0

Đề thi HK2 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Lê Quảng Chí - Hà Tĩnh - TOANMATH.com

5 170 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 01:58

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NỘI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – LỚP 11 TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút; Năm học 2016 - 2017 50 câu trắc nghiệm khách quan Mã đề thi 116 (Thí sinh không sử dụng tài liệu)  2x  Câu 1: Phương trình sin  − 600  = có nghiệm là:   0 A x = ±90 + k180 , k ∈ ℤ B x = 600 + k1800 , k ∈ ℤ C x = 900 + k 2700 , k ∈ ℤ D x = k1800 , k ∈ ℤ Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD Gọi AC ∩ BD = J , AD ∩ BC = K Đẳng thức sai đẳng thức sau ? A ( SAB ) ∩ ( SCD ) = SJ B ( SAD ) ∩ ( SBC ) = SK C ( SAC ) ∩ ( ABCD ) = AC Câu 3: Phương trình cos 2 x + cos x − A x = ± π π D ( SAC ) ∩ ( SBD ) = SJ = có nghiệm là: + k 2π , k ∈ ℤ B x = ± + kπ , k ∈ ℤ D x = ± 2π + kπ , k ∈ ℤ π + kπ , k ∈ ℤ Câu 4: Gọi M tập hợp số có chữ số đôi khác lập từ chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, Lấy từ tập M số Tính xác suất để lấy số có tổng chữ số số lẻ ? 48 48 48 48 A B C D 101 105 115 150 C x = ± ( ) Câu 5: Tập nghiệm phương trình sin x cos x − = là:  x = kπ π A  B x = ± + k 2π , k ∈ ℤ , k ∈ ℤ π  x = ± + kπ 6  x = kπ   x = k 2π  C D  , k ∈ ℤ , k ∈ ℤ  x = ± π + k 2π  x = ± π + k 2π   Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi I trung điểm SA Thiết diện hình chóp cắt mặt phẳng (IBC) : A Tứ giác IBCD B Hình thang IGBC C Hình thang IJCB (J trung điểm SD) D Tam giác IBC Câu 7: Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A Nếu hai đường thẳng phân biệt song song với mặt phẳng chúng song song với B Nếu đường thẳng cắt hai mặt phẳng song song với cắt mặt phẳng lại C Nếu hai mặt phẳng phân biệt song song với mặt phẳng thứ ba chúng song song D Nếu hai mặt phẳng có điểm chung chúng vô số điểm chung khác Câu 8: Nghiệm phương trình P2 x − P3 x = là: A B C -1 D -1 Câu 9: Cho A ( 2;5 ) Hỏi điểm ảnh A qua phép tịnh tiến theo v (1; ) ? A Q ( 4;7 ) B N (1;6 ) C M ( 3;1) D Q ( 3;7 ) Câu 10: Cho S = 32 x − 80 x + 80 x − 40 x + 10 x − Khi đó, S khai triển nhị thức ? 5 5 A ( x − 1) B (1 − 2x ) C ( x + 1) D ( x − 1) Trang 1/5 -đề thi 116 Câu 11: Cho A ( 3;0 ) Phép quay tâm O góc quay 1800 biến A thành: A M (0; −3) B M (3;0) D M ( −3; 0) C M (0;3) Câu 12: Cho phương trình cos x − m + = Tất giá trị m đề phương trình có nghiệm là: A −1 ≤ m ≤ B −1 ≤ m ≤ C m ≥ D −1 ≤ m ≤ Câu 13: Trong môn học , cô giáo có 30 câu hỏi khác có 15 câu hỏi khó, 10 câu hỏi trung bình câu hỏi dễ Hỏi cô giáo có cách để lập đề thi từ 30 câu hỏi đó, cho đề có câu hỏi khác đề phải có đủ ba loại câu hỏi ? A 56875 B 56578 C 74125 D 74152 Câu 14: Phương trình sin x + cos x = sin x có nghiệm là: π π π π   x = + k x = + k   18 12 A  , k ∈ ℤ B  , k ∈ ℤ x= π +kπ x = π + k π   24 π π π π    x = 16 + k x = + k C  , k ∈ ℤ D  , k ∈ ℤ x = π +k π x = π + k π   Câu 15: Một hộp có bi xanh, bi đỏ, bi vàng Chọn ngẫu nhiên viên bi cho có đủ ba màu Số cách chọn là: A 3843 B 840 C 3003 D 2170 Câu 16: Trong mặt phẳng Oxy, cho B ( −3;6 ) v ( 5; −4 ) Tìm tọa độ điểm C cho Tv ( C ) = B ? A C ( −2; −2 ) B C ( −8;10 ) C C ( 8; −10 ) Câu 17: Phương trình sin x + sin x − = có nghiệm là: A x = kπ , k ∈ ℤ C x = π B x = + k 2π , k ∈ ℤ π D x = − D C ( 2; ) + kπ , k ∈ ℤ π + k 2π , k ∈ ℤ π π   Câu 18: Để phương trình 4sin  x +  cos  x −  = a + sin x − cos x có nghiệm, tham số a phải thỏa 3 6   mãn điều kiện : −1 A −2 ≤ a ≤ B C −1 ≤ a ≤ D −3 ≤ a ≤ ≤a≤ 2 Câu 19: Tập nghiệm phương trình tan x + = là: π   −π  A T =  + kπ , k ∈ ℤ  B T =  + kπ , k ∈ ℤ  3    π − π     C T =  + kπ , k ∈ ℤ  D T =  + kπ , k ∈ ℤ  6    Câu 20: Có cách xếp bạn An, Bình, Chi, Dung vào bàn dài gồm chỗ ? A B 12 C 24 D Câu 21: Trong mặt phẳng Oxy,cho đường thẳng d : x − y + = hai điểm A ( 3; ) , B ( 7;5 ) Tìm điểm M thuộc d cho MA + MB  −9 −7  A  ;  B  2  nhỏ ? 7 9  ;  2 2 9 7  −7 −9  C TRƯỜNG THPT QUẢNG CHÍ Tổ : Toán - Tin KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Môn : Toán 11 Thời gian làm : 90 phút Mã đề thi 01 (Không kể thời gian phát đề) (Gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm 03 câu hỏi tự luận) Phần I: Trắc nghiệm khách quan (Mỗi câu hỏi sau có phương án bốn phương án A, B, C, D Hãy chọn phương án ghi phương án vào tờ giấy thi.) Câu 1: Đạo hàm hàm số y  A y '  2    điểm x  2 x B y '  2   C y '  2    D y '  2   C D Câu 2: Tính lim  x  3x  x 1 A -1 B -5 Câu 3: Hàm số có đạo hàm 2x  A y  x3  x B y  x2 x3  x  x C y   x3 D y   x2 Câu 4: Cho c số, k số nguyên dương Chọn khẳng định sai, khẳng định sau A lim x  c  xk B lim c   x  C lim c  c D lim x  x0 C y '  x D y '  x x  x0 x  x0 Câu 5: Hàm số y  x có đạo hàm  ;   A y '  x B y '  x3 Câu 6: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, SA vuông góc với mặt đáy Tìm khẳng định sai A SA  AB B CD  SD C AD  SC D SA  AD Câu 7: Chọn khẳng định khẳng định sau A lim x3   B lim x   x  Câu 8: Cho hàm số x  C lim   x    D lim x   C 1 D 4 x  x   3 x neáu x   f  x   x 1  m neáu x   Hàm số cho liên tục x  m bằng: A B Câu 9: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông B , SA vuông góc với mặt phẳng đáy Tìm khẳng định A AB   SBC  B AC   SBC  C SC   SAB  D BC   SAB  Câu 10: Cho hàm số y  cos x Khi đó, với x   A y '   sin x B y '  cos x C y '  2sin x.cos x D y '  2sin x.cos x Câu 11: Cho mệnh đề sau: (I) Nếu lim f  x   L  lim g  x    lim f  x  g  x    x  x0 x  x0 x  x0 (II) Nếu lim f  x   L  lim g  x    lim f  x  g  x    x  x0 x  x0 x  x0 (III) Nếu lim f  x   L lim g  x    lim x  x0 x  x0 x  x0 f  x g  x (IV) Nếu lim f  x   L  lim g  x   lim x  x0 x  x0 x  x0 0 f  x g  x   Số mệnh đề là: A B C D Câu 12: Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A Hàm số y  x n ( n  , n  2) có đạo hàm  y '  nx n 1 B Hàm số y  c có đạo hàm  y '  C Hàm số y  x có đạo hàm khoảng (0; ) y '  x D Hàm số y  x có đạo hàm  y '  Phần II: Tự luận Câu 13: Tính giới hạn sau: a) lim x  2016 x  x3 b) lim x 3 3 x x2  Câu 14: Cho hàm số y  x  3x  có đồ thị  C  a) Giải phương trình y '  x   b) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị  C  điểm có hoành độ c) Chứng minh đường thẳng  d  : y  x  cắt đồ thị  C  bốn điểm phân biệt Câu 15: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a , SB vuông góc với mặt phẳng  ABCD  SB  a Gọi O giao điểm AC , BD a) Chứng minh AC vuông góc với mặt phẳng  SBD  b) Xác định tính góc đường thẳng SO  ABCD  c) Tính khoảng cách hai đường thẳng SO CD HẾT TRƯỜNG THPT QUẢNG CHÍ Tổ : Toán - Tin KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Môn : Toán 11 Thời gian làm : 90 phút Mã đề thi 02 (Không kể thời gian phát đề) (Gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm 03 câu hỏi tự luận) Phần I: Trắc nghiệm khách quan ( Mỗi câu hỏi sau có phương án bốn phương án A, B, C, D Hãy chọn phương án ghi phương án vào tờ giấy thi ) Câu 1: Tính lim  x3  x  bằng: x 1 A B -6 C -2 D Câu 2: Cho mệnh đề sau: (I) Nếu lim f  x   L  lim g  x    lim f  x  g  x    x  x0 x  x0 x  x0 (II) Nếu lim f  x   L  lim g  x    lim f  x  g  x    x  x0 x  x0 x  x0 (III) Nếu lim f  x   L lim g  x    lim x  x0 x  x0 x  x0 f  x g  x (IV) Nếu lim f  x   L  lim g  x   lim x  x0 x  x0 x  x0 0 f  x g  x   Số mệnh đề A B C D Câu 3: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, SA vuông góc với mặt đáy Tìm khẳng định sai A SA  BC B CD  SD C DC  SB D SA  AD C y '  x D y '  x Câu 4: Hàm số y  x có đạo hàm  ;   là: A y '  x B y '  x3 Câu 5: Cho hàm số y  sin x Khi đó, với x   A y '  2sin x.cos x B y '  2sin x.cos x Câu 6: Đạo hàm hàm số y  A y '  3  C y '  sin x D y '  cos x điểm x  3 x B y '  3   C y '  3   D y '  3  Câu 7: Cho c số, k số nguyên dương Chọn khẳng định sai, khẳng định sau: A lim c  c x  x0 B lim c   x  C lim x  x0 x  x0 c  x  x k D lim Câu 8: Chọn khẳng định khẳng định sau: A lim   x    x  B lim x   x  C lim x3   x  D lim x   x  Câu 9: Cho hàm số  4 x neáu x   f  x   x   m neáu x   Hàm số cho liên tục x  m bằng: B A Câu 10: Hàm số có đạo hàm 2x  x3  x  A y  x C 1 D 6 C y   x x3  x  D y  x x2 x3  B y  x Câu 11: Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A Hàm số y  x n ( n  , n  2) có đạo hàm  y '  x n 1 B Hàm số y  c có đạo hàm  y '  C Hàm số y  x có đạo hàm  y '  D Hàm số y  x có đạo hàm khoảng (0; ) y '  x Câu 12: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông C , SA vuông góc với mặt phẳng đáy Tìm khẳng định A AB   SBC  B AC   SBC  C BC   SAB  D BC   SAC  Phần II: Tự luận Câu 13: Tính giới hạn sau: 2017 x  x  x  2016 a) lim b) lim x 4 x x  16 Câu 14: Cho hàm số y  2 x  3x  có đồ thị  ...ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TRƯỜNG THPT HỒNG ĐỨC TỔ TOÁN TIN Năm học 2016-2017 MÔN TOÁN 11 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ tên: Số Báo danh: Câu 1: Giá trị lớn hàm số y = 3sinx +4cosx là: A -5 B C Câu 2: Nghiệm phương trình tanx+cotx = là: Mã đề thi 169 D -7 π π π π 4 4 A x = + k 2π (k ∈ Z ) B x = ± + kπ (k ∈ Z ) D x =+ kπ (k ∈ ¢ ) − + kπ (k ∈ Z ) C x = 2 Câu 3: Cho hàm số sau: y=cosx-1; y=-2sin2x; y= sin 3x ; y=cot4x+1 y= tan(− x) Số hàm số lẻ là: A B C Câu 4: Tập xác định hàm số y = π A D = R \  + kπ , k ∈ Z  tan x là: − sin x 2  π C D= R \ − + k 2π , k ∈ Z    D π B D = R \  + k 2π , k ∈ Z  2  D D = R \ {1} Câu 5: Giá trị nhỏ hàm số y = 2sin23x − là: A -1 B -3 C Câu 6: Tìm m để phương trình sin2x + cos x = m D có nghiệm: A ≤ m ≤ B − ≤ m ≤ + C − ≤ m ≤ + D − ≤ m ≤ + Câu 7: Nghiệm phương trình cos2x + sinx + = là: π π A x = B x = − + kπ ( k ∈ ¢ ) ± + k 2π (k ∈ ¢ ) π D x = + k 2π (k ∈ ¢ ) π C x = − + k 2π (k ∈ ¢ ) 2 : Câu 8: Nghiệm phương trình s inx + cos x = 5π 5π A x = + k 2π (k ∈ ¢ ) B x = + kπ (k ∈ ¢ ) 6 π π D x = + k 2π (k ∈ ¢ ) C x =+ kπ (k ∈ ¢ ) 6 Câu 9: Phương trình cos2x = A có số nghiệm thuộc khoảng ( 0; π ) là: B C 1 D Câu 10: Nghiệm phương trình sin x − = là: π A x = − + kπ ( k ∈ ¢ ) π C x = ± + k 2π (k ∈ ¢ ) Câu 11: Hàm số sau hàm số chẵn: B y = cosx+sinx A y = tan 3x π B x =+ kπ (k ∈ ¢ ) π π D x =+ k C y = 2sin x (k ∈ ¢ ) D y = −3cos2x Trang 1/4 -đề thi 169 Câu 12: Tập xác định hàm số y = tan 3x là: kπ = B D R \ {kπ , k ∈ Z } A D R \  , k ∈ Z  =   π kπ C D = R \  + , k ∈ Z  6  π D D = R \  + kπ , k ∈ Z  2  Câu 13: Trên giá sách có 10 Toán, Văn Hóa Hỏi có cách chọn sách môn khác ? A 105 B 85 C 350 D 22 Câu 14: Có hộp bút chì màu Hộp thứ có có bút chì màu đỏ bút chì màu xanh Hộp thứ hai có có bút chì màu đỏ bút chì màu xanh Chọn ngẫu nhiên hộp bút chì Xác suất để có bút chì màu đỏ bút chì màu xanh là: A 19 36 B 17 36 C 12 D 12 Câu 15: Từ chữ số 0,1,2,3,5 lập số gồm chữ số khác không chia hết cho 5? A 120 B 54 C 72 D 69 Câu 16: Trong lớp học có 35 học sinh Muốn chọn lớp trưởng, lớp phó số cách chọn là: A C352 B A352 C 2!35 D 2C351 Câu 17: Một lô hàng gồm 1000 sản phẩm, có 50 phế phẩm Lấy ngẫu nhiên từ lô hàng sản phẩm Xác suất để lấy sản phẩm tốt là: A 0,94 B 0,96 C 0,95 D 0,97 Câu 18: Cho đa giác có n đỉnh, n ∈ ¥ n ≥ Tìm n, biết đa giác có 90 đường chéo A 15 B 21 C 18 D 12 n Câu 19: Số hạng tổng quát khai triển (a+b) là: A C nk a n − k b k B Cnk a n − k b n − k C C nk +1 a k +1b n − k +1 D C nk +1 a n − k +1b k +1 Câu 20: Từ chữ số 0,1,2,3,4,5 lập số tự nhiên chẵn có chữ số khác nhau? A 240 B 160 C 156 D 752 Câu 21: Hệ số x khai triển (4 – x) là: B 16C97 C −16C97 D 9C97 A −9C97 Câu 22: Một hộp có viên bi đỏ, viên bi trắng viên bi vàng Chọn viên bi từ hộp Hỏi có cách chọn để số bi lấy đủ ba màu? A 720 B 645 C 702 D 654 Câu 23: Một hộp có viên bi đỏ viên bi xanh Chọn ngẫu nhiên viên bi Xác suất để chọn viên bi khác màu là: A 14 45 B 45 91 C 46 91 D 15 22 Câu 24: Tổng C 2016 + C 2016 + C 2016 + + C 2016 bằng: B 42016 C 22016 D 22016 − A 22016 + Câu 25: Cho cấp số cộng (un), biết u1 + 2u5 = , tổng số hạng đầu S = 14 Số hạng đầu u1 công sai d là: A u1 = 8, d = −3 B = C u1 = 7, d = −3 D = u1 8,= d u1 7,= d 3 2016 Câu 26: Cho cấp số cộng (un) có= u3 6,= u8 16 Công sai d tổng 10 số hạng cấp số cộng (un) là: B C.= D A = d 2,= S10 120 = d 2,= S10 100 d 1,= S10 80 = d 2,= S10 110 Trang 2/4 -đề thi 169 Câu 27: Với giá trị x để ba số 9-x; x2; 9+x lập thành cấp số cộng? B ±3 C ±2 D A −3 Câu 28: Cho cấp số cộng (un) có u5 + u19 = 90 Tổng 23 số hạng cấp số cộng (un) là: A 1025 B 1030 C 1035 D 1040 Câu 29: Cho cấp số cộng (un) có u1 = 123 u3 − u15 = 84 Số hạng u17 là: A B 235 C 242 D 11 Câu 30: Công thức sau với cấp số cộng có số hạng đầu u1, công sai d? A un= un +d B un= u1 +(n-1)d C un= u1 -(n+1)d D un= u1 +(n+1)d Câu 31: Tổng + + + + n (n số nguyên dương tùy ý) bằng: A n n2 + B 2 C n(n − 1) D n(n + 1) an + dãy số giảm: TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - BA ĐÌNH ***** ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề gồm trang) ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm : 45phút MÃ ĐỀ THI 001 Họ tên thí sinh: Số báo danh: Lớp PHẦN THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm) Chọn đáp án câu điền vào ô tương ứng bảng: Câu1: Câu2: Câu3: Câu4: Câu5: Câu6: Câu7: Câu8: Câu9: Câu10: Câu11: Câu12: Câu13: Câu14: Câu15: Câu16: Câu17: Câu18: Câu19: Câu20: Câu21: Câu22: Câu23: Câu24: Câu25: Điểm: Câu 1: Dãy số dãy số cấp số nhân? A 2, 4,8,16,33 B 1,3,9, 27,54 C 1, 2, 4, 8,16 Câu 2: Cho cấp số nhân 2, x,  18, y , biết x  Hãy chọn kết đúng: B x  10, y  26 A x  6, y  54 C x  6, y  54 1 D 4, 2, 1, ,  D x  6, y  54 Câu 3: Một cấp số nhân (u n ) có u1  2, u  2 Tổng số hạng đầu cấp số nhân Câu 4: Trong bốn giới hạn đây, giới hạn 0? A A lim B 2n  3n  B lim C 2n  n3 Câu 5: Giá trị lim( n  2n   n) A B 5 16.5n  3n  B  16 n Câu 6: Giá trị lim A 16 C lim D 4n(n  1)  n 2n C D lim 2n  3n D n C  16 D  17 Câu 7: Giá trị lim(x3  x  1) x 2 A 11 B 12 C D D 1 1 x x 0 x Câu 8: Giá trị lim A.0 B C (2x  1)(2x  x) x  (2x  x)(x  1) B Câu 9: Giá trị lim A  C.2 D  x  16 x   Câu 10: Cho hàm số f (x)   x  Tập hợp giá trị a để hàm số liên tục ax  x   x  9  A   4  9  4 B    D 0 C 8 Câu 11: Với x  R , đạo hàm hàm số y  2sinx  cosx A y'  2cosx  sinx B y'  2cosx  sinx C y'  2cosx  sinx D y'  2cosx  sinx Câu 12: Hàm số y  3x  x  với x  có đạo hàm x C y '  3x  x x D y '  6x  x f '(1) Câu 13: Cho hai hàm số f (x)  x  ; g(x)  Giá trị 1 x g '(0) B y '  3x  A y '  6x  A.1 B.-2 C.0 D Câu 14: Cho hàm số f (x)  sin x , với x  R ta có f ''(x) A f "(x)  2cosx B f "(x)  2sin 2x C f "(x)  cos2x D f "(x)  2cos2x Câu 15: Cho [(2x  1)2 (2  3x)]' =ax  bx  c Tính S  a  b  c ? A S  7 B S  87 C S  47 D S  17 Câu 16: Cho hàm số y   x  3x  2x  có đồ thị (C) Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị (C) điểm có hoành độ x  2 A.1 B D 22 C.22 Câu 17: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  2x  x  điểm M(1; 2) A y  6x  B y  6x  C y  6x  D y  6x  Câu 18: Đồ thị hàm số y  ax  b cắt trục tung điểm A(0; 1) , tiếp tuyến đồ thị điểm A có x 1 hệ số góc k  3 Giá trị a b là: A a  1;b  B a  2;b  C a  2;b  Câu 19: Cho hàm số f (x) chưa xác định x  , f (x)  D a  1;b  x  2x Để hàm số f (x) liên tục x  x2 phải gán cho f (0) giá trị bao nhiêu? A.3 B C.1 D.0 Câu 20: Cho tứ diện ABCD có AB  AC, DB  DC Khẳng định sau đúng? A AB  (ABC) B AC  BD C CD  (ABD) D BC  AD Câu 21: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông A, cạnh bên SB vuông góc với mặt phẳng (ABC) Khẳng định sau đúng? A AB  SC B (SBC)  (SAC) C (SAC)  (SAB) D BC  SA Câu 22:Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), SA  a Góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) A 450 B 300 D 900 C 600 Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD có độ dài cạnh đáy a, SA  a Góc mặt bên mặt đáy A 300 D 900 C 600 B 450 Câu 24: Cho hình chóp A.BCD có AC  (BCD) BCD tam giác cạnh a, biết AC  a Khoảng cách từ A đến đường thẳng BD A a 11 B 2a 3 C 4a D 3a 2 Câu 25: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có cạnh đáy a Khoảng cách AB' CC' A a a .Hết B C a D a 2 Thí sinh không sử dụng tài liệu, cán coi thi không giải thích thêm TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - BA ĐÌNH ***** ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề gồm trang) ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm : 45phút MÃ Ths Cao Đình Tới 0986358689 KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 12 NĂM HỌC 2016-2017 MÔN : TOÁN; Thời gian: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NỘI TRƯỜNG THPT KIM LIÊN Mã đề thi: 822 x−3 khẳng định sau đúng? x+3 Hàm số đơn điệu R Hàm số đồng biến khoảng (−∞, −3) (3; +∞) Hàm số nghịch biến R \ {3} Hàm số đồng biến R \ {3} Câu Cho hàm số y = A B C D Câu Tìm m bé để hàm số y = x3 + mx2 + 4x + 2016 đồng biến tập xác định? A m = −4 B m = C m = D m = −2 Câu Một chất điểm chuyển động theo qui luật s(t) = −t + 6t Tính thời điểm t (giây) vận tốc v(m/s) chuyển động đạt giá trị lớn nhất? A t = B t = C t = D t = Câu Hỏi hàm số y = x3 + 3x2 − nghịch biến khoảng nào? A (−2; 0) B (−∞; −2) C (0; +∞) 2x + Câu Đồ thị hàm số y = √ có đường tiệm cận ngang? x2 − 2016 A B C D R D Câu Cho hàm số y = x4 − 2x2 + Khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số có tập xác định R B lim y = +∞ lim y = +∞ x→−∞ x→+∞ C Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị D Đồ thị hàm số nhận trục Ox làm trục đối xứng Câu Đồ thị hàm số sau có tiệm cận đứng đường thẳng x = 2? x−3 x−2 x−2 x+3 A y = B y = C y = D y = x −4 x −4 x +4 x +4 Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y = −x2 + x − C y = −x3 + 3x − B y = x4 + x2 − D y = x3 + x2 − 1 Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu Tìm giá trị cực tiểu yCT hàm số y = x3 − 6x2 + 9x + A yCT = B yCT = C yCT = D yCT = Câu 10 Số điểm cực trị hàm số y = −x4 − x2 + là: A B C D Câu 11 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y = x3 − mx2 + (m2 − m + 1)x + đạt cực đại điểm x = A m = B m = C m = D m = Câu 12 Hàm số sau có giá trị nhỏ R? A y = −x3 − x2 + B y = 2x3 − x2 − C y = 2x4 − x2 − √ Câu 13 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = − 3x đoạn [−1; 1] √ A y = B y = C y = [−1;1] [−1;1] D y = −x3 − x2 + D y = −1 [−1;1] [−1;1] Câu 14 Tìm giá trị m để hàm số y = −x3 − 3x2 + m có giá trị nhỏ đoạn [−1; 1] 0? A m = B m = C m = D m = Câu 15 Cho hàm số f (x) xác định, liên tục khoảng (−∞; 1), (1; +∞) có bảng biến thiên hình −∞ x + y − − +∞ + +∞ +∞ y −∞ −∞ Khẳng định sau đúng? A B C D Hàm số có giá trị cực tiểu Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ Hàm số có giá trị cực tiểđạt cực đại x = đạt cực tiểu x = Hàm số có nhiều hai cực trị 2x − Khẳng định sai khẳng định sai? x−1 A Hàm số cực trị B lim y = lim y = Câu 16 Cho hàm số y = x→−∞ x→+∞ C Đồ thị hàm số không cắt trục tung D Đồ thị hàm số có tâm đối xứng điểm I(1; 2) Câu 17 Cho hàm số y − x4 + 2x2 Có tiếp tuyến đồ thị saong song với trục hoành? A B C 2x + Khẳng định sau khẳng định đúng? x+1 y = −∞ B lim y = −∞ C lim y = +∞ D Câu 18 Cho hàm số y = A lim x→(−1)− x→(−1)+ x→(−1)+ D lim x→(−1)− y = −∞ Câu 19 Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y = (x − 1)(x2 + x + 3) với trục hoành? A B C D Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 20 Tìm điều kiện m để dường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y = x4 − x2 bốn điểm phân biệt? 1 1 A − < m < B < m < C m < − D m > 4 4 Câu 21 Cho hàm số y = x − 4x + 4x Tìm phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số gốc tọa độ? A y = x C y = −4x B y = 4x a Câu 22 Cho a số thực dương Rút gọn biểu thức P = A P = a2 B P = a−1 √ 3−1 D y = −x √ 3+1 √ √ a 5−3 a4− C P = D P = a Câu 23 Cho a, b hai số thực dương, m số nguyên n số nguyên dương Khẳng định sau khẳng định sai? m √ am n m−n m m+n m n m+n C (a ) = a D a n = n m A a a = a B n = a a √ n √ m Câu 24 Cho − > − , với m, n ∈ Z Khẳng định sau khẳng định đúng? A m > n B m < n C m = n D m ≥ n theo a b C Q = 6a − b D Q = 11a − 5b Câu 25 Đặt a = ln 2, b = ln Hãy biểu diễn Q = ln 21 + ln 14 − ln A Q = 5a + b B Q = 5b + a Câu 26 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A B C D Hàm số y = log x hàm số lôgarit Hàm số y = (3−1 )x hàm số mũ Hàm số y = (π)x nghịch biến R Hàm số y = ln x đồng biến khoảng (0; +∞) Câu 27 Một người đầu tư 200 triệu đồng vào công ty theo thể thức ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN 10 Thời gian làm bài:90 phút TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ Năm học 2016-2017 Mã đề 105 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A ( 5; ) B ( 3; −2 ) Một điểm M di động trục hoành Ox Vậy giá trị nhỏ MA + MB : A B C Câu 2: Cho tam giác ABC Hãy đẳng thức đúng: A AB = BA B AB = − BA C AB = AC D D AB = AC Câu 3: Tọa độ giao điểm (P): y = x + x − đường thẳng y = x − là: A (0;-1) (-1;2) B (0;1) (-1;2) C (0;-1) (-1;-2) D (-1;0) (-1;-2) Câu 4: Tập nghiệm phương trình x − + x + = 10 x + là: A S= {2; 4} B S= [ −2; 2] 3 5   C S =  −∞; −  ∪  ; +∞  2 4   D S= {−2; 4} Câu 5: Cho tam giác ABC có A = 900 , B = 600 AB=a Tích AC.CB : A − a B 3a C − a D −3a 2 Câu 6: Cho tam giác ABC vuông C có AC=9, CB=5 Tích AB AC : A 81 B 91 C 56 D 76 Câu 7: Tập xác định hàm số y = A [2; +∞) B [-7;2] − x + + x C (-7;2) Câu 8: Các giá trị tham số m để phương trình A m ≠ ±1, m ≠ B m ≠ −1 D R\{-7;2} m 2x − m = có nghiệm x −1 C m ≠ −1, m ≠ D m ≠ ±1 Câu 9: Cho A={0;1;2;3;4}; B={2;3;4;5;6} Tập hợp A \ B A {1;5} B {0} C {1;2} D {0,1} Câu 10: Cho số a = 37975421 ± 150 Số quy tròn số 37975421 : A 37975000 B 3797600 C 3797000 D 37975400 Câu 11: Cho tam giác ABC , cạnh a, điểm M thuộc đường tròn tâm O thỏa mãn : a2 Bán kính đường tròn : a a B R= C R= MA.MB + MB.MC + MC.MA = A R= a D R= 3a Câu 12: Cho hàm số y = f ( x) = −5 x , kết sau sai 1 D f   = −1 5 Câu 13: Cho tam giác ABC cạnh a có I, J, K trung điểm BC, CA AB Tính giá trị A f ( −1) = B f ( −2 ) = 10 C f ( ) = 10 | AI + BJ + CK | A 3a B 3a C D a Trang 1/4 -đề thi 105 Câu 14: Cho tứ giác ABCD , O giao điểm hai đường chéo AC BD Gọi G G’ theo thứ tự trọng tâm tam giác OAB OCD Khi GG ' : 1 A ( AC + BD) B ( AC + BD) C ( AC + BD) D 3( AC + BD) 3 Câu 15: Trong mệnh đề sau mệnh đề sai: A ∀n ∈ N , n ⋮ ⇒ n ⋮ B ∀n ∈ N , n ⋮ ⇒ n ⋮ C ∀n ∈ N , n ⋮ ⇒ n ⋮ D ∀n ∈ N , n ⋮ ⇒ n ⋮ 2x -5= x +1 x +1 A x ≠ B ∀x ∈ R C x ≠ x ≠ −1 D x ≠ −1 Câu 17: Cho hai tập hợp A = {x ∈ R| x + < + 2x}; B = {x ∈ R| 5x - < 4x - 1} Tất số tự nhiên thuộc hai tập A B : A Không có số B C D Câu 18: Giá trị k hàm số y = (k − 1) x + k − nghịch biến tập xác định hàm số: A k < B k > C k < D k < Câu 16: Điều kiện xác định phương trình Câu 19: Tìm điều kiện m để phương trình x + 4mx + m = có hai nghiệm dương phân biệt : A m ≥ B m < C m > D m ≠ Câu 20: Tìm số có hai chữ số , biết hiệu hai chữ số Nếu viết chữ số theo thứ tự số ban đầu trừ 10 ngược lại số A 85 B 75 C 57 D 58 2x − x − 2m = x + có nghiệm thực phân biệt 41 41 41 B − SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT THANH HIỀN ĐỀ CHÍNH THỨC MÃ ĐỀ 485 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2016-2017 Môn: TOÁN 10 Ngày kiểm tra: 12/05/2017 Thời gian làm bài: 90 phút Họ tên thí sinh ……………………………………………… Số báo danh:……………………… I PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm) Câu 1: Trong công thức sau, công thức đúng? A sin2a = 2sinacosa B sin2a = 2sina C sin2a = sina+cosa D sin2a = cos2a – sin2a Câu 2: Đẳng thức sau sai ? Trong tam giác ABC có: 2S A hb  B S  ab sin C b abc D S  ( p  a)( p  b)( p  c) C R  4S   Câu 3: Biết sin a  ; cos b  (  a   ;  b  ) Hãy tính sin(a  b ) 13 2 63 56 33 A B C D 65 65 65 Câu 4: với a,b  Bất đẳng thức sau B a  ab  b  C a  b  D a  b  A a  ab  b  Câu 5: Biểu thức (cot + tan)2 bằng: 1  A B cot2 + tan2–2 C D cot2 – tan2+2 2 sin  cos  sin  cos  Câu 6: Trong công thức sau, công thức đúng? A sin(a + b) = sina.cosb - cos.sinb B cos(a + b) = cosa.cosb + sina.sinb C cos(a – b) = cosa.cosb + sina.sinb D sin(a – b) = sina.cosb + cosa.sinb Câu 7: Đẳng thức sau sai? A  tan x  B tan x.cot x  1 co s x C   cot x sin x D sin x   cos x Câu 8: Đẳng thức sau đúng: A tan(  a )   tan a C sin(  a )  sin a B cos(  a)  ... thẳng SO CD HẾT TRƯỜNG THPT LÊ QUẢNG CHÍ Tổ : Toán - Tin KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Môn : Toán 11 Thời gian làm : 90 phút Mã đề thi 02 (Không kể thời gian phát đề) (Gồm 12 câu hỏi... Câu 11: Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A Hàm số y  x n ( n  , n  2) có đạo hàm  y '  x n 1 B Hàm số y  c có đạo hàm  y '  C Hàm số y  x có đạo hàm  y '  D Hàm số y  x có đạo hàm...  Số mệnh đề là: A B C D Câu 12: Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A Hàm số y  x n ( n  , n  2) có đạo hàm  y '  nx n 1 B Hàm số y  c có đạo hàm  y '  C Hàm số y  x có đạo hàm khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HK2 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Lê Quảng Chí - Hà Tĩnh - TOANMATH.com, Đề thi HK2 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Lê Quảng Chí - Hà Tĩnh - TOANMATH.com,

Hình ảnh liên quan

Câu 6: Cho hình chóp S ABC D. có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA vuông góc với mặt đáy. Tìm khẳng định  sai - Đề thi HK2 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Lê Quảng Chí - Hà Tĩnh - TOANMATH.com

u.

6: Cho hình chóp S ABC D. có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA vuông góc với mặt đáy. Tìm khẳng định sai Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 15: Cho hình chóp S ABC D. có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SB vuông góc với mặt phẳng ABCD và SBa5 - Đề thi HK2 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Lê Quảng Chí - Hà Tĩnh - TOANMATH.com

u.

15: Cho hình chóp S ABC D. có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SB vuông góc với mặt phẳng ABCD và SBa5 Xem tại trang 2 của tài liệu.
TRƯỜNG THPT LÊ QUẢNG CHÍ Tổ : Toán - Tin  - Đề thi HK2 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Lê Quảng Chí - Hà Tĩnh - TOANMATH.com

o.

án - Tin Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 3: Cho hình chóp S ABC D. có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA vuông góc với mặt đáy. Tìm khẳng định sai - Đề thi HK2 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Lê Quảng Chí - Hà Tĩnh - TOANMATH.com

u.

3: Cho hình chóp S ABC D. có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA vuông góc với mặt đáy. Tìm khẳng định sai Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 12: Cho hình chóp S AB C. có đáy ABC là tam giác vuông tại C, SA vuông góc với mặt phẳng đáy - Đề thi HK2 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Lê Quảng Chí - Hà Tĩnh - TOANMATH.com

u.

12: Cho hình chóp S AB C. có đáy ABC là tam giác vuông tại C, SA vuông góc với mặt phẳng đáy Xem tại trang 4 của tài liệu.