọc phân biệt lời nhân vật với lời người kể chuyện - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ5: (theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi * Đánh giá -Tiêu chí:: Hiểu nội dung đọc Học sinh trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Câu 1: b Câu chơi bóng đá bạn Câu 2: b Mẹ khóc nấc lên mẹ qua đời Câu 3: c Em nghĩ ơng chơi nên mua thuốc chậm Câu Biết thương ông , trung thực biết hối hận lỗi lầm -PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho hc sinh: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 - Đối với HS tiếp thu chậm: GV HS tiếp thu nhanh giúp đỡ em luyện đọc từ khó,câu dài, diễn đạt việc trả lời câu hỏi(BT5) - Với HS tiếp thu nhanh : Đọc diễn cảm toàn giúp đỡ bạn TTC nhóm luyện đọc 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà đọc bài tập đọc cho bố mẹ nghe TiÕng viÖt: Bài 6a: dũng cảm nhận lỗi (T2) 1.Mc tiờu - KT:Nhận biết viết danh từ riêng Nắm quy tắc viết hoa danh từ riêng -KN: Vận dụng quy tắc viết vào thực tế -TĐ: Yêu thích mơn học lựa chon , sử dụng ngơn ngữ viết - NL:Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, lực hợp tác chia sẻ, lực tự học, tự giải vấn đề 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: BT2 PhÇn hoạt động thực hành chuyển sang hđ c lp H 1: Khởi động: -BVN tổ chức cho bạn chơi trò chơi “ Viết viết nhanh” Tìm ghi lại tên nhân vật tập đọc câu chuyện nghe Trong thời gian phút *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh nhóm thảo luận nhanh ghi vào bảng nhóm Ghi tên, tả, đảm bảo thời gian + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: (BT1,2,3)Tìm hiểu danh từ chung, danh từ riêng *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS chọn từ phù hợp với lời giai nghĩa Phân biết nghĩa cặp từ tìm được, nhân biết cách viết khác danh từ chung danh từ riêng Danh từ chung tên gọi vật Danh từ riêng tên riêng vật, danh từ riêng luôn viết hoa BT1: a sông ; b Cửu Long, c.vua , d Lê Lợi BT2: - sơng tên chung dòng nước chay tương đối lớn Cửu Long tên iêng dòng sơng - vua tên chung người đứng đầu nhà nước phong kiến Lê Lợi tên iêng vị vua BT3: - Tên chung dòng sơng khơng viết hoa tên riêng dòng sơng viết hoa - Tên chung người đứng đầu nhà nước phong kiến khơng viết hoa tên vị vua cụ thể viết hoa + PP: Quan sát,vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn,đặt câu hỏi, nhận xột bng li Tụn vinh hc Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 H 3: (BT Phần HĐTH) Tìm viết danh từ riêng có đoạn văn vào nháp *Đánh giá: +Tiêu chí:: - Viết danh từ riêng, giải thích có từ hồn tồn giống cấu tạo tiếng có tiếng viết hoa có tiếng lai khơng viết hoa chúng lại viết hoa.) ( Chung, Thiên Nhẫn, Trác, Đại Huệ, Bác Hồ) + PP: Quan sát,vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập, 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS tiếp thu chậm: GV HS tiếp thu nhanh giúp đỡ em hiểu làm đợc BT6 phần 2,3 - i vi HS Tip thu nhanh: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn TTC nhóm 6.Hng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mĐ hoµn thành BT1 phần ứng dụng SHD O C: BY T Ý KIẾN (T2) I Mục tiêu -KT: Học xong HS có khả năng: Trẻ em cần phải bày tỏ ý kiến vấn đề có liên quan đến trẻ em - KN: Mạnh dạn, biết cách bày tỏ ý kiến thân cách thuyết phục - TĐ: biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến người khác - NL: Phát triển lực tự học, tự giải vấn đề II/ Hoạt động dạy - học A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Hoạt động 1: Khởi động: BVN tổ chức cho lớp hát * Hoạt động 2: Hs bày tỏ ý kiến Việc :HS đọc chon ý kiến Việc : Em bạn trao đổi câu trả lời với Việc : Nhóm trưởng điều hành ban nhóm nói lên ý kiến Việc 4: Ban học tập tổ chức cho bạn trình bày tiểu phẩm trước lớp *Đánh giá: -Tiêu chí: HS nói lên ý kiến tán thành khơng tán thành giải thích cách thuyết phục người nghe -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét lời *Hoạt động : Trò chơi Phúng viờn Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 Việc :HS đọc trả lời câu hỏi Việc : Em bạn trao đổi câu trả lời với Việc : Nhóm trưởng điều hành ban nhóm nói lên ý kiến Việc 4: Ban học tập tổ chức cho bạn ttập làm phóng viên *Đánh giá: -Tiêu chí: HS nói lên ý kiến tình hình trường lớp nay,những hoạt động em thích hoạt em muốn tham gia Dự định em ngày hè HS trình bày tỏ ý kiến tự nhiên, ý rõ ràng dễ hiểu -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét lời Hoạt động 4: Xây dựng tiểu phẩm quyền tham gia ý kiến trẻ em Việc :HS nhóm xây dựng ý tưởng Việc : Viết ngắn gọn kịch Việc : Nhóm trưởng điều hành ban nhóm tham gia đống tiểu phẩm Việc 4: GV tổ chức cho nhóm lên trình bày tiểu phẩm *Đánh giá: -Tiêu chí: Tiểu phẩm có nội dung rõ ràng, bạn diễn tự nhiên, nhóm bầu chọn tiểu phẩm hay -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét lời Hoạt động kết thúc tiết học : HS nêu mục tiêu đạt sau - GV liên hệ thực tế , giáo dục học sinh TiÕng viƯt: Bµi 6a: dũng cảm nhận lỗi (T3) 1.Mc tiờu: -KT:Nh vit ỳng đoạn văn , viết từ phiên âm từ tiếng nước ngồi tiếng có dấu hỏi/ ngã - KN:Nắm kĩ thuật luyện viết chữ đẹp Kĩ viết tả - TĐ:Có thái độ nghiêm túc luyện chữ viết - NL:Phát triển thẩm mĩ,năng lực trình bày văn Năng lực tự học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : phiếu học tập BT4b 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: Viết t u n l mt chuyn khỏc.Viết tiếng: Ban-dắc, tưởng tượng Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD.(Chon BT4b) HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho bạn hát HĐ 2,3: Luyện viết *Đánh giá: -Tiêu chí : +HS nghe viết tả, chữ viết kĩ thuật, trình bày văn bn ca mt on Giáo viên : Mai Thị Q Ph¬ng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ dạy học Lớp 4B Tuần Năm häc : 20182019 + Viết xác từ khó: Ban-dắc, tưởng tượng + Viết đảm bảo tốc độ 75 chữ/ 15 phút, chữ trình bày đẹp -PP: quan sát, vấn đáp; viết - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập viết lời bình HĐ4: Làm tập 4b Tìm hặc tra từ điển để viết từ láy thích hợp vào nháp vào bảng nhóm *Đánh giá: - Tiêu chí:+ Tìm đến từ láy có tiếng chưa hỏi, ngã +Tự hồn thành mình, biết cách chia sẻ kết với bạn ( Đủng đỉnh, lơm chởm, nhảy nhót, nhí nhảnh, tua tủa ) ( Mẫu mực, màu mỡ, vững vàng, ngoan ngoãn,dỗ dành) -PP: Quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS tiếp thu chậm: GV HS tiếp thu nhanh giỳp cỏc em đọc viết từ khó viết tả - i vi HS Tiếp thu nhanh: Gióp HS TTC hoµn thµnh BT3 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngêi th©n hoàn thành theo hớng dẫn BT2 phần ứng dụng SHD Khoa học: Bạn có biết bệnh dinh dỡng(T1) Mục tiêu - KT: Sau học, em: Kể tên cách phòng tránh số bệnh thiếu thừa chất dinh dưỡng Nêu lợi muối i-ốt - KN: Biết vận dụng hiểu biết có để vận dụng vào sống -TĐ:Có ý thức thực việc ăn uống, vận động hợp lí để phòng số bệnh dinh dưỡng - NL: Giúp HS phát triển lực giải vấn đề, lực hợp tác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp hát HĐ 2: Quan sát trả lời * Đánh giá: - Tiêu chí: Quan sát nói tên bệnh hình 1,2,3 giải thích em nghĩ bệnh nêu thêm bệnh khác dinh dương mà em biết - PP: Vấn đáp - KT: nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3, 4: Đọc, quan sát trả lời * Đánh giá: - Tiêu chí: Trả lời nguyên nhân gây bệnh béo phì, biểu bệnh thiếu Gi¸o viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B – Tuần Năm học : 2018 2019 vi -ta –min C, bệnh khô mắt bệnh bướu cổ.Những thức ăn có tác dụng phòng bệnh Bệnh béo phì ăn nhiều thức ăn chứa nhiều chất bột đường, chất béo Bệnh suy dinh dưỡng thiếu chất đạm bệnh qng gà, khơ mắt,mắt nhìn mờ: thiếu vi-ta-min A Bệnh chảy máu chân thiếu vi-ta-min C Bệnh bướu cổ thiếu i-ốt - PP: Quan sát.Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, đạt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 5: Đọc nêu việc em cần làm để phòng tránh bệnh suy dinh dưỡng béo phì * Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu việc em cần làm để phòng tránh bệnh suy dinh dưỡng béo phì - PP.Vấn đáp - KT: đặt câu hỏi,nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS tiếp thu chậm: GV HS tiếp thu nhanh giỳp cỏc em hiểu làm đợc BT2b - Đối với HS Tiếp thu nhanh: Hoµn thµnh tốt tập giúp đỡ bạn TTC nhãm 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bố mẹ hoàn thành câu hỏi phần ứng dụng SHD HĐNGLL: AN TỒN GIAO THƠNG BÀI I- MỤC TIÊU - Hs hiểu ý nghĩa tác dụng vạch kẻ đường, cọc tiêu rào chắn giao thông - Hs nhận biết loại cọc tiêu, rào chắn, vạch kẻ đường xác định nơi có vạch kẻ đường, cọc tiêu rào chắn, - Khi ln quan sát tính hiệu giao thơng chấp hành luật GTDB II Hoạt động học: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1*Khởi động: -Ban văn nghệ tổ chức cho bạn trơi trò chơi chợ để ng tit hc *ỏnh giỏ: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 -Tiờu chớ: HS bit đường làm theo dẫn biển báo, tín hiệu đèn giao thơng -PP: ấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời, tôn vinh học tập -Giáo viên giới thiệu học, tiết học -Ban học tập chia sẻ mục tiêu học: +Mời bạn nêu mục tiêu tiết học +Để đạt mục tiêu tiết học, bạn cần làm gì? -Hoc sinh đọc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn, chia sẻ với cô điều chưa hiểu (nếu có) * Hình thành kiến thức: HĐ Tìm hiểu vạch kẻ đường Việc 1: Nhóm trưởng mời bạn nêu ý kiến cần thiết vạch kẻ đường, nhóm trưởng cho bạn thống ý kiến.( - nhìn thấy vạch kẻ đường ? - Bạn mơ tả vạch kẻ đường vị trí, hình dáng, màu sắc Người ta dùng vạch kể đường để làm gì, nêu tác dụng vạch kể đường) Việc 2: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm ghi vào bảng nhóm báo cáo cô giáo Việc : Ban học tập lên chia sẻ trước lớp *Đánh giá: -Tiêu chí: Hiểu ý nghĩa vạch kể đường, mơ tả hình dáng màu sắc -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HDD3 :Tìm hiểu cọc tiêu , rào chắn Việc 1: Tồn nhóm quan sát tranh ảnh cọc tiêu , rào chắn đường Việc 2: Thảo luận theo nội dung câu hỏi sau : nhìn thấy cọc tiêu, rào chắn đường ? - Bạn mô tả lại hình ảnh cọc tiêu ,rào chắn đường vị trí, hình dáng, màu sắc Người ta dùng cọc tiêu,rào chắn đường để làm gì, nêu tác dụng vạch kể đường Có loại rào chắn Việc 3: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm ghi vào bảng nhóm báo cáo cô giáo Việc : Ban học tập lên chia sẻ trước lớp *Đánh giá: -Tiêu chí: Mơ tả lại hình dáng, màu sắc cọc tiêu, rào chắn Nói tác dụng cọc tiêu rào chắn -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Cùng gia tìm hiểu thêm cọc tiờu,ro chn v vch k trờn ng Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 Thứ ba ngày tháng 10năm 2018 em ôn lại häc (T1) To¸n: 1.Mục tiêu: - KT:Em thực được:+ Viết, đọc, so sánh số tự nhiên, nêu giá trị chữ số số + Đọc thông tin biểu đồ cột + Xác định năm thuộc kỉ -KN: Rèn kĩ đọc, viết số có nhiều chữ số, phân tích xử lí số liệu biểu đồ Vận dụng KT học vào chuyển đổi đơn vị đo thời gian - TĐ: Có thái độ cẩn thận, kiên trí học tập, u thích mơn học -NL: Phát triển lực quan sát Năng lực hợp tác , lực tự học HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp chơi trò chơi “ hái hoa dân chủ” Học sinh lên hái hoa trả lời câu hỏi số tự nhiên chuyển đổi đơn vị đo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS trả lời câu hỏi hoa, Trả lời to rõ ràng - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: (BT1,2) *Đánh giá: - Tiêu chí: Biết cách tính tìm số liền trước, số liền sau tìm số liền tước số liền sau số cho Nêu giá trị chữ số số biết cách ghi giá trị số ( không ghi chữ) so sánh xếp thứ tự số tự nhiên - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3: (theo tài liệu) đọc số liệu sơ đồ *Đánh giá: - Tiêu chí: nhìn vào biểu đồ HS trả lời số cà phê xuất công ti Yến Mai - PP:,vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS tiếp thu chậm: GV giỳp cỏc em hiểu làm đợc BT4 - Đối với HS Tiếp thu nhanh: Hoµn thµnh tèt tập giúp đỡ bạn TTC nhãm 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mẹ hoàn thành BT2 phần ứng dụng SHD Tiếng việt: Bài 6B: không nên nói dối (T1) 1,Mc tiờu: -KT: Đọc, hiểu “ Chị em tôi” Hiểu nghĩa từ khó Nắm nội dung tập đọc: câu chuyện khun khơng nói dối nói dối tính xấu làm lòng tin,sự tín nhiệm, lòng tơn trọng người với mỡnh Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 -KN: Giúp HS đọc thư lưu lốt, trơi chảy toàn Biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng, hóm hỉnh, phù hợp với việc thể tính cách cảm xúc nhân vật - TĐ: Giúp HS u thích mơn học - NL: Phát triển lực ngôn ngữ; lực tự học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: HS đọc từ ngữ : ân hận,giận dữ,nh phỗng 4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp chơi trò tập làm phóng viên (Hỏi yêu cầu bạn trả lời câu hỏi BT1) *Đánh giá: + Tiêu chí : -Tham gia trò chơi vui nhiệt tình + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2,3,4: (theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí:: + Giúp HS đọc thư lưu lốt, trơi chảy tồn bài, ngắt nghỉ câu Biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng, hóm hỉnh, phù hợp với việc thể tính cách cảm xúc nhân vật Đọc từ khó đảm bảo tố độ - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5: (theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi * Đánh giá -Tiêu chí:: Hiểu nội dung đọc Học sinh trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Câu 1: Nói dối ba học nhóm Câu 2: Vì tức giận thấy em gái bỏ học xem phim Câu 3: Giả vờ tập văn nghệ để xem phim Câu 4: Vì chị tự thấy làm gương xấu cho em làm cho ba buồn -PP: quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS tiếp thu chậm: GV HS tiếp thu nhanh giúp đỡ HS u ®äc ®óng từ khó cần luyện - i vi HS Tip thu nhanh: Đọc diễn cảm toàn giúp HS TTC đọc trôi chảy, hoan thành BT5 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân đọc lại nhiều lần hoàn thành phần ứng dụng SHD Thứ t ngày tháng 10 năm 2018 Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 Toán: em ôn lại học (T2) 1.Mc tiờu: -KT:Em thực được: + Xác định năm thuộc kỉ + Chuyển đổi đơn vị đo thời gian, đơn vị đo khối lượng -KN: Rèn kĩ chuyển đổi đơn vị đo thời gian, cách tính năm thuộc kỉ -TĐ: Có thái độ cẩn thận, kiên trí học tập, u thích mơn học -NL: Phát triển lực tính tốn, Năng lực hợp tác , lực tự học HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp chơi trò chơi “ đố bạn” Học sinh bạn gọi tên phải trả lời câu hỏi bạn đố vế phép tính chuyển đổi đơn vị đo đơn gian *Đánh giá: - Tiêu chí: HS trả lời câu hỏi , phản ứng nhanh, Trả lời to rõ ràng - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: (BT4,5) *Đánh giá: - Tiêu chí: Biết cách tính năm thuộc kỉ nào, chuyển đổi đơn vị đo khối lượng, thời gian, nêu rõ cách thực - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3: (theo tài liệu) giải tốn *Đánh giá: - Tiêu chí: HS biết cách phân tích giải tốn trung bình cộng Nhận biết dự kiện cho dự kiện cần tìm cách phân tích toán ngược từ cuối - PP:Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS tiếp thu chậm: GV HS tiếp thu nhanh giúp đỡ em hiểu làm đợc BT6 - i vi HS Tip thu nhanh: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn TTC nhóm làm thêm tập sau: Có ô tô chở thực phẩm ô tô đầu ô tô chở đợc 36 tạ , ô tô sau ô tô chở đợc 45 tạ thực phẩm Hỏi trung bình ô tô chở đợc thực phẩm? 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD Tiếng việt Bài 6B: không nªn nãi dèi (T2) 1.Mục tiêu: -KT: Kể câu chuyện nghe, đọc người có lòng trung thực -KN:Rèn kĩ nói, nói tự nhiên, nói lời câu chuyện mà ban thân em nghe, đọc Rèn kĩ nghe, nghe bạn k v nhn xột li kờ ca bn Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 - T:Cú thái độ nghiêm túc hoạt động, - NL:Phát triển lực ngôn ngữ, lực tự học, tự giải vấn đề 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ Ai biết nhiều hơn” Kể tên câu chuyện nói lòng tự trọng mà em học, đọc, nghe *Đánh giá: + Tiêu chí :- Học sinh nhớ kể tên câu chuyện nói lòng tự trọng người -Tham gia trò chơi vui nhiệt tình ( Một nhà thơ chân chính, Sự tích dưa hấu, buổi họ thể duc ) + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời., tôn vinh học tập HĐ 2:3( BT 1) Kể câu chuyện lòng tự trọng mà em nghe, đọc * Đánh giá -Tiêu chí: +HS kể câu chuyện chu đề, súc tích ngắn gọn, đảm bảo nội dung, câu chuyện hấp dẫn, thu hút người nghe Nêu nội dung câu chuyện biết câu chuyện muốn khuyên ta điều + mạnh dạn, giọng kể tự nhiên -PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhắn, đặt câu hỏi , nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS tiếp thu chậm: GV HS tiếp thu nhanh giúp HS yÕu BT2 - Đối với HS Tiếp thu nhanh: Giúp HS TTC hoàn thành tốt tËp cđa m×nh 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng vứi ngời thân hoàn thành BT1 phần hoạt động ứng dụng Tiếng việt: Bài 6B: không nên nói dối (T3) 1.Mục tiêu: -KT:Sửa lỗi văn viết thư học tập cách viết hay bạn - KN: Biết tham gia bạn lớp góp ý, chữa lỗi chung ý , bố cục văn Biết cách sữa sai lỗi dùng từ đặt câu, từ biểu lộ càm xúc - TĐ: HS u thích mơn học Chia nghiêm túc góp ý - NL: Phát triển lực viết , lực sử dụng ngôn ngữ , lực hợp tác, lựa chọn 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp hát HĐ 2, 3, Cùng rút kinh nghiệm vit th Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 * Đánh giá: - Tiêu chí: +Nghe thầy cô nhận xét rút kinh nghiệm ưu điểm làm, điều chưa cần sửa sai học tập bạn Biết cách sửa sai + Biết chi chiết hay bạn để học tập - PP: Vấn đáp - KT: trình bày miệng, nhận xét lời, tơn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mĐ hoàn thành BT2 phần ứng dụng SHD Thứ năm ngày tháng năm 2018 Toán: Phép cộng phép trõ (T1) 1.Mục tiêu: -KT: Em thực phép cộng , phép trừ số cs đến sáu chữ số -KN: Rèn kĩ làm tính cộng trừ cho học sinh -TĐ: Có thái độ kiên trí học tập, u thích mơn học -NL: Phát triển lực tính toán, Năng lực hợp tác , lực tự học HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp chơi trò chơi “ chợ ” HS nhìn vào bảng giá loại lương thực, thực phẩm chọn mua tính tiền cách cộng nhẫm giá mặt hàng mua cách nhanh *Đánh giá: - Tiêu chí: HS tính nhanh Trả lời to rõ ràng - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: (HĐCB) Đọc giải thích cho bạn cách thưc phép cộng ( phép trừ) *Đánh giá: - Tiêu chí: Nêu cách đặt tính tính - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3: (BT 4) *Đánh giá: - Tiêu chí: HS thực hai phép tính cộng trừ, nói rõ cách thực - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tơn vinh học tập HĐ 4: Trò chơi “ chuyến hàng tàu” *Đánh giá: - Tiêu chí: HS tính kết bốn phép tính theo hình thức tiếp sức - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho hc sinh: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 Đối với HS tiếp thu chậm: GV HS tiếp thu nhanh giúp đỡ em SH u hiĨu vµ hoµn thµnh BT4 - Đối với HS Tip thu nhanh: Hoàn thành tốt tập làm thêm BT sau: Tìm X X - 8798 = 2489 ; 5215 + X = 12309 ; X - 654782 = 2345 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHD - TIẾNG VIỆT : Bài 6C: TRUNG THỰC – TỰ TRỌNG (T1) 1.Mục tiêu: -KT: Mở rộng vốn từ: Trung thực – tự (TT) -KN:Sử dụng từ học để đặt câu, chuyển từ vào vốn từ tích cực - TĐ:HS Có thái độ nghiêm túc đặt câu - NL:Phát triển lực ngôn ngữ, lực tự học, tự giải vấn đề * Khởi động: - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi tiếp sức tìm kiếm ghép có tiếng tự tiếng trung *Đánh giá: + Tiêu chí :- Học sinh tìm từ ghép theo yêu cầu HS phan ứng nhanh, kết khơng lặp kết bạn -Tham gia trò chơi vui nhiệt tình + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời., tôn vinh học tập - Gv tổng kết giới thiệu học hôm - Gv ghi đề bảng : hs ghi - Đọc mục tiêu - Học sinh chia sẻ mục tiêu trước lớp A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ1 Giải nghĩa từ: Việc 1: Cá nhân tự tìm ghi phiếu Việc 2: Thống kết với nhóm Việc 3: Báo cáo Giáo viên việc làm *Đánh giá: + Tiêu chí :- Học sinh chọn nghĩa từ, thuộc lớp (Tự tin- ; Tự ti – ; Tự trọng – ; Tự kiêu – ; Tự hào – ; tự – 4) + PP: Quan sát,vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời., tụn vinh hc Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 HĐ2 Xếp từ vào hai nhóm (chỉ đức tính tốt , đức tính xấu): Việc 1: Đọc cho Việc 2: Xếp từ vào hai cột ( đức tính tốt đức tính xấu) Việc 3: Báo cáo kết cho GV *Đánh giá: + Tiêu chí :- Học sinh nắm nghĩa từ cho HĐ xác định xếp vào hai nhóm theo yêu cầu tập Giai thích em lại xếp từ vào nhóm a Chỉ đức tính tốt: tự tin, tự trọng, tự hào b Chỉ đức tính xấu: Tự ti, tự kiêu, tự + PP: Quan sát,vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời., tôn vinh học tập HĐ4 Chon từ điền vào chỗ trống: Việc 1: Cá nhân đọc tự điền Việc : Trao đổi nhóm, nhận xét , đánh giá ,bổ sung cho bạn Việc 3: Báo cáo kết cho GV *Đánh giá: + Tiêu chí :- Học sinh chọn từ để điền vào ô trống đoạn văn (1- tự trọng; 2- tự kiêu; 3-tự ti; 4- tự tin; 5- tự hào) + PP: Quan sát,vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời., tơn vinh học tập HĐ5 Tổ chức chơi trò chơi tiếp sức: Việc 1: - Đề nghị bạn chia sẻ nhóm cử hai ban tham gia trò chơi Việc : Tổ chức cho bạn chơi trò chơi tiếp sức Việc 3: Mời nhận xét tiết học,Bình chọn nhóm học đáng khen *Đánh giá: + Tiêu chí :- Học sinh chon từ phù hợp với nghĩa đặt câu với từ - HS xếp nhanh xác, chữ viết rõ ràng a Tiếng trung có nghĩa giữa: Trung bình, trung tâm, trung thu b Tiếng trung có nghĩa lòng dạ: trung thành , trung nghĩa,trung thực,trung hậu,trung kiên + PP: Quan sát,vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời., tôn vinh học tập HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Cùng người thân tìm thành ngữ ,tục ngữ lòng tự trọng trung thực Gi¸o viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B – Tuần Năm học : 2018 2019 Tiếng viƯt: Bµi 6c: trung thùc – tù träng (T2) Mục tiêu - KT: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện - KN: Dựa vào tranh minh họa lời dẫn tranh để HS nắm cốt truyện phát triên ý tranh thành đoạn văn kể chuyện - TĐ:u thích mơn học - NL: phát triển lực ngôn ngữ,giải vấn đề Năng lực tự học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp hát HĐ 2: Nghe thầy cô kể chuyện ba lưỡi rìu sau dựa vào tranh lời dẫn tranh kể lại câu chuyện * Đánh giá: - Tiêu chí: Lăng nghe câu chuyện nắm ý truyện Dựa vào tranh minh họa lời dẫn tranh để phát triên ý tranh thành đoạn văn kể chuyện Kể đầy đủ diễn biến câu chuyện Lời kể rạch ròi kết hợp với động tác minh họa diễn xuất tốt làm câu chuyện hấp dẫn lôi người nghe - PP: Quan sát.Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS tiếp thu chậm: GV HS tiếp thu nhanh giúp đỡ em hiểu BT2 - Đối với HS Tiếp thu nhanh : Hoµn thµnh tèt BT giúp bạn tip thu chm nhóm 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành BT2 phần ứng dụng SHD Thứ sáu ngày tháng10 năm 2018 Toán: phép cộng phép trừ (T2) 1.Mục tiêu: -KT: Em thực phép cộng , phép trừ số cs đến sáu chữ số -KN: Rèn kĩ làm tính cộng trừ cho học sinh -TĐ: Có thái độ kiên trí học tập, u thích mơn học -NL: Phát triển lực tính tốn, Năng lực hợp tác , lực tự học HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp hát HĐ 2,3,: (HBT1,2)thưc phép cộng ( phép trừ) *ỏnh giỏ: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Lớp 4B Tuần Năm học : 20182019 - Tiêu chí: Đặt tính tính kết phép cộng phép trừ - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3: (BT 3) *Đánh giá: - Tiêu chí: HS biết tên gọi thành phần chưa biết phép tính, nêu cách thực tính kết - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập HĐ 4: (BT4a) Giải tốn *Đánh giá: - Tiêu chí: phân tích tốn tìm cách giải , lời giải nhắn gọn xác - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: -Đối với HS tiếp thu chậm: GV HS tiếp thu nhanh Giúp em tiếp thu chậm hiĨu vµ hoµn thµnh BT3 , 4a,b - Đối với HS tiếp thu chậm: GV HS tiếp thu nhanh: Gióp HS tiếp thu chậm làm thêm Bt sau: Tìm X X + 654329 = 9765434 ; 875643 – X = 65289 6.Hướng dẫn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD Khoa học: bạn có biết bƯnh vỊ dinh dìng (T2) Mục tiêu - KT: Sau học, em biết việc làm không nên làm để phòng bệnh dinh dưỡng - KN: Biết vận dụng hiểu biết có để vận dụng vào sống -TĐ:Có ý thức thực việc ăn uống, vận động hợp lí để phòng số bệnh dinh dưỡng - NL: Giúp HS phát triển lực giải vấn đề, lực hợp tác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp hát HĐ 2: làm việc với phiếu học tập * Đánh giá: - Tiêu chí: biết việc làm khơng nên làm để phòng bệnh béo phi Giải thích - PP: Vấn đáp - KT: nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3, 4: quan sỏt, la chn * ỏnh giỏ: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 - Tiờu chí: lên thực đơn cho ngày tuần từ siêu thị đồ ăn trước liên hệ thực tế địa phương minh Thực đơn đảm bảo đủ lượng ,cân đối chất dinh dưỡng đảm bảo cho sức khỏe - PP: Quan sát.Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, đạt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS tiếp thu chậm: GV HS tiếp thu nhanh giúp đỡ em hiÓu làm đợc BT1 - i vi HS Tip thu nhanh: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn TTC nhóm 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành BT2 phần ứng dơng SHD ƠN TiÕng viƯt: ƠN LUYỆN TUẦN -KT: +Đọc hiểu bài“ Điều bí mật ba”.Hiểu cha mẹ muốn tốt cho nên nhiều phải dấu số điều +Tìm danh từ -KN: Vận dụng hiểu biết vào sống -TĐ: Có thái độ tích cực học tập -NL: Rèn luyện lực ngôn ngữ; lực diễn đạt Đồ dùng dạy học: - Vở em tự ôn luyện Hoạt động dạy học: HĐ1:Khởi động : Cho lớp trò chơi “ Kể cho bạn nghe” Kể việc làm thầm lặng cha mẹ dành cho em *Đánh giá: - Tiêu chí: HS kể tự nhiên theo suy nghĩ - PP:vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2: Ôn luyện BT3(theo tài liệu): Đọc câu chuyện “ Điều bí mật ba” trả lời câu hỏi *Đánh giá: - Tiêu chí: Hiểu trả lời câu hỏi nội dung Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Biết liên hệ thân rút ý nghĩa câu chuyện Câu a: Vì ơng muốn làm việc để có tiền tiêu vặt Câu b: Vì cha khơng đưa đón Câu c: Mỗi lần học về, ba nấp sau hàng bên đường để đợi dõi theo gái nhà bình an Câu d: Ba mẹ ln u thương con, cha mẹ muốn tốt cho nên nhiều phải dấu số điều - PP: Quan sát,vấn đáp.viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3: Bài tập 5,6 *Đánh giá: Gi¸o viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B – Tuần Năm học : 2018 2019 -Tiờu chí: Tìm danh từ, hiểu danh từ thuộc danh từ gì? BT5: Mặt trời, nắng, sương,bụng BT6: sống biển, trường học,bầu trời,đồng ruộng,cửa sổ,ngôi nhà, cha mẹ,đồi núi -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập Hoạt động ứng dụng: (Thực theo tài liệu ) ƠN to¸n: ƠN LUYỆN TUẦN 1.Mục tiêu: -KT:Tìm trung bình cộng nhiều số Nêu số ngày tháng năm, xá định năm cho trước thuộc kỉ Biết đọc thông tin biểu đồ tranh, biểu đồ cột dạng đơn giản -KN:Vân dụng tốt kiến thức học vào thực hành luyện tập -TĐ: H có ý thức học tốn, tích cực học tập -NL: HS có lực tự học, lực tính tốn, lực phân tích suy luận Đồ dùng dạy học:- Vở em tự ơn luyện Tốn Hoạt động dạy học: HĐ1: Khởi động GV Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “ Đó bạn” ( HS nối tiếp đặt câu hỏi yêu cầu bạn trả lời chuyển đổi đơn vị đo thời gian BT1) -Tiêu chí : HS trả lời nhanh Nói to rõ ràng -Phương pháp:,vấn đáp -Kĩ thuật: nhận xét lời , tôn vinh học tập HĐ 2: ( BT2,5, 6) Làm tính tìm trung bình cộng số * Đánh giá: -Tiêu chí :HS nắm cách tính trung bình cộng số tính kết quả, vận dụng giải tốn có lời văn -Phương pháp: quan sát , vấn đáp, viết -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời, viết nhận xét HĐ 3: ( BT 3, 7, 8) Quan sát biểu đồ trả lời câu hỏi * Đánh giá: -Tiêu chí :HS đọc số liệu có hai loại biểu đồ ( biểu đồ tranh, biểu đồ cột) Nhìn vào số liệu trả lời câu hỏi -Phương pháp: quan sát , vấn đáp -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời 5.Hướng dẫn vận dụng: Về nhà cïng víi người thân hoàn thành phần vận dụng 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nh với ngời thân hoàn thành ng dng gdtt: sinh hoạt đội Mc tiờu : Giỳp chi i đánh giá lại hoạt động tuần qua đề phương hướng tuần tới Nắm chủ điểm tháng triển khai hoạt động theo chủ im 10 2.ổn định nề nếp : Chi đội trởng điều hành lớp nhận xét tình hình chi đội tuần qua - phân đội trởng tự đánh giá kết thi đua nhóm Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 - Chi đội trởng tổng hợp nhận xét thi đua chi đội 3.ý kiến thành viên chi ®éi *Đánh giá: -Tiêu chí: Phân tích vấn đề cần tuyên dương , vấn đề cần khắc phục Ý kiến góp ý nhẹ nhàng có ý thức xây dựng, khơng trích hay trách móc bạn -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngn, nhn xột bng li 4.Bình bầu thi đua chi đội, cá nhân xuất sắc tuần *ỏnh giá: -Tiêu chí: Đưa ưu điểm thuyết phục, đạt tiêu chí đưa ra, tiến có ý thức vươn lên -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét lời 5.KÕ ho¹ch hoạt động tuần tới : -Tập múa hát múa hát mà liên đội triển khai - Tập thể dục giờ, làm tốt công tác vệ sinh, - Đi học , chấp hành tốt nội quy quy định chi đội - Tập yêu cầu ngời đội viên Sinh hoạt văn nghệ Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng TiĨu häc Phó Thđy ... ca bn Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 - T:Cú thỏi nghiêm túc hoạt động, - NL :Phát triển lực ngôn ngữ, lực tự học, tự... la chn * ỏnh giỏ: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 - Tiờu chớ: lờn thực đơn cho ngày tuần từ siêu thị đồ ăn trước liên... nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B Tuần Năm học : 2018 2019 - Đối với HS tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 6 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế ,

Từ khóa liên quan