Đề thi khảo sát chất lượng Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa lần 4 - TOANMATH.com

4 327 3
Đề thi khảo sát chất lượng Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa lần 4 - TOANMATH.com

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Đề thi khảo sát chất lượng Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa lần 4 - TOANMATH.com tài li... Trang 1/7 -đề thi 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao phát đề Mã đề thi 023 Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10 -34 Js; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10 -19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c=3.10 8 m/s. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Mức năng lượng trong nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức E = 2 13,6 n  (eV) với n  N*, trạng thái cơ bản ứng với n = 1. Khi nguyên tử chuyển từ mức năng lượng O về N thì phát ra một phôtôn có bước sóng λ o . Khi nguyên tử hấp thụ một phôtôn có bước sóng λ nó chuyển từ mức năng lượng K lên mức năng lượng M. So với λ o thì λ A. nhỏ hơn 3200 81 lần. B. lớn hơn 81 1600 lần. C. nhỏ hơn 50 lần. D. lớn hơn 25 lần. HD: Câu cơ bản. 1 16.25.8 81 9 8 ) 1 ( 3 16.25 9 ) 4 ( 5 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0                 hc hc EEE EE hc EEE EE hc KM NO Câu 2: Mạch điện AB gồm R, L, C nối tiếp, u AB = U 2 cosωt. Chỉ có R thay đổi được và 2 1 LC   . Hệ số công suất của mạch điện đang bằng 2 2 , nếu tăng R thì A. tổng trở của mạch giảm. B. công suất toàn mạch tăng. C. hệ số công suất của mạch giảm. D. hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở R tăng. HD: Câu khá hay. Giả thiết ta có: 1 RZZ CL  Khi tăng R thì            cos. 1 1 cos R 2 22 2 UU R ZZZZR R CLCL . Câu 3: Dòng điện i = 4cos 2 ωt (A) có giá trị hiệu dụng là A. 6 A. B. 2 2 A. C. (2+ 2 )A. D. 2 A. HD: AI I ITRIT RI T RI T RI dtRIdtRIdtRtiQ hd hdhd TTT 66 8 .3 8 .3 . 8 . 4 4 2 )4cos(1 )2cos(.21 2 )2cos(1 .).( 0 2 22 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2                  Câu 4: Điện năng ở một trạm phát điện xoay chiều một pha được truyền đi xa với điện áp là10 kV thì hiệu suất truyền tải là 84%. Đề hiệu suất truyền tải bằng 96% thì điện áp truyền tải là A. 80 kV. B. 5 kV. C. 20 kV. D. 40 kV. Câu 5: Phương trình mô tả một sóng dừng có dạng y = 10cos(0,2πx)sin(20 πt+ 4  ), x và y đo bằng cm, t đo bằng giây. Khoảng cách từ một nút sóng, qua 4 bụng sóng đến một nút sóng khác là A. 40 cm. B. 25 cm. C. 10 cm. D. 20 cm. Trang 2/7 -đề thi 023 Câu 6: Hai nguồn sóng A, B cách nhau 10 cm trên mặt nước tạo ra giao thoa sóng, dao động tại nguồn có phương trình u A =acos(100πt) và u B =bcos(100πt), tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1 m/s. Số điểm trên đoạn AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB là A. 9. B. 5. C. 11. D. 4. Câu 7: Một vật dao động điều hòa khi đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì A. vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc. B. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng tăng. C. vận tốc và gia tốc cùng có giá trị âm. D. độ lớn vận tốc và độ lớn gia tốc cùng giảm. Câu 8: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x=2sin(20πt+ 2  ) (cm). Vật qua vị trí x = +1 cm ở những thời điểm A. 1 () 60 10 k ts   ; với k  N*. B. 1 () 60 10 k ts ; với k  N. C. 1 () 60 10 k ts và 5 () 60 10 k ts với k  N. D. 1 () 60 10 k ts   ; với k  N. Câu 9: Trong mạch dao động lí tưởng LC. Lúc t o = 0 bản tụ A tích điện dương, bản tụ B tích điện âm và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm từ B sang A. Sau ¾ chu kì dao động của mạch thì A. dòng điện qua L theo chiều từ A đến B, bản A tích điện âm. B. dòng điện đi theo chiều từ A đến B, bản A tích điện dương. C. dòng TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I TỔ TOÁN- TIN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN MÔN TOÁN_KHỐI 10 Năm học: 2016- 2017 Thời gian: 120 phút Câu (2 điểm): Cho hàm số: y  x  x  c a) Tìm c biết đồ thị hàm số parabol qua điểm A  2; 1 b) Vẽ đồ thị hàm số ứng với giá trị c tìm Câu (2 điểm): a) Giải bất phương trình: x   ; b) Giải phương trình:   x   x   x  x  Câu (2 điểm): a) Cho sin x  cos x  Tính giá trị sin 2x b) Chứng minh tam giác ABC ta có: cot A B C A B C  cot  cot  cot cot cot 2 2 2 Câu (1 điểm): Cho tam giác ABC cạnh a ( a  ) MNPQ hình chữ nhật nội tiếp tam giác ABC (như hình vẽ) Tính diện tích lớn đạt hình chữ nhật MNPQ theo a A M B Q N P C Câu (1 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có phương trình đường thẳng chứa đường cao kẻ từ B là: x  y  18  , phương trình đường trung trực đoạn BC là: x  19 y  279  , đỉnh C thuộc đường thẳng d : x  y   Tìm tọa độ điểm A biết   1350 BAC Câu (1 điểm): Tùy theo m tìm giá trị nhỏ biểu thức: 2 F  x, y    x  y  1   x  my  3 (m tham số) Câu (1 điểm): Giải hệ phương trình:  x   y   5( x  y  3)  (2 x  1)  (2 y  1)  18 Hết ĐÁP ÁN TOÁN 10 LẦN Câu 1.a 1.b Đáp án c3 Điểm 1 10 15 10 5 10 15 2.a BPT  x    x   x  1 KL : Tx  1;   2.b 4  x  Đặt t    x   x  ĐK:   t  5 Phương trình trở thành: 0,5 t  0t 5 4t  t  21  t  4t  21     t  t    x  t    x  x  24   x  x  15     x  3 3.a 3.b 0,5 2 5 2     sin x  cos x   sin x  cos x  2.sin x.cos x   sin x   25  sin x  1  16 16 A B cot cot   A B C   2  cot    tan  A B C   cot  cot cot 2 A B  C A B  Ta có:   cot cot  1 cot  cot  cot 2  2  A B C A B C  cot  cot  cot  cot cot cot  dfcm 2 2 2 0 xa Giả sử AM  x  MN  x; A M MQ  BM sin 60   a  x  N  x   a  x   a2  MN MQ  x  a  x       2 S MNPQ S MNPQmax  Giả sử B Q a2 a  x ax  x   18  3b  c b  2c   B 18  3b; b  ; C  c; 2c    M  ;  trung điểm BC 2   P C b  2c   18  3b  c C  9; 23  19  279  c   M   3 2        BC.u  19  c  3b  18    2c  b    b   B  6;   0,5 Gọi H hình chiếu B AC Phương trình AC: x  y    H  3;5    1350  BAH   450  HAB vuông cân H BAC  HA  HB  10 Do  a   A  2;  2 A  a;3a   ; AH  10   a  3   3a    10     a   A  4;8  Vì A nằm H C nên A  4;8  0,5 Vậy A  4;8  Nhận xét F  x; y   0x, y Gọi d1 : x  y   0; d : x  my    x0  y0   TH1 : m  1  d1  d  I  x0 ; y0     x0  my0    x  x0  F  x; y min     y  y0 TH : m  1  d1  d  F  x; y    x  y  1   x  y  3 0,5 Đặt : t  x  y; t    F  t    2t  1   t  3  5t  10t  10   t  1   2 2  Fmin   t  1  x  y   (đạt nhữn điểm nằm đường thẳng x  y   ) KL:  m  1: F  x; y min  0,5  m  1: F  x; y min  x    + Đk:  y   x  y    Từ (2)  x  y  x  y  + Thay vào (1) ta có x   y   5( x  y  1)  ( x  2)( y  1)  x  y   ( x  2)( y  1)  2( x  2)  2( y  1) (*) + Nếu y =  x  2 không thỏa mãn hệ nên y-1  Chia vế pt (*) cho y - ta có : x2 x2 3 20 y 1 y 1 Với     x2 2 y 1 x2   ( loai ) y 1  y 2  x2  x2   19  x   26 , (t / m)   x  y  Thay vào (2) y y 1  17  17 0,5 Vậy hệ có nghiệm là:  x; y  = (2; 2) ;  x; y  = (  26 19 ; ) 17 17 0,5 SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 10 NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn thi: Toán Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: Giải các phương trình sau a. 3 2 2 5x x+ = − b. 2 2 2 6 12 7 0x x x x− + − + = c. 2 2 2 1 x x x + = − d. 2 1 1 4 3x x x+ + = + Câu 2: Giải hệ phương trình 2 2 3 4 4( ) 7 ( ) 1 2 3 xy x y x y x x y  + + + =  +    + =  +  Câu 3: Cho phương trình: x 2 + 2mx + m - 3 = 0. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x 1 , x 2 thỏa mãn x 1 < 1 < x 2 Câu 4: Cho ∆ ABC, AB = c, BC = a và CA = b. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB a. Chứng minh rằng: 0AM BN CP+ + = uuuur uuur uuur r b. Chứng minh rằng: BN ⊥ CP ⇔ b 2 + c 2 = 5a 2 c. Giả sử ba cạnh của ∆ ABC thỏa mãn hệ thức b(b 2 - a 2 ) = c(c 2 - a 2 ), ( b ≠ c) Hãy tính góc A của ∆ ABC. Câu 5: Cho a, b, c là ba số dương và thỏa mãn điều kiện 1 1 1 2 1 1 1a b c + + = + + + . CMR: abc 1 8 ≤ Hết Lưu ý: - Thí sinh không được sử dụng tài liệu - Giám thị coi thi không giải thích gì thêm ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SỞ GD&ĐT TIỀN GIANG TRƯỜNG THPTTHANH HIỀN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm 01 trang) NĂM HỌC: 20162017 MƠN: TỐN 10 THPT Ngày kiểm tra: 22/12/2016 Thời gian làm bài: 120 phút Họ tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: (1.5 điểm) 1/ Lập mệnh đề phủ định mệnh đề sau: P : " ∀x ∈  : 22 x − 12 x + 2016 ≠ 0" 2/ Cho hai tập hợp: P = ( −3;5] Q = { x ∈  : ≤ x < 10} Tìm P ∩ Q 3/ Tìm tập xác định hàm số sau: y = Câu 2: (2.5 điểm) − 8x x + 2x + 1/ Xác định ( P ) : y = ax + bx + c ( a ≠ ) , biết ( P ) qua T ( 3;0 ) có đỉnh Đ (1;4 ) 2/ Cho hàm số: y = x − x + có đồ thị ( P ) a/ Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị ( P ) hàm số b/ Tìm m để d : y = − mx + 2020 cắt ( P ) hai điểm phân biệt Câu 3: (3.0 điểm) 1/ Giải biện luận phương trình: m2 ( x − 1) += x 3m ( x − 1) 2/ Giải phương trình sau: 3x + x + 16 = 2(2 − x) 3/ Cho phương trình: ( m − 1) x + 3x − =0 Tìm giá trị tham số m để phương trình ( )( ) cho có hai nghiệm phân biệt x , x thỏa mãn x + x + = 2 Câu 4: (3,0 điểm) 1/ Cho hình bình hành ABCD Gọi I, J trung điểm AB BC Chứng minh:   (   ) AB + AD = AI + AJ 2/ Trong hệ trục Oxy, cho ba điểm A ( −4;1) , B ( 2;4 ) C ( 5; −2 ) Tìm tọa độ điểm G cho A trọng tâm tam giác BCG 3/ Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho A (1;1) , B ( −1;3) H ( 0;1) Tìm toạ độ điểm C cho H trực tâm tam giác ABC HẾT SỞ GD&ĐT TIỀN GIANG TRƯỜNG THPTTHANH HIỀN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HKI NĂM HỌC: 2016– 2017 MƠN: Tốn – K10 THPT ĐỀ CHÍNH THỨC ……… ………………………………………………………………………………………………….…… CÂU Câu NỘI DUNG 1/ Lập mệnh đề phủ định mệnh đề sau: P : " ∀x ∈  : 22 x − 12 x + 2016 ≠ 0" Mệnh đề phủ định: P : " ∃x ∈  : 22 x − 12 x + 2016 =0" 2/ Cho hai tập hợp: P = ( −3;5] Q = { x ∈  : ≤ x < 10} Tìm P ∩ Q P ∩Q = [0;5] 3/ Tìm tập xác định hàm số sau: y = − 8x x + 2x + 0,25x2 0,5 0,25x2 0.5 4 − x ≥ Hàm số xác định  x + 2x + ≠  x ≤ ⇔ ( x + 1)2 + ≠ 0, ∀x ∈   1  Vậy TXĐ: D =  −∞;  2  Câu 2: ĐIỂM 0,5 0,25 0,25 1/ Xác định ( P ) : y = ax + bx + c ( a ≠ ) , biết ( P ) qua T ( 3;0 ) có (0,75) đỉnh Đ (1;4 )  −b  2a = 2 a + b =0 a =−1    a.3 + b.3 + c = ⇔ 9 a + 3b + c = ⇔ b = a.12 + b.1 + c = a= c  +b+c =    Vậy y = −x +2x+3 0,25x2 0,25 2/ Cho hàm số: y = x − x + có đồ thị ( P ) a/ Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị ( P ) hàm số + Đỉnh I(2;- 1) 1,0 0,25 + Trục đối xứng x = 0,25 + Bảng biến thiên 0,25 + Điểm đặc biệt bảng giá trị + Vẽ đồ thị 0,25 b/ Tìm m để d : y = − mx + 2020 cắt ( P ) hai điểm phân biệt Phương trình hồnh độ giao điểm (P) d: 0,25 x − x + =−mx + 2020 0,25 ⇔ x + ( m − ) x − 2017 = Để d cắt (P) hai điểm phân biệt ∆ > ⇔ ( m − ) + 8068 > 0, ∀m Vậy m ∈  1/ Gỉai biện luận phương trình sau theo tham số m m2 ( x − 1) += x 3m ( x − 1) Câu 3: ( 0.75 ) 0,25 (1,0) ⇔ m − m + x = m − 3m + Nếu m − 6m + ≠ ⇔ m ≠ , phương trình có nghiệm 0,25 m − 3m m = m − 6m + m − + Nếu m − 6m + = ⇔ m = Pt trở thành x = , pt có nghiệm với 0,25 0,25 = x x 2/ Giải phương trình: 3x + x + 16 = 2(2 − x)  x ≥ −1 x ≤ 2 ( − x ) ≥  ⇔ ⇔ ⇔   x = (n) x 24 x − = x + x + 16 = (4 − x )    x = 24 (l)   Vậy nghiệm phương trình : x = 3/ Cho phương trình: ( m − 1) x + 3x − =0 Tìm giá trị tham số 0,25 (1,0) 0,25x3 0,25 (1,0) m để phương trình cho có hai nghiệm phân biệt x , x thỏa mãn x2 + x2 + = ( )( ) m ≠ m − ≠  ⇔ Phương trình có hai nghiệm ⇔  −5 9 + ( m − 1) > SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN MÔN TOÁN KHỐI 11 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề 169 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: SBD: Câu 1: Chỉ mệnh đề sai mệnh đề sau: A Hai đường thẳng phân biệt vuông góc với mặt phẳng song song với B Cho hai đường thẳng vuông góc với nhau, mặt phẳng vuông góc với đường thẳng song song với đường thẳng C Cho hai đường thẳng song song, mặt phẳng vuông góc với đường thẳng vuông góc với đường thẳng D Cho hai mặt phẳng song song, đường thẳng vuông góc với mặt mp vuông góc với mp  x  1, x  Câu 2: Tìm a để hàm số y   liên tục điểm x0 = 3? a.x  4, x  A a=1 B a=2 C a=4 D a=3 Câu 3: Có 10 bút, 15 thước, tẩy, đồ vật phân biệt Chọn đồ vật số đồ vật Hỏi có cách chọn? A 30 B 10!.15!.5! C 30! D 25! Câu 4: Cho hàm số y=f(x) Tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm có hoành độ x0 có hệ số góc là: A k=f’(x0).(x-x0)+f(x0) B k=f’(x0)+f(x0) C k=f(x0) D k=f’(x0) Câu 5: Giá trị lớn hàm số y=3sin 3x-4cos3x+5? A B 10 C D 12 Câu 6: Cho hai hình bình hành ABCD ABEF nằm hai mặt phẳng phân biệt Kết sau đúng? A (AFD) // (BEC) B EC // (ABF) C (ABD) // (EFC) D AD // (BEF) Câu 7: Tính L= lim x    x2  x   x3  A L= - 0,5 B L=-∞ C L=0 D L=0,5 Câu 8: Trong phép biến hình sau, phép phép dời hình A Phép chiếu vuông góc lên đường thẳng B Phép đối xứng trục C Phép đồng D Phép vị tự tỉ số -1   1200 , CSA   600 ,  ASB  900 , SA  SB  SC Gọi I hình chiếu Câu 9: Cho hình chóp S.ABC có BSC vuông góc S lên mp(ABC) Chọn khẳng định khẳng định sau? A I trung điểm AB B I trung điểm BC C I trọng tâm tam giác ABC D I trung điểm AC Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA  (ABCD), SA  a Gọi α góc SC mp(ABCD) Chọn khẳng định khẳng định sau? A cos   B α = 600 C α = 450 D α = 300 Câu 11: Trong mp Oxy cho đường thẳng d có phương trình: 2x+y-3=0 Ảnh đường thẳng d qua phép vị tự tâm O tỉ số k=2 đường thẳng d’ có phương trình: A 4x-2y-3=0 B 4x+2y-5=0 C 2x+y+3=0 D 2x+y-6=0 Câu 12: Ba người săn A,B,C độc lập với nổ súng bắn vào mục tiêu Biết xác suất bắn trúng mục tiêu A,B,C tương ứng 0,7; 0,6; 0,5 Tính xác suất để có xạ thủ bắn trúng? Trang 1/5 -đề thi 169 A 0,75 B 0,45 C 0,94 Câu 13: Cho f(x)=x -2x -3 Tập nghiệm bất phương trình: f’(x)>0 là: A S= (1; 0)  (1; ) B S= (1; ) C S= (1; 0) D 0,80 D S= (1; ) Câu 14: Số nghiệm phương trình: 2sin2x-1=0 thuộc (0; 3 ) là: A B C D Câu 15: Cho hình chóp S.ABC có SA= SB = SC Gọi O hình chiếu S lên mặt đáy ABC Khẳng định sau đúng? A O trực tâm tam giác ABC B O tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC C O trọng tâm tam giác ABC D O tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Câu 16: Nếu ba đường thẳng không nằm mặt phẳng đôi cắt ba đường thẳng A Tạo thành tam giác B Cùng song song với mặt phẳng C Đồng quy D Trùng Câu 17: Cho tứ diện ABCD ba điểm I, J, K lần lợt nằm cạnh AB, BC, CD mà không trùng với đỉnh Thiết diện hình tứ tiện ABCD cắt mặt phẳng (IJK) là: A Một hình thang B Một tứ giác C Một ngũ giác D Một tam giác 100 100 Câu 18: Cho A=(2+3x) =a0+a1x+a2x +…+a100x Tính tổng P=a0+a1+a2+…+a100 A P=2100 B P=5100 C 100 D P=3100 Câu 19: Xếp bạn nữ bạn nam vào hàng ghế có chỗ đánh số từ đến cho bạn nam nữ ngồi xen kẽ Hỏi có cách xếp? A 210 B 5040 C 840 D 144 Câu 20: Chọn khẳng định sai khẳng định sau: A Hàm số y = x2 - 3x3 + 4x+5 – liên tục R B Hàm số y=sin2x+cos3x – liên tục tập xác định C Hàm số y= x   liên tục (0;1000) D Hàm số y = tan2x liên tục tập xác định Câu 21: Cho hàm số f(x) g(x) có đạo hàm R, k  R Chọn khẳng định sai khẳng định sau: A [f(x)+g(x)]’=f’(x)+g’(x) B [f(x).g(x)]’=f’(x).g’(x) C [f(x)-g(x)]’=f’(x)-g’(x) D [k.f(x)]’=k.f’(x) Câu 22: Xác định công bội q cấp số S GD& T THANH HÓATHI TH TR NG THPT H U L C ( thi g m 01 trang) THPT QU C GIA N M 2016-L N Môn thi: TOÁN Th i gian làm bài: 180 phút không k th i gian phát đ Câu (ID 114970) (1,0 m) Kh o sát s bi n thiên v đ th c a hàm s Câu (ID 114971) (1,0 m) Tìm giá tr l n nh t giá tr nh y  f  x  x2  ln 1  x đo n  1;0 y   x3  3x  nh t c a hàm s Câu (ID 114972) (1,0 m) Gi i ph ng trình sau: 2 2 a) 2x 1  3x  3x 1  2x  2 b) log3  x  5  log9  x    log  x  1  log e Câu (ID 114973) (1,0 m) Tính tích phân I   x3 ln xdx Câu (ID 114974) (1,0 m) Trong không gian v i h t a đ  P  : x  y  z 1  hai m A1; 3;0 , B 5; 1; 2 Tìm t  P  cho MA MB đ t giá tr l n nh t Oxyz, cho m t ph ng a đ m M m t ph ng Câu (ID 114975) (1,0 m) a) Gi i ph ng trình cos2 x  6sin x.cos x   b) Có 30 t m th đánh s t đ n 30 Ch n ng u nhiên 10 t m th Tìm xác su t đ có t m th mang s l , t m th mang s ch n, ch có t m th mang s chia h t cho 10 Câu (ID 114976) (1,0 m) Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi c nh a , m t bên SAD tam giác đ u n m m t ph ng vuông góc v i đáy, SC  kh i chóp S ABCD kho ng cách gi a hai đ ng th ng AD, SB theo a a Tính th tích Câu (ID 114977) (1,0 m) Cho ABC vuông cân t i A G i M trung m BC , G tr ng tâm ABM , m D  7; 2  m n m đo n MC cho GA  GD Tìm t a đ m A, l p ph 3x  y  13  ng trình AB, bi t hoành đ c a A nh h n AG có ph ng trình Câu (ID 114978) (1,0 m) Gi i h ph 2 x3  x2  3x   x3   y   y  ng trình    x   14  x  y  1  2 Câu 10 (ID 114979) (1,0 m) Cho a , b, c s th c d ng Tìm giá tr nh nh t c a bi u th c: 4b 8c a  3c P   a  2b  c a  b  2c a  b  3c H t Thí sinh không đ c s d ng tài li u Cán b coi thi không gi i thích thêm H tên thí sinh:………………………………….; S báo danh……………… >> Truy c p trang http://tuyensinh247.com/ đ h c Toán – Lý – Hóa – Sinh – V n – Anh t t nh t! ÁP ÁN H Câu Ý NG D N CH M VÀ THANG I M (g m 06 trang) N i dung Kh o sát s bi n thiên v đ th c a hàm s y   x3  3x  T p xác đ nh S bi n thiên lim  x3  3x   ; lim  x3  3x    x   x  i m 1.00  0.25  x  1 y '  3x2  3; y '    x  Hàm s đ ng bi n  1;1 Hàm s ngh ch bi n kho ng  ; 1 , 1;   x y' y Hàm s đ t c c ti u yCT  3 t i xCT  1 Hàm s đ t c c đ i yCD  t i xCD  BBT 1  0    0.25   0.25 3  th y"  6 x; y"   x  i m u n U  0; 1 th hàm s y x -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 -2 -4 -6 -8 0.25 th hàm s nh n m U  0; 1 làm tâm đ i x ng Tìm giá tr l n nh t giá tr nh nh t c a hàm s y  f  x  x2  ln 1  x 1.00 đo n  1;0 f '  x  x  Ta có ; 1 2x 0.25  x  1( L) 4 x2  x  2 f '  x   x  0 0  x   (TM ) 1 2x 1 2x  >> Truy c p trang http://tuyensinh247.com/ đ h c Toán – Lý – Hóa – Sinh – V n – Anh t t nh t! 0.25  1 Tính f  1   ln 3; f      ln 2; f     2 V y f  x   ln 2; max f  x   1;0  1;0 a) 1 2x 1  3x  3x 1  x  2 2 0.50 0.50 T p xác đ nh 2 2 x 1  3x  3x 1  x  0.25  x 1  x 13  3x 1  3x 11 2 2 0.25  x 1  23.2 x 1  3x 1  3.3x 1 2 2  x 1 1    3x 1 1  3 2   3 b) x2 1   x2    x   log3  x  5  log9  x    log  x 1  log   0.50 T p xác đ nh D  1;   \ 2  2  log3  x  5  log3 x   2log3  x 1  log3  x  5 x    x  x   x        x  1 V i x  ta có:  x  5 x  2   x  1  x2  3x  10  x2  x  0.25 x  (Th a mãn)  x2  x  12    x  V i  x  ta có  x  5  x   x  1   x2  3x  10  x2  x    97  t / m x    3x  x      97  loai  x   V y ph   1  97  ng trình cho có ba nghi m x   ;3; 4     0.25 e Tính tích phân I   x3 ln xdx 1.00 1 dx  du ln x  u  x  x t    x dx  dv v  x  x4  e 1 3e4  e4 x ln x   x4 dx   x4  4 16 16 x 1 e I 0.50 e 0.50 Trong không gian v i h ...ĐÁP ÁN TOÁN 10 LẦN Câu 1. a 1. b Đáp án c3 Điểm 1 10 15 10 5 10 15 2.a BPT  x    x   x  1 KL : Tx  1;   2.b 4  x  Đặt t    x   x  ĐK:   t  5 Phương trình trở thành: 0,5... AH  10   a  3   3a    10     a   A  4; 8  Vì A nằm H C nên A  4; 8  0,5 Vậy A  4; 8  Nhận xét F  x; y   0x, y Gọi d1 : x  y   0; d : x  my    x0  y0   TH1 :...  t    2t  1   t  3  5t  10 t  10   t  1   2 2  Fmin   t  1  x  y   (đạt nhữn điểm nằm đường thẳng x  y   ) KL:  m  1: F  x; y min  0,5  m  1: F  x; y min

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:23

Hình ảnh liên quan

Gọi H là hình chiếu củ aB trên AC. - Đề thi khảo sát chất lượng Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa lần 4 - TOANMATH.com

i.

H là hình chiếu củ aB trên AC Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan