0

Đề thi khảo sát chất lượng Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa lần 4 - TOANMATH.com

4 588 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:26

Trang 1/7 -đề thi 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao phát đề Mã đề thi 023 Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 Js; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c=3.108 m/s. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Mức năng lượng trong nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức E = 213,6n(eV) với n  N*, trạng thái cơ bản ứng với n = 1. Khi nguyên tử chuyển từ mức năng lượng O về N thì phát ra một phôtôn có bước sóng λo. Khi nguyên tử hấp thụ một phôtôn có bước sóng λ nó chuyển từ mức năng lượng K lên mức năng lượng M. So với λo thì λ A. nhỏ hơn 320081 lần. B. lớn hơn 811600 lần. C. nhỏ hơn 50 lần. D. lớn hơn 25 lần. HD: Câu cơ bản. 116.25.88198)1(316.259)4(50002020020200hchcEEEEEhcEEEEEhcKMNO Câu 2: Mạch điện AB gồm R, L, C nối tiếp, uAB = U2cosωt. Chỉ có R thay đổi được và 21LC. Hệ số công suất của mạch điện đang bằng 22, nếu tăng R thì A. tổng trở của mạch giảm. B. công suất toàn mạch tăng. C. hệ số công suất của mạch giảm. D. hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở R tăng. HD: Câu khá hay. Giả thiết ta có: 1RZZCL Khi tăng R thì    cos.11cosR2222UURZZZZRRCLCL . Câu 3: Dòng điện i = 4cos2ωt (A) có giá trị hiệu dụng là A.6A. B. 22A. C. (2+2)A. D. 2A. HD: AIIITRITRITRITRIdtRIdtRIdtRtiQhdhdhdTTT668.3 8.3.8.4 42)4cos(1)2cos(.21 2)2cos(1.).(0222202020020022002 Câu 4: Điện năng ở một trạm phát điện xoay chiều một pha được truyền đi xa với điện áp là10 kV thì hiệu suất truyền tải là 84%. Đề hiệu suất truyền tải bằng 96% thì điện áp truyền tải là A. 80 kV. B. 5 kV. C. 20 kV. D. 40 kV. Câu 5: Phương trình mô tả một sóng dừng có dạng y = 10cos(0,2πx)sin(20 πt+4), x và y đo bằng cm, t đo bằng giây. Khoảng cách từ một nút sóng, qua 4 bụng sóng đến một nút sóng khác là A. 40 cm. B. 25 cm. C. 10 cm. D. 20 cm. Trang 2/7 -đề thi 023 Câu 6: Hai nguồn sóng A, B cách nhau 10 cm trên mặt nước tạo ra giao thoa sóng, dao động tại nguồn có phương trình uA=acos(100πt) và uB=bcos(100πt), tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1 m/s. Số điểm trên đoạn AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB là A. 9. B. 5. C. 11. D. 4. Câu 7: Một vật dao động điều hòa khi đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì A. vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc. B. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng tăng. C. vận tốc và gia tốc cùng có giá trị âm. D. độ lớn vận tốc và độ lớn gia tốc cùng giảm. Câu 8: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x=2sin(20πt+2) (cm). Vật qua vị trí x = +1 cm ở những thời điểm A. 1()60 10kts  ; với kN*. B. 1()60 10kts; với kN. C. 1()60 10kts và 5()60 10kts với kN. D. 1()60 10kts  ; với kN. Câu 9: Trong mạch dao động lí tưởng LC. Lúc to = 0 bản tụ A tích điện dương, bản tụ B tích điện âm và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm từ B sang A. Sau ¾ chu kì dao động của mạch thì A. dòng điện qua L theo chiều từ A đến B, bản A tích điện âm. B. dòng điện đi theo chiều từ A đến B, bản A tích điện dương. C. dòng SỞ GD & ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I ĐỀ THI KSCL LẦN MÔN TOÁN LỚP 11- NĂM HỌC 2016-2017 Thời gian làm bài: 90 phút; (Thí sinh làm phần trắc nghiệm tự luận giấy thi) Họ, tên thí sinh: SBD I PHẦN TRẮC NGHIỆM( điểm) Câu 1: Cho hàm số f ( x)  A lim f ( x )   2x  Đẳng thức sai? x 1 B lim f ( x )   x 1 x 1 Câu 2: Hàm số sau không liên tục R 3x A y  cos x B y  x2  x2 2  Câu 3: Tìm a để hàm số : y   x   a  2x   15 A B C lim f ( x )   x  C y  x  2x x 1 D lim f ( x )  x  D y  x  3x  liên tục x  x  C 15 D f  x   f  3  Kết là: x 3 x 3 C f '  x   D f '  3  Câu 4: Cho hàm số y  f  x  xác định  thỏa mãn lim A f '  x   B f '    Câu 5: Đạo hàm hàm số y   x là:  2x x A y ,  B y ,  x2  x2 Câu 6: Tính: lim C y ,  x D y ,  x  x2 n2 1 3n  3n  B Câu 7: Đạo hàm hàm số y  cos 3x là: A A y ʹ  3sin x B y ʹ  sin 3x C D C y ʹ  3sin 3x D y ʹ  tan 3x x  5x  x 2 x2 A -1 B C -5 Câu 9: Đạo hàm hàm số y= x – 3x+2 x  bằng: A 15 B C Câu 8: Tính: lim x  3x  x  3x  B Câu 10: Tính lim x 1 A -3 D D -6 2x   x 1 x 1 A B -1 Câu 12: Hàm số sau liên tục x =1 2x  3x A y= B y= x 1 x 1 C D C D Câu 11: Tính : lim C y= x x 1 D y= 2x x 1 Trang 1/2 Câu 13: Trên bàn bi a có 15 bóng đánh số từ đến 15, người chơi đưa bóng vào lỗ số điểm tương ứng với số bóng Hỏi người chơi đạt số điểm tối đa bao nhiêu? A 120 B 60 C 100 D 150 Câu 14: Cho cấp số nhân ( un ) có số số hạng thứ hai u2  số hạng thứ tư u4  54 Công bội cấp số nhân là: A B C 24 D -3 Câu 15: Khoảng cách từ đỉnh đến mặt phẳng đáy hình chóp tam giác có tất cạnh a là: a a a a A B C D 3 Câu 16: Cho hình chóp S.ABCD có tất cạnh a Gọi  góc mặt bên mặt đáy cos  bằng: A B C D Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a , SA  a vuông góc với đáy Góc SC mặt phẳng ( ABCD) bằng: A 450 B 600 C 300 D 1200 Câu 18: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy,tam giác ABC vuông B Chọn khẳng định đúng: A BC vuông góc với SC B AC vuông góc với SC C AB vuông góc với SC D BC vuông gócvới SB Câu 19: Cho chuyển động xác định phương trình S  t  3t  9t  ( t tính giây (s) S tính mét (m) Khẳng định sau đúng? A Vận tốc chuyển động t  B Vận tốc thời điểm t  v  25m / s C Gia tốc thời điểm t  6m / s D Gia tốc chuyển động t  a Câu 20: Biết lim x  x   x   a  c với a, b, c   phân số tối giản x 1 b b  x  1 Giá trị a  b  c bằng: A B 37 C 13 D 51 II PHẦN TỰ LUẬN(6 điểm) Bài 1: (2 điểm) Tìm giới hạn sau: a, lim x 2 x2  6x  ; x2  b, lim x 1 x3 2 x2 1 Bài 2: (1 điểm Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  Biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y  x  19 Bài 3: (2 điểm) Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vuông ABCD có tâm O cạnh a , cạnh bên a a Chứng minh SO vuông góc với mặt phẳng ( ABCD ) SA vuông góc với BD b Gọi ( ) mặt phẳng qua A vuông góc với SC Xác định thiết diện hình chóp cắt mặt phẳng ( ) tính diện tích thiết diện theo a   x  Bài 4: (1 điểm) Cho dãy số ( xn ) xác định sau :  với xn  x n 1  2( n  1) x n   n N Tìm lim (n xn ) n  - HẾT -Trang 2/2 ĐÁP ÁN ĐỀ THI KSCL LẦN NĂM HỌC 2016-2017 Môn thi: TOÁN - Lớp 11 I PHẦN TRẮC NGHIỆM( điểm) C 11 D B 12 B A 13 A D 14 D D 15 C II PHẦN TỰ LUẬN(6 điểm) Câu B 16 B C 17 A A 18 D C 19 C Nội dung 10 D 20 C Điểm x  6x  ( x  2)( x  4) x4  lim  lim  x  ( x  2)( x  2) x 2 x  x 4 2 a, lim x2 .b, lim x 1 Giả sử 1,0 x3 2 x 1 1  lim  lim  x  x  1 x 1 ( x  1)( x  1)( x   2) ( x  1)( x   2) M ( x0 ; y0 ) tiếp điểm tiếp tuyến PTTT taị M là: y  y0  x 2 f '( x0 )     x0  2 x0  PTTT là: y  x  13 x0  2 PTTT là: y  x  19 ( loại )  f '( x0 )( x  x0 ) 0,5 Theo gt có + Với + Với Vậy có tiếp tuyến đồ thị song song với đường thẳng y  x  19 y  x  13 a SO  BD, SO  AC  SO  ( ABCD ) S SO  BD, BD  AC  BD  ( SAC )  BD  SA C' D' I D C B' 1,0 0,5 0,5 0,5 b BD  ( SAC )  BD  SC , (SAC) kẻ AC '  SC , C '  SC AC ' SO  I ( SBD ) qua I kẻ đường thẳng song song với BD cắt SB, SD B ', D ' B ' D '  SC  SC  ( AB ' C ' D ') Thiết diện tứ giác AB ' C ' D ' 0,5 a 10 SO AC a 15  AC '   SC a  SC '  SA2  AC '2  0,25 O SO  B A SI  SC '.SC 4a B ' D ' SI 4a      B'D'  SO BD SO 5 10 Diện tích thiết diện S AB ' C ' D '  2a 30 AC '.B ' D '  15 Ta có xn 2(n  1) xn  1    2(n  1)  2(n  1) xn  xn 1 xn xn 1 1    2(n  1)    2n xn 1 xn xn xn 1 1   2( n  1) xn 1 xn  0,25 0.25 xn 1  0.25 ………………… 1  2 x1 x0 Cô ̣ng vế với vế suy ra:  1 n( n  1)   1     n    n  n  1 xn x0 n2 n2 Vậy lim n xn  lim 1  n( n  1)   n xn  n  n  n  n  n n2 xn   0.25 0.25 Hết SỞ GD - ĐT HÀ TĨNHTRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬPĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 10 NĂM HỌC 2012 - 2013Môn thi: ToánThời gian: 150 phút(Không kể thời gian giao đề)Câu 1: Giải các phương trình saua. 3 2 2 5x x+ = −b. 2 22 6 12 7 0x x x x− + − + =c. 22 21xxx+ =−d. 21 1 4 3x x x+ + = +Câu 2: Giải hệ phương trình 2234 4( ) 7( )12 3xy x yx yxx y+ + + =++ =+Câu 3: Cho phương trình: x2 + 2mx + m - 3 = 0.Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1 < 1 < x2Câu 4: Cho ∆ABC, AB = c, BC = a và CA = b. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, ABa. Chứng minh rằng: 0AM BN CP+ + =uuuur uuur uuur rb. Chứng minh rằng: BN ⊥ CP ⇔b2 + c2 = 5a2c. Giả sử ba cạnh của ∆ABC thỏa mãn hệ thức b(b2 - a2) = c(c2 - a2), ( b ≠ c)Hãy tính góc A của ∆ABC.Câu 5: Cho a, b, c là ba số dương và thỏa mãn điều kiện 1 1 121 1 1a b c+ + =+ + +.CMR: abc 18≤ Hết Lưu ý: - Thí sinh không được sử dụng tài liệu - Giám thị coi thi không giải thích gì thêm 1 Trường THPT Triệu sơn 2 Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 Năm học : 2010 – 2011 Môn thi : Tiếng Anh – Thời gian : 90 phút Họ và tên : SBD Phòng thi (Đề thi có 07 trang 80 câu) QUESTIONS 1 - 5: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions 1. A. Canadian B. vegetarian C. pedestrian D. incredible 2. A. edible B. classify C. terrify D. solidify 3. A. associate B. operate C. integrate D. recognize 4. A. ambitious B. dangerous C. mysterious D. expensive 5. A. secretary B. necessary C. classify D. vocabulary QUESTIONS 6 – 35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions 6.The lower _______ is in a room, the more slowly our eyes focus. A. the level of lighting B. light level C. leveling of light D. lighting is level 7.The wind-rippled sand at California's Kelso Dunes resembles_______ . A. to be an ocean floor B. as an ocean floor C. an ocean floor D. being an ocean floor 8.Living organisms contain more water_______ substance. A. than do any other B. does than any other C. other than do they any D. than any other 9. Nowadays, many people________ going to the cinema to reading the same story in a book. A would rather B. like C. would prefer D. prefer 10. More than anything, what saved Jamestown was the highly successful cultivation of tobacco, ________ Indian assistance with farming undoubtedly played a major part as well A. although B. in spite of C. nor D. neither 11. According to legend, coffee beans_________in the town of Kaffa. A. first discovered B. were first discovered C. discovered first D. have first discovered 12.Martin Luther King Jr, after his father's assassination, __________ the mission of his father to fight for the rights of blacks in America and achieved some notable success in the 1970s. A. continued B. continuing C. and continues D. is continuing 13. In the symphony orchestra, bass drums are not _________ kettle drums. A. as prevalent B. that prevalent C. so prevalent as D. prevalent than 14. Narcissus bulbs _________ at least three inches apart and covered with about four inches of well drained soil. A. should be planted B. to plant C. must planting D. should plant 15. Total color blindness, __________ ,is the result of a defect in the retina. A. a rare condition that B. a rare condition C. that a rare condition D. is a rare condition 16. In the fourteenth century, ______ that glass coated with silver nitrate would turn yellow when fired in an oven. A. the discovery B. it was discovered 2 C. with the discovery D. if it was discovered 17. ________ electric eels send a series of blips of electricity into the water around them and they can detect the pattern of electricity of the water changes. A. All of B. Every C. All D. Of each 18. I gave up smoking, ________surprised all other members of my family. A this B. that C. it D. which 19. Can you give me advice about ________ ? A. what to eat B. to eat what C. what should I eat D. what for eating 20. ________ my complaint to the manager, the waiter was sacked. A. Thanks to B. Despite C. Without D. Because of 21.The sea horse uses___________ to cling to the seaweed and other plants. A. it has a tail B. a tail with which it C. its tail D. as its tail 22.The human skin forms ________ against the action of physical, chemical, and bacterial agents on the deeper tissues. A. protective a barrier is B. a protective barrier C. a barrier protect D. a barrier protects 23.The swallows of Capistrano are famous _________ to the same nests in California each spring. A. to return B. who returned C. they returned D. for returning S GIO DC O CễNG PHAN CHU TRINH THI KHO ST CHT LNG KHI 12 NM HC 2011 TO BèNH THUN TRNG THPT BN Mụn húa hc thi gian 60 phỳt- 1 Cõu 1. phõn bit fomon v CH 3 OH,nờn dựng thuc th no sau õy ? A. Na B. Dung dch HCl. C. Dung dch NaOH D.Dung dch AgNO 3 /NH 3 Cõu 2. Tớnh dn nhit ca dóy kim lai no sau õy tng dn theo th t t trỏi sang phi ? A. Ag , Cu , Al , Fe , Zn. B. Cu , Al , Zn , Fe ,Ag C. Fe , Zn , Al , Cu , Ag C. Al , Zn ,Fe , Cu , Ag Cõu 3. Cht no sau õy cú nhit sụi cao nht ? A. CH 3 CH 2 CH 2 OH B. CH 3 COOH C. CH 3 CH 2 CH 2 NH 2 D. CH 3 CH 2 OCH 3 Cõu 4. Tớnh cht húa hc chung ca hp cht st (III) l . A. Tớnh oxi húa B. Tớnh kh C. Tớnh oxi húa v tớnh kh D. Khụng xỏc nh c Cõu 5. Tớnh cht vt lớ no sau õy ca st khỏc vi cỏc n cht kim lai khỏc? A. Tớnh do , d rốn B. Dn in v nhit tt C. Cú tớnh nhim t D. L kim lai nng Cõu 6. Cho 0,87g mt anđehit no , đơn chc phản ng hòan tòan với Ag 2 O/dd NH 3 sinh ra 3,24g Ag kim loai. Công thc cu tạo ca andehit là : A. CH 3 CHO B. CH 3 -CH 2 -CHO C. HCHO. D. CH 3 CH 2 CH 2 CHO Cõu 7: Cú th phõn bit phenol v anilin bng cht no? A. Dung dch brom B. Dung dch HCl C. Benzen D. dung dch NaCl Cõu 8. Cho Fe vo dung dch H 2 SO 4 loóng , cú khớ bay ra , cho vo dung dch vi git CuSO 4 khớ bay ra A. Chm, chm hn B. Chm , nhanh hn C. Nhanh,nhanh hn D. Nhanh , chm hn Cõu 9. Những phát biu sau : 1. Khi ăn cơm nu nhai k s thy vị ngt 2. Cơm cháy vàng đáy ni ngt hơn cơm trắng trên 3.Nh vài git dd I 2 vào b mt mới cắt ca qa chui xanh hay chui chín đu c màu xanh xut hin 4. Đ nhn bit h tinh bt , ngi ta đun nng sau đ cho dd I 2 vào Những phát biu đng A. 1,2 B. 1,2,4 C. 2,3,4 D. 3,4 Cõu 10. Axớt amino axetic phn ng vi : A. Na, NaOH , Na 2 SO 4 B. Cu , NaOH , H 2 SO 4 C. Na ,NaOH , H 2 SO 4 D. CuO , Ca(OH) 2 , KNO 3 Cõu 11. iu ch Al(OH) 3 ngi ta tin hnh : A. Pha loóng dung dch AlCl 3 B. Cho dung dch NaOH d vo dung dch AlCl 3 C. Cho t t dung dch NaOH n d vo dung dch AlCl 3 D. Cho t t dung dch AlCl 3 n d vo dung dch NaOH Cõu 12. Vụi sng sau khi sn xut phi c bo qun trong bao kớn .Nu khụng lõu ngy vụi s cht . Phn ng no sau õy gii thớch hin tng vụi cht ? A. Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3 +H 2 O B. Ca(OH) 2 + Na 2 CO 3 CaCO 3 + NaOH C. CaO + CO 2 CaCO 3 D. Tt c nhng phn ng trờn Cõu 13. iu ch kim lai kim ngi ta dựng phng phỏp no sau õy ? A. Nhit luyn B. Thy luyn C. in phõn núng chy D. in phõn dung dch Cõu 14.Trong các cht sau ,cht nào không tác dng đơc với Ag 2 O/dd NH 3 ? A. Fomon B. Etyl fomiat C. Axetilen D. Axit axetic Cõu 15. Đ phân bit các cht lng mt nhãn : rơu etylic ,axit axetic , andehit axetic , glixerin ngi ta c th dng thuc th nào và theo th t nào sau đây? A. Qu tím , Cu(OH) 2 B. Na , Cu(OH) 2 , axit axetic C. Ca(OH) 2 , Cu(OH) 2 ,dd AgNO 3 / NH 3 D.Dd Br 2 ,dd AgNO 3 / NH 3 Cõu 16. Polime no cú dng mng li khụng gian ? A. Nha bakelit B. Xenluloz C. Cao su lu húa D. A v C u ỳng Cõu 17. Glucozơ dạng mạch h không cho phản ng ha hc nào sau đây ? A. Cu(OH) 2 /OH - B. H 2 /Ni ,t o C. CH 3 OH D. CH 3 COOH Cõu 18 . 1,02gam nhụm oxớt tỏc dng va vi 0,1lớt dd NaOH . Nng ca dd NaOH l: A. 0,1M B. 0,3M C. 0,2M D. 0,4M. Cõu 19. Este l sn phm ca phn ng gia : A. Axớt hu c vi ru B. Axớt vụ c vi ru C. Axớt vi ru D. Axớt vi phờnol Cõu 20. Khi thy phõn trong mụi trng kim este HCOOCH = CH 2 ta c : A. 1 mui v 1 ru B. 1 mui v 1 xeton C. 1 mui v 1 andehit D. 2 mui v nc Cõu 21. Phn ng no sau õy sai ? A. 2Al + Fe 2 O 3 o t Al 2 O 3 + 2Fe B. Fe 3 O 4 + 8HCl FeCl 2 + 4H 2 O +2FeCl 3 C. FeO + CO o t Fe + CO 2 D. Fe 3 O 4 + 8HNO 3 Fe(NO 3 ) 2 + 4H 2 O + 2Fe(NO 3 ) 3 Cõu 22 . Cho 4 kim lai Mg , Al , Zn , Cu . Chn kim lai cú tớnh kh yu hn H 2 A. Mg v Al B. Al v Zn C. Zn v Cu D. Ch cú Cu Cõu 23. Hp cht X tc dng vi Na ; AgNO 3 / dd NH 3 , khng tc dng vi NaOH .Khi cho X tc dng vi H 2 /Ni , t o to ru no v ru ny tỏc dng c vi Cu(OH) 2 /NaOH to dung dch xanh lam m .Cụng thc cu to no sau õy l cụng SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN MÔN TOÁN KHỐI 11 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề 169 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: SBD: Câu 1: Chỉ mệnh đề sai mệnh đề sau: A Hai đường thẳng phân biệt vuông góc với mặt phẳng song song với B Cho hai đường thẳng vuông góc với nhau, mặt phẳng vuông góc với đường thẳng song song với đường thẳng C Cho hai đường thẳng song song, mặt phẳng vuông góc với đường thẳng vuông góc với đường thẳng D Cho hai mặt phẳng song song, đường thẳng vuông góc với mặt mp vuông góc với mp  x  1, x  Câu 2: Tìm a để hàm số y   liên tục điểm x0 = 3? a.x  4, x  A a=1 B a=2 C a=4 D a=3 Câu 3: Có 10 bút, 15 thước, tẩy, đồ vật phân biệt Chọn đồ vật số đồ vật Hỏi có cách chọn? A 30 B 10!.15!.5! C 30! D 25! Câu 4: Cho hàm số y=f(x) Tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm có hoành độ x0 có hệ số góc là: A k=f’(x0).(x-x0)+f(x0) B k=f’(x0)+f(x0) C k=f(x0) D k=f’(x0) Câu 5: Giá trị lớn hàm số y=3sin 3x-4cos3x+5? A B 10 C D 12 Câu 6: Cho hai hình bình hành ABCD ABEF nằm hai mặt phẳng phân biệt Kết sau đúng? A (AFD) // (BEC) B EC // (ABF) C (ABD) // (EFC) D AD // (BEF) Câu 7: Tính L= lim x    x2  x   x3  A L= - 0,5 B L=-∞ C L=0 D L=0,5 Câu 8: Trong phép biến hình sau, phép phép dời hình A Phép chiếu vuông góc lên đường thẳng B Phép đối xứng trục C Phép đồng D Phép vị tự tỉ số -1   1200 , CSA   600 ,  ASB  900 , SA  SB  SC Gọi I hình chiếu Câu 9: Cho hình chóp S.ABC có BSC vuông góc S lên mp(ABC) Chọn khẳng định khẳng định sau? A I trung điểm AB B I trung điểm BC C I trọng tâm tam giác ABC D I trung điểm AC Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA  (ABCD), SA  a Gọi α góc SC mp(ABCD) Chọn khẳng định khẳng định sau? A cos   B α = 600 C α = 450 D α = 300 Câu 11: Trong mp Oxy cho đường thẳng d có phương trình: 2x+y-3=0 Ảnh đường thẳng d qua phép vị tự tâm O tỉ số k=2 đường thẳng d’ có phương trình: A 4x-2y-3=0 B 4x+2y-5=0 C 2x+y+3=0 D 2x+y-6=0 Câu 12: Ba người săn A,B,C độc lập với nổ súng bắn vào mục tiêu Biết xác suất bắn trúng mục tiêu A,B,C tương ứng 0,7; 0,6; 0,5 Tính xác suất để có xạ thủ bắn trúng? Trang 1/5 -đề thi 169 A 0,75 B 0,45 C 0,94 Câu 13: Cho f(x)=x -2x -3 Tập nghiệm bất phương trình: f’(x)>0 là: A S= (1; 0)  (1; ) B S= (1; ) C S= (1; 0) D 0,80 D S= (1; ) Câu 14: Số nghiệm phương trình: 2sin2x-1=0 thuộc (0; 3 ) là: A B C D Câu 15: Cho hình chóp S.ABC có SA= SB = SC Gọi O hình chiếu S lên mặt đáy ABC Khẳng định sau đúng? A O trực tâm tam giác ABC B O tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC C O trọng tâm tam giác ABC D O tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Câu 16: Nếu ba đường thẳng không nằm mặt phẳng đôi cắt ba đường thẳng A Tạo thành tam giác B Cùng song song với mặt phẳng C Đồng quy D Trùng Câu 17: Cho tứ diện ABCD ba điểm I, J, K lần lợt nằm cạnh AB, BC, CD mà không trùng với đỉnh Thiết diện hình tứ tiện ABCD cắt mặt phẳng (IJK) là: A Một hình thang B Một tứ giác C Một ngũ giác D Một tam giác 100 100 Câu 18: Cho A=(2+3x) =a0+a1x+a2x +…+a100x Tính tổng P=a0+a1+a2+…+a100 A P=2100 B P=5100 C 100 D P=3100 Câu 19: Xếp bạn nữ bạn nam vào hàng ghế có chỗ đánh số từ đến cho bạn nam nữ ngồi xen kẽ Hỏi có cách xếp? A 210 B 5040 C 840 D 144 Câu 20: Chọn khẳng định sai khẳng định sau: A Hàm số y = x2 - 3x3 + 4x+5 – liên tục R B Hàm số y=sin2x+cos3x – liên tục tập xác định C Hàm số y= x   liên tục (0;1000) D Hàm số y = tan2x liên tục tập xác định Câu 21: Cho hàm số f(x) g(x) có đạo hàm R, k  R Chọn khẳng định sai khẳng định sau: A [f(x)+g(x)]’=f’(x)+g’(x) B [f(x).g(x)]’=f’(x).g’(x) C [f(x)-g(x)]’=f’(x)-g’(x) D [k.f(x)]’=k.f’(x) Câu 22: Xác định công bội q cấp số ... - HẾT -Trang 2/2 ĐÁP ÁN ĐỀ THI KSCL LẦN NĂM HỌC 2 01 6- 2 017 Môn thi: TOÁN - Lớp 11 I PHẦN TRẮC NGHIỆM( điểm) C 11 D B 12 B A 13 A D 14 D D 15 C II PHẦN TỰ LUẬN(6 điểm) Câu B 16 B C 17 A A 18 ... '  15 Ta có xn 2(n  1) xn  1    2(n  1)  2(n  1) xn  xn 1 xn xn 1 1    2(n  1)    2n xn 1 xn xn xn 1 1   2( n  1) xn 1 xn  0,25 0.25 xn 1  0.25 ………………… 1  2 x1 x0... C 19 C Nội dung 10 D 20 C Điểm x  6x  ( x  2)( x  4) x 4  lim  lim  x  ( x  2)( x  2) x 2 x  x 4 2 a, lim x2 .b, lim x 1 Giả sử 1, 0 x3 2 x 1 1  lim  lim  x  x  1 x 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi khảo sát chất lượng Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa lần 4 - TOANMATH.com, Đề thi khảo sát chất lượng Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa lần 4 - TOANMATH.com,

Hình ảnh liên quan

Câu 15: Khoảng cách từ đỉnh đến mặt phẳng đáy của hình chóp tam giác đều có tất cả các cạn ha là: - Đề thi khảo sát chất lượng Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa lần 4 - TOANMATH.com

u.

15: Khoảng cách từ đỉnh đến mặt phẳng đáy của hình chóp tam giác đều có tất cả các cạn ha là: Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan