0

Tuần 33 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

47 1,510 40

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 20:56

... Ngân Thám 21 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 Năm học 20 17 - 20 18 26 5 + 23 4 = 499 (học sinh) - Tổ chức cho học sinh nhận xét làm Đáp số: 449 học sinh bảng - Học sinh nhận xét - Giáo viên... Thám 12 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 Năm học 20 17 - 20 18 dân ta - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh trả lời câu hỏi cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: giáo viên... phút) - Giáo viên nhận xét tiết học Đàm Ngân Thám - Học sinh lắng nghe 11 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 33 Năm học 20 17 - 20 18 - Dặn học sinh xem lại học lớp, - Lắng nghe thực chuẩn bị:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 33 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan